Hotărârea nr. 188/2013

Hotãrârea nr. 188 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                     IvTzat f

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ‘ J


HOTĂRÂREA Nr. 188

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Administrației Parcului Memorial ” Constantin Stere ” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Ploiești si al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.98/2013 prin care au fost aprobate organigrama si statul de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești;

in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 Codul Muncii, republicata cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.36(3) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș TE:

Art.l. Aproba Regulamentul de Organizare si Funcționare al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești, conform anexei ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data intrării in vigoare a prezentei hotarari, orice prevedere contrara isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.3. Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 mai 2013
ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr.

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Administrației Parcului Memorial ” Constantin Stere ” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Ploiești si al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere’* prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.98/2013 prin care au fost aprobate organigrama si statul de funcții al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești;

in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 Codul Muncii, republicata cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.36(3) lit/'b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș TE:

Art.l. Aproba Regulamentul de Organizare si Funcționare al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești, conform anexelor nr.l si nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data intrării in vigoare a prezentei hotarari, orice prevedere contrara isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.3. Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi,_____________

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, OANA CRISTINAIACOB

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Administrației Parcului Memorial ”Constantin Stere ” Ploiești

Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local nr. 109/28.06.2002 ca serviciu public de interes local sub autoritatea Consililui Local al Municipiului Ploiești.

Prin prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 98/2013, a fost aprobata Oragnigrama si Statul de Funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, de aceea se impune adoptarea unui nou regulament de organizare si funcționare al instituției.

Având în vedere aceste considerente, propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR,

JAN BĂDESCURAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Administrației Parcului Memorial ”Constantin Stere ” Ploiești

Regulamentul de Organizare si Funcționare reprezintă actul fundamental care evidențiază structura organizatorica si reglementează modul de desfășurare a activitatii Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești.

La elaborarea Regulamentului de Organizare si Funcționare au fost avute in vedere prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, Legii nr.202/2002, republicata si actualizata privind egalitatea de sanse si de tratament intre barbati si femei, Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica si alte acte normative cu aplicabilitate in domeniu, Legea nr.205/2004 actualizata privind protecția animalelor, Legea nr.9/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, Ordonanța de Urgenta nr. 155/2001 actualizata privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fara stapan si Legea nr.227/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 actualizata privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fara stăpân.

In conformitate cu prevederile H.C.L. nr.98/2013 prin care a fost aprobata organigrama si statul de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”, se impune adoptarea unui nou regulament de organizare si funcționare al instituției.

Urmare celor menționate mai sus, avizam favorabil proiectul de hotarare anexat.

Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Contracte Director executiv


Alexandru Iulia Alina

Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecție Civilă și Protecția Muncii Angelescu/Ana Daniela


la Hotararea Consiliului Loc

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL „CONSTANTIN STERE” PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONASEȘI

CAPITOLUL I:

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, ORGANIZAREA

Art.l.Serviciul Public de interes local denumit «Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești » este înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 109/28.06.2002.

Art.2.Serviciul Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești este serviciu public cu personalitate juridică, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul regulament de organizare și funcționare, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, având ca scop principal administrarea bunurilor aparținând Parcului Memorial „Constantin Stere”.

Art.3.Sediul unității este în Ploiești, Sos.DN 1B km. 11+535.

Art.4.Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” este organizată în compartimente funcționale.

Art.S.Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești își organizează și conduce evidența contabilă conform legislației în vigoare, desfașurându-și activitatea pe baza de buget de venituri și cheltuieli propriu, aprobat de Consiliul Local.

Art.6.Acoperirea cheltuielilor curente și de capital ale Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, se asigură din următoarele surse de finanțare:

 • a) Venituri proprii rezultate din :

  servicii recreative oferite în Parcul Memorial „Constantin Stere” Ploiești, servicii de exploatare a zonelor de agrement (parcari, plaje, lacuri, spații verzi);

  servicii reacreative și educaționale oferite de Gradina Zoologică (vizitare, manej, etc), precum și valorificarea produșilor rezultați de la animale;

  valorificarea parțiala - prin comercializarea la terți - a producției de plante floricole, legumicole și material dendrofloricol și a altor produse obținute din activitatea proprie;

  prestări de servicii și execuție de lucrări contracost pentru terți-persoane fizice și juridice;

  servicii de asistența veterinară, transport cu auto de animale, prindere de câini din municipiul Ploiești și din afara localității și cazare câini;

  venituri din comercializare de mărfuri;

  alte venituri proprii. • b) Subvenții de la bugetul Consiliului Local al Municipi^Qi^Wife conformitate cu prevederile legale, după cum urmează:

subvențiile se acordă pe baza bugetului de venituri jjșigph^ de Consiliul Local, defalcat pe trimestre, pe natura de respectându-se principiul universalității; astfel veniturile afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepțiaM sponsorizărilor, care au destinații distincte;

subvențiile se acordă la cererea Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești cu încadrarea în prevederile bugetare;

pentru efectuarea operațiunilor bancare, Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești are conturi proprii deschise la Trezoreria Ploiești în lei și la B.C.R. Ploiești în lei și valută.

 • c) Fonduri bănești primite de la persoane juridice și fizice, sub formă de donații și sponsorizări bănești - în conformitate cu Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale (actualizată cu modificările și completările ulterioare) Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești poate primi donații sau sponsorizări bănești, ocazie cu care sumele primite vor majora bugetul de venituri și cheltuieli.

d) Fonduri materiale de la persoane fizice și juridice sub formă de donații și sponsorizări materiale.

Art.7. Finanțarea cheltuielilor de capital se asigură astfel:

 • a) pentru investițiile necesare dezvoltării și funcționării Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești fondurile se asigură de la bugetul local al municipiului Ploiești și în completare, din venituri proprii;

 • b) pentru investițiile aferente proiectului de Reabilitare a Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești, fondurile se asigură și din venituri din surse atrase.

Art.8.(l)Contabilitatea patrimoniului Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, a veniturilor și cheltuielilor acesteia, organizată și condusă până la nivel de dare de seama inclusiv, este parte componentă a contabilității generale a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • (2) Corespunzător celor de mai sus, Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești întocmește și preda Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești:

 • a) trimestrial, balanța de verificare a conturilor sintetice și bilanțul contabil;

 • b) trimestrial, cumulat de la începutul anului și anual, contul de execuție cu anexele prevăzute de normele aprobate de Ministerul Finanțelor pentru instituțiile publice finanțate din bugetul local și din venituri extrabugetare.

 • c) alte acte solicitate de Direcția Economica în conformitate cu prevederile legale.

Art.9.Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești este condusă  de un director. In aceasta calitate, pe lângă atribuțiile, sarcini le^od^i^petențele prevăzute în prezentul regulament, directorul Administrației /arcs ' '''   '_1


“Constantin Stere” Ploiești va asigura inventarierea generală fe^ial^ datoriilor și capitalurilor proprii ale instituției.

Art.10. (1) Patrimoniul Administrației Parcului Memorial Ploiești este compus din bunuri achiziționate sau donate.

(2) Serviciul Public administrează bunurile ce aparțin domeniuIuF public și privat al municipiului Ploiești, în baza unui contract de administrare.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOIEȘTI

Art.l 1. (1 )Obiectul de activitate al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, 8411- servicii de administrare publică generală, cuprinde următoarele activități:

9104 - servicii ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale;

9329 - alte activități recreative și disctractive n.c.a.

0149 - creșterea altor animale

0111 - cultivarea cerealelor(exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase;

0113 - cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;

0119 - cultivarea altor plante din culturi nepermanente;

0147 - creșterea păsărilor;

0149 - creșterea altor animale;

 • 381 - colectarea deșeurilor;

 • 382 - tratarea și eliminarea deșeurilor;

462 - comerț cu ridicata ale produselor agricole brute și animalelor vii;

4622 - comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;

4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;

4690 - comerț cu ridicata nespecializat;

4711- comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;

478 - comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;

6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7500 - servicii veterinare;

8130 - activități de întreținere peisagistică;

9319 - alte activități sportive;

9329 - alte activități recreeative și distractive n.c.a.;

9499 - activități alte altor organizații n.c.a.;

0501- pescuitul;

0502 - piscicultura.

