Hotărârea nr. 19/2013

Hotãrârea nr. 19 privind concesionarea directã a unui teren cãtre Badea Cornelia si Badea Alexandru în vederea extinderii apartamentului proprietate personalã situat în Ploiesti, str. Podul Inalt nr. 6, bl. 4C, sc. A, ap. 3, parter, prin edificarea unui balcon

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 19


privind concesionarea directă a unui teren către Badea Cornelia si Badea Alexandru în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3, parter, prin edificarea unui balcon

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ursu Razvan Ion, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către Badea Cornelia si Badea Alexandru, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3, parter, prin edificarea unui balcon;

Potrivit prevederilor art. 10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu art. 15, lit. e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesul verbal al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 18.12.2012;

In temeiul art.36, alin.(2), lit.c) si alin.(5), lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3, parter, în suprafață de 3,10 mp, identificat conform planului de situație întocmit de către P.F.A. Dragomir L.Traian ”LEOTEH” care constituie Anexa nr.l la prezenta hotărâre.

Art. 2 - însușește evaluarea efectuată de către P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3, parter, în suprafață de 3,10 mp, care constituie Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă concesionarea directă către Badea Cornelia si Badea Alexandru, a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3 parter, în suprafață de 3,10 mp, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat la aceasta adresă prin edificarea unui balcon.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art. 4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art.l astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilită de P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator, în termen de 25 ani și anume 79,24 lei/an pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3, parter, în suprafață de 3,10 mp atribuit către Badea Cornelia si Badea Alexandru.

Art. 5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art.4 să se achite de către concesionar pe toata durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

XV

Art. 6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 - Direcția Administrație Public, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2013


In exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alaturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibila în condițiile art.15, litera e), din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Badea Cornelia si Badea Alexandru, în calitate de proprietari ai apartamentului situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3, parter, în baza contractului de vanzare - cumpărare autentificat sub nr.7343/16.07.2004, au solicitat prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești la nr.20394/21.11.2012 concesionarea terenului în suprafața de 3,10 mp situat la adresa sus menționata, în vederea edificării unui balcon.

Având în vedere cele prezentate precum si necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea Municipiului Ploiești în suprafața de 3,10 mp adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3, către Badea Cornelia si Badea Alexandru pentru edificarea unui balcon la adresa sus menționata.

Fata de cele prezentate, supunem analizei si aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.

Razvan Ion


Ursu Razvan Ion


Popa ConstantinPopa GheorgheBolocan Iulian

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Badea Cornelia si Badea Alexandru în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3, parter, prin edificarea unui balcon

Potrivit art.15, litera e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fara licitație publica, cu plata taxei de redeventa stabilita potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alaturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererea nr.20394/21.11.2012, cu documentația aferenta anexata, Badea Cornelia si Badea Alexandru, în calitate de proprietari, în baza contractului de vanzare -cumpărare autentificat sub nr.7343/16.07.2004, ai apartamentului situat în Ploiești str.Podul înalt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3, parter, solicita concesionarea terenului în suprafața de 3,10 mp în vederea edificării unui balcon.

Terenul în suprafața de 3,10 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3, parter face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

Conform Certificatului de urbanism nr. 1457/14.11.2012, terenul propus spre concesionare are folosința actuala - curți construcții si se încadrează în zona valorica B conform prevederilor Hotărârii nr.553/21.12.2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Badea Cornelia si Badea Alexandru au obtinut avizele si acordurile privind utilitățile urbane si infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr.1457/14.11.2012.

Cererea doamnei Badea Cornelia prin care solicita concesionarea terenului în suprafața de 3,10 mp, în vederea extinderii apartamentului situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3, parter prin edificarea unui balcon a fost analizata în cadrul Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 18.12.2012 si a fost avizata favorabil.

Conform raportului de evaluare întocmit de către P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator, valoarea terenului adiacent apartamentului situat în str.Podul înalt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3, parter, în suprafața de 3,10 mp a fost stabilita la 140,97 eu ro/mp,''rezultând o valoare totala de 437 euro echivalentul a 1981 lei la un curs de 4,5349 lei/euro. y

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenuldi în spprafata.de 3,10 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, parter, către doamna Badea Cornelia si domnul Badea Alexandru în w^^f^S^rii apartamentului proprietate personala prin edificarea unui balcon, pe o periââdâ.M^'49 ani. Consideram ca este necesara recuperarea valorii terenului, stabilita de P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator, în termen de 25 ani, rezultând o redeventa anuala de 79,24 lei.

Redeventa stabilita se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica.

Plata redeventei se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


SEF SERVICIU,

Viorica Batrașcu

SEF SERVICIU,

Gabriela Mândruții!

VIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Iulia Alexandru


DIRECȚIA MANAGEMENT

FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTEîntocmit:

Ruxandra Ionescu

-MCI ,xr.SUPORT TOPOGRAFIC scara 1: 500


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

scara 1 : 10 000


DEN

TUNCT

CONT

, COORDONATE

XCn]

Tini

1

332743. ÎS

579350.98

5

382745.17

579351.19

3

382745.01

579352.73

4

382743.02

579352.52TERITORIU ADMINISTRA TIV: PLOIEȘTI

Adresa: mun. Ploiești, str. Podul înalt, nr. 6, Bl. 4c, sc. A, Parter, ap. 3,jud. Prahova. Proprietar: BADEA CORNELIA si BADEA ALEXANDRU din mun. Ploie ști, str. Peneș Curcanul, nr. 8, bloc 151C, ap. 10, jud Prahova.

Act de proprietate: Contract de vânzare nr. 7343 din 16.07.2004.

Corpul de proprietate are NR. CAD. 2466/4C;A;3.

Suprafața utilă apartament: 71.47 mp. (în acte S=66,07 mp.)

Suprafața teren:               17,66 mp. (în folosința)

Cota indiviză:                 6,29 %

Suprafața bloc S=283.00 mp. (S=283.00 mp. din măsurători)

SUPRAFATA TEREN PROPUS CONCESIONARE PENTRU BALCON= 3,10 mp.


REPER NIVELMENT


CĂMIN APtWîTRU


Vizat O.C.P.I.-Prahova conf.L.50/1991

Republicata in 2004


DEN ’UNCT CONT

COORDONATE

XH

YCnJ

5

382738.41

579339.16

6

332745.36

579340.01

7

382746.53

579338.47

8

382753.69

579339.23

9

382753.52

579340.77

10

382761.48

579341.62


e.oo

1.55

7.50

1.55

e.oo

11.55


DEN

’UNCl

CONT

COORDONATE

XM

YM

11

382760.29

579352.80

ia

382752.33

579351.96

13

352752.17

579353.50

3

382745.01

579352.73

a

352745.17

579351.19

14

382737.22

579350.35


* DRÂGOM» l\ A

TRAU.X

‘i-=OT=H’ \VJ


Siatem de proiecție ST8RE0GRAFICA 70. Plan de referința Marea Neagra .


OBIECTUL:      SUPORT TOPOGRAFIC

pentru plan de ai reia tic In vederea abținerii autorizației de

RECOMPART1MENTARE INTERIOARA. CONSTRUIRE Si ÎNCHIDERE BAI.COX PARTERtyfeț\LyALlTVEE


Proprietar: BADEA CORNELIA si BADEA ALEXANDRU din mim. Ploie țti,"^-.. str. Pene ș Cumanul. nr 8. bloc iziC. ap. tO.judPrahova.


Kio, X


Uv --Mol.bucurn. alexandru

EVALUATOR


RAPORT DE EVALUARE


P F A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR

' str. înfrățirii, nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap.116, Ploiești tel: 0720 546 418, e-mail: sandeibucur@vahoo.com

RAPORT DE EVALUARE

A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE TIP “TEREN”

SITUATAJN MUN. PLOIEȘTI,

STR. PODUL ÎNALT, NR.6, BL.4C,

SC.A, PARTER, AP.3, JUDEȚ PRAHOVA

PENTRU VANZARE/CONCESIONARE

PROPRIETAR:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

CLIENT:

Persoana fizica: BADEA CORNELIA

DESTINATAR:

Persoana fizica: BADEA CORNELIA

Persoana juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUIPLOI EȘTI-DIRECȚIA

DE GESTIUNE PATRIMONIU, SERVICIU

:o

VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

VALOARE DE

1.981 LEI ECHIVALENT 437 EURO

PIAȚA:

RAPORT NR.:

607/19 NOIEMBRIE 2012

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport sunt confidențiale si nu vor putea fi reproduse fara consimțământul prealabil al evaluatorului, al clientului si al destinatarului.

P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator

Str. înfrățirii nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova

Tel.: 0720546418

E-mail: sandelbucur@vahoo.com

Legitâr.atli Nr. I îOOy Specia!Îz.->rea: /
1.

EVALUATOR

BUCUR ALEXANDRU

Legitimație UNEAR

Nr. 11001/2012

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

10.000 EURO

Firma

PFA BUCUR N. ALEXANDRU-EVALUATOR

Adresa

Str. înfrățirii nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova

Tel.: 0720546418

E-mail: sandelbucurffwafrdo.com

x     r


2.

