Hotărârea nr. 184/2013

Hotãrârea nr. 184 privind aprobarea conturilor anuale de executie pe anul 2012 ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului creditelor interne si bugetului fondurilor externe nerambursabile . ANEXE...AICI

ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTllv


LEG ,X< L

SECRHOTARAREA Nr. 184


privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 201^ |le țp^SțuluL J local, bugetului instituțiilor publice si activităților flnantav^țejgi^I^u^ parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne siWugțtului fondurilor externe nerambursabile


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a dlui primar Iulian Badescu, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2012 ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditului interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile si ale ordonatorilor terțiari de credite;

avand in vedere prevederile art.57 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 63 alin. 4 lit. b din Legea nr. 215/2001-privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTAR ASTE:

Art. 1 Aproba contul anual de execuție al bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2012, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Aproba contul anual de execuție al bugetelor instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Aproba contul anual de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Aproba contul anual de execuție al bugetului creditelor interne pe anul 2012, conform Anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 Aproba contul anual de execuție al Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2012, conform Anexei nr.5 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Aproba conturile anuale de execuție pe anul 2012 ale ordonatorilor terțiari de credite:

- Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor, conform Anexei nr. 6

Politia Locala, conform Anexei nr. 7

Casa de Cultura "LL.Caragiale”, conform Anexei nr. 8          z''; i 6.. y

Teatrul „Torna Caragiu”, conform Anexei nr. 9                  'T / ;

Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 10             z

Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 11

Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, conform Anexei nr. 12 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexei nr. 13 -Serviciul Public Finanțe Locale, conform Anexei nr. 14

Centrul de Transfuzie Sanguina, conform Anexei nr. 15

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești, conform Anexei nr. 16

Spitalul Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 17

Colegiul National „I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 18

Colegiul National „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr., 19

Colegiul National „Nichita Stanescu”, conform Anexei nr. 20

Colegiul National „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 21

Colegiul National „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 22

Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 23

Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu”, conform Anexei nr. 24

Colegiul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 25

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 26

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr.27

Liceul de Arta „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 28

Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „Victor Slavescu” conform Anexei nr. 29

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 30

Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei 31

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 32

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, conform Anexei nr. 33

Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 34

Școala gimnaziala „Radu Stanian”, conform Anexei nr.35

Școala Profesionala „Toma Caragiu”, conform Anexei nr.36

Școala gimnaziala „Elena Doamna”, conform Anexei nr.37

Școala gimnaziala „Candiano Popescu”, conform Anexei nr.38

Școala gimnaziala „Grigore Moisil”, conform Anexei nr.39

Școala gimnaziala „Rares Vodă”, conform Anexei nr.40

Școala gimnaziala „George Cosbuc”, conform Anexei nr.41

Școala gimnaziala Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr.42

Școala gimnaziala „Sfanțul Vasile”, conform Anexei nr.43

Școala gimnaziala „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr.44

Școala gimnaziala „Anton Pann”, conform Anexei nr.45

Școala gimnaziala „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr.46

Școala gimnaziala „Sfanta Vineri”, conform Anexei nr.47

Școala gimnaziala „Andrei Muresanu”, conform Anexei nr.48

Școala gimnaziala "Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr.49

Școala gimnaziala „Nicolae Balcescu”, conform Anexei nr.50

Școala gimnaziala „George Emil Palade”, conform Anexei nr.51


Școala gimnaziala „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr.52

Școala gimnaziala „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr.53

Școala gimnaziala „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr.54

Grădiniță de copii cu program normal nr.10, conform Anexei nr.55 Grădiniță de copii cu program prelungit „Sfinții Arhancheli Mihail si Gavril”, conform Anexei nr.56

Grădiniță de copii cu program prelungit „Scufița Roșie’’, conform Anexei nr.57

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.21, conform Anexei nr.58

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.23, conform Anexei nr.59

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.28, conform Anexei nr.60

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.30, conform Anexei nr.61

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.32, conform Anexei nr.62

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.33, conform Anexei nr.63

Grădiniță de copii step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare”, conform Anexei nr.64

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.35, conform Anexei nr.65 Grădiniță de copii cu program prelungit „Sf.Mucenic Mina”, conform Anexei nr.66

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.38, conform Anexei nr.67 Grădiniță de copii cu program prelungit nr.39, conform Anexei nr.68

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.40, conform Anexei nr.69 Grădiniță de copii cu program prelungit si program normal „Crai Nou”, conform Anexei nr.70

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.47, conform Anexei nr.71

Grădiniță de copii cu program prelungit „Dumbrava Minunata”, conform Anexei nr.72

Grădiniță de copii cu program prelungit si program normal „Licurici”, conform Anexei nr.73

Grădiniță de copii cu program normal nr.51, conform Anexei nr.74

Art. 7 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art 8 Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind

aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2012 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile si acoperirea definitiva a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local

In conformitate cu art. 57, alin(l) din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare „ ordonatorii principali de credite intocmesc si prezintă spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor,..... in

următoarea structura :

- la venituri: prevederi bugetare inițiale; prevederi bugetare definitive; incasari realizate;

- la cheltuieli: credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive; plăti efectuate ”,

Potrivit art.63 alin (4) lit.(b) din Legea nr.215/2011 - legea administrației publice locale republicata „ primarul intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercițiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local”.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.administrarea domeniului public si privat, studji<strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas Ionut Cristian Ion Sanda Dragulea , -    /

Nicoleta Cătălină Bozianu Silviu Sorin Constantin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2012 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile

In anul 2012, bugetul local al municipiului Ploiești, bugetele instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile au fost elaborate, fundamentate, aprobate si respectiv rectificate in conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011- Legea bugetului de stat pe anul 2012 si Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completerile ulterioare.

Execuția de casa a bugetelor menționate mai sus se efectuează prin unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, evidentiindu-se in conturi distincte.

Trimestrial si anual ordonatorii de credite intocmesc situații financiare asupra execuției bugetare si conturi de execuție care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice.

In conformitate cu art. 57, alin(l) din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare „ ordonatorii principali de credite intocmesc si prezintă spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor”...

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETUL LOCAL ( anexa nr.l)

Veniturile incasate la bugetul local in anul 2012, au fost in suma de 414.412.865 lei, exclusiv suma de 20.330.000 lei (excedentul anului precedent) folosit ca sursa de finanțare pentru secțiunea de dezvoltare.

In structura, conform Raportului cu privire la execuția bugetului la data de 31.12.2012 intocmit de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, pe care il anexam, prezentandu-se astfel:

 • -  venituri curente - in suma de 394.262.319 lei, procent de realizare de 96,91% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  venituri din capital - in suma de 110.827 lei, procent de realizare de 95,10% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  subvenții - in suma de 18.220.029 lei, procent de realizare de 54,08% fata de prevederea definitiva aprobata;

din care:

Veniturile proprii incasate in suma de 286.772.539 lei, procent de realizare de 95,87 % fata de prevederea bugetara definitiva aprobata, constituite din:

juridice in suma de 153.944.096,OOlei, procent de realizare de 9^,52^^ impozite si taxe pe proprietate in suma de 78.587.428 lei, procenfdeî realizare de 100,14%;                                         \ ,. -3'^

alte impozite si taxe generale de bunuri si servicii in suma de 309 643; lei, procent de realizare de 100,93%;

taxe si servicii specifice in suma de 82.848 lei lei, procent de realizare de 104,83%;


taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau desfasurarea de activitati in suma de 16.384.314 lei, procent de realizare de 96,67%;

venituri din proprietate in suma de 16.747.724 lei, procent de realizare 67,23%;

venituri din prestări de servicii si alte activitati in suma de 3.112.628 lei, procent de realizare de 101,16%;

venituri din taxe administrative, eliberări permise in suma de 1.049.405 lei, procent de realizare de 95,40%;

amenzi, penalitati si confiscări in suma de 5.599.841 lei, procent de realizare de 75,45%;

diverse venituri in suma de 10.305.867 lei, procent de realizare de 91,05%;

venituri din capital in suma de 110.827 lei, procent de realizare de 95,10%.

Conform indicatorilor de sinteza privind gradul de realizare al veniturilor, in anul 2012 (anexa la) se pot preciza următoarele:

 • - gradul de realizare a veniturilor a fost de 93,64%;

 • - gradul de realizare a veniturilor proprii a fost de 95,87%;

 • - gradul de finanțare din venituri proprii - venituri proprii incasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) a fost de 69,20%;

 • - gradul de autofinanțare - venituri proprii incasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) a fost de 32,73%;

 • - gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat a fost de 66,65%;

 • - gradul de autonomie decizionala a fost de 69,47%.

Cheltuielile bugetului local - plățile efectuate au fost in suma de 434.117.744 lei, in structura, conform clasificatiei funcționale, prezentandu-se astfel:

Autoritati executive ~ suma de 14.983.278 lei, procent de realizare 96,36% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,45% din totalul plăților efectuate;

Alte servicii publice generale - suma de 26.315.202 lei, procent de realizare 99,91% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 6,06% din totalul plăților efectuate;

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi - suma de 6.871.153 lei, procent de realizare 100,00% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,58% din totalul plăților efectuate;

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi - suma de ^71<l;53xlyi,'' procent de realizare 100,00% fata de prevederea bugetara definitivă! apfoba^i si 1,58% din totalul plăților efectuate;                                V'V*’ "

Ordine publica si siguranța naționala - suma de 7.298.515 leC^rop£i$S^ realizare 96,48% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si r,68%^in totalul plăților efectuate;                                     .    . _   —

Invatamant - suma de 104.647.254 lei, un procent de realizare 97,92% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 24,11% din totalul plăților efectuate;

Sanatate - suma de 5.612.089 lei, procent de realizare 99,73% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,29% din totalul plăților efectuate;

Cultura, recreere si religie - suma de 35.250.198' lei, procent de realizare 90,71% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 8,12% din totalul plăților efectuate;

Asigurări si asistenta sociala - suma de 28.567.878 lei, procent de realizare 99,04% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 6,58% din totalul plăților efectuate;

Locuințe , servicii si dezvoltare publica - suma de 37.350.430 lei, procent de realizare 94,45% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 8,60% din totalul plăților efectuate;

Protecția mediului - suma de 54.402.675 lei, procent de realizare 76,56% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata aprobata si 12,53% din totalul plăților efectuate;

Combustibili si energie - suma de 48.078.384 lei, procent de realizare 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,45% din totalul plăților efectuate;

Transporturi - suma de 64.740.688 lei, procent de realizare de 95,67% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 14,91% din totalul plăților efectuate;

In structura, conform clasificatiei economice, realizarea plăților efectuate din bugetul local, se prezintă astfel:

cheltuieli de personal - suma de 99.626.926 lei, procent de realizare 99,76% fata de prevederea bugetara definitiva aprobat si 22,95% din totalul plăților efectuate;

bunuri si servicii - suma de 111.872.668 lei, procent de realizare 94,86% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 25,77% din totalul plăților efectuate;

dobânzi - suma de 6.721.153 lei, procent de realizare 100,00% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,55% din totalul plăților efectuate;

subvenții- suma de 83.521.223 lei, procent de realizare 97,11%; fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 19,24% din totalul plăților efectuate;

transferuri intre unitati ale administrației publice - suma de 52.793.077 lei, procent de realizare 94,20% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 12,16% din totalul plăților efectuate;

alte transferuri - suma de 14.908 lei, procent de realizare 12,42% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,003% din totalul plăților efectuate;

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - suma de 85.615,00 lei, procent de realizare 3,13% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,02% din totalul plăților efectuate;

asistenta sociala - suma de 9.680.785 lei, procent de realizare 99,88% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,23% din totalul plăților efectuate;

__ /A

alte cheltuieli - suma de 7.773.064 lei, procent de realizare 99fi3&%         \ *'

prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,79% din totalul plăților ete^uat^^wl ig

rambursări de credite - suma de 20.684.523 lei, procent

100,00% fata de prevederea definitiva aprobata si 4,76% din tot^tf7'-p^t4^^o^ efectuate;

cheltuieli de capital - suma de 44.683.902 lei, procent de realizare de 71,22% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,45% din totalul plăților efectuate;

plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - suma de -3.340.100 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si -0,77% din totalul plăților efectuate;

In anul 2012 a fost înregistrat un excedent bugetar de 625.121 lei, compus din:

 • -  excedentul secțiunii de funcționare - 603.512 lei

 • -  excedentul secțiunii de dezvoltare, rezultat in urma acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare cu excedentul anului precedent, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 5/16.01.2013 - 21.609 lei.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (anexa nr.2)

Veniturile încasate Ia bugetul instituțiilor publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in anul 2012, au fost in suma de 97.727.306 lei, procent de realizare 82,96% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata. In structura acestea se prezintă astfel:

 • -  venituri nefiscale - in suma de 44.801.707 lei, procent de realizare 70,62% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 45,84% din totalul încasărilor realizate;

 • -  subvenții - in suma de 52.925.599 lei, procent de realizare 97,35% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 54,16% din totalul încasărilor realizate. Aceste subvenții reprezintă sume alocate din bugetul local, in completarea veniturilor proprii ale instituțiile publice de subordonare locala.

Cheltuielile (plățile efectuate) din bugetul instituțiilor publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in anul 2012, au fost in suma de 93.598.009 lei, procent de realizare de 79,45% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura, conform clasificatiei funcționale, realizarea plăților se prezintă astfel:

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - suma de 983.629 lei, procent de realizare 98,36% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,05% din totalul plăților efectuate;

Ordine publica si siguranța naționala ( Politia Locala) - suma de 7.768.334 lei, procent de realizare 97,13% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 8,30% din totalul plăților efectuate;

Invatamant - suma de 8.221.969 lei, procent de realizare 61,15% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 8,78% din totalul plăților efectuate;

fa M

Sanatate - suma de 31.616.759 lei, procent de realizare 64,^8^Q/fg^^\^ prevederea bugetara definitiva aprobata si 33,78% din totalul plăților efegtuaf^^® L

Cultura, recreere si religie - suma de 24.433.269 lei, procenrÂdȘre&lîzț^j kți 96,47% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 26,10%^âin.;ttbtaîui^^^ plăților efectuate;

Asigurări si asistenta sociala — suma de 13.274.690 lei, procent de realizare 97,41% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 14,18% din totalul plăților efectuate;

Servicii si dezvoltare publica - suma de 7.299.359 lei, procent de realizare 97,95% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 7,80% din totalul plăților efectuate;

In structura, conform clasificatiei economice, plățile efectuate se prezintă astfel:

cheltuieli de personal ~ suma de 33.179.972 lei, procent de realizare 98,68% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 35,45% din totalul plăților efectuate;

bunuri si servicii - suma de 50.755.944 lei, procent de realizare 69,86% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 54,23% din totalul plăților efectuate;

asistenta sociala - suma de 5.735.126 lei, procent de realizare 99,98% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 6,13% din totalul plăților efectuate;

cheltuieli de capital - suma de 3.926.967 lei, procent de realizare 67,80% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 4,20% din totalul plăților efectuate.