(2) De asemeni Administrația Parcului Memorial “Constanți administrează și gestionează bunurile ce fac parte din patrimoniul form public și privat în baza mandatului acordat de Consiliul Local ce cupr^de/V^ a) Bunuri din domeniul public :


 • 1. terenuri reprezentând: parc, lacuri agrement, zon joacă pentru copii, alei, terenuri sport;

 • 2. rețea de alimentare cu apă, canalizare, rețea elecl

 • 3. construcții;

 • 4. statui.

b) Bunuri din domeniul privat:

 • 1. mijloace auto ;

 • 2. mijloace fixe;

 • 3. utilaje de mică mecanizare ;

 • 4. obiecte de inventar;

 • 5. alte bunuri pentru realizarea obiectului de activitate.

CAPITOLUL III

CONDUCEREA ACTIVITĂȚII CURENTE

Art.l2.Serviciul Public de interes local denumit „Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești este condus de un director și de un director adjunct, funcții stabilite și aprobate conform organigramei și a statului de funcții.

Art.l3.(l)Directorul Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești reprezintă unitatea în relațiile cu alte instituții publice locale, agenți și alte persoane juridice și fizice.

 • (2) Directorul este subordonat primarului Municipiului Ploiești.

 • (3) Directorul Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești are dreptul să semneze acte de angajare, de cheltuieli curente și de capital, comenzi, contracte și convenții, dispoziții de plată în numerar, precum și documentele, contractele, actele privind veniturile proprii ale Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești. Semnarea de către director a actelor în cauză va fi făcută numai dacă acestea poarta viză de control financiar preventiv și viză de legalitate, după caz, conform prevederilor legale.

 • (4) In exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul emite decizii.

Art.l4.(l)Principalele atribuții, sarcini și răspunderi ale Directorului Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” sunt următoarele:

 • •  organizează, conduce și gestionează activitățile unității conform legilor în vigoare și prezentului regulament.

 • •  concepe și conduce strategii, politici de conducere și dezvoltare a unității.

 • •  selectează, angajează, sancționează și concediază personalul angajat, conform prevederilor legale.

 • • semnează contractele individuale de muncă.

 • •  reprezintă și angajează unitatea în relațiile cu terții.


desemnează înlocuitorul pe perioada de absență și stabij competentă și responsabilitățile acestuia.

semnează decizii de recuperare a pagubelor produse de sa asigură inventarierea generală anuală a patrimoniului Adm Memorial „Constantin Stere” Ploiești, în conformitate cu prevB^jfljte participă la fundamentarea proiectului de buget de venituri și cheltui propriu, în vederea supunerii lui spre aprobare Consiliului Local de către Primar.

coordonează defalcarea programului de activități și bugetul aferent pe trimestre pentru fiecare activitate în parte și stabilește măsurile necesare îndeplinirii acestora, transmițându-le ca sarcini conducătorilor de servicii, compartimente funcționale și directorului adjunct.


controlează modul în care sunt îndeplinite sarcinile din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și ia măsurile ce se impun potrivit legii.

se asigură, ca lucrările de întreținere, revizii și reparații la utilaje, instalații să fie efectuate în termenele prescrise de normele tehnice.

propune avansarea și premierea personalului instituției în conformitate cu prevederile legale.

aproba regulamentul intern al instituției, precum si alte instrucțiuni de ordine interioara prin care se reglementează intrarea și ieșirea personalului din schimb, interzicerea accesului persoanelor aflate în stare de ebrietate, condițiile de acces ale persoanelor străine de unitate, îndatoririle salariaților.

colaborează cu serviciile de specialitate ale Consiliului Local în realizarea efectivă a investițiilor destinate Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, inclusiv în lista anexă la bugetul local aprobat de Consiliul Local.

 • •  aprobă fișele de post ale intregului personal al instituției;

 • •  întocmește și prezintă primarului, in vederea aprobării de către Consiliul Local, propuneri pentru modificarea structurii organizatorice și/sau a numărului de personal al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești.

 • •  întocmește și prezintă Consiliului Local, ori de câte ori este necesar, rapoarte de activitate ale Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești.

 • •  asigura relația cu presa în probleme de sesizări, articole, materiale, pentru promovarea imaginii Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești.

 • •  răspunde disciplinar, material, civil sau penal, după caz, în conformitate cu prevederile legale pentru neindeplinirea atribuțiilor ce ii revin.

(2) Exercită și alte sarcini stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local, legi sau alte acte normative, precum și dispoziții ale Primarului Municipiului Ploiești, pentru domeniul sau de activitate.

Art.l5.(l)Directorul Adjunct coordonează activitatea următoarelor servicii și compartimente aflate în subordine:

 • a) Serviciul Ocrotirea Animalelor Comunitare

 • b) Serviciul Administrativ

 • (2) Principalele atribuții, sarcini și răspunderi ale Direct^mui—Adjkyict

sunt următoarele:                                        f         \\-

 • • dispune în regim de maximă urgență, având latitudinea de a t^te^pursele specializate pe care le are în subordine în vederea remedierii s(t^țuj||^n^te de disfuncționalități ce apar în sectoarele pe care le coordonează

 • •  propune strategii și programe cu privire la domeniile de activita^pe=^^e le coordonează.

 • •  stabilește măsurile tehnice necesare pentru prevenirea și limitarea calamităților, catrastofelor și incendiilor.

 • •  coordonează activitatea de colectare și tratare a deșeurilor de origine animală (cadavrelor de origine animală -câini si pisici- de pe teritoriul Administrației Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiești, precum și din municipiul Ploiești), transmițând ca sarcină Serviciului Ocrotirea Animalelor Comunitare.

 • •  verifică prezenta personalului și avizează foile de pontaj ale salariatilor care prestează activitatea in afara orelor de program normal.

 • •  asigură respectarea tehnologiilor adecvate și a normelor de calitate.

 • •  asigură condiții normale pentru desfășurarea inventarierii anuale, conform deciziilor interne date în acest scop.

 • •  controlează și asigură integritatea tuturor bunurilor primite cu inventar, participând la recepția și la punerea în funcțiune a mijloacelor fixe nou achiziționate, prilej cu care avizează actele întocmite.

 • •  Stabilește sarcini, atribuții și răspunderi pentru personalul din subordine, specifice domeniului său de activitate.

 • •  răspunde pentru realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor înscrise în documentele elaborate.

 • •  răspunde de aplicarea legislației în vigoare pentru domeniul său de activitate, de calitatea producției și prestațiilor.

 • •  răspunde disciplinar, material, civil sau penal, după caz, în conformitate cu prevederile legale pentru neindeplinirea atribuțiilor ce ii revin.

 • (3) Exercită și alte sarcini stabilite de directorul unității, Hotărâri ale Consiliului Local, legi sau alte acte normative, precum și dispoziții ale Primarului Municipiului Ploiești, pentru domeniul său de activitate.

CAPITOLUL IV

STRUCTURA FUNCȚIONALA

Art.l6.(l)Structura organizatorică a unitatii este aprobată de Consiliul Local al Municipiului Ploiești la inițiativa primarului municipiului Ploiești, pe baza propunerilor directorului instituției.

(2) In vederea realizării obiectului de activitate au fost constituite prin Hotărârea Consiliului Local nr.253/2010, următoarele compartimente funcționale:

 • > Serviciul Zoo si Protecția Mediului,

 • > Serviciul Agrement,

 • > Serviciul Spații Verzi,

 • > Serviciul Administrativ,

 • > Serviciul Tehnic,

 • > Compartimentul Achiziții Publice și Contracte,

 • > Serviciul Resurse Umane, Juridic - Contencios,

 • > Serviciul Financiar - Contabilitate,

 • > Serviciul Ocrotirea Animalelor Comunitare.