CLIENT

Persoană fizica:

BADEA CORNELIA

CNP: 257114293098

Adresa client

 • ■   Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Penes Curcanul, nr.8, bl. 15IC, sc. A, ap. 10 Tel:

DESTINATARUL RAPORTULUI

Persoană fizica:

BADEA CORNELIA

Persoană Juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUIPLOIESTI-DIRECTIA DE GESTIUNE PATRIMONIU, SERVICIU VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE


3.

PROPRIETATEA

EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate rezidențială compusă din:

TEREN: Sbalcon = 3,10 mp

Proprietar

Persoană juridica: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Adresa proprietății

 • ■  Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Podul înalt, nr 6, bl. 4C, sc. A, parter, ap.3

Condiții limitative deosebite

— Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca terenul este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața

BUCUR ALEXANDRU


Expert Evaluator Proprietăți Imobiliare Membru Titular UNEARffy'

i

\^c->.r.2îM84j
3

. ?■

BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piață

SCOPUL EVALUĂRII

V anzare/Concesionare

DATA INSPECȚIEI PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuată la data de 17.11.2012, de către ing. Bucur Alexandru in prezenta proprietarului

DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

19.11.2012

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA INTOCMHUI RAPORTULUI DE EVALUARE

1 EURO = 4,5349 LEI* Descrierea proprietății

■ Adresa:

Mun. Ploiești, jud. Prahova

Str. Podul înalt, nr 6, bl. 4C, sc. A, parter, ap.3


Descrierea: Teren intravilan in suprafața de 3,10 mp poziționat in partea din spate (spre est) a blocului 4C aferent apartamentului nr. 3, la parter, poziționat in dreptul bucătăriei.

Proprietar si dobândire,

Proprietar: PRIMĂRIA MUNICEETLUI PLOIEȘTI

Dobândirea apartamentului nr. 3 — situat la adresa Str. Podul înalt, nr 6, bl. 4C, sc. A, parter,

Prorietari:   BADEA CORNELIA

BADEA ALEXANDRU

Temei legal:

Temei contractual: Contract de vanzare cumpărare nr.7343/16.07.2004 emis de BN Equitas din Ploiești, încheiere de intabulare nr. 14139/2004, încheiere de intabulare nr. 4772/02.02.2011

în ANEXA este prezentată copia documentului de atestare a dreptului de proprietate / a provenienței proprietății : Contract de vanzare cumpărare nr.7343/16.07.2004 emis de BN Equitas din Ploiești, încheiere de intabulare nr. 14139/2004, încheiere de intabulare nr. 4772/02.02.2011, Extras de carte funciara pentru informare nr. 4772/02.02.2011, Acord emis .de


BUCUR

//     ■ AIEXA'HORU

Legitimația Nr. 1 1001 V.         Specializarea:

EPS
iiy fa

•\\


cadastru si publicitate imobiliara Prahova pentru executare de d^iii^fehtatie^ cadastrala , Declarație emisa de Oficiu de cadastru si publicitate îmoLifiarăJ J Prahova, Cerere de recepție si înscriere adresata Oficiului de cadastru-sii publicitate imobiliara Prahova , Certificat de urbanism nr. 1457/14.11.2012, Suport Topografic, Plan de încadrare in zona, Plan balcon


■ Sarcini, - din informațiile existente la momentul întocmirii raportului de evaluare — Ipoteca in facvoarea BRD-GSG . Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața


Pentru apartament nr. 3 situat in Str. Podul înalt, nr 6, bl. 4C, sc. A, parter, Ploiești, jud. Prahova

Dreptul de proprietate: Deplin

Cartea Funciară: 2 804?III/tJAT PLOIEȘTI

Număr cadastral: 2466/4C;A;3

Mențiuni speciale în Cartea Funciară: -

în ANEXA este prezentată copia xerox : Suport Topografic, Plan de încadrare in zona, Plan balcon

Nu a fost prezentata încheiere de intabulare nr. 14139/2004__________________

 • -   . Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este- liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața

 • -  Nu a fost prezentata alta documentație privind dreptul de proprietate decât cea anexata la prezentul raport

 • - La momentul inspecției pe teren era realizata o construcție cu destinația de balconDATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ


Suprafața de teren supusa evaluării: TEREN: Sbalcon = 3,10 mPUTILIZAREA ACTUALĂA PROPRIETĂȚII

rezidențial


9.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

Urban: zona centrala (zona Ghe. Gr. Cantacuzino- Podul înalt), zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri

ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE

 • ■ Auto:

 • -  Str. Ghe. Gr. Cantacuzino

 • -  Str. Podul înalt

 • ■ Feroviar:

 • ■ Calitatea rețelelor de transport: asfaltate

CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI

Tipul zonei

zona centrala in zona rezidențiala ocupata in principal de blocuri

Tipul zonei -

 • ■   Cartier blocuri de locuințe

în zonă se află:

 • ■   Rețea de transport în comun în apropiere , cu mijloace de^transport

suficiente, autobuz(44), troleibuz(201)                       f /

12"x

.'N • ■   Unități comerciale în apropiere : (magazine )suficiehte, bine,

aprovizionate cu mărfuri de bună calitate, piață agroalimentara^'. (Piața MaluRosu) , supermarket Proffi                                      '   ’

 • ■   Unități de învățământ : Lic. Toma Socolescu

 • ■   Unități medicale -cabinete particulare

 • ■   Instituții de cult- biserica Traian

 • ■   Sedii de bănci; -

 • ■   Instituții guvernamentale -

UTILITĂȚI EDILITARE

 • ■   Rețea urbană de energie electrică: existenta

 • ■   Rețea urbană de apă: existentă

 • ■   Rețea urbană de termoficare: existentă

 • ■   Rețea urbană de gaze: existentă

 • ■   Rețea urbană df)xanabzare: existentă

 • ■ Rețea urbană de telefonie: existentă

GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV (rezultat din observații sau informații ale evaluatorului, fără expertizare sau determinări de laborator ale noxelor).

■ Poluare in limitele orașului Ploiești

AMBIENT

■ Trafic auto intens

CONCLUZIE PRIVIND AMPLASAMENTUL.

zona centrala (Ghe. Gr. Cantacuzino-Str. Podul înalt) în zona rezidențiala ocupata in principal de blocuri P+10 si P+4

Poluare in limitele orașului Ploiești. Ambient civilizat.10.

DESCRIEREA TERENULUI

DATE GENERALE

" Amplasare: zona centrala (Ghe. Gr. Cantacuzino-Str. Podul înalt)

 • ■ Suprafața S = 3,10mp

 • ■ Deschiderea la drum: -

DESCRIERE

 • ■ Dimensiuni:

 • ■ Forma: regulată

 • ■ înclinare: plat

 • ■ Inundabil: nu

 • ■ împrejmuit -neimprejmuit                                 n

VECINĂTĂȚI IMEDIATE

 • ■ N- domeniu public

 • ■ S - domeniu public

 • ■ E- domeniu public

 • ■ V-Bloc4C

VECINĂTĂȚI

■ Cartier de blocuri

UTILITATT

 • ■ Gaze-da

 • ■ Electricitate - da

 • ■ Canalizare-da

• Apa-da

ÎMPREJMUIRE

■ neimprejmut

CERTIFICAT DE URBANISM NR.

■ 1457/14.11.2012


44 BUCUR '■

v

Legfttmsxia Nr. 1I001/ \\         Specializarea; li

epi 7

11. ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI SUBP1EȚEI

■ Piața terenurilor

NATURA ZONEI

■ Zonă ocupata in special de cartier de blocuri cu regim de înălțime P+10, P+4

 • ■ Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare

 • ■ Din punct de vedere economic: zonă cu economie in stagnare, șomaj ridicat

OFERTA DE

PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE

■ medie

CEREREA DE PROPRIETĂȚI SIMILARE

■ medie

ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

■ tendința spre echilibru

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

 • ■ Minim: 130 EURO/mp

 • ■ Maxim:250 EURO/mp


CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII


• echilibru; Tendință: piața imobiliara este in stagnare, numărul de tranzacții fiind forte redus datorita crizei financiare si situației de nesiguranța generata de aceasta

■ REZULTATUL CERCETĂRII; pe termen mediu si lung -posibilitate de stabilizare a preturilor sub nivelul actual. LICHIDITATE MEDIE,

Se vor anexa oferte care susțin elementele de piață cuprinse în prezentul raport.


12. EVALUARE

REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE - EDIȚIA 2011

 • ■  IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare

 • ■  IVS 103 - Raportarea evaluării

 • ■  IVS 230 - Drepturi asupra proprietarii imobiliare

12.1. Cea mai buna utilizare


Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din următoarele situații:

■ cea mai buna utilizare a terenului liber ■ cea mai buna utilizare a terenului construit.

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa îndeplinească patru criterii. Ea

trebuie sa fie:

 • ■   permisibîla legal

 • ■   posibila fizic.OUUli? %

AUX.WÎW O

Legitima^:.! Nr. 1 iOOÎ / yw


Specializarea:     n Zp

EP!         // zU


 • ■   fezabila financiar

 • ■  maxim productiva

Analiza efectuată a presupus culegerea unor informații de pe piața terenurilor intravilane, preot și studierea alternativelor posibile de folosire a acestora.

