Hotărârea nr. 187/2013

Hotãrârea nr. 187 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiesti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARARE A NR. 187 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civila si Protecția Muncii prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești;

având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 43/27.02.2013, prin care au fost aprobate numărul de personal, organigrama si statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului ca urmare a reorganizării activitatii instituției, modificate conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 99/29.03.2013;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicata in 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificata si completata ulterior, coroborate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii,(r) cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art.36(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001, republicata, cu privire la administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Aproba Regulamentul de Organizare si Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Ploiești, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. - începând cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrara isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.3. - Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civila si Protecția Muncii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. - Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința prezenta celor interesați.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 mai 2013
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


Regulamentului de Organizare și Funcționare


la proiectul de hotărâre privind aprobarea al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, stabilirea numărului maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanță.

Numărul posturilor la nivelul aparatului de specialitate al primarului, precum și al instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative a fost stabilit și comunicat prin adresa nr. 594/09.01.2013 de Instituția Prefectului -Județul Prahova, respectiv 983 de posturi astfel: 47 de posturi la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești și 936 de posturi la nivelul numărului de 225.700 locuitori ai Municipiului Ploiești, din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Numărul de 936 posturi astfel stabilit a fost repartizat după cum urmează : 312 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, 149 posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, 140 posturi pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, 79 posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești, 16 posturi pentru Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” Ploiești și 240 posturi pentru Poliția Locala Ploiești.

Astfel conform Hotărârii Consiliului Local nr.43/27.02.2013 aparatul de specialitate al primarului s-a reorganizat și funcționează cu un număr de 312 posturi.

Pentru atingerea obiectivelor de performanță ale aparatului de specialitate al primarului este necesar ca atribuțiile și sarcinile compartimentelor, să fie în mod rațional repartizate pe posturi, avându-se în vedere volumul de muncă corespunzător realizării atribuțiilor fiecărui compartiment, fapt pentru care se impune adoptarea unui nou regulament de organizare și funcționare al instituției.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

——AP RIM A R, i|ian BĂDESCUMUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești

Pentru anul 2013 prin adresa nr.594/09.01.2013 Instituția Prefectului - Județul Prahova a stabilit și comunicat numărul maxim de 983 de posturi din care 47 de posturi la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești și 936 de posturi la nivelul aparatului de specialitate al primarului, precum și al instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative.

Numărul de 936 posturi astfel stabilit a fost repartizat după cum urmează :

149 posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.254/2010;

140 posturi pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, aprobat prin H.C.L. nr.253/2010;

79 posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.257/2010;

16 posturi pentru Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a municipiului Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.251/2010;

240 posturi pentru Politia Locală Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.7/2011;

312 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, conform prevederilor H.C.L. nr.43/2013, din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte, motiv pentru care se impune adoptarea unui nou regulament de organizare și funcționare al instituției.

Regulamentul de Organizare și Funcționare reprezintă o normă a managementului, care are ca obiectiv stabilirea și documentarea principalelor norme interne cu privire la aspectele organizatorice și funcționale ale organizației.

In ,,Regulamentul de organizare și funcționare” se prezintă:

 • -   structura organizatorică a instituției (organigrama, direcțiile/serviciile/ birourile/compartimentele, posturile, relațiile organizatorice etc.);

 • -  obiectivele fiecărei structuri organizatorice a instituței;

 • - atribuțiile direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor instituției si relațiile dintre acestea;

aspecte generale privind anumite elemente organizatorice și funcționale (principalele obligații ale salariaților etc.).

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Contracte

Director executivȘef serviciu Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, ProtecțieCiyila și Protecția Muncii


ANEXA LA H.C.L. NR.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONAREART. 1:

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești a fost elaborat în baza Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, modificată și completată ulterior și a altor acte normative în vigoare, în temeiul cărora își desfășoară activitatea.

ART. 2:

Municipiul Ploiești este unitate administrativ - teritorială cu personalitate juridică, posedă un patrimoniu și are inițiativă în ceea ce privește administrarea intereselor publice locale, exercitând, în condițiile legii, autoritatea în limitele administrativ -teritoriale stabilite.

ART. 3:

Administrația publică a municipiului Ploiești se organizează și funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

ART. 4:

Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul municipiului sunt: Consiliul Local al municipiului Ploiești, ca autoritate deliberativă și Primarul municipiului Ploiești ca autoritate executivă, organe alese conform legii.

ART. 5:

Consiliul Local și primarul funcționează ca autorități ale administrației publice locale și rezolvă treburile publice din municipiu, în condițiile legii.

ART. 6:

Primăria constituie o structura funcționala cu activitate permanentă, formată din primar, viceprimari, secretar si aparatul de specialitate al primarului, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității în care funcționează.

ART. 7:

Consiliul Local al municipiului Ploiești, la propunerea primarului, aprobă organigrama, numărul de personal al aparatului de specialitate al primarului, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al acestuia, prin care se stabilesc competențele și atribuțiile personalului, în condițiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL II

■: ■Vzpfr:-ART. 8:


sSY.-4

! .. !: /

Autoritățile administrației publice locale ale municipiului Ploie^d/aji ^reptuL și /' capacitatea efectivă de a rezolva și gestiona în nume propriu și sub resp^Qns^l^bJâiea^ lor o parte importantă a treburilor publice, în interesul colectivității locaîe^pe'Căre o reprezintă.


ART. 9 Potrivit legii, Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:

 • a) atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii: -îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil;

-asigură organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și recensământului.

 • b) atribuții referitoare la relația cu Consiliul Local:

-prezintă Consiliului Local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;

-prezintă la solicitarea Consiliului Local, alte rapoarte și informări;

-elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării Consiliului Local;

 • c) atribuții referitoare la bugetul local:

-exercită funcția de ordonator principal de credite;

-întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare Consiliului Local;

-inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale;

-verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar;

 • d) atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor:

 • - coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

 • - ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;

 • - ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr.215/2001, republicata în 2007, modificata si actualizata ;

 • - ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr.215/2001, republicata în 2007, modificata si actualizata, precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;

 • -  numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;

 • - asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării Consiliului Local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;


 • - emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prinlege§i^ăl^a^te normative;

 • - asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conforr angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furriiz^ Primarul îndeplinește si alte atribuții prevăzute de lege sau de alt^g&te?îre precum si însărcinările date de Consiliul Local;

ART. 10 : Primarul poate delega exercitarea atribuțiilor ce îi revin, în condițiile legii, viceprimarilor, secretarului unității administrativ-teritoriale sau altor funcționari publici din aparatul de specialitate cu competențe în domeniu, potrivit legii.

ART. 11: Atribuțiile secretarului municipiului sunt:

 • a) avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și hotărârile Consiliului Local;

 • b) participă la ședințele Consiliului Local;

 • c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul Local și primar, precum și între aceștia și prefect;

 • d) organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor Consiliului Local și a dispozițiilor primarului;

 • e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) asigură procedurile de convocare a Consiliului Local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesul-verbal al ședințelor Consiliului Local, și redactează hotărârile Consiliului Local;

 • g) pregătește lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local, și comisiilor de specialitate ale acestuia;

 • h) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul Local, de primar, după caz.

CAPITOLUL IIIART. 12:

Patrimoniul municipiului Ploiești este alcătuit din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al localității, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

ART. 13:

Aparțin domeniului public de interes local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național. Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.

ART. 14:

Domeniul privat este alcătuit din bunuri mobile si imobile, ce nu aparțin domeniului public, dobândite prin modalitățile prevăzute de lege.

ART. 15:


Consiliul Local al municipiului Ploiești hotărăște ce bunuri aparțin dofi^iuluij^ public sau privat să fie date în administrarea regiilor autonome ș^Ețâfituțiilor 'x \ publice, să fie concesionate ori închiriate.

ART. 16:Consiliul Local hotărăște cu privire la cumpărarea și vânzarea bunuril^Șî^^p^ din domeniul privat al localității, în condițiile legii, avand obligatiâ^^^L^i^ci^acestora.

ART. 17: Consiliul Local poate da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

CAPITOLUL IVART. 18:

Finanțele municipiului Ploiești se administrează în condițiile prevăzute de lege, in conformitate cu principiile autonomiei locale, anualitatii, specializării bugetare si echilibrului.

ART. 19:

Bugetul municipiului Ploiești se elaborează, se aprobă, și se execută în condițiile legii.

ART. 20:

Impozitele și taxele locale se stabilesc de către Consiliul Local al municipiului Ploiești, în limitele și condițiile legii.

ART. 21:

Bugetul local este alcătuit din venituri proprii obținute din taxe si impozite locale, din transferuri de la bugetul de stat, fonduri cu destinație speciala, venituri obținute din împrumuturi interne și externe precum și din alte surse.

ART. 22: Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești este organizat pe direcții, servicii, birouri și compartimente, conform organigramei aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

ART. 23:

ART. 24:

ART. 25:

ART. 26:


ART. 27


întreaga activitate a primăriei este organizată și condusă de către pjj (servicii, birouri și compartimente) fiind subordonate viceprimarilor sau secretarului unității administrați v-teritori^e^arș răspund de realizarea atribuțiilor ce revin acestora în concfițn^^ eficiență.


Primăria municipiului Ploiești este structurata pe 6 direcții, 20 se

20 compartimente, în cadrul cărora sunt aprobate 312 posturi (3'==posturi de demnitari, 259 posturi de funcție publică si 50 posturi de personal contractual din care 10 posturi de consilier - manager de proiect, stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile).

Direcțiile, serviciile, biroul și compartimentele nu au personalitate juridică administrativă distinctă de cea a autorităților în numele cărora acționează.

A

In îndeplimrea obligațiilor ce le revin conform legii și prin prezentul regulament, conducătorii direcțiilor, serviciilor și biroului au următoarele atribuții:

 • -  asigură organizarea activității din cadrul direcției și pe servicii, pentru fiecare angajat;

 • -  asigura instruirea in ceea ce privește normele de securitate și sănătate a muncii, precum și de prevenirea si stingerea incendiilor si veghează la respectarea acestor norme;

 • -  asigură detalierea atribuțiilor compartimentelor pe care le conduc, cu precizarea sarcinilor pe care le presupune fiecare funcție de execuție, prin elaborarea pentru fiecare subordonat a fisei de post;

 • -  au inițiativă și iau măsuri, după caz, în rezolvarea problemelor specifice domeniilor de activitate ale compartimentelor pe care le conduc;

 • -  asigură cunoașterea de către personalul din subordine a legislației în vigoare, specifică fiecărui domeniu de activitate;

 • -  îndrumă, urmăresc și verifică permanent utilizarea eficientă a programului de lucru, preocuparea fiecărui angajat în rezolvarea legală, competentă și de calitate a tuturor sarcinilor încredințate, în raport cu pregătirea, experiența și funcția ocupată;

 • -  repartizează corespondența, răspund de soluționarea problemelor curente, semnează lucrările compartimentului;

 • -  asigură și răspund de rezolvarea în termen, cu respectarea legislației în vigoare, a cererilor, petițiilor, sesizărilor și scrisorilor populației;

 • -  propun și, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătățirii activității în cadrul compartimentului, colaborează și conlucrează cu celelalte compartimente din cadrul primăriei, răspunzând cu promptitudine la solicitările acestora;

 • -  asigură respectarea prevederilor din prezentul regulament;

 • -  răspund de creșterea gradului de competență profesională și de asigurarea unui comportament corect în relațiile cu cetățenii, în scopul creșterii prestigiului funcționarului public.

Directorii executivi precizează activitățile pe care le presupun funcțiile de conducere pentru fiecare șef de serviciu/birou din subordinea lor, precum si responsabilitățile si competentele acestora.

Conducătorii direcțiilor, ai serviciilor/biroului răspund, conform reglementarilor in


vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a s entităților pe care le conduc, precum și pentru cazul în cartări contrare prevederilor legale, față de conducătorul superior ie birou, șef serviciu, director executiv adjunct, director ex secretarul unității administrativ-teritoriale, viceprimari si primă

ART. 28


Primarul conduce, îndrumă și controlează activitatea compărtimenfeÎQg^^c^Qăle


din cadrul primăriei, conform atribuțiilor prevăzute de lege.

Viceprimarii și secretarul unității administrativ-teritoriale îndrumă compartimentele funcționale conform atribuțiilor pe care le au potrivit legii și delegate de către


primar.

ART.29

Fluxul informațional implementat în cadrul sistemului informatic integrat al Primăriei Municipiului Ploiești se bazează pe prevederile legale cu privire la transparența administrației locale, punând în evidență legaturile informaționale asupra modului de rezolvare al actelor emise sau primite .

ART.30

Atribuțiile compartimentelor din cadrul Primăriei municipiului Ploiești sunt următoarele:

Postul de administrator public a fost înființat în conformitate cu prevederile art.l 12 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, modificată și completată ulterior, privind administrația publică locală precum și a Hotărârilor Consiliului Local Ploiești.

Administratorul public îndeplinește, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuții de coordonare a aparatului de specialitate și a serviciilor publice de interes local precum și pe cea de ordonator principal de credite .

Compartimentul Cabinet Primar funcționează în temeiul art.66 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007 modificată și actualizată, care stabilește că primarii municipiilor reședință de județ pot înființa cabinetul primarului format din maxim 4 persoane. Personalul cabinetului își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, pe durata mandatului primarului.

Principalele atribuții sunt:

 • - urmărirea modului de executare a dispozițiilor primarului;

 • - responsabilități pentru o bună calitate a managementului și a rezultatelor organizației;

 • - urmărirea, ca reprezentant al primarului, a modului de realizare a politicilor în domeniul:

 • 1. investițiilor;

 • 2. economic;

 • 3. protecției mediului;

 • 4. achizițiilor publice.


- verificarea în teren a sesizărilor cetățenilor în legătură cu modul de respectării^*la$cPn^ vigoare și a Hotărârilor Consiliului Local cu privire la domeniul public al mu ’

Ș$‘:': '■

”■

Direcția Economică funcționează cu o structură de 3 posturi de funcție publică de conducere, 18 posturi de funcție publică de execuție și 2 posturi de personal contractual și cuprinde:

 • - Serviciul Buget, împrumuturi cu un post de funcție publică de conducere de șef • serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție;

 • - Compartimentul Financiar cu 4 posturi de funcție publică de execuție;

 • - Compartimentul Casierie cu 2 posturi de personal contractual;

 • - Serviciul Contabilitate cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 4 posturi de funcție publică de execuție având în subordine - Compartimentul Contabilitate Proiecte Europene cu 3 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Direcției Economice sunt:

A

întocmește anual pe baza fundamentărilor primite de la toate direcțiile și unitățile subordonate, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului local al Municipiului Ploiești.

 • 1.  Colaborează cu celelalte direcții, compartimente si unități subordonate pentru fundamentarea și elaborarea bugetului local.

 • 2. Participă la întocmirea bugetului împrumuturilor interne și efectuează plățile aferente acestor bugete.

A

 • 3. întocmește contul anual de încheiere a exercițiului bugetar .

 • 4.  Stabilește măsurile necesare pentru buna administrare, întrebuințare și executare a bugetului local.

 • 5. Urmărește efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare și informează primarul și Consiliul Local ori de cate ori este nevoie.

 • 6. Realizează studiile necesare în vederea aprobării de către Consiliul Local a împrumuturilor ce trebuie obținute pentru realizarea unor acțiuni și lucrări publice, urmărind respectarea formelor pentru fundamentare, contractare, garantare și rambursare a acestora.

 • 7. Conform prevederilor bugetare, repartizează fonduri pentru buna funcționare a unităților din domeniul învățământului, sănătății, asistenței sociale, cultură, etc.

 • 8. Organizează, asigură și răspunde de exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar - preventiv propriu.

 • 9. împreună cu Direcția de Gestiune Patrimoniu si Serviciul Public Finanțe Locale asigură inventarierea anuală sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale și a valorilor bănești ce aparțin municipiului și administrarea corespunzătoare a acestora.

 • 10. Asigură înregistrarea in evidentele contabile a operațiunilor rezultate ca urmare a evaluării si reevaluării bunurilor, conform legii;

 • 11. Urmărește și răspunde de respectarea și aplicarea hotărârilor Consiliului Local, a dispozițiilor primarului.

 • 12. Asigură evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor bugetului local.

 • 13. întocmește darea de seamă și contul de execuție pentru Municipiul Ploiești și centralizat pentru toate unitățile și serviciile subordonate.


 • 14. Asigură efectuarea operațiunilor de plăți și înregistrările contabile din qgtfiry cu cofinanțare externă.

 • 15. Propune primarului promovarea, recompensarea sau sancționare^pp^rșo

subordine (promovarea în grade, trepte profesionale, la sfârșit de an, condițiile legii.                                                                        ___

 • 16. întocmește rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotărâri în^dppWÎ^I activitate ale direcției, în vederea promovării lor în Consiliul Local.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Direcția Economica colaborează cu următoarele instituții:

 • > Trezoreria Ploiești;

 • > Administrația Financiara a Municipiului Ploiești;

 • > Direcția Generală a Finanțelor Publice Prahova;

 • > Instituția Prefectului - județul Prahova;

 • > Consiliul Județean Prahova;

 • > Inspectoratul de Concurență Prahova;

 • >  Instituții de asistenta sociala;

 • > Instituții de învățământ;

 • >  Instituții de cultura si cult;

 • >  Instituții sanitare;

 • >  Serviciile publice și instituții publice, precum și alte instituții de subordonare locala;


Serviciul Buget, împrumuturi funcționează cu o structură de un post de funcție publică de conducere de sef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție.

A

Atribuțiile Serviciului Buget, împrumuturi sunt:

 • 1.  întocmește, pe baza fundamentărilor primite de la direcțiile și unitățile subordonate, bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești, precum și rectificările acestuia ori de câte ori este nevoie;

 • 2.  întocmește bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, precum și rectificările acestuia ori de câte ori este nevoie, pe baza fundamentărilor primite de la direcțiile și unitățile subordonate,;

 • 3.  întocmește bugetul creditelor interne, precum și rectificările acestuia, ori de câte ori este nevoie, pe baza fundamentărilor primite de la direcțiile și unitățile subordonate,;

 • 4.  întocmește contul de execuție al bugetului local;

A

 • 5.  întocmește contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local;

 • 6. întocmește contul de execuție al creditelor interne ;

 • 7. întocmește și fundamentează cererea privind deschiderea de credite bugetare ;

 • 8.  întocmește zilnic fișele bugetare ce conțin plățile efectuate la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol și alineat;

înscrie în fișele bugetare, la finele lunii, cheltuielile corespunzătoare fiecărui capitol subcapitol, titlu, articol și alineat conform notelor contabile întocmite la niv^Iufdifectief^ întocmește zilnic ordinele de plată și dispozițiile bugetare de repartiA^/retr^gcre a' creditelor pentru ordonatorii terțiari de credite ;

Analizează execuția de casă a bugetului local de venituri și cheltuielillalsK^^ăwfui Ploiești, pentru partea de cheltuieli.

Ține permanent legătura cu Trezoreria Ploiești, Consiliul Județean Prahov^gfe^e^^ sursele de venit alocate municipiului Ploiești;

întocmește zilnic angajamentele legale și înscrie acestea în fișele de angajament potrivit clasificației bugetare. Astfel se ține evidența creditelor bugetare aprobate, angajamentelor bugetare și angajamentelor legale.

Lunar se întocmește, conform Ordonanței Guvernului nr.48/2005, Anexa nr.2 -“Monitorizarea cheltuielilor de personal” pe capitole bugetare și pentru ordonatorii de credite din subordine, respectiv 65 formulare. Trimestrial se întocmește pe lângă Anexa nr.2 și Anexele nr.2a, nr.2b, nr.2c.

întocmește trimestrial și anual Darea de seamă contabilă;

Participă la închiderea exercițiului financiar;

întocmește Anexa nr.3 privind împrumutul intern contractat de autoritatea administrației locale și toate raportările aferente împrumuturilor;

întocmește ordinele de plată și ordonanțările pentru obiectivele de investiții finanțate din bugetul local, bugetul creditelor interne;

Ține evidența furnizorilor de investiții;

Ține evidența garanțiilor aferente furnizorilor înregistrați în evidența contabilă și conturile contabile corespondente;

Completează registrul datoriei publice locale și registrul garanțiilor locale;

Acordă viză de Control Financiar Preventiv propriu pentru operațiuni de plată, investiții, pentru deschiderile de credite, pentru derularea împrumutului, etc.;

Determină gradul de îndatorare al Municipiului Ploiești;

Tine evidența contabilă a încasării veniturilor, a debitelor provenind din neîncasarea la termen a acestora, a suprasolvirilor, a bonificației conform O.M.F. 1917/2005;

întocmește lunar Anexele nr. 9,11, 16,19 și 20 privind datoria publică; întocmește lunar raportarea privind incasari / plăti “Extras B.V.C.”;

întocmește lunar situație privind execuția cheltuielilor de personal si materiale la insitutiile de invatamant preuniversitar de stat subordonate Consiliului Local;

întocmește Decontul de T.V.A.;

Verifică modul de cheltuire a sumelor din bugetul local și prezintă primarului și Consiliului Local trimestrial informări privind execuția bugetară.

Execută și alte sarcini de serviciu cu caracter ocazional dispuse de șefii ierarhici superiori și / sau conducerea instituției;

însușirea legislației în vigoare, aplicarea corectă și în termen a acesteia, în cadrul Serviciului Buget, împrumuturi (Legea contabilității nr. 82/1991, Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, Ordin nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, Ordin nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia, Ordin 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, Ordin nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile etc.

întocmește lunar notele contabile aferente veniturilor;


 • 33. Realizează înregistrarea în contabilitate a obligațiilor de plată, îi

pentru fiecare categorie de venit în parte;                               ÎL ^7 A

 • 34. întocmește raportările curente ce revin Serviciului Buget, împrumuturi; A&

 • 35. Rezolvă corespondența specifică serviciului;

 • 36. Prezintă anual și ori de câte ori sunt solicitate datele necesare pentru evrdepțierdâj^tări,^ economice și sociale a municipiului.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Serviciul Buget, împrumuturi colaborează cu următoarele instituții:

 • > Trezoreria Ploiești;

 • > Direcția Generală a Finanțelor Publice Prahova;

 • > Consiliul Județean Prahova;

 • > Inspectoratul de Concurență Prahova;

 • >  Instituții de asistenta sociala;

 • > Instituții de învățământ;

 • >  Instituții de cultura;

 • > Regiile autonome de subordonare locală;

 • > Unitățile subordonate;

 • > Servicii publice de subordonare locală;

 • > Bănci comerciale;

 • > Consiliul Județean Prahova;

 • > Ministerul Finanțelor Publice - Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale;

 • > Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

 • > Unități de cult etc.


Compartimentul Financiar funcționează cu o structură de 4 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Compartimentului Financiar sunt:

 • 1.   întocmește lunar contul de execuție a cheltuielilor bugetare și balanța de verificare;

 • 2.   Asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.

 • 3.    întocmește dispozițiile de plată / încasare către casierie.

 • 4.    Verifică registrul de casă și soldul zilnic.

 • 5.   Asigură plata drepturilor bănești cuvenite personalului din aparatul de specialitate al primarului, al consilierilor, convenții etc.

 • 6.    întocmește notele contabile pentru salarii, indemnizațiile consilierilor locali, convenții etc.

 • 7.   Ține evidența obiectelor de inventar.

 • 8.   întocmește evidența mijloacelor fixe aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești și a imobilizărilor în curs.

 • 9.    întocmește și transmite situațiile statistice solicitate de diverse instituții.

A

 • 10.  înregistrează în evidențele contabile toate operațiunile derulate prin casierie (încasări, plăți, avansuri spre decontare, garanții etc.).


 • 11.  întocmește situația "Plăți restante" conform O.U.G. 47/2012.

 • 12.  Realizează centralizarea situațiilor financiare trimestriale și anua unități subordonate și Municipiul Ploiești.

 • 13.  Asigură inventarierea anuală si ori de câte ori este nevoie a b valorilor bănești ce aparțin municipiului si administrarea corespunzâto; colaborare cu Serviciul Evidentă Patrimoniu, Serviciul Public Finanțe Ldc^le subordonate Consiliului local al Municipiului Ploiești.

 • 14. însușirea legislației în vigoare, aplicarea corectă și în termen a acesteia, în cadrul Compartimentului Financiar (Legea contabilității nr. 82/1991, Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, Ordin nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, Ordin nr.1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia, Ordin nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, Ordin nr.3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele fînanciar-

  contabile etc.


 • 15. Urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 16.  Urmărește și răspunde de respectarea aplicării hotărârilor Consiliului Local și a celorlalte acte normative privind activitatea financiar - contabilă.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Compartimentul Financiar colaborează cu următoarele instituții:

 • > Trezoreria Ploiești;

 • > Direcția Generală a Finanțelor Publice Prahova;

 • >  Instituții de asistență socială;

 • > Instituții de învățământ;

 • >  Instituții de cultură si de cult;

 • >  Instituții sanitare;

 • > R.A.T.P. Ploiești;

 • > R.A.S.P. Ploiești;


Atribuțiile compartimentului Casierie sunt:

 • 1. Asigură toate operațiunile de încasări si plăti in numerar.

 • 2. întocmește registrul de casă în lei și registrul de casă în valută.

 • 3. întocmește foile de vărsământ pentru depunerea numerarului la Trezorerie.

 • 4. Asigură zilnic relația cu Trezoreria Municipiului Ploiești si băncile pentru depunerea/ ridicarea de numerar, depunerea documentelor etc.

 • 5. însușirea legislației în vigoare, aplicarea corectă și în termen a acesteia^r^geqȘv^^

 • -  Decretul nr.209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulan^^^ui^operatiifor^ de casa,


 • -  Legea nr.22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestio^ăfij de garanții si răspunderea in legătură cu gestionarea bunurilo

 • -   Legea contabilității nr. 82/1991.

 • 6. Desfășoară și alte activități specifice casierului.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

A

In exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Compartimentul Casierie colaborează cu următoarele instituții:

 • > Trezoreria Ploiești;

 • > Direcția Generală a Finanțelor Publice Prahova;

 • > Diverse persoane fizice și juridice care efectuează operațiuni de încasări și plăți prin casierie;

 • > Unități și servicii publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • > Direcția de Statistică Prahova;

 • > Direcțiile, serviciile si compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești;

 • > Banei comerciale etc.


Serviciul Contabilitate funcționează cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 4 posturi de funcție publică de execuție având în subordine - Compartimentul Contabilitate Proiecte Europene cu 3 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile serviciului Contabilitate sunt:

 • 1. Urmărește si răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare.

 • 2. înregistrează în evidența contabilă toate plățile efectuate din bugetul local (excepție secțiunea de dezvoltare).

 • 3. Urmărește activitatea financiar - contabilă la unitățile din subordinea Primăriei Ploiești.

 • 4.  Asigură și răspunde de respectarea legalității privind întocmirea si valorificarea tuturor documentelor financiar - contabile pe care le supune spre aprobare ordonatorului principal de credite.

 • 5. întocmește ordinele de plată și ordonanțările de plata pentru furnizori si unitățile subordonate, pentru obiectivele de investiții finanțate din bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local (când este cazul).

 • 6. întocmește notele contabile pentru operațiunile de încasări și plăți prin conturile de la Trezorerie.

  7.


  8.


  Prezintă anual și ori de câte ori sunt solicitate datele necesare pentru evidențierea stării economice și sociale a municipiului.

  Asigură inventarierea anuală și ori de câte ori este nevoie a valorilor bănești ce aparțin municipiului și administrarea ^respug||| acestora, în colaborare cu Direcția de Gestiune Patrimoni ~~       ‘

  Finanțe Locale etc.