In anul 2012 a fost înregistrat un excedent bugetar de 4.129.297 Iei, excedent al secțiunii de funcționare.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE (anexa nr.3)

Veniturile încasate la bugetul fondurilor externe nerambursabile in anul 2012, au fost in suma de 989.078 lei, procent de realizare de 824,16% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata, respectiv: venituri nefiscale (1,88%) si donații din strainatate/de la alte adminstratii (98,12%) din totalul incasarilor realizate.

Cheltuielile (plățile efectuate) din bugetul fondurilor externe nerambursabile in anul 2012, au fost in suma de 119.995 lei, procent de realizare de 99,99%.

Conform clasificatiei funcționale, acestea au fost efectuate la „Autoritati executive”.

Conform clasificatiei economice, acestea se prezintă astfel:

 • - bunuri si servicii - suma de 104.455 lei, procent de realizare 99,99% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 87,05% din totalul plăților efectuate;

 • - cheltuieli de capital - suma de 15.540 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 12,95% din totalul plăților efectuate.

In anul 2012 a fost înregistrat un excedent bugetar de 869.083 lei.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI


INTERNE ( anexa nr.4) Cheltuielile (plățile efectuate) di n bugetul creditelor int

2012, au fost în suma de 71.013.024 lei, procent de realizare de prevederea bugetara definitiva aprobata, reprezentând trageri aferente c B.C.R.si B.R.D.

In structura, conform clasificatiei funcționale, acestea se prezintă astfel: Autoritari executive - suma de 744.902 lei, procent de realizare de 70,33% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

Invatamant - suma de 35.408 lei, un procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

Cultura, recreere si religie - suma de 598.333 lei, procent de realizare de 71,75% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

Asigurări si asistenta sociala - suma de 2.273.152 lei, procent de realizare de 63,06% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

Locuințe , servicii si dezvoltare publica - suma de 16.368.855 lei, procent de realizare de 41,39% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

Protecția mediului - suma de 3.357.395 lei, procent de realizare de 30,40% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

Transporturi - suma de 47.634.979 lei, procent de realizare de 61,18% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

CONTUL DE EXECUȚIE AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI (anexa nr.5) Cheltuielile (plățile efectuate) din bugetul municipiului Ploiești in anul 2012, au fost in suma de 315.888.489 lei, procent de realizare de 92,10% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura, conform clasificatiei funcționale, plățile efectuate se prezintă astfel:

Autoritari executive - suma de 14.983.279 lei, procent de realizare de 96,36% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 4,74% din totalul plăților efectuate;

Alte servicii publice generale - suma de 26.315.202 lei, procent de realizare de 99,91% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 8,33% din totalul plăților efectuate;

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi - suma de 6.871.153 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,18% din totalul plăților efectuate;

Ordine publica si siguranța naționala - suma de 7.298.515 lei, procent de realizare 96,48% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,31% din totalul plăților efectuate;

Invatamant - suma de 5.381.261 lei, un procent de realizare de 90,06% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,70% din totalul plăților efectuate;

Sanatate - suma de 2.521.835 lei, procent de realizare de 99,91% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,80% din totalul plăților efectuate;

Cultura, recreere si religie - suma de 35.250.198 lei, procent de realizare de 90,71% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 11,16% din totalul plăților efectuate;

Asigurări si asistenta sociala - suma de 12.694.870 lei, procent^e^realizarJ^x de 97,92% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plăților efectuate;                                      H ,j|W LI

Locuințe , servicii si dezvoltare publica - suma de 37.350.430^et3\proWiV;d^' / realizare de 94,45% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata totalul plăților efectuate;

Protecția mediului - suma de 54.402.675 lei, procent de realizare de 76,56% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 17,22% din totalul plăților efectuate;

Combustibili si energie - suma de 48.078.384 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 15,22% din totalul plăților efectuate;

Transporturi - suma de 64.740,688 lei, procent de realizare de 95,67% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 20,49% din totalul plăților efectuate;

In structura, conform clasifîcatiei economice, realizarea plăților efectuate din bugetul local, se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 7.583.044 lei, procent de realizare de 99,96% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,40% din totalul plăților efectuate;

 • -  bunuri si servicii - suma de 96.070.447 lei, procent de realizare de 95,20% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 30,41% din totalul plăților efectuate;

 • -  dobânzi - suma de 6.721.153 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,13% din totalul plăților efectuate;

 • -  subvenții - suma de 83.521.223 lei, procent de realizare de 100%; fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 26,44% din totalul plăților efectuate;

 • -  transferuri intre unitati ale administrației publice - suma de 52.793.077 lei, procent de realizare de 97,11% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 16,71% din totalul plăților efectuate;

 • -  alte transferuri - suma de 14.908 lei, procent de realizare de 12,42% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,003% din totalul plăților efectuate;

 • -  proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - suma de 85.615 lei, procent de realizare de 3,13% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,03% din totalul plăților efectuate;

 • -  asistenta sociala - suma de 401.500 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,13% din totalul plăților efectuate;

 • -  alte cheltuieli - suma de 7.100.000 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,25% din totalul plăților efectuate;

 • -  rambursări de credite - suma de 20.684.523 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea definitiva aprobata si 6,55% din totalul plăților efectuate;

 • -  cheltuieli de capital - suma de 44.253.099 lei, procent de realizare de 71,16% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 14,00% din totalul plăților efectuate;


plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul - 3.340.100 lei, procent de realizare de 100% fata de pr definitiva aprobata si -1,06% din totalul plăților efectuate;

CONTURILE DE EXECUȚIE PE ANUL 201

ALE ORDONATORILOR TERȚIARI DE CREDITE

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești, (anexa nr.6.)

Veniturile incasate in anul 2012 au fost de 983.629 lei, in procent de 98,36% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 379.553 lei.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost de 983.629 lei, constituite, conform clasifîcatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 831.524 lei, procent de realizare de 99,94% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 152.105 lei, procent de realizare de 90,54% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Politia Locala Ploiești (anexa nr.7)

Veniturile incasate in anul 2012 au fost de 7.768.334 lei, in procent de 97,13% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 7.266.802 lei.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost de 7.768.334 lei, constituite, conform clasifîcatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 4.099.801 lei, procent de realizare de 98,91% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 2.950.920 lei, procent de realizare de 95,19% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 717.613 lei, procent de realizare de 95,31% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Casa de Cultura „I.L.Caragiale” Ploiești (anexa nr.8)

Veniturile incasate in anul 2012 au fost de 807.859 lei, in procent de 90,06% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 759.108 lei.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost de 803.023 lei, constituite, conform clasifîcatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 249.463 lei, procent de realizare de 98,21% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 553.560 lei, procent de realizare de 86,90% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 4.836 lei, procent de realizare de 80,60% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești (anexa nr.9)

Veniturile incasate in anul 2012 au fost de 5.424.444 lei, in procent de 94,46% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 4.939.215 lei.


Cheltuielile (plățile efectuate) au fost de 5.392.239 lei^/^o/ist^ conform clasificatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 3.503.502 lei, procent de realizare

de prevederea bugetara definitiva aprobata;                           ' ''

 • -  bunuri si servicii - 1.580.029 lei, procent de realizare de 95,88%;f&ta tkfg prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 308.708 lei, procent de realizare de 98,94% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

La 31.12.2012 a fost inregistrat un excedent bugetar de 32.205 lei la secțiunea de funcționare.

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești (anexa nr.10)

Veniturile incasate in anul 2012 au fost de 3.489.069 lei, in procent de 91,89% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 3.289.728 lei.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost de 3.489.069 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 2.512.018 lei, procent de realizare de 97,36% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 378.138 lei, procent de realizare de 77,65% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

cheltuieli de capital - 598.913 lei, procent de realizare de 99,82% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Club Sportiv Municipal Ploiești (anexa nr.ll)

Veniturile incasate in anul 2012 au fost de 9.056.107 lei, in procent de 87,25% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 8.800.000 lei.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost de 9.056.107 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 826.410 lei, procent de realizare de 99,93% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 8.020.382 lei, procent de realizare de 98,15% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

cheltuieli de capital ~ 209.315 lei, procent de realizare de 89,07% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” (anexa nr.12)

Veniturile incasate in anul 2012 au fost de 5.698.500 lei, in procent de 97,27% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 5.304.499 lei.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost de 5.687.995 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 1.642.061 lei, procent de realizare de 99,22% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 2.317.965 lei, procent de realizare de 95,70% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

cheltuieli de capital - 1.727.969 lei, procent de realizare de 97,51% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.


La 31.12.2011 a înregistrat un excedent bugetar de 1.505/w.'la^ de funcționare.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești (a

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare, b^i local au-fost in- suma de 16.986.^48 lei, si in-structura,- conform cTaăificatiei— funcționale, se constituie astfel:

Servicii de sanatate publica ( cabinetele medicale școlare) - suma de 3.042.468 lei, procent de realizare de 99,65% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata. In structura, conform clasificatiei economice, plățile s-au efectuat astfel:

cheltuieli de personal (3.000.257 lei), bunuri si servicii (42.211 lei).

Asigurări si asistenta sociala - platie au fost in suma de 13.943.780 lei, procent de realizare de 99,96% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura clasificatiei funcționale, plățile au fost efectuate pentru:

-asistenta sociala in caz de inaliditate - suma de 13.530.604 lei, procent de realizare de 99,97% fata de prevederea bugetara definitiva aprobat;

 • - ajutoare pentru locuințe - 273.176 lei, procent de realizare de 99,70% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • - unitati de asistenta medico-sociale - 140.000 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura, conform clasificatiei economice, plățile s-au efectuat pentru:

 • - cheltuieli de personal ( reprezentând drepturile asistenților personali al persoanelor cu handicap grav) - suma de 4.739.708 lei, procent de realizare de 99,95% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • - bunuri si servicii - suma de 10.850 lei , procent de realizare de 98,64% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • - ajutoare sociale - suma de 9.193.222 lei, procent de realizare de 99,97% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii (anexa nr.13) - se prezintă astfel:

Veniturile încasate au fost de 12.617.782 lei, in procent de 98,86% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 12.617.359 lei.

Cheltuielile (plățile efectuate) de 10.415.721 lei, au fost efectuate conform clasificatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 2.133.701 lei, procent de realizare de 99,82% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 4.617.419 lei, procent de realizare de 97,08% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  ajutoare sociale - 5.735.126 lei, procent de realizare de 99,98% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

cheltuieli de capital - 131.536 lei, procent de realizare de 98,90% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești (anexa nr.14)

Veniturile încasate in anul 2012 au fost de 7.385.619 lei, in procent de 99,11% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 6.784.111 lei.


Cheltuielile (plățile efectuate) au fost de 7.299.359

conform clasificatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 5.648.633 lei, procent de realizare d^§^.76^®,ta^

de prevederea bugetara definitiva aprobata;                         q

 • -  bunuri si servicii - 1.557.456 lei, procent de realizare de 99,58%>fa prevederea bugetara definitiva aprobata;

  • - cheltuieli de capital - 93.270 lei, procent de realizare de 84,79% fata de


prevederea bugetara definitiva aprobata.

La 31.12.2011 a inregistrat un excedent bugetar de 86.260 lei la secțiunea de funcționare.

Centrul de Transfuzie Sanguina Ploiești (enexa nr.15)

Cheltuielile (plățile efectuate) in suma de 47.786 lei, procent de realizare de 95,57% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești (anexa nr.16)

Veniturile incasate in anul 2012 au fost de 8.576.767 lei, in procent de 74,94% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 1.218.198 lei.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost de 7.653.964 lei, in procent de 66,88% fata de prevederile bugetare definitive aprobate si au fost efectuate conform clasificatiei economice, pentru:

 • -  cheltuieli de personal - 2.561.674 lei, procent de realizare de 99,60% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 5.060.622 lei, procent de realizare de 63,71% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

cheltuieli de capital - 31.668 lei, procent de realizare de 3,41% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

La 31.12.2012 a inregistrat un excedent bugetar de 922.803 lei.

Spitalul Municipal Ploiești (anexa nr.17)

Veniturile incasate in anul 2012 au fost de 25.776.174 lei, in procent de 68,71% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 1.129.705 lei.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost de 23.962.795 lei, in procent de 63,88% fata de prevederile bugetare definitive aprobate si au fost efectuate, conform clasificatiei economice, astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 8.711.104 lei, procent de realizare de 99,44% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 15.205.385 lei, procent de realizare de 54,26% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

cheltuieli de capital - 46.306 lei, procent de realizare de 6,34% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

La 31.12.2012 a inregistrat un excedent bugetar de 1.813.379 lei.

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.851.380 lei (99,99%)

 • - bunuri si servicii - suma de 798.039 lei (99,51%)

 • - alte cheltuieli ( burse) - suma de 49.601 (99,20) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 365.291 lei, in procent de 78,39% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata, si plățile efectuate de 350.445 lei, la sfârșitul anului inregistrandu-se un excednt bugetar de 14.846 lei.

Colegiul National „Mihai Viteazul” (anexa nr. 19)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 4.618.855 lei, procent de realizare de 97,17% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.808.984 lei (99,97%)

 • - bunuri si servicii - suma de 733.943 lei (99,99%)

 • - asistenta social - suma de 38.277 lei (85,06%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 37.651 lei (98.05%) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 210.780 lei, in procent de 99,42% fata de prevederile bugetare definitive aprobate si plățile efectuate de 204.148 lei,la sfârșitul anului inregistrandu-se un excedent bugetar de 6.632 lei.

Colegiul National „Nichita Stanescu” (anexa nr. 20)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.791.937 lei, procent de realizare de 98,87% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.243.045 lei (99,74%)

 • - bunuri si servicii - suma de 352.055 lei (93.23%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 28.664 lei (98,84%) fata de prevederile bugetare definitive;

 • - cheltuieli de capital - suma de 168.173,00 lei (99,97%).

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 62.076 lei, in procent de 88,68% fata de prevederile bugetare definitive aprobate si plățile efectuate de 42.815 lei, la fiele anului inregistrandu-se un excedent bugetar de 19.261 lei.

Colegiul National „Al. I .Cuza” (anexa nr. 21)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.843.756 lei, procent de realizare de 97,66% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile a fost efectuata pentru:

0* s--

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.492.179 lei (99,69%)     £V*

 • - bunuri si servicii-suma de 329.579 lei (84,51%)                          JS I

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 21.998 lei (99,99%) fata^^ghe^ffirj-l^W bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din vwituri proprii - veniturile incasate au fost de 58.878 lei, in procent de 21,03% fata de prevederile bugetare definitive aprobate si plățile efectuate de 58.432 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 446 lei.

Colegiul National „Jean Monnet” (anexa nr. 22)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.667.967 lei, procent de realizare de 98,06% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.256.508 lei (99,91%)

 • - bunuri si servicii - suma de 382.987 lei (84,92)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 28.472 lei (94,91%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 559.367 lei, in procent de 104,74% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 78.000 lei (pentru susținerea cheltuielilor de intretinere a internatului si cantinei) si plățile efectuate de 507.565 lei, la sfârșitul anului inregistrandu-se un excedent bugetar de 51.802 lei.

Colegiul „Spiru Haret” ( anexa nr. 23)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.724.279 lei, procent de realizare de 99,40% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.122.771 lei (99,87%)

 • - bunuri si servicii - suma de 578.980 lei (96,98%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 22.528 lei (97,95%) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 447.414 lei, in procent de 75,20% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 347.470 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 99.944 lei.

Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” (anexa nr. 24)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.654.659 lei, procent de realizare de 98,92% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.157.801 lei (99,83%)

 • - bunuri si servicii - suma de 485.037 lei (93,37%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma 11.821 lei (95,51%), fata de prevederile bugetare definitive.


Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parti proprii - veniturile încasate au fost de 420.714 lei, in procent de Ș[0 prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la\\] 95.000 lei (pentru susținerea cheltuielilor de întreținere a internatul si plățile efectuate de 353.950 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului fi bugetar de 66.764 lei.

venito


Colegiul Tehnic „Elie Radu” (anexea nr. 25)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.262.175 lei, procent de realizare de 98,88% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.823.868 lei (99,85%)

 • - bunuri si servicii - suma de 413.926 lei (92,81%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 24.381 lei (97,52%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 667.872 lei, in procent de 88,40% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 30.000 lei (pentru susținerea cheltuielilor de intretinere a internatului si cantinei) si plățile efectuate de 580.316 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 87.556 lei.

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” (anexa nr. 26)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.574.682 lei, procent de realizare de 99,37% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.098.841 lei (99,53%)

 • - bunuri si servicii - suma de 445.841 lei (98,20%)

-alte cheltuieli (burse) - suma de 30.000 lei (100%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 234.277 lei, in procent de 68,30% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 53.000 lei (pentru susținerea cheltuielilor de intretinere a internatului si cantinei) si plățile efectuate de 204.054 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 30.223 lei.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” (anexa nr.27)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.510.791 lei, procent de realizare de 99,46% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.812.876 lei (99,92%)

 • - bunuri si servicii - suma de 674.117 lei (98,41%)

 • - alte cheltuieli (burse) - 23.798 lei (79,33%), fata de prevederile bugetare definitive.

ZZ *

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau paijti^f din^^ă^uVF proprii - veniturile incasate au fost de 590.247 lei, in procent                de'

prevederile bugetare definitive aprobate si plățile efectuate \^e^38§!^3^^iJ inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 203.744^^^

Liceul de Arta „Carmen Sylva” (anexa nr. 28)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.963.636 lei, procent de realizare de 98,83% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.546.621 lei (99,89%)

 • - bunuri si servicii - suma de 336.672 lei (89,26)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 32.713 lei (99,13%)

 • - cheltuieli de capital - suma de 47.630 lei (95,62%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 25.339 lei, in procent de 76,97% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 16.463 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 8.876 lei.

Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „ Victor Slavescu”

(anexa nr. 29)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.350.787 lei, procent de realizare de 99,71% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.901.207 lei (99,65%)

 • - bunuri si servicii - suma de 360.603 lei (99,98%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 33.977 lei (99,93%)

 • - cheltuieli de capital - suma de 55.000 lei (100%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 105.508 lei, in procent de 65,94% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 91.330 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 14.178 lei.

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei” (anexa nr. 30)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.074.058 lei, procent de realizare de 99,30% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.668.369 lei (99,84%)

 • - bunuri si servicii - suma de 382.726 lei (97,10%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 22.963 lei (97,71%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 433.274 lei, in procent de 72,21% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 386.463 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 46.811 lei.

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.722.160 lei (99,75%)

 • - bunuri si servicii - suma de 937.500 lei (90,76%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 8.088 lei (95,15%)

 • - cheltuieli de capital - suma de 160.000 lei (100%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 343.930 lei, in procent de 80,36% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 78.000 lei (pentru susținerea cheltuielilor de intretinere a internatului si cantinei) si plățile efectuate de 212.468 lei, rezultând la finele anului un excedent bugetar de 131.462 lei.

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” (anexa nr. 32)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.125.400 lei, procent de realizare de 99,88% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.843.594 lei (99,92%)

 • - bunuri si servicii - suma de 259.916 (99,97%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 21.890 lei (95,17%) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 12.337 lei, in procent de 94,90% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 5.688 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 6.649 lei.

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” (anexa nr. 33)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.732.304 lei, procent de realizare de 97,85% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile a fost efectuata pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.290.059 lei (99,82%)

 • - bunuri si servicii - suma de 440.068 lei (92,65%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 2.177 lei (72,57%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 180.857 lei, in procent de 55,82% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 55.000 lei (pentru susținerea cheltuielilor de intretinere a internatului si cantinei) si plățile efectuate de 88.291 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 92.566 lei.


Liceul Tehnologic de Transporturi (anexa nr. 34)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare au fost in suma de 2.878.870 lei, procent de realizare de 99 prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile a fost efectuata pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.457.168 lei (99,80%)

 • - bunuri si servicii - suma de 398.992 lei (97,31%)

 • - alte cheltuieli (burse) - 22.710 lei (87,35%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 4.409 lei, in procent de 26,99% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 175 lei, rezultând la finele anului un excedent bugetar de 4.234 lei.

Școala Gimnaziala „Radu Stanian” (anexa nr.35)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.373.924 lei, procent de realizare de 99,80% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.156.737 lei (99,95%)

 • - bunuri si servicii - suma de 194.525 lei (99,60%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 22.662 lei (94,43%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 11.681 lei, in procent de 83,44% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 8.833 lei, rezultând la finele anului un excedent bugetar de 2.848 lei.

Școala Profesionala „Toma Caragiu” (anexa nr.36)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.468.308 lei, procent de realizare de 94,58% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - 1.252.003 lei (95,95%)

 • - bunuri si servicii - suma de 210.088 lei (71,73%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 6.217 lei (88,81%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 7.9491 lei, in procent de 69,54% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 1.505 lei, inregistrandu-se la finele anului un excedent bugetar de 6.444 lei.

Școala Gimnaziala „Elena Doamna” (anexa nr.37)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 811.242 lei, procent de realizare de 97,61% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 674.409 lei (99,82%)

 • - bunuri si servicii - suma de 131.233 lei (90,18%)


 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 5.600 lei (56%), fata de prev definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau part proprii - veniturile incasate au fost de 2.972 lei, in procent de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate inregistrandu-se la finele anului un excedent bugetar de 1.439 lei.

Școala Gimnaziala „Candiano Popescu” (anexa nr.38)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.070.736 lei, procent de realizare de 97,18% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile a fost efectuata pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 821.336 lei (99,82%)

 • - bunuri si servicii - suma de 221.306 lei (88,88%

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 28.094 lei (93,65%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 3.027 lei, in procent de 60,54% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 471 lei, inregistrandu-se la finele anului un excedent bugetar de 2.556 lei.

Școala Gimnaziala „Grigore Moisil” (anexa nr.39)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.178.313 lei, procent de realizare de 98,53% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.884.605 lei (99,52%)

 • - bunuri si servicii - suma de 273.728 lei (92,16%)

alte cheltuieli (burse) - suma de 19.980 1 ei (99,90%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

 • -  Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 148.988 lei, realizate in procent de 82,31% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 127.033 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 21.955 lei.

Școala Gimnaziala „Rares Vodă” (anexa nr.40)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.078.451 lei, procent de realizare de 99,52% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 856.313 lei (99,96%)

 • - bunuri si servicii - suma de 208.838 lei (98,51%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 13.300 lei (88,67%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 7.869 lei, in procent de 87,43% fata de prevederea bugetara definitiva aprobat si plățile efectuate de 3.312 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 4.557 lei.

- cheltuieli de personal - 883.377 lei (99,59%) • - bunuri si servicii - suma de 161.681 lei (99,80%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 12.212 lei (96,92%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 1.902 lei, in procent de 38,12% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 506 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 1.396 lei.

Școala Gimnaziala „Nicolae Titulescu” (anexa nr.42)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.464.996 lei, procent de realizare de 94,86% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.232.016 lei (99,14%)

 • - bunuri si servicii - suma de 224.162 lei (99,27)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 8.818 lei (88,18%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 13.281 lei, in procent de 94,86% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 12.935 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 346 lei.

Școala Gimnaziala „Sfanțul Vasile” (anexa nr.43)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.266.805 lei, procent de realizare de 99,23% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - uma de 1.969.668 lei (99,56%)

 • - bunuri si servicii - suma de 287.637 lei (97,17)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 9.500 lei (95%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 17.781 lei, in procent de 96,11% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 13.974 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 3.807 lei.

Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” (anexa nr.44)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.786.212 lei, procent de realizare de 99,17% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.543.489 lei (99,70)

 • - bunuri si servicii - suma de 234.747 lei (95,82%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 7.976 lei (99,70%), fata de^rCvederi^Xx

bugetare definitive aprobate.                                  /

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau partift^in ^eiiît|iri ) * proprii - veniturile incasate au fost de 52.225 lei, in procent de                   J

prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate d^fe^OfcleJv^^ rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 4.-325 lei.

Școala Gimnaziala „Anton Pann” (anexa nr.45)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 810.475 lei, procent de realizare de 99,43% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 694.778 lei (91,95%)

 • - bunuri si servicii - suma de 98.391 lei (96,46)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 17.306 lei (96,14%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu” (anexa nr.46)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 754.266 lei, procent de realizare de 84,69% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 670.356 lei (98,44%)

 • - bunuri si servicii - suma de 77.960 lei (59,06%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 5.950 lei (74,38%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Școala Gimnaziala „Sfanta Vineri” (anexa nr.47)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.239.136 lei, procent de realizare de 97,69% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.042.543 lei (99,88)

 • - bunuri si servicii - suma de 186.243 lei (79,25%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 10.350 lei (86,25%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 25.548 lei, in procent de 72,99% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 19.833 lei, rezultând la finele anului un excedent bugetar de 5.715 lei.

Școala Gimnaziala „Andrei Muresanu” (anexa nr.48)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 956.385 lei, procent de realizare de 96,10% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 791.336 lei (99,04%)

 • - bunuri si servicii - suma de 158.217 lei (87,80%)


- alte cheltuieli (burse) - suma bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau partial^dip Y,em|u^i J proprii - veniturile incasate au fost de 45.535 lei, in procent de 75,8^^fafa"de^vi prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de rezultând la finele anului un excedent bugetar de 10.335 lei.

Școala Gimnaziala „Henri Mathias Berthelof5 (anexa nr.49)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.468.603 lei, procent de realizare de 98,83% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.284.752 lei (99,90%)

 • - bunuri si servicii - suma de 172.969 lei (92%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 10.882 lei (90,68%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 69.500 lei, in procent de 87,97% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 68.356 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 1.144 lei.

Școala Gimnaziala „Nicolae Balcescu” (anexa nr.50)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.205.030 lei, procent de realizare de 97,58% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.046.606 lei (99,58%)

 • - bunuri și servicii - suma de 148.810 lei (85,59%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 9.614 lei (96,14%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 29.082 lei, in procent de 96,94% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 8.687 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 20.395 lei.

Școala Gimnaziala „George Emil Palade” (anexa nr.51)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.360.817 lei, procent de realizare de 99,64% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.022.763 lei (99,87%)

 • - bunuri si servicii - suma de 318.126 lei (98,19%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 19.928 lei (99,64%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 53.851 lei, in procent de 102,77% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 38.698 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 15.153 lei.

- cheltuieli de personal - suma de 1.262.035 lei (99,75%) • - bunuri si servicii - suma de 197.735 lei (71,07%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 9.689 lei (96,89%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 155.137 lei, in procent de 92,45% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 141.090 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 14.047 lei.

Școala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” (anexa nr.53)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.644.532 lei, procent de realizare de 97,29% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.412.368 lei (99,89%)

 • - bunuri si servicii - suma de 217.315 lei (84,76%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 14.849 lei (74,25%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 54.520 lei, in procent de 68,15% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 54.183 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 337 lei.

Școala Gimnaziala „I.A.Bassarabescu” (anexa nr.54)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.561.012 lei, procent de realizare de 97,87% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.399.361 lei (99,39%)

 • - bunuri si servicii - suma de 161.778 lei (85,75%)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 9.873 lei (98,73%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 13.851 lei, in procent de 97,82% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata, suma care nefiind cheltuita pana la finele anului a devenit excedent bugetar.

Grădiniță de copii cu program normal nr.10 (anexa nr.55)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 355.745 lei, procent de realizare de 99,57% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 273.546 lei (99,59%)


- bunuri si servicii - suma de 82.199 lei (99,51%), fata de prevedefîlOu^ definitive aprobate.

Grădiniță de copii cu program prelungit ”Sfintii Arhancheli Mihail si ^ Gavril” (anexa nr.56)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul locaf au fost in suma de 708.527 lei, procent de realizare de 93,42% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 552.513 lei (98,25%)

 • - bunuri si servicii - suma de 156.014 lei (79,56%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 235.132 lei, in procent de 75,36% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 204.016 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 31.116 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit „Scufița Roșie” (anexa nr.57)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 679.873 lei, procent de realizare de 99,02% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 552.025 lei (99,06%)

 • - bunuri si servicii - suma de 122.848 lei (94,99%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 191.507 lei, in procent de 55,88% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 174.057 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 17.450 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.21 (anexa nr.58)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.833.389 lei, procent de realizare de 99,90% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal — suma de 700.416 lei (99,97%)

 • - bunuri si servicii - suma de 115.323 lei (99,17%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 993.048 lei, in procent de 77,65% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 913.495 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 79.5531ei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.23 (anexa nr.59)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.833.389 lei, procent de realizare de 90,90% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei funcționale, plățile au fost efectuate pentru:

Invatament - suma de 904.161 lei, procent prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost

 • - cheltuieli de personal suma de 700.416 lei (99

 • - bunuri si servicii - suma de 203.745 lei (99,17 definitive aprobate.


Crese — suma de 1.929.228 lei, procent de realizare de 99,9'6% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal suma de 1.471.262 lei (100%)

 • - bunuri si servicii - suma de 457.966 lei (99,84%) fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 993.048 lei, in procent de 77,65% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 913.495 lei, din care: invatamant - suma de 256.587 lei si crese - suma de 656.908 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 79.553 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.28 (anexa nr.60)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.305.504 lei, procent de realizare de 98,74% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 943.894 lei (98,89%)

 • - bunuri si servicii - suma de 361.610 lei (98,35%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 265.186 lei, in procent de 56,12% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 258.548 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 6.638 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.30 (anexa nr.61)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 573.240 lei, procent de realizare de 95,58% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 460.796 lei (99,46%)

 • - bunuri si servicii - suma de 112.444 lei (82,41%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 153.528 lei, in procent de 51,18% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 130.756 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 22.772 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.32 (anexa nr.62)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 657.758 lei, procent de realizare de 98,56% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:


 • - cheltuieli de personal - suma de 509.670 lei (99,79%)

 • - bunuri si servicii - suma de 148.088 lei (94,55^ bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din proprii - veniturile incasate au fost de 171.525 lei, in procent de 56^96^^^^ prevederea bugetara definitiva aprobata, si plățile efectuate de 16^55 rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 1.969 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.33 (anexa nr.63)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 556.122 lei, procent de realizare de 99,88% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 425.050 lei (99,85%)

 • - bunuri si servicii - suma de 131.072 lei (99,96%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 120.238 lei, in procent de 68,32% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata plățile efectuate de 113.351 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 6.887 lei.