Art.l7.(l)Serviciul Zoo și Protecția Mediului este subordonat directorului și are în subordine :

 • a) Formația Igienizare Zoo

 • b) Formația îngrijitori Zoo

(2)Atribuții, sarcini și responsabilități:

 • •  asigură prin personalul de specialitate tratamentul sanitar-veterinar al animalelor din Gradina Zoo.

 • •  asigură vaccinarea, deparazitarea și marcarea animalelor viguroase și tinere.

 • •  pentru serviciile prestate contracost, în baza antecalculațiilor efectuate de personalul specializat din cadrul serviciului, întocmește facturi către clienți și urmărește încasarea acestora.

 • •  se preocupă de efectuarea la timp și în bune condiții a depistării și prevenirii bolilor infecțioase la animale conform normelor sanitar-veterinare.

 • •  gestionează evidenta întregii activități de întreținere a animalelor în adapost, a documentelor primare impuse de normele sanitar-veterinare, din momentul intrării și până la ieșire.

 • •  stabilește rațiile alimentare pentru fiecare grupa de vârstă a animalelor, controlul acestora în toate fazele de prelucrare, depozitare și transport, în vederea prevenirii pătrunderii în circuitul alimentar a unor produse contaminate.

 • •  urmărește modul de administrare a hranei și a apei la animale.

 • •  urmărește programul de modernizare și reabilitare al Grădinii Zoologice, aducerea de exponate noi, prin achiziție-donație, din țară și străinătate.

 • •  asigură spațiul necesar fiecărui animal în raport de vârsta și mărimea acestuia și întrunește condițiile de bunăstare în conformitate cu normativele europene în vigoare.

 • •  asigură supravegherea activității de întreținere și dezvoltare a Grădinii Zoologice.

 • •  întocmește referate de necesitate pentru aprovizionarea cu furaje, alimente, medicamente, materiale și unelte necesare bunei desfășurări a activității.

 • • justifică lunar consumul alimentelor și furajelor ridicate de la magazie.

 • •  vizează bonurile de ieșire din magazie pentru materialele necesare procesului de producție.

 • •  la sfârșitul fiecărei luni întocmește situația justificativă a materialelor ridicate de la magazie, pe activitățile efectuate.

 • •  stabilește atribuții, sarcini, responsabilități pentru personalul din cadrul serviciului.

 • • răspunde de încadrarea în consumurile lunare specifice.
  propune participarea personalului de execuție la cursuri in ve pregătirii de specialitate.

  participă la simpozioane, expoziții sau alte forme de specializ!£§X (Wf asigură bunăstarea animalelor din Gradina Zoologică și A comunitari conform legislației în vigoare (Ordinul nr. 1798? nr.9/2008 si Legea nr.5/2004).

  raportează periodic către Agenția pentru Protecția Mediului, date referitoare la animalele din colecția grădinii zoologice conform legilor în vigoare.

  răspunde de realizarea analizelor apei (din puțurile care alimentează gradina zoologică și din Iazul Morii) și emisiilor în atmosferă ale centralei termice, răspunde de colectarea deșeurilor rezultate din activitatea serviciului.

  răspunde de obținerea autorizațiilor de funcționare emise de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova și Direcția Sanitar Veterinară pentru Gradina Zoologică și adăpostul de câini comunitari.asigură comunicarea cu Agenția pentru Protecția Mediului Prahova și Direcția Sanitar Veterinară, Ministerul Mediului și Pădurilor.


asigură comunicarea cu organizațiile naționale și internaționale ale grădinilor zoologice.

organizează activități educaționale.

se implică în activități de cercetare.

se implică în proiecte de conservare a biodiversității.

asigură prin personalul de specialitate tratamentele sanitar-veterinare pentru animalele din grădina zoologică.

raportează către Direcția Sanitar Veterinară Prahova acțiunile sanitar-veterinare majore desfășurate în grădina zoologică și adăpostul de câini comunitari.

recoltează și expediază prin personalul de specialitate către laboratoarele Direcției Sanitar Veterinare Prahova probe de furaje, apă, sânge și fecale, provenite din gradina zoologică.

execută prin personalul de specialitate examinări post-mortem ale animalelor, asigură administrarea hranei în rații corespunzătoare speciei, stării fiziologice și vârstei animalelor;


supraveghează procedurile de carantină atunci când este cazul,.

semnează toate contractele de achiziții sau prestări servicii ce interesează domeniul propriu de activitate.

răspunde de măsurile ce trebuie luate pe linie de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor, asigură echipamentul de protecție și de lucru și răspunde de calitatea producției și serviciilor.


cunoaște și respectă prevederile Regulamentului Intern și prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției.

răspunde disciplinar, material, civil sau penal, după caz, în conformitate cu dispozițiile legale, pentru neîndeplinirea atribuțiilor ce-i revin.

(3) Exercită și alte sarcini pe domeniul său de activitate, stabilite de conducerea Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești prin decizii.


Art.l8.(l) Serviciul Agrement este subordonat directorului.

(2)Atribuții, sarcini și responsabilități:

 • • conduce, organizează, îndrumă și răspunde de activitatea de a plajă.

 • •  stabilește atribuții, sarcini, responsabilități pentru personalul servicit^ufe

 • •  întocmește programul de dezvoltare pentru activitatea de agrement, pe care îl

supune spre aprobare conducerii Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești.

 • •  execută și răspunde de încasarea corectă a sumelor provenite din serviciile prestate către persoane fizice/juridice în legătură cu vizitarea parcului, a Grădinii Zoo, agrement pe lacuri, pescuit etc..

 • •  întocmește graficul lunar de lucru pentru personalului din cadrul serviciului.

 • • întocmește lunar foaia colectivă de prezența pentru personalul din cadrul serviciului.

• întocmește fișele posturilor pentru salariații serviciului și îi instruiește cu privire la sarcinile fiecăruia.

 • •  întocmește referate și propune sancțiuni pentru personalul care încalcă sarcinile de serviciu, sau propune stimulări.

 • •  propune măsuri pentru îmbunătățirea activității și se preocupă de obținerea de venituri.

 • •  verifică încasările zilnice provenite din activitățile de agrement și le raportează directorului.

 • • vizează bonurile de ieșire din magazie pentru materialele necesare bunei desfășurări a activității personalului din cadrul serviciului.

 • •  la sfârșitul fiecărei luni întocmește situația justificativă a materialelor ridicate de la magazie, pe activitățile efectuate.

 • •  întreține și repară, împreună cu Formația întreținere Reparații, ambarcațiunile de agrement, debarcaderul și obiectele dejoacă din parc și plajă;

 • •  efectuează și întreține curățenia la lacul de agrement cu personalul din subordine;

 • • asigură permanența pe timpul programului în zona lacului de agrement și a grădinii zoologice;

 • •  colaborează în timpul asigurării permanenței, în caz de nevoie, cu celelalte servicii publice din teritoriu (salvare, poliție, jandarmeria, protecția consumatorului);

 • •  coordonează și supraveghează activitatea de amenajare si întreținere a punctului de prim ajutor;

 • • împreună cu celelalte servicii din cadrul Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești, se ocupă de organizarea diferitelor festivități, competiții sau manifestații.

 • •  stabilește împreună cu gestionarii, necesarul de marfa pentru magazinele Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești și urmărește ca produsele aprovizionate să nu depășească termenul de valabilitate. execută activități de merchandising pentru magazinele din Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești, studier©â’s/pi^®^nffii.

Y                n°‘i *1

O. lO.


identificarea de noi produse care pot fi comercializate prin magaijțidw^pnfe- j întocmește baza de date cu furnizorii de produse pentru măgi^el^p^^/, precum și a unei liste cu persoane de contact și o actualizează peribdig/^J^ împreuna cu consilierul juridic elaborează și întocmește convențiile de folosire a terenurilor și dotărilor pentru activitățile comerciale și convențiile de folosire a terenurilor și dotărilor în alte scopuri.