  Organizează; asigură și răspunde de exercitarea conform prexțgde^hcontrolului financiar preventiv propriu.

 • 10. întocmește lunar contul de execuție al cheltuielilor bugetare și balanța de verificare

 • 11. Asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.

 • 12. întocmește dările de seamă trimestriale si anuale.

 • 13. întocmește lunar note explicative - plăti restante;

 • 14. însușirea legislației în vigoare, aplicarea corectă și în termen a acesteia, în cadrul Serviciului Contabilitate (Legea contabilității nr.82/1991, Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, Ordin nr.1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, Ordin nr.1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia, Ordin nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, Ordin nr.3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile etc.

 • 15. întocmește și transmite situațiile statistice solicitate de instituțiile solicitante.

 • 16. Urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 17. Urmărește și răspunde de respectarea aplicării hotărârilor Consiliului Local și a celorlalte acte normative privind activitatea financiar - contabilă.

 • 18. Prezintă la cererea Consiliului Local și a primarului, rapoarte și informări privind activitatea serviciului, în termenul și forma solicitată;

 • 19. Urmărește și răspunde de respectarea actelor normative în materie si de aplicarea hotărârilor Consiliului Local.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

A

In exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Serviciul Contabilitate colaborează cu următoarele instituții:

 • > Trezoreria Ploiești;

 • > Direcția Generală a Finanțelor Publice Prahova;

 • >  Instituții de asistență socială;

 • > Instituții de învățământ;

 • >  Instituții de cultură;

 • >  Instituții sanitare;

 • > R.A.T.P. Ploiești,

 • > R.A.S.P. Ploiești;

 • > Unități de cult;

 • > Unități de subordonare locală etc.

 • 1.  Efectuează înregistrarea în contabilitate a operațiunilor legate de programele de finanțare externa directă și de programele din cadrul P.I.D.;

 • 2.  întocmește situațiile și rapoartele aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, către Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Admnistrației Publice și către autoritățile Uniunii Europene;

 • 3.  întocmește bugetele și anexele aferente proiectelor cu finanțare externa nerambursabilă, contul de execuție și bugetul de program aferente proiectelor cu finanțare directă de la Uniunea Europeană;

 • 4.  întocmește propuneri de angajamente, angajamente bugetare, ordonanțări, fișe bugetare;

 • 5.  întocmește ordine de plată, D.P.V.E., D.I.E., dispoziții transfer, dispoziții plată/ încasare către casierie, ordine licitație valutară;

 • 6.  întocmește documentația de scutire T.V.A.;

 • 7.  Acorda viza de control financiar preventiv propriu pentru operațiuni de plata in lei si valuta;

 • 8.  însușirea legislației în vigoare, aplicarea corectă și în termen a acesteia, în cadrul compartimentului Contabilitate Proiecte Europene (Legea contabilității nr. 82/1991, Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, Ordin nr.1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, Ordin nr.1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia, Ordin nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, Ordin nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile etc.;

 • 9.  Prezintă, la cererea Consiliului Local si a Primarului, rapoarte si informări privind activitatea compartimentului în termenul și forma solicitata;

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Compartimentul Contabilitate Proiecte Europene colaborează cu următoarele instituții:

 • > Trezoreria Ploiești; Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Ploiești; .

 • > Direcția Generală a Finanțelor Publice Prahova;

 • >  Instituții de asistenta sociala;

 • >  Instituții de învățământ; Instituții de cultura; Instituții sanitare;

 • > Unitățile subordonate; Servicii publice de subordonare locala;Bănci comerciale;

 • > Partenerii din proiectele cu finanțare externă: R.A.T.P., U.P.G.P., R.A.S.P.;

 • > Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice etc.


Direcția Generală de Dezvoltare Urbană funcționează cu o structură funcție publică de conducere și 40 posturi de funcție publică de execuție și c Serviciul Autorizații Construcții cu un post de funcție publică de c serviciu și 10 posturi de funcție publică de execuție, având în Subordine compartimentul Gestiune Date Urbane cu 4 posturi de funcție publică de execuție;

 • -  Compartimentul Verificare și Evaluare Documentații Tehnice cu 4 posturi de funcție publică de execuție;

 • -  Compartimentul Control Documentații Publice, Disciplina în Construcții cu o structură de 5 posturi de funcție publică de execuție;

Serviciul Dezvoltare Urbană și Metropolitana cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție;

 • -  Serviciul Cadastru și G.I.S. cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 10 posturi de funcție publică de execuție ;

Serviciul Autorizații Construcții, având în subordine compartimentul Gestiune Date Urbane, Compartimentul Verificare, Evaluare Documentații Tehnice și Compartimentul Control Documentații Publice, Disciplina în Construcții sunt conduse și coordonate de un director executiv adjunct, aflat în subordinea arhitectului șef.

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană reprezintă structura de specialitate in domeniul urbanismului si amenajării teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Ploiești si este organizata si funcționează în baza următoarelor acte normative principale, care reglementează domeniul de activitate specific:

—> Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare;

-» Legea nr.350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, cu modificările si completările ulterioare;

Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului MDRL 839/2009;

-> Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, cu modificările si completările ulterioare;

-> Ordinul nr.601/2008 privind aprobarea protocolului cadru de colaborare încheiat intre Agenția de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Unitățile Administrativ Teritoriale pentru realizarea cadastrului general.

în acest context, domeniile principale de activitate aflate in atribuțiile Direcției Generale de Dezvoltare Urbană simt:

Autorizarea construcțiilor;

-> Urbanismul operațional si amenajarea teritoriului;

-» Cadastrul imobiliar-edilitar si crearea bazei de date urbane (pe platforma GIS).

Autorizarea construcțiilor prevede îndeplinirea tuturor activităților administrative de verificare tehnica si de conformitate a documentațiilor necesare obținerii autorizațiilor executării lucrărilor de construcții pe parcursul procesului de autorizare - începând cu emiterea certificatului de urbanism si pana la obținerea autorizației de construire/desființare.

De asemenea sunt incluse si activitățile corespunzătoare încheierii procesului de construire prin regularizarea taxelor aferente procesului de autorizare care intra in competența serviciului de specialitate.                                                          ’'               v


Urbanismul operațional prevede activitățile de avizare/aprobare fec&e informare â tuturor operațiunilor/studiilor/proiectelor cu implicații urbanistice in intențiife;ae''ățzvp(tare a teritoriului municipiului Ploiești.


Cadastrul imobiliar edilitar si crearea bazei de date urbane reprezinta~mtregul proces de creare a suportului cadastral (fondul de harta geo procesata) pentru localizarea datelor tehnice privind parcele/imobilele din teritoriul administrativ al municipiului Ploiești, cat si dezvoltarea ulterioara a bazei de date a unității teritorial administrative cu informații furnizate de terți privind regimul tehnic, juridic, economic si social al imobilelor si proprietarilor/utilizatorilor acestora.

Propune primarului promovarea, recompensarea sau sancționarea personalului din subordine (promovarea în grade, trepte profesionale, premii în cursul anului, la sfârșit de an, calificative etc.) în condițiile legii.

Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale direcției sau ale instituțiilor de subordonare locală, în vederea promovării lor în Consiliul Local.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană colaborează cu următoarele instituții:

-> Instituția Prefectului - județul Prahova;

-> Consiliul Județean Prahova;

-> Ministerul de resort in domeniul urbanismului si amenajării teritoriului;

-> Instituțiile de proiectare in domeniul urbanismului si amenajării teritoriului;

-> Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova;

-> Inspectoratul de Stat in Construcții - Direcția Regionala in Construcții Sud Muntenia;

-> Instituții/societăți de avizare din municipiul Ploiești si din județul Prahova;

-> Instituții descentralizate si/sau deconcentrate ale ministerelor la nivelul județului Prahova, cu atribuții in domeniul urbanismului si amenajării teritoriului;

Curtea de Conturi - Camera de Conturi Prahova.


Serviciul Autorizații Construcții funcționează cu o structură de un post de funcție publică de conducere de sef serviciu și 10 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Serviciului Autorizații Construcții sunt:

 • 1. Verificarea operativă privind respectarea structurii și conținutului documentațiilor depuse și restituirea, după caz, a documentațiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii);condițiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, a condițiilor cuprinse în avizele, acordurile, punctul de vedere și, după caz, actul administrativ al autorității pentru protecția mediului competentă, obținute de solicitant;

 • 4. Redactează și prezintă spre semnare certificatele de urbanism și autorizațiile de construire/ desființare;

 • 5. Colaborează cu Serviciul Informatica pentru soluționarea neconcordantelor referitoare la aplicațiile cu care operează cat si cu nevoia de actualizare a acestora corespunzător modificărilor legislative;

 • 6.  Răspunde operativ si la alte solicitări ale șefilor ierarhici referitoare la activitatea SAC;

 • 7. întocmește lunar (in ultima săptămână a lunii in curs) situațiile necesare pentru Direcția de Statistica Prahova si le înaintează către aceasta;

 • 8. întocmește lunar (in ultima săptămână a lunii in curs) lista autorizațiilor care au expirat si o înaintează către Inspectoratul de Stat in Construcții - Prahova.

  Lista menționata cuprinde:

  Situația cu autorizațiile pentru care s-au înregistrat documentele necesare regularizării taxelor si cotelor legale conform legii;

  Situația cu autorizațiile pentru care investitorii/benefîciarii nu s-au prezentat in vederea regularizării cotelor legale conform legii.


A

 • 9. întocmește situațiile privind încasarea taxelor de autorizarea construcțiilor si de emitere a certificatelor de urbanism;

 • 10. întocmește lunar si asigura publicarea pe site-ul Primăriei municipiului Ploiești (prin transmiterea la Serviciul Informatica) a listelor privind certificatele de urbanism si autorizațiile de construire/desființare conform prevederilor legale. Listele vor fi întocmite in conformitate cu prevederile legale pentru asigurarea caracterului public al acestora si asigurarea protecției informațiilor din punct de vedere al proprietății industriale, intelectuale, a dreptului de autor si a informațiilor cu caracter personal;

 • 11. Actualizează in permanenta baza de date a Direcției Generale de Dezvoltare Urbana cu datele corespunzătoare activității proprii;

 • 12. Actualizează ori de câte ori se impune formularele prevăzute de lege referitoare la autorizarea construcțiilor si asigura publicarea lor pe site-ul Primăriei municipiului Ploiești (prin transmiterea la Serviciul Informatica);

 • 13. Notifica investitorii/beneficiarii ale căror autorizații au expirat, regularizarea taxelor si cotelor legale in conformitate cu prevederile art.267 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, odată cu efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;

A

 • 14. întocmește lunar (in ultima săptămâna a lunii in curs) lista debitorilor si o înaintează către Serviciului Public de Finanțe Locale Ploiești in vederea executării creanțelor bugetare;

 • 15. Stabilește cuantumul taxelor de autorizare si a taxelor de timbru de arhitectura regularizate conform legii, cat si a penalizărilor si majorărilor de întârziere, pentru autorizațiile a căror valoare de finalizare a lucrărilor a fost comunicata de către investitor/beneficiar;

 • 16. întocmește situații privind stadiul regularizării taxelor si cotelor legale o^de^ate ori esteȚ solicitata de conducătorii ierarhici sau de către organele de control /puC competente in domeniu.


Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative^^pxgâftărâci^l^' Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.Compartimentul Gestiune Date Urbane funcționează cu o structură de 4 posturi de funcție publică de execuție si se gaseste in subordinea serviciului Autorizații Construcții.

Atribuțiile Compartimentul Gestiune Date Urbane sunt:

 • 1.    înregistrează cererile, adresele, sesizările și petițiile cetățenilor privind respectarea disciplinei in construcții si urbanism.

 • 2.   înregistrează cererile privind emitere de certificate de urbanism si autorizații de construire/desfîintare, avize pentru construcții aflate in competenta Consiliului Județean Prahova;

 • 3.    înregistrează cererile cetățenilor pentru: atribuiri de adrese poștale; date privind registrul juridic al imobilelor; acorduri pentru amplasari de mobilier urban, panouri publicitare, comerț stradal; expertizarea construcțiilor colective;

 • 4.   înregistrează documentații in vederea emiterii Avizului de conformitate;

 • 5.   Eliberează certificate de urbanism si autorizații de construire;

 • 6.   Preda documentații in arhiva D.G.D.U.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.


Compartimentul Verificare și Evaluare Documentații Tehnice funcționează cu o structură de 4 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Compartimentului Verificare si Evaluare Documentații Tehnice sunt:

1. Organizează ședințele Comisiei de Evaluare si Avizare, ce se desfășoară săptămânal, prin:

 • a) întocmirea listei cu ordinea de zi a documentațiilor ce constituie obiectul ședinței comisiei, lucrări verificate sub aspectul îndeplinirii prin documentația tehnica ă tuturor cerințelor impuse prin certificatul de urbanism, precum si a condițiilor cuprinse in avizele obținute;

 • b) asigurarea secretariatului Comisiei de Evaluare si Avizare, prin prezentarea lucrărilor ce se supun analizei comisiei in faza de certificat de urbanism, precum si a lucrărilor prezentate in faza de autorizație de construire;

2.


3.


 • 4.

 • 5.


6.


7. • c) redactarea procesului - verbal încheiat intre Direcția Generala de Urbana, reprezentata de arhitectul-sef si cei 13 avizatori membrii i Evaluare si Avizare - reprezentanți delegați ai societăților care ad furnizează utilitățile urbane si reprezentanții împuterniciți deconcentrate ale administrației publice centrale;

 • d) întocmirea si redactarea avizelor ce se eliberează in u documentațiilor care au fost prezentate in comisia mai sus menționata? toate condițiile solicitate de avizatori si se înscriu in Avizul de conformitate (daca e vorba de faza de eliberare a AC/AD);

înaintează documentația completa, însoțită de avizul comisiei, in vederea obținerii autorizației de construire la Serviciul Autorizații Construcții - in cazul in care sunt îndeplinite condițiile avizatorilor la faza de eliberare a AC/AD;

Notifica beneficiarii care nu au îndeplinit condițiile necesare pentru obținerea avizului favorabil si ii invita la sediul direcției pentru modificări sau completări ale documentațiilor, in conformitate cu cerințele avizatorilor, in termen de maxim 5 zile de la ședința de avizare;

Actualizează banca de date urbane cu informații specifice serviciului, prin SIPRIM; Utilizează programul de informatizare SIPRIM instalat de către ASESOFT, pentru :

 • -  planificarea documentațiilor primite in cursul săptămânii intr-o ședința a Comisiei de Evaluare si Avizare din săptămâna respectiva;

 • -   introducerea datelor de identificare a lucrărilor, a obiectivelor si cerințelor fiecărei documentații;

 • -   introducerea avizelor solicitate in cadrul ședinței comisiei pentru lucrările prezentate in faza certificat de urbanism - in secțiunea Avize - faza Certificat de Urbanism;

 • -  operarea datelor necesare eliberării avizelor, precum si redactarea acestora in format electronic, după încheierea ședinței si numai pentru acele lucrări care au îndeplinit toate condițiile tehnice si de aviz cerute prin certificatul de urbanism;

Asigura activitatea de relații cu publicul, prin utilizarea optima a abilității de comunicare si prin informarea corecta a cetățenilor, precum si îndrumarea acestora cu maximum de eficienta si promptitudine;

Prezintă diversele informări la cererea conducerii Directei Generale de Dezvoltare Urbana


privind activitatea desfășurata in cadrul compartimentului;

 • 8. Asigura corespondenta, atât cu emitenții de avize, cat si cu beneficiarii, in vederea completării documentațiilor sau informării in legătura cu problemele ce apar pe parcursul procesului de autorizare.

 • 9.  Sesizează Serviciul Informatica asupra oricăror neconcordante referitoare la aplicațiile cu care operează cat si cu nevoia de actualizare a acestora corespunzător modificărilor legislative.

 • 10. Răspunde operativ si la alte solicitări ale șefilor ierarhici referitoare la activitatea CEA.


Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.Compartimentul Control Documentații Publice, Disciplina in Construcții funcționează cu o structură de 5 posturi de funcție publică de execuție.Atribuțiile Compartimentului Control Documentații Publice, J^țscitfpmi^

Construcții sunt:                                                         8

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


Asigură si urmărește respectarea disciplinei în construcții și urbM^^^tf competențelor stabilite de legislația in vigoare.                                *7'

întocmește planurile trimestriale de control, de păstrare a disciplinei în construcții; astfel încât fiecare stradă să fie verificată cel puțin o dată pe trimestru, plan supus aprobării primarului.

Urmărește respectarea disciplinei în construcții conform planurilor trimestriale și pe baza sesizărilor înregistrate.

Verifica din Registrul Serviciului Autorizare Construcții autorizațiile de construcții sau de desființări eliberate și urmărește realizarea construcțiilor conform autorizațiilor și termenelor prevăzute.

întocmește note de constatare în urma verificărilor în teren a cazurilor sesizate și dispune măsuri pentru intrarea în legalitate conform legislației in vigoare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Primește de la Serviciul Reparații Dezvoltare Căi Rutiere și Rețele Edilitare avizele de începere a lucrărilor pentru rețele tehnico - edilitare ce se execută pe domeniul public și urmărește încadrarea în termenele și condițiile propuse.

întocmește, când este cazul, procesele verbale de contravenții, conform Legii nr. 50/1991 și asigură respectarea măsurilor dispuse.

Stabilește măsurile ce se impun (demolare, modificare, etc.) în cazul abaterilor de la documentația autorizată.

în cazul nerespectării măsurilor din procesul verbal de contravenții, la termenele impuse, întocmește referate pentru Serviciul Juridic - Contencios, Contracte în vederea acționării în instanță.

 • 10. Urmărește cu sprijinul Serviciului Juridic - Contencios, Contracte modul de soluționare a proceselor verbale de contravenții, respectiv darea lor în debit sau rezoluția instanțelor judiciare.

 • 11. Urmărește finalizarea lucrărilor autorizate semnând procesele verbale de recepție parțiale sau finale a lucrărilor de construcții autorizate .

 • 12. Participă la recepția construcțiilor autorizate în baza înștiințărilor transmise la Primăria municipiului Ploiești de titularii autorizațiilor.

 • 13. Ține evidența actelor ce le instrumentează și a proceselor verbale de constatare a contravențiilor.

 • 14. Asigură arhivarea documentelor compartimentului în conformitate cu prevederile legale.

 • 15. Prezintă, la cererea Consiliului Local și a primarului, rapoarte si informări privind activitatea compartimentului, in termenul si forma solicitata.

 • 16. întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri in domeniul de activitate al compartimentului, in vederea promovării lor in Consiliul Local.

 • 17. Colaborează cu Serviciul Juridic Contencios, Contracte referitor la terenurile care fac obiectul unor litigii cu Primăria municipiului Ploiești, efectuează analize referitoare la expertizele in construcții.

 • 18. Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

 • 19. Urmărește rezolvarea corespondentei in termen legal;

 • 20. Ia masuri pentru respectarea prevederilor Legii privind asigurarea transparentei decizionale in administrație;

  In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, Compartimentului Control Documentații Publice, Disciplină în Construcții, colaborează cu următoarele instituții:

  >

  >

  >

  >  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >


Instituția Prefectului - județul Prahova;

Consiliul Județean Prahova;

Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului;

Institutul de Construcții, Lucrări Publice, Urbanism si Amenaj

Prahova; :        -          - -

Camera de Conturi;

Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului Administrativ Prahova; Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, Inspectoratul Județean de Cultura Prahova;

Grupul Județean de pompieri Prahova;

Direcția Sanitar-veterinara Prahova;

Inspectoratul Județean de Cultura Prahova;

Serviciile publice și instituții publice, precum și alte instituții de subordonare locala;

Instituții de proiectare-cercetare in domeniu.


Serviciul Dezvoltare Urbană și Metropolitana funcționează cu o structură de un post de funcție publică de conducere de sef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Serviciului Dezvoltare Urbana si Metropolitana sunt:

 • 1. Propune promovarea unor documentații de urbanism si/sau amenajarea teritoriului pentru municipiul Ploiești - Plan Urbanistic General si regulamentul Local aferent, Planuri Urbanistice Zonale/Detaliu si Regulamentele aferente pentru zonele de interes sau pentru investiții publice strategice ce trebuie fundamentate in vederea implementării lor - si asigura cadrul tehnic necesar elaborării acestora prin:

 • a) întocmirea Notelor de Fundamentare pentru aprobarea promovării Planurilor Urbanistice respective din bugetul local;

 • b) Propunerea alocărilor bugetare necesare promovării acestora;

 • c) întocmirea secțiunii tehnice a caietelor de sarcini necesare derulării achiziției publice corespunzătoare;

 • d) Participa, în baza dispozițiilor primarului, la evaluarea ofertelor din cadrul procesului de achiziție a serviciilor de proiectare menționate mai sus;

 • e) Urmărește derularea contractelor de proiectare aferente documentațiilor de urbanism si/sau amenajarea teritoriului promovate de D.G.D.U. si raportează periodic asupra stadiului acestora;

 • f)  Asigura asistenta pe tot parcursul derulării contractului pentru avizarea/ aprobarea acestor documentații.

 • 2. Verifică din punct de vedere urbanistic/tehnic documentațiile ce fac obiectul avizării în Comisia IV a Consiliului Local și asigură secretariatul tehnic al acestei comisii.

 • 3. Propune inițierea unor studii de specialitate in domeniu (publicitate, comerț, studii istorice si alte asemenea asociate fundamentării unor operațiuni urbanistice) și asigură cadrul tehnic necesar elaborării acestora prin:

a) întocmirea notelor de fundamentare pentru aprobarea promovării studiilor urbanistice respective din bugetul local;

 • b)  Propunerea alocărilor bugetare necesare promovării acestora;

 • c)  întocmirea secțiunii tehnice a caietelor de sarcini necesare de publice corespunzătoare;

 • d)  Participă, în baza dispozițiilor primarului, la evaluarea ofert procesului de achiziție a serviciilor de proiectare menționate mai sus;

 • e)  Urmărește derularea contractelor de proiectare aferente studiilor pr D.G.D.U. si raportează periodic asupra stadiului acestora; • 4.

 • 5.


f) Asigura asistenta pe tot parcursul derulării contractului pentru avizarea/ aprobarea acestor studii de specialitate.

Asigura informarea asupra reglementarilor urbanistice opozabile unor terenuri de pe raza municipiului Ploiești la solicitarea serviciilor/compartimentelor/direcțiilor din cadrul Primăriei Ploiești cât și altor persoane fizice/juridice interesate.

Sesizează arhitectul șef asupra necesității rectificării/modifîcării sau promovării unor documentații de urbanism sau reglementări asociate acestora în vederea corelării reglementarilor urbane existente cu tendințele previzionate prin documentațiile evaluate in cadrul serviciului.

6. Asigura evidența dosarelor cu documentații/studii de urbanism/solicitări analizate în ședințele Comisiei IV a Consiliului Local Ploiești și aduce la cunoștința salariaților D.G.D.U. aceste date.

 • 7. Arhivează și transmite la arhiva D.G.D.U. dosarele mai vechi de 3 ani cu documentații analizate în cadrul S.D.U.M.

 • 8. Gestionează procesul de evaluare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și cele asimilate acestora (studii de oportunitate, studii de amplasament, documentații tehnice pentru construcții si amenajări ce se amplasează in zone complexe din punct de vedere urbanistic etc.) în conformitate cu competențele stabilite prin Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare.

 • 9. Propune promovarea proiectelor de hotărâri privind reglementarea/actualizarea statutului, componenței și atribuțiilor Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului la nivelul municipiului Ploiești.

 • 10. Verifică din punct de vedre al conformității documentațiile opozabile avizării în CTATU. în cazul în care nu îndeplinesc condițiile tehnice prevăzute în normele tehnice în vigoare sau nu sunt complete, acestea sunt retumate investitorilor.

A

 • 11. întocmește si afișează pe pagina web a Primăriei municipiului Ploiești ordinea de zi a ședințelor CTATU.

 • 12. Asigură consultarea documentațiilor ce fac obiectul avizării în CTATU de către persoanele interesate prin afișarea conținutului acestora pe pagina web a Primăriei municipiului Ploiești.

 • 13. Convoacă membrii CTATU sau pe supleanții acestora, după caz, la ședințele comisiei.

 • 14. Asigură condițiile tehnice (echipamente I.T., documentare etc.) și pregătește ședințele CTATU, precum și întocmirea Procesului verbal de ședința, cât și colectarea fiselor individuale de avizare ale participanților la ședințe.

 • 15. întocmește și asigură semnarea Avizelor CTATU și a Avizelor de Oportunitate, în conformitate cu prevederile legale.

 • 16. Asigură comunicarea și înștiințarea investitorilor asupra rezultatului avizării in ședințele CTATU opozabile acestora.

 • 17. Asigură, în condițiile în care documentațiile sunt complete din punct de vedere tehnic, promovarea proiectelor de hotărâre de Consiliu Local de aprobare a acestora prin întocmirea rapoartelor de specialitate și a proiectelor de HCL, înaintarea spre evaluare de către Comisia IV a Consiliului Local și înaintarea documentelor complete către Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte.

Atribuțiile Serviciului Cadastru și GIS sunt:

 • 1. Gestionează si asigura baza de date prin dotarea acesteia cu date privind cadastrul imobiliar-edilitar;

 • 2. Atribuie adrese poștale noi, schimba si actualizează adresele imobilelor din municipiul Ploiești si ține evidenta acestora;

 • 3.  Scanează si plotează planuri de situație necesare serviciilor din cadrul D.G.D.U. și serviciilor cu care colaborează la solicitarea acestora și aprobată în prealabil de arhitectul șef și/sau șef serviciu.

 • 4. Verifică și comunică zonele de impozitare pentru imobilele situate pe raza municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ( prevederile Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.209/10.12.1999, Hotărârea Consiliului Local nr.316/19.12.2002 privind stabilirea zonelor de impozitare și prevederile Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 131/30.04.2009).

 • 5.  Participă la comisia de delimitare a teritoriului administrativ, participă la refacerea delimitării hotarului cu comunele riverane, conform Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1997.

A

 • 6. întocmește documentații cu propuneri pentru atribuirea de denumiri de străzi de nomenclatura stradală și elaborează proiecte de hotărâri privind atribuțiile de specialitate ale serviciului.

 • 7. Verifică vecinătățile imobilelor în vederea obținerii Titlului de proprietate conform H.G.R. nr.834/1991, se deplasează în teren împreună cu delegatul societății comerciale, verifică dimensiunile și configurația imobilelor conform planurilor depuse.

 • 8. Participă la efectuarea expertizelor tehnice pentru imobilele ce fac obiectul dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care Consiliul Local s-a constituit parte în procese și întocmește obiecțiuni la rapoartele de expertiza tehnică.

 • 9. Verifică informațiile relevante din baza de date a D.G.D.U. referitoare la imobilul ce face obiectul expertizei,

 • 10. Verifică în teren corelarea cu conținutul expertizei si întocmește răspunsul către Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte.

 • 11. La rapoartele de expertiză la care nu s-a participat, obiecțiunile se întocmesc numai după deplasarea și verificarea în teren a elementelor topografice înscrise pe planul de situație anexă la raport.

 • 12. Analizează și întocmește răspunsuri la sesizările cetățenilor referitoare la probleme de cadastru de specialitate.

 • 13. Eliberează copii xerox ale planurilor de situație existente în arhiva D.G.D.U., conform Hotărârii nr. 19/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.273/2008 la solicitarea persoanelor fizice si juridice.


 • 14. Analizează, verifică și semnează procesele verbale de vecinătate pentru d^^eMațiife'dl^ intabulare pe baza dispozițiilor emise de primarul municipiului împuternicirea de a semna, conform Legii cadastrului și a publicității im și a Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a docume în vederea înscrierii în cartea funciara aprobat prin Ordinul AN completat prin Ordinul ANCPI nr. 134/2009.