Grădiniță de copii step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare” (anexa nr.64)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 962.742 lei, procent de realizare de 99,98% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 767.858 lei (100%)

 • - bunuri si servicii - suma de 194.884 lei (99,89%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 344.348 lei, in procent de 64,15% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 335.724 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 8.624 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.35 (anexa nr.65)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 830.913 lei, procent de realizare de 99,88% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 622.359 lei (99,98%)

 • - bunuri si servicii - suma de 208.554 lei (99,56%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 98.154 lei, in procent de 54,53% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 95.465 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 2.689 lei.


Grădiniță de copii cu program prelungit „Sfanțul Mu

(anexa nr.66)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare au fost in suma de 970.909 lei, procent de realizare de 99,88% fata bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate, pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 815.772 lei (99,88%)

 • - bunuri si servicii - suma de 155.137 lei (99,92%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 380.376 lei, in procent de 51,82% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 373.477 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 6.899 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.38 (anexa nr.67)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 762.008 lei, procent de realizare de 99,91% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 616.596 lei (99,95%)

 • - bunuri si servicii - suma de 145.412 lei (99,77%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 159.452 lei, in procent de 61,33% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 152.139 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 7.313 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.39 (anexa nr.68)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 222.642 lei, procent de realizare de 99,28% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 189.860 lei (99,98%)

 • - bunuri si servicii - suma de 32.782 lei (98,44%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 13.889 lei, in procent de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata, suma cheltuita integral.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.40 (anexa nr.69)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 818.252 lei, procent de realizare de 93,97% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 638.294 lei (98,86%)

 • - bunuri si servicii - suma de 179.958 lei (79,93%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 341.716 lei, in procent de 70,91% fata de


prevederea bugetara definitiva aprobata, si plăti de 332.409 lei^ ^feg'isțfăn^^a sfârșitul anului un excedent bugetar de 9.307 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit si program nor

(anexa nr.70)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.045.198 lei, procent de realizare de 92,56% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal suma de 854.035 lei (98,03%)

 • - bunuri si servicii - suma de 191.163 lei (74,09%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 272.647 lei, in procent de 70,09% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 258.134 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 14.513 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr.47 (anexa nr.71)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 907.348 lei, procent de realizare de 97,40% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 719.954 lei (99,23%)

 • - bunuri si servicii - suma de 187.394 lei (90,97%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 271.715 lei, in procent de 64,69% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 271.345 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 370 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit „Dumbrava Minunata”

(anexa nr.72)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 922.011 lei, procent de realizare de 98,87% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 782.865 lei (99,86%)

 • - bunuri si servicii - suma de 139.146 lei (93,66%) fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 244.811 lei, in procent de 57,60% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 226.230 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 18.581 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit si program normal „Licurici” (anexa nr.73)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 880.741 lei, procent de realizare de 99,30% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru/* .. , ... _

 • - cheltuieli de personal - suma de 710.969 lei (99,84%)      / &

 • - bunuri si servicii - suma de 169.772 lei (97,08%) fata de prevdderi.16 bugdtaro-definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau paruaf xiintYv^^tw^ proprii - veniturile incasate au fost de 229.627 lei, in procent de 52/9%,-dhufae prevederea bugetara definitiva aprobata si plățile efectuate de 220.439 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 9.188 lei.

Grădiniță de copii cu program normal nr.51 (anexa nr.74)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 241.074 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 173.896 lei (100%)

 • - bunuri si servicii - suma de 67.178 lei (100%) fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

VIZAT


Direcția Ad-tie Publica, Juridic -Contencios, Achiziții Publice,Contracte

DIRECTOR,

Iulia Alexandru

X

Serviciul Buget, împrumuturi,

Erji Laura Stanciu


ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel./Fax:0244-546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ploiesti.ro Email: spfl@ploiesti.ro


046^94 /2â. o 2. 20/3


CĂTRE,

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL,

CONTRACTERAPORT

cu privire la execuția bugetului la data de 31.1^2012 partea de venituri

Bugetul pe anul 2012 a fost stabilit, după ultima rectificare din decembrie, conform HCL 467/20.12.2012, la nivelul de 442.543,48 mii lei. Fata de ultima rectificare, la data de 31.12.2012, incasarile au fost de 414.412,86 mii lei.

Din analiza execuției bugetare constatăm următoarele procente de realizare a categoriilor de venituri:

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere buget 2012 HCL 467 20.12.12

Incasari la

31.12.12

%

1

VENITURI - TOTAL

0001

442.543,48

414.412,86

93,64

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

299.113,19

286.772,54

95,87

3

I VENITURI CURENTE

0002

406.844,53

394.262,32

96,91

4

A. VENITURI FISCALE

0003

358.272,95

356.702,29

99,56

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

155.354,75

154.482,01

99,44

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.537,00

2.733,13

77,27

7

IMPOZITUL PE PROFIT

0102

37,00

-85,16

-230,15

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

37,00

-85,16

-230,15

9

IMP. VEN. TRANSFER PROP.IMOB.

0302

3.500,00

2.818,29

80,52

10

Imp.ven.transf.propr.imobiliare persoane

030218

3.500,00

2.818,29

80,52

11

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

154.692,00

151.125,81

99.52

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

151.192,00

151.125,81

99.96

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

150.062,00

150.067,69

100,00

14

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

1.130,00

1.058,12

93,64

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

i ■

625,7Ș

: ; 623,0?’,

099,57

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0502

625,75

623707

.. ... . _

99,57

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

625,75

623,07

99,57

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

78.481,00

78.587,43

100,14

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

78.481,00

78.587,43

100,14

20

Impozit pe clădiri

070201

66.100,00

67.092,76

101,50

21

Impozit pe clădiri de la pers, fizice

07020101

11.300,00

11.583,40

102,51

22

Impozit pe clădiri de la pers, juridice

07020102

54.800,00

55.509,36

101,29

23

Impozit pe terenuri

070202

7.881,00

7.653,14

97,11

24

Impozit pe terenuri de la pers, fizice

07020201

2.300,00

2.357,13

102,48

25

Impozit pe terenuri de la pers, juridice

07020202

5.580,00

5.288,79

94,78

26

Impozit teren din extravilan-an precedent

07020203

1,00

7,21

720,90

27

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru -activitatea notariala,alte taxe de timbru

070203

4.500,00

3.841,01

85,36

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

0,52

0,00

33

A4. IMPOZITE SI TAXE PE

BUNURI SI SERVICII

0010

124.437^20

123.632,85

99.35

34

SUME DEFALCATE DIN T.V.A.

1102

107.103,31

106.856,04

66.44

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

105.968,92

105.721,65

99,77

40

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.134,39

1.134,39

100,00

41

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

306,79

309,64

100,93

42

Taxe hoteliere

120207

306,79

309,64

100,93

43

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

79,03

82,85

104,83

44

Impozit pe spectacole

150201

79,03

82,85

104,83

46

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

16.948,07

-

7 96,67

47

Impozit asupra mijloacelor de transport

160202

13.480,00

13.094,31

97,14

48

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, fizice

16020201

6.710,00

6.833,55

101,84

49

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, juridice

16020202

6.770,00

6.260,76

92,48

50

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

3.273,07

3.122,97

95,41

51

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

195,00

167,04

85,66

52

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

55

C. VENITURI NEFISCALE

0012

48.571,58

37.560,03

77,33

56

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

24.909,41

16.747,72

67,23

57

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

24.909,41

16.747,72

67,23

58

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

7.000,00

4.536,17

64,80

60

Venituri din concesiuni si Închirieri

300205

14.425,58

8.727,72

60,50

Venituri din dividende

300208

3.483,83

3.483,83

100,00

62

Venituri din dividende

30020802

3.483,83

3.483,83

100,00

66

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

23.662,17

20.812,30

87,96

67

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.076,88

3.112,63

101,16

68

Venituri din prestări de servicii

330208

3.026,88

3.066,74

101,32

75

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.100,00

1.049,40

95,40

76

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.100,00

1.049,40

95,40

78

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

7.421,62

5.599,84

75,45

79

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

7.375,00

5.553,22

75,30

82

Alte amenzi, penalitati si confiscări

DIVERSE VENITURI

350250

3602

46,62

46,63

100,01

83

11.319,10

10.305,87

91,05

84

Venituri din prescripție extinctiva

360201

5,8 K

'  100,03

86

Taxe speciale

360206

150,00

104,14

69,43

88

Alte venituri

360250

11.163,29

10.195,91

91,33

89

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

744,57

744,56

100,00

90

Donații si sponsorizări

370201

744,13

744,13

100,00

91

Vărs din Secțiunea, de tunet, ptr finanțarea Sect. de Dezv. A bug. Local

370203

-10.034,37

-4.600,00

45,84

92

Varsaminte din Secțiunea de Funcționare

370204

10.034,37

4.600,00

45,84

93

Alte transferuri voluntare

370250

0,44

0,44

99,14

94

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

116,54

110,83

95,10

95

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

116,54

110,83

95,10

96

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

36,54

37,05

101,40

97

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

80,00

69,69

87,11

99

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

0,00

1,10

0,00

100

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

0,00

2,99

0,00

101

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

102

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

107

IV. SUBVENȚII

0017

33.689,67

18.220,03

54,08

108

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

33.689,67

18.220,03

54,08

109

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

33.689,67

18.220,03

54,08

110

A. De capital

0019

33.228,67

17.945,52

54,01

119

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

0,00

0,00

0,00

120

Subv.programe mediu-ape

420213

32.361,04

17.077,89

52,77

123

Subv. de la bug.de stat către bug.loc. necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

867,63

867,63

100,00

124

B. Curente

0020

461,00

274,51

59,55

130

Subv. încălzire locuințe

420234

375,00

226,66

60,44

133

Subv. din bugetul de stat ptr. Finanțarea sanatatii

420241

86,00

47,85

55,64


135

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

ii0

«A

140

FONDUL EUROPEAN DE DEZV. REGIONALA

4502

1.892,74

a/96,14

141

FONDUL EUROPEAN DE DEZV REGIONALA

450201

1.675,42

1.675,42

100,00

142

FEDR - Sume primite pt plata ani anteriori

45020102

1.675,42

1.675,42

100,00

143

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

450202

41,76

82,41

197,33

144

FSE - Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45020202

41,76

82,41

197,33

145

Programe Comunitare finanțate in per. 2007-2013

450215

175,56

61,86

35,24

146

Pr. Corn fin in per. 2007-2013 an curent

45021501

113,70

0,00

0,00

147

Pr. Corn fin in per. 2007-2013 ani precedenti

45021502

61,86

61,86

100,01

148

Prefinantari

45021503

0,00

0,00

0,00


Realizarea veniturilor, în care se concretizează activitatea personalului din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale, este cea de venituri proprii, unde pe lângă veniturile din impozite și taxe mai sunt cuprinse: veniturile din capital în sumă de 110,83 mii lei si prelevările de la bugetul de stat in suma de 151.125,81 mii lei (cote defalcate din impozitul pe venit - 150.067,69 mii lei, sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrare -1.058,12 mii lei).

Referitor la contribuabilii persoane juridice, in bugetul anului 2012, au fost prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate în valoare de 67.150 mii lei (impozit si taxa clădiri, impozit si taxa teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice). Veniturile realizate din aceste surse au fost de 67.058,91 mii lei, adica un procent de realizare de 99,86 %.

As

In situația debite și încasări din aplicația informatica, valoarea veniturilor, fara insolvabili, la sursele mai sus menționate, a fost de 82.905,61 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația informatica la data de 31.12.2012, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2012, în situația debite și încasări din aplicația informatica, fara insolvabili, obligația de plată este în valoare de 66.009,72 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 55.530,02 mii lei si o obligație de plata restanta in valoare de 10.479,70 mii lei, iar la sfârșitul anului s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 14.042,75 mii lei, aferenta unui număr de 578 de cazuri care se afla in executare silita, din totalul de 1.679 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate clădiri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2012, în situația debite și’încasă^dijn aplicația informatica, fara insolvabili, obligația de plată este in valoare deL6.43-8.,3^mîf |ei, din care obligații de plata curente in valoare de 5.208,27 mii lei si o^bligatie-gfe.pl'ata restanta in valoare de 1.230,10 mii lei, iar la sfârșitul anului s-a înregistrat Wieme^sare pe total elemente componente ale acestei surse, de. 1.498,21..mii.lei, aferenta unui, număr de. 356 cazuri aflate in executare silita, din totalul de 1.497 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul asupra mijloacelor de transport. La data de 31.12.2012, din situația debite și încasări înregistrate în aplicația informatica, fara insolvabili, obligația de plata este in valoare de 10.457,52 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 6.800,62 mii lei si o obligație de plata restanta in valoare de 3.656,90 mii lei, iar la sfârșitul anului s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 3.411,68 mii lei, aferenta unui număr de 2.469 cazuri aflate in executare silita, din totalul de 5.069 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate mijloace de transport Q înscrise pe raza municipiului Ploiești.

Referitor la contribuabilii persoane fizice, in bugetul anului 2012, au fost prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate, în suma de 20.310 mii lei (impozit pe clădiri, impozit si taxa pe teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice) si s-au realizat venituri in suma de 20.774,08 mii lei, respectiv in procent de 102,30 %.

în situația debite și încasări din aplicația informatica, valoarea prevederilor, fara insolvabili, la sursele mai sus menționate a fost de 43.747,08 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația informatica la data de 31.12.2012, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2012, in situația debite si incasari din aplicația informatica, fara insolvabili, obligația de plată este în valoare de 18.767,94 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 11.513,60 mii lei si o obligație de plata restanta in valoare de 7.254,34 mii lei, iar la sfârșitul anului s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 6.745,17 mii lei, aferenta unui număr de 21.151 de cazuri din totalul de 101.579 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate clădiri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2012, în situația debite și încasări din aplicația informatica, fara insolvabili, obligația de plată este in valoare de 5.083,40 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 2.427,99 mii lei si o obligație de plata restanta in valoare de 2.655,41 mii lei iar la sfârșitul anului s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 2.637,61 mii lei, aferenta unui număr de 8.522 cazuri din totalul de 33.420 - contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiești.

; ••    •                         s      -  \\


Impozitul pe mijloacele de transport. La data de 31.12.2012; în situația/de.fâ și încasări din aplicația informatica, fara insolvabili, obligația de platși este in valoârS de 19.895,74 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 8422,00 niiL'feysi o obligație de plata restanta in valoare de 11.773,74 mii lei, iar la M^șitijJ. @    i s-a


înregistrat o neîncasare in valoare de. 12.841,57 mii lei, aferenta unui n *Se 17.963 cazuri din totalul de 64.239 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate mijloace de transport înscrise pe raza municipiului Ploiești.

In anul 2012, s-au acordat facilitați fiscale in suma de 23.769,14 mii lei, pentru un număr de 9.432 contribuabili persoane fizice si juridice, conform anexa 1, astfel:

 • - suma de 973,80 mii lei aferenta unui număr de 9.409 contribuabili persoane fizice, din care suma de 845,22 mii lei, facilitați acordate, conform art. 284 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, unui număr de 7.909 contribuabili persoane fizice, si suma de 128,58 mii lei, facilitați acordate, conform HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012, unui

Q       număr de 1.500 contribuabili persoane fizice;

 • - suma de 22.795,35 mii lei aferenta unui număr de 23 contribuabili persoane juridice.