Concluzia este că, cea mai bună utilizare a proprietății în cauza este utilizarea ca proprietate rezidențiala

Practic, ținând cont de tipul terenului si de amplasarea acestuia, cea mai buna alternativa posibila pentru activul analizat este cea de teren liber - curs construcții. Prin prisma criteriilor care definesc noțiunea de C.M.B.U. aceasta abordare:

 • ■   este permisibila legal;

 • ■   îndeplinește condiția de fizic posibila.

 • ■   este fezabilafinanciar.             X

 • ■   este maxim productiva se referâ 'la valoarea proprietății imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinații). '' ’


12.2. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației de piața

în ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

A fost determinata valoare terenului in zona (141EURO/mp) folosind ca etalon suprafața construita a blocului 4C, respectiv 283 mp.

Ținând cont de acesta valoare a fost deteminata valoarea de piața a suprafeței de teren supusa evaluării in prezentul raport adica 3,10 mp

în ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației vânzărilor prin corecții brute.

Nota: A fost utilizata numai aceasta metoda de determinare a valorii de piața deorece pentru utilizarea celorlalte metode nu au fost identificate informații suficente si sustenabile pentru utilizarea acestora in prezentul raport

VALOAREA DE PIAȚĂ DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI VÂNZĂRILOR

1.982 LEI echivalent 437 EUR


 • 13. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

13.1. DEFINIȚII

■ VALOREA DE PIAȚĂ

suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotarat și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat si în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.


...o1.


2.


4.


5.


6.


7.


8.


Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza^apestui raport.

Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare. Toate afirmațiile din prezentul raport sunt valabile la data raportului.

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta . este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat. Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat mraport.

BUCUR ț reghi.-iK.ti3 Nr. 1 i0( 'X Specializarea: \ , Ep!
utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepția clientului, sau a altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris și aprobarea trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis unei terțe părți, alții decât clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, vânzare sau alte mijloace. Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietății evaluate, iar valoarea prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de asigurare.

13.3 ALTE PRECIZĂRI

Raportul de evaluare este completat in ANEXA cu fotografii din care rezultă încadrarea proprietății imobiliare în zona și aspectul interior si exterior al acesteia.

în procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și LEI.

13.4. SURSE DE INFORMARE

Valorile comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

 • ■   Publicații de specialitate

 • ■   Internet

 • ■  Informații de spre tranzacții încheiate

(Anexe)

 • 14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. . Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. în aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

 • 15. CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 17.11.2012.

 • 2. Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

 • 3. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.


  4.


  5.


  6.  Ml fi

  Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prez^mreitWui^-i1 rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaI^^^J^gT>^%V de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia

  Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui rapsrt^^ în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

  Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.


 • 16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE' DE MINE (NOI), A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:

VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

1.982 LEI echivalent 437 EUR

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI VÂNZĂRILOR


Legitimația Nr. 1300 Specializarea;


ANEXEANEXA:

ANEXA:

ANEXA: ANEXA:

ANEXA: ANEXA:

ANEXA: ANEXA: ANEXA:

ANEXA: ANEXA;


ANEXA:

ANEXA:
Determinarea valorii de piață prin metoda comparației vânzărilor Fotografii

Harta

Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății

Ci proprietar

Contract de vanzare cuțnparare nr. 7343/16.07.2004

încheierea de intabulare rir. 4772/02.02.2011

Extras de carte funciara pentru informare nr; 4772/02.02.2011

Acord emis de Oficiu de cadastru si publicitate imobiliara Prahova privind executrea de documentație cadastrala

Declarație emisa de Oficiu de cadastru si publicitate imobiliara Prahova Cerere de recepție si înscriere adresata Oficiului de cadastru si publicitate imobiliara Prahova

Plan de încadrare in zona

Suport topograficț^orîzat -

Legitima Nr. 110Q1 Specializarea;

EPJ

4^

& // k

%Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3.10 mp situat in mun. Hoie^ij-str; Podul înalt, nr.6. bl.4C.sc.A, parter, ap.3. Jud Prahova.                      " ~


METODA COMPARAȚIEI VÂNZĂRILOR


Elemente de comparație

Subiect

Comp. 1

Comp. 2

Comp. 3

Comp. 4 |

Suprafața bloc

283.00

320

1,200

416

458

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

200

130

250

164

Drepturi de proprietate

concesionare

integra!

integra!

integra!

integra!

Valoarea corecției (%)

-30%

-30%

-30%

-30%

Valoarea corecției (Eur/mp)

-60

-39

-75

-49

Preț corectat

%   140.00

91.00

175.00

114.80

Condiții vanzare (% din oferta)

-5%

oferta

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Eur/mp)

-7.000

-4.550

-8.750

-5.740

Preț corectat

133.00

86.45

166.25

109.06

Localizare

centrai (Cantacuzino-Podui înalt)

Cantacuzlno

Cantacuzino

Cantacuzino

Cantacuzino

Valoarea corecției (%)

-10%

-10%

-10%

-10%

Valoarea corecției (Eur/mp.)

-13

-9

-17

-11

Preț corectat

119.70

77.81

149.63

98.15

Acces

asfaltat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0.000

0

Preț corectat

119.70

77.81

149.63

98.15

Destinația (utilizarea terenului)

rezidențial

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

119.70

77.81

149.63

98.15

Utilitari

pe teren

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

20%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0

20

Preț corectat

119.70

77.81

149.63

117.78

construcție demolabiia pe teren

nu

da

da

da

da

Valoarea corecției (%)

20%

20%

. 20%

20%

Valoarea corecției (EUR/mp)

24

16

30

24

Preț corectat

143.64

93.37

179.55

141.34

înclinație

plat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

143.64

93.37

179.55

141.34

Deschidere(m)

11,25

15

12.0

28,31

16,48

Valoarea corecției (%)

-5%

0%

-25%

-5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-7.2

0

-44.9

-7.1

Preț corectat

136.46

93.37

134.66

134.27

Suprafața blocului (mp.)

283.00

320

1,200

416   ,

458

Valoarea corecției (%)

3%

40%

5%

l       5%

BUCUR

'ÂU'&WRU

Legitimam Nr. 1 iOOi

Specializarea:

EPSȚinând cont de taptul ca prin calculul de mai sus am determinat valoarea de piața a terenului in zona folosind ca etalon suprafața blocului 4C ( 283mp) valoare suprafeței de 3,10mp propusa pentru concesionare este : 3,10 mp x 141 EUR/mp = 437 EUR

J/

Im i'ț/ biw W


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3,10 mp situat in mun. Plc^^p^îr Podul Înalt, nr.6, bi.4C.sc.A. parter, ap.3, Jud Prahova,
Marshall imobiliare - Vanzari terenuri intravilane - Zona Cantacuzino

Ploiești, zona Cantacuzino

70.000 EUR

Preț negociabili'


Marshall Imobiliare - Vanzari terenuri i


«           Caracteristici

Suprafața teren:

Front stradal:

Nr. fronturi:

Lățime drum acces: înclinație teren:

Tip teren:

Clasificare teren:

Construcție pe teren:


320 mp

15 m

1

construcții intravilan Da


O

Suprafața construită:

Specificații

Apa

Canalizare

Gaz.

«

Curent


Utilități


Modificat la: 22/10/2012


Alte detalii zonă

 • •            Amenajare străzi: asfaltate

 • •            Mijloace de transport

 • •             Iluminat stradal

http://www.imobiliare.ro/anunt/X2L81305A

vi

Legitimata î-Jr. I IOO’j Y H Specializarea: /

, EPI S Â?

COMPARABILA 2

zona Cantacuzino

^AHOV Z^ i i XX


R O A N D Y imobiliare


Ploiești, zona Cantacuzino


130 EUR / mp Preț negociabilCaracteristici

Suprafața teren:

1.200 mp

Front stradal:

12 m

Nr. fronturi:

1

Lățime drum acces:

înclinație teren:

Tip teren:

construcții

Clasificare teren:

intravilan

Construcție pe teren:

Da

Suprafața construită:

90 mp

Specificații

Utilități


Modificat la: 27/09/2012


Apa

Canalizare

Gaz

Curent

Alte detalii zonă

Amenajare străzi: asfaltate

Mijloace de transport

Iluminat stradal

Alte informații

Vicii: nu sunt

Vecinătăți:.

Alte detalii: Teren pretabll atat pentru construcție unei vile exclusiviste cat si pentru derularea

activităților comerciale.Vad deosebit. Merita văzut! Alte detalii preț: super oferta!

hțtp://www. imobiliare. ro/anunt/X11D1300Jsuciră

j! ? ALSX.WI

Legitimări.! Nr. 1 iOc/îi

SpcCi^iiz.trea;

X y EP1

ROANDY COMPANY

Ploiești, Str. Frasinet Nr. 4

www.roandy.ro

Contactează prin telefon

0344.808341

0721.195827                        '         T" }

COMPARABILA 3îfg         -■.    --7-pir-uespreno! bervjcu i>Fanenen .otrațe-1cariere -j > conraci rt >mog

/Teren intrauilan-cle varrzare in zona €antac(i7ino. PIoie5tit [udetjif...