întocmește note de calcul privind consumul utilităților pentru convențiile încheiate cu agenții economici.

întocmește procese verbale de predare - primire a spațiilor cu dotări și a terenului către agenții economici care au încheiat convenții de folosire teren și dotări în scopuri comerciale cu Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești.

întocmește lunar procese verbale de citire a contoarelor de energie electrică montate. în spațiile cu dotări atribuite agenților economici care au încheiat convenții de folosire teren și dotări în scopuri comerciale cu Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești.

întocmește facturi și urmărește încasarea acestora pentru agenții economici care au încheiat convenții de folosire teren si spatii cu dotări cu Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești.

identifică prețurile cele mai mici de pe piață, la momentul efectuării aprovizionării, pentru toate categoriile de produse comercializate prin magazinele Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești, semnează toate contractele de achiziții sau prestări servicii ce interesează domeniul propriu de activitate.

respectă instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă și P.S.I.

cunoaște și respectă prevederile Regulamentului Intern și prevederile Regulamentului de Organizare și Funcjionare al instituției.

răspunde disciplinar, material, civil sau penal, după caz, în conformitate cu dispozițiile legale, pentru neîndeplinirea atribuțiilor.

(3) Exercită și alte sarcini pentru domeniul său de activitate stabilite de conducerea Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești.

Art.l9(l)Serviciul Spații Verzi este subordonat directorului și are în subordine următoarele formații:

 • -  Formația Producție

 • -  Formația Curățenie și Igienizare Parcj

(2)Atribuții, sarcini și responsabilități:

• asigură întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi din parc, plaja, gradina zoologică și adăpostul de câini comunitari prin:

- activități de amenajare a spațiilor verzi cu flori, arbuști și arbori, cu respectarea condițiilor si cerințelor impuse de legislația în vigoare;


producerea materialului dendrofloricol (arbori, art bienale și perene) necesar pentru amenajările

gradina zoologică și adăpostul de câini comunitari exista în permanență un registru pentru dispozi șeful Formației Producție;

executarea lucrărilor de tăiere a arborilor și arbuștilor uscați, lucrărilor de intreținere și lucrărilor de tăiere de corecție la arbori și arbuști.

 • •  întocmește proiectul, planul de producție și plantare, cât și planul de venituri și cheltuieli, pentru activitatea de producție (seră) și zone verzi, îl propune spre avizare conducerii Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești.

 • •  întocmește anual planul de plantare a materialului dendrologic pentru spații verzi.

 • •  întocmește săptămânal programul de lucru pentru toate formațiile de lucru, urmărește realizarea acestuia, folosește eficient forța de muncă și asigură condiții corespunzătoare de muncă.

 • • întocmește programul de activitate săptămânal și lunar pentru amenajarea și întreținerea suprafețelor de spații verzi.

 • •  repartizează zilnic utilajele în funcție de necesități și disponibilități.

 • •  stabilește perioada optimă de plantare, amplasarea materialului dendrofloricol care se plantează și speciile respective.

 • •  asigură asistența tehnică de specialitate și urmărește respectarea procesului tehnologic.

 • • îndrumă și răspunde de producerea materialului dendrofloricol; în acest scop va exista în permanență un registru pentru dispoziții scrise, pentru șeful formației producție.

 • •  îndrumă și răspunde de evidențierea lucrărilor pe culturi sau grupe de culturi cu tehnologie asemănătoare, atât pentru produsele obținute în seră, cât și pentru cele obținute în câmp.

 • • vizează bonurile de ieșire din magazie pentru materialele necesare procesului de producție.

 • •  întocmește, la sfârșitul fiecărei luni, situația justificativă a materialelor ridicate de la magazie, pe activitățile efectuate.

 • • răspunde de încadrarea în consumurile specifice și justifică lunar consumul de materiale ridicate de la magazie, pe lucrări sau culturi.

 • • întocmește săptămânal programul de lucru pentru toate formațiile de lucru; urmărește realizarea acestuia, folosește eficient forța de muncă și asigură condiții corespunzătoare de muncă.

 • •  stabilește atribuții, sarcini, responsabilități pentru personalul serviciului.

 • •  calculează manopera conform normativelor pentru spații verzi și seră, întocmește calculațiile de preț și situațiile de lucrări și le înaintează pentru aprobare conducerii Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești.întocmește anual planul de plantare a materialului dendroflori verzi.

organizează activitatea de desfacere a produselor proprii (din sefă^fdCJfu vederea obținerii de venituri.                                   v

elaborează programul de activitate săptămânal, lunar și trimestrîăl"pentru amenajarea și întreținerea suprafețelor de spații verzi și pentru lucrările specifice de curățenie și igienizare parc.

întocmește referate de necesitate pentru aprovizionarea cu materiale, unelte, etc., necesare proceselor de producție.

propune măsuri pentru îmbunătățirea activității și pentru suplimentarea veniturilor instituției.

 • •  execută lucrări de tăieri a arborilor uscați,

 • •  stabilește perioada optimă de plantare.

 • •  avizează contractele de achiziții sau prestări servicii ce interesează domeniul propriu de activitate.

 • •  întocmește referate pentru personalul serviciului care încalcă sarcinile de serviciu.

 • •  efectuează și intreține curăjenia pe toata suprafața parcului și a plajei (colectarea selectivă a resturile menajere și nemenajere de pe spațiile verzi).

 • •  menține starea de sănătate fitosanitară a vegetației din spațiile verzi prin măsuri de prevenire, combatere a bolilor și dăunătorilor la speciile dendrofloricole.

 • •  stabilește și obține autorizațiile necesare în vederea efectuării tăierilor de arbori.

 • •  asigură integritatea, refacerea și îngrijirea vegetației.

 • •  întreține arborii cu scopul menținerii și prelungirii vieții acestora.

 • •  identifică arborii care intra sub incidența legii și a H.C.L. nr. 123/2007.

 • •  execută lucrări de întreținere sau tăieri de corecție la arbori și arbuști.

 • •  întocmește planul de plantări de arbori și arbuști.

 • •  asigura integritatea, refacerea și îngrijirea vegetației din parc (pădure) și plajă.

 • •  coordonează și organizează executarea acțiunilor de dezinsecție (combaterea omidei păroase a dudului, țânțari și alte acțiuni) efectuate pe teritoriul Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești, utilizându-se substanțele indicate de organele de specialitate.

 • •  urmărește și verifică utilizarea corectă a utilajelor (aparatura, unelte, substanțe, echipament de transport și alte mijloace de protecție) din dotare de către muncitorii din subordine.

 • •  supraveghează și îndrumă personalul care beneficiază de ajutor social, in vederea prestării activitatilor stabilite de conducerea instituției.

 • •  răspunde de măsurile ce trebuie luate pe linie de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor pentru personalul din subordine, de calitatea producției și prestațiilor.

 • •  asigură și răspunde de respectarea legislației în vigoare pentru domeniul său de activitate, de calitatea producției și prestațiilor.


informează operativ în legătură cu eventualele evenimente sectorul de activitate.

fiecare lucrător trebuie să-și desfășoare activitatea, astfel înc pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât pro alte persoane.

să răspundă la solicitările inspectorilor de muncă și inspectorilor control la sediul instituției.

 • •  are obligația sa respecte ordinea și disciplina la locul de munca precum și normele de conduită în relațiile cu ceilalți membrii ai colectivului și fată de superiori conform Codului de conduită al personalului contractual.

 • •  răspunde de obiectele de inventar în folosință și de mijloacele fixe pe care le utilizează.

 • •  colaborează cu toate serviciile și birourile din cadrul Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești.

 • •  respectă instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă și P.S.I.

 • •  cunoaște și respectă prevederile Regulamentului Intern și prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției.