-     15. Analizează, verifică și - semnează declarațiile pe proprie răspundere si docu

pentru intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor proprietate publică sau privată a municipiului Ploiești pe baza dispozițiilor emise de primarul municipiului Ploiești pentru împuternicirea de a semna, conform Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1997 și a Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară aprobat prin Ordinul ANCPI nr.634/2006.

 • 16. Participă conform dispozițiilor emise de primarul municipiului Ploiești la activitatea comisiilor legilor proprietății.(Legea nr. 15/2003, Legea nr.247/2005, Legea nr. 10/2001, etc.)

 • 17. Asigura arhivarea documentelor serviciului in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 18. Asigura crearea hărții digitale și a bazei de date urbane a municipiului Ploiești prin:

 • a) prelucrarea informațiilor preluate din lucrarea de cadastru imobiliar-edilitar;

 • b) implementarea Sistemului Informatic Geografic la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești prin constituirea băncii de date urbane;

 • c) gestionarea datelor tehnice privind cadastrul imobiliar-edilitar la nivelul Municipiului Ploiești;

 • d) digitizarea planurilor de situație necesare D.G.D.U.;

 • e) gestionarea si arhivarea documentațiilor si fondurilor de planuri din cadrul D.G.D.U.;

 • f)  controlul centralizat al datelor din sistemul informatic;

 • g) furnizarea de date cadastrale.

 • 19. Verifica si prelucrează informațiile grafice si textuale pe straturi separate (geo-topografîce, sectoare, parcele, subparcele, construcții, denumire străzi, numere poștale, puncte de îndesire, conducte, branșamente, apometre, canale, stâlpi, puncte termice, contoare);

 • 20. Asigura constituirea bazei de date urbane a cadastrului imobiliar - edilitar prin crearea harții in format digital a Municipiului Ploiești si participarea la întocmirea nomenclatorului arterelor de circulație;

 • 21. Asigura constituirea cadastrului imobiliar - edilitar :

 • a)  cadastrul imobiliar : înregistrarea, in APLICAȚIA Oracle a datelor privind străzi, sectoare, parcele si clădiri, conform fisei bunului imobil;

 • b)  cadastrul edilitar : desenarea in Geo Media a rețelelor edilitare ( apa - canal, termoficare, electricitate, gaze, telefonie) si introducerea atributelor acestora, in Aplicația Oracle, conform fiselor sau datelor furnizate de operatorii rețelelor edilitare;

 • 22. Asigura gestionarea datelor tehnice privind cadastrul imobiliar - edilitar prin inventarierea si actualizare datelor referitoare la cadastrul imobiliar - edilitar conform informațiilor din autorizațiile de construire;

 • -   efectuarea studiilor de piață (strângerea de oferte) pentru achizițiile directe.

 • -  Verifica conținutul si arhiveaza documentațiile și planurile in format analog ce însoțesc lucrarea de cadastru imobiliar - edilitar executata de SC THEOTOP -București;

Asigura generarea de hărți tematice in vederea centralizării analizățTi"(d^telor referitoare la cadastrul imobiliar - edilitar după un anumit criteriu de^ejecțle;

Asigura prelucrarea planurilor in format analogic si conv^rea/®$ăstora^ v intr-un plan digital prin utilizarea programelor specializate; K

Asigura generarea de hărți tematice, scanare, plotare, prelucrafe^de^li^m format electronic pentru a fi furnizate persoanelor fizice si juridi^pc^t srtumr^r/ serviciilor din cadrul D.G.D.U. si altor compartimente din c^rur|n.marihi Ploiești;

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

Direcția de Gestiune Patrimoniu funcționează cu o structură de 5 posturi de funcție publică de conducere și 47 posturi de funcție publică de execuție și cuprinde :

Serviciul Contracte cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 12 posturi de funcție publică de execuție;

 • -  Compartimentul Autorizații si Programe de Funcționare cu 2 posturi de funcție publică de execuție.

 • -  Compartimentul Valorificare Patrimoniu, Dirigenție și Urmărirea Comportării în Timp a Construcțiilor cu 6 posturi de funcție publică de execuție;

 • -  Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri în Domeniul Public și Privat cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție;

 • -  Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ cu 8 posturi de funcție publică de execuție.

Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 12 posturi de funcție publică de execuție ;

Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri în Domeniul Public și Privat, Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ și Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății sunt de conduse și coordonate un director executiv adjunct.

Atribuțiile Direcției de Gestiune Patrimoniu sunt:

 • 1. Asigură evidența bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești, conform legislației în vigoare;

 • 2. Asigură evidența bunurilor transmise în administrarea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local sau a altor entități și întocmește documentația necesară atunci când intervin schimbări din acest punct de vedere;

 • 3. Răspunde de păstrarea și conservarea documentelor referitoare la patrimoniul municipiului;

 • 4. Asigură actualizarea, conform intrărilor și ieșirilor din patrimoniu, a evidențelor deținute și întocmește documentația necesară în acest sens;

 • 5.  Furnizează informații privind regimul juridic al unor bunuri la solicitarea instituțiilor publice, persoanelor fizice și juridice;

 • 6. Asigură întocmirea documentației pentru schimburi de bunuri (terenuri, construcții);


Asigură valorificarea bunurilor aparținând patrimoniului municipiului P administrarea Consiliul Local al municipiului Ploiești, conform legislatj^^Â^ Pregătește documentația și organizează licitații publice pentru vânz concesionarea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință, re după caz;

Pregătește documentația pentru vânzarea prin negociere directă a unor destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestora potrivit leg vigoare;

întocmește situația spațiilor de locuit libere și a solicitărilor de extinderi de spații cu destinația de locuință în vederea soluționării;

întocmește și gestionează contractele de închiriere pentru imobilele cu destinația de locuință și terenurile aferente;

întocmește liste cu imobile propuse pentru casare și expertizare ;

întocmește Jurnalul de vânzări și îl transmite împreună cu câte un exemplar al facturilor emise către Direcția Economică;

Organizează,coordonează și conduce analiza și îndrumarea activității privind aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003;

Organizează, coordonează și conduce analiza și îndrumarea activității privind aplicarea prevederilor Legii nr.341/2004 privind drepturile revoluționarilor, în ceea ce privește atribuirea de imobile;

Organizează, coordonează și conduce analiza și îndrumarea activității privind aplicarea prevederilor Legii nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

Aplică prevederile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Aplică prevederile legislației din domeniul funciar: Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 169/1997 modificată și completată prin Legea nr.247/2005, Legea nr. 1/2000 cu modificările și completările ulterioare Gestionează Registrul Agricol al Municipiului Ploiești

Aplică prevederile Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, republicată ; înregistrează în Registrul Special contractele de arendare care au ca obiect terenuri aflate pe raza administrativă a municipiului Ploiești și eliberează, la cerere, adeverințele care atestă acest fapt;

Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale direcției sau ale instituțiilor de subordonare locală, în vederea promovării lor în Consiliul Local.

Asigură îndeplinirea activităților specifice domeniilor dirigenției de șantier și urmăririi comportării în timp a construcțiilor

Autorizează activitatea agenților economici, persoane fizice și juridice care desfășoară activități economice prin intermediul punctelor de lucru situate pe raza municipiului Ploiești, prin emiterea autorizațiilor de funcționare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr:348/2004 și Ordonanței Guvernului nr: 99/2000 și respectiv emite autorizațiile privind desfășurarea activității de alimentație publică în conformitate cu Legea nr.571/2003 și Hotărârea de Guvern nr. 44/ 2004, pentru agenții economici care desfășoară activitatea pe codurile CAEN 5610 (5530) -Restaurante și 5630(5540)- Baruri.

Propune primarului promovarea, recompensarea sau sancționarea personalului din subordine (promovarea în grade, trepte profesionale, premii în cursul anului, la sfârșit de an, calificative etc.) în condițiile legii.

 • 26. Desfășoară orice alte activități necesare pentru buna gestionare a imabiiȘWrJiâin^

patrimoniul municipiului Ploiești

 • 27. Asigura si răspunde de respectarea legislației in vigoare pentru dQmenml/saii>de ’

activitate

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prm^iot&ârLhW’ Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

Serviciul Contracte funcționează cu o structura de un post de funcție publică de conducere de sef serviciu și 12 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Serviciului Contracte sunt:

1. Activitatea de urmărire contracte de inchiriere, concesiune, asociere/colaborare, comodat si convenții pentru folosința temporara (încheiate pentru spatii cu alta destinație decât aceea de locuința si terenuri)

 • •  Urmărește contracte de închiriere, concesiune, asociere/colaborare, comodat, pentru spatii cu alta destinație decât aceea de locuința si terenuri ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești, după caz, conform procedurilor care vor fi aprobate de către Consiliul Local al municipiului Ploiești.

 • •  întocmește si urmărește convenții pentru folosința temporara a terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești;

 • •  Urmărește modul in care sunt respectate clauzele din contractele de inchiriere, concesiune, asociere/colaborare, comodat si convențiile pe care le are in evidenta;

 • •  Rezolva solicitările cu privire la modificarea clauzelor si prelungirea contractelor aflate in derulare;

 • •  Introduce in Aplicația Asesoft contractele de inchiriere, concesiune, asociere/colaborare, comodat si convențiile încheiate si operează modificările intervenite prin încheierea actelor adiționale;

 • •  Efectuează operațiuni in cadrul sistemului informatic existent in cadrul serviciului, respectiv: descarcă ordinele de plata aferente dosarelor pe care le are in evidenta, emite instiintari de plata sau facturi, in cazul in care legislația o impune, după caz, pentru obligațiile din contracte de inchiriere, concesiune, asociere/colaborare si convenții pe care le are in evidenta.

 • •  Reglează in baza de date debitele prin note informative si referate.

Stabilește debitele datorate de persoanele fizice si juridice rezult^î^'^in, contractele de închiriere, concesiune, asociere/colaborare si co le are in evidenta;


Verifica obligațiile contribuabililor constând in debite re

prevăzute in contractele de închiriere, concesiune, asociei'eA^.^_____

convențiile pe care le are in evidenta precum si obligațiile de aferente acestora;

 • •  Instiinteaza contribuabilii asupra obligațiilor existente

 • •  întocmește referate pentru acționarea in instanța de judecata in vederea recuperării debitelor, rezilierii contractelor si, după caz, evacuării in conformitate cu clauzele din contract, pentru contractele pe care le are in evidenta

• Transmite situația debitelor la Serviciul Public Finanțe Locale in vederea executării silite.

 • 2.  întocmește ori de cate ori se solicita de către șefii ierarhici superiori situații, referate, informări referitoare la dosarele pe care le are in evidente;

 • 3. întocmește protocoalele de predare primire si procesele verbale de punere in posesie in baza dispozițiilor emise conform Legii nr. 10/2001 sau a sentințelor judecătorești, in baza documentelor prezentate de către petenti.

 • 4. Pune la dispoziția Compartimentului Valorificare Patrimoniu, Dirigentie si Urmărirea Comportării în timp a Construcțiilor documentele si dosarele necesare întocmirii documentației in vederea valorificării imobilelor din gestiune, conform prevederilor legale.

 • 5. Asigura realizarea masurilor stabilite prin hotarari ale Consiliului Local al municipiului Ploiești sau prin Dispoziții ale Primarului privind evidenta, valorificarea si buna administrare a fondului imobiliar (spatii cu alta destinație decât aceea de locuința si terenuri) aflat in gestiunea serviciului

 • 6. întocmește rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotarari care vizeaza activitatea serviciului in vederea promovării lor in Consiliul Local;

 • 7. Primește si răspunde la cererile petentilor si asigura relația cu publicul prin consilierea si îndrumarea petentilor in legătură cu domeniul sau de activitate;

 • 8. Arhivează documentele pe care le are in evidenta

9.1ntocmeste referate si informări, realizează deplasări in teren in vederea rezolvării cererilor petentilor. Răspunde acestora in sensul soluționărilor propuse si aprobate si acorda publicului audiente conform programului instituției

 • 10. Colaborează cu alte servicii si birouri din cadrul Primăriei sau alte structuri aflate in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești;

  11. Asigura si răspunde de respectarea legislației in vigoare pentru do activitate;A A Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, jppn Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.                               1 "                1

.......... - .             «hun-

'       L


Compartimentul Autorizații si Programe de Funcționare funcționează cu o structura de 2 posturi de funcție publică de execuție .

Atribuțiile Compartimentului Autorizații si Programe de Funcționare sunt:

 • 1) Autorizarea activității agenților economici, persoane fizice și juridice care desfășoară activități economice prin intermediul punctelor de lucru situate pe raza municipiului Ploiești, prin emiterea autorizațiilor de funcționare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.348/2004 și Ordonanței Guvernului nr.99/2000 și respectiv emiterea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică în conformitate cu Legea nr. 571/2003 și Hotărârea de Guvern nr.44/ 2004, pentru agenții economici care desfășoară activitatea pe codurile CAEN 5610 (5530) -Restaurante și 5630(5540)- Baruri.

Emiterea autorizației presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • •  Acordarea consultanței necesare în vederea constituirii dosarului care va sta la baza emiterii autorizațiilor

 • •  Primirea, verificarea documentației care constituie dosarul de autorizare și acordarea vizei, în vederea depunerii la Registratura Primăriei

 • •  Trasmiterea dosarelor agenților economici către Poliția Locală, care prin intermediul serviciului de specialitate va desfășură activitățile specifice în ceea ce privește verificarea condițiilor în care se desfășoară activitatea agenților economici și va emite referatul de specialitate care va sta la baza redactării autorizațiilor

 • •  Emiterea notei de plata cu taxa aferentă zonei fiscale în care este situat punctul de lucru al agentului economic, în cazul autorizațiilor privind desfășurarea activității de alimentație publică

 • •  Redactarea și eliberarea autorizațiilor de funcționare și respectiv autorizațiilor privind desfășurarea activității de alimentație publică.

 • 2) Eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru desfășurarea activității centrelor de colectare materiale refolosibile care sunt situate pe raza municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr.99/2000 și respectiv a Ordonanței Guvernului nr.16/2001.

Emiterea acestor autorizații impune parcurgerea următoarelor etape:

 • •  Acordarea consultanței necesare în vederea constituirii dosarului care va sta la baza emiterii autorizațiilor

 • •  Primirea, verificarea documentației care constituie dosarul de autorizare și acordarea vizei, în vederea depunerii documentației la Registratura Primăriei


 • •  Trasmiterea dosarelor agenților economici către Poliția Loca intermediul serviciului de specialitate va desfășură activitățile s ce privește verificarea condițiilor în care se desfășoară acti^f economici și va emite referatul de specialitate care va sta laftb autorizațiilor

 • •  Redactarea și eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru centre materialerefolosibile.

 • 3) .Emiterea Titlurilor de creanță -activitate ce presupune identificarea și debitarea societăților care desfășoară activitatea de alimentație publică conform codului CAEN 5610 (5530) - Restaurante si 5630 (5540) Baruri în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 art.268 privind Codul Fiscal si in conformitate cu prevederile Dispoziției Primarului nr.680/06.03.2012, cu modificările și completările ulterioare, societăți care nu s-au prezentat în vederea emiterii autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică:

Aceasta activitate presupune:

 • •  Solicitarea de informații de la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Prahova, Administrația Finanțelor Publice Ploiești, Direcția de Sănătate Publică cu societățile care deșfasoară activitatea de alimentație publică (restaurante/baruri)

 • •  Verificarea în teren, prin intermediul serviciul de specialitate, a existenței punctelor de lucru pentru societățile respective ;

 • •  Pentru societățile care nu au dat curs invitației noastre se întocmește o notă de constatare la fața locului

 • •  Redactează Titlurile de creanță și le înaintează cu confirmare de primire către societățile identificate

 • •  Se publică pe site-ul Primăriei municipiului Ploiești, anunțul colectiv pentru comunicarea prin publicitate

 • •  Se înaintează către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești tabelul cu societăți pentru impunerea din oficiu conform art.83.4 din Ordonanța de Guvern nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicata și încasarea creanțelor datorate de respectivele societăți.

 • 4) Activitatea de anulare a autorizațiilor pentru persoane fizice și respectiv asociații familiale, constituite în baza Legii nr.300/2004 și anulate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.44/ 2008, care presupune:

 • •  Acordarea informațiilor necesare în vederea prezentării tuturor documentelor solicitate pentru anularea autorizaților si eliberarea adeverințelor necesare

 • •  Verificarea documentelor prezentate, în vederea depunerii acestora la Registratură

 • •  întocmirea referatului și anexelor specifice în vederea emiterii dispoziției de anulare

 • •  Redactarea adeverințelor care certifică anularea autorizațiilor

 • •  Eliberarea adeverințelor către solicitanți.

 • 5) .Redactarea și trasmiterea răspunsurilor de specialitate către Serviciul Public Finanțe Locale în vederea reprezentării în litigiile cu societățile care înregistrează debite la plata taxei referitoare la desfășurarea activității de alimentație publică, care au contestat acest lucru in instanță.

 • 6) .Intocmirea adreselor de recalculare în urma soluționării litigiilor în instanța sau ca

urmare a controlului efectuat de către Garda Financiară, prin care se Stabilește perioadli^&ta în care agentul economic a desfășurat activitatea la punctul de lucru specificat       /\4\^


 • 7) .Intocmirea adreselor de scoatere din evidențele primăriei, pentre agenții epo^mibi care prezintă dovezi certe în ceea ce privește încetarea desfășurării activitafcde /l^fen^țf' publică la punctul de lucru.


 • 8) .Intocmirea și trasmiterea către agenții economici care desfașoar^/âqțivitafea-de\/ alimentație publică a înștiințărilor anuale cu sumele datorate, cu titlul de tax^alimeii^ție publică, în funcție de zona de fiscalitate în care este situat punctul de lucru.

 • 9) .Redactarea și eliberarea adeverințelor care atestă anularea autorizațiilor de PF sau AF necesare titularilor la :

-Casa de Asigurări de Sănătate

-Administrația Financiară a municipiului Ploiești

-Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

 • 10) .Redactarea oricăror alte răspunsuri de specialitate solicitate de instituții sau persoane fizice care țin de specificul activității compartimentului.

 • 11) . Evidențierea în bazele de date specifice a:

 • •  autorizațiilor de funcționare,

 • •  autorizațiilor privind desfășurarea activității de alimentație publică,

 • •  societățile aflate în insolvență,

 • •  societățile radiate

precum și actualizarea permanentă a acestor baze, în funcție de modificările care intervin.

 • 12) .întocmirea ori de cate ori se solicită a situațiilor, referatelor, informărilor, rapoartelor legate de activitatea compartimentului.

 • 13) .Realizează activitatea de arhivare a tuturor documentelor existente la nivelul compartimentului, în conformitate cu prevederile legale.

 • 14) .Colaborează cu alte servicii, birouri și compartimente din cadrul Primăriei, sau alte structuri aflate în subordinea Consiliului Local Ploiești.

 • 15) .Asigură și răspunde de respectarea legislației în vigoare în ceea ce privește activitatea desfășurată.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.


Compartimentul Valorificare Patrimoniu, Dirigenție și Urmărirea Comportării în timp a Construcțiilor funcționează cu o structură de 6 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Compartimentului Valorificare Patrimoniu, Dirigenție și Urmărirea Comportării în timp a Construcțiilor sunt:

I. Activitatea de valorificare a bunurilor apartinand patrimoniului Municipiului Ploiești care presupune:

 • 1. Valorifica bunurile apartinand patrimoniului Municipiului Ploiești aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești, pe care le are in evidenta, conform prevederilor legale in vigoare.


• întocmește contracte de închiriere, concesiune, administrare, comodat, schimb, vanzare - cumpărare pe destinație, locuințe si terenuri ce aparțin domeniului pi municipiului Ploiești, după caz, in colaborare cu serviciile cadrul Primăriei municipiului Ploiești.

 • •  întocmește convențiile pentru folosința temporara a tcrenurilofM^a^&riâ^ domeniului public sau privat al municipiului Ploiești, daca este cazul;

 • •  Urmărește contractele de schimb, vanzare - cumpărare pentru imobile -construcții si terenuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Ploiești, potrivit procedurilor care vor fi aprobate de Consiliul Local.

 • 2. întocmește rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotarari care vizeaza activitatea compartimentului in vederea promovării lor in Consiliul Local;

 • 3.  întocmește, ori de cate ori se solicita de către șefii ierarhici superiori de situații, referate, informări referitoare la dosarele pe care le are in evidente;

 • 4.  Primirea si formularea răspunsurilor la cererile petentilor si asigurarea relației cu publicul prin consilierea si îndrumarea petentilor in legătură cu domeniul sau de activitate;

 • 5.  Colaborarea cu alte servicii si birouri din cadrul Primăriei sau alte structuri aflate in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești;

 • 6. Asigura si răspunde de respectarea legislației in vigoare pentru domeniul sau de activitate.

II. Investiții / Reparații Curente (lucrări care necesita autorizație de construire )

 • 1. Verifica existenta autorizației de construire si daca aceasta respecta prevederile legii 50/ 1991 si legii 453/2001 ;

 • 2. Verifica daca proiectul tehnic este corespunzător autorizației de construire si avizelor aferente;

 • 3.  Studiază proiectul, detaliile de execuție, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevăzute in proiect pentru realizarea lucrărilor contractate ;

 • 4. Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate precum si corelarea acestora ;

 • 5. Verifica daca proiectele sunt avizate in conformitate cu prevederile legale de către verificatori de proiecte, atestati MLPTL pentru cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995 legea calitatii in construcții;

 • 6. Verifica proiectul din punct de vedere al existentei fazelor determinante si a programului de control al proiectantului;

 • 7. Trimite către Inspectoratul de Stat in Construcții actele necesare in vederea demarării acțiunii de control a Inspectoratului de Stat in Construcții la lucrările contractate ;

 • 8. Preda constructorului, pe baza de proces verbal, amplasamentul construcției, liber de orice sarcina, precum si bornele de reper. Predarea - preluara amplasamentului se va face si in prezenta proiectantului, si a reprezentanților furnizorilor de utilitati;

 • 9. Participa împreuna cu proiectantul si executantul la trasarea si materializarea principalelor borne de referința a lucrărilor de construcții ce urmeaza a se executa ;

 • 10. Preda executantului lucrărilor de construcții terenul destinat organizării de șantier ;

 • 11. Urmărește realizarea construcției in conformitate cu contractul, proiectul tehnic, detaliile de execuție, caietul de sarcini si cu reglementările tehnice in vigoare ;

 • 12. Verifica respectarea tehnologiei de execuție pentru asigurarea calitatii prevăzute in documentația tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;

 • 13. Interzice utilizarea de lucratori neautorizati, acolo unde reglementările tehnice au prevederi in acest sens ;


  Efectuează verificările prevăzute in normele tehnice si semnează intocmite ca urmare a verificărilor făcute ;

  Participa la recepția calitativa a lucrărilor pe categorii de lucrări si sei verbale de recepție calitativa impreuna cu constructorul;

  Patricipa la verificarea in fazele determinante si la întocmirea proceseiof^a'bȘlȘcle lucrări ascunse;

  Are grija ca la fazele determinante, constructorul sa convoace reprezentaritu


Inspectoratului Teritorial in Construcții;

Verifica respectarea legislației cu privire la materialele utilizate ( încheie procese verbale de recepție calitativa pentru materialele puse in opera, verifica existenta documentelor de atestare a calitatii materialelor, existenta certificatelor de calitate ale materialelor, a declarațiilor de conformitate a materialelor, si a rapoartelor de conformitate privind materialele, precum si corespondenta acestora cu prevederile din proiect, contracte, certificate de calitate ) ;

Interzice utilizarea materialelor, prefabricatelor si semifabricatelor necorespunzatoare, sau care nu au certificate de calitate sau agrement tehnic pentru materialele netraditionale sau din import sau fara declarație de conformitate a calitatii;

Interzice utilizarea de tehnologii fara agrement tehnic ;

Urmărește executarea lucrărilor pe toata durata lor, aprobând plata numai pentru lucrările corespunzătoare calitativ;

Solicita sistarea execuției, demolarea lucrărilor necorespunzatoare si refacerea lor numai in baza soluțiilor elaborate de proiectant;

Transmite proiectantului pentru soluționare sesizările proprii sau ale organelor abilitate si ale altor participanti la realizarea construcției privind neconformitatile si neconcordantele aparute in execuție ;

Verifica respectarea cerințelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții in cazul efectuării de modificări ale documentației sau adoptării de noi soluții care schimba condițiile tehnice inițiale ;

Asigura corespondenta pe parcursul execuției lucrărilor in vederea rezolvării problemelor aparute pentru întocmirea notelor de constatare si a dispozițiilor de șantier necesare lucrărilor suplimentare;

Semnează dispozițiile de șantier pentru lucrări suplimentare emise si semnate de proiectant;

Colaborează cu deținătorii de rețele (gaze, termoficare,telefonie,apa, canal, electrice) astfel incat sa nu apara probleme pe parcursul lucrării;

Urmărește ca executantul sa respecte masurile dispuse de proiectant sau de alte persoane abilitate;

Asigura implemantarea de către constructor a unui sistem propriu de asigurare a calitatii;

Verifica respectarea sistemului propriu de asigurare a calitatii implementat de către executant in activitatile necesare realizării construcției pentru care a fost angajat;

Participa conform programului de control dat de Inspectoratul de Stat in Construcții la fazele determinante pe parcursul lucrărilor ;

Semnează situații de plata, atasamente numai după ce acestea au fost verificate pe teren;

Preia documentele de la executant si proiectant si întocmește cartea tehnica a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale ;

Urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier si participa la predarea terenului pe care au fost amplasate acestea, proprietarului terenului;

Participa la recepția la terminarea lucrărilor ;


vigoare ,                                                                                        >

37. Urmărește rezolvarea remedierilor (in cel mult 90 zile ) prevăzute in anexa jjrdc^mui/^ verbal de recepție la terminarea lucrărilor constatate sau recomandate-de comisia de--recepție;


- Urmărește intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor cerute de comisia de recepție;

 • 38. Preda investitorului actele de recepție, documentația tehnica si economica, si cartea tehnica a construcției;

 • 39. Notifica executantul cu privire la deficientele aparute in perioada de garanție, deficiente pe care constructorul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-au datorat nerespectarii clauzelor contractuale de către executant;

 • 40. Verifica existenta tuturor documentelor cârtii tehnice, inclusiv a instrucțiunilor / proiectului privind urmărirea comportării in exploatare (in timp) a construcției si a jurnalului evenimentelor;

 • 41. Participa la recepția finala a lucrărilor ;

 • 42. Pune la dispoziția membrilor comisiei de recepție cartea tehnica a lucrării ce se recepționează;

 • 43. respecta reglementările tehnice in vigoare privind urmărirea comportării in exploatare (in timp) a construcției (Legea nr.10/1997 legea privind calitatea in construcții; Hotararea de Guvern nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor; Regulamentul privind urmărirea comportării in exploatare, intervențiile in timp si postutilizarea construcțiilor; Normativul P 130/1999 privind comportarea in timp a construcțiilor);

 • 44. Colaborează cu Direcția Tehnic - Investiții si Direcția Administrație Publica, Juridic -Contencios, Contracte in ceea ce privește activitatea de urmărire in timp a construcțiilor (pentru stabilirea construcțiilor ce urmeaza a fi supuse urmăririi in timp a construcțiilor, pentru menționarea in Nota de Comanda de Proiectare a proiectelor de urmărire speciala in timp a construcțiilor, pentru asigurarea fondurilor privind urmărirea in timp a construcțiilor - elaborare proiecte de urmărire speciala in timp a construcțiilor, instrucțiuni de urmărire curenta in timp a construcțiilor, procurare si montare aparate de măsură si control privind urmărirea speciala a construcțiilor);

 • 45. Verifica existenta inventarului clădirilor existente (vechi) care necesita urmărirea in timp a construcțiilor;

 • 46. Urmărește si verifica îndeplinirea obligațiilor utilizatorilor/administratorilor privind activitatea de urmărire in timp a construcțiilor;

 • 47. Asigura completarea jurnalului evenimentelor ;

 • 48. Verifica daca s-a asigurat intretinerea / reparațiile curente construcțiilor ;

 • 49. Asigura in cazul evenimentelor deosebite (cutremure, inundații, alunecări de teren, ploi torențiale, căderi masive de zapada, supraincarcari cu materiale, incendii, explozii, etc ) menționarea acestora in jurnalul evenimentelor ;

 • 50. Controlează respectarea condițiilor cuprinse in instrucțiunile / proiectele de urmărire in timp a construcțiilor;

 • 51. întocmește notele de constatare cu privire la urmărirea curenta in timp a construcțiilor

 • B. REPARAȚII CURENTE (lucrări fara autorizație de construire)


 • 1. Preda constructorului, pe baza de proces verbal, amplasamentul orice sarcina, precum si bornele de reper ;

 • 2. Urmărește pe teren executarea lucrărilor de reparații curente ;

 • 3.  Semnează situațiile de lucrări aferente reparațiilor curente ;

 • 4. Participa la recepția la terminarea lucrărilor de reparații curente ;

 • 5. Participa la recepția finala a lucrărilor de reparații curente ;

C. ALTE ATRIBUȚII

 • 1. Asigură respectarea disciplinei în construcții conform competențelor stabilite de reglementările in vigoare;

 • 2. Asigură și răspunde de respectarea legislației în vigoare pentru domeniul sau de activitate;

 • 3. Pregătește si transmite situații, rapoarte, referate cerute de diverse compartimente, servicii, direcții sau de serii ierarhici privind stadiul fizic al investițiilor si reparațiilor curente, in termenul si in forma solicitata ;

 • 4. Prezintă, la cererea autoritarilor publice locale si centrale, situații, rapoarte, informări;

 • 5. Raportează situația din teren șefilor ierarhici;

 • 6. Isi insuseste si respecta normele, reglementările, instrucțiunile referitoare la protecția si securitatea muncii;

 • 7. Participa la instructajele de protecție si securitate in munca;

 • 8. Isi desfasoara activitatea astfel incat sa nu se expună la accidente, îmbolnăviri profesionale;

 • 9. Respecta standardele din domeniul calitatii;

 • 10. Respecta cerințele si procedurile sistemului de management implementat de societate in domeniul calitatii;

 • 11. îndeplinește si alte atribuții cerute de șefii ierarhici;

 • 12. Colaborează cu celelalte direcții, servicii, compartimente in vederea asigurării fluxului normal al documentelor;

 • 13. Urmărește rezolvarea corespondenței in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 14. Asigură arhivarea documentelor compartimentului, conform reglementarilor în vigoare;

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.


Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri în Domeniul Public și Privat funcționează cu o structura de un post de funcție publică de conducere de sef serviciu și 7 posturi de funcție -publică de execuție.

Atribuțiile Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri în Domeniul Public și Privat sunt:

1. Asigură evidența bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești, conform legislației în vigoare;


O O   yî

Asigură evidența bunurilor transmise în administrarea serviciilor publice' din subordinea Consiliului Local sau a altor entitățti și întocmește documentația ne^ȘarȘ^tfiriciz când-, intervin schimbări din acest punct de vedere;                                          ) *I

Răspunde de păstrarea și conservarea documentelor referitoareL'JaWffimomuV municipiului;

Asigură actualizarea, conform intrărilor și ieșirilor din patrimoniu, a evrdepț||^,^efihute și întocmește documentația necesară în acest sens;

Transmite in copie la Direcția Economică lunar intrările și ieșirile din patrimoniu, cat și actele care stau la baza acestei operațiuni

Participă la activitatea de întocmire a inventarelor bunurilor din patrimoniu care se realizează anual sau ori de cate ori este nevoie conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2861/2009;

Furnizează informații privind regimul juridic al unor bunuri la solicitarea instituțiilor publice, persoanelor fizice și juridice;

Acționează pentru clarificarea regimului juridic al unor bunuri și întocmește documentația pentru includerea lor in patrimoniu;

întocmește ori de cate ori i se solicită situații de specialitate, punând la dispoziția birourilor/serviciilor informațiile referitoare la patrimoniul de care dispune în vederea soluționării unor cereri;

 • 10. Păstrează colecția de monitoare oficiale, transmițând birourilor/serviciilor legislația specifică;

 • 11. Răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003: asigură verificarea și primirea dosarelor; asigură calculul punctajului conform criteriilor aprobate și întocmirea listei de priorități; verifică loturile solicitate de tineri în vederea atribuirii; identifică noi loturi de teren; asigură documentația necesară în vederea întocmirii planurilor cadastrale, a declarării la rol și intabulării terenurilor conform legii; întocmește Raportul de specialitate și documentația necesară la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorități și a propunerilor de atribuire; transmite documentația serviciului de specialitate în vederea încheierii contractelor de comodat;

 • 12. Răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.341/2004 privind drepturile revoluționarilor, în ceea ce privește atribuirea de imobile;

 • 13. Răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

 • 14. Asigură actualizarea bazei de date a aplicației cu bunurile aparținând domeniului public și privat, realizarea conexiunilor cu celelalte aplicații din sistemul informatic ;

 • 15. Primește, analizează și soluționează corespondența specifică, redactează răspunsurile în termen;

 • 16. Asigură relația cu publicul pentru problemele de care răspunde;

 • 17. Centralizează date statistice privind activitatea serviciului pe baza cărora întocmește și transmite informări/rapoarte la termenele stabilite;

A

 • 18. întocmește rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotărâri care vizează activitatea serviciului în vederea promovării lor în Consiliul Local;

 • 19. Colaborează cu alte servicii și birouri din cadrul Primăriei sau alte structuri aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești;

 • 20. Asigură și răspunde de respectarea legislației în vigoare pentru domeniul său de activitate;


2.


3.


4,


5.


6.


7.


8.


9.


Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.


<?^5Wm^ȘMfeWM8EPEW>ȘgAD:ivnMISj^M^KG>S^W

Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ funcționeazaucu oȘfflgț

8 posturi de funcție publică de execuție .                                jU ci ■$$$$.

...................\V •:■'? ,-J' Atribuțiile Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ surit:

 • 1. Asigura realizarea tuturor masurilor stabilite prin hotarari ale Consiliului Local al municipiului Ploiești sau prin dispoziții ale primarului privind evidenta, valorificarea si buna administrare a fondului imobiliar aflat in gestiunea serviciului;

 • 2. Tine evidenta tuturor imobilelor si terenurilor proprietatea privata a municipiului Ploiești, inchiriate persoanelor fizice;

 • 3. întocmește si urmărește contractele de inchiriere pentru terenuri-curti, locuințe, terenuri-garaje, terenuri pe care se desfasoara activitati comerciale, terenuri-virane, garaje, precum si modificările acestora;

 • 4. Ia masuri privind ocuparea in condițiile legii a spatiilor cu destinația de locuința in colaborare cu celelalte servicii ale instituției cu atribuții in acest sens.

 • 5. Ia masuri in cazurile de ocupare abuziva a spatiilor cu destinația de locuința;

 • 6. Ia masuri privind acționarea in instanța de judecata a debitorilor la chirie, a celor care ocupa abuziv locuințele municipiului Ploiești, sau a celor care nu respecta clauzele contractuale si intocmeste documentația ce va sta la baza acționarii in instanța de judecata a acestora;

 • 7. Arhivează documentele pe care le are in evidenta;

 • 8.  întocmește referate si informări, realizează deplasări in teren in vederea rezolvării cererilor petentilor. Răspunde acestora in sensul soluționărilor propuse si aprobate si acorda publicului audiente conform programului instituției;

 • 9.  întocmește anual necesarul de lucrări de reparații si Stabilește ordinea urgentelor, in colaborare cu celelalte servicii de specialitate;

 • 10. întocmește lista de priorități in vederea efectuării expertizelor tehnice, în colaborare cu serviciile de specialitate, precum si lista cu imobilele propuse pentru casare, furnizând datele necesare Întocmirii documentației pentru demolare;

 • 11. Ia masuri pentru conservarea spatiilor devenite libere ;

 • 12. Tine evidenta ieșirilor din patrimoniu prin contracte de vanzare cumpărare, retrocedări, sentințe judecătorești etc.;

 • 13. Asigura predarea spatiilor inchiriate si a inventarului aferent;

 • 14. Asigura punerea in aplicare a sentințelor judecătorești privind evacuările din spatiile de locuit, recuperarea unor debite etc.;

 • 15. Introduce in baza de date contractele de inchiriere, urmărește debitele la chirii conform legislației in vigoare si efectuează calculul manual al chiriei(acolo unde este cazul) pentru terenuri-curti, locuințe, terenuri-garaje, terenuri pe care se desfasoara activitati comerciale, terenuri-virane, garaje potrivit legilor in vigoare;

 • 16. Reglează in baza de date chiriile prin note informative si referate;

 • 17. Eliberează avize de plata privind achitarea chiriei si facturile fiscale pentru contractele purtătoare de TVA;

 • 18. Participa la inventarierea anuala a imobilelor si terenurilor din gestiunea proprie ;

 • 19. Răspunde de pastrarea si conservarea dosarelor cu documentațiile tehnice (cârti tehnice) si cu datele privind situația juridica a imobilelor din gestiunea proprie;

 • 20. Răspunde de veridicitatea si corectitudinea datelor din evidente si a lucrărilor intocmite ;

 • 21. Are obligația de a cunoaște in permanenta legislația la zi si modul de aplicare al acesteia ;


 • 22. Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, in conformitate cu di pentru neindeplinirea sarcinilor ce-i revin.

 • 23. Asigura calculul punctajului conform criteriilor aprobate si intocmirea li

 • 24. întocmește protocolul de predare - primire si procesele verbale de pu^e^iij baza dispozițiilor emise conform Legii nr. 10/2001 sau a sentințelor jud^t^ documentelor prezentate de către petenti;

 • 25. Asigura primirea cererilor si verificarea dosarelor depuse de tinerii sub vederea închirierii de locuințe construite prin Agenția Naționala pentru Locuințe in baza

  Legii nr. 152/1998;

  26. întocmește raportul de specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea de către Consiliul Local a listei de priorități si transmite repartițiile in vederea încheierii


contractelor de închiriere;

25. întocmește situația imobilelor cu destinația de locuința si îndeplinește procedura privind asigurarea obligatorie a locuințelor impotriva cutremurelor, alunecărilor de teren si inundații;

 • 26. Furnizează Compartimentului Valorificare Patrimoniu, Dirigentie si Urmărirea Comportării în timp a Construcțiilor datele necesare întocmirii documentației in vederea valorificării imobilelor din gestiune, conform prevederilor legale;

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului Consiliului Local sau dispoziții ale primarului


Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății funcționează cu structură de un post de funcție publică de conducere de sef serviciu și 12 posturi de funcție publică de execuție

Atribuțiile Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății sunt:

 • 1) Aplicarea prevederilor Legii nr.10/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare:

 • •  Verificarea existentei la dosare a documentelor prevăzute de art.2, art.3, art.4, art.22 si art.23 din Legea nr.l 0/200 l(r), cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Transmiterea de adrese prin care se solicita notifîcantilor si/sau serviciilor de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești si altor instituții documente suplimentare pentru completarea dosarelor;

 • •  Clarificarea situației imobilelor ce formează obiectul dosarelor ce urmeaza sa fie analizate de Comisia de analizare si soluționare a notificărilor formulate conform Legii nr.l0/2001 (identificarea actualului deținător al imobilului in cauza, realizarea suprapunerilor de planuri privind fostul amplasament al imobilului revendicat si efectuarea măsurătorilor de specialitate in vederea determinării suparefetelor ce urmeaza a fi restituite sau pentru care urmeaza a se acorda masuri reparatorii, intocmirea planurilor de situație si a releveelor ale imobilelor ce urmeaza a fi restituite, etc.);

 • •  Analizarea notificărilor formulate în baza Legii nr.l0/2001 si întocmirea referatelor cu propuneri de soluționare care sunt supuse analizei Comisiei de analizare si soluționare a notificărilor formulate conform Legii nr. 10/2001;

 • •  Asigurarea îndeplinirii hotărârilor Comisiei de analizare si soluționare a notificărilor formulate conform Legii nr.l0/2001 prin completarea dosarelor cu documentele necesare


si prin obținerea avizelor prevăzute de lege;

P77’


Redactarea proiectelor dispozițiilor Primarului municipiului Ploiestij^f notificărilor: dispoziții avand ca obiect restituirea totala sau part revendicate, dispoziții avand ca obiect acordarea de masuri reparatoi^^xi^<§plfî^al,e^f^ constând in bunuri sau servicii oferite in compensare, dispoziții cuprinz

motivata de acordare a masurilor reparatorii prin echivalent constând in^espagdfiiri, dispoziții de respingere motivata a notificărilor;

 • •  Transmiterea dosarelor, in original, Instituției Prefectului Județul Prahova, in cazul dosarelor soluționate prin Dispoziții ale Primarului municipiului Ploiești avand ca obiect acordarea de masuri reparatorii prin echivalent;

 • •  Transmiterea către Instituția Prefectului Județului Prahova a situației lunare privind stadiul aplicării Legii nr. 10/2001, rep., cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Rezolvarea cererilor si petițiilor referitoare la procesul de aplicare a Legii nr. 10/2001, rep., cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Introducerea datelor in Sistemul Informatic Integrat Asesoft si actualizarea permanenta a

acestora;

 • 2)Aplicarea prevederilor legislației din domeniul funciar: Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr.169/1997 modificata si completata prin Legea nr.247/2005, Legea nr.1/2000 cu modificările si completările ulterioare:

 • •  Solicitarea documentelor prevăzute de reglementările normative in vigoare pentru completarea dosarelor;

 • •  Efectuarea măsurătorilor de specialitate a terenurilor ce fac obiectul art.36 alin. 2 si 3 din Legea nr. 18/1991, rep., cu modificările si completările ulterioare, daca este cazul;

 • •  Realizarea suprapunerilor de planuri privind fostul amplasament al imobilului revendicat, in vederea determinării suprafețelor ce urmeaza a fi restituite

 • •  întocmirea documentațiilor cuprinzând propunerile de atribuire in proprietate a terenurilor aferente locuințelor si transmiterea lor la Instituția Prefectului Prahova, in vederea analizării si emiterii Ordinului;

 • •  Transmiterea Hotărârilor Comisiei Județene de Fond Funciar Prahova către persoanele interesate;

 • •  Organizarea ședințelor Comisiei Locale de Fond Funciar Ploiești, redactarea proceselor verbale ale acestora si aducerea la cunoștința persoanelor indreptatite a propunerilor Comisiei;

 • •  întocmirea si transmiterea anexelor prevăzute de lege cuprinzând propunerile de validare a unor cereri de către Comisia Locale de Fond Funciar Ploiești către Comisia Județeană de Fond Funciar Prahova;

 • •  întocmirea proceselor verbale de punere in posesie a terenurilor atribuite prin Ordin al Prefectului Județului Prahova sau reconstituite in baza Hotărârilor Comisiei Județene de Fond Funciar Prahova;

 • •  Transmiterea proceselor verbale de punere in posesie la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova, in vederea analizării datelor inscrise in acestea si scrierii titlurilor de proprietate;

 • •  Eliberarea titlurilor de proprietate;

 • •  Rezolvarea cererilor si petițiilor referitoare la procesul de aplicare a legislației in vigoare in materie de fond funciar;

 • •  Introducerea in Sistemul Informatic Asesoft a datelor privind cererile formulate in baza art.36 alin.2 si 3 din Legea nr. 18/1991, rep. si a Legii nr.247/2005;

 • 3) Gestionarea Registrului Agricol al Municipiului Ploiești

Actualizarea permanenta a datelor si deplasarea in teren in vederea verificării datelor inscrise in registrul agricol;

întocmirea si eliberarea adeverințelor din care rezulta situația înregistrata ^registnil agricol;

Verificarea gospodăriilor celor care solicita certificate de producător, .Olîp^fea I. producției si eliberarea certificatelor de producător;

Soluționarea cererilor si petițiilor cu privire la registrul agricol;

Introducerea datelor in Sistemul Informatic Integrat Asesoft si actualiazrea^pb^^eht^ _ a acestora;

întocmirea si transmiterea situației statiste solicitate de Institutul National de Statistica

- Direcția Județeană Prahova, Direcția pentru Agricultura Prahova;

 • 4) Aplicarea prevederilor Legii nr.44/1994privind veteranii de război, republicata ;

 • 5) înregistrarea in Registrul Special a contractelor de arendare care au ca obiect terenuri aflate pe raza administrativa a municipiului Ploiești si eliberarea, la cerere, a adeverințelor care atesta acestfapt;

 • 6) Asigurarea consilierii cetățenilor in cadrul programului de lucru cu publicul;

 • 7) Asigurarea arhivarii documentelor Serviciului în conformitate cu prevederile legale;

 • 8) Asigură si răspunde de respectarea legislației in vigoare pentru domeniul sau de activitate;

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului;

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății colaborează cu următoarele Instituții:

 • > Autoritatea Naționala pentru Restituirea Proprietăților ;

 • > Instituția Prefectului - Județul Prahova ;

 • > Consiliul Județean Prahova;

 • > Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova ;

 • > Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova;

 • > Direcția Agricolă Prahova ;

 • > Direcția Sanitar Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor Prahova;

 • > Institutul National de Statistică.

Direcția Tehnic - Investiții funcționează cu o structură de 8 posturi de funcție publică de conducere și 45 posturi de funcție publică de execuție și cuprinde :

 • -  Serviciul Dezvoltare întreținere Unități Cultură, învățământ, Sănătate cu structură de un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție;

 • -  Compartimentul Monitorizare Consumuri Creșe, Grădinițe, Școli, Spitale, Culte, Cultură cu structură de 3 posturi de funcție publică de execuție;

 • -  Serviciul Investiții cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție ;

 • -  Biroul Autorizare Transport Public Local cu structură de un post de funcție publică de conducere de șef birou și 6 posturi de funcție publică de execuție ;

Serviciul Reparații și Investiții Drumuri cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 8 posturi de funcție publică de execuție;

Compartimentul Rețele Edilitare cu structură de 4 posturi de funcție -publică'de execuție;                                                   #              x

Serviciul Achiziții Publice și Contracte cu structură de un pos/dgfuncție .pîibiică j de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție.;         :


- Compartimentul Achiziții Bunuri cu structură de 3 posturi de execuție;

Serviciul Dezvoltare întreținere Unități Cultură, învățământ^ Compartimentul Monitorizare Consumuri Creșe, Grădinițe, Școli, Spitale, Culte, Cultură sunt de conduse și coordonate un director executiv adjunct.

Serviciul Achiziții Publice și Contracte și Compartimentul Achiziții Bunuri sunt de conduse și coordonate un director executiv adjunct.

Atribuțiile Direcției Tehnic - Investiții sunt:

 • 1. Urmărește și stabilește măsurile ce se impun pentru buna funcționare, precum și necesarul de surse financiare pentru:

 • > promovarea lucrărilor de investiții publice;

 • > întreținerea și repararea drumurilor, străzilor, pasajelor, etc.

 • > siguranța circulației;

 • 2. Colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local; urmărește modul de utilizare și asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de investiții, gospodărie comunală, întreținere drumuri publice, rețele edilitare.

 • 3. Asigura organizarea procedurilor de achiziție publica conform prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.34/2006;

 • 4.  Răspunde de executarea lucrărilor de investiții publice, respectarea termenelor și efectuarea recepțiilor.

 • 5.  Urmărește lucrările de reparații ale instituțiilor care beneficiază conform legislației în vigoare de surse financiare de la bugetul local; verifică calitatea lucrărilor executate și respectarea termenelor pentru aceste lucrări.

 • 6. Asigură întreținerea drumurilor publice din municipiu, implantarea semnelor de circulație, desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal.

 • 7. Propune măsuri tehnice necesare pentru prevenirea și limitarea urmărilor calamităților, catastrofelor și incendiilor.

 • 8.  Constată direct sau prin compartimentele din structura contravențiile la dispozițiile actelor normative în materie și aplică sancțiuni corespunzătoare.

 • 9. Urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 10. Propune primarului promovarea, recompensarea sau sancționarea personalului din subordine (promovarea în grade, trepte profesionale, premii în cursul anului, la sfârșit de an, calificative etc.) în condițiile legii.

 • 11. Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale direcției sau ale instituțiilor de subordonare locală, în vederea promovării lor în Consiliul Local.

 • 12. Direcția Tehnic Investiții exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului;

a                                                                                                                                                                                  ț,           ____,,

In exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Direcția Tehnic Investiții /.6oîab6rează'>cji următoarele instituții:

Instituția Prefectului - județul Prahova;                        0© af y ‘

Consiliul Județean Prahova;

Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice;

Ministerul Sanatatii

—> Instituțiile de proiectare;

-> Inspectoratul de Stat in Construcții - Direcția Regionala in Construcții Sud Muntenia;

-> Instituții/societăți de avizare din municipiul Ploiești si din județul Prahova;

-> Curtea de Conturi - Camera de Conturi Prahova;

-> Institutul National de Statistica - Direcția Județeană Prahova.

■. -A?::■?                                              ■■■■■■ ■■ ’A-                           -vs'd

Atribuții Director Executiv Adjunct sunt:

 • 1. este subordonat Directorului Executiv al Direcției Tehnic - Investiții;

 • 2.  coordonează si urmărește activitatea Serviciului Dezvoltare, întreținere Unitati Cultura, Invatamant, Sanatate si activitatea Compartimentului Monitorizare Consumuri Crese, Grădinițe, Scoli, Spitale, Culte, Cultura;

 • 3.  sprijină unitățile de invatamant preuniversitar, instituțiile de cultura si sanatate pentru desfasurarea in condiții optime a activitatilor acestora;

 • 4.  coordonează activitatea de includere a obiectivelor de investiții aferente unităților de invatamant si de sanatate publica in listele de investiții - anexa la bugetul local;

 • 5.  coordonează activitatea de demarare a achizițiilor publice pentru unitățile de invatamant si de sanatate publica;

 • 6. aproba lista cu necesarul de lucrări de reparații curente pentru unitățile de invatamant si de sanatate publica;

 • 7.  coordeaza activitatea de autorizare a lucrărilor de investiții la unitățile de invatamant si sanatate;

 • 8.  coordonează activitatea de urmărire a lucrărilor de investiții si de reparații curente prin responsabilii de contracte;

 • 9. coordonează activitatea de urmărire a modului de derulare a contractelor de administrare;

 • 10. semnează proiectele de hotarari in vederea promovării lor de către Consiliul Local;

 • 11. semnează facturile aferente activitatilor sei'viciului si compartimentului din subordine;

 • 12. coordonează activitatea de întocmire a documentației privind închirierea de spații si terenuri excedentare aferente unităților de învățământ;

 • 13. colaborează cu reprezentanții unitarilor de cult;

 • 14. colaborează cu reprezentanții unităților de invatamant, Inspectoratului Școlar al județului Prahova, Direcției de Sanatate Publica, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L., s.a.;

 • 15. respecta normele in domeniul securității si sanatatii in munca;

 • 16. respecta standardelor de calitate ISO 9001/2008;

 • 17. alte atribuții relevante postului.

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului;

Atribuțiile Serviciul Dezvoltare întreținere Unități Cultură, învățământ, Sănătate sunt:

 • 1.     întocmește programul de investiții pentru unitățile de invatamant si spitale in funcție de sursa de finanțare si de rectificările bugetare ulterioare;

 • 2.     întocmește propuneri pentru planul anual al achizițiilor publice;

 • 3.     întocmește propuneri pentru planul anual de reparații curente la unitățile de invatamant si spitale;

 • 4.     întocmește documentația necesara demarării procedurilor de achiziție publica a lucrărilor aprobate;

 • 5.     întocmește documentațiile de avizare si aprobare a documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor specifice domeniului de activitate;

 • 6.     Urmărește derularea contractelor prin responsabilii de contracte;

 • 7.     Asigura urmărirea modului de execuție a lucrărilor de investiții si reparații prin verificări in teren si respectarea termenilor contractuali;

 • 8.     Asigura decontarea lucrărilor executate;

 • 9.     Participa in comisiile de recepție a lucrărilor executate;

 • 10.    Colaborează cu autoritatile publice centrale pentru realizarea de obiective de investiții;

 • 11.    întocmește in domeniul de activitate specific serviciului, proiectele de hotarari in vederea promovării lor in Consiliul Local;

 • 12.    Sprijinirea unităților de invatamant preuniversitar in vederea desfășurării in condiții optime a activitatii acestora;

 • 13.    Colaborează cu Compartimentul Monitorizare Consumuri Crese, Grădinițe, Scoli, Spitale, Culte, Cultura privind activitatea de aprobare si autorizare a lucrărilor de investiții si reparații curente;

 • 14.    Colaborează cu Compartimentul Monitorizare Consumuri Crese, Grădinițe, Scoli, Spitale, Culte, Cultura privind activitatea de derulare si decontare a lucrărilor de investiții si de reparații curente;

 • 15.    Colaborează cu reprezentanții unităților de invatamant, spitalelor, Inspectoratului Școlar al județului Prahova, Direcției de Sanatate Publica, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L., s.a.;

 • 16.    Prezintă, la cererea autoritatii publice locale si centrale, rapoarte, informări,etc,

 • 17.    Soluționează corespondenta referitoare la obiectivele de investiții ale municipiului, aprobate prin programele anuale;

 • 18.    Toate documentele intocmite se supun aprobării directorului executiv.

 • 19.    Exercita si alte sarcini stabilite de conducerea Primăriei, a Direcției pentru domeniul de activitate al serviciului.

 • 20.    Respecta normele in domeniul securității si sanatatii in munca;

Compartimentul Monitorizare Consumuri Creșe, Grădinițe, Școli, Spitale, Culte, Cultură funcționează cu structură de 3 posturi de funcție publică de execuție și este subordonat Directorului Executiv Adjunct al Direcției Tehnic-Investitii.

Atribuțiile Compartimentul Monitorizare Consumuri Creșe, Grădinițe, Școli, Spitale, Culte, Cultură sunt:

 • 1.  Sprijinirea unităților de invatamant preuniversitar in vederea desfășurării in condiții optime a activitatii acestora;

 • 2. Centralizarea datelor transmise cu privire la situația spatiilor excendentare apartinand unităților de invatamant preuniversitar;

 • 3. întocmirea documentației necesare organizării licitațiilor pentru inchirierea spatiilor excedentare;

 • 4.  Organizează licitațiile pentru inchirierea spatiilor excedentare unităților de invatamant;

 • 5. Asigura urmărirea derulării contractelor de Închiriere ;

 • 6.  Centralizează datele transmise cu privire la situația personalului nedidactic din cadrul unităților de invatamant preuniversitar;

 • 7. Asigura transmiterea in administrare a imobilelor apartinand domeniului public către unitățile de invatamant, spitale;

 • 8. Urmărește contractele de închiriere pentru imobilele retrocedate conform legii, in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant;

 • 9. Verifica si vizeaza facturile emise pentru plata chirieri aferente imobilelor închiriate in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant;

 • 10. întocmește in domeniul de activitate specific compartimentului, proiectele de hotarari in vederea promovării lor in Consiliul Local;

 • 11. Colaborează cu reprezentanții unităților de invatamant, spitalelor, Inspectoratului Școlar al județului Prahova, Direcției de Sanatate Publica, S.C. Servicii de Gospodărire urbana S.R.L., s.a.;

 • 12. Colaborează cu Serviciul Dezvoltare, întreținere Unitati Cultura, Invatamant, Sanatate privind activitatea de aprobare si autorizare a lucrărilor de investiții si reparații curente;

 • 13. Colaborează cu Serviciul Dezvoltare, întreținere Unitati Cultura, Invatamant, Sanatate privind activitatea de derulare si decontare a lucrărilor de investiții si de reparații curente ;

 • 14. Prezintă la cererea autoritatii publice locale si centrale, rapoarte, informări.