IMAGINI


w Apartamente (325)

I

Case si Vile (169)                 |

. » Terenuri (130)                    |

» Spații comerciale (23)            |

BBaAdjaurjfa

» Apartamente (108)

.....~~l

x- Case si Vile (58)                  |

» Terenuri (1)                       j

l » Spatii comerciale (159)

i

IIJS

Teren intravilan Pe vanzare in zona Cantacuzino, Ploiești, județul Prahova'

ID:X000130CJ

<5 Vreau detalii descre aceasta


oferta

jA Tipărește oferta


Trimite unui prieten


CARACTERISTICI


TIP TEREN:


SUPRAFAȚA:


FRONT STRADAL:


LASOSEA


intravilan


416 mp

28.31 m


CONSTRUCȚIE PE TEREN: -

250 EUR negociabil

104.000 EUR negociabil


PREȚ MP:


PREȚ TEREN:j 4^.-^ Equinox Imobiliare

j           Ploiești on PscebC'C'k

î                  Like 1.116


Elite 0 ;

țFTweet’lO


ALTE AMENAJAM

ALTE INFORMAȚII


Nr. fronturi stradale-1 Destinație - rezidențial

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3,10 mp situat in mun. Ploiești, sț Podul înalț nr.6. bl.4C,sc.A. parter, ap.3, Jud Prahova,


ț » Apartamente (158}

|  » Case si Vile (58)______

I Terenuri (1)___________

| » Spate comerciale (159) i l


j Oportunități :■rncrr rvi r:- “ "

PREȚ TEREN:•^Trimite unui prieten


Equinox Imobiliare

Ploiești on Fccebaok


. sâjLike 1,116


^FTweet G;


ALTE AMENAJAȘI

ALTE INFORt.UT^^


Nr. fronturi stradale -1 Destinație - rezidențial
r wow

MXMGtW legitimaria Nr. HOO) 5 ptr ț; ,3 ț ji£ 3 fțj j * EPJ


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3J0 mp situat in mun. Ploiest^tr^ A IV /

Podul înalt, nr.6, bl.4C.sc.A. parter, ap.3. Jud Prahova.                             O               X,

' \ - *

__________________________!I*J

II c: i

vL

A

va\’v '■          -- -Jn

/54,H°\tvX


COMPARABILA 4


laFt!


; Caută o ofertă dupăTD       |

| Cauta

Vânzări

RSI

i » Apartamente (325)

" ”” 1

, » Case sîVîle (169)                j

Terenuri (130)                     j

» Spatii comerciale (23)             |


| » Apartamente (158) •

I Case si Vile (58)_______

I 1 » Terenuri (1)_____________

i » Spatii comerciale (159)


'JiFTiȚirai!


kn, Equinox Imobiliare

Ploiești on Fecsbook


Teren- intravilan de vanzare in. zona Cantacuzinp, Ploiești, județul.^ SȘ


Teren intravilan de vanzare in zona Cantacudno, Ploiești, județul Prahova


ID: X000130CH

Vreau detalii desore aceasta

-I."—        ■■■■-•              - '             ■ •  •


oferta Tipărește oferta


irimlte unui prieten


yTweet ,G


ALTE AMENAJAM


ALTE INFORMAȚII


Nr. fronturi stradale -1 Destinație-rezidențial


H2CARACTERISTICI


TIP TEREN:


SUPRAFAȚA


FRONT STRADAL:


LASOSEA


CONSTRUCȚIE PE

TEREN:


PREȚ MP:


PREȚ TEREN:


intravilan


4o8 mp

16.48 m


164 EUR negociabil

75.000.000 EUR negociabil


Alte caracteristici - Construcție demolabila, Acces auto, Teren împrejmuit1

!

i________________________

j » Apartamente (158)

j -------■— -----------------

| w- Terenuri (1)_______

{ =■> Spatii comerciale (159)


[Închirieri


Cantacuzino, Ploiești, județul Prahova


a- Case si Vile (58)


1D:XOOO13OCH

3) Vreau detalii despre aceasta oferta

Tipărește oferta


SUPRAFAȚA;

FRONT STRADAL:

LA SOSEA

CONSTRUCȚIE PE TEREN:

PREȚ MP:

PREȚ TEREN:


164 EUR negocia&ll

75.000.000 EUR negociabil


j Oportunități


Trimite unui prietenEquinox Imobiliare

Ploiești on Fsceboc-k


uâjLike 1,116


b^Tweet ;j>;

X         t*1

ALTEAMENAJARI ''

ALTE INFORMAȚII


Nr. fronturi stradale -1 Destinație * rezidențial

AJte caracteristici - Construcție demola&ila. Acces auto. Teren împrejmuit

Clasificare teren - intravilan

Alte detalii - Exista Certificat de urbanism cu următorii indicatori urbanistici:

 • - destinație stabilita prin palnul de urbanism actual: zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de 2 niveluri- locuințe colective

 • - POT=50%: CUT=1.5

 • - posibilitatea racordării la utilitățile din zona;

UTILITATl

Utilități: Apa. Canalizare, Gaz, Curent

LOCALIZARE PE HARTA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populati^^^oy&rt, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale


PROCES VERBAL încheiat astazi 18.12.2012

Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ursu Razvan Ion, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

CAPITOLUL I - Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte:

Secțiunea A - Proiecte de hotarari ale'Consiliului Local al Municipiului Ploiești:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea actului adițional de modificare si de relungire a contractului de asociere nr. 1994/03.02.2003, incheiat intre Municipiul Ploiești si SC Calliope SRL.                                                    •

Prin adresa nr. 19551/08.11.2012 s-a solicitat către Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești sa se ia masurile ce se impun pentru realizarea demersurilor legale necesare in vederea monitorizării contractului de asociere nr. 1994/03.02.2003.

Prin adresa nr. 19551/05.12.2012, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești a comunicat următoarele:                                                     ....._■

”RASP Ploiești monitorizează serviciile publice ale căror regulamente de funcționare sunt aprobate prin hotarari de Guvern si hotarari ale Consiliului. Local Ploiești.Monitorizarea unui contract de asociere al cărui obiect il reprezintă instalarea, montarea, intretinerea si administrarea a 30 de unitati ecologice pe teritoriul municipiului Ploiești este de competenta Direcției de Gestiune Patrimoniu,- Serviciul de Valorificare si Patrimoniu, Contracte, intrucat instalarea, montarea, intretinerea si administrarea nu este un serviciu public.                              .         ==•..

Prin art. 6 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului -Ploiești -.nr. 114/28.06.2002 s-a stabilit ca urmărirea si monitorizarea activitatilor" ce fâc obiectul contractelor incheiate cu operatorii de servici publice de distribuție a apei,...canalizare, iluminat public, salubrizate si alimentare cu energie termica produsa centralizat sa fie realizate de Regia Autonoma de Teimoficare si Servicii Publice pe baza unui- contract'-• de prestări servicii incheiat cu Primăria Municipiului Ploiești cu fonduri asigurate, de. la bugetul local.. In data de 01.07.2002 a fost incheiat Contratul nr. 1 de prestări servicii intre Consiliul Local al Municipiului Ploiești si RASP Ploiești al cărui obiect este.cel mai sus menționat.                                                           ....         • ..

Având in vedere cele mai sus menționate si faptul ca RASP Ploiești, este o entitate publica al cărei acționar unic este Consiliul Local Ploiești, aceasta va trebui sa execute orice activitate ii este data/atribuita de către Consiliul Local Ploiești-prin .hotararea acestuia. Cu toate acestea, consideram ca inainte de inceperea oricărui demers de 5acest fel, este obligatoriu ca factorii de decizie din Consiliul Local si Primăria /Ploiești, impreuna cu Consiliul de administrație si directorul regiei, sa faca o: analiza asupra capacitatii regiei(din punct de vedere tehnic, de personal si financiar) de a monitoriza si alte contracte in care parte este municipiul Ploiești si sa dispună in consecința.” < <•6. Cu privire la solicitarea nr. 21484/07.12.2012, inaintată de către II Radulescu Georgeta Mihaela va comunicam următoarele'.între Municipiul Ploiești și II Radulescu Georgeta Mihaela, a fost încheiat contractul de închiriere nr. 49028/ 17.10.2001, pentru folosința terenului. apartinand domeniului public al localității, situat in Ploiești, Zona Complex Mare Nord,


amplasamentul 25 in suprafața de 4 mp, pe care este amplasat un modul tip 2T2 teșita -construcție provizorie, cu profilul de activitate comercializare produse nealimentare si cu termen de valabilitate prelungit pana la data de 31.10.2013.

Prin adresa nr. 21484/ 07 .12.2012, II Radulescu Georgeta Mihaela solicita acordul in vederea cesionarii contractului de închiriere nr. 49028/ 17.10.2001 către IF Vasile C. Crăciun.

Conform art. 12 din contract: “Cesiunea contractului de inchirier.e către un tert,


in caz de succesiune sau instrainare a construcției cu caracter provizoriu este permisa numai cu acordul prealabil, scris, al proprietarului si cu respectarea condițiilor impuse prin contractul de inchiriere”.

