Hotărârea nr. 186/2013

Hotãrârea nr. 186 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 186


privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a dlui primar Iulian Badescu, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești;

avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Aproba rectificarea bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

Conform prevederilor Legii nr.5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 142/08.04.2013 si rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 176/15.05.2013.

Prezenta rectificare este impusa de prevederile Legii nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 551.939,96 mii lei raman neschimbate, conform Anexei nr 1.

Cheltuielile bugetului local în sumă de 552.439,96 mii lei raman neschimbate. Prezenta rectificare produce modificări in structura la nivelul capitolelor si titlurilor bugetare, conform Anexei nr.l, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


Comisia de buget finanțe, control,

administrarea domeniului public si privat, dii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas


Ionut Cristian Ionۤ5u

Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Boziariu

Silviu Sorin Constantin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA MANAGEMENT

FINANCIAR CONTABIL

VIZAT:

PRIMAR, IULIANRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 142/08.04.2013 si rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 176/15.05.2013.

Prezenta rectificare este impusa de prevederile Legii nr.273/2006 Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art.49 alin. (9) care prevede ca "pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare ale bugetului"...

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 551.939,96 mii lei raman neschimbate, conform Anexei nr 1.

Cheltuielile bugetului local în sumă de 552.439,96 mii lei raman neschimbate.

Prezenta rectificare produce modificări in structura, conform Anexei nr.l, astfel:

  • 1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - prevederea de 18.401,68 mii lei se majoreaza cu suma de 5,00 mii lei la alte transferuri, reprezentând sprijin financiar pentru dl.Rusu Ioan, conform H.C.L. nr.l50/29.04.2013.

  • 2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - prevederea de 36.142,50 mii lei se diminuează cu suma de 5,00 mii lei la fonduri de rezerva, suma ce finanteaza sprijinul financiar menționat mai sus.

  • 3. Capitolul „Invatamant” - prevederea de 113.677,38 mii lei se majoreaza cu suma de 80,00 mii lei la bunuri si servicii, in vederea achiziționării de echipamente si materiale necesare reparării „sistemului de supraveghere video instalat in unitățile de invatamant preuniversitar din municipiul Ploiești”, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții.


4. Capitolul „Transporturi” - prevederea de 119.680,37 mii lei se diminuează cu suma de 80,00 mii lei, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții^

fel

w,___. v.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

VIZAT,


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte, DIRECTOR,

Iulia AlexandruJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 - VENITURI -mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 176/15.05.2013

Influente

(+/-)

c/   "

Prevederi bugetare conform rectificare

1

VENITURI - TOTAL

0001

551.939,96

0,00

551.939,96

2

VENITURI PROPRII

0101

343.103,95

0,00

343.103,95

3

I. VENITURI CURENTE

0002

463.740,32

0,00

463.740,32

4

A. VENITURI FISCALE

0003

423.805,92

0,00

423.805,92

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

160.755,22

0,00

160.755,22

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

0,00

159.861,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

0,00

2.800,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

2.800,00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

0,00

157.061,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

156.636,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

425,00

425,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

0,00

894,22

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

0,00

894,22

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

894,22

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

103.588,65

0,00

103.588,65

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

103.588,65

0,00

103.588,65

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

87.887,92

0,00

87.887,92

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

18.345,17

18.345,17

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

69.542,75

69.542,75

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

0,00

11.846,10)

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

5.037,61

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.798,21

6.798,21

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

10,28

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

3.854,63

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

0,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

159.462,05

0,00

159.462,05

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

120.744,00

0,00

120.744,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

119.591,00

119.591,00

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 176/15.05.2013

//

ss^Prevederi biîfet^e conform reqmitare

'' A

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

tt

\ - %

U <1* r

y hh°°

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

^4/

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

378,56

378,56

39

Taxe hoteliere

120207

378,56

378,56

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

86,29

0,00

86,291

41

Impozit pe spectacole

150201

86,29

86,29

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

38.253,20

0,00

38.253,20

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

29.403,25

0,00

29.403,25

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

19.691,57

19.691,57

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

9.711,68

9.711,68

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.288,38

6.288,38

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

2.561,57

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

39.934,40

0,00

39.934,40

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

22.031,20

0,00

22.031,20

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

22.031,20

0,00

22.031,20

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

22.031,20

22.031,20

58

Venituri din dividende

300208

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,001

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

17.903,20

0,00

17.903,20

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.557,83

0,00

3.557,83

64

Venituri din prestări de servicii

330208

3.520,04

3.520,04

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

37,79

37,79

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.050,00

0,00

1.050,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.050,00

1.050,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

74

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

13.293,00

0,00

13.293,00

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor {legale

350201

13.293,00

13.293,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 176/15.05.2013

R

luptuente

OjRișeyederi bugCTareNconform

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

kw

j 0,00

77

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

X?