(3) Exercită și alte sarcini pentru domeniul său de activitate stabilite de conducerea Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești.

Art.20.(l)Serviciul Tehnic este subordonat directorului și are în subordine Formația întreținere Reparații.

(2)Atribuții, sarcini și responsabilități:

 • •  coordonează și îndrumă activitatea întregului personal din cadrul serviciului.

 • •  răspunde de întreaga activitate desfășurată de personalul serviciului.

 • •  verifică foile de parcurs, calculează consumurile de combustibil conform normativelor, ține evidența fișelor activității zilnice pentru parcul auto al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești.

 • •  întocmește referate în cazul în care există diferențe nejustificate, în vederea înregistrării plusurilor sau imputării minusurilor celor vinovați.

 • •  întocmește planul de revizii și reparații al mașinilor, utilajelor, instalațiilor din dotarea Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești.

 • •  intocmeste, anual, un plan de aprovizionare și de câte ori este nevoie, referate de necesitate pentru utilajele din cadrul serviciului cât și pentru centralele termice.

 • •  recepționează lucrările de reparații efectuate de terți la mașini, utilaje, instalații.

 • •  predă către noii angajați și preia de la cei care pleacă din unitate, mașinile, utilajele, instalațiile.

 • •  execută măsurile de menținere în stare de folosire a locurilor de agrement și a dotărilor existente, în vederea folosirii acestora pentru agrement și pescuit.

 • •  vizează bonurile de ieșire din magazie pentru materialele necesare desfășurării activității serviciului.

 • •  la sfârșitul fiecărei luni întocmește situația justificativă a materialelor ridicate de la magazie, pe lucrări efectuate.

 • •  răspunde de buna funcționare a tuturor utilajelor, mașinilor și aparatelor.

 • •  păstrează cărțile tehnice ale utilajelor și instalațiilor în ^^fd^p^egză

evenimentele și alte informații în legătură cu acestea conform                \

 • •  asigură înscrierea în circulație a mijloacelor de transporlJn^r^^^^fe iți drumurile publice, realizarea verificărilor și autorizărillfe^yr^^^ce reglementările în vigoare.

 • •  elaborează norme și normative tehnice, instrucțiuni de fimcționaȘ^uC^l^fare a utilajelor, instalațiilor, prescripții, norme de manipulare, depozitare și folosire a materialelor, alte norme specifice activității.

 • •  răspunde de siguranța instalațiilor mecano-energetice și de automatizări aflate în funcțiune.

 • •  elaborează planul anual de verificare metrologică.

 • •  răspunde de stricta aplicare a dispozițiilor legale privind instalațiile sub presiune și mijloacelor de ridicare.

 • •  elaboreză împreună cu șefii de compartimente, programul de pregătiri de iarnă și primăvară.

 • •  desfășoară activitatea de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de apărare contra incendiilor.

 • •  execută lucrări de întreținere și reparații la adăposturile pentru animale din Gradina Zoo și Adăpost câini comunitari.

 • •  întreține și repară băncile, stavilarele și debarcaderele de pe suprafața Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești.

 • •  întreține și repară instalațiile de alimentare cu apa, gaze și curent electric.

 • •  repară obiectele de joacă (leagăne, balansoare etc.) ale Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești.

 • •  asigură mijloacele de transport pentru aprovizionarea instituției.

 • •  asigură mijloacele de transport pentru capturarea câinilor comunitari.

 • •  întreține și repară spațiile de depozitat alimente și furaje pentru animalele din Gradina Zoo și Adăpost Câini Comunitari.

 • •  stabilește sarcini pe fiecare post și instruiește personalul cu privire la sarcinile fiecăruia.

 • •  răspunde de buna funcționare si conservare a utilajelor din dotare.

 • •  verifică prezența zilnică, punctualitatea, disciplina la locul de munca a salariatilor serviciului și ia măsuri în consecință.

 • •  răspunde de modul cum se utilizează forța de muncă, utilajele, de calitatea muncii prestate de către salariați.

 • •  răspunde de încadrarea în consumurile lunare specifice de carburanți și celelalte materiale.

 • •  propune măsuri pentru îmbunătățirea activității.

 • •  răspunde de măsurile ce trebuie luate pe linie de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor pentru personalul din subordine, de calitatea producției și prestațiilor.

 • •  colaborează cu toate serviciile din cadrul Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești.

 • •  informează operativ în legătură cu eventualele sectorul de activitate.

 • •  semnează contractele de achiziții sau prestări se propriu de activitate.


 • •  respectă normele de Securitate și Sănătate în muncă și P.S.I..

 • •  cunoaște și respectă prevederile Regulamentului Intern și prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției.

 • •  răspunde disciplinar, material, civil sau penal, după caz, în conformitate cu dispozițiile legale pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

(3)Exercită și alte sarcini pentru domeniul său de activitate stabilite de conducerea Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești.

Art.21.(l)Serviciul Resurse Umane, Juridic - Contencios este subordonat directorului.

(2)Atribuții, sarcini și responsabilități:

 • •  asigură aplicarea reglementărilor legale privind salarizarea personalului din cadrul Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești.

 • •  întocmește proiectul de hotărâre pentru aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a organigramei, ștatului de funcții și numărului de personal, împreună cu anexele legale.

 • •  în colaborare cu Serviciul Financiar - Contabilitate stabilește necesarul fondului de salarii și alte drepturi ale personalului, în vederea înscrierii în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției.

 • •  întocmește adeverințele de salariat solicitate de salariații instituției.

 • •  întocmește și tine evidenta legitimațiilor de serviciu și a ecusoanelor pentru salariații instituției.

 • •  Întocmește, actualizează și tine evidenta contractelor individuale de munca, precum si a contractelor de gestiune pentru salariații instituției care au atribuții in acest domeniu.

 • •  efectuează lucrările legate de încadrarea, modificarea, pensionarea și încetarea contractului individual de muncă pentru personalul din cadrul Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești.

 • • până la data de 2 ale fiecărei luni depune statul de funcții pentru luna precedentă la Serviciul Financiar-Contabilitate, sub semnătura directă a șefului de serviciu;

 • •  până la data de 2 ale fiecărei luni predă certificatele medicale aferente lunii precedente avizate de medicului de medicina muncii și aprobate de directorul instituției.

 • •  verifică și transmite Serviciului Financiar-Contabilitate modificările cu privire la sporurile acordate salariatilor.

 • •  întocmește decizii de angajare, suspendare, modificare, desfacere, Încetare a raporturilor de muncă, respectiv a contractelor individuale de muncă și alte tipuri de decizii (stabilire, modificare drepturi salariale) și le avizează.

 • • înregistrează, verifică și tine evidenta concediilor medicale, concediilor fără plată și a concediilor de odihnă, verificând corectitudinea înscrierii acestora în foile de prezentă și le depune la Serviciul Financiar-Contabilitate.

introduce și actualizează baza de date a programului informatjc ^riyi^.^gistrul de Evidenta Salariatilor și transmite datele in termenul legal=ia/Jffișp^ctQEănil Teritorial de Muncă Prahova.

întocmește documentația necesară angajării personalului in cădrul^^^feuiei, precum și acordarea drepturilor salariale corecte și in termen a salariatilor, conform prevederilor legale.

intocmește documentația specifică in vederea acordării concediului pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani;

întocmește raportările specifice activității de resurse umane și le Înaintează către instituțiile abilitate.

 • •  primește, verifică și gestionează fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților instituției;

 • •  primește, verifică și gestionează fișele posturilor pentru personalul din cadrul Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești, ori de câte ori se modifică structura posturilor sau structrura instituției.

 • •  organizează concursuri și examene în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante, conform prevederilor legale;

 • •  organizează concursuri si examene in vederea promovării personalului in grade sau trepte profesionale imediat superioare celor deținute, conform prevederilor legale;

 • •  asigură desfășurarea activității de Securitate și Sănătate în Muncă conform legislației în vigoare.