Precizăm faptul că pentru contractul de închiriere mai sus menționat chiria este


hitata la zi.

întocmit: George Panait
7. Cu privire la solicitarea nr. 21036/03.12.2012, inaintată de d-nul Pândele Corneliu reprezentant al S.C. Pandex S.R.L., vă comunicam următoarele'.

Intre Municipiul Ploiești si S.C. Pandex. S.R.L. a fost încheiat contractul de închiriere nr. 5051/06.02.2001, pentru folosința terenului in suprafața de 60 mp, teren ce aparține domeniului privat al localității situat in Ploiești, str. Plutelor, nr. 8.

Termenul acestui contract va expira la data de 23.01.2013.

Prin adresa nr. 21036/03.12.2012, de d-nul Pândele Corneliu solicita conform Art. 4 din contract ""La expirarea termenului, contractul poate fi reanoit cu acordul ambelorparti" prelungirea contractului de închiriere nr. 5051/06.02.2001.

Precizam faptul ca pentru contractul de inchirirere mai sus menționat chiria este


ta la zi. întocmit: Nicolae Tudose.

8. Cu privire la solicitarea inaintata de doamna Badea Cornelia, va comunicam următoarele:

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr.20394/21.11.2012, doamna Cornelia Badea a solicitat concesionarea terenului aferent balconului construit, situat in Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4C, ap.3, in suprafața de 3,10 mp.

Certificatul de^ urbanism nr.1457/14.11.2012 a fost emis in scopul ”Recompartimentare interioara, construire si inchidere balcon parter - intrare in legalitate”.

Prin adresa nr.880/13.12.2012, Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri din Domeniul Public si Privat a comunicat faptul ca terenul solicitat face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate, publica.

-J /


/

/ /

/identificat


Prin .adresa nr.879/2012 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății co suprapunerea planurilor de șituatie noi si vechi ale zonei, a reieșit faptul care se face referire face parte din fostul amplasament al imobilului di nr.53.

In urma verificărilor efectuate in baza de date a serviciului, notificarea nr.6473/2002 formulata conform Legii nr.10/2001, referitoa^â^Woî situat in Ploiești, str.Malu Roșu nr.53. Aceasta a fost soluționată prin ’Primarului municipiului Ploiești nr.2063/2006 privind acordarea de masuri prin echivalent.

In baza Legii nr.247/2005 si Legii nr. 18/1991, republicata nu s-au cereri referitoare la terenul situat in Ploiești, str.PoduI înalt hr.6, bl.4C, ap.3.

In acest sens a fost • transmisa adresa si către Direcția Administrație,Publica,-Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte - Serviciul Juridic .Contencios, Contracte nr.881/05.12.2012.-

Conform raportului de evaluare intocmit de către P.F.A. Bucur N. Alexandru -Evaluator, valoarea de piața recomandata pehlru terenul situat in. strada Podul InaJt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3, in suprafața de 3,10 mp a fost stabilita la 1981 lei (639,03 lei/mp) echivalentul a 437 EURO (140,97 euro/mp), rezultând o redeventa anuala de 79,24 Iei M^X981 lei : 25 ani — 79,24 lei/an).

întocmit: Ruxandra lonescu                     '

.9, Cu privire la solicitarea inaintata de SC CORAL IMPEX SRL, va. comunicam următoarele:.

Prin scrisoarea inregistrata la Municipiul Ploiești la nr,20393/21.11.2012, SC CORAL IMPEX SRL a solicitat concesionarea terenului aferent balconului construit, situat in Ploiești, str.PoduI înalt nr.6, bl.4B, sc.D, ap.2, in suprafața de 2,96 mp.

Certificatul de urbanism nr. 1458/14.11.2012 -a fost emis in scopul ’’Recompartimentare interioara, construire si inchidere balcon parter - intrare in legalitate”.

Prin adresa nr.883/13.12.2012, Serviciul Inventariere și Evidenta Bunuri din r5)omeniul Public si Privat a comunicat faptul ca terenul solicitat face parte din domeniul Jpublic al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile, proprietate publica.

Prin adresa nr.882/2012 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății comunica ca in urma verificărilor efectuate in baza, serviciului, nu s-a identificat notificări formulate' * conform Legii nr.10/2001 si nici cereri formulate in baza Legii nr.247/2005 si Legii nr. 18/1991, republicata referitoare la terenul situat in Ploiești, str.PoduI înalt nr.6, bl.4B, sc.D, ap.2.

In acest sens a fost transmisa adresa si către Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte - Serviciul Juridic Contencios, Contracte nr.884/05; 12.2012.

Conform raportului de-evaluare intocmit de către P.F.A. Bucur N.. Alexandru -Evaluator, valoarea de piața recomandata pentru terenul situat in strada Podul înalt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3, in suprafața de 2,96 mp a fost stabilita la 1891 lei (638,85 lei/mp) echivalentul a 417 EURO (140,88 euro/mp), rezultând o redeventa anualaMe 75,64 lei (1891 lei : 25 ani - 75,64 lei/an).

întocmit: Ruxandra lonescu


Menționam ca imobilul situat in strada Sapunari, nr.8 este compus in suprafața de 51.26 m.p.si dependințe in suprafața de 44.03 m.p. s suprafața de 90.00 m.p.

Suprafața totala teren curte si construcție este de 220 m.p. întocmit: Adrian Lucian Ciripoiu


28 . Cu privire la cererea doamnei Despina Rodica, domiciliat in Ploiești, str. Mandra nr. 7, bl. 2, ap. 4 prin care solicita închirierea terenului pe care este amplasat garaj situat in strada Mandra nr. 7.

Doamna Despina Rodica in calitate de moștenitor a dobândit cota de % din apartamentul situat in str. Mandra nr. 7 in baza certificatului de moștenitor nr. 142 din 12.10.2012 de pe urma defunctului Danciu Gheorghe . Restul cotei de din apartamentul aparține mamei supravietitoar^D'anciu Margareta.

Danciu Gheorghe a detinut cu contract de închiriere nr. 1847/25.05.2009 teren pe care este amplasat garajul in suprafața de 18,15 m.p.

0 Chiria luna a fost calculata conform Hotărârii Consiliului municipiului Ploiești nr. £7/2007 la care s-a aplicat indicele de inflație este in valoare de 20,50 lei si este achitata la zi.

Intrucit din certificatul de moștenitor nu reiese ca s-a dezbătut succesiunea si pentru garaj doamna Despina. Rodica a prezentat o declarație notariala prin care doamna Danciu Margareta isi exprima acordul ca terenul in suprafața de 18,15 m.p ocupat de' garaj si detinut cu chirie in baza contractului de închiriere nr. 1847 25.05.2009 sa fie inchiriat petentului.

Având, in vedere solicitarea petentului propunem perfectarea contractului de închiriere pentru terenul pe care este amplasat garajul.

Z I            A -    ,■ SSc7'/u/ve'4 *5 — A - 18 J

CLftP\ ’S4?g3TiJvOS’A A *■           A/C A      —

GAP s                A \ S d/V'g' A       —- Ă ~ kO

/ 3 /

O                       ‘

r

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Către,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI,

Domnului Primar al Municipiului Ploiești Iulian B ADES CU,

Referitor la concesionare teren aferent balconului^


CpSubsemnata Cornelia Badea, proprietara a apartamentului situat in Ploiești, str. Podul înalt, nr. 6, bl. 4C, ap. 3, tel 0244/510.852, posesoare a C.I. seria PH nr. 507454, va rog sa imi aprobați concesionarea terenului aferent balconului construit, situat la adresa Ploiești, str. Podul înalt, nr. 6, bl. 4C, ap. 3, parter, in suprafața de 3,10 mp.

Menționam ca am obtinut certificatul de urbanism cu nr. 1457/14.11.2012.


Va mulțumesc!R0L5&IAN1Eb f ifEO ROMANIA rt*/ •> -k-f —«"k-J1 -țJ-J^uT* *Li^]

C4HTE       C-A?iTF. Bf JJEEMțiîJttB     JDcNr^

c^EKît-E     K;ȚiA rH im 507454

2£rnU293D9fe ■£<

UitfaJt?! .'IHli <1SM I -± =r t -'       !■■ • 1 ' Z " ' £ ” £ ■ *j •■* J' ”

BAi>EA           r                 ,’      < - r

Prsnitrr, ? ■•<■.•£ r.L-jLrftrli nlȚC, 4</“. j ‘ I ;-cornelia   U<îW^1k

PrțSn^rE sZrttihiiisn»                                 StifSiiK, ;i.k

SȚEHAN        | •țAURE’-îA^ îf’i        r

î-trt SiltBrit.kLiE'j sit rifl'jiapti>Lpiâei?3f Bl'rjll £' -Casu Bsr-cârieșH^^^Wa : Ștdș,s3Jiu^<Si»M4A«r»W*i?;',y ’ ’'\.4 Kun. rIcnești JdcL Brșhovă ’ș' Str. Peneș fcurrânu r>r.Ș bl,i5K se.A ap/iO Em'jt» e &£>■?£¥!«.- p3 tfiLv-xtii            ’f                            jj Va:: s.::j

îte PitnașH '      09,11.04-14,112014

IDROUB.AD EA <<CORNELJA<<<<<<<<<<<<<<<<

PH5O?454<3Î325?( 114 1^141114^22930989

i !