/

SwL/ 0.00

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

79

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

0,001

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

81

Taxe speciale

360206

0,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

0,00

84

Alte venituri

360250

0,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

2,37

0,00

2,37

86

Donații si sponsorizări

370201

2,37

2,37

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-82.344,37

-82.344,37

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

82.344,37

82.344,37

89

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

90

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

110,00

0,00

110,00

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

110,00

0,00

110,00

92

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

40,00

40,00

93

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

70,00

70,00

94

Venituri din privatizare

390204

0,00

95

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

0,00

96

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

97

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

98

INCASARIDIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

99

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

100

Incasari din rambursarea microcred ițelor de la pers, fizicesi juridice

400207

101

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

102

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

103

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

104

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

105

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

106

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

0,00

107

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

108

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

0,00

109

A. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

110

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

111

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

112

Planuri si regulamente de urbanism

420205

113

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

114

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 176/15.05.2013

lnfhipntg=~

/<

Prevederi

Jmgcfare conform vtteKtificare

115

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

116

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

li

\ % ■

//

117

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

1

.....

118

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

119

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

120

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

121

B. Curente

0020

0,00

0,00

0,001

122

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

123

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

124

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

125

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

126

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

127

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

128

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

129

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

130

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

131

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

132

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

133

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

134

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

135

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

136

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

88.089,64

0,00

88.089,64

137

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

88.089,64

0,00

88.089,64

138

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

139

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

88.089,64

88.089,64

140

Fond de coeziune

45020103

141

Fondul Social European

45.02.02

0,00

0,00

o^oo]

142

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

144

Fond de coeziune

45020103

145

Programe comunitare finanțate in perioada      2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

146

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

147

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

148

Fond de coeziune

45020103

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

381.395,95

0,00

381.395,95

2

I. VENITURI CURENTE

0002

381.395,95

0,00

381.395,95

3

A. VENITURI FISCALE

0003

423.805,92

0,00

423.805,92

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 176/15.05.2013

fa)

ii &

M~^n&«leri bugetar^cpnforin

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

160.755,22

oK

\\

1^74,22

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

V/ A.

zi Z-'&'Ly o,oo

...

6

IMPOZIT PE PROFIT

... 0102

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de ia agenti economici

010201

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

0,00

159.861,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

0,00

2.800,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

2.800,00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

0,00

157.061,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

156.636,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

425,00

425,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

0,00

894,22

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

0,00

894,22

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

894,22

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

103.588,65

0,00

103.588,65

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

103.588,65

0,00

103.588,65

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

87.887,92

0,00

87.887,92

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

18.345,17

18.345,17

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

69.542,75

69.542,75

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

0,00

11.846,101

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

5.037,61

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.798,21

6.798,21

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

10,28

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

3.854,63

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

159.462,05

0,00

159.462,05

29

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

120.744,00

0,00

120.744,00

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

119.591,00

119.591,00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

1.153,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

378,56

0,00

378,56

38

Taxe hoteliere

120207

378,56

378,56

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

86,29

0,00

86,29

40

Impozit pe spectacole

150201

86,29

86,29

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

38.253,20

0,00

38.253,20

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

29.403,25

0,00

29.403,25

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 176/15.05.2013

^Tj^evcderi bifgetare^conform ^TTectîficăre

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

19.691,57

W J?/9157

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

9.711,68

^^0^.711,68

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.288,38

6:288,38

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

2.561,57

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-42.409,97

0,00

-42.409,97

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

22.031,20

0,00

22.031,20

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

22.031,20

0,00

22.031,20

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

22.031,20

22.031,20

57

Venituri din dividende

300208

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-64.441,17

0,00

-64.441,17

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.557,83

0,00

3.557,83

63

Venituri din prestări de servicii

330208

3.520,04

3,520,04

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

37,79

37,79

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr.întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputat» si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.050,00

