Hotărârea nr. 185/2013

Hotãrârea nr. 185 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA nr. 185 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu, a comisiei de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin, Raportul de Specialitate al Administrației Parcului Memorial prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ;

in conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea Bugetului de stat pe anul 2013;

in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

in temeiul art. 36 , alin. 4 litera a si art . 45 alin. 2 litera a din Legea nr . 215 / 2001- privind Administrația Publica Locala - republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2013 , conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art . 2 Aproba rectificarea listei de investiții pe anul 2013 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești , conform Anexei nr .2 , care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Aproba notele de fundamentare a investițiilor conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite si Administrația parcului Memorial « Constantin Stere » se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 5 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anu 2013 al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL

« CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI v'


In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2013 si a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 133/08.04.2013.

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli, a Raportului de specialitate si pentru indeplinirea unor serii de obiective legate de incadrarea Parcului « Constantin Stere » in standardele europene, se impune rectificarea prin reașezarea in structura a bugetului.

Fata de cele menționate mai sus , propunem aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești. .


NSILIERI : Alexandru Paul Pal


Nicoleta Cătălină Bozianu


Silviu Sorin ConstantinADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE”

PLOIEȘTI

VIZAT,

VICEPRIMAR

RÂUL ALEXANDRU PETREStU

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești s-a organizat incepand cu 01.07.2002 in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002, avand ca obiect principal de activitate - administrarea si gestionarea bunurilor transmise ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești.

In conformitate cu Legea nr. 5/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2013 si a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 133/08.04.2013.

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat a fost structurat astfel:

> TOTAL VENITURI:

5.960,00 mii lei

din care:-venituri proprii:

600,00 mii lei

-subvenții

5.360,00 mii lei

> TOTAL CHELTUIELI:

5.960,00 mii lei

din care:-cheltuieli de personal:

1.753,00 mii lei

-cheltuieli materiale:

3.437,00 mii lei

-cheltuieli de capital:

770,00 mii lei.

i aia vi v ouiiiviv api uuaiv, z~kvuiiiinoLi ctcici i aivuiui îvxvmvti icii vunoiauiinuiviv

Ploiești solicita rectificarea bugetului pe anul 2013 in sensul reașezării in structura a

I . ă

bugetului.

In urma acestei modificări bugetul se prezintă după cum urmeaza:

, .o ys

> TOTAL VENITURI:            5.960,00 mii

din care:-venituri proprii:                      600,00 mii

-subvenții                           5.360,00 mii

> TOTAL CHELTUIELI:

5.960,00 mii lei

din care:-cheltuieli de personal:

1.753,00 mii lei

-cheltuieli materiale:

3.447,00 mii lei

-cheltuieli de capital:

760,00 mii lei.

La partea de cheltuieli, solicitam reașezarea in structura, după cum urmeaza:

> Cheltuieli cu bunuri si servicii: majorarea cu suma de 10 mii lei conform anexei nr. 1;

> Cheltuieli de capital: diminuarea cu suma de 10 mii lei conform anexei nr. 2; Fundamentarea lucrărilor de investiții in anexa nr.3.

Prezentam in anexele 1 si 2 structura bugetului de venituri si cheltuieli rectificat.

DIRE LaSEF SERV.FIN.-CONTAB Liliana Tataru


CONSILIER JURIDIC

Va le ițj^n^p o b r es c u
COMPARTIMENTE ACHIZIȚII SI CONTRACTE

aneaVIZAT,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA ECONOMICA.

Director executiv: Nicoleta Craciunoiu


Sef Serv. Buget, împrumuturi: Laura Stanciu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE,                 \jff

Director executiv: Iulia Alina Alexandru! n

JUDEȚUL: PRAHOVA

Anexa nr.1 la H.C.Lnr._____/2013Unitate^ administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE "PLOI EȘTI

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2013

BiigefcC aproEfaV;'

Influente

' Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.08

600^00

’ 600.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

5,360.00

U5,360.00

TOTAL VENITURI - din care:

5,960.00

0.00

5,960.00

Veniturile secțiunii de funcționare

5,190.00

10.00

5,200.00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

770.00

-10.00

760.00

I

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5,960.00

0.00

5,960.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5,190,00

10.00

5,200.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5,190.00

10.00

5,200.00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1,753.00

0.00

1,753.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,385.00

0.00

1,385.00

Salarii de baza

10.01.01

1,220.00

1,220.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

5.00

5.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

160.00

160.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 ia 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

368.00

0.00

368.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

280.00

280.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

6.00

6.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

70.00

70.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.00

2.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

10.00

10.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

3,437.00

10.00

3,447.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,146.00

10.00

1,156.00

Furnituri de birou

20.01.01

15.00

15.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

350.00

350.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

60.00

60.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

200.00

200.00

Piese de schimb

20.01.06

50,00

50.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

15.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

45.00

45.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

391.00

10

401.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

550.00

0.00

550.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

550.00

550.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

50.00

0.00

50.00

Medicamente

20.04.01

35.00

35.00

Materiale sanitare

20.04.02

15.00

15.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

385.00

o.oc

385.00

[Uniforme si echipament

20.05.01

85.00

85.00

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

(

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

300.00

, 300.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

34.00

-r'    34.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

30.00

■ 30.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

..   4.00

4.00

Materiale de laborator

20.09

T ;-

•*    t

Cercetare-dezvoltare

20.10

’-’A S/'*'

'v>.