! î.
CONTRACT DE VANZARE CUMPĂRARE


-Subscrisa, SOCIETATEA COMERCIALA «CORAL IMPEX”

Ploiești, str. Penes Curcanul, nr.8, bl.l51C, ap.10, jud. Prahova, inre ■. Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/2811/1993, prin reprezentant I si administrator BADEA ALEXANDRU, domiciliat in Ploiești, str. Per

bl. 151C. sc.A, ap.10, jud. Prahova, declar ca vând d-nei BADEA CORNELIA căsătorită cu BADEA ALEXANDRU, domiciliata in Ploiești, str. Penes Curcanul, nr.8, bl; 15IC. sc.A,

ap. 10. jud. Prahova, apartamentul proprietatea societății situat in mun. Ploiești, str. Podul înalt nr. 6, bloc 4C, sc.A, parter, apartament 3, jud. Prahova, compus din 4 camere de locuit si dependințe, in suprafața utila de 66,07 m.p., precum si cota indiviza de 6,29% din suprafața de folosința comuna a imobilului, impreuna cu terenul aferent apartamentului in suprafața indiviza de 17,66 m.p.........................................................-..................

Apartamentul descris mai sus are număr cadastral provizoriu 2466/4C;A;3, este inscris in Cartea Funciara nr. 2804/HI a loc. Ploiești'si feste configurat pe schitele de plan ce au stat la baza inscrierii in Cartea Funciara, iar eu, vanzatoarea - prin reprezentant - declar pe proprie răspundere ca nu am adus nici un fel de modificări apartamentului de la data inscrierii si pina

in prezent........-.............................................................................................

Eu. vanzatoarea prin reprezentant legal, declar ca am dobândit apartamentul descris mai sus si terenul aferent acestuia prin cumpărare in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 7210/2000 de Biroul Notarial Equitas din Ploiești, inscris in Cartea Funciara nr. 2804/HI a loc. Ploiești prin incheierea nr. 8108/2000 a Judecătoriei Ploiești -Biroul de Carte Funciara.—-...................— -----------------------------------------------------

Eu. cumpărătoare a, declar ca am cunoștința de cele aratate de vanzatoare prin reprezentant legal, cu privire la proveniența apartamentului si a terenului aferent si știu ca sunt adevarate......-—.......... —------.-----——-—-......................................................

Prețul de vinzare este de 730.000.000 (șapte sute treizeci milioane) lei, inclusiv TVA, din care eu vanzatoarea prin reprezentant legal, declar ca am primit astazi, data semnării prezentului act. suma de 150.000.000 lei, urmând ca diferența de 580.000.000 lei sa o primesc pana la data de 01 septembrie 2005....................-...................................................

Pentru' garantarea achitării restului de preț, eu vanzatoarea, imi rezerv privilegiul vânzătorului prevăzut de art.1737 Cod civil.............................................................

Cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului privesc pe vanzatoare.-----------------

Cumparatoarea intra in stapinirea de drept si de fapt a apartamentului vindut si a terenului aferent acestuia, incepind de astazi, data autentificării prezentului act.------------------

Eu. BADEA CORNELIA căsătorită, declar ca am cumpărat de la S.C. “CORAL IMPEX" SRL - prin reprezentant legal, apartamentul descris mai sus si terenul aferent acestuia, cu prețul de 730.000.000 lei, inclusiv TVA, din care am achitat astazi, data semnării prezentului act. suma de 150.000.000 lei, urmând ca diferența de 580.000.000 lei sa o achit pana la data de 01 septembrie 2005 si sunt de acord cu privilegiul de rest preț rezervat de vanzatoare in favoarea sa.—...................-........................-..................................

Am luat cunoștința de prevederile art. 30 din Codul familiei......................-..........

Sub.scrisa vinzatoare - prin reprezentant legal, declar pe proprie răspundere ca apartamentul nu.are sarcini conform Extrasului de Carte Funciara nr. 3261 din 16.07.2004 eliberat de Judecătoria Ploiești - Biroul de Carte Funciara si garantez pe cumpărătoare contra oricărei evictiuni totale sau parțiale........................................................................

Declar de asemenea, ca am achitate cheltuielile de intretinere a apartamentului..........

Noi. părțile am luat cunoștința de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 1 2/1098 si a Legii pentru Combaterea Evaziunii Fiscale............... -

Mie cumpărătoarei mi s-au adus la cunoștința prevederile Legii 7^^96^pifvind cadastrul si: publicitatea imobiliara, in sensul ca drepturile dobindite prin urmeaza sa le înscriu in Cartea Funciara prin grija mea.......................

a4'^SîtSÎ'eliletdĂ im^cazul'^constatarifî IA ■


. ■ De asemenea, declar ca am luat cunoștința de fapțul .ca apartâmen întreținere la zi, înțelegând sa-mi asum toate consecințele materiale ulterioare a unor datorii pentru acest apartament.-------------—--------------

Subscrisa vânzătoare prin reprezentant legal, declar pe proprie raspimd’ejȘeQCun'ds&ind consecințele prevăzute de art. 292 din Codul Penal pentru infracțiunea de falsm-de.b-l'ârâtii. ca apartamentul nu a fost scos din circuitul civil pe calea vreunui act normativ de trecere in proprietate de stat, ci mi-a ramas continuu in stăpânire in mod legal și ca nu am încheiat nici un fel de convenții de înstrăinare, constituiri de drepturi, ipoteci sau alte sarcini cu privire la acesta si ca nu exista litigii.-----------------------------------------------------------------

Redactat, dactilografiat si autentificat la Biroul Notarial Equitas din Ploiești, astazi, 16 iulie 2004, in cinci exemplare din care patru s-au inmanat pârtilor.

VANZATOARE,

Prin reprezentant legal,ROMANIABIROUL NOTARIAL “EQUITAS” Ploiești, str. Văleni nr. 30 Jud. Prahova

încheiere de autentificare nr.

DATA: ANUL 2004 LUNA iulie ziua 16

In fata mea, prezentat:


ftnPgSQV VIORICA , NOTAR PUBLIC, la sediul biroului s-au

1)


2)


BADEA ALEXANDRU, domiciliat in Ploiești, str. Penes Curcanul; nr.8, bl. 15IC, sc.A, ap. 10, jud. Prahova, posesor al CI seria PH nr.249014/2001 elib. de Pol. Ploiești, in calitate de reprezentant legal al societății vinzatoare, si

BADEA CORNELIA, domiciliata in Ploiești, str. Penes Curcanul, nr.8, bl. 15IC, sc.A, ap.10, jud. Prahova, posesoare a Bl seria GR nr.057151/1994 elib. de Pol. Ploiești, in calitate de cumpărătoare, care după citirea înscrisului au consimțit la autentificarea lui si au semnat toate exemplarele in fata mea.

In temeiul art.8, lit.b din Legea nr. 36/1995.

, SE^DEqLARA AUTENTIC PMZENTUL4NȘCRIS.

S-a taxat cu/,/- 3         lei min chitanța nr. 1 S        /2004.

S-a aplicat timbru judiciarZș /        lei.

S-a perceput onorariu^dif J>.             din care TVA in suma^e^

achitat cu bonul fiscal nr.


■ ROMANȚA .


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 307332 din

ERTIFIC


1457


DE URBA3S
14 NOV. W

Din:


In scopul:

RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA, CONSTRUIRE SI ÎNCHIDERE BALCON PARTER - INTRARE IN LEGALITATE

Ca urmare cererii adresate de

BADEA CORNELIA


cu dornic iliul\sediul in județul ____________PRAHOVA____________5 localitatea______________PLOIEȘTI______________,

satul__________________________:__________________________^.sectQrul          . cod postai______________z_____________

strada            STR PENES CURCANUL            nr 8 bl__:____________’

-’ 5 ! se.               et.             ap. -      , tel/fax ________________z________________, e-mail_______________:__

înregistrata la nr.


307332


din


06-11-2012


Pentru imobilul — teren s i/s au' construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești,

satul _________________________-_________________________, sectorul ~ cod postai: ______________z

strada__________________str. Podul înalt__________________, nr. 6 bl.____________________4C

sc. &   , et. P ap. 3 sau identificat prin:________________________________-

in temeiul reglementarilor documentației de urbanismnr. ___________209____________/________1999

faza______PUG______ aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 209/1999___________________________________

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Terenul este situat in intravilanul municipiului Ploiești si terenul aferen apartamentului este proprietate privata in indiviziune, iar terenul aferent balconului propus, aparține domeniului public al Municipiului Ploiești si este adiacent apartamentului nr.3, pe care beneficiara ilare in proprietate conform CVCnr.7543/16.07.2004.

ConformPUGsi RLU in zona nu sunt restricții de construire.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: curti-constructii.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale : zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de doua niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni complementare.