0,00

1.050,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.050,00

1.050,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

73

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

13.293,00

0,00

13.293,001

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.293,00

13.293,00

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

78

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

0,001

79

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

80

Taxe speciale

360206

0,00

81

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

83

Alte venituri

360250

0,00

84

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-82.342,00

0,00

-82.342,00

85

Donații si sponsorizări

370201

2,37

2,37

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 176/15.05.2013

Infliiente,

M-rx— Pfty^eri ■bugetare^ohform

86

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-82.344,37

VX

y^W4437

87

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

XXr

88

Alte transferuri voluntare

370250

89

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

90

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

91

încasări din rambursarea Împrumuturilor ptr. infiintarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

92

încasări din rambursarea mîcrocreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

93

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

94

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

95

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

96

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

0,00

97

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

98

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

0,00

99

B. Curente

0020

0,00

0,00

0,00

100

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

101

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

102

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

103

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

104

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

105

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

106

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

0,00

107

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

108

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

109

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,001

110

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

111

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

112

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

113

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. lajutoare in situații de extrema dificultate

430208

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

170.544,01

0,00

170.544,01

2

I. VENITURI CURENTE

0002

82.344,37

0,00

82.344,37

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

82.344,37

0,00

82.344,37

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

82.344,37

0,00

82.344,37

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

82.344,37

0,00

82.344,37

8

Donații si sponsorizări

370201

9

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

82.344,37

82.344,37

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

0,00

11

Alte transferuri voluntare

370250

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 176/15.05.2013

Infludnfâ

bugetare conform

wpo/ i .,y

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

110,00

r? o,^

440,00

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

110,00

Wj),oqj

OW/ z«bo

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

40,00

W

15

Venituri din vânzarea locuințelor cbristruitediri fondurile statului

390203 "

70,00

70,00

16

Venituri din privatizare

390204

17

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

0,00

18

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

0,00

19

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

20

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

21

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

22

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

23

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

24

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

25

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

26

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

0,00

27

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

0,00

28

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

0,00

29

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

30

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

0,00

31

A. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

32

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

33

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

34

Planuri si regulamente de urbanism

420205

35

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

36

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

37

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

38

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

39

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

0,00

40

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

41

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

42

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

43

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

88.089,64

0,00

88.089,64

44

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

88.089,64

0,00

88.089,64

45

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

46

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

88.089,64

88.089,64

47

Fond de coeziune

45020103

48

Fondul Social European

45.02.02

0,00

0,00

0,00

49

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

50

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

51

Fond de coeziune

45020103

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 176/15.05.2013

Influente

(+A)

Prevederi bugetare conform rectificare

52

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

°’00

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

54

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

55

Fond de coeziune

45020103

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 - CHELTUIELII £DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 176/15.05.2013

Influente

(+/-)

TW^ri

bugetare conform rectificare

CHELTUIELI - TOTAL

5002

552.439,96

0,00

552.439,96

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

18.401,68

5,00

18.406,68

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

7.890,00

Bunuri si servicii

20

10.277,89

10.277,89

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

25,00

5,00

30,00

Active nefinanciare

71

156,86

156,86

Plăti efectuate an precedent! recuperate an curent

85

-109,61

-109,61

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

36.142,50

-5,00

36.137,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

10.513,00

-5,00

10.508,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

474,50

474,50

Active financiare (activ patrimonial al Fundației "Copii noștri" Ploiești)

72

70,00

70,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

0,00

25.085,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

0,00

7.723,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

7.573,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

0,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

7.450,00

INVATAMINT

6502

113.677,38

80,00

113.757,38

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

92.613,00

Bunuri si servicii

20

14.496,64

80,00

14.576,64

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

90,80

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli (burse)

59 1

991,50

991,50

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-29,74

-29,74


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 176/15.05.2013

Influente -

V %

Prevederi

yn5țhgetajrtL conform V rectificară

Active nefinanciare

71

5.086,18

SĂNĂTATE

6602

... 7.417,46

^^7.417,46

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

3.260,00

Bunuri si servicii

20

198,00

198,00

Transferuri către instituții publice

51

2.954,73

0,00

2.954,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

1.200,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Active nefinanciare

71

944,73

944,73

CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE

6702

69.397,42

0,00

69.397,42

Bunuri si servicii - total- din care:

20

2.642,17

0,00

2.642,17

iluminat ornamental

1.600,00

1.600,00

spectacole artificii

34,00

34,00

acțiuni culturale

1.008,17

1.008,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.460,00

0,00

23.460,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

8.800,00

Administrajia Parcului C-tin Stere

5.360,00

5.360,00

Finanțare- proiecte PID

56

21.810,03

21.810,03

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.500,00

0,00

8.500,00

Asociatia"Lupii Galbeni 2012" ( susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