în cursul anului 2012 au fost efectuate următoarele operațiuni in cadrul Serviciului Public Finanțe Locale:

♦ Ia persoane juridice :

 • - s-au stabilit impozite și taxe locale, emițându-se, în baza de date, decizii de impunere unui număr 8.845 declarații de impunere și unui număr de 9.251 cereri depuse de contribuabilii persoane juridice care au dobândit bunuri mobile și imobile ;

 • - s-au preluat in baza de date 1.340 declarații de impunere reclamă și publicitate, taxa hotelieră, impozit pe spectacole, impozit pe profit;

 • - s-au corectat în evidențele fiscale 8.813 obiecte supuse impozitării, în urma solicitărilor depuse de contribuabili, precum și pentru inventarierea materiei impozabile;

 • - s-au transmis către agenții economici, precum și către alte instituții un număr de 9.821 adrese;

 • - s-a verificat un număr de 1.721 roluri la cod 70 - taxa firmă;

 • - s-au verificat situațiile fiscale ale contribuabililor în vederea eliberării a 7.589 certificate fiscale;

 • - s-au desfășurat și coordonat activități privind înregistrarea și eliberarea in regim de urgenta a unui număr de 3.766 certificate fiscale privind impozitele și taxele locale, în cazul persoanelor fizice si juridice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 220,60 mii lei și 3.002 lucrări privind stabilirea impozitelor și taxelor în cazul persoanelor fizice si juridice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 300,45 mii lei;

 • - s-au constatat contravenții și s-au aplicat sancțiuni pentru declararea cu întârziere sau nedeclararea bunurilor mobile și imobile incasandu-se din amenzi suma de 89,25 mii lei;

  • la persoane fizice :

  • - au fost luate în evidenta un număr

  moșteniri, asocieri,, intabulări, radieri etc);

  • - s-au înregistrat și eliberat un număr

  regim normal;


  r'1

  de 48.579 lucrări (van^iri-


  de 23.606 de certificate de  I] -

  ionatn,


 • - s-au înregistrat și eliberat certificate de atestare fiscală si lucrări in regim de urgență în număr de 3.219, încasându-se taxe de urgenta în cuantum de 184,98 mii lei;

 • - inspectorii din cadrul serviciului stabilire persoane fizice au aplicat 3.441 de sancțiuni (reprezentând amenzi pentru depunerea peste termen sau nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere) în cuantum de 104,07 mii lei;

 • - s-au unificat un număr de 1.295 roluri si totodată s-au operat 17.927 modificări ale bazei de date informatizate (completare C.N.P, modificare nume contribuabil și/sau adresa

■ de domiciliu, adaugare de coproprietari etc);

O - au fost întocmite 52 de note de. constatare pe teren în vederea stabilirii concordanței datelor înscrise în actele existente la dosarul fiscal și starea de fapt de pe teren;

 • - s-a procedat la verificarea unui număr de 27.153 dosare fiscale din arhiva instituției noastre, in vederea stabilirii concordanței datelor cuprinse in actele depuse la dosarele fiscale si baza informatizata. Urmare verificărilor întreprinse, au fost întocmite 1.156 de referate de recalculare a impozitelor si taxelor locale pentru stabilirea corecta a bazei impozabile, transmitându-se către contribuabili înștiințări;

 • - au fost înregistrate circa 4.500 de polițe de asigurare ale locuințelor depuse de către contribuabilii persoane fizice.

în cursul anului 2012, personalul din cadrul Serviciului Urmărire si încasare Creanțe Bugetare a procedat la verificarea periodică a bazei de date și a listei de rămășiță în vederea identificării persoanelor fizice si juridice, cu obligații bugetare restante împotriva cărora s-a început executarea silită prin emiterea somațiilor și a titlurilor executorii, astfel Q) ca in 2012, pentru persoane fizice au fost emise 14.024 somații, în valoare de 12.542,99 mii lei, iar pentru persoanele juridice au fost emise 1.740 somații în valoare de 35.524,69 mii lei.

A,

In urma emiterii de somații s-au recuperat de la persoane fizice suma de 2.714,12 mii lei, iar de la persoane juridice suma de 6.268,87 mii lei.

Pentru debitorii care nu au fost identificați la adresele de domiciliu s-au efectuat verificări pe teren și s-au transmit adrese către Evidența Populației, Oficiul Registrului Comerțului, Administrația Finanțelor Publice si bănci pentru obținerea de informații suplimentare.

A

In anul 2012, s-au recuperat creanțe prin înființarea de popriri atât asupra veniturilor persoanelor fizice, respectiv pensie și salariu, cât și asupra disponibilităților din conturile bancare. Astfel s-a instituit un număr de 3.666 de popriri în valoare de 9.902,94 mii lei pentru persoanele fizice cu debite restante, recuperându-se în acest mod suma de 862,37


mii lei, iar pentru persoane juridice cu debite restante au fost institui valoare de 10.229,09 mii lei și s-a recuperat suma de 1.556,90 mii lei.

In cazul în care creanțele nu au putut fi recuperate prin popfin/ instituirea de sechestre asupra bunurilor mobile și imobile aflate în pqL^etatf^|J?it^ci persoane fizice și juridice, astfel ca in anul 2012 s-au aplicat 241 de                1 /O‘ ‘

art.154 alin (3) din O.G. 92/2003 republicată privind Codul de Procedura^fecâ'lafW^azul debitorului persoană fizică nu poate fi supus executării silite spațiul mmocuit de debitor și familia sa, stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare.

Pentru sechestrele aplicate asupra imobilelor s-a solicitat efectuarea inscripției ipotecare la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, Biroul de Carte Funciară.

De asemenea, s-a început valorificarea sechestrelor aplicate, prin vânzarea la licitație a bunurilor sechestrate, astfel fiind întocmite șapte anunțuri de vânzare la licitație, iar in urma aplicării acestor sechestre s-a încasat 16,73 mii lei de la persoane fizice și 1.133,23 mii lei de la persoane juridice, din care 32,43 mii lei s-au recuperat în urma valorificării Q bunurilor imobile sechestrate.

In cursul anului 2012 s-au făcut demersurile necesare în vederea scăderii din evidențele fiscale a debitelor pentru un număr de 151 de societăți comerciale declarate radiate, de către Oficiul Registrului Comerțului, conform art. 176, alin. 6 din O.G. 92/ 2003 republicată.

Ultima etapă a executării silite constă în întocmirea dosarelor de insolvabilitate a debitorilor la care s-a constatat imposibilitatea recuperării debitelor restante. Astfel, în conformitate cu prevederile art.176 alin (1) din O.G. 92/ 2003 republicată au fost finalizate, în acest sens, 4.254 dosare de insolvabilitate, din care 4.228 pentru persoane fizice și 26 pentru persoane juridice.

De asemenea, in cursul anului 2012 au fost preluate în evidența fiscală informatizată un număr de 44.154 procese verbale de constatare a amenzilor, iar 3.084 de procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor au fost scăzute din evidentele fiscale ca urmare a incasarii sau anularii contravențiilor prin sentințe ramase definitive si Q irevocabile.

în concluzie, datorită activității desfășurate de personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului Urmărire și încasare Creanțe Bugetare, au fost recuperate, prin toate mijloacele de executare silită prevăzute in O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, creanțe bugetare în sumă de 12.674,63 mii lei, din care . 5.984,38 mii lei de la persoane fizice și 6.690,25 mii lei de la persoane juridice.

A

In anul 2012, activitatea desfășurată de către personalul Serviciului Inspecție Fiscală, a avut în vedere verificarea în teren a respectării legislației în vigoare privind declararea bunurilor ce constituie baza impozabilă pentru calculul impozitelor și taxelor locale, precum și stabilirea obligațiilor de plată datorate bugetului local de către contribuabilii persoane juridice, fiind vorba atât de obligații fiscale cât și nefiscale.

Situația privind numărul de verificări precum și sumele stabilite și încasate în timpul controlului, pentru anul 2012, se prezintă astfel:                        f

 • - s-au efectuat un număr de 110 verificări în teren, concretizate în rapoarte de inspecție fiscală sau note de constatare;

 • - s-a atras suplimentar la bugetul local suma de 15.848,57 mii lei, din care s-ș. încasat în timpul controlului sau în termenul precizat în deciziile de impunere întocmite, vșjțma de 1.718,21 mii lei, reprezentând 10,84% din totalul diferențelor constatate;

 • - s-au constatat restante la plata obligațiilor bugetare declarate, în sumă totală de 4.981,51 mii lei din care s-a încasat în timpul controlului sau în termenul precizat în deciziile de impunere întocmite, suma de 373,33 mii lei, reprezentând 7,49% din suma stabilită ca restantă;

 • - s-au aplicat amenzi pentru nedeclararea bunurilor impozabile în sumă totală de 81,94 mii lei, din care s-a încasat în timpul controlului sau în termenul precizat în deciziile de impunere întocmite, suma de 51,58 mii lei, reprezentând 62,90% din amenzile aplicate.

Pentru anul 2013 ne-am propus continuarea acțiunilor incepute in anii precedenti in vederea recuperării creanțelor restante ale bugetului local.

SITUAȚIE FACILITAT! FISCALE

31.12.2012

Nr.crt.

Semnificație

Nr.persoane beneficiare

Suma aferenta impozit clădire

aferenta impozit teren

Suma aferenta mijloace auto

1

Clădiri monumente istorice

35

9433

2

PF benef. Legea nr.114

3

853

3

PF handicap.

3019

228594

52245

5272

4

PF deținuți

263

26910

7882

9768

5

PF nevazatori

160

11535

1289

6

PF deportați

502

48966

9726

15179

7

PF venit<=450 RON

1099

81309

22073

8

PF orfani

2

73

13

9

PF veterani

1179

112412

54828

11853

10

PF sot/sotie handic.

2470

171514

23042

622

11

PF sot/sotie nevaz

67

3821

428

12

PF revoluționari

189

22773

3903

11836

13

cladiri/teren popr.stat

9

141

127

14

PF alții

11

157

27

236

13

PF reabilit.termica

401

25195

Subtotal fizice

9409

743.686

175.583

54.530

13

Persoane Juridice

23

22.640.938

97.437

56.970

TOTAL PF+PJ

9432

23.384.624

273.020

111.500

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNO

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2012 ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabilePREȘEDINTE, Paul Palaș


Data; 2$J1DETUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA 12

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI -la 31 DECEMBRIE2012
-RON-

Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

TOTAL VENITURI

0001

461.558.430,00

442.543.480,00

578.452.250,00

143.888.574,00

434.563.676,00

414,412.86

5,00

54.671.160,00

109.368.225,00

VENITURI PROPRII

01.01

302.914.300,00

299.113.190,00

450.811.924,00

143.888.574,00

306.923.350,00

286.772.539,00

|

54.671.160,00

109.368.225,00

I. VENITURI CURENTE

0002

403.732.770,00

406.844.530,00

558.320.871,00

143.888.538,00

414.432.333,00

394.262.319,00

54.690.363,00

109.368.189,00

A. VENITURI FISCALE

0003

360.727.000,00

358.272.950,00

449.217.951,00

77.879.590,00

371.338.361,00

356.702.291,00

i

34.259.845,00

58.255.815,00

A1. IMPOZIT PEVENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

166.507.750,00

155.354.750,00

165.993.518,00

11.466.889,00

154.526.629,00

154.482.014,00

95.268,00

11.416.236,00

A11. IMPOZIT PEVENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

0005

37.000,00

37.000,00

11.146.015,00

11.146.015,00

0,00

-85.156,00

85.156,00

11.146.015,00

Impozit pe profit

01.02

37.000,00

37.000,00

11.146.015,00

11.146.015,00

0,00

-85.156,00

i

85.156,00

11.146.015,00

Impozit pe profit de la agenții economici *)

01.02.01

37.000,00

37.000,00

11.146.015,00

11.146.015,00

0,00

-85.15j6,00

85.156,00

11.146.015,00

A12. IMPOZIT PEVENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0006

165.845.000,00

154.692.000,00

153.944.096,00

0,00

153.944.096,00

153.944.096,00

0,00

0,00

Impozit pe venit

03.02

3.500.000,00

3.500.000,00

2.818.287,00

0,00

2.818.287,00

2.818.287,00

_

0,00

0,00

Impozit onorariu avocati si notari

03.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_

0,00

0,00

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

3.500.000,00

3.500.000,00

2.818.287,00

0,00

2.818.287,00

2.818.287,00

0,00

0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

162.345.000,00

151.192.000,00

151.125.809,00

0,00

151.125.809,00

151.125.809,00

0,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

161.095.000,00

150.062.000,00

150.067.689,00

0,00

150.067.689,00

150.067.689100

i r

0,00

0,00

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

1.250.000,00

1.130.000,00

1.058.120,00

0,00

1.058.120,00

1.058.120,00

0,00

0,00

A13. ALTEIMPOZITE PEVENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

625.750,00

625.750,00

903.407,00

320.874,00

582.533,00

623.074,00

10.112,00

270.221,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02

625.750,00

625.750,00

903.407,00

320.874,00

582.533,00

623.07^,00

10.112,00

270.221,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

625.750,00

625.750,00

903.407,00

320.874,00

582.533,00

623.07^,00

10.112,00

270.221,00

A2. IMPOZIT PESALARII-TOTAL Restante anii anteriori -

0008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe salarii - total

06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

;o,oo

0,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii    - Restante anii

anteriori -

06.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ft.oo

0,00

0,00

A3. IM POZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

71.380.000,00

78.481.000,00

131.195.255,00

40.285.467,00

90.909.788,00

78.587.428,00

l

27.676.298,00

24.931.529,00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

71.380.000,00

78.481.000,00

131.195.255,00

40.285.467,00

90.909.788,00

78.587.428,00

27.676.298,00

24.931.529,00

Impozit pe clădiri

07.02.01

58.999.000,00

66.100.000,00

114.452.092,00

35.332.624,00

79.119.468,00

67.092.762,00

............ i—

26.571.411,00

20.787.919,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

11.085.000,00

11.300.000,00

18.774.017,00

7.260.420,00

11.513.597,00

11.583.399,00

445.450,00

6.745.168,00

Impozit pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

47.914.000,00

54.800.000,00

95.678.075,00

28.072.204,00

67.605.871,00

55.509.36^,00

26.125.961,00

14.042.751,00

Im pozit pe terenuri

07.02.02

7.881.000,00

7.881.000,00

12.896.954,00

4.942.066,00

7.954.888,00

7.653.135,00

_

1.104.924,00

4.138.895,00

Impozit pe terenuri de ta persoane fizice

07.02.02.01

2.300.000,00

2.300.000,00

5.118.239,00

2.688.739,00

2.429.500,00

2.357.133,00

i r

123.497,00

2.637.609,00

Impozit pe terenuri de la persoane persoane juridice

07.02.02.02

5.580.000,00

5.580.000,00

7.756.845,00

2.236.873,00

5.519.972,00

5.288.79^,00

969.842,00

1.498.210,00

Impozit pe terenul din extravilan

07.02.02.03

1.000,00

1.000,00

21.870,00

16.454,00

5.416,00

7.20

9,00

11.585,00

3.076,00

Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru - La bugetul de stat = restante anii anteriori -