 • •  întocmește lista cu locurile periculoase (pericol deosebit și pericol iminent de accidentare) în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securității și Sănătății în muncă nr.319/2006.

 • •  elaborează liste de dotare cu echipament de protecție și de lucru în conformitate cu legislația în vigoare, precum și cu materialele igienico-sanitare.

 • •  inițiază și urmărește relațiile contractuale cu medicul de medicina muncii în conformitate cu prevederile Codului Muncii.

 • •  cercetează accidentele de muncă, care produc incapacitate temporară de munca de cel puțin 3(trei) zile.

 • •  avizează de legalitate documentele emise in cadrul instituției.

 • •  avizează de legalitate contractele de achiziții sau prestări servicii.

 • •  întocmește acțiuni, întâmpinări, răspunsuri, precizări, concluzii, în dosarele existente pe rol la instanțele de judecată.

 • •  asigură consultanța juridică tuturor compartimentelor funcționale.

 • •  asigură informarea curentă a factorilor de decizie cu privire la actele normative nou apărute.

 • •  reprezintă Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești la instanțele de judecată de orice grad.

 • •  exercită căile de atac la instanțele de judecată.

 • •  întocmește împreună cu celelate servicii contracte și convenții legate de activitatea instituției.


verifică legalitatea și semnează contractele, convențiile și alte implică unitatea.

avizează deciziile referitoare la angajarea, încheierea, modifid^S raporturilor de muncă, precum și celelete decizii emise de direc avizează documentele supuse controlului financiar preventiv pr

„Cadrului General” din Legea nr.84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvenului nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlului financiar preventiv și Ordinul nr.522/2003 M.F.P. pentru normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv


propriu.
respectă normele de Securitate și Sănătate în muncă și P.S.I..

cunoaște și respectă prevederile Regulamentului Intern și prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției.

răspunde disciplinar, material, civil sau penal, după caz, în conformitate cu dispozițiile legale pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

(3) Exercită și alte sarcini pentru domeniul său de activitate stabilite de conducerea Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești.

Art.22.(l)Serviciul Administrativ este subordonat directorului adjunct. (2)Atribuții, sarcini și responsabilități:

 • •  organizează, conduce și controlează activitatea de pază, precum și modul de executare a serviciului de către personalul din subordine.

 • •  primește, inregistrează și repartizează documentele interne, sesizări, reclamații, asigură expedierea corespondenței.

 • •  asigură activitatea de secretariat.

 • •  informează de îndată conducerea unității și Poliția despre evenimentele produse pe timpul activitatii de pază și ține evidența acestora.

 • •  propune conducerii unității măsuri pentru perfecționarea activității de pază.

 • •  execută programe de pregătire profesională specifică a personalului de pază din subordine.

 • •  asigură accesul și circulația personalului unității și a vizitatorilor, potrivit normelor proprii ale Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești.

 • •  elaborează și urmărește realizarea planului de pază al unității, propunând necesarul de personal și mijloacele tehnice de pază, pe care îl supune avizării de specialitate al organelor în drept.

 • •  întocmește fișele posturilor pentru salariații serviciului și îi instruiește cu privire la sarcinile fiecăruia.

 • •  propune măsuri specifice pentru asigurarea securității și siguranței din punct de vedere material și administrativ.

 • •  întocmește referate pentru dotarea cu materiale specifice personalului de pază.

 • •  vizează bonurile de ieșire din magazie pentru materialele necesare desfășurării activității serviciului.

 • •  la sfârșitul fiecărei luni va întocmi situația justificativa a materiaL^rameaielae

la magazie, pe lucrări efectuate.                                /               '

 • • reprezintă directorul Administrației Parcului Memorial ”C©j|tațl^^Werk’ Ploiești în acțiuni organizate de alte instituții pe linie de pază și

 • •  execută instructaj de protecție a muncii și prevenire și stingere ^mceudjifțOa personalul din cadrul serviciului.

 • •  execută planificarea lunară a personalului de pază în serviciu.

 • •  întocmește pontajele lunare pentru personalul serviciului.

 • • întocmește planificarea anuală a concediilor de odihnă pentru personalul serviciului.

 • • întocmește propuneri pentru bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor în ceea ce privește Serviciul Administrativ.

 • •  stabilește împreună cu conducerea unității cele mai eficiente măsuri de pază.

 • •  organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului arhivistic.

 • •  asigură legătură cu Arhivele Naționale; urmărește modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor.

 • •  organizează arhiva după prevederile Legii Arhivelor Naționale.

 • •  verifică și preia de la compartimente, pe bază de inventar dosarele constituite; asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă.

 • •  asigură evidența, păstrarea, selecționarea și predarea documentelor înregistrate și reținute în arhivă.

 • •  avizează contractele de achiziții sau prestări servicii;

 • •  certifică pentru legalitate, conformitate și regularitate facturile și le predă la serviciul de specialitate din cadrul instituției in vederea plătii furnizorilor;

 • •  respectă normele de securitate și sănătate în muncă și P.S.I.

 • •  cunoaște și respectă prevederile Regulamentului Intern și prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției.

 • •  răspunde disciplinar, material, civil sau penal, după caz, în conformitate cu dispozițiile legale pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

(3)Exercita si alte sarcini pentru domeniul său de activitate stabilite de conducerea Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești.

Art.23. - Serviciul Financiar - Contabilitate este subordonat directorului.

(2)Atribuții, sarcini și responsabilități:

Organizează și conduce evidența contabilă în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 și normele specifice Ministerului Finanțelor Publice pentru care asigură următoarele activități:

 • •  asigură realizarea în conformitate cu normele legale în vigoare a activităților financiar-contabile ale unității privind:

 • a) darea de seama pe bază de bilanț (trimestrial);

 • b) integritatea patrimoniului;

 • c) veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare;

 • d) balanța de verificare a conturilor sintetice (lunar);

 • e) contul de execuție bugetară cu anexe conform NMF (trimestrial)


operațiunilor efectuate pe seama fondurilorQg patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora.

 • •  întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli împreună cu directorul Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești și participarea personală a celorlalți conducători de compartimente, cu fundamentarea corespunzătoare a veniturilor și cheltuielilor pentru fiecare activitate în parte, elaborată de fiecare servici/birou în parte.

 • •  exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu normele legale.

 • •  este în drept să respingă la viză actele al căror obiect și formă nu sunt în concordanță cu prevederile legii.'

 • •  ia măsuri ca actele reprezentând cheltuieli efectuate fără viză de control preventiv să nu se înregistreze pe costurile Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești și să sesizeze în scris pe directorul unității pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea persoanelor răspunzătoare de producerea prejudiciului, în vederea întocmirii actelor de imputare și recuperare.

 • •  avizează propunerile de tarife și prețuri pentru produsele și servicile prestate.

 • •  organizează evidența contabilă a creanțelor (clienți și debitori), emiterea documentelor legale pentru încasarea la termenele prevăzute în actele care au generat creanțele în cauză și urmărirea încasării acestora, inclusiv majorările legale de întârziere.

 • •  asigură participarea personalului contabil la valorificarea inventarierii anuale a patrimoniului și stabilirea diferentelor (plusuri și minusuri) rezultate în urma acesteia.

 • •  verifică și avizează cu privire la legalitatea propunerilor comisiei de inventariere în legătură cu modul de suportare a minusurilor de inventar și operează în contabilitate înregistrările de regularizare a diferențelor.

 • •  asigură întocmirea statelor de plată a salariilor și a altor drepturi legale cuvenite salariaților din cadrul Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești, pe baza listelor de pontaj și a statelor de plată, din care preia elementele componente privind încadrarea și salarizarea salariaților.

 • •  întocmește lunar balanța de verificare a conturilor contabile și sintetice și execuția bugetului Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești pe perioada cumulată de la începutul anului curent, iar trimestrial darea de seamă contabilă privind veniturile și cheltuielile.