Terenul se incadreaza in zona valorica B, conformH.C.L. nr.553/2011.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

UTR-N-5, Lb/Li.

Se recomanda ca documentația tehnica sa fie întocmită de SC CONSPROIECT SA, proiectantul inițial al blocului, conform competentelor stabilite de Legea nr.50/1991, republicata, in conformitate cu P.U.G. si RL.U. aprobate de H.C.L. nr.209/1999.

In cazul in care documentația tehnica va fi întocmită de alt proiectant autorizat, se va solicita acordul SC CONSPROIECT SA, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările si comp le tarile ulterioare.

Se aproba construirea de balcoane la parter pentru blocurile care au construite balcoane la etajele superioare.


'■             ■ ■ -                 îj#

Documentația tehnica trebuie sa prevada: - construcția balconului se va face cu destinația exclul rezolvandu-se potrivit soluției propuse de proiectant, in conformitate cu tipul de închidere perim blocului;

 • - dimensiunile balconului vor fi stabilite in limitele proiecției balconului de la etajul superior;

 • - protejarea ventilațiilor existente ale subsolului.

Utilizări permise: locuințe in blocuri; instituții publice; servicii profesionale, sociale si profesionale, comerț; activitati nepoluante.

Utilizări permise cu condiții: oricare din funcțiunile permise cu condiția existentei unui proiect elaborat conform Legii nr.50/1991, republicata, Legiinr.10/1995.

Utilizări interzise: orice unitari economice poluante si care generează trafic intens; locuințe pe parcele care nu in deplin esc condițiile de suprafața minima si front la strada' conform art .30 din R.G.U.

Orice modificare a reglementarilor urbanistice menționate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001, cu modificările sî completările ulterioare.

Prezentul Certificat de urbanismpoate fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI DE LOCUINȚE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA - INTRARE IN LEGALITATE

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI DE LOCUINȚE COLECTIVE - CONSTRUIRE SI ÎNCHIDERE BALCON - INTRARE IN LEGALITATE

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZAȚIE DE DES FIINȚARE SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

 • 4. O BLIGAi n ALE TITULARULUI CERTIFIC ATULUI DELRI3ANTSM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții-de cons truire/de desființare - solicitantul se vă adresa autoritarii competente pentru protecția mediului:

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/J 1/CEsiprin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CEprivind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului sî accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanîsmse comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se des fas oara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultariipublice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evoluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentm protecția mediului.

In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente.


 • 5. CEREREA DE EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/ DES FONT INS O TITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

- declarații notariale: DECLARAȚIE NOTARIALA a proprietarului din cave sa rezulte ca IMOBILUL (teren si construcție), nu face obiectul unor litigii aflate pe rolul in stanțelor judecătorești

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

E D.T.A.C.                  □ D.T.O.E.

□ D.T.A.D.


d) avizele si acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:^

 • □ alimentare cu apa

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrica

 • □ alimentare cu energie termica

 • □ gaze naturale”*

 • □ telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

\ Alte avize/acorduri ' □

d.2) avize si acorduri privind: □ securitatea la incendiu

□ protecție civila

□ sanatatea populației

d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

- CONTRACT DEPOZITARE DEȘEURI PROVENITE DIN CONSTRUCȚII

d.4) Studii de specialitate

Plan pe suport topografic vizat de O.C.P.I. Prahova, conform Legii nr.50/1991, republicata - actualizat la zi; REFERAT DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU CERINȚA ESENȚIALA DE CALITATE -REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE-pt.intrare in legalitate

REFERAT DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU CERINȚA ESENȚIALA DE CAUTATE-SECURITATEA LA INCENDIU- pt.intrare in legalitate

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autori tatii competente pentru protecția mediului (copie);

-nu este cazul

 • f) dovada înregistrării proiectului Ia Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);.

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

laxa timbru arhitectura 0.0005 din valoarea lucrărilor

taxa emitere autorizație de construire 0.005 din valoarea lucrărilor

NOTA: Documentația tehnica (in 2 exemplare ORIGINALE) va avea cadrul conținut stabilit prin Anexa 1 din Legea nr.50/1991 republicta si actualizata, in conformitate cu HGRnr.925/1995, Legea nr. 184/2001, Codul Civil republicat si intrat in vigoare la 01.11.2011, OMS nr.536/1997, Legea nr.l 14/1995.

Rezolvarea situației juridice asupra terenului aferent balconului.

PANA LA FAZA DE AUTORIZARE, VOR FI DESFIINȚATE CONSTRUCȚIILE EDIFICATE IN AFARA PROIECȚIEI BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOAREPrezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta Ia data de
bL 1.5 î C. șc.Â? ap. 16, jud- Piăiova, declar caVand d-nei BADEA CORNELIA căsătorită cu BADEA ALEXANDRU, domiciliata in Ploiești, strî Perieș Curcanul, nr.8, bl.ișiC, sc.A, ap. 10. jtid. Prahova, apartamentul proprietatea șociețatii situat in mun. Ploiești, str. Podul înalt nr. 6, bloc 4C, sc.Â, parter, apartament 3, jud. Prahova, compușrdin 4 camere de locuit și dependințe, in suprafața utila de 66,07 m.p,, precum si cota indiviză de 6,29% din suprafață de folosința comuna a imobilului, împreuna cu terenul aferent apartamentului in suprafața indiviza de 17,66 m.p.---———

Apartamentul descris mai sus are număr cadastral provizoriu 2466/4C;A;3, este inscriș in Cartea Funciâra nr. 2804/III a loc. PloiesfjgșitTste configuratpe șcîuțele de plan ce au stat la baza înscrierii in Cartea Funciăra, iar eu, vanzatoarea -- prin reprezentant - declar pe proprie

răspundere câ nu âm adus nici un fel de modificări apartamentului de la data înscrierii si pina in prezent.———-----------------------------------------------------------------------—----------------


Eu. vanzatoarea prin reprezentant legal, declar ca am dobândit apartamentul descris mai sus si terenul aferent acestuia prin cumpărare in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 7210/2000 de Biroul Notarial Equitas din Ploiești, înscris in Cartea Funciara nr. 2804/111 a loc. Ploiești prin încheierea nr, 8108/2000 a Judecătoriei Ploiești -Biroul de Carte Funciara.-———-----------------—-———-------' —---------

Eu. cumpâratoarea, declar ca ani cunoștința de cele ărațate de vanzatoare prin reprezentant legal, cu privire la proveniență apartamentului și a terenului aferent si știu ca sunț:

adevarate.-Prețul de vinzare este de 730.000.000 (șapte sute treizeci milioane) lei, inclusiv TVA, din care eu vanzatoarea prin reprezentant legal, declar ca am primit astazi, data semnării prezentului act. suma de 150.000,000 lei, urmând ca diferența de 580.000.000 lei sa o primesc pana la data de 01 sepțe'mbrie 26O5.-T-----T-----î——-r—-----—-------—

Pentru ’ garantarea achitării restului de preț, eu vanzatoarea, imi rezerv privilegiul vânzătorului prevăzut de ărt.1737 Cod civil.—--------—--------

Cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului privesc pe vanzatoare.—-----—------

Cumparatoarea intra in stapinirea de drept si de fapt a apartamentului vindut si a terenului aferent acestuia, incepind de astăzi, dăță autentificării prezentului act.——.-----------—

Eu. BADEA CORNELIA căsătorită, declar ca am cumpărat de la S.C. “CORAL IMPEX” SRL - prin reprezentant legal, apartamentul descris mai sus si terenul aferent acestuia, cu prătul de 730.000.000 lei, inclusiv TVA, din care âm achitat astazi, data semnării prezentului act. suma de 150.000.000 lei, urmând că diferența de 580,000.000 lei sa o achit pana îâ data de 01 septembrie 2005 si sunt de acord cu privilegiul de rest preț rezervat de vanzatoare in favoarea sa.------------------------———--------------------—---------------------

Am luat cunoștința de prevederile art. 30 din Codul familiei.--------------------------------

Subscrisa, vinzatoare - prin reprezentant legal, declar pe proprie raspiindere ca apartamentul niȚ are sarcini conform Extrasului de Carte Funciara, nr. 3261 din 16.07.2004 eliberat de Judecătoria Ploiești - Biroul de Carte Funciara si garantez pe cumpărătoare contra oricărei evictiiini totale sau parțiale...................................—...............................

Declar de asemenea, ca am achitate cheltuielile'de întreținere a apartamentului.---------

Noi. părțile am luat cunoștința de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 12/1998 si a l.cgii pentru Combaterea Evaziunii Fiscale.----------------------------------------------

Mie cumpărătoarei mi s-au adus la cunoștința prevederile Legii 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, in .sensul ca drepturile dobindite prin prezentul act urmeaza sa le înscriu in Cartea Funciara prin grija mea.----—----"------------——-----------------

De asemenea, declar ca am luat cunoștința de faptul ca apartamentul are cheltuielile de întreținere lâ zi, înțelegând sa-mi asum toate consecințele materiale in cazul constatării ulterioare a unor datorii pentru acest apartament;                  —————t—

Subscrisa vânzătoare prin reprezentant legal,- declar pe proprie răspundere cuhoscind consecințele prevăzute de ârt. 292 din Codul; Penal pentru infracțiunea de fals in declarații, ca _âpartamentul nu a fost scos din Circuitul ciyil. pe calea vreunui hcț npfnțâțiy de. trecere in proprietate de stat, ci mi-a ramâs continuu iii stăpânire iți mod legal și ca nu am încheiat nici un fel de convenții de înstrăinare,' constituiri de drepturi, ipoteci sau alte Șarcini cu privire la acesta și ca nu bxistâ litigii.-™---------rrr™"——

Redactat, dactilografiat si autentificat la Biroul Notarial Equitas din Ploiești, astazi, 16 iulie 2004, in cinci exemplare din care patru s-au inmanat părților..