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

iotbâ

.‘<r

l 17* a v

10.00

Consultanta si expertiza

20.12

' ”50.00

.....50.00

Pregătire profesionala

20.13

20.00

20.00

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1,192.00

0.00

1,192.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

25.00

25.00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,167.00

1,167.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02,01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02,03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi Ia depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiuniie de leasing

30.03.05

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

Fond de rezerva bugetara Ia dispoziția autorităților locale

50.04

I

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

0.00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

z

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

ZZ.

X

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

J±i.

ZZ

Si ax

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

•PX     -J ’

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

V:

w

Transferuri către bugetele locale pentru făchităreă obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

șkZ

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0.00

| Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0.00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+50.30)

59

0.00

Burse

59.01

Aiutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultura!

59.22

Sume aferente plătii creanțelor salariate

59.25

Proqrame si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT) SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

..

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

770.00

-10.00

760.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații In urgență în sănătate

51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

o.oc

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la

55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

o.oc

Proqrame cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE șî alte programe cu finanțare nerambursabilă

55,01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Investiții ?le agenților economici cu capital de stat

55.01.12

A

Programe de dezvoltare

55.01.13

' 4 %

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

& /

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

••w Z

TvA-.' A

— i

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

■fi cl

iiAAZoA.

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

feZ-AA

/o

-

AW/ W

ZA*^

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

i t. A

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0.00

Finanțarea națională **)

56.01.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0.00

Finanțarea națională **)

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene “)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0.00

Finanțarea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0.00

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeliqibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0.00

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeliqibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0.00

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeliqibile **)

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0.00

Finanțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Cheltuieli neeliqibile **)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0.00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeliqibile *)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0.00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeliqibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0.00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeliqibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0.00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeliqibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

770.00

-10.00

760.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

770.00

-10.00

760.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

770.00

-10.00

760.00

Construcții

71.01.01

650.00

-20

630.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

80.00

80.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

40.00

10

50.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

I Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

o.oc

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

J

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOIEȘTI

ANEXA nr.2 Ia H.C.L.nr.____/2013

LISTA DE INVESTIȚII 2013mii lei

Nr.crt.

DENUMIRE

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

DOTĂRI

185

-40

145

1

Rețea video

40

-40

0

2

Casuta simpla

14

14

3

Casuta căptușită - 3 buc

51

51

4

Echipamente Skate Park

80

80

LUCRĂRI TOTAL

585

30

615

INVESTIȚII NOI

0

50

50

1

Rețea video

0

50

50

INVESTIȚII IN CONTINUARE

585

-20

565

1

Locuri de joaca in parc - aplicat covor de cauciuc(studiu+proiect+executie)

100

-20

80

2

Magazie sera - reamenajare

60

60

3

împrejmuire parțiala gradina zoo

250

250

4

Fanar - reabilitare

80

80

5

Maternitate scroafe - reabilitare

75

75

6

Voliera maimuțe - reamenajare

20

20

TOTAL INVESTIȚII

770

-10

760


ANEXA nr.3 Ia H.C.L nr. /2013


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE”

PLOIEȘTI

NOTE DE FUNDAMENTARE


REȚEA VIDEO

Este o extindere a dotării “Sistem de supraveghere”.

Pentru o monitorizare mai bună a zonelor care s-au dovedit a fi țintă frecventă a activităților nocturne a celor care sustrag și/sau distrug bunurile din patrimoniul instituției, este necesară extinderea actualului sistem de supraveghere video.

Această extinere constă în suplimentarea cu camere video color, compatibile cu actualul sistem de supraveghere, plus materialele aferente montării acestora.

Montarea acestor camere să fie făcută de către o firmă specializată, firmă care să ofere și o garanție cu privire la lucrarea executată.

Se solicită aceasta întrucât actualul sistem nu acoperă suprafața de monitorizare, având în vedere că în ultimul an calendaristic instituția a făcut investiții noi (de exemplu: căsuțele de lemn si panouri de gard de jur împrejurul lacului, panouri modulare din lemn, obiective care sunt amplasate pe o arie mare). Precizez că în ultima perioadă la aceste obiective s-a constatat furtul a trei cabluri ce alimentează cu curent electric căsuțele de

9 lemn, scândurile panourilor de gard și panourilor modulare din lemn au fost z\

deteriorate și/sau furate. înlocuirea obiectelor sustrase, respectiv repararea celor deteriorate implică costuri suplimentare, neprevăzute în buget, motiv pentru care este necesară extinderea sistemului de supraveghere.

DIRECTOR,

MOAGHER LAURA-MIHAEL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești pe anul 2013

și a emis:


SECRETAR, Sanda Dragulea


Data:            20 CS