 • •  analizează permanent situația disponibilului în bănci și la casieria unității.

 • •  întocmește permanent ordinele de plată sau dispozițiile de plată către furnizori în vederea decontării facturilor.

 • •  întocmește lunar execuția bugetară pe total unitate și urmărește încadrarea strictă a tuturor elementelor de cheltuieli în prevederile bugetare.

 • •  analizează permanent situația conturilor înregistrarea documentelor legale pentru calculând după caz majorări de întârziere.

 • •  conform legislației în vigoare, inventariază de activ și pasiv cu înregistrarea acestora i Prahova denumit “ registru de inventar”.


 • •  întocmește lunar registrul jurnal cu înscrierea rulajelor debitoare și creditoare.

 • •  verifică și vizează deconturile de cheltuieli, dispozițiile de plată și încasare după caz, justificarea avansurilor spre decontare, etc.

 • •  întocmește lunar declarațiile aferente salariilor, având la bază statele lunare de plată și distribuirea lor la organele în drept.

 • • întocmește lunat declarația TVA ;

 • •  ține evidența angajare, lichidare, ordonanțare și plăți;

 • •  întocmește anual fișele fiscale pentru toți salariații unității și depunerea lor în termen la unitatea fiscală;

 • •  întocmește lunar și anual situații statistice privind numărul de personal, salariul mediu lunar, pe domenii de activitate și le transmite la institujiile solicitante (Direcția Județeană de Statistică, Direcția Generală de Finanțe, Trezorerie,etc);

 • •  prezintă situații și documentele solicitate de organele de control de specialitate;

 • •  răspunde disciplinar, material, civil sau penal, după caz, în conformitate cu dispozițiile legale pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

 • •  respectă normele de securitate și sănătate în munca și P.S.I..

 • •  cunoaște și respectă prevederile Regulamentului Intern și prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției.

(3) Exercită și alte sarcini pentru domeniul său de activitate stabilite de conducerea Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești.

Art.24.(l)Compartimentul Achiziții Publice si Contracte este subordonat directorului.

(2)Atribuții, sarcini și responsabilități:

 • •  răspunde de asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică, a utilizării eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de achiziție și garantează tratamentul egal, promovarea concurenței și nediscriminarea operatorilor economici interesați să participe la procedurile de achiziție derulate de Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești;

 • •  elaborează Programul anual al achizițiilor publice pe baza solicitărilor sau propunerilor celorlalte compartimente din cadrul Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești și îl reactualizează ori de câte ori este nevoie;

 • •  realizează punerea în corespondență cu sistemul de grupare și codificare utilizat în Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor și lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziție publică;

 • •  întocmește notele justificative și le supune aprobării conducerii pe baza referatelor de necesitate și a notelor de calcul privind valoarea estimată;


asigură organizarea procedurilor de achiziție publică confo Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de ac contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor servicii, aprobată, modificată și completată de Legea n^4 completările și modificările ulterioare;

asigură întocmirea documentației de elaborare și prezentare "â procedurile de achiziții organizate, pe baza documentației primite de la compartimentele care solicită demararea acestora;

asigură cadrul organizatoric pentru derularea achizițiilor publice;

asigură întocmirea formalităților de publicitate (publicarea anunțurilor de intenție, a invitațiilor de participare);

pune la dispoziția operatorilor economici documentația de atribuire/selectare/ preselectare;

răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități la solicitările de clarificări, răspunsurile însoțite de întrebările aferente transmițându-se către toți operatorii economici care au obținut documentația de atribuire;

asigură primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor la procedurile organizate; participă cu membri în comisiile de evaluare a ofertelor;

asigură încheierea contractelor de achiziție publică cu ofertanții câștigători ai procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate (Serviciul Financiar - Contabilitate și compartimentele beneficiare/solicitante);

asigură restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică; elaborează calendarul procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziții publice, evitarea suprapunerilor și întârzierilor și monitorizarea internă a procesului de achiziții, ținând seama de termenele legale prevăzute pentru publicare anunțuri, depunere candidaturi/oferte, duratele previzionate pentru examinarea și evaluarea candidaturilor/ofertelor precum și de orice alte termene care pot influența procedura;

elaborează raportul procedurii de atribuire, transmite spre publicare în SEAP anunțurile de atribuire aferente fiecărei proceduri desfășurate și informează ofertanții cu privire la rezultatele procedurii de achiziție ;

elaborează împreună cu consilierul juridic și transmite la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor punctul de vedere al autorității contractante în cazul existenței unei contestații;

duce la îndeplinire măsurile impuse autorității contractante de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;

întocmește și păstrează dosarul de achiziție publică care cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul procedurii de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii;

pune la dispoziția oricărei autorități publice interesate, spre consultare, dosarul de achiziție publică, dacă acest lucru este solicitat, cu condiția ca nici o informație să nu fie dezvăluită dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii;

asigură întocmirea raportului anual privind contractele atribuite^m ânGPănferior și transmiterea acestuia la Autoritatea Națională pentru R^lenjfeșt.areâ\ și Monitorizarea Achizițiilor Publice;                                           j

asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile d^e^j'zj^^iutitica organizate care cuprinde informații cu privire la fîrmele\^articip^jtX^și rezultatele procedurilor;

 • •  asigură rezolvarea corespondenței repartizate.

 • •  întocmește și negociază articolele contractelor atribuite în urma aplicării procedurilor de achiziții publice conform legislației care privește domeniul său de activitate;

 • •  vizează numai facturile emise în baza contractelor de achiziții publice ;

 • •  are obligația să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu care îi revin;

 • •  se va abține de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituției;

 • •  va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum și de păstrarea secretului datelor și al informațiilor cu caracter confidențial (deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu);

 • •  răspunde de executarea altor atribuții stabilite prin fișa postului și care țin de domeniul său de activitate;

 • •  răspunde de realizarea la timp a atribuțiilor ce-i revin, conform prevederilor legale, programelor aprobate sau dispuse de către conducerea instituției;

 • •  răspunde, potrivit prevederilor legale, de furnizarea corectă și completă a informațiilor și a datelor de contact;

 • •  reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia ;

 • •  propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului său instituției;

 • •  semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

 • •  respecta normele de securitate și sănătate în muncă și P.S.I..

 • •  cunoaște și respectă prevederile Regulamentului Intern și prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției.

 • •  răspunde administrativ, civil și penal, după caz, în conformitate cu prevederile legale de aplicare corespunzătoare a legilor, Hotărârilor de Guvern, Hotărârilor Consiliului Local și a altor acte normative.

(3)Exercită și alte sarcini pentru domeniul său de activitate stabilite de conducerea Administrației Parcului Memorial ” Constant in Stere” Ploiești.

Art.25.(l)Serviciul Ocrotirea Animalelor Comunitare este subordonat directorului adjunct.