 • 15. Soluționează corespondenta referitoare domeniului de activitate al compartimentului;

 • 16. Exercita si alte sarcini stabilite de conducerea Primăriei, a Direcției pentru domeniul de activitate al serviciului;

 • 17. Respecta normele in domeniul securității si sanatatii in munca;

 • 18. Respecta standardelor de calitate ISO 9001/2008;

 • 19. Alte atribuții relevante compartimentului.

 • 20. Toate documentele întocmite se supun aprobării directorului executiv.


Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, pri Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului;

Serviciul Investiții funcționează cu o structură de un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție si este subordonat directorului executiv al Direcției Tehnic-Investitii.

Atribuțiile Serviciului Investiții sunt:

 • 1.  Serviciul Investiții are ca obiectiv programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea executării, decontarea și recepția lucrărilor de investiții aferente construcțiilor de clădiri (locuințe, clădiri administrative sau cu oricare alta destinație), consolidărilor, schimbare destinație clădiri de patrimoniu, lucrărilor tehnico-edilitare, spațiilor cu altă destinație, obiectivelor social - culturale si sportive, activitatea de elaborare a programelor de acțiuni pentru punerea în siguranță din punct de vedere seismic al construcțiilor existente in Municipiul Ploiești, monitorizarea acțiunilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic, realizarea investițiilor derulate pe baza unor programe guvernamentale.

 • 2.  întocmește programul de investiții, funcție de sursa de finanțare și de rectificările ulterioare, îl supune avizării directorului tehnic-investiții în vederea aprobării de către Consiliul Local:

 • - Solicită propuneri de investiții de la toți ordonatorii secundari de credite;

 • - întocmește fișele tehnice ale lucrărilor de investiții;

 • - Asigură legătura cu ministerele de resort (MFP, MDRAP), Consiliul Județean Prahova, Trezorerie, Direcția de Finanțe Publice.

 • - întocmește lista de dotări pentru Serviciul Investiții.

 • 3. întocmește propuneri pentru planul anual al achizițiilor publice, îl supune aprobării directorului tehnic-investiții și îl transmite Serviciului Achiziții Publice si Contracte :

 • - întocmește referate de necesitate privind inițierea procedurii de achiziție publică pentru lucrările si serviciile care se derulează în cadrul serviciului.

 • - întocmește caiete de sarcini și elaborează teme de proiectare pentru serviciile si lucrările din cadrul listei de investiții în vederea demarării procedurilor de achiziție publică.

 • 4. Urmărește realizarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții;

 • 5. Asigură, încă din faza de proiectare, coordonarea lucrărilor exterioare și a lucrărilor anexe.

 • 6. Asigură analiza tehnico-economică a proiectelor elaborate.

 • 7. Asigură, în concordanță cu prevederile legale în vigoare, obținerea avizului M.D.R.A.P. si după caz, al M.F. pentru indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de investiții derulate prin programe guvernamentale.

 • 8.  Asigură monitorizarea executării lucrărilor de construcții si instalații, prin colaborarea cu toți factorii implicați (diriginti de șantier, proiectanți, furnizori, antreprenori, prestatori de servicii):

 • - Asigură obținerea certificatului de urbanism, autorizației de construcție, avizelor si acordurilor legale pentru lucrările de investiții din cadrul serviciului.

 • - Verifică intocmirea documentațiilor tehnice in concordanta cu tema de proiectare, controlează realitatea prevederilor referitoare la verificarea proiectelor.

 • - Asigură respectarea termenelor prevăzute în documentația

încadrarea lucrărilor în termenul final.                               H

 • - Participa la predarea amplasamentelor la solicitarea scrisa/La^irigmțeîumde.

șantier.                                                                                            |

 • - Anunța la instituțiile interesate începerea lucrărilor si tran&ițe\D^^&^i începere execuție lucrări către executant.

 • - Solicita prezentarea rapoartelor de progres întocmite de dirigintele^de^sanfier la termenele convenite.

 • - Urmărește decontarea lucrărilor conform contractelor, certifica in privința realitatii, regularității si legalității facturile emise de executant pe baza situațiilor de lucrări real executate, insusite de către dirigintele de șantier.

 • - Asigura transmiterea documentelor de plata (facturi, anexe) către seviciul de specialitate in vederea decontării.

 • - întocmește raportări privind stadiul fizic al lucrărilor pe baza rapoartelor de progres transmise de dirigintele de șantier.

 • - Participa, ca invitat, la etapele de control in fazele determinante.

 • - întrunește comisia abilitată în vederea realizării recepției la terminarea lucrărilor și recepției finale și transmite, către Direcția Management Financiar Contabil, Contracte, procesul verbal de recepție pentru înscrierea în registrele de mijloace fixe.

 • 9. întocmește raportarea trimestrială a realizării investițiilor si o transmite la Direcția

Județeană de Statistică Prahova.

 • 10. Acționează pentru implementarea si derularea la nivel local a unor programe naționale de dezvoltare, respectiv:

Programul de construire a locuințelor destinate închirierii tinerilor si a celor realizate cu credit ioptecar, derulate prin Agenția Națională pentru Locuințe:

 • a)  întocmirea studiilor de fezabilitate, aprobarea lor prin hotarare a consiliului local;

 • b) efectuarea demersurilor pentru obținerea finanțării investiției de către A.N.L.

 • c) urmărește respectarea prevederilor din contractul încheiat intre A.N.L. si Municipiul Ploiești privind obligațiile pârtilor;

 • d) desemnează reprezentant in comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

- Programul de construire a locuințelor sociale destinate persoanelor evacuate din case naționalizate, derulat pe baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2007:

 • a) promovarea proiectelor de construire locuințe sociale destinate persoanelor evacuate din case naționalizate;

 • b) întocmirea documentațiilor tehnice pentru realizarea lucrărilor si avizarea lor in vederea obținerii finanțării de la bugetul de stat;

 • c) fundamentarea necesarului de fonduri si solicitarea lor de la MDRAP;

 • d) urmărire derulare contracte construire locuințe sociale;

 • e) intocmirea documentelor pentru finanțare si transmiterea in termenele legale in vederea decontării de la bugetul de stat a sumelor aferente situațiilor de lucrări;

Programul de construire a locuințelor sociale, derulat pe baza prevederilor Legii nr. 114/1996:

 • a) identificarea si promovarea proiectelor de construire locuințe sociale;

 • b) intocmirea documentațiilor tehnice pentru realizarea lucrărilor, avizarea lor in vedere obținerii cofînantarii de la bugetul de stat;

 • c) fundamentarea necesarului de fonduri si solicitarea lor de la MDRAP;

 • d) urmărire derulare contracte construire locuințe sociale;

Programul național de reducere a riscului seismic al blocurilor de locuințe baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/1994, republj’&ta^i privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor multiet; locuințe.


întocmirea programelor anuale de reducere a riscului seismic destinația de locuințe:

centralizarea cererilor de expertizare tehnică a construcțiilor cu locuințe, întocmirea listelor aferente si estimarea cheltuielilor;

întocmirea listei pentru clădirile care se află încadrate în riscul I seismic și notificarea asociațiilor de proprietari în vederea continuării lucrărilor de consolidare.


 • a)

  b)


 • c) centralizarea cererilor pentru execuarea documentațiilor tehnice pentru realizarea lucrărilor de consolidare la clădirile expertizate si încadrate in clasa I de risc seismic si estimarea necesarului de fonduri;

 • d) fundamentarea necesarului de fonduri pentru realizarea lucrărilor de consolidare;

 • e) întocmirea programului anual si transmiterea lui către Consiliul Județean Prahova in vederea asigurării necesarului de fonduri pentru derularea programului;

 • f)  urmărirea derulării contractelor de lucrări de consolidare si asigurarea transmiterii deconturilor justificative in vederea primirii fondurilor necesare pentru plata situațiilor lunare;

 • g) corespondență cu asociațiile de proprietari și persoane fizice pentru informații despre masurile de consolidare a clădirilor, proceduri, etc.

 • h) relații cu publicul privind starea imobilelor.

Programul național de creștere a performantei energetice la blocurile de locuințe, derulat pe baza prevederilor OUG nr. 18/2009, modificata și completata de O.U.G. nr.63/2012:

 • a) primirea, verificarea, centralizarea si promovarea in programele anuale a cererilor

de reabilitare termică a clădirilor formulate de asociațiile de proprietari;

 • b) fundamentarea programului anual si formularea solicitărilor de fonduri pentru derularea programului pe etape de proiectare si execuție lucrări, menținerea legăturii cu ministerul de resort;

 • c) urmăritea derulării contractelor de servicii / lucrări de reabilitare termică si transmiterea deconturilor justificative la MDRAP la termenele legale in vederea asigurării surselor de finanțare lucrări;

 • d) organizarea recepționării proiectelor / lucrărilor de reabilitare termică;

 • e) accesarea fondurilor structurale pentru realizarea lucrărilor de reabilitare;

 • f) corespondență cu asociațiile de proprietari și persoanele fizice interesate de program;

 • g) relații cu publicul.

Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, derulat pe baza prevederilor Legii nr. 12/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006:

 • a) fundamentarea sumelor solicitate de la bugetul de stat, transmiterea cererilor eligibile la MDRAP pentru acordarea subvenției;

 • b) corespondență de specialitate;

 • 11. Șeful Serviciului Investiții stabilește atribuții, sarcini, responsabilități pentru personalul din subordine și răspunde pentru modul de respectare a normelor de protecție a muncii de către salariații subordonați.

  • 12. Personalul din cadrul serviciului răspunde de respectarea sarcinilor primite si/a>n6rmelor_. ; \

  de protecție a muncii.                                                    S șt

  • 13. întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul fc^actiyifăte;f('     j

  în vederea promovării lor în Consiliul Local.                                           /Șd

  • 14. Prezintă, la cererea Consiliului Local sau a Primarului, rapoarte și informații îr^i^eml^oj^ și forma solicitate.

  • 15. Urmărește derularea contractelor de servicii/lucrări de reparații curente pentru clădirile


aflate în administrarea Consiliului Local Ploiești.

 • 16. Asigură deplasarea în teren și întocmirea răspunsurilor la cererile adresate de către cetățeni privind domeniul sau de activitate.

 • 17. Colaborează cu alte unităti implicate în realizarea lucrărilor de investiții si reparații (deținători de rețele, societari comerciale, etc.).

 • 18. Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin HCL, dispoziții ale Primarului sau incredintațe de conducerea Direcției Tehnic Investiții, pentru domeniul sau de activitate.

 • 19. Asigură și răspunde de respectarea legislației în vigoare pentru domeniul sau de activitate.

 • 20. Asigură arhivarea documentelor, conform legislației în vigoare.

 • 21. Urmărește rezolvarea corespondenței, conform legislației în vigoare.

 • 22. Toate documentele intocmite se supun aprobării directorului executiv.

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului.


Biroul Autorizare Transport Public Local funcționează cu structură de un post de funcție publică de conducere de șef birou și 6 posturi de funcție publică de execuție și este în subordinea directorului executiv al Direcției Tehnic Investiții

Atribuțiile Biroului Autorizare Transport Public Local sunt:

 • 1. Autorizarea transportatorilor, denumiți operatori de transport, astfel cum au fost definiți în Legea 92/2007, pentru realizarea de către aceștia a serviciilor de transport public local, respectiv:

 • a) transportul public de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie și troleibuze;

 • b) transportul public local de persoane sau de mărfuri în regim de taxi;

 • c) transportul public local de persoane cu autoturisme în regim de închiriere;

 • d) transportul public local de mărfuri în regim contractual;

 • e) transportul public local de mărfuri cu tractoare și remorci;

 • f) transportul public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.

A,

In ceea ce privește activitatea de autorizare, principalele activități desfășurate constau în:

• Asigurarea furnizării către public a informațiilor necesare, precum și asistența de specialitate în vederea întocmirii documentației prevăzute de Legea nr.92/2007 și Legea nr.38/2003, cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea transportului public local;

 • • Primirea și verificarea documentațiilor în vederea autorizării ffi^omorșaiiafes

cu prevederile Legii nr.92/2007 și Legii nr.3 8/2003, cu modificăriI^ș^con^pîâtafiSe ulterioare;                                                            -î/W^W

 • • întocmirea anexelor cuprinzând cererile de autorizații to^\moflfficari< autorizații, suspendări și respectiv anulări, care vor fi supuse spre anali^^apyo^ăfg primarului Municipiului Ploiești;

 • • întocmirea raportului de specialitate pentru acordarea/suspendarea autorizației de transport sau a copiilor conforme care vor fi supuse spre analiză și aprobare primarului Municipiului Ploiești;

• Emiterea dispozițiilor de plată cu sumele reprezentând tarife de eliberare vizare și modificare a autorizațiilor, corespunzător fiecărui serviciu de transport public;

 • • Efectuarea, la solicitarea titularilor de autorizații, de modificări asupra conținutului acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • • Verificarea documentației în vederea vizării anuale a autorizațiilor aflate în evidența biroului, în conformitate cu actele normative în vigoare;

 • • Efectuarea anulării autorizațiilor la solicitarea titularilor acestora, ținând cont de prevederile legale în vigoare, și cu plata la zi a tuturor debitelor aferente;

 • 2. Eliberarea în conformitate cu Legea nr.92/2007 si Legea nr.3 8/2003, cu modificările și completările ulterioare, a următoarelor autorizații si licențe:

 • a) Autorizații de transport;

 • b) Copie conformă a autorizației de transport;

 • c) Licențe de traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate și curse speciale;

 • d) Autorizații taxi;

 • e) Autorizații taxi marfa;

 • f)  Autorizații pentru activitatea de dispecerat taxi;

 • 3. Eliberarea gratuit sau contra cost, în conformitate cu H.C.L. nr. 131/2011, modificată și completată, de autorizații de acces pe raza municipiului Ploiești, astfel:

 • a) autorizații de acces transport marfa cu MMA cuprinsă între 3,5 - 7,5 tone;

 • b) autorizații de acces transport marfă cu MMA > 7,5 tone;

 • c) autorizații de acces transport persoane cu MMA >3,5 tone;

 • 4. Eliberarea certificatelor de înregistrare/radiere pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării de pe raza municipiului Ploiești, în conformitate cu H.C.L. nr.245/2008;

 • 5. Ținerea evidenței vehiculelor înregistrate, precum și a celor radiate;

 • 6. întocmirea documentației în vederea promovării proiectelor de hotărâre în domeniul de activitate al biroului;

 • 7. Ținerea evidenței, pe registre speciale, a tuturor tipurilor de autorizații și licențe de traseu;

 • 8. Urmărirea și monitorizarea fluxului circulației rutiere în structura de transport public de persoane;

 • 9. Verificarea (în limita competențelor acordate de lege), a respectării programelor și a graficelor de circulație, a regulilor de transport public de călători, stabilite prin legislația în vigoare;

 • 10. Analizarea și soluționarea, în conformitate cu prevederile legii, a tuturor cererilor și petițiilor care sunt repartizate către birou;

 • 11. Asigurarea activității de secretariat al Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației;

 • 12. Stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea unor condiții de trafic fluent, astfel:

a) achiziționarea, montarea, demontarea și întreținerea indicatoarelor rutiere, indicatoarelor stradale și a mobilierului stradal;


 • b) stabilirea, executarea și gestionarea (întreținerea) marcajelor , J

 • 13. Stabilirea necesarului anual de lucrări: marcaje rutiere, mobilier stradal, indjcatoârp și stradale;

 • 14. Fundamentarea necesarului de lucrări pentru Planul anual de achiziții;

 • 15. întocmirea referatelor pentru demararea procedurilor de achiziții publice, pentid^^^^jeniul* de activitate al biroului;

 • 16. Fundamentarea sumelor necesare pentru bugetul anual;

 • 17. Participarea la Comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de licitație;

 • 18. Urmărirea derulării contractelor de realizare a marcajelor rutiere, montare/întreținere mobilier stradal, indicatoare rutiere și stradale;

 • 19.  Aprobarea situațiilor de lucrări aferente marcajelor rutiere, montării/întreținerii mobilierului stradal, indicatoarelor rutiere și stradale;

 • 20. Monitorizarea comportării lucrărilor de marcaje rutiere, mobilier stradal, indicatoare rutiere și stradale în perioada garanției de bună execuție;

 • 21. Colaborarea cu Serviciul Reparații și Investiții Drumuri pentru menținerea circulației rutiere și pietonale în limite ridicate de siguranță;

 • 22. Vizarea facturilor pentru realitate, regularitate și legalitate;

 • 23. Utilizarea softului specializat pentru întocmirea și completarea bazei de date cu locațiile unde s-au efectuat lucrări de: marcaje rutiere, mobilier stradal, indicatoare rutiere și stradale;

 • 24. Arhivarea documentelor conform legislației în vigoare;

 • 25. Asigurarea relației cu publicul pentru problemele de care răspunde;

 • 26. Centralizarea datelor statistice privind activitatea biroului pe baza carora sunt întocmite și transmise informări/rapoarte, la termenele stabilite;

 • 27. Toate documentele întocmite se supun aprobării directorului executiv;

 • 28. Exercitarea altor atribuții stabilite prin lege sau acte normative, prin hotarari ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului municipiului Ploiești sau ale directorului executiv;

 • 29. Prezentarea, la cererea Consiliului Local sau a Primarului, de rapoarte și informări, în termenul și forma solicitate.

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, personalul Biroul Autorizare Transport Public Local colaborează cu următoarele instituții:

 • a) Poliția Municipiului Ploiești;

 • b) Poliția Locală Ploiești;

 • c) Consiliul Județean Prahova;

 • d) S.G.U. Ploiești;

 • e) R.A.S.P. Ploiești;

 • f)  Asociații reprezentative ale taximetriștilor și ale operatorilor de transport;

 • g) Alte instituții abilitate de lege.


Serviciul Reparații și Investiții Drumuri funcționează cu structura de un post de ftincție publica de conducere de șef serviciu si 8 posturi de funcție publica de execuție și este în subordinea directorului executiv al Direcției Tehnic Investiții

Atribuțiile Serviciului Reparații si Investiții Drumuri sunt:

 • 1. întocmește propuneri pentru programul anual al achizițiilor publice, il directorului si il transmite serviciului Achiziții Publice si Contracte;

 • 2.  întocmește propuneri pentru planul anual de investiții, reparații si intreti publice din municipiu, plan supus aprobării Consiliului Local;


 • 3. Modifica programul in cadrul fondurilor acordate, in funcție de situația existenta;

 • 4. întocmește documentația necesara si transmite serviciului “Achiziții Publice si Contracte” referatele aprobate de director, in vederea organizării procedurilor de achiziție;

 • 5. întocmește documentația necesara demarării procedurilor de achiziție publica a lucrărilor aprobate de către Consiliul Local (caiete de sarcini, s.a.) si o transmite Serviciului Achiziții Publice si Contracte cu aprobarea directorului;

 • 6. Analizează documentațiile tehnico- economice ale investițiilor publice specifice domeniului de activitate, intocmeste documentatiiile pentru avizarea si aprobarea acestora.

 • 7. Participa, prin reprezentati, in comisiile de evaluare a ofertelor pentru achizițiile aprobate;

 • 8. Asigura contractarea lucrărilor adjudecate, urmărește derularea contractelor;

 • 9. încheie fise tehnologice pe baza măsurătorilor efectuate in teren pentru fiecare lucrare, Stabilește soluția tehnica impreuna cu proiectantul si constructorul;

 • 10. întocmește situații lunare, saptamanale, zilnice in vederea executării lucrărilor de investiții si reparații, urmărind executarea lor, calitativ si cantitativ, precum si respectarea termenelor contractuale;

 • 11. Solicita si obține avizele necesare eliberării Autorizațiilor de Construire, conform legislației in vigoare.

 • 12. Urmărește execuția lucrărilor de investiții si reparații, in conformitate cu legislația in vigoare.

 • 13. Participa la recepțiile la terminarea lucrărilor si la cele finale;

 • 14. Verifica, confirma situațiile de lucrări si vizeaza facturile aferente;

 • 15. Urmărește lucrările in perioada de garanție;

 • 16. întocmește sistemul de evidenta a lucrărilor pe contracte, stadii fizice si valorice;

 • 17. întocmește situația lunara si trimestiala privind realizările in domeniul amenajării, modernizării, reparării, intretinerii si execuției drumurilor publice;

 • 18. întocmește si completează, când este cazul, fisele tuturor arterelor de circulație care vor cuprinde informații cu privire la categoria de drum, infrastructura, instalații si rețele tehnico-edilitare, imbracaminte asfaltica, etc.

 • 19. Asigura activitatea de urmărire a comportării in exploatare, intervențiile in timp si postutilizarea construcțiilor aferente wp “Transporturi”, obținerea avizelor necesare, conform legislației in vigoare;

 • 20. Asigura arhivarea documentelor conform legislației in vigoare;

 • 21. Urmărește rezolvarea corespondentei in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 22. întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari in domeniul de activitate al serviciului, in vederea promovării lor in Consiliul Local;

 • 23. Prezintă, la cererea Consiliului Local si a Primarului, rapoarte si informări, in termenul si forma solicitate.

 • 24. întocmește studii de circulație si siguranța rutiera;

 • 25. Activitatea de reglementare a traficului, cautarea de noi soluții pentru fluidizarea traficului in punctele/zonele de blocaj;

 • 26. încheierea contractelor de service si mentenanta a sistemului de semaforizare a municipiului Ploiești;

 • 27. Monitorizarea funcționarii sistemului de semaforizare;

 • 28. Recepționează lucrările conform prevederilor contractelor;

 • 29. Colaborează pentru identificarea, inventarierea si delimitarea infrastucturii aferente serviciului, cu Direcția de Gestiune Patrimoniu si cu alte structuri existente, tîupa caz;

 • 30. Sesizează eventualele nereguli in funcționarea serviciilor publice si propune'masuri pentruAf creșterea operativității in soluționarea problemelor precum si pentru i'^ea^sa^^ reorganizarea unor activitati sau servicii.


 • 31. Soluționează sesizările, solicitările si reclamatiile cetățenilor din domeniile de^tivitate ale serviciului.

 • 32. întocmește referate, rapoarte si proiecte de hotarari privind activitatea serviciului in vederea promovării lor in Consiliul Local, precum si a dispozițiilor Primarului

 • 33. Asigura evidenta informatizata a tuturor documentelor sus menționate care sunt introduse in baza de date a Primăriei municipiului Ploiești, pe tipuri de lucrări, termene de execuție precum si receptionarea lor, conform procedurii, aceste date putând fi acesate de oricare dintre serviciile Primăriei municipiului Ploiești.

 • 34. Personalul din cadrul serviciului răspunde de respectarea normelor de protecție a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor, de folosirea corespunzătoare a echipamentului individual de protecție;

 • 35. Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, în conformitate cu prevederile legale pentru neîndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.

 • 36. Toate documentele intocmite se supun aprobării directorului executiv.

Exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, Serviciul Reparații si Investiții Drumuri colaborează cu următoarele instituții:

 • >  IJC Prahova;

 • >  Politia Municipiului Ploiești;

 • >  Grupul de Pompieri Prahova

 • >  Romtelecom Prahova, S.C. Distrigaz Prahova, S.C. Electrica Prahova, LUXTEN, DALKIA TERMO Prahova

 • >  R.AT.P. Ploiești, R.A.S.P.Ploiesti

 • >  Societățile contractoare


Compartimentul Rețele Edilitare funcționează cu structură de 4 posturi de funcție publica de execuție și este în subordinea directorului executiv al Direcției Tehnic Investiții.

Atribuțiile compartimentului Rețele Edilitare sunt:

 • 1. Urmărește funcționalitatea serviciilor publice de apa, canal, energie termica, apa calda, gaze, telefonie si energie electrica a localității.

 • 2.  Participa la eleborarea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice aferente domeniului de activitate a serviciului.

 • 3.  Sesizează eventualele nereguli in funcționarea serviciilor publice si propune masuri pentru creșterea operativității in soluționarea problemelor precum si pentru organizarea sau reorganizarea unor activitati sau servicii.


intervenții la rețelele de telefonie;

intervenții la instalațiile electrice;                                  __

intervenții pentru intretinerea caii de rulare a tramvaielor precum si a instalațiilor aferente;

 • 5.  Eliberează autorizațiile pentru inceperea lucrărilor edilitare la toate tipurile de rețele.

 • 6.  Eliberează autorizații de inceperea lucrării si pentru alte tipuri de lucrări care se executa pe domeniul public si privat. Acolo unde este cazul, se incheie convenții pentru folosirea terenului (organizării de șantier), pe durata lucrării si se urmărește incasarea taxelor aferente.

 • 7. Verifica incadrarea lucrărilor in termenul stabilit și aprobat de Compartimentul Rețele Edilitare.

 • 8. La finalizarea lucrărilor impreuna cu constructorul si beneficiarul, verifica execuția lucrărilor, refacerea carosabilului cu o firma specializata, si incheie proces verbal de recepție in cazul in care lucrarea corespunde din punct de vedere calitativ.

 • 9. Prin grija constructorului, procesul verbal de recepție va fi comunicat si semnat de Politia Municipiului Ploiești.

 • 10. Sesizează Politia Locala, in scris, in vederea aplicării de sancțiuni persoanelor fizice sau

juridice pentru nerespectarea H.C.L. nr.337/2008, pentru nerefacerea zonelor afectate de lucrare , pentru nerespectarea “Tehnologiei de execuție a lucrărilor pe domeniul public si privat al Primăriei .....” , precum si neîncadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea

lucrării.

 • 11. Propune in colaborare cu Instituțiile implicate, masuri pentru imbunatatirea metodelor de lucru privind lucrările edilitar - gospodărești.

 • 12. Propune masuri tehnico-organizatorice pentru refacerea si protecția mediului inconjurator după terminarea intervențiilor.

 • 13. încheie contracte pentru inchirierea terenurilor pentru organizarea de șantier, urmărește executarea lucrărilor in conformitate cu termenele contractate.

 • 14. Transmite “Informări zilnice “ cu privire la lucrările solicitate de deținătorii de rețele si aprobate de Compartimentuln Rețele Edilitare, ce urmeaza a fi executate pe domeniul public si privat al municipiului Ploiești (precum: avarii, lucrări cu Autorizație de începerea Lucrărilor Edilitare pentru lucrări de investiții sau pentru sectorul particular), in vederea publicării pe site-ul Primăriei.

 • 15. Soluționează sesizările, solicitările si reclamatiile cetățenilor din domeniile de activitate ale serviciului.

 • 16. întocmește referate, rapoarte si proiecte de hotarari privind activitatea serviciului in vederea promovării lor in Consiliul Local, precum si proiecte de dispoziții ale Primarului

 • 17. întocmește informări sau raportări la solicitarea Consiliului Local si a Primarului.

 • 18. Asigura evidenta informatizata a tuturor documentelor sus menționate care sunt introduse in baza de date a Primăriei municipiului Ploiești, a tuturor lucrărilor la rețelele de alimentare cu apa si de preluare a apelor uzate in rețeaua publica de canalizare, a rețelelor de distribuție si transport a agentului termic, de telefonie, precum si a gazelor naturale pentru toate străzile din municipiul Ploiești pe tipuri de lucrări, termene de execuție precum si receptionarea lor, conform procedurii, aceste date putând fi accesate de oricare dintre serviciile Primăriei municipiului Ploiești.