07.02.03

4.500.000,00

4.500.000,00

3.842.284,00

6.854,00

3.835.430,00

3.841.013,00

-3.356,00

4.627,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

3.925,00

3.923,00

2,00

518,00

3.319,00

88,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

122.839.250,00

124.437.200,00

152.029.178,00

26.127.234,00

125.901.944,00

123.632.849,00

6.488.279,00

21.908.050,00

Sume defalcate din TVA

11.02

105.618.000,00

107.103.310,00

106.856.044,00

0,00

106.856.044,00

106.856.0'1

4,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

11.02.02

104.599.000,00

105.968.920,00

105.721.654,00

0,00

105.721.654,00

105.721.6E

4,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

11.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere 0 i distribuție a energiei termice

11.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

1.019.000,00

1.134.390,00

1.134.390,00

0,00

1.134.390,00

1.134.3S

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

11.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte Impozite si taxe generale pe bunuri sl servicii

12.02

229.750,00

306.790,00

290.180,00

76.726,00

213.454,00

309.64

3,00

-88.025,00

68.562,00

Taxe hoteliere

12.02.07

229.750,00

306.790,00

290.180,00

76.726,00

213.454,00

309.6'

3,00

-88.025,00

68.562,00

Taxe pe servicii specifice

15.02

43.430,00

79.030,00

78.925,00

13.015,00

65.910,00

82.848,00

-7.217,00

3.294,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

43.430,00

79.030,00

78.925,00

13.015,00

65.910,00

82.848,00

-7.217,00

3.294,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

16.948.070,00

16.948.070,00

44.804.029,00

26.037.493,00

18.766.536,00

16.384.314,00

6.583.521,00

21.836.194,00

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

13.480.000,00

13.480.000,00

35.093.665,00

19.256.719,00

15.836.946,00

13.094.305,00

---------------I .....-

5.746.117,00

16.253.243,00

Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

6.710.000,00

6.710.000,00

19.922.519,00

11.800.522,00

8.121.997,00

6.833.5^5,00

247.406,00

12.841.568,00

Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

6.770.000,00

6.770.000,00

15.171.146,00

7.456.197,00

7.714.949,00

6.260.760,00

5.498.711,00

3.411.675,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

3.273.070,00

3.273.070,00

6.836.899,00

3.993.968,00

2.842.931,00

3.122.9^1,00

525.546,00

3.188.382,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

195.000,00

195.000,00

2.873.465,00

2.786.806,00

86.659,00

167.0;

8,00

311.858,00

2.394.569,00

A6. ALTE1MPOZITESI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe

18.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

43.005.770,00

48.571.580,00

109.102.920,00

66.008.948,00

43.093.972,00

37.560.028,00

20.430.518,00

51.112.374,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

24.863.420,00

24.909.410,00

26.748.945,00

10.621.809,00

16.127.136,00

16.747.724,00

-193.307,00

10.194.528,00

Venituri din proprietate

30.02

24.863.420,00

24.909.410,00

26.748.945,00

10.621.809,00

16.127.136,00

16.747.724,00

L

-193.307,00

10.194.528,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

7.000.000,00

7.000.000,00

4.536.172,00

0,00

4.536.172,00

4.536.1/

2,00

0,00

0,00

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

30.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

Venituri din concesiuni si închirieri

30,02.05

14.425.580,00

14.425.580,00

18.728.944,00

10.621.809,00

8.107.135,00

8.727.723,00

-193.307,00

10.194.528,00

Venituri din dividende

30.02.08

3.437.840,00

3.483.830,00

3.483.829,00

0,00

3.483.829,00

3.483.829,00

i

0,00

0,00

Venituri din dividente de la alti plătitori

30.02.08.02

3.437.840,00

3.483.830,00

3.483.829,00

0,00

3.483.829,00

3.483.81

.9,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dobânzi

31.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0014

18.142.350,00

23.662.170,00

82.353.975,00

55.387.139,00

26.966.836,00

20.812.304,00

20.623.825,00

40.917.846,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

3.016.880,00

3.076.880,00

3.117.210,00

4.493,00

3.112.717,00

3.112.628,00

541,00

4.041,00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

2.966.880,00

3.026.880,00

3.066.738,00

0,00

3.066.738,00

3.066.738,00

i

0,00

0,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

50.000,00

50.000,00

42.426,00

3.242,00

39.184,00

39 .OS

5,00

541,00

2.790,00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuia lunară a pârinplor pentru întrepncrea copiilor în unitare de protecție socială

33.02.27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0,00

0,00

8.046,00

1.251,00

6.795,00

6.795,00

0,00

1.251,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

1.100.000,00

1.100.000,00

1.049.223,00

0,00

1.049.223,00

1.049.405,00

-182,00

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1.100.000,00

1.100.000,00

1.049.223,00

0,00

1.049.223,00

1.049.405,00

l

-182,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

7.375.000,00

7.421.620,00

67.140.788,00

55.382.646,00

11.758.142,00

5.599.841,00

i

20.627.142,00

40.913.805,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

7.375.000,00

7.375.000,00

67.092.333,00

55.381.356,00

11.710.977,00

5.553.2-

6,00

20.627.142,00

40.911.975,00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declarației de impozite si taxe

35.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Encasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

46.620,00

48.455,00

1.290,00

47.165,00

46.625,00

„|.

0,00

1.830,00

Diverse venituri

36.02

6.450.000,00

11.319.100,00

10.302.191,00

0,00

10.302.191,00

10.305.867,00

i—

-3.676,00

0,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0,00

5.810,00

5.812,00

0,00

5.812,00

5.8'

2,00

0,00

0,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe speciale

36.02.06

150.000,00

150.000,00

104.143,00

0,00

104.143,00

104.1*

3,00

0,00

0,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

36.02.50

6.300.000,00

11.163.290,00

10.192.236,00

0,00

10.192.236,00

10.195.912,00

-3.676,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

200.470,00

744.570,00

744.563,00

0,00

744.563,00

744,563,00

i

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.02.01

200.470,00

744.130,00

744.127,00

0,00

744.127,00

744.127,00

l

0,00

0,00

Varsaminte din SF pt SD

37.02.03

-56.783.490,00

-10.034.370,00

-4.600.000,00

0,00

-4.600.000,00

-4.600.000,00

|

0,00

0,00

Varsaminte din SF

37.02.04

56.783.490,00

10.034.370,00

4.600.000,00

0,00

4.600.000,00

4.600.000,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

440,00

436,00

0,00

436,00

436,00

u

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

5.000.000,00

116.540,00

91.660,00

36,00

91.624,00

110.827,00

i

-19.203,00

36,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

5.000.000,00

116.540,00

91.660,00

36,00

91.624,00

110.82

7,00

-19.203,00

36,00

Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

•*)

*)

*)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

20.000,00

36.540,00

21.937,00

0,00

21.937,00

37.051,00

-15.114,00

0,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

80.000,00

80.000,00

69.687,00

0,00

69.687,00

69.687,00

0,00

0,00

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

0,00

0,00

36,00

36,00

0,00

1.100,00

-1.100,00

36,00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39,02.10

4.900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.989,00

-2.989,00

0,00,

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru infiintarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

40.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi temporare din trezoreria statului *)

40.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

52.825.660,00

33.689.670,00

18.220.029,00

0,00

18.220.029,00

18.220.029,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

52.825.660,00

33.689.670,00

18.220.029,00

0,00

18.220.029,00

18.220.029,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

52,825.660,00

33.689.670,00

18.220.029,00

0,00

18.220.029,00

18.220.029,00

0,00

0,00

A. De capital

0019

52.364.660,00

33.228.670,00

17.945.517,00

0,00

17.945.517,00

17.945.517,00

i 1

0,00

0,00

Retehnologizarea centralelor termice 0 i electrice de terrrnficare

42.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_

0,00

0,00

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_

0,00

0,00

0,00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate constructor de cvartale de locuinjE noi

42.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale ° i alimentare cu apă a satelor

42.02.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor

42.02.09.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

42.02.12

30.364.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo'

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale

42.02.13

22.000.000,00

32.361.040,00

17.077.887,00

0,00

17.077.887,00

17.077.887,00

i ’

0,00

0,00

Denum irea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

prioritare de mediu si gospodărire a apelor

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de invatamant preuniversitar

42.02.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

42.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de ta bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta în sanatate

42.02.16.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

42.02.16.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sanatate

42.02.16.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatate

42.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta în sanatate

42.02.18.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sanatate

42.02.18.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții îh sanatate

42.02.18.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0,00

867.630,00

867.630,00

0,00

867.630,00

867.62

0,00

0,00

0,00

B. Curente

0020

461.000,00

461.000,00

274.512,00

0,00

274.512,00

274.51

2,00

0,00

0,00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

42.02.32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

375.000,00

375.000,00

226.660,00

0,00

226.660,00

226.66

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistenta medico-sociale

42.02.35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

42.02.36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

86.000,00

86.000,00

47.852,00

0,00

47.852,00

47.85

2,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

■)

Sume primite de administrațiile Io FEGA implementate de APIA

;ale în cadrul programelor

42.02.42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de administrațiile locale tn cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare                     |

42.02.46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului                 |

43.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru 0 omaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca

43.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale • i județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UEIalti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari    |

45.02

0,00

1.892.740,00

1.819.690,00

0,00

1.819.690,00

1.819.690,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

0,00

1.675.420,00

1.675.421,00

0,00

1.675.421,00

1.675.421,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

0,00

1.675.420,00

1.675.421,00

0,00

1.675.421,00

1.675.421,00

0,00

0,00

Prefinantari

45.02.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European

45.02.02

0,00

41.760,00

82.405,00

0,00

82.405,00

82.405,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.02.02

0,00

41.760,00

82.405,00

0,00

82.405,00

82.405,00

j

0,00

0,00

Prefinantari

45.02.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul de Coeziune

45.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Refînantari

45.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

45.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.04.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.04.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Refînantari

45.02.04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European pentru Pescuit

45.02.05

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

45.02.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Refînantari                    j

45.02.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Garantare Agricola

45.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.06.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Refînantari

45.02.06.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrumentul de Asistenta ji

entru Preaderare

45.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pag. 6

De num irea indicatorilor

Cod

•)

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.07.01

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.07.02

0,00

0,00

Prefinantari

45.02.07.03

0,00

0,00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat

45.02.08

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.08.01

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.08.02

0,00

0,00

Prefinantari

45.02.08.03

0,00

0,00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

0,00

175.560,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0,00

113.700,00

Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0,00

61.860,00

Prefinantari

45.02.15.03

0,00

0,00

Alte facilitați si instrumente postaderare

45.02.16

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.16.01

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.16.02

0,00

0,00

Prefinantari

45.02.16.03

0,00

0,00

Mecanismul financiar SEE

45.02.17

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.17.01

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.17.02

0,00

0,00

Sume primite in avans

45.02.17.03

0,00

0,00

Programul Norvegian pentru Creștere Economica si Dezvoltare Durabila

45.02.18

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.18.01

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.18.02

0,00

0,00

Sume primite in avans

45.02.18.03

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

347.410.280,00

397.271.160,00

I. VENITURI CURENTE

0002

346.949.280,00

396.810.160,00

A. VENITURI FISCALE

0003

360.727.000,00

358.272.950,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

166.507.750,00

155.354.750,00

A11. IMPOZIT PEVENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

0005

37.000,00

37.000,00

Impozit pe profit

01.02

37.000,00

37.000,00

Impozit pe profit de la agenții economici *)

01.02.01

37.000,00

37.000,00

A12. IMPOZIT PEVENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0006

165.845.000,00

154.692.000,00

Impozit pe venit

03.02

3.500.000,00

3.500.000,00

Impozit onorariu avocati si notari

03.02.17

0,00

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

3.500.000,00

3.500.000,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

162.345.600,00

151.192.000,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

161.095.000,00

150.062.000,00

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

1.250.000,00

1J30.000.00

*)

*)

•)

*)

*)

*)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

p.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6r00

I ’

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

p,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.864,00

0,00

61.864,00

61.864,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.864,00

0,00

61.864,00

61.86*1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

^,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

^,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Or00

1 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

p,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 *

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b,oo

i '

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,oo i'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

p,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6roo

i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

553.995.383,00

143.888.538,00

410.106.845,00

389.936.831,00

54.690.363,00

109.368.189,00

553.720.871,00

143.888.538,00

409.832.333,00

389.662.319,00

..... i—

54.690.363,00

109.368.189,00

449.217.951,00

77.879.590,00

371.338.361,00

356.702.29

1,00

34.259.845,00

58.255.815,00

165.993.518,00

11.466.889,00

154.526.629,00

154.482.01

4,00

95.268,00

11.416.236,00

11.146.015,00

11.146.015,00

0,00

-85.156,00

85.156,00

11.146.015,00

11.146.015,00

11.146.015,00

0,00

-85.156,00

85.156,00

11.146.015,00

11.146.015,00

11.146.015,00

0,00

-85.15^3,00

85.156,00

11.146.015,00

153.944.096,00

0,00

153.944.096,00

153.944.096,00

0,00

0,00

2.818.287,00

0,00

2.818.287,00

2.818.28^,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

p,oo

0,00

0,00

2.818.287,00

0,00

2.818.287,00

2.818.28^,00

0,00

0,00

151.125.809,00

0,00

151.125.809,00

151.125.809,00

0,00

0,00

150.067.689,00

0,00

150.067.689,00

150.067.689,00

0,00

0,00

1.058.120,00

0,00

1.058.120,00

1,058.12

D,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

*)

*)

-

*)

*)

A13. ALTEIMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

625.750,00

625.750,00

903.407,00

320.874,00

582.533,00

623.074,00

10.112,00

270.221,00

Alte impozite pe venit, profit

si câștiguri din capital

05.02

625.750,00

625.750,00

903.407,00

320.874,00

582.533,00

623.07(4,00

10.112,00

270.221,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri dîn capital

05.02.50

625.750,00

625.750,00

903.407,00

320.874,00

582.533,00

623.07^,00

10.112,00

270.221,00

A2. IM POZIT PE SALARII - TOTAL Restante anii anteriori -

0008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe salarii - total

06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii     - Restante anii

anteriori -

06.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

A3. IM POZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

71.380.000,00

78.481.000,00

131.195.255,00

40.285.467,00

90.909.788,00

78.587,428,00 i '

27.676.298,00

24.931.529,00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

71.380.000,00

78.481.000,00

131.195.255,00

40.285.467,00

90.909.788,00

78.587.428,00

i

27.676.298,00

24.931.529,00

Impozit pe clădiri

07.02.01

58.999.000,00

66.100.000,00

114.452.092,00

35.332.624,00

79.119.468,00

67.092.762,00

i

26.571.411,00

20.787.919,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

11.085.000,00

11.300.000,00

18.774.017,00

7.260.420,00

11.513.597,00

11.583.399,00

445.450,00

6.745.168,00

Impozit pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

47.914.000,00

54.800.000,00

95.678.075,00

28.072.204,00

67.605.871,00

55.509.363,00

26.125.961,00

14.042.751,00

Impozit pe terenuri

07.02.02

7.881.000,00

7.881.000,00

12.896.954,00

4.942.066,00

7.954.888,00

7.653.135,00

1.104.924,00

4.138.895,00

impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

2.300.000,00

2.300.000,00

5.118.239,00

2.688.739,00

2.429.500,00

2.357.13^,00

123.497,00

2.637.609,00

Impozit pe terenuri de la persoane persoane juridice

07.02.02.02

5.580.000,00

5.580.000,00

7.756.845,00

2.236.873,00

5.519.972,00

5.288.79(3,00

969.842,00

1.498.210,00

Impozit pe terenul din extravilan

07.02.02.03

1.000,00

1.000,00

21.870,00

16.454,00

5.416,00

7*209,00

i

11.585,00

3.076,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru - La bugetul de stat = restante anii anteriori -