VANZATOARE, '■

Prin reprezentant legal,

ROMÂNIA

BIROUL NOTARIAL “EQUITAS”

Ploiești, str. Văleni hr. 30 Jud. Prahova

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NIL AP DÂTĂ: ANUL 2004 LUNA iulie ziua. 16

In fata.mea,,,   ■ fiOPEȘCO VIHR^CÂ -, NOTAR PUBLIC, la sediul biroului s-au

prezentat:’ '                   '•

 • 1) BADEA ALEXANDRU, domiciliat in Ploiești, str. Peheș Curcanul, nr.8, bl. 151C. sc.A, ap.i0, jud. Prahova, posesor ai CI seria PH nr.249014/2001 elib. de Pol. Ploiești, in calitate de reprezentant legal al societății vinzațoare, și

 • 2) BADEA CORNELIA, domiciliata in Ploiești, str. Penes Curcanul, nr.8, bl.lolC, sc.A. ap. 10, jud. Prahova, posesoare a Bl seria GR nr.057151/1994 elib. de Pol.

Ploiești, in calitate de cumpărătoare, care după citirea înscrisului au consimțit la<A autentificarea iui si au semnat toate exemplarele in fata mea.

In temeiul ărt.8, lit.b din Legea nr. 36/1995.

' v SE^ECUlRA AUTENTIC P^ENTO^SCRIS.

S-a taxat cu//. J        lei prin chitanța nr. / p72004.

f.


S-a aplicat timbru judiciar^ y       lei.                         /

S-a perceput onorariukd^>            din care TVA in jnima^IeXv & lei


achitat cu bonul fiscal nr.    (TA l/ /V2004.                         ®

NOTAR PtfBLI

Prw&ntulîn. specii cfe fctfafa *?JjQscris inc&rie ălfâaiizâțfi

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 307332 din


CERTIFICAT DE URBANISM


Nr.


1457


n.    î 4N0W W

Din:


In scopul:

RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA, CONSTRUIRE SI ÎNCHIDERE BALCON PARTER - INTRARE IN LEGALITATE

Ca urmare cererii adresate de ______________________BADEA CORNELIA______________________

cu domiciliul\s ediul in județul___________PRAHOVA____________s localitatea_____________PLOIEȘTI

satul______________:__________:________________________^^eștgrul____:____, cod postai_____________-

strada_____________STR PENES CURCANUL           ' &r.    • 8 .bl__-

sc.               et.             ap. -      , tel/fax '           ________________, e-mail_______________2

înregistrata la nr. __________307332__________ din        06-11-2012

Pentru imobilul — teren si/sau*constructii — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satul _________________________-_________________________, sectorul - cod postai:______________:

strada_________________str. Podul înalt__________________5nr. 6 ,bL___________________4C

se, A , et. P , ap, 3 sau identificat prin:

in temeiul reglementarilor documentației de urbanismnr, ___________209____________/________1999

faza PUG       aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 209/1999_____________.______________________

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Terenul este situat in intravilanul municipiului Ploiești si terenul aferen apartamentului este proprietate privata in indiviziune, iar terenul aferent balconului propus, aparține domeniului public al Municipiului Ploiești si este adiacent apartamentului nr.3, pe care beneficiara il are in proprietate conform CVC nr.7543/16.07.2004,

ConformPUG s i RLU in zona nu sunt restricții de construire.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: curti-constructii.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale : zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de doua niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni complementare.

Terenul se incadreaza in zona valorica B, conformH.C.L. hr.553/2011.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

UTR-N-5, Lb/Li.

Se recomanda ca documentația tehnica s a fie intocmita de SC CONSPROIECT SA, proiectantul inițial al blocului, conform competentelor stabilite de Legea nr.50/1991, republicata, in conformitate cu P.U.G. siRL.U. aprobate de H.C.L nr.209/1999.

In cazul in care documentația tehnica va fi întocmită de alt proiectant autorizat, seva solicita acordul SC CONSPROIECT SA, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările si completările ulterioare.

Se aproba construirea de balcoane la parter pentru blocurile care au construite balcoane la etajele superioare. întocmit: LUDU RUXANDRA-ADRIANA - REFERENT DE SPECIALITATE, 12-11-2012 pi                     (     1

Verificat: CHIROIUDANIELA-OCTA VIA - SEF SERVIClff/J

Documentația tehnica trebuie sa prcvada:- construcția balconului se va face cu destinația exclusiva de locuit, accesul rezolvandu-se potrivit soluției propuse de proiectant, in conformitate cu tipul de inchidere perimetrala existenta a blocului;

 • - dimensiunile balconului vor fi stabilite in limitele proiecției balconului de la etajul superior;

 • - protejarea ventilațiilor existente ale subsolului.

Utilizări permise: locuințe in blocuri; instituții publice; servicii profesionale, sociale si profesionale, comerț; activitati nepoluante.                                                           '

Utilizări permise cu condiții: oricare din funcțiunile permise cu condiția existentei unui proiect elaborat conform Legii nr.50/1991, republicata, Legii nr. 10/1995.

Utilizări interzise: orice unitari economice poluante si care generează trafic intens; locuințe pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima si front la stfăd^'conformart.30 din R.G.U.

Orice modificare a reglementarilor urbanistice menționate mai sus, se-va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001, cu modificarile si completările ulterioare.


Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI DE LOCUINȚE. COLECTIVE -RECOMPARTIMENT ARE INTERIOARA - INTRARE IN LEGALITATE

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI DE LOCUINȚE COLECTIVE - CONSTRUIRE SI ÎNCHIDERE BALCON - INTRARE IN LEGALITATE

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZAȚIE DE DES FIINȚARE SI NU CONFERĂ DREPTUL DEA EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

 • 4. OBLIGATn AITZlTTULARULUrCERTUTCATCLUIDE WBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se vâ adresa autoritarii competente pentru protecția mediului:

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE siprin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CEprivind participarea publicului Ia elaborarea anumitor planuri si programe in legătură cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul lajustitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de ufbanismse comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadiarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului


In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăsoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentni protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire Ia realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului.

In situația in care autoritatea competenta pentm protecția mediului Stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente.-


 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE INS OTITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE

O 7

 • a) certificatul de urbanism;                                                                          r i Uji.

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat lăzi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

- declarații notariale: DECLARAȚIE NOTARIALA a proprietarului din care sa rezulte ca IMOBILUL (teren si

.        construcție), nu face obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

Q D.T.A.C.                □ D.T.O.E

□ D.T.A.D.


r

’D


d) avizele si acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

 • □ alimentare cu apa

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrica

 • □ alimentare cu energie termica


d.2) avize si acorduri privind:

□ securitatea la incendiu


 • □ gaze naturale

 • □ telefonîzare

 • □ salubritate

O transport urban


□ protecție civila


Alte avize/acorduri ■' □


□ sanatatea populației


d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

- CONTRACT DEPOZITARE DEȘEURI PROVENITE DIN CONSTRUCȚII

d.4) Studii de specialitate

Plan pe suport topografic vizat de O.C.P.I. Prahova, conform Legii nr.50/1991, republicata - actualizat la zi; REFERAT DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU CERINȚA ESENȚIALA DE CALITATE -REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE- pt.intrare in legalitate

REFERAT DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU CERINȚA ESENȚIALA DE CALITATE-SECURITATEA LA INCENDIU-pt.intrare in legalitate

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului (copie);

,        -nu este cazul

 • f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

taxa tim bru arhitectura 0.0005 din valoarea lucrarilor

taxa emitere autorizație de construire 0.005 din valoarea lucrărilor

c

■?O


NOTA: Documentația tehnica (in 2 exemplare ORIGINALE) va avea cadrul conținut stabilit prin Anexa 1 din Legea nr.50/1991 republicta si actualizata, in conformitate cu HGRnr.925/1995, Legea nr.lS4/2001, Codul Civil republicat si intrat in vigoare la 01.11.2011, OMS nr.536/1997, Legea nr.114/1995.

Rezolvarea s ituatiei juridice asupra terenului aferent b alconului.

PANA LA FAZA DE AUTORIZARE, VOR FI DESFIINȚATE CONSTRUCȚIILE EDIFICATE IN AFARA PROIECȚIEI BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE


Prezentul certificat de urbanisma fost transmis solicitantului direct / prin posta la data deCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIPLOIE{TI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind                      cÂAi cZi

si a constatat:

mw/hk/Z