 • 19. Asigura arhivarea documentelor serviciului in conformitate cu prevederile legale.

 • 20. Personalul din cadrul cvompartimentului răspunde de respectarea norm^or'Hevprotectie^ăv.

muncii si de prevenire si stingere a incendiilor.                         ff          '.'J. V

 • 21. Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz. In conformitate cu pipvederile jegale,^ pentru îndeplinirea atribitiilor ce ii revin;

 • 22. Exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative,^!prin^hj>tărinx;.ăie Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, Compartimentul Rețele Edilitare colaborează cu urmatoarle instituții:

 • > I.S.C. Prahova;

 • > Ploitia municipiului Ploiești;

 • > Ploitia Locala;

 • > Grupul de Pompieri Prahova;

 • > S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. , Romtelecom Prahova, S.C. Distrigaz Sud Retala, S.C. Electrica Aise Ploiești, S.C. Dalkia Termo Prahova S,R.L.;

 • > S.C. Servicii de Gospodărire Urbana;

 • > R.A.T.P. Ploiești;

 • > R.A.S,P. Ploiești;

 • > Societăți Comerciale.

Atribuții Director Executiv Adjunct sunt:

 • 1.  este subordonat Directorului Executiv al Direcției Tehnic - Investiții;

 • 2. coordonează si urmărește activitatea Serviciului Achiziții Publice și Contracte si activitatea Compartimentului Achiziții Bunuri;

 • 3. asigura organizarea procedurilor de achiziție publica conform ordonanței de urgenta a guvernului nr. 34/2006 de către personalul serviciului achiziții publice si contracte si compartimentului achiziție bunuri:

 • a) Verifica elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul primăriei si de serviciile publice subordonate Consiliului Local.

 • b) Verifica elaborarea documentației de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza caietelor de sarcini întocmite de compartimentele care au solicitat organizarea procedurilor.

 • c) Asigura îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate in termenele legale, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanța de urgență;

 • d) Participa in comisiile de evaluare a ofertelor;

 • e) Coordonează aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire:

 • f)  Verifica constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice:

 • g) Verifica centralizarea situației contractelor

 • h) Verifica întocmirea de rapoarte privind achizițiile publice efectuate.

 • i)  Propune hotarari si regulamente interne privind achizițiile publice

 • j)  Supervizează acordarea de consultanta in domeniul achizițiilor publice serviciilor publice si instituțiilor subordonate consiliului local.


  • 4.

  • 5.

  • 6.

  • 7.

  • 8.

  9.


Are obligația verificării introducerii datelor în Sistemul Info

ASESOFT și actualizării permanente a acestora;

Are inițiativa si ia masuri, după caz, in rezolvarea problemelor specific subordine;

Asigura cunoașterea legislației specifice de către personalul din subordine^/5 Răspunde de eficiența activitatii serviciilor din subordine;______________

îndruma, urmărește si verifica permanent utilizarea eficienta a programului de lucru,

preocuparea fiecărui salariat din subordine in rezolvarea competenta, legala si de calitate a tutror sarcinilor încredințate, in raport cu pregătirea si experiența fiecăruia; Repartizează corespondenta, răspunde de soluționarea problemelor curente, semnează lucrările serviciilor din subordine;


 • 10. Asigura si răspunde de rezolvarea in termen, cu respectarea legislației in vigoare, a cererilor, petițiilor, scrisorilor si sesizărilor populației;

 • 11. Propune si ia masuri in vederea îmbunătățirii activitatii serviciilor, colaborează si conlucrează cu celelalte compartimente ale primăriei, răspunzând cu promptitudine la solicitările acestora;

 • 12. Răspunde de creșterea gradului de competenta profesionala si de asigurarea unui comportament corect in relațiile cu cetățenii, in scopul creșterii prestigiului funcționarului public;

 • 13. Respecta standardele de calitate ISO 9001/2008;

 • 14. Respecta normele de protecție a muncii.

 • 15. Toate documentele întocmite se supun aprobării directorului executiv.

Exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.


Serviciul Achiziții Publice si Contracte funcționează cu structura de un post de funcție publica de conducere de șef serviciu si 7 posturi de funcție publica de execuție si este subordonat directorului executiv adjunct.

Atribuțiile Serviciului Achiziții Publice și Contracte sunt:

Organizarea procedurilor de achiziție publica de lucrări si servicii, conform ORDONANȚEI DE URGENTA nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, prin următoarele activitati:

a) Elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente (Serviciul Investiții, Serviciul Reparații si Investiții Drumuri, Serviciul Dezvoltare, întreținere Unitati Cultura, Invatamnt, Sanatate, Birou Autorizare Transport Public Local, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economica, Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civila si Protecția Muncii, Serviciul Relații Publice, Serviciul Informatica, Serviciul Proiecte cu Finanțare Internaționala, O.N.G., Serviciul Managementul Calitatii, a Circulației si Evidentei Documentelor) din cadrul primăriei.


/Zi......... ...

 • b) Elaborarea fisei de date a achiziției si coordonarea activitatii/ue^elâborare^; documentației de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluții, a/docUrnep^țidi d concurs, pe baza referatelor de necesitate si a caietelor de sarci{pi§jA           ’

compartimentele care solicita achiziția;

Definitivează documentația de atribuire, care se structurează astfel:

 • - caietul de sarcini sau, după caz, documentația descriptiva

 • - clauzele contractuale obligatorii

 • - fisa de date a achiziției

 • - formulare si modele

 • - alte informații cu privire la impozitare, protecția mediului, protecția muncii;

 • c) îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanța de urgență:

 • - transmiterea anunțurilor de intenție, de participare, de atribuire, tip erata către SEAP si JOUE, daca este cazul, a notificărilor pentru încheierea contractelor către ANRMAP

 • - transmiterea in SEAP a documentațiilor de atribuire in vederea validării de către ANRMAP, după aprobarea acestora de către ordonatorul de credite

 • - întocmirea corespondentei cu observatorii desemnați de UCVAP;

 • d) Aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire:

 • - întocmirea notelor justificative privind estimarea valorii, alegerea procedurii si criteriului de atribuire, justificării cerințelor minime de calificare, a criteriilor de selecție, a factorilor de evaluare, daca este cazul, in conformitate cu prevederile legale

 • - efectuarea studiilor de piața (prin SEAP, site-ul propriu sau de pe piața libera) pentru achizițiile directe si pentru cele care se incadreaza in anexa 2B la ordonanța

 • - intocmirea propunerilor de dispoziții cu membrii comisiilor de evaluare a ofertelor

 • - elaborarea clarificărilor, daca este cazul, si a corespondentei cu operatorii economici

 • - participarea in comisiile de evaluare a ofertelor

 • - elaborarea raportului procedurii pe baza hotărârilor comisiilor de evaluare

 • - intocmirea comunicărilor privind rezultatul procedurii si transmiterea acestora către ofertanti

 • - elaborarea punctelor de vedere si transmiterea acestora, insotite de copiile dosarelor achizițiilor si ale ofertelor, către CNSC, in cazul depunerii contestațiilor

 • - restituirea garanțiilor de participare in baza solicitărilor primite de la ofertanti

 • -  intocmirea contractelor/acordurilor cadru pe baza ofertelor castigatoare si transmiterea copiilor acestora si ale ofertelor castigatoare către compartimentele care urmăresc derularea contractelor/acordurilor cadru

 • e) Constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice:

 • - constituirea dosarului achiziției publice

 • - pastrarea dosarului achiziției publice pe o perioada de 5 ani

 • - punerea la dispoziția organelor de control a dosarului achiziției;

 • f) Elaborarea de situații si rapoarte privind achizițiile publice efectuate, către ANRMAP, Camera de Conturi etc.

 • g) Toate documentele intocmite se supun aprobării directorului executiv.

Exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.


Compartimentul Achiziții Bunuri funcționează cu structura de 3 goȘțurijSe^fijhcti publica de execuție si este subordonat Directorului executiv adjunct.

 • a) înscrierea achizițiilor de bunuri si servicii pentru uzul curent al autoritatii si de produse in programul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente funcționale din cadrul primăriei;

 • b) Elaborarea fisei de date a achiziției, a formularului de contract si definitivarea documentației de atribuire pe baza referatelor de necesitate si a caietelor de sarcini întocmite de compartimentele care solicita achiziția;

 • c) îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanța de urgență:

 • - transmiterea anunțurilor de intenție, de participare, de atribuire, tip erata către SEAP si JOUE, daca este cazul, a notificărilor pentru încheierea contractelor către ANRMAP

 • - transmiterea in SEAP a documentațiilor de atribuire in vederea validării de către

ANRMAP, după aprobarea acestora de către ordonatorul de credite

 • - întocmirea corespondentei cu observatorii desemnați de UCVAP;

 • d) Aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire:

 • - întocmirea notelor justificative privind estimarea valorii, alegerea procedurii si criteriului de atribuire, justificării cerințelor minime de calificare, a criteriilor de selecție, a factorilor de evaluare, daca este cazul, in conformitate cu prevederile legale

 • - efectuarea studiilor de piața (prin SEAP, site-ul propriu sau de pe piața libera) pentru achizițiile directe si pentru cele care se incadreaza in anexa 2B la ordonanța

 • - întocmirea propunerilor de dispoziții cu membrii comisiilor de evaluare a ofertelor

 • - elaborarea clarificărilor, daca este cazul, si a corespondentei cu operatorii economici

 • - participarea in comisiile de evaluare a ofertelor

 • - elaborarea raportului procedurii pe baza hotărârilor comisiilor de evaluare

 • - întocmirea comunicărilor privind rezultatul procedurii sî transmiterea acestora către ofertant!

 • - restituirea garanțiilor de participare in baza solicitărilor primite de la ofertanti

 • -  întocmirea contractelor/acordurilor cadru pe baza ofertelor castigatoare si transmiterea copiilor acestora si ale ofertelor castigatoare către compartimentele care urmăresc derularea contractelor/acordurilor cadru

 • - înscrierea in sistemul informatic a informațiilor despre achizițiile finalizate in vederea efectuării plăților de către Direcția Economica;

 • e) Constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice:

 • f) Elaborarea de situații si rapoarte privind achizițiile publice efectuate, către ANRMAP, Camera de Conturi etc.

 • g) Toate documentele întocmite se supun aprobării directorului executiv.

Exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.Direcția Relații Internaționale funcționează cu o structură de 2 pSstUri^de Juncție publică de conducere, 10 posturi de funcție publică de execuție și 10 posturîaFțersonal contractual de consilier- manager de proiect și cuprinde :

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, O.N.G. cu un post de funcție publică de conducere de sef serviciu și 4 posturi de funcție publică de execuție, având în subordine Compartimentul Organizare Evenimente cu 6 posturi de funcție publică

de execuție.


Compartimentul Manageri de proiect cu 10 posturi de personal contractual;

Misiune

Direcția Relații Internaționale asigură și coordonează - în limitele de competență -pregătirea, reprezentarea, gestionarea și urmărirea modului de aplicare a politicilor europene la nivelul municipiului Ploiești.

Direcția Relații Internaționale promovează imaginea municipiului Ploiești pe plan extern, prin activități care se desfășoară în țară și în străinătate.

Funcții

Colaborarea cu structurile europene, implementarea programelor și proiectelor la un nivel compatibil cu politicile europene necesită organizarea direcției astfel încât să îndeplinească următoarele funcții:

 • -  Reprezentanță - reprezintă Primăria Municipiului Ploiești în relațiile internaționale și naționale;

 • -  Planificare, coordonare - în parteneriat cu alte structuri sau organizații implicate în implementarea proiectelor;

 • -  Operațională - dezvoltă parteneriate locale, naționale, internaționale;

 • -  Informare, comunicare - centralizează și difuzează informații privind proiectele aflate în derulare.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.


Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, O.N.G. funcționează cu o structură de un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 4 posturi de funcție publică de execuție

Atribuțiile Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, O.N.G. sunt:

Implementarea programelor Uniunii Europene și derularea proiectelor:

- Elaborează și transmite reprezentanților Comisiei Europene propunerile de proiecte pe programele de finanțare;


 • -  Identifică și stabilește oportunitățile de parteneriat cu organizați?

internaționale;                                                               c?,

 • -  Planifică și urmărește activitățile specifice, definite în cadrul nrafecteW^lffltte jgi

derulare;

 • -  Coordonează activitățile partenerilor de proiect (instituții locale, di

regii locale etc.) stabilind rolul si contribuția acestora; _   _

 • -  Participă la întâlniri prevăzute în cadrul proiectelor, cu partenerii externi și TocSTT;

 • -  Raportează și evaluează periodic stadiul de realizare a proiectelor si indicatorii de performanță;

 • -  Definește și urmărește planificarea bugetară a proiectelor și eligibilitatea costurilor;

 • -  în funcție de solicitări, colaborează cu celelalte direcții din cadrul primăriei la organizarea licitațiilor necesare pentru derularea corespunzătoare a proiectelor;

 • -  Coordonează organizarea întâlnirilor cu instituții, organizații și mass-media locale pentru promovarea și susținerea proiectelor cu finanțare europeană;

 • -  Monitorizează proiectele cu finanțare europeană derulate în municipiul Ploiești;

 • -  Inițiază schimburi de experiență și susține dezvoltarea politicilor referitoare la structurile administrative locale, precum și finanțarea colectivităților locale;

 • -  Organizează activitati de diseminare a informației europene cu ocazia principalelor evenimente europene ( 9 Mai - Ziua Europei, 16-22 septembrie - Saptamana Mobilității, 5 Iunie - Ziua Mediului, etc);

 • -  Colaborează cu Asociația Municipiilor din Romania si A.I.M.F. prin participarea in proiecte comune, completarea de chestionare, formularea răspunsurilor la diferite solicitări, participarea la diferite intalniri;

 • -  Completează chestionare privind domenii de interes la nivelul comunității, servicii publice, proiecte de dezvoltare durabila;

 • -  Colaborează cu alte compartimente (direcții) in vederea organizării unor evenimente si întocmirii documentației in vederea obținerii de finanțări.

- Primește oferte si propune diferite soluții de oportunitate privind stagiile de formare, cursurile de specializare, cooperările internaționale, în vederea îmbunătățirii performanțelor funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești;

Programe de dezvoltare durabila prin accesarea fondurilor structurale

 • -  Asigura implementarea si monitorizarea proiectelor finanțate prin Programele Operaționale Regionale si Sectoriale si a proiectelor finanțate prin fonduri comunitare, prin managerii de proiect sau membrii in echipele de proiect din cadrul direcției si alaturi de echipa de consultanta contractata

 • -  Gestionează activitatea de identificare si selectare a proiectelor care corespund axelor prioritare si domeniilor de intervenție finanțate prin programele operaționale lansate;

 • -  Promovează programele operaționale si instrumentele de co-finantare complementare de tip național si european pentru marirea vizibilității si a eficacității absorbției fondurilor, la nivel local;

 • -  întocmește cereri de prefinantare, cereri de rambursare, rapoarte de progres, notificări către ADR Sud Muntenia si Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice (M.D.R.A.P.);

 • -  Participa la realizarea documentațiilor de atribuire pentru achizițiile publice prevăzute in proiectele finanțate prin fonduri structurale;

 • -  Realizează raportări către Consiliul Județean Prahova, Instituția Prefectului Județului Prahova, M.D.R.A.P privind situația proiectelor derulate, aflate in curs de derulare si propuneri de proiecte conform datelor solicitate;


si susținerea proiectelor;

 • -  Asigura managementul programelor si proiectelor implementate de municipiu pentru aplicarea politicilor de dezvoltare comunitara;

 • -  Colaborează cu Coordonator Polul de Creștere Ploiesti-Prahova, ADI Polul de creștere Ploiești - Prahova, Asociația Municipiilor din România în vederea accesării programelor finanțate prin fondurile structurale sau pentru implementarea si monitorizarea proiectelor care au obtinut finanțare;

 • -  Asigură colaborarea administrației locale cu organizațiile societății civile și organizațiile non-guvernamentale;

 • -  Participa Ia elaborarea strategiilor locale de dezvoltare

 • -  Prezintă autorităților locale oportunitățile de finanțare oferite de diferite programe de finanțare europene;

 • -  Coordonează elaborarea documentațiilor necesare accesării si desfășurării proiectelor cu finanțare externă;

 • -  Identifică finanțatori/investitorii externi pentru realizarea proiectelor de utilitate publică și dezvoltă relații cu aceștia;

 • -  Coordonează organizarea unor manifestări locale de prezentare a proiectelor în derulare (vizite, expoziții, conferințe naționale/intemaționale și alte categorii de manifestări cu caracter public);

 • -  Participă la activitățile desfășurate în cadrul schimburilor de experiență organizate de alte instituții, în vederea prezentării și promovării programelor de dezvoltare locală durabilă;

 • -  Participă la întâlniri, seminarii, burse organizate de structuri ale Uniunii Europene, în scopul creșterii capacității de perfecționare în accesarea și utilizarea Fondurilor Structurale, pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare;

 • -  Realizează activitățile specifice cuprinse în Planul de mediatizare a proiectelor, în vederea transmiterii informațiilor legate de desfășurarea proiectelor către toți partenerii implicați în derularea acestora;

 • -  Coordonează organizarea activităților de conștientizare a cetățenilor, pentru promovarea programelor europene care necesită o nouă mentalitate și atitudine din partea acestora;

 • -  Gestionează campaniile de promovare a proiectelor;

 • -  Stabilește modalitățile de comunicare (planul de mediatizare) în vederea promovării activităților derulate în cadrul proiectelor;

o Asigură documentarea și elaborarea unor materiale specifice promovării proiectelor europene: pliante, broșuri, comunicate de presă, materiale de marketing;

o întocmește materiale de prezentare a proiectelor pentru publicații de specialitate; o Coordonează și urmărește corespondența cu partenerii de programe și proiecte;

o Actualizează website-urile programelor/proiectelor europene care se derulează in municipiul Ploiești;

 • -  Participă la acțiunile organizate cu ocazia evenimentelor cuprinse în calendarul european.

Asigură interfața între Primăria Municipiului Ploiești, naționale si locale, ONG-uri


 • -  Consiliul Europei

 • -  Comisia Europeană - Directorate Generale

 • -  Clubul de la Strasbourg

 • -  Asociația Internaționala a Municipiilor Francofone. s.a

 • -  Asociația Municipiilor din România (A.M.R.)

  Polul de Creștere Ploiesti-Prahova


ADI Polul de creștere Ploiești - Prahova

O.I. A.D.R. Sud Muntenia

Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice (M.D.R.A.P.)

Consiliul Județean Prahova

Instituția Prefectului - Județul Prahova

Organizații nonguvemamentale și uniuni patronale,

Autorități locale, județene, regionale și naționale

Colaborează si sprijină ONG-urile prin:

 • -  implementarea unor activitati din proiectele derulate,

 • -  dezvoltarea si evaluarea politicilor de incluziune sociala

 • -  dezvoltarea de parteneriate pe diferite domenii

 • -  asigurarea de consiliere in vederea accesării de fonduri si pentru implementarea proiectelor aprobate

 • -  elaborarea anuală a Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activitati nonprofît de interes local in baza prevederilor Legii nr. 350/2005;

 • -  urmărirea modului de implementare a proiectelor de către ONG-uri.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.


Compartimentul Organizare Evenimente funcționează cu structură de 6 posturi de funcție publică de execuție în subordinea Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională, O.N.G..

Atribuțiile Compartimentul Organizare Evenimente sunt:

 • -  întreține relații de colaborare cu personalul diplomatic din cadrul ambasadelor acreditate la București;

 • -  Coordonează activitățile de protocol și elaborează documentația specifică procedurilor de cooperare/înfrățire a municipiului Ploiești cu alte orașe din lume;

 • -  Pregătește și participă alături de reprezentanții mandatați, la evenimente internaționale (reuniuni internaționale, târguri, expoziții, saloane internaționale, simpozioane internaționale, s.a.);

 • -  Menține relații cu reprezentanții primăriilor orașelor înfrățite, cu instituții și organizații din străinătate;

Realizează corespondența necesară inițierii și întreținerii relațiilor/de beooper^e'A internațională;           _                                                 //

Colaborează cu alte instituții pentru organizarea manifestărilor ocazionale de<sărbățorij * j naționale; _ .                                   FaWC

Cu ocazia vizitelor delegațiilor străine sau române la Consiliul LocaI(^JMfi]mwp^ut^ Ploiești, organizează activitățile de protocol și asigura materialele necesareS^^^^^ Organizează deplasările în străinătate ale autorităților locale (Primărie și uhhsiliul Local), redactează mandatele de reprezentare, pe baza invitațiilor primite și a protocoalelor existente, asigură obținerea pașapoartelor și a vizelor .

Participă la organizarea de seminarii, conferințe internaționale, acțiuni culturale si sportive.

Menține legătura cu Cetățenii de Onoare ai Municipiului Ploiești;

Exercită alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului;

Asigură realizarea materialelor de prezentare (de informare și promovare), în vederea promovării imaginii municipiului Ploiești atât pe plan extern cât și intern, în cadrul activităților ce se desfășoară în țară și străinătate;

Promovează cooperarea între colectivitățile locale, și pune în valoare diversitatea culturală

Organizează si gestionează campanii interne sau externe pentru promovarea municipiului Ploiești, cu accent pe evidențierea specificului economic și cultural al zonei;

Pregătește, organizează și promovează manifestările cultural-artistice majore, desfășurate cu sprijinul sau sub egida Primăriei: Festivalul Internațional de Poezie “Nichita Stănescu”, Concursul Național de Muzică Clasică “Marțian Negrea”, Concursul Național de Muzică Cultă “Paul Constantinescu”,

Sprijină organizatoric acțiunile cultural-istorice, consacrate unor evenimente naționale sau locale, conform calendarului elaborat în acest sens;

Dezvolta și valorifica potențialul cultural al municipiului Ploiești, în formele sale instituționalizate și atrage personalități culturale, în vederea implicării lor în susținerea unor acțiuni de profil;

Asigura legăturile cu unitățile de cultură aflate în subordinea Primăriei și le sprijină pe acestea în rezolvarea propriilor activități;

Colaborează cu factorii de profil în vederea elaborării unor programe de implicare a instituțiilor profesioniste de cultură în viața comunității și a școlii;

Promovează schimburile culturale intercomunitare și internaționale;

Sprijină comunitățile etnice în proiecte de interes local ce vizează actul educațional;

Elaborează proiecte și propuneri privind implicarea școlii, a cadrelor didactice și cea a elevilor în viața comunității;

Organizează faza naționala a olimpiadelor școlare naționale, pe discipline de concurs, in parteneriat cu Ministerul Educației si Cercetării;

Organizează si participa la evenimentele organizate de Academia Romana, Uniunea Scriitorilor din Romania, cu prilejul sesiunilor omagiale;

Continua parteneriatele școlare tip Comenius, din Programul Socrates, care au ca scop consolidarea dimensiunii europene in educație, prin promovarea activitatilor de cooperare intre scoli;

Initiaza acțiuni si propuneri privind stimularea performantelor școlare extracurriculare, cu deosebire în cadrul programului “Săptămâna de Excelență pentru Elevi”, precum si desemnarea Elevului și Profesorul Anului;


Inițiază, elaborează și coordonează programe de educație civică șizi^rfiuf implicarea unităților de învățământ și a Consiliului Local al Tinerilor; //^


Stimulează apariția unor asociații și cluburi ale elevilor, a revistelor cultural-artistice în școli;

Redactează diplomele, invitațiile, caietele-program, afișele, progr cultural-artistice tradiționale, precum și ale celor cu caracter ocazional; Sprijină inițiative din sfera relației cu rețeaua ecleziastică a orașului;

Organizează și derulează proiecte educaționale cu teme sanitare, în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică;

Monitorizează respectarea graficului de controale medicale periodice ale elevilor și preșcolarilor;

Promovează proiecte, în parteneriat cu autoritatea administrației publice locale, la propunerea Centrelor Financiare și a cabinetelor medicale, în scopul atragerii de fonduri;

Coordonează și promovează activitățile cluburilor de dezbateri academice, ce își desfășoară activitatea în colegiile naționale “Mihai Viteazul” și “I.L.Caragiale” Ploiești (AES și ARGO), sub îndrumarea prof. Gelu Hanganu și Simona Mazilu;

Susține activitățile inițiate de Palatul Copiilor.

Relații de colaborare


 • -  Clubul de la Strasbourg,

 • -  Asociația Internațională a Municipiilor Francofone (A.I.M.F.),

 • -  Organisme și Asociații Europene,

 • -  Ambasade cu sediul în București,

 • -  Instituții Internaționale,

 • -  Ministere din cadrul Guvernului României,

 • -  Organizații nonguvemamentale și uniuni patronale,

 • -  Autorități locale, județene, regionale și naționale,

 • -  Asociația Municipiilor din România (A.M.R.),

 • -  Federația Autorităților Locale din România (F.A.L.R.),

 • -  Camera de Comerț și Industrie Prahova,

 • -  Instituții locale specializate și Agenții descentralizare în teritoriu,

 • - Academia Romana,

 • -  Uniunea Scriitorilor din Romania,

 • -  Direcția Județeană pentru Cultura si Patrimoniul National,

 • -  Inspectoratul Școlar Județean Prahova,

 • -  Alianța Franceza,

 • -  Rețeaua de invatamant preuniversitar din Ploiești si Universitatea Petrol-Gaze,

 • -  Totalitatea instituțiilor de cultura din Ploiești si județul Prahova (Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, teatrul „Toma Caragiu”, filarmonica „Paul Constantinescu”, Casa de Cultura I.L.Caragiale”, Muzeul Județean de Istorie si Arheologie, Muzeul de Arta „Ion Ionescu Quintus”, Muzeul de Științele Naturii Prahova”),

 • -  Societatea Culturala „Ploiești, mileniul III”,

 • -  Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Prahova,

 • -  Palatul Copiilor.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.Compartimentul Manageri de proiect funcționează cu structură de personal contractual.