(2)Atribuții, sarcini și responsabilități:

• asigură prin personalul de specialitate tratamentul sanitar-veterinar al animalelor din Adăpostul Câinilor Comunitari.


organizează activitatea de prindere a animalelor comunitar Municipiului Ploiești, (prin metode agreate de comunitat animalelor, cu ajutorul tranchilizantelor), ridicarea animal acestora la adăpostul de la Administrația Parcului Memorial ’ Ploiești.

organizează activitatea de tratare și îndepărtare a deșeurilor de origîS^^îinală, inclusiv transportul animalelor mici : câini și pisici.

asigură păstrarea evidenței deșeurilor de origine animală (câini și pisici) preluate, respectiv cantitățile colectate, modul de transport și după caz destinația acestora, conform Ordonanței Guvernului nr.47/11.08.2005 cu modificările și completările ulterioare - privind reglementările de neutralizare a deșeurilor de origine animală.

utilizează numai mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permită împrăștierea deșeurilor și emanațiilor de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.78/2000 cu modificările și completările ulterioare - privind regimul deșeurilor.

asigură eutanasierea, fără dureri a animalelor foarte violente, cu boli incurabile sau senile, conform legislației în vigoare.

asigură sterilizarea animalelor solicitate spre a fi adoptate de cetățeni, asigură vaccinarea, deparazitarea și marcarea animalelor viguroase și tinere, asigură întreținerea în adăpost, a animalelor nesolicitate de către cetateni, conform Hotărârilor Consiliului Local și cu respectarea actelor normative în vigoare.

pentru serviciile prestate contracost, în baza antecalculațiilor efectuate de personalul specializat din cadrul serviciului, întocmește facturi către clienți și urmărește încasarea acestora.

se preocupă de efectuarea la timp și în bune condiții a depistării și prevenirii bolilor infecțioase la animale conform normelor sanitar-veterinare.

organizează ținerea evidentei întregii activități de întreținere a animalelor în adapost, a documentelor primare impuse de normele sanitar-veterinare, din momentul intrării și până la ieșire.

stabilește rațiile alimentare pentru fiecare grupa de vârstă a animalelor, controlul acestora în toate fazele de prelucrare, depozitare și transport, în vederea prevenirii pătrunderii în circuitul alimentar a unor produse contaminate, urmărește modul de administrare a hranei și a apei la animale.

întocmește referate de necesitate pentru aprovizionarea cu furaje, alimente, medicamente, materiale și unelte necesare bunei desfășurări a activității, justifică lunar consumul alimentelor și furajelor ridicate de la magazie.

vizează bonurile de ieșire din magazie pentru materialele necesare procesului de producție.

la sfârșitul fiecărei luni întocmește situația justificativă a materialelor ridicate de la magazie, pe activitățile efectuate.


stabilește atribuții, sarcini, responsabilități pentru person^luj serviciului.

răspunde de încadrarea în consumurile lunare specifice.

propune participarea personalului de execuție la cursuri in v^d^e^^^ pregătirii de specialitate.

participă la simpozioane, expoziții sau alte forme de specializa

asigură bunăstarea animalelor din Gradina Zoologică și Adăpostul de câini comunitari conform legislației în vigoare (Ordinul nr. 1798/2007, Legea nr.9/2008 si Legea nr.5/2004).

raportează periodic către Agenția pentru Protecția Mediului, date referitoare la animalele din colecția grădinii zoologice conform legilor în vigoare.

răspunde de colectarea deșeurilor rezultate din activitatea serviciului.

răspunde de obținerea autorizațiilor de funcționare emise de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova și Direcția Sanitar Veterinară pentru Gradina Zoologică și adăpostul de câini comunitari.

asigură comunicarea cu Agenția pentru Protecția Mediului Prahova și Direcția Sanitar Veterinară, Ministerul Mediului și Pădurilor.

execută prin personalul de specialitate examinări post-mortem ale animalelor, asigură administrarea hranei în rații corespunzătoare speciei, stării fiziologice și vârstei animalelor;supraveghează procedurile de carantină atunci când este cazul,.

semnează toate contractele de achiziții sau prestări servicii ce interesează domeniul propriu de activitate.

răspunde de măsurile ce trebuie luate pe linie de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor, asigură echipamentul de protecție și de lucru și răspunde de calitatea producției și serviciilor.

cunoaște și respectă prevederile Regulamentului Intern și prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției.

răspunde disciplinar, material, civil sau penal, după caz, în conformitate cu dispozițiile legale, pentru neîndeplinirea atribuțiilor ce-i revin.

(3)Exercită și alte sarcini pe domeniul său de activitate, stabilite de conducerea Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești prin decizii.

CAPITOLUL V

îndatoririle personalului de execuție

Art.26.Personalul de execuție - ingineri, economiști, medici, juriști, tehnicieni, personal de specialitate, șoferi, paznici, muncitori calificați și necalificați, indiferent de durata angajării, au următoarele îndatoriri principale:

 • •  să se prezinte la lucru la ora prevăzută în programul de lucru, în deplina capacitate de muncă pentru a putea executa în condiții bune sarcinile postului.

 • •  să utilizeze timpul de lucru exclusiv pentru realizarea lucrărilor programate și să nu înceteze lucrul înainte de ora prevăzută în programul aprobat.


să cunoască procesele, procedurile și regulile necesare exec^ specifice postului și să se autoinstruiască pentru creșterea calițj^Jucrârîft^ să răspundă de veridicitatea și legalitatea solicitărilor ce pr cheltuieli în desfășurarea activității.

să urmărească respectarea contractelor cu clienții și furnizori să folosească echipamentul de lucru și de protecție în timpul serviciu.

 • •  să execute întocmai sarcinile de serviciu primite de la șeful direct și să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea dată de cei în drept.

 • •  să respecte ordinea și disciplina la locul de muncă, precum și normele de conduită în relațiile cu ceilalți membri ai colectivului, să dea dovada de cinste și corectitudine, precum și de respect față de superiori.

 • •  să se supună controlului efectuat de către organele și persoanele împuternicite să-l facă și să aibă față de cei în cauză o atitudine corespunzătoare, civilizată.

 • •  să nu se prezinte la serviciu aflat sub influența alcoolului.

 • •  în caz de îmbolnăvire, să anunțe prin orice mijloace pe șeful compartimentului, pentru înregistrarea corespunzătoare în pontaj, iar la revenirea la serviciu să prezinte certificatul medical eliberat de unitatea sanitară împuternicită să-1 emită, pentru a putea beneficia de indemnizația prevăzută de lege.

 • •  să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului Intern și prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției.

 • •  să aducă la cunoștința Serviciului Resurse Umane, Juridic - Contencios toate modificările din viața personală și a familiei sale privind schimbarea actului de identitate, starea civilă, situația militară, nașteri sau decese în familie, schimbarea domiciliului, persoane aflate în Întreținere etc.

CAPITOLUL VI

Sancțiuni disciplinare

Art.27.(l)Incălcarea cu vinovăție de către angajați, indiferent de funcția sau postul pe care îl ocupă, a obligațiilor de serviciu prevăzute în prezentul regulament cât și în fișa postului, inclusiv a normelor de completare, constituie abatere și se sancționează disciplinar sau administrativ, după caz, conform art.264, alin. 1, din Codul Muncii cu :

 • a) avertisment scris;

 • b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioada ce nu poate depăși 10 zile lucratoare;

 • c) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depăși 60 de zile;

 • d) reducerea salariului de bază pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;

 • e) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10% ;

 • f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(2)Pentru abaterile care întrunesc condițiile unei infracțiuni vor fi sesizate organele de cercetare penală în conformitate cu dispozițiile legale.


e?/tă^ropunerea


Art.28.Sancțiunile, cu excepția avertismentului scris, sunt ap persoanei desemnată de directorul instituției sau la propunerea co de către directorul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere emite decizii, în conformitate cu prevederile Codului Muncii.

Art.29. Avertismentul scris

Art.30. Cercetare disciplinara

Art.31.Sancționarea disciplinară aplicată, se comunică în conformitate cu prevederile legale, în scris angajatului în cauză, indicându-se termenul de contestație și organele competente să o soluționeze.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art.32.Litigiile de orice fel cu terțe persoane, juridice sau fizice, în care Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești este parte, vor fi preluate spre soluționare de către Serviciul Resurse Umane, Juridic - Contencios din cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești.

Art.33.Personalul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești este obligat să cunoască și să respecte prevederile prezentului regulament de organizare și funcționare al instituției.

Art.34.Sefii compartimentelor sunt obligați să asigure cunoașterea și respectarea de către întregul personal a regulamentului de organizare și funcționare al instituției.

Art.35.Prezentul Regulament de organizare și funcționare poate fi modificat ori de câte ori necesitățile legale de organizare și funcționare o impun.

Art.36.Prezentul Regulament de organizare și funcționare se completează cu celelalte reglementări legale.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PRO

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești

și a emis:


SECRETAR, Sanda Dragulea


Data:_____cua,'