500,00

500,00

Active nefinanciare

71

12.985,22

12.985,22

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

6802

44.805,92

0,00

44.805,92

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

0,00

6.031,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

4.551,00

Crese

1.480,00

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.723,35

1.723,35

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

1.191,00

Bunuri si servicii crese

460,00

460,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

21,95

21,95

Legea 350/2005

50,40

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.250,00

13.250,00

Finanțare- proiecte PID

56

8.458,55

8.458,55

Asistenta sociala- total din care:

57

13.185,00

0,00

13.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

178,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

4.200,00

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

25,00

Active nefinanciare

71

2.180,00

2.180,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-21,98

-21,98

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 176/15.05.2013

Injlueht'e^

(v ' 1 1! s

"Prevederi bugetâreV

- ' conform. rectificare |Ș

\\A

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

72.257,23

' - 1 -           ’ 0.7

-Z^7-2î25jr,23

Bunuri si servicii^ total din care: -

20

26.439,50

0,00

Z j 'u.^26^39,50

iluminat public

06

6.600,00

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

0,00

19.839,50

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

8.400,00

Active nefinanciare

71

37.417,73

0,00

37.417,73

Active nefînanciare

36.217,73

36.217,73

Active nefînanciare (SGU)

1.200,00

1.200,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

25.952,00

0,00

25.952,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

22.232,00

0,00

22.232,00

Salubritate

20.700,00

20.700,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Active nefînanciare total din care:

71

3.720,00

0,00

3.720,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

06

3.720,00

3.720,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

0,00

29.500,00

Subvenții- dif, de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

29.500,00

29.500,00

TRANSPORTURI

8402

119.680,37

-80,00

119.600,37

Bunuri si servicii - din care:

20

11.884,21

-80,00

11.804,21

reparații curente străzi

9.000,00

9.000,00

serv monitorizare trafic

2.718,00

-80,00

2.638,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

30.000,00

Finanțare- proiecte PID

56

60.321,84

60.321,84

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,21

Active nefînanciare

71

17.640,53

17.640,53

SECȚIUNEA DE EUNCTIONATRE

381.399,55         0,00

381.395,95

A UTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

18.083,28

5,00

18.088,28

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

7.890,00

Bunuri si servicii

20

10.277,89

10.277,89

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

25,00

5,00

30,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-109,61

-109,61

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

36.076,10

-5,00

36.067,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

10.513,00

-5,00

10.508,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

474,50

474,50

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

0,00

25.085,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 176/15.05.2013

Influentey?

Prevederi

&H conwrnR r€cîificare\

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI '

5502

7.723,00

w

lift®

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

-------------------’1

v*

^00

Dobânzi

30

7.573,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

0,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

7.450,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

INVATAMINT

6502

108.500,40

80,00

108.580,40

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

92.613,00

Bunuri si servicii

20

14.496,64

80,00

14.576,64

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli (burse)

59

991,50

991,50

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-29,74

-29,74

SANATATE

6602

6.472,73

0,00

6.472,73

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara AS SC

10

3.260,00

3.260,00

Bunuri si servicii

20

198,00

198,00

Transferuri către instituții publice

51

2.954,73

0,00

2.954,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

1.200,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

34.602,17

0,00

34.602,17

Bunuri si servicii - total- din care:

20

2.642,17

0,00

2.642,17

iluminat ornamental

1.600,00

1.600,00

spectacole artificii

34,00

34,00

acțiuni culturale

1.008,17

1.008,17

Transferuri către instituții publice, din care:

'51

23.460,00

0,00

23.460,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

8.800,00

Administrajia Parcului C-tin Stere

5.360,00

5.360,00

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.500,00

0,00

8.500,00

Asociatia"Lupii Galbeni 2012" ( susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

500,00

500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

34.167,37

0,00

34.167,37

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

0,00

6.031,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

4.551,00

Crese

1.480,00

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.723,35

0,00

1.723,35

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

1.191,00

Bunuri si servicii crese

460,00

460,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

21,95

21,95

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 176/15.05.2013

Influente

/o

Prevederi ____bugetare K [conform rectificare

Legea 350/2005

50,40

AV W

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.250,00

ho

Y ■ • M3M0()

-A . v .ț    JoUrl

Asistenta sociala-total din care:

57

13.185,00

Wo

13Î1W0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

? a !-’3V ,/8^Z‘8î2,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

---~

7477^ 178,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

4.200,00

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

25,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-21,98

-21,98

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

34.839,50

0,00

34.839,50

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

0,00

19.839,50

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI.