Atribuțiile Compartimentul Manageri de proiect sunt:

Implementarea programelor Uniunii Europene și derularea proiectelor:


Se documentează permanent (pe site-urile cu programe și proiecte active ale Comisiei Europene) și identifică programe și propuneri de proiecte europene pentru a fi implementate la nivelul municipalității;

Elaborează propuneri de proiecte si le trimite pentru evaluare Comisiei Europene (completare formular de participare, incheiere acord de participare, incheiere acord de parteneriat unde este cazul, scriere anexa tehnica, planificare activitati proiect, completare date instituție in bugetul general al proiectului, intocmire buget de proiect) Negociază propunerile de proiect evaluate favorabil de către Comisia Europeană cu ofițerii de proiect europeni;

Identifică potențiali investitori și menține constant relațiile cu partenerii implicați în proiecte;

Menține relații de colaborare și asigură asistență de specialitate partenerilor de proiect; Organizează și participă la întâlnirile cu partenerii de proiect conform calendarelor stabilite;

Planifică si urmărește activitățile specifice pachetelor de lucru definite in proiectele derulate;

Traduce și adaptează proiectele și materialele provenite de la Uniunea Europeană sau partenerii de proiect;

Raportează și evaluează periodic, stadiul de realizare a etapelor proiectelor și a indicatorilor de performantă;

Asigură activitățile cuprinse în planul de diseminare a informațiilor și a pachetelor de lucru, grupurilor țintă stabilite in proiecte;

Asigură încheierea parteneriatelor cu investitori locali sau alte organizații;

Organizează întâlniri cu instituții și organizații locale pentru promovarea și susținerea realizării proiectelor;

Monitorizează site-urile interne și internaționale în vederea promovării proiectelor în derulare;

Monitorizează și actualizează site-urile dedicate proiectelor aflate in derulare;

Organizează activități de conștientizare a cetățenilor, pentru promovarea proiectelor care necesită informarea și implicarea activă din partea acestora;

Participă și reprezintă municipalitatea, în baza competențelor stabilite de șeful ierarhic, la întâlnirile de lucru cu partenerii de proiect europeni;

Programe de dezvoltare durabila prin accesarea fondurilor structurale

 • -   Se documentează permanent, identifică sursele și valorifică și informațiile difuzate necesare întocmirii portofoliului de proiecte locale;

 • -  Monitorizează site-urile dedicate metodologiilor de accesare a fondurilor structurale;

 • -  Urmărește respectarea termenelor prestabilite pentru etapele de implementare a proiectelor;

  Urmărește respectarea regulilor de eligibilitate a cheltuielilor;

  Asigură asistență de specialitate organizațiilor interesate de accesă structurale;                                                              IU

  Monitorizează derularea proiectelor și atingerea obiectivelor stabilite îrU Menține contactul cu Autoritatea de Management si va asigura cornul factorii implicați in proiect;

  Urmărește realizarea sarcinilor si responsabilităților membrilor echipei;Solicita membrilor echipei avizarea documentelor specifice fiecărui compartiment (tehnic, juridic, achiziții publice);

Verifica si monitorizează activitatea de management desfasurata de firma de consultanta contractata;

întocmește cereri de prefinantare, cereri de rambursare, rapoarte de progres, notificări către ADR Sud Muntenia si Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice (M.D.R.A.P.);

Participa la realizarea documentațiilor de atribuire pentru achizițiile publice prevăzute in proiectele finanțate prin fonduri structurale;

Realizează raportări către Consiliul Județean Prahova, Instituția Prefectului Județului Prahova, M.D.R.A.P privind situația proiectelor derulate, aflate in curs de derulare si propuneri de proiecte conform datelor solicitate;

Colaborează cu factorii implicați in vederea realizării documentației pentru pregătirea cererilor de finanțare si a documentațiilor pentru proiectele prioritare din PID in scopul depunerii spre aprobare la Organismul Intermediar;

Monitorizează indicatorii de activitate, rezultatele si evaluarea acestora;

Urmărește modul de derulare si incadrare in grafic a activitatilor prevăzute in proiect; In momentul constatării apariției unor probleme in derularea proiectului,va lua masuri corective a acestora;

Monitorizează si solicita membrilor echipei rapoarte periodice privind realizarea activitatilor propuse;

Solicita raportările tehnice Direcției tehnice in scopul înaintării acestora către Autoritatea de Management.

Asigură încheierea parteneriatelor locale și promovează relații de colaborare cu investitori locali;

Participă la acțiunile de asistență directă ale Comisiei Europene la nivelul parteneriatelor din municipiul Ploiești;

Participă la schimburi de experiență cu principalii finanțatori ai programelor de dezvoltare.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.


Serviciul Relații Publice funcționează cu structură de un post de funcție publică de conducere de sef serviciu și 9 posturi de funcție publică de execuție în subordinea directă a primarului municipiului Ploiești.

Atribuțiile Serviciului Relații Publice sunt:


Crearea și supervizarea unui sistem comunicațional intern și extern pentruvnnsmânagement eficient al informațiilor;

Coordonarea activităților derulate pentru pagina de internet a instituției;

Preluarea solicitărilor venite din partea publicului și a mass-media conform Legii nr.544/2001, cu completările și modificările ulterioare, soluționarea eficientă, arhivarea acestora și urmărirea feed-back-ului;

Asigurarea transparenței administrației publice locale în conformitate cu Legea nr.52/2003;

Asigurarea managementului de criză la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești, conform legislației în vigoare;

Facilitarea întâlnirilor, interviurilor Primarului, a celorlalți membri ai echipei de conducere și a specialiștilor din Primărie la emisiunile Radio - TV;

Organizarea și planificarea diferitelor evenimente, conferințe de presă, dezbateri publice sau consultări cetățenești;

Elaborarea materialelor pentru conferințele de presă sau dezbateri publice menite să promoveze imaginea instituției și să informeze corect publicul;

Preluarea și centralizarea periodică a informațiilor provenite din compartimentele Primăriei, în ceea ce privește activitatea desfășurată;

Mediatizarea activității zilnice a Primăriei Municipiului Ploiești și a instituițiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești, gestionarea imaginii autorității publice locale în ansamblu;

Monitorizarea imaginii primăriei și a Consiliului Local la nivelul mass-media și al comunității locale;

Consilierea și informarea cetățenilor cu privire la activitățile primăriei și Consiliului Local;

Elaborarea, editarea și tipărirea materialor informative privind activitatea proprie, serviciile oferite, modalități de accesare a informațiilor (afișe, fluturași, broșuri, raportul anual, etc.);

Realizarea unui serviciu pentru cetățeni care să îi sprijine cu profesionalism și promptitudine în rezolvarea problemelor, în obținerea de informații publice, în stimularea participării cetățenești la luarea deciziilor împreună cu administrația locală;

Asigura legătură permanenta cu publicul;

Organizează audientele susținute de primar și viceprimari si asigura informațiile cerute de persoanele care solicita audiente;

Transmite compartimentelor din cadrul Primăriei Ploiești problemele ce au făcut obiectul audientelor;

Solicita birourilor si serviciilor Primăriei informații cu privire la soluționarea cererilor celor care au fost in audienta si comunica petentilor răspunsul primit;

Primește, înregistrează, repartizează si verifica pe teren soluționarea sesizărilor transmise de Guvernul României, Senat, Camera Deputatilor, Prefectura Județului Prahova, Consiliul Județean Prahova, precum si a celor înregistrate la audientele acordate de executivul primăriei;

Tine evidenta tuturor actelor ce le instrumentează;

Urmărește rezolvarea corespondentei in conformitate cu legislația in vigoare;

Colaborează cu celelalte birouri si servicii ale primăriei in executarea atribuțiilor specifice; Prezintă la cererea Consiliului Local si a Primarului rapoarte si informări privind activitatea serviciului, in termenul si forma solicitata;

 • 24. Urmărește transmiterea cererilor si a scrisorilor care nu sunt de competenta^^Sini-s§ft^\

locale către societățile comerciale, regiile si instituțiile de a căror          d^inăe’F^

soluționarea acestora, urmărind modul de soluționare si transmitere a răspunsurifoiWahe pe?nti;                                       W'OgU

i **** -■*&//

aliujui v


 • 25. Oferă informații cu privire la activitatea Primăriei Municipiului Ploiesti\Și/a Consiliului

Local;                                                      .....

£,oc_ibi?

acorduri, autorizații, aprobări care intra in competenta primăriei si a serviciilor publice din subordine;


 • 26. Oferă relații si informații privind modalitatea de a obține diverse document^

 • 27. Sprijină cetățenii sau grupuri de cetateni in rezolvarea unor probleme personale sau comune care sunt in aria de competenta a primăriei;

 • 28. Asigura transparenta decizionala in administrația publica;

 • 29. Asigura imbunatatirea comunicării dintre cetateni si autoritatea pe care o reprezintă, prin procesarea si actualizarea permanenta a bazei de date ;

 • 30. Asigură imbunatatirea comunicării interne în cadrul instituției.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

A

In exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Serviciul Relații Publice colaborează cu următoarele instituții:

 • >  Instituția Prefectului - Județul Prahova,Consiliul Județean Prahova

 • >  Direcția Muncii si Protecției Sociale Prahova

 • >  Inspectoratul Școlar Județean Prahova

 • >  Direcția Sanitara Prahova,Inspectoratul Județean de Sanatate Publica Prahova

 • >  Agenția de Stat pentru Protecția Mediului Prahova

 • >  Politia Municipiului Ploiești

 • >  Poliția Locala Ploiești

 • >  Uniunea Asociațiilor de Proprietari a Municipiului Ploiești

 • >  R.A.T.P. Ploiești, R.A.S. P. Ploiești

 • >  SC Dalkia SA , Rosal București


Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă si Protecția Muncii funcționează în subordinea directă a primarului municipiului Ploiești, în structură de un post de funcție publică de conducere de sef serviciu, 8 posturi de funcție publică de execuție și 27 posturi de personal contractual de execuție care funcționează în cadrul compatimentului Administrativ întreținere și compartimentului Deservire Auto.

Atribuțiile Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă si Protecția Muncii sunt:

RESURSE UMANE :

 • 1. Asigură aplicarea reglementărilor legale privind încadrarea și salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

  Acordă îndrumare unităților bugetare de subordonare locală în realizarea uneiflojSțe^^ încadrări salariale a personalului acestora;

  F ,o


A                                                                                 //o ’v          \

întocmește raportul de specialitate la proiectele de hotărâre în domeniul de^âctivifate:%lv \ serviciului, acordând aviz favorabil la proiectele de hotărâri;                 w »(•:

întocmește anexele la proiectele de hotărâre în domeniul de activitate al serviciului;-- -întocmește statele de personal ale Primăriei municipiului Ploiești;

Acordă sprijin și îndrumare unităților bugetare de subordonare locală în întocmirea' propriilor state de funcții și de personal;

în colaborare cu Serviciul Buget împrumuturi stabilește necesarul fondului de salarii și alte drepturi de personal, în vederea înscrierii în proiectul de buget;

Efectuează lucrările privind evidența și mișcarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

întocmește proiectele de dispoziții și celelalte lucrări privind încadrarea și promovarea în muncă a personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

întocmește proiecte de dispoziții privind stabilirea de drepturi salariale pentru personalul care participă la proiectele din fonduri internaționale pe baza procedurii aprobate de către primarul municipiului Ploiești;

Efectuează lucrările legate de întocmirea, modificarea și încetarea contractului individual de muncă, pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Efectuează lucrările legate de încadrarea, modificarea, transferarea și încetarea raportului de serviciu pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Asigură asistență și consiliere în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare și a fiselor de evaluare a performanțelor profesionale, după caz, pentru angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Asigură înregistrarea, evidența și păstrarea fișelor de evaluare a performanțelor profesionale ale personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Asigură înregistrarea, evidența și păstrarea rapoartelor de evaluare ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Solicită în luna decembrie pentru anul următor, întocmirea programării concediilor de odihnă ale salariaților aparatului de specialitate al primarului și urmărește efectuarea acestora.

Tine evidența zilelor de concediu medical, concediu de odihna, concediu de studii și de concediu fără plată pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Verifică și avizează foile de pontaj întocmite de șefii de compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

întocmește note de concediu privind concediul de odihna, concediul medical, concediul fara plata si concediul acordat pentru studiile salariatiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, le înregistrează si le comunica compartimentului Financiar în vederea acordării drepturilor salariale ;

Eliberează adeverințe solicitate de personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Organizează concursuri și examene în vederea ocupării posturilor vacante și temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Răspunde de organizarea și funcționarea, potrivit legii, a comisiei de concurs și a comisiei de contestații; asigură secretariatul acestor comisii.

 • 23. întocmește documentația în vederea acordării concediului pentru creșterea

vârsta de 2 ani, pe baza solicitărilor personalului din cadrul aparatului d^^^ălît^Mv\ primarului municipiului Ploiești;

 • 24. întocmește contractele de gestiune pentru personalul cu atribuții specitțce dmj^atap - '

aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești; precum și ^Ax^i^rîale privind modificarea acestora ;______________7__________T?___________r. . . _ - _ _ ;------------r

 • 25. Introduce date si actualizează baza de date a Registrului de evidenta a sal ari personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești și asigură transmiterea datelor în termenele prevăzute de lege către Inspectoratul Teritorial de Munca;

 • 26. Asigură întocmirea, completarea și păstrarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

 • 27. Primește, înregistrează, ține evidența declarațiilor de avere ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, asigură scanarea și transmiterea acestora către serviciul Informatică în vederea publicării pe site-ul Primăriei Municipiului Ploiești, asigurând totodată și transmiterea către Agenția Națională de Integritate;

 • 28. Primește, înregistrează, ține evidența declarațiilor de interese ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, asigură scanarea și transmiterea acestora către serviciul Informatică în vederea publicării pe site-ul Primăriei Municipiului Ploiești, asigurând totodată și transmiterea către Agenția Națională de Integritate;

 • 29. întocmește și actualizează Registrul Declarațiilor de interese ;

 • 30. întocmește și actualizează Registrul Declarațiilor de avere ;

 • 31. Prezintă, la cererea Consiliului Local si a Primarului rapoarte si informări privind activitatea desfasurata, în termenul si forma solicitata;

 • 32. Operează în sistemul integrat de informatica al instituției și asigură întreținerea acestuia din punct de vedere al actualizărilor datelor personale și profesionale ale salariaților ;

 • 33. Asigură relația cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici prin transmiterea datelor și informațiilor solicitate, conform prevederilor legale ;

 • 34. întocmește statele de funcții si organigrama în programul informatic integrat al instituției ori de câte ori acestea se modifică conform prevederilor legale (reorganizări ale instituției, avansări și promovări în funcții, clase și grade ale funcționarilor publici și în grade și trepte profesionale ale personalului contractual al instituției);

 • 35. Asigură transmiterea către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a planului de ocupare a funcțiilor publice centralizat.

ORGANIZARE:

 • 1. Asigură asistență și consiliere în vederea întocmirii fiselor de post pentru angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

 • 2.  Asigură înregistrarea, evidența și păstrarea fișelor posturilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

 • 3.  întocmește si tine evidenta ecusoanelor salariaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești precum si a legitimațiilor de control pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • 4.  întocmește situații statistice legate de salarizarea și numărul de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești solicitate de Direcția


Județeană de Statistica Prahova si Direcția Finanțelor Publice si Stat Prahova;

Eliberează și ține evidența legitimațiilor de serviciu a salariaților PrinHărrei', consilierilor locali.

Asigură, la solicitarea conducerii instituției, întocmirea formalităților priv^^^p^f^n actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, in baza conclua “ conducătorului instituției si/sau propunerilor primite de la compartimentele de specialitate; întocmește, pe baza propunerilor serviciilor și instituțiilor publice din structura Consiliului Local, documentația necesară în vederea aprobării organigramelor, numărului total de posturi, Regulamentului de Organizare si Funcționare si a statelor de funcții ale acestora; Elaborează instrucțiunile necesare bunei funcționări a compartimentelor din structura organizatorică;

Solicita compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, pe baza ofertelor instituțiilor specializate, propuneri privind salariații care vor participa la cursurile de formare/perfecționare profesională și pe baza acestora întocmește planul de formare profesională, pe care îl supune aprobării Primarului;

întocmește formalitățile privind participarea la cursurile de formare/perfecționare profesională a salariaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Asigură întocmirea formalităților pentru efectuarea practicii de către studenții care solicită acest lucru și eliberează sau avizează adeverințe în acest sens;

întocmește documentația de înființare sau reorganizare a unor servicii publice sau instituții publice în subordinea Consililui Local, precum și a regiilor autonome si societăților comerciale de interes local aflate sub autoritatea acestuia;

întocmește documentațiile necesare privind numirea, sancționarea și eliberarea din funcție a conducătorilor unităților subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia;

La solicitarea justificată a serviciilor și instituțiilor publice din structura Consililui Local întocmește documentația necesară supunerii spre aprobare a transformării unor posturi vacante, prevăzute în statul de funcții.

ADMINISTRATIV:

Coordonează activitatea șoferilor, muncitorilor și îngrijitoarelor din cadrul celor două compartimente din subordine, respectiv activitatea compartimentului Administrativ -întreținere și a compartimentului Deservire Auto.

A

In urma selecției de oferte preia de la serviciul Achiziții Publice și Contracte notele justificative și urmărește achiziționarea mărfurilor conform acestora, verificând ca facturile emise de societățile nominalizate în notele justificative să respecte exactitatea prețurilor, a cantităților, precum și a respectării termenelor de livrare a acestora;

în urma licitației sau a selecției de oferte preia notele justificative sau contractele de la serviciul Achiziții Publice și Contracte și urmărește derularea contractelor ce au fost încheiate la nivel de municipiul Ploiești pentru activitatea specifică de administrativ și întreținere (hârtie, cartușe imprimante, mașini, carburant, etc.) ;

în urma licitației sau a selecției de oferte preia de la notele justificative sau contractele de la serviciul Achiziții Publice și Contracte și urmărește derularea contractelor ce au fost încheiate cu furnizorii de presă și alte publicații;

Asigură circuitul documentelor în vederea înregistrării contabile (înregistrarea, avizarea facturilor, etc);

A

întocmește, verifică, ține evidența și gestionează notele de intrare și recepție;

Avizează facturile din punct de vedere al corectitudinii prețului, a cantităților Jivrati (și respectării termenului de livrare a mărfurilor achiziționate ;


întocmește situații pentru întocmirea bugetului sau a rectificării acestuia 'Jr^f întocmește diverse situații către compartimentul Financiar, precum și Usituații sțătiștîck solicitate în conformitate cu prevederile legale ;                                           x

Primește, înregistrează, ține evidența contractelor cu utilitățile și întobmeȘl^șjtjiățiL referitoare la recuperarea debitelor de la unitățile de subordonare locală ale căror^sediiriac parte din patrimoniul municipiului Ploiești;

întocmește, verifică, ține evidența și gestionează foile de parcurs ale mașinilor ce aparțin instituției, întocmește situații către compartimentul Financiar pentru evidența și verificarea cheltuielilor pentru aceste mașini (carburant, piese de schimb, verificări periodice, diverse asigurări) și avizează facturile primite ;

Primește, înregistrează, ține evidența contractelor cu furnizorii de prestări servicii (aer condiționat, copiatoare xerox, etc) și supraveghează derularea acestora ;

Efectuează inventarierea anuală sau ori de câte ori este cazul.

Gestionează valorile materiale din magazia Primăriei municipiului Ploiești.

Prezintă, la cererea Consiliului Local si a Primarului, rapoarte si informări privind activitatea desfasurata, în termenul si forma solicitata.

Asigura colaborarea cu prestatorii de telefonie fixă și mobilă pentru utilizarea serviciilor puse la dispoziție de aceștia (înființarea, mutarea sau desființarea numerelor de telefon interioare, directe sau faxuri, aparate de cârd, roaming, etc.);

Asigură organizarea activității personalului de întreținere, controlează și asigură curățenia în spațiile Primăriei.

Face propuneri pentru contractarea cu agenți economici a lucrărilor ce depășesc posibilitățile tehnice ale instituției.

PROTECȚIE CIVILĂ:

Organizează activitatea de informare și pregătire preventivă a populației cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de protecție, obligațiile ce îi revin si modul de acțiune pe timpul situațiilor de urgentă.

Asigură organizarea si pregătirea serviciilor pentru situații de urgentă si colaborarea cu organismele specializate cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență.

Asigură protecția populației prin înștiințare, alarmare, adăpostire, evacuare si protecția bunurilor materiale în situații de urgență.

Organizează si execută intervenția operativă pentru reducerea de pierderi de vieți omenești, limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență civile și a conflictelor armate.

Ține evidenta forțelor, mijloacelor si utilajelor ce pot participa la acțiuni de intervenție. Identifică tipurile de riscuri generatoare de dezastre la nivelul municipiului Ploiești; întocmește si prezintă spre aprobare primarului și, când e cazul, spre avizare șefului Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență:

 • -   Planul de analiză și acoperire a riscurilor al municipiului Ploiești;

 • -  Planul de apărare împotriva efectelor seismelor;

 • -  Planul de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si poluărilor accidentale;

 • -  Planul de evacuare al municipiului Ploiești în situații de urgențe civile generate de dezastre;

 • -  Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență;


Planul de asigurare a continuității activității Primăriei municipiu serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local în cazul apariție^ urgență;

 • -  Planul de control la agenții economici si instituțiile publice din mu^ici^iM-'Ploiejți^

 • -  Dosarul cu organizarea (catalogul local) și înzestrarea pentru situații^^^Șî^?v

 • -  Dosarul cu evidența convocărilor de pregătire;

 • -  Dosarul de înștiințare-alarmare al municipiului Ploiești (schema de înștiințare, schema de alarmare, evidența mijloacelor de înștiințare-alarmare, harta cu mijloacele de alarmare si cu audibilitatea semnalelor de alarmare);

 • -   Fișa localității.

Actualizează documentele enumerate potrivit legislației în vigoare.

 • 8. Urmărește menținerea în stare operațională sistemului de înștiințare - alarmare, menținerea în stare de funcționare a rețelei de puncte de comandă și a adăposturilor de protecție civilă speciale din municipiu.

 • 9. îndrumă, controlează și sprijină celulele pentru situații de urgență de la nivelul operatorilor economici și instituțiilor publice din municipiu; avizează planurile de pregătire anuale si planurile de evacuare, protecție și intervenție ale acestora.

 • 10. Pregătește și desfășoară exercițiile de alarmare publică și exercițiile complexe în cadrul aplicațiilor interjudețene; întocmește și prezintă spre avizare și aprobare concepțiile și planurile de desfășurare ale exercițiilor.

 • 11. Organizează și conduce nemijlocit antrenamentele și exercițiile cu serviciile pentru situații de urgentă de la municipiu si agenții economici.

 • 12. Organizează și desfășoară exerciții practice la operatorii economici care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase.

 • 13. Participă la antrenamentele de înștiințare-avertizare și de transmisiuni-alarmare în rețeaua radio și radiotelefon, cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență.

 • 14. Propune includerea bugetul Primăriei a sumelor necesare și urmărește dotarea pentru situații de urgență cu tehnică și materiale, în conformitate cu normele de înzestrare. Gestionează aceste materiale.

 • 15. Pregătește ședințele Comitetului municipal pentru Situații de Urgentă și Unității Antiepizootice Locale ale municipiului Ploiești; asigură Secretariatul Tehnic, redactează și gestionează documentele Comitetului municipal pentru Situații de Urgentă.

 • 16. Controlează modul de instruire al salariatilor de la operatorii economici si instituțiile publice din municipiul Ploiești, în domeniul situațiilor de urgență.

 • 17. întocmește și transmite Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean, situațiile și rapoartele solicitate.

 • 18. întocmește planuri de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate în urma controalelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean și urmărește modul de realizare a acestora.

 • 19. întocmește rapoarte de specialitate si referate pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului Local si dispoziții ale Primarului în domeniile de activitate.

 • 20. Prezintă, la cererea Consiliului Local si a Primarului, rapoarte si informări privind -----activitatea desfășurată, în'termenul si formă solicitată?

APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR;

1. Participă la elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul Primăriei municipiului Ploiești (întocmirea actelor de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor, planul de analiză și acoperire a riscurilor, fișa localității).

întocmește situația riscurilor de producere a incendiilor din cadrul instituție^șUmăș^rile^ pentru înlăturarea acestora. întocmește pentru locațiile în care își desfașoara^cț^tatea Primăria municipiului Ploiești următoarele documente:                  jt | '           )

 • -  Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă;                v J

 • -  Planurile de evacuare a persoanelor și a bunurilor materiale în caz de^lfee^dhg^^

 • -  Planul de intervenție în caz de incendiu.

întocmește Instrucțiuni proprii cu măsuri de prevenire și stingere a incendiilor pentru salariații Primăriei.

îndrumă și verifică aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor la locurile de muncă.

A

întocmește tematicile pentru toate fazele de instruire (introductiv-generală, la locul de muncă și periodice) în domeniul situațiilor de urgență pentru salariații Primăriei și stabilește periodicitatea instruirilor în funcție de locul de muncă.

Elaborează temele si materialele care urmează a fi prelucrate în cadrul instruirilor. Efectuează informarea și instrurea introductiv-generală în domeniul situațiilor de urgență pentru salariații Primăriei.

Verifică efectuarea de către conducătorii locurilor de muncă a instruirilor la locul de

muncă și a celor periodice în domeniul situațiilor de urgență pentru salariații Primăriei. Verifică cunoașterea și aplicarea de către lucrători a informațiilor primite.

Organizează, desfășoară și ține evidența exercițiilor privind modul de acțiune în caz de incendiu.

Propune includerea în bugetul Primăriei a fondurilor necesare și urmărește dotarea pentru organizarea activității de apărare împotriva incendiilor și echipării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor (instalații de protecție împotriva incendiilor, stingătoare, unelte și mijloace de intervenție).

. Prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situația impune, raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor.

. Acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate Centrului operativ județean pentru situații de urgență în îndeplinirea atribuțiilor.

. întocmește planuri de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate în urma controalelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean și urmărește modul de realizare a acestora.

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ:

Asigură identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă,echipamente de muncă și mediul de muncă.

întocmește și actualizează Planul de prevenire și protecție.

Elaborează instrucțiuni proprii pentru aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă în cadrul primăriei Ploiești.

Propune responsabilitățile ce le revin lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și care vor fi aprobate de angajator prin fișa postului.

Verifică cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în Planul de prevenire și protecție, precum și a responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă.

întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

Elaborează tematici pentru toate fazele de instruire de securitate și sănătate în muncă; stabilește periodicitatea instruirilor în funcție de locul de muncă.


Elaborează temele si materialele care urmează a fi prelucrate în cadrul instrui$j<$ Asigură informarea și instruirea introductiv-generală a lucrătorilor în domeniu și sănătății în muncă și verificarea cunoașterii și aplicării de către lucrători ’primite.

Verifică efectuarea de către conducătorii locurilor de muncă a instruiri muncă și a celor periodice în domeniul securității și sănătății în muncă. Verifică cunoașterea și aplicarea de către lucrători a informațiilor primite.

Ține evidența zonelor cu risc ridicat și specific. întocmește planul de acțiune în caz de pericol grav și iminent și instruiește lucrătorii cu privire la aplicarea lui.

Stabilește zonele care necesită semnalizare, tipul de semnalizare necesar și amplasarea pictogramelor conform prevederilor legale.

Ține evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării lor.

Ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare.

Ține evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic.

Verifică starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță.

Informează angajatorul, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de muncă și propune măsuri de prevenire și protecție.

Identifică echipamentele individuale de protecție necesare și întocmește necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție.

Participă la comunicarea și cercetarea evenimentelor.

întocmește Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă, a incidentelor periculoase, a accidentelor ușoare, a accidentaților în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile lucrătoare.

Elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrători, în conformitate cu prevederile legale.

Urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor.

Colaborează cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor, cu medicul de medicină a muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție.

Propune sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

Propune clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini. Asigură lucrările de secretariat ale Comitetului de securitate și sănătate în muncă, întocmește necesarul de mijloace materiale pentru desfășurarea activităților de prevenire și protecție și propune includerea acestora în buget.

MOBILIZAREA LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI PREGĂTIREA TERITORIULUI PENTRU APĂRARE:

Asigură întocmirea Carnetului de mobilizare al Consiliului Local Ploiești și Primăriei municipiului Ploiești.

întocmește Cererea de mobilizare la locul de muncă pentru Consiliului Local Ploiești și Primăria municipiului Ploiești.

Elaborează Programul de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare ce urmează a fi distruibuite raționalizat populației în caz de mobilizare sau război.

4.


5.


6.Elaborează propunerile de cheltuieli pentru apărare în cadrul proiectul dc^bh caz de război.                                                           fL

Asigură lucrările de secretariat ale Comisiei pentru probleme de apărareVa’miuj Ploiești.

întocmește și transmite Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Pralio^a^sji^țnlt necesare pentru elaborarea Planului de mobilizare a economiei județului -Prahova pentru apărare, a Monografiei economic-militare a județului Prahova, precum și alte situații solicitate.


Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

în exercitarea atribuțiilor, colaborează cu următoarele instituții:

 • •  Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgentă Prahova;

 • •  Instituția Prefectului - județul Prahova;

 • •  Consiliul Județean Prahova;

 • •  Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova;

 • •  Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale -Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Prahova;

 • •  Politia Municipiului Ploiești;

 • •  Politia Locala Ploiești;

 • •  Grupul Județean de Jandarmi Prahova;

 • •  Direcția de Sănătate Publică Prahova;

 • •  Direcția Sanitară Veterinară si pentru Siguaranța Alimentelor Prahova;

 • •  Agenția pentru Protecția Mediului Prahova;

 • •  Stația Meteo Ploiești;

 • •  Regia Autonomă “Apele Romane” Prahova;

 • •  S.C. „Distrigaz-Sud” - Sucursala Ploiești;

 • •  S.C. Electrica - S.D. Ploiești

 • •  S.C. Romtelecom Prahova;

 • •  S.C. Apa-Nova Ploiești;

 • •  S.C. Dalkia Ploiești;

 • •  S.C. Rosal - zona Ploiești;

 • •  Spitalul județean de Urgentă Ploiești;

 • •  Spitalul municipal Ploiești;

 • •  Serviciul de Ambulanță Prahova;

 • •  Serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local;

 • •  Agenții economici si instituțiile publice din municipiul Ploiești, catalogati din punct de vedere al protecției civile.


Serviciul Informatică funcționează cu o structură de un post de funcție publică de conducere de sef serviciu și 8 posturi de funcție publică de execuție în subordinea directă a primarului municipiului Ploiești.

Atribuțiile Serviciului Informatică sunt:


1.


2.


 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

9.


Asigură menținerea in funcțiune a Sistemului Informatic Integrat, a\Jtdali.z funcție de evoluția echipamentelor hardware si a produselor softwar^gd^țE continuă la necesitățile Primăriei Municipiului Ploiești si a celor subordonate Consiliului Local;

Coordonează activitățile de dezvoltare si utilizare a sistemului informatic pe baza unor planuri de acțiune care cuprind obiective, etape de realizare, termene, responsabilități, resurse umane si analiza riscurilor ;

Monitorizează gradul si modul de utilizare a sistemului informatic ;

Administrează baza de date a sistemului informatic ;

Gestionează drepturile de acces al utilizatorilor in Sistemului Informatic Integrat; Asigură instruirea personalului pentru utilizarea Sistemului Informatic Integrat; Realizează copii de siguranța pentru Sistemului Informatic Integrat;

Identifica resursele hardware necesare exploatării în condiții optime a Sistemului Informatic Integrat;

Gestionează licențele pentru software-ul specific necesar utilizării sistemului informatic;

 • 10. Realizează analiza riscurilor specifice privind utilizarea Sistemului Informatic Integrat;

 • 11. Administrează circuitul informatizat al documentelor ;

 • 12. Administrează serviciile electronice pentru cetățeni;

 • 13. Asigură suportul de specialitate pentru desfasurarea ședințelor Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • 14. Realizează și intretine website-ului oficial al municipiului Ploiești;

 • 15. Asigură servicii de tehnoredactare computerizata ;

 • 16. Administrează rețeaua de calculatoare a Primăriei municipiului Ploiești;

 • 17. Poate contracta, cu respectarea prevederilor legale și cu aprobarea conducerii Primăriei, lucrări de service pentru echipamentele din dotare ;

 • 18. Elaborează caietele de sarcini pentru achiziționarea de echipamente de calcul, soft sau comunicații, prin licitații sau cereri de oferte etc.;

 • 19. Coordonează din punct de vedere informațional, activitățile în care este implicată Primăria, asigurând necesarul de echipament de calcul și soft specializat;

 • 20. întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul local;

 • 21. Urmărește activitatea societății care asigură mentenanța sistemului de supraveghere video din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Ploiești;

 • 22. Urmărește modul de derulare a contractului de cooperare dintre Municipiul Ploiești și Serviciul de Telecomunicații Speciale ;

 • 23. Urmărește modul de derulare a contractului de furnizare de servicii de comunicații pentru cele 17 intersecții semaforizate în care sunt instalate camere de supraveghere video.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

In exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Serviciul Informatic instituții:

>

>

>

>

>


Direcția Județeană de Statistica; Instituții de asistenta sociala; Instituții de învățământ;

Instituții de cultura;

Instituții sanitare;


 • > Instituțiile Publice aflate in directa subordonare a Consiliului Local;

 • > Serviciul de Telecomunicații Speciale ;

 • > Firmele partenere pentru contractele in curs;

 • > Firmele care asigura operațiunile de service pentru echipamentele informaticeServiciul Auditare Internă funcționează cu o structură de un post de conducere de _______

funcție publică de șef serviciu și 8 posturi de execuție de funcție publică în subordinea directă a primarului municipiului Ploiești.

Atribuțiile Serviciului Auditare Internă sunt:

 • 1. Elaborează norme metodologice specifice entității publice în care își desfășoară activitatea cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);

 • 2. Elaborează proiectul planului multianual și al planului anual de audit public intern și îl supune aprobării conducerii în termenele legale;

 • 3. Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate.

 • 4. Efectuează de misiuni de audit public intern de asigurare și de consiliere atât asupra activității serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, cât și asupra entităților aflate în subordinea, sub coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • 5. Informează Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările neinsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

 • 6. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

 • 7. Elaborează raportul anual al activității de audit, respectând cerințele minimale potrivit cadrului metodologic elaborat de U.C.A.A.P.I.;

 • 8. In cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice si structurii de control intern abilitate;

 • 9.   Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităților entităților subordonate, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea patrimoniului public. Serviciul Auditare Internă auditeaza, cel puțin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, următoarele:

 • a) angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată, inclusiv din fondurile comunitare;


 • b) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv

comunitare;                                                                   j

 • c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din dom municipiului Ploiești;

 • d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al

Ploiești;                                           ...... ............

 • e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum si a facilităților acordate la încasarea acestora;

 • f) alocarea creditelor bugetare;

 • g) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

 • h) sistemul de luare a deciziilor;

 • i) sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;

 • j) sistemele informatice.

 • 10. Efectuează misiuni de audit public intern cu caracter excepțional dispuse de către ordonatorul principal de credite, cu respectarea normelor legale.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.


Compartimentul Control Financiar de Gestiune funcționează cu o structură de un post de execuție de funcție publică în subordinea directă a primarului municipiului Ploiești.

Atribuțiile compartimentului Control Financiar de Gestiune sunt:

 • 1. Verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă;

 • 2. Verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești și a proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli ale entităților aflate în subordinea, sub coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • 3. Verifică respectarea prevederilor legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești și bugetele entităților aflate în subordinea, sub coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, urmărind*.

-realizarea veniturilor și încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate;

-gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor și de obținere a rezultatului;

-realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activității, la nivelul municipiului Ploiești la entitățile aflate în subordinea, sub coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

-realizarea programului de investiții și încadrarea în sursele aprobate;

-respectarea programelor de reducere a arieratelor și a stocurilor;

-respectarea prevederilor legale și/sau a reglementărilor interne îg^^ciuareaS'<-^ achizițiilor;                                                               /v?/ .          \T/\\

-utilizarea conform destinațiilor legale a sumelor acordate de la bug^ulz'^^FâjA j 11 consolidat;

 • 4. Verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne <^pțiyne_la^ W modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, aatpg^g^i^^Z capitalurilor proprii;

  • 5. Verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încasările și plățile în lei și valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;

  • 6.  Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența


  contabilă a operațiunilor economico-financiare;

  7. Verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor


tehnico-operative;

 • 8. Elaborează analize economico-financiare pentru conducerea operatorului economic în scopul fundamentării deciziilor și a îmbunătățirii performanțelor;

 • 9. Stabilește cauzele și factorii care generează pierderi financiare, precum și factorii responsabili care au produs pagube materiale;

 • 10. întocmește procese-verbale și note de constatare care cuprind constatările, cauzele și consecințele economico-financiare, persoanele răspunzătoare, actele normative încălcate, măsurile operative și măsurile de luat după finalizarea controlului.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.


Compartimentul Expert Local Rromi funcționează cu structură de un post de execuție de personal contractual în subordinea directă a primarului municipiului Ploiești.

Atribuțiile Compartimentului Expert Local Rromi sunt:

 • 1. Aplică “Strategia de îmbunătățire a Situației Rromilor” în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.430/2001, modificată si completată prin H.G. nr.522/2006 si H.G. nr. 1221/2011, Strategia de incluziune a rromilor, (documente ce stau la baza înființării funcțiilor de Experți: locali, județeni și regionali), la nivelul municipiului Ploiești:

 • 2. Acordă asistență in vederea evaluării și selectării proiectelor de dezvoltare locală a comunităților de rromi;

 • 3.  Participă la identificarea grupurilor țintă și la implementarea proiectelor de finanțare pentru etnicii rromi, în colaborare cu organizațiile neguvemamentale și instituțiile publice locale;

 • 4. Acordă consiliere și consultanță pe probleme de: administrație locală, locuințe, asistență socială, protecția copilului, educație, justiție și ordine publică, cetățenilor de etnie rromă, în limita competențelor legale ;


  5.


  6.


  • 7.

  • 8.

  9.


Desfășoară activități pentru îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor din Planul/ Măsuri (județean), la nivel local.

Solicită sprijinul și colaborarea reprezentanților din cadrul structurilor dec$n administrației publice centrale și ale autorităților locale, în vederea Strategiei 1221/2011;

Colaborează și solicită sprijinul Biroului Județean pentru Rromi de la nivelul Preîe Identifică și evaluează nevoile comunităților de rromi (chestionare, studii,interviuri); Formulează răspunsuri către petenți, pentru solicitările acestora, pe domeniul de activitate;

 • 10. Participă la medierea conflictelor inter și intracomunitare, la solicitări din partea liderilor, ONG-urilor si al instituțiilor locale;

 • 11. Informează permanent comunitățile de rromi și reprezentanții O.N.G.-urilor locale cu privire la actele normative si oportunitățile de rezolvare a unor probleme ale rromilor ;

 • 12. Identifică în parteneriat cu reprezentanții rromilor din comunități, cazurile de lipsă documente de identitate și de locuire, în vederea consilierii acestora, pentru intrarea în legalitate.

 • 13. Elaborează Planul Local de Acțiune pe care îl prezintă spre aprobare primarului și Consiliului Local, conform H.G. 1221/2011

 • 14. Participă efectiv la implementarea Planului Local de Acțiune împreună cu direcțiile specificate în prevederile normativelor mai sus menționate.

 • 15. Elaborează rapoarte semestriale, privind stadiul aplicării H.G. 1221/2011, pe care le transmite la Biroul Județean pentru Rromi din cadrul Instuției Prefectului;

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.


Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Contracte funcționează cu o structură de 4 posturi de funcție publică de conducere, 33 posturi de funcție publică de execuție și 5 posturi de execuție de personal contractual și cuprinde :

 • - Serviciul Administrație Publică, Reglementare si Monitorizare Asociații de Proprietari cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție, având în subordine compartimentul Asociații de Proprietari cu 5 posturi de funcție publică de execuție;

 • - Serviciul Managementul Calității, a Circulației și Evidenței Documentelor cu un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 8 posturi de funcție publică de execuție, având în subordine compartimentul Secretariat, Registratură, Arhiva cu 5 posturi de execuție de personal contractual;

 • - Serviciul Juridic Contencios, Contracte cu un post de conducere de funcție publică de șef serviciu și 13 posturi de funcție publică de execuție ;

Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Contracte este subordonată Secretarului Municipiului Ploiești.

1 R

Atribuțiile Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Contraete șurit:

L -4'/^

Asigură circulația documentelor adresate Primăriei Ploiești și Consiliului Loc^pre^^^ comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local si răspunde termenelor;

4?t Coordonează activitatea de arhiva si asigura asistenta de specialitate in reaacț documentelor pentru toate compartimentele Primăriei municipiului Ploiești;

Asigura si răspunde, prin compartimentul de specialitate, de activitatea de elaborare, verificare și adoptare a hotărârilor Consiliului Local și dispozițiilor primarului, precum și a tuturor celorlalte acte emise în numele Consiliului Local și Primarului și verifică legalitatea acestora, în ceea ce privește conținutul și forma proiectului prezentat pentru adoptare sau semnare;

Asigură convocarea Consiliului Local în ședințele ordinare și extraordinare, precum si aducerea la cunoștința publică a hotărârilor și dispozițiilor de interes general, precum si datele si locul de desfășurare a ședințelor Consiliului Local;

Organizează, coordonează si conduce activitatile necesare pentru buna desfășurare a ședințelor Consiliului Local al municipiului Ploiești si comunica Prefectului, în termenul prevăzut de lege, hotărârile adoptate de Consiliul Local si dispozițiile Primarului;

Răspunde de organizarea, coordonarea si conducerea asistentei juridice in cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești, in care figurează ca parte Consiliul Local prin întocmirea acțiunilor care se înaintează în instanță, împreuna cu documentația necesara, exercitarea cailor legale de atac pentru apărarea domeniului public și privat al municipiului, a drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial și a altor drepturi și obligații legale, primirea, analiza si soluționarea corespondentei specifice;

Asigura si răspunde de aplicarea noilor competente ce revin autoritatilor publice locale potrivit actelor normative nou adoptate. Ia masuri pentru cunoașterea acestora si difuzarea către cei interesați;

Asigură consultanță juridică compartimentelor funcționale ale Primăriei; întocmește si prezintă informările prevăzute de legislația in vigoare către Consiliul Local;

 • 10. Prezintă, la cererea Consiliului Local, Primarului si Secretarului municipiului, rapoarte si informări privind activitatea Direcției, in termenul si forma solicitata;

 • 11. Directorul executiv al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Contracte este înlocuitorul de drept al Secretarului municipiului Ploiești;

 • 12. Propune primarului promovarea, recompensarea sau sancționarea personalului din subordine (promovarea în grade, trepte profesionale, premii în cursul anului, la sfârșit de an, calificative etc.) în condițiile legii;

 • 13. Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale direcției sau ale instituțiilor de subordonare locală, în vederea promovării lor în Consiliul Local.


1.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

9.In exercitarea atribuțiilor ce îi revin Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte colaborează cu:

 • >  Instanțe judecătorești;

 • >  Organele de cercetare si urmărire penala;

 • >  Politia Municipiului Ploiești; Comandamentul Militar al județului Prahova;

 • >  Direcția Județeană de Statistica Prahova; Direcția Sanitara Prahova.

 • >  Direcția Generala a Finanțelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Prahova;

 • >  Serviciile publice si regiile din subordinea Consiliului Local Ploiești;

 • >  Instituțiile bancare din municipiul Ploiești;

 • >  Inspectoratul școlar Județean Prahova;>

>

>

>

>


Consiliul Județean Prahova;

Prefectura județului Prahova;

Guvernul României:

Serviciile publice și instituții publice, precum și alte instituții de suborgo® Persoane fizice si juridice aflate în litigiu cu Primăria municipiului PloibștiȚ


Serviciul Administrație Publică Reglementare si Monitorizare Asociații de Proprietari funcționează cu structură de un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 posturi de funcție publică de execuție, având în subordine compartimentul Asociații de Proprietari cu 5 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Serviciului Administrație Publică Reglementare și Monitorizare Asociații de Proprietari sunt:

 • 1. Asigura procedura de elaborare, verificare și adoptare a hotărârilor Consiliului Local și dispozițiilor primarului, precum și a tuturor celorlalte acte emise în numele Consiliului Local și Primarului și verifică legalitatea acestora, în ceea ce privește conținutul și forma proiectului prezentat pentru adoptare sau semnare.

 • 2.  Asigură convocarea Consiliului Local în ședințele ordinare și extraordinare.

 • 3. Asigură aducerea la cunoștința publică a hotărârilor și dispozițiilor de interes general, precum si datele si locul de desfășurare a ședințelor Consiliului Local.

 • 4. Pune la dispoziția membrilor Consiliului Local întreaga documentație legată de ședințele Consiliului, precum și actele normative care au legătură cu activitatea Consiliului Local; materialele înscrise în ordinea de zi a ședințelor ordinare vor fi prezentate cu 14 zile înainte, iar cele pentru ședințele extraordinare cu 7 zile înainte.

 • 5. Elaborează proiectele ordinii de zi ale ședințelor Consiliului Local și acționează ca inițiatorii de proiecte de hotărâri să prezinte aceste materiale la timp, întocmite corespunzător, însoțite de avizele necesare comisiilor de specialitate si de rapoartele serviciilor de specialitate.

 • 6.  Comunica Prefectului, în termenul prevăzut de lege, hotărârile adoptate de Consiliul Local si dispozițiile Primarului; aduce la cunoștința celor interesați hotărârile si dispozițiile in termenele prevăzute de lege.

 • 7. Asigură îndosarierea proceselor - verbale ale ședințelor precum și a documentelor dezbătute în ședințele consiliului în dosare speciale și răspunde de păstrarea lor.

 • 8.  Legalizează semnături și confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, cu excepția celor care se eliberează de autoritățile publice centrale.

 • 9. întocmește, împreună cu alte compartimente, informări privind aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite prin hotărâri și dispoziții.

 • 10. Asigură întocmirea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local.

 • 11. Prezintă, la cererea Consiliului Local si a Primarului, rapoarte si informări privind activitatea compartimentului, in termenul si forma solicitata.

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului


i

■I


de execuție în subordinea Serviciului Administrație Publică Reglementare si Monitorizare Asociații de Proprietari.

Atribuțiile Compartimentului Asociații de Proprietari sunt:

 • 1. Asigură evidența tuturor asociațiilor înființate potrivit prevederilor legale.

 • 2. îndrumă și sprijină asociațiile de proprietari în vederea respectării de către acestea a prevederilor Legii nr.230/2007 și a prevederilor H.G.nr.1588/2007 cu modificările si completările ulterioare;

 • 3. îndrumă si sprijină asociațiile de proprietari pentru indeplinirea de către acestea a obligațiilor ce le revin pentru intretinerea si repararea construcțiilor si instalațiilor din condominiu și a altor sarcini asupra proprietății comune;

 • 4. îndruma, sprijină și consilieaza proprietarii apartamentelor de bloc și a spatiilor cu alta destinație decât cea de locuință, în scopul înființării asociațiilor de proprietari, în condițiile legii;

 • 5. Analizează documentele financiar contabile privind modul de repartizare a cotelor de contribuție la cheltuielile asociațiilor de proprietari;

 • 6.  Verificarea existenței și întocmirii listelor de plata a cotelor de contribuție precum și a registrelor contabile, conform prevederilor legale;

 • 7.  Primirea și înregistrarea situației soldurilor elementelor de activ si de pasiv întocmite de către asociațiile de proprietari care conduc evidenta contabila in partida simpla si situațiile financiare anuale întocmite de către asociațiile de proprietari care conduc contabilitatea in partida dubla.

 • 8. Transmiterea informațiilor solicitate atât de cetățeni, cât și de către conducerile asociațiilor de proprietari, in cadrul programului de relații cu publicul, aprobat de către conducerea instituției.

 • 9.  Analizarea si soluționarea petițiilor cetățenilor, înregistrate la Municipiului Ploiești; precum și a celor remise spre soluționare de către alte instituții .

 • 10. Primirea documentației necesare înscrierii la examenul de atestare pentru administrator de imobil precum si organizarea desfășurării acestuia .

 • 11. întocmește și distribuie materiale informative de interes pentru asociațiile de proprietari prin care sa contribuie la buna desfășurare a activitatii acestora .

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului


Serviciul Managementul Calității, a Circulației și Evidenței Documentelor funcționează cu structură de un post de funcție publică de conducere de șef serviciu și 8 posturi de funcție publică de execuție, având în subordine compartimentul Secretariat, Registratură, Arhiva cu structură de 5 posturi de execuție de personal contractual.

Atribuțiile Serviciului Managementul Calității, a Circulației Documentelor sunt:întocmește programul pentru proiectarea, implementarea, certificarea, supra^cg menținerea sistemului de managament al calitatii (SMC) conform st internațional ISO 9001: 2008, in cadrul Primăriei Municipiului Ploiești;

Desfasoara auditul de evaluare (diagnosticare) a situației existente la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești;

Analizează situația existenta si întocmește raportul de audit, evidențiind neconformitatile fata de cerințele ISO 9001: 2008 si prezentând propunerile privind pașii de urmat in vederea implementării acestui sistem;

Prezintă conducerii instituției (persoanei din managementul de vârf care participa la proiectarea, implementarea, certificarea, menținerea si supravegherea sistemului) raporul de audit cu principalele neconformitati si propunerile de masuri corective.

Realizează instruirea personalului in vederea construirii, implementării si certificării unui SMC in conformitate cu cerințele ISO 9001: 2008, pe etape si niveluri;

Desfasoara audituri de evaluare a implementării SMC;

Urmărește ordonarea si disciplinarea activitatilor, in sensul creșterii eficientei si eficacității serviciilor;

întocmește rapoarte de audit corespunzătoare, care includ neconformitatile constatate, programul de masuri corective/preventive;

Stabilește împreuna cu reprezentantul managementului de vârf si cu directorii/sefii serviciilor, care sunt masurile corective pentru neconformitatile consemnate;

 • 10. Pune la dispoziția organismului de certificare toate documentele necesare pentru desfasurarea auditului in scopul certificării;

 • 11. Supraveghează sistemul de management al calitatii după certificare, in sensul aplicării principiului “ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUA”.

 • 12. Asigură activitatea de sef de cabinet la primar și viceprimari;

 • 13. Asigura informatizarea circuitului documentelor în primărie și crearea arhivei electronice prin aplicația ASESOFT, prin:

 • -  introducerea în baza de date a informațiilor privitoare la documentele care intră și ies din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești;

 • -  înregistrarea datei, tipului de document, a emitentului și a destinației documentelor care intră în Primăria Municipiului Ploiești;

 • -  repartizarea documentului către compartimentele competente pentru rezolvarea acestora;

 • -  vizualizarea documentului scanat;

 • -  urmărirea documentului ( dacă este realizat complet, unde se află sau în ce stadiu de realizare este);

 • -  înregistrarea datelor necesare de ieșire în baza de date cănd documentul este complet terminat.

 • 14. Urmărirea cu eficiență a documentelor, realizându-se astfel în mod optim managementul documentelor.

 • 15. Arhivarea electronică a documentelor :


1.


2.


3.


4.


5.


6.

7.


8.


9.


 • -  transpunerea documentului din format hârtie în format electronic cu ajutorul scanerului;

 • -  depozitarea electronică a documentelor în fișiere electronice;

 • -  gruparea fișierele electronice în dosare electronice, pe probleme, pe servicii, în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic;


Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, Consiliului Local sau dispoziții ale PrimaruluiCompartimentul Secretariat, Registratură, Arhiva funcționează cu structură de 5 posturi de execuție de personal contractual în subordinea Serviciului Managementul Calității, a Circulației și Evidenței Documentelor.

Atribuțiile Compartimentului Secretariat, Registratură, Arhiva sunt:

Asigură circulația documentelor adresate Primăriei Ploiești și Consiliului Local precum și comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; urmărește realizarea răspunsurilor în termenul legal.

 • 1. Asigură evidența și distribuirea corespondenței primite prin poșta secretă cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

 • 2. Păstrează arhiva primăriei, preia periodic de la compartimentele din cadrul acesteia documentele ce trebuie păstrate în arhivă.

 • 3. Efectuează împreună cu personalul specializat în domeniul arhivistic din cadrul Primăriei, operațiunea de selecționare a arhivei pe baza inventarelor întocmite de fiecare compartiment în parte și a indicatorului termenelor de păstrare a diverselor documente.

 • 4. Răspunde de arhivarea, în condițiile legii, a tuturor documentelor emise de Consiliul Local și Primar în numele acestora;

 • 5. Eliberează, sub semnătura secretarului municipiului, copii de pe orice act din arhiva Primăriei sau Consiliului Local, în afara acelora cu caracter secret stabilit în condițiile legii.

 • 6. îndrumă activitatea de secretariat, circulația documentelor, soluționarea operativă a corespondenței și luarea măsurilor legale de conservare și selecționare a fondului arhivistic.

 • 7.  Controlează aplicarea prevederilor legislației în vigoare pe linia activității de arhivă și stabilește măsurile ce se impun potrivit legii;

Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului


Serviciul Juridic Contencios, Contracte funcționează cu structură de un post de conducere de funcție publică de șef serviciu și 13 posturi de funcție publică de execuție ;

Atribuțiile Serviciului Juridic - Contencios, Contracte sunt:


vl

Asigura reprezentarea Municipiului Ploiești, Consiliului Local Ploiești, \Pfi Municipiului Ploiești, Primăriei Municipiului Ploiești în cauzele aflate pe rolul judecătorești sau Colegiului Jurisdicțional al Camerei de Conturi, în care figurează ca parte municipiul Ploiești.

Formulează cereri de chemare in judecata care se înaintează în instanță, împreuna cu documentația necesara.

Formulează întâmpinări, cereri reconventionale, note de ședința, concluzii scrise in dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecata

Exercita căile legale de atac pentru apărarea domeniului public și privat al municipiului, a drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial și a altor drepturi și obligații legale. Studiază dosarele aflate pe rol și ține evidența acestora.

Solicita investirea cu titlu executoriu a hotărârilor judecătorești ramase definitive, întocmește dosarele de executare silită.

Comunică hotărârile judecătorești compartimentelor interesate.

Primește, analizează și soluționează corespondența specifică.

 • 10. Colaborează cu serviciile de specialitate în vederea stabilirii criteriilor pe baza cărora se întocmesc documentațiile și se încheie contractele (concesionare, închiriere, asociere, expropriere).

 • 11. întocmește si vizeaza de legalitate contracte încheiate de instituție cu diverse persoane fizice si juridice;

 • 12. Asigură consultanță juridică compartimentelor funcționale ale Primăriei.

 • 13. Asigură arhivarea documentelor Serviciului în conformitate cu prevederile legale.

 • 14. Asigură si răspunde de respectarea legislației in vigoare pentru domeniul sau de activitate.

 • 15. Asigură consilierea cetățenilor in cadrul programului de audiente.

 • 16. Prezintă la cererea Consiliului Local si a Primarului, rapoarte si informări privind activitatea serviciului, in termenul si forma solicitata.


1.


2.


3.


4.


 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

9.Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin Serviciul Juridic-Contencios Contracte colaborează cu:

 • >  Instanțe judecatoresti;Organele de cercetare si urmărire penala; Guvernul României;

 • >  Politia municipiului Ploiești; Comandamentul Militar al județului Prahova;

 • >  Direcția Județeană de Statistica Prahova;Direcția Sanitara Prahova;

 • >  Direcția Generala a Finanțelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Prahova;

 • >  Serviciile publice si regiile din subordinea Consiliului Local Ploiești;

 • >  Instituțiile bancare din municipiul Ploiești;

 • >  Inspectoratul școlar Județean Prahova; Consiliul Județean Prahova;

 • >  Instituția Prefectului - județul Prahova;

 • >  Serviciile publice de subordonare locala;

 • >  Persoane fizice si juridice aflate în litigiu cu Primăria municipiului Ploiești.


ART. 31

în Primăria municipiului Ploiești sunt respectate dispozițiile Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

ART. 32

Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislație, care privesc probleme de organizare, sarcini și atribuții noi pentru angajații din aparatul de specialitate al primarului

ART. 33

Șefii compartimentelor sunt obligați să asigure cunoașterea și respectarea de către întregul personal a actualului regulament.

ART. 34

Prezentul regulament cuprinde atribuțiile principale ale fiecărui compartiment funcțional.

ART. 35

Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori necesitățile legale de organizare și disciplina muncii o solicită.

ART. 36

Personalul Primăriei municipiului Ploiești este obligat să cunoască și să respecte prevederile prezentului Regulament.


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PRO

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești

și a emi

_SECRETAR, Sanda DraguleaCOMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești

a emis:

SECRETAR,  Cristiah Ganea
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CUL TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești

și a emis:

Azi


SECRETAR, Cristian DumitruCOMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚ MEDIULUI

RAPORT