07.02.03

4.500.000,00

4.500.000,00

3.842.284,00

6.854,00

3.835.430,00

3.841.01^,00

-3.356,00

4.627,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

3.925,00

3.923,00

2,00

518,00

3.319,00

88,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

122.839.250,00

124.437.200,00

152.029.178,00

26.127.234,00

125.901.944,00

123.632.849,00

6.488.279,00

21.908.050,00

Sume defalcate din TVA

11.02

105.618.000,00

107.103.310,00

106.856.044,00

0,00

106.856.044,00

106.856.044,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<X00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor             1

11.02.02

104.599.000,00

105.968.920,00

105.721.654,00

0,00

105.721.654,00

105.721.654,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

1.019.000,00

1.134.390,00

1.134.390,00

0,00

1.134.390,00

1.134.390,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

229.750,00

306.790,00

290.180,00

76.726,00

213.454,00

309.643,00

-88.025,00

68.562,00

Taxe hoteliere

12.02.07

229.750,00

306.790,00

290.180,00

76.726,00

213.454,00

309.643,00

-88.025,00

68.562,00

Taxe pe servicii specifice

15.02

43.430,00

79.030,00

78.925,00

13.015,00

65.910,00

82.848,00

-7.217,00

3.294,00

impozit pe spectacole

15.02.01

43.430,00

79.030,00

78.925,00

13.015,00

65.910,00

82*848,00

i

-7.217,00

3.294,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

16.948.070,00

16.948.070,00

44.804.029,00

26.037.493,00

18.766.536,00

16.384.314,00

6.583.521,00

21.836.194,00

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

13.480.000,00

13.480.000,00

35.093.665,00

19.256.719,00

15.836.946,00

13.094.305,00

5.746.117,00

16.253.243,00

Taxa asupra mijloacelor de transport detînute de persoane fizice

16.02.02.01

6.710.000,00

6.710.000,00

19.922.519,00

11.800.522,00

8.121.997,00

6.833.545,00

247.406,00

12.841.568,00

Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane iuridice

16.02.02.02

6.770.000,00

6.770.000,00

15.171.146,00

7.456.197,00

7.714.949,00

6.260.760,00

5.498.711,00

3.411.675,00

Taxe si tarife pentru eliberarea c funcționare

e licențe si autorizații de

16.02.03

3.273.070,00

3.273.070,00

6.836.899,00

3.993.968,00

2.842.931,00

3.122.97

1,00

525.546,00

3.188.382,00

pag. 8

Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

Atte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

195.000,00

195.000,00

2.873.465,00

2.786.806,00

86.659,00

167.038,00

311.853,00

2.394.569,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I '

0,00

0,00

Atte impozite si taxe

18.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o o O-

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-13.777.720,00

38.537.210,00

104.502.920,00

66.008.948,00

38.493.972,00

32.960.028,00

20.430.518,00

51.112.374,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

24.863.420,00

24.909.410,00

26.748.945,00

10.621.809,00

16.127.136,00

16.747.724,00

-193.307,00

10.194.528,00

Venituri din proprietate

30.02

24.863.420,00

24.909.410,00

26.748.945,00

10.621.809,00

16.127.136,00

16.747.724,00

-193.307,00

10.194.528,06

Vărs a miri te din profitul net a) regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

7.000.000,00

7.000.000,00

4.536.172,00

0,00

4.536.172,00

4.536.172,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

14.425.580,00

14.425.580,00

18.728.944,00

10.621.809,00

8.107.135,00

8727.723,00

i

-193.307,00

10.194.528,00

Venituri din dividende

30.02.08

3.437.840,00

3.483.830,00

3.483.829,00

0,00

3.483.829,00

3.483.829,00

0,00

0,00

Venituri din dividente de la alti plătitori

30.02.08.02

3.437.840,00

3.483.830,00

3.483.829,00

0,00

3.483.829,00

3.483.829,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dobânzi

31.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

C2. VANZARJ DE BUNURI SI SERVICII

0014

-38.641.140,00

13.627.800,00

77.753.975,00

55.387.139,00

22.366.836,00

16.212.304,00

20.623.825,00

40.917.846,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

3.016.880,00

3.076.880,00

3.117.210,00

4.493,00

3.112.717,00

3.112.628,00

j ...

541,00

4.041,00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

2.966.880,00

3.026.880,00

3.066.738,00

0,00

3.066.738,00

3.066.738,00

0,00

0,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

50.000,00

50.000,00

42.426,00

3.242,00

39.184,00

39.0915,00

541,00

2.790,00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

Contribuia lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,oo

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0,00

0,00

8.046,00

1.251,00

6.795,00

6.795,00

0,00

1.251,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

Li

0,00

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

1.100.000,00

1.100.000,00

1.049.223,00

0,00

1.049.223,00

1.049.405,00

-182,00

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1.100.000,00

1.100.000,00

1.049.223,00

0,00

1.049.223,00

1.049.405,00

-182,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

p,oo

0,00

0,00

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

7.375.000,00

7.421.620,00

67.140.788,00

55.382.646,00

11.758.142,00

5.599.841,00

20.627.142,00

40.913.805,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

7.375.000,00

7.375.000,00

67.092.333,00

55.381.356,00

11.710.977,00

5.553.216,00

20.627.142,00

40.911.975,00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declarației de impozite si taxe

35.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

46.620,00

48.455,00

1.290,00

47.165,00

46.625,00

0,00

1.830,00

Diverse venituri

36.02

6.450.000,00

11.319.100,00

10.302.191,00

0,00

10.302.191,00

10J05.867.00

i 1

-3.676,00

0,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0,00

5.810,00

5.812,00

0,00

5.812,00

5.812,00

0,00

0,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe speciale

36.02.06

150.000,00

150.000,00

104.143,00

0,00

104.143,00

104.1^3,00

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

Alte venituri

3S.02.50

6.300.000,00

11.163.290,00

10.192.236,00

0,00

10.192.236,00

10.195.912,00

I

-3.676,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-56,583.020,00

-9.289.800,00

-3.855,437,00

0,00

-3.855.437,00

-3.855.437,00

i

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.02.01

200.470,00

744.130,00

744.127,00

0,00

744.127,00

744.127,00

0,00

0,00

Varsaminte din SF pt SD

37.02.03

-56.783.490,00

-10.034.370,00

-4.600.000,00

0,00

-4.600.000,00

-4.600.000,00

i r

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

440,00

436,00

0,00

436,00

436,00 i '

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

p,00

0,00

0,00

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

40.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi temporare din trezoreria statului *)

40.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

461.000,00

461.000,00

274.512,00

0,00

274.512,00

274.512,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

461.000,00

461.000,00

274.512,00

0,00

274.512,00

274.512,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

461.000,00

461.000,00

274.512,00

0,00

274.512,00

274.512,00

0,00

0,00

B. Curente

0020

461.000,00

461.000,00

274.512,00

0,00

274.512,00

274.512,00

i

0,00

0,00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor ia combustibili

42.02.32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

375.000,00

375.000,00

226.660,00

0,00

226.660,00

226.660,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistenta medico-sociale

42.02.35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

42.02.36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

86.000,00

86.000,00

47.852,00

0,00

47.852,00

47.852,00

0,00

0,00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

*)

*)

Subvenții primite de ta bugete!» consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O.CO

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru °omaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca

43.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la atte bugete locale pentru instituite de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale ° i județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

114.148.150,00

45.272.320,00

24.456.867,00

36,00

24.456.831,00

. I .

24.476.034,00

............-.........L

-19.203,00

36,00

1. VBJITURI CURENTE

0002

56.783.490,00

10.034.370,00

4.600.000,00

0,00

4.600.000,00

4.600.000,00

0,00

0,00

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din TVA

11.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiu! rural

11.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

56.783.490,00

10.034.370,00

4.600.000,00

0,00

4.600.000,00

4.600.000,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0014

56.783.490,00

10.034.370,00

4.600.000,00

0,00

4.600.000,00

4.600.000,00

0,00

0,00

Diverse venituri

36.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

56.783.490,00

10.034.370,00

4.600.000,00

0,00

4.600.000,00

4,600-000,00

0,00

0,00

Varsaminte din SF

37.02.04

56.783.490,00

10.034.370,00

4.600.000,00

0,00

4.600.000,00

4.600.000,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

5.000.000,00

116.540,00

91.660,00

36,00

91.624,00

110.827,00

-19.203,00

36,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

5.000.000,00

116.540,00

91.660,00

36,00

91.624,00

110.827,00

i

-19.203,00

36,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

20.000,00

36.540,00

21.937,00

0,00

21.937,00

37.051,00

-15.114,00

0,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

80.000,00

80.000,00

69.687,00

0,00

69.687,00

69.6S

7,00

0,00

0,00

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

0,00

0,00

36,00

36,00

0,00

1.100,00

-1.100,00

36,00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

4.900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9f

9,00

-2.989,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasarl din rambursarea imprumuturilor acordate

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

52.364.660,00

33.228.670,00

17.945.517,00

0,00

17.945.517,00

17.945.517,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE MV ELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

52.364.660,00

33.228.670,00

17.945.517,00

0,00

17.945.517,00

17.945.517,00

0,00

0,00

Subvenții de Ia bugetul de stat

42.02

52.364.660,00

33.228.670,00

17.945.517,00

0,00

17.945.517,00

17.945.517,00

0,00

0,00

A. De capital

0019

52.364.660,00

33.228.670,00

17.945.517,00

0,00

17.945.517,00

17.945.517,00

0,00

0,00

Retehnologizarea centralelor termice 0 i electrice de termoficare

42.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo;

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*);

*)

*)

*)

*)

*)

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,co

0,00

Hanuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■ 0,00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale 0 i alimentare cu apă a satelor

42.02.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea sî/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor

42.02.09.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

42.02.12

30.364.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

42.02.13

22.000.000,00

32.361.040,00

17.077.887,00

0,00

17.077.887,00

17.077.8^7,00

0,00

0,00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de invatamant preuniversitar

42.02.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

42.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de sfat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații îi urgenta in sanatate

42.02.16.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

42.02.16.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sanatate

42.02.16.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatate

42.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații b urgenta în sanatate

42.02.18.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sanatate

42.02.18.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sanatate

42.02.18.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multîanual de asistenta tehnica pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN

42.02.20

0,00

867.630,00

867.630,00

0,00

867.630,00

867.63

0,00

0,00

0,00

Denum irea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

•)

•) ;

*)

*)

postaderare

Sume primite de Ia UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

45.02

0,00

1.892.740,00

1.819.690,00

0,00

1.819.690,00

1.819.690,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

0,00

1.675.420,00

1.675.421,00

0,00

1.675.421,00

1.675.421,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

0,00

1.675.420,00

1.675.421,00

0,00

1.675.421,00

1.675.421,00

0,00

0,00

Prefinantari

45.02.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European

45.02.02

0,00

41.760,00

82.405,00

0,00

82.405,00

82.405,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.02.02

0,00

41.760,00

82.405,00

0,00

82.405,00

82.405,00

0,00

0,00

Prefinantari

45.02.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul de Coeziune

45.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinantari

45.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

45.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.04.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.04.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinantari

45.02.04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Bjropean pentru Pescuit

45.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinantari

45.02.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

45.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.07.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

!0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.07.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'0,00

0,00

0,00

Prefinantari

45.02.07.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•0,00

0,00

0,00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat

45.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.08.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.08.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■0,00

0,00

0,00

Prefinantari

45.02.08.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

0,00

175.560,00

61.864,00

0,00

61.864,00

61.864,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.15.01

0,00

113.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.15.02

0,00

61.860,00

61.864,00

0,00

61.864,00

61.864,00

0,00

0,00

Prefinantari

45.02.15.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte facilitați si instrumente postaderare

45.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.16.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.16.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinantari

45.02.16.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lO.OO

0,00

0,00

Mecanismul financiar SE

45.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

’)

Sume primite in contul plăților efectuate in arii anteriori

45.02.17.02

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in avans

45.02.17.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programul Norvegian pentru Creștere Economica si Dezvoltare Durabila

45.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.18.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.18.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in avans

45.02.18.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


SERVICIUL

BUGETJMPRUMUTURI,


**) Se înscrie denumirea Pentru venituri

- la raportările trimestrelor I- III Coloana 1 - Prevederi bugetare inițiale; Coloana 2 - Prevederi bugetare definitive; Coloana 3 - Drepturi constatate total; Coloana 4 - Drepturi constate anii precedenti; Coloana 5 - Drepturi constatate anul curent; Coloana 6 - Incasari realizate;

Coloana 7 - Stingeri pe alte cai decât incasari; Coloana 8 - Drepturi constate de incasat

- la raportarea anuala:

Coloana 1 - Prevederi bugetare aprobate inițial;

Coloana 2 - Prevederi bugetare definitive;

Coloana 3 - Drepturi constatate total;

Coloana 4 - Drepturi constate anii precedenti;

Coloana 5 - Drepturi constatate anul curent;

Coloana 6 - Incasari realizate;

Coloana 7 - Stingeri pe alte cai decât incasari;

Coloana 8 - Drepturi constate de incasat


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA 13

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL -CHELTUIELI -la 31 DECEMBR1E2012
-RON-

Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

TOTAL CHELTUIELI

0,00

481.888.430,00

462.873.480,00

462.873.480,00

437.252.122,00

434.117.744^00

3.134.378,00

391.643.131,00

Partea l-a SERV ICII PUBLICE GENERALE

50.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0f00

0,00

0,00

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0,00

15.477.400,00

15.548.980,00

15.548.980,00

15.083.395,00

14.983.278'00

i

100.117,00

17.428.058,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0,00

15.477.400,00

15.548.980,00

15.548.980,00

15.083.395,00

14.983.278,00

100.117,00

17.428.058,00

Autoritati executive

51.02.01.03

0,00

15.477.400,00

15.548.980,00

15.548.980,00

15.083.395,00

14.983.278^00

100.117,00

17.428.058,00

Alte servicii publice generale

54.02

0,00

22.635.000,00

26.339.380,00

26.339.380,00

26.318.798,00

26.315.202,00

3.596,00

1.133.955,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0,00

2.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea înrprumuturilor externe, contractate/garantate de administrare publice locale

54.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.02.10

0,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

379.552,00

379.552,00

0,00

379.552,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

0,00

19.935.000,00

25.939.380,00

25.939.380,00

25.939.246,00

25.935.650,00

3.596,00

754.403,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

0,00

6.700.000,00

6.871.300,00

6.871.300,00

6.871.153,00

6.871.153,00

0,00

7.469.158,00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sanatate

56.02.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a Ika A PA RARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Aparare