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

8.400,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

22.232,00

0,00

22.232,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

22.232,00

0,00

22.232,00

Salubritate

20.700,00

20.700,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

0,00

29.500,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

29.500,00

29.500,00

TRANSPORTURI

8402

41.718,00

-80,00

41.638,00

Bunuri si servicii - din care:

20

11.884,21

-80,00

11.804,21

reparații curente străzi

9.000,00

9.000,00

serv monitorizare trafic

2.718,00

-80,00

2.638,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

30.000,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,21

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

171.044,01          0,00

171.044,01

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

318,40

0,00

318,40

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Active nefinanciare

71

156,86

156,86

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

70,00

0,00

70,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

Active financiare (participare la capitalul social al

72

70,00

70,00

INVATAMANT

6502

5.176,98

0,00

5.176,98

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

90,80

Active nefinanciare

71

5.086,18

5.086,18

SANATATE

6602

944,73

0,00

944,73

Active nefinanciare

71

944,73

944,73

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 176/15.05.2013

A-

Prevederi

ToȘtetare confirm "^\rectificXre

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

34.795,25

(|* ! O;

vAulU     ‘UJ li

4£^5,25

Finanțare- proiecte PID

56

21.810,03

y o.

^>0,03

Active nefinanciare

71

12.985,22

;y<&iâ$85,22

...... ............... ..... ............ ........... ”■■■■

...... ............

----------

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

10.638,55

10.638,55

Finanțare- proiecte PID

56

8.458,55

8.458,55

Active nefinanciare

71

2.180,00

2.180,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

37.417,73

0,00

37.417,73

Finanțare- proiecte PID

56

0,00

0,00

Active nefinanciare - din care:

71

37.417,73

37.417,73

active nefinanciare SGU

1.200,00

1.200,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

3.720,00

0,00

3.720,00

Active nefinanciare total din care:

71

3.720,00

3.720,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

06

3.720,00

3.720,00

TRANSPORTURI

8402

77.962,37

0,00

77.962,37

Finanțare- proiecte PID

56

60.321,84

60.321,84

Active nefinanciare

71

17.640,53

17.640,53

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 150 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnul RUSU IOAN

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar Râul Alexandru Petrescu și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere cererea nr.2470/06-03-2013, înregistrată la Administrație Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr.2470/2012 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.16, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrație publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 5.000 lei din fondul de rezervă bugetare constituit în bugetul local, pentru sprijinirea domnului Rusu loan, în vederea efectuări tratamentului de specialitate, rectificându-se bugetul local în mod corespunzător.

Art.2 — Direcția Economica va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013

fA Contrasemnează Secr Oana Cristina IacofMUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

S.R.I.D. 381/23.05.2013NOTA DE FUNDAMENTARE

Prin prezenta va comunicam ca pentru realizarea obiectivului “Servicii de Transmitere Date”, s-au alocat 570.000 lei (cu T.V.A.). Datorita faptului ca, mai sunt 7 luni pana la sfârșitul anului 2013, consideram ca nu se vor consuma decât 490.000 lei (cu T.V.A.), pentru serviciile de transmitere date, valoarea inițiala diminuandu-se cu 80.000 lei (cu T.V.A.).

Prin urmare, suma cu care s-au diminuat fondurile inițiale alocate pentru “Servicii de Transmitere Date”, propunem a se redistribui capitolului INVATAMANT in vederea achiziționării de echipamente și materiale necesare reparării “SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO INSTALAT IN UNITĂȚILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”. Repartizarea sumei de 80000 se va face astfel : învățământ secundar superior - obiecte de inventar — 12000 lei, materiale -11120 lei; învățământ secundar inferior - obiecte de inventar - 16000 lei, materiale - 15600 lei, învățământ preșcolar - obiecte de inventor - 10500 lei, materiale - 14780 lei.

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII Mihaela Fam an di

mapdi


SERVICIUL REPARATIl SI INVESTIȚII DRUMURI


întocmit

Voinea E

1 ex. I

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE^O PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNȚ.

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

și a emi

cxv? (7—


Data:SECRETAR, Sanda Dragulea