Hotărârea nr. 189/2013

Hotãrârea nr. 189 privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinatia de locuintă de necesitate

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 189 privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuț Viscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate;

având în vedere prevederile art. 2, lit. f) și art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 362 / 28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale;

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 45, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PI


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALI

5 A

Serviciul Locuințe Sociale și Ajutoare încălzire

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele de necesitate se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

La sfârșitul anului 2010 autoritatea publică locală se confrunta cu o problemă socială deosebit de gravă, reprezentată de cazul familiei Dicu Daniela Mihaela, această familie locuind într-o locuință improvizată amplasată pe domeniul public, sub podul de la Gara de Sud, în condiții igienico - sanitare improprii, constituind pericol atât pentru sănătatea membrilor familiei, cât și pentru mediu înconjurător.

Familia Dicu este compusă din șapte persoane, după cum urmează:

  • -  Dicu Daniela Mihaela, născută în Ploiești, jud. Prahova la data de 03.12.1973, posesoare a C.I, seria P.H nr. 891852,

  • -  Răducanu Gabriel, concubin, în vârstă de 39 ani,

  • -  Dicu Ionuț Dragoș, în vârstă de 16 ani,

  • -  Dicu Iuliana Carmen, în vârstă de 13 ani,

  • -  Dicu Mihaela Georgiana, în vârstă de 12 ani,

  • -  Dicu Diana Gabriela, în vârstă de 9 ani,

  • -  Dicu David Andrei, în vârstă de 8 ani.

Prin Sentința Civilă nr. 6228  /  27.05.2009 s-a dispus evacuarea

necondiționată a acestei familii din imobilul situat in str. Industriei, nr. 2, imobil care a făcut obiectul legilor proprietății.

Singurele venituri ale familiei se compun din alocațiile copiilor în valoare de 210 lei.

Cu privire la starea de sănătate precizăm faptul că membrii familiei sunt aparent sănătoși.

Pentru a veni în sprijinul acestei familii, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362 / 28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale, a repartizat unitatea locativă 45 din imobilul cu destinația de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13, familiei Dicu

9                                   9                                                                                                7                   7


ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reciămații s-a întrunit și a analizat situația economico - socială în care se găsește această familie și a apreciat că în timpul scurs de la data încheierii contractului de închiriere și până în prezent situația socială în care se află aceste persoane nu s-a îmbunătățit, problema lor constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești; punctul de vedere al Comisiei se regăsește în Expunerea de Motive, parte componentă a prezentului proiect de hotărâre.

Față de cele prezentate anterior propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR GENERAL, Ion Dan/Dinu


DIRECTOR GE

\ Elenă


iRAL ADJUNCT, •rdache


ȘEF SERVICIU, Ovidiu Bădulescu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE, DIRECTOR,EXPUNERE DE MOTIVE

privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate

în exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republicată și actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu N- <4. L

legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și de necesitate și aprobă repartizarea acestora.

La sfârșitul anului 2010 autoritatea publică locală se confrunta cu o problemă socială deosebit de gravă, reprezentată de cazul familiei Dicu Daniela Mihaela. Familia Dicu a fost evacuată din imobilul revendicat și restituit foștilor proprietari, situat în str. Industriei, nr. 2 și locuia într-o locuință improvizată amplasată pe domeniul public, sub podul de la Gara de Sud, în condiții igienico - sanitare improprii, constituind pericol atât pentru sănătatea membrilor familiei, cât și pentru mediu înconjurător.

Aceasta familie este compusă din șapte persoane, din care cinci sunt minori. Singurele surse de venit ale familiei Dicu le reprezintă alocațiile minorilor, in valoare de 210 lei.

Pentru a veni în sprijinul acestei familii Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362 / 28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale a repartizat unitatea locativă 45 din imobilul cu destinația de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13, familiei Dicu Daniela Mihaela, pentru o perioadă de șase luni cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, s-a întrunit și a apreciat că în timpul scurs de la data încheierii contractului de închiriere și până în prezent situația socială în care se găsesc aceste persoane nu s-a îmbunătățit, problema acestei familii constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești, motiv pentru care a confirmat și avizat prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de șase luni.

Față de această situație propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectului de hotărâre alăturat.

Consilieri,

George Pană


Cosma Marcian

Robert Ionut Viscăn

Daniel Puiu Neagu_j^b>


Râul Alexandru Petrescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI              ___

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ,

RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR (ETĂȚCN^ȘTȚPETIȚII ȘI RECLAMA ȚII

RAP_O_R Ț

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativa cu destinația de locuința de necesitate


PREȘEDINTE, George Pană

SECRETAR, Cosma Marcian


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate

a emis:


SECRETAR, Cristian? Ganea