60.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

l'

0,00

0,00

Apărare naționala

60.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0,00

7.240.000,00

7.565.000,00

7.565.000,00

7.298.515,00

7.298.515,00

0,00

7.302.131,00

Ordine publica

61.02.03

0,00

7.200.000,00

7.525.000,00

7.525.000,00

7.266.802,00

7.266.802,00

i

0,00

7.266.802,00

Politie comunitara

61.02.03.04

0,00

7.200.000,00

7.525.000,00

7.525.000,00

7.266.802,00

7.266.802,00

0,00

7.266.802,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

0,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

31.713,00

31.713,00

0,00

35.329,00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a llf-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE

64.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

Invatamant

65.02

0,00

105.334.470,00

106.865.410,00

106.865.410,00

104.729.162,00

104.647.254,00

81.908,00

109.857.239,00

învățământ preșcolar si primar

65.02.03

0,00

28.235.450,00

30.243.150,00

30.243.150,00

29.589.981,00

29.544.449,00

45.532,00

30.869.700,00

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0,00

16.390.740,00

17.148.850,00

17.148.850,00

16.667.603,00

16.663.612,00

i

3.991,00

17.843.509,00

învățământ primar

65.02.03.02

0,00

11.844.710,00

13.094.300,00

13.094.300,00

12.922.378,00

12.880.837f

.00

41.541,00

13.026.191,00

Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

învățământ secundar

65.02.04

0,00

75.552.820,00

75.138.000,00

75.138.000,00

73.817.467,00

73.781.743,00

35.724,00

77.751.835,00

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0,00

36.189.450,00

35.927.550,00

35.927.550,00

35.165.101,00

35.148.850,00

16.251,00

36.626.326,00

învățământ secundar superior

65.02.04.02

0,00

38.537.640,00

38.462.970,00

38.462.970,00

37.914.071,00

37.894.598,00

19.473,00

40.408.850,00

Invatamant profesional

65.02.04.03

0,00

825.730,00

747.480,00

747.480,00

738.295,00

738.295,00

0,00

716.659,00

învățământ postliceal

65.02.05

0,00

996.200,00

934.260,00

934.260,00

932.714,00

932.062,00

652,00

846.704,00

învățământ nedefinibil prin nivel

65.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ special

65.02.07.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

389.000,00

389.000,00

0,00

389.000,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

389.000,00

389.000,00

0,00

389.000,00

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sanatate

66.02

0,00

4.819.120,00

5.627.090,00

5.627.090,00

5.612.089,00

5.612.089,00

0,00

5.441.908,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0,00

1.731.120,00

2.524.090,00

2.524.090,00

2.521.835,00

2.521.835,00

0,00

2.363.793,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

1.731.120,00

2.524.090,00

2.524.090,00

2.521.835,00

2.521.835,00

0,00

2.363.793,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0,00

3.038.000,00

3.053.000,00

3.053.000,00

3.042.468,00

3.042.468,00

0,00

3.078.115,00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

66.02.50

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

47.786,00

47.786,00

0,00

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

47.786,00

47.786,00

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.02

0,00

33.909.740,00

38.860.450,00

38.860.450,00

35.492.946,00

35.250.198,00

242.748,00

34.277.346,00

Servicii culturale

67.02.03

0,00

9.462.400,00

9.529.400,00

9.529.400,00

8.956.983,00

8.956.983,00

0,00

9.020.483,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Muzee

67.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

8.580.000,00

8.680.000,00

8.680.000,00

8.197.875,00

8.197.875,00

0,00

8.261.375,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

882.400,00

849.400,00

849.400,00

759.108,00

759.108,00

0,00

759.108,00

Cămine culturale

67.02.03.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0,00

17.109.500,00

19.572.500,00

19.572.500,00

19.347.340,00

19.347.340,00

0,00

17.426.134,00

Sport

67.02.05.01

0,00

11.313.500,00

14.223.500,00

14.223.500,00

14.042.842,00

14.042.842,00

0,00

12.121.636,00

Tineret

67.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0,00

5.796.000,00

5.349.000,00

5.349.000,00

5.304.498,00

5.304.498,00

0,00

5.304.498,00

Servicii religioase

67.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

7.337.840,00

9.758.550,00

9.758.550,00

7.188.623,00

6.945.875,00

242.748,00

7.830.729,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0,00

28.666.000,00

28.843.670,00

28.843.670,00

28.567.878,00

28.567.878,00

0,00

28.877.273,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0,00

12.550.000,00

13.535.000,00

13.535.000,00

13.530.604,00

13.530.604,00

0,00

13.815.018,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0,00

12.550.000,00

13.535.000,00

13.535.000,00

13.530.604,00

13.530.604,00

0,00

13.815.018,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0,00

375.000,00

274.000,00

274.000,00

273.176,00

273.176,00

0,00

244.182,00

Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

Crose

68.02.11

0,00

1.930.000,00

1.955.770,00

1.955.770,00

1.954.998,00

1.954.998,00

0,00

2.026.071,00

Unitati de asistenta medico-sociale

68.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutor social

68.02.15.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0,00

13.811.000,00

13.078.900,00

13.078.900,00

12.809.100,00

12.809.100,00

0,00

12.792.002,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0,00

100.536.480,00

39.544.890,00

39.544.890,00

38.904.598,00

37.350.430,00

1.554.168,00

35.886.250,00

Locuințe

70.02.03

0,00

65.821.480,00

3.652.750,00

3.652.750,00

3.652.718,00

2.933.768,00

718.950,00

1.918.891,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

65.821.480,00

3.652.750,00

3.652.750,00

3.652.718,00

2.933.768,00

718.950,00

1.918.891,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

70.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

0,00

5.250.000,00

6.755.900,00

6.755.900,00

6.717.774,00

6.627.659,00

90.115,00

5.794.596,00

Alîmantare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0,00

29.465.000,00

29.136.240,00

29.136.240,00

28.534.106,00

27.789.003,00

745.103,00

28.172.763,00

Protecția mediului

74.02

0,00

48.250.000,00

71.057.360,00

71.057.360,00

54.919.739,00

54.402.675,00

517.064,00

43.947.768,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0,00

19.200.000,00

30.556.530,00

30.556.530,00

29.955.624,00

29.561.407,00

394.217,00

29.989.240,00

Salubritate

74.02.05.01

0,00

19.200.000,00

30.556.530,00

30.556.530,00

29.955.624,00

29.561.407,00

394.217,00

29.989.240,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

29.050.000,00

40.500.830,00

40.500.830,00

24.964.115,00

24.841.268,00

122.847,00

13.958.528,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Combustibili si energie

81.02

0,00

46.000.000,00

48.080.000,00

48.080.000,00

48.078.384,00

48.078.384,00

0,00

36.579.458,00

Energie termica

81.02.06

0,00

46.000.000,00

48.080.000,00

48.080.000,00

48.078.384,00

48.078.384,00

0,00

36.579.458,00

Alti combustibili

81.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Agricultura

83.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

83.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi

84.02

0,00

62.320.220,00

67.669.950,00

67.669.950,00

65.375.465,00

64.740.688,00

634.777,00

63.442.587,00

Transport rutier

84.02.03

0,00

59.316.000,00

67.643.730,00

67.643.730,00

65.362.424,00

64.727.647,00

634.777,00

63.442.587,00

Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

*)

i ; ■' *> ! :

*)•

‘î

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83,00

Transport *n comun

84.02.03.02

0,00

25.250.000,00

34.733.930,00

34.733.930,00

34.733.479,00

34.733.479,00

0,00

33.252.219,00

Străzi

84.02.03.03

0,00

34.066.000,00

32.909.800,00

32.909.800,00

30.628.945,00

29.994.168,00

634.777,00

30.190.285,00

Transport aerian

84.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civila

84.02.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0,00

3.004.220,00

26.220,00

26.220,00

13.041,00

13.041,00

0,00

0,00

Alte acțiuni economice

87.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zone libere

87.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Turism

87.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Q.oo

0,00

0,00

Alte acțiuni economice

87.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFtCIT

96.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve

97.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bccedent

98.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficit

99.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.704.879,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

347.410.280,00

397.271.160,00

397.271.160,00

391.581.998,00

389.333.319,00

2.248.679,00

356.152.298,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERA LE

50.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0,00

15.083.520,00

15.106.400,00

15.106.400,00

14.754.106,00

14.653.989,00

100.117,00

14.993.824,00

Autorîtati executive si legislative

51.02.01

X       0,00

15.083.520,00

15.106.400,00

15.106.400,00

14.754.106,00

14.653.989,00

100.117,00

14.993.824,00

Autoritati executive

51.02.01.03

0,00

15.083.520,00

15.106.400,00

15.106.400,00

14.754.106,00

14.653.989,00

100.117,00

14.993.824,00

Alte servicii publice generale

54.02

0,00

22.635.000,00

21.839.380,00

21.839.380,00

21.818.798,00

21.815.202,00

3.596,00

1.133.955,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0,00

2.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrare publice locale

54.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

379.552,00

379.552,00

0,00

379.552,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

0,00

19.935.000,00

21.439.380,00

21.439.380,00

21.439.246,00

21.435.650,00

3.596,00

754.403,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

0,00

6.700.000,00

6.871.300,00

6.871.300,00

6.871.153,00

6.871.153,00

0,00

7.469.158,00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sanatate

56.02.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a ll-a APARARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aparare

60.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aparare naționala

60.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0,00

7.240.000,00

7.565.000,00

7.565.000,00

7.298.515,00

7.298.515,00

0,00

7.298.824,00

Ordine publica

61.02.03

0,00

7.200.000,00

7.525.000,00

7.525.000,00

7.266.802,00

7.266.802,00

0,00

7.266.802,00

Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

‘)

Politie comunitara

61.02.03.04

0,00

7.200.000,00

7.525.000,00

7.525.000,00

7.266.802,00

7.266.802,00

0,00

7.266.802,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

0,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

31.713,00

31.713,00

0,00

32.022,00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA LE

64.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant

65.02

0,00

99.704.540,00

103.388.280,00

103.388.280,00

101.549.567,00

101.467.659,00

81.908,00

101.254.432,00

învățământ preșcolar si primar

65.02.03

0,00

27.817.450,00

30.230.690,00

30.230.690,00

29.578.066,00

29.532.534,00

45.532,00

29.474.770,00

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0,00

15.973.740,00

17.148.850,00

17.148.850,00

16.667.603,00

16.663.612,00

3.991,00

16.484.988,00

învățământ primar

65.02.03.02

0,00

11.843.710,00

13.081.840,00

13.081.840,00

12.910.463,00

12.868.922,00

41.541,00

12.989.782,00

învățământ secundar

65.02.04

0,00

70.340.890,00

71.673.330,00

71.673.330,00

70.649.787,00

70.614.063,00

35.724,00

70.546.463,00

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0,00

33.846.680,00

34.606.850,00

34.606.850,00

33.966.455,00

33.950.204,00

16.251,00

34.222.649,00

învățământ secundar superior

65.02.04.02

0,00

35.668.480,00

36.319.000,00

36.319.000,00

35.945.037,00

35.925.564,00

19.473,00

35.607.635,00

Invatamant profesional

65.02.04.03

0,00

825.730,00

747.480,00

747.480,00

738.295,00

738.295,00

0,00

716.179,00

învățământ postliceal

65.02.05

0,00

996.200,00

934.260,00

934.260,00

932.714,00

932.062,00

652,00

844.199,00

învățământ nedefinibil prin nivel

65.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ special

65.02.07.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

389.000,00

389.000,00

0,00

389.000,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

389.000,00

389.000,00

0,00

389.000,00

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sanatate

66.02

0,00

4.789.120,00

5.467.090,00

5.467.090,00

5.454.047,00

5.454.047,00

0,00

5.441.908,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0,00

1.701.120,00

2.364.090,00

2.364.090,00

2.363.793,00

2.363.793,00

0,00

2.363.793,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

1.701.120,00

2.364.090,00

2.364.090,00

2.363.793,00

2.363.793,00

0,00

2.363.793,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0,00

3.038.000,00

3.053.000,00

3.053.000,00

3.042.468,00

3.042.468,00

0,00

3.078.115,00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

66.02.50

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

47.786,00

47.786,00

0,00

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

47.786,00

47.786,00

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.02

0,00

30.766.900,00

33.839.900,00

33.839.900,00

32.886.932,00

32.644.184,00

242.748,00

31.591.704,00

Servicii culturale

67.02.03

0,00

9.462.400,00

9.529.400,00

9.529.400,00

8.956.983,00

8.956.983,00

0,00

9.020.483,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Muzee

67.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

8.580.000,00

8.680.000,00

8.680.000,00

8.197.875,00

8.197.875,00

0,00

8.261.375,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

882.400,00

849.400,00

849.400,00

759.108,00

759.108,00

0,00

759.108,00

Cămine culturale

67.02.03.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0,00

17.109.500,00

19.572.500,00

19.572.500,00

19.347.340,00

19.347.340,00

0,00

17.422.651,00

Sport

67.02.05.01

0,00

11.313.500,00

14.223.500,00

14.223.500,00

14.042.842,00

14.042.842,00

0,00

12.118.153,00

Tineret

67.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze

67.02.05.03

0,00

5.796.000,00

5.349.000,00

5.349.000,00

5.304.498,00

5.304.498,00

0,00

5.304.498,00

Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

*)

‘)

*)

*)

spo; live si de agrement

Servicii religioase

67.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

4.195.000,00

4.738.000,00

4.738.000,00

4.582.609,00

4.339.861,00

242.748,00

5.148.570,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0,00

28.666.000,00

28.699.420,00

28.699.420,00

28.550.780,00

28.550.780,00

0,00

28.874.608,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0,00

12.550.000,00

13.535.000,00

13.535.000,00

13.530.604,00

13.530.604,00

0,00

13.815.018,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0,00

12.550.000,00

13.535.000,00

13.535.000,00

13.530.604,00

13.530.604,00

0,00

13.815.018,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0,00

375.000,00

274.000,00

274.000,00

273.176,00

273.176,00

0,00

244.182,00

Crese

68.02.11

0,00

1.930.000,00

1.955.770,00

1.955.770,00

1.954.998,00

1.954.998,00

0,00

2.023.406,00

Unitati de asistenta medico-sociale

68.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutor social

68.02.15.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0,00

13.811.000,00

12.934.650,00

12.934.650,00

12.792.002,00

12.792.002,00

0,00

12.792.002,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI A PE

69.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0,00

33.075.200,00

33.482.090,00

33.482.090,00

32.880.038,00

32.100.023,00

780.015,00

30.820.044,00

Locuințe

70.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

70.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

0,00

4.250.000,00

5.644.100,00

5.644.100,00

5.644.100,00

5.609.188,00

34.912,00

5.794.596,00

Alimantare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0,00

28.825.200,00

27.837.990,00

27.837.990,00

27.235.938,00

26.490.835,00

745.103,00

25.025.448,00

Protecția mediului

74.02

0,00

19.900.000,00

31.994.370,00

31.994.370,00

31.371.198,00

30.854.134,00

517.064,00

31.329.176,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0,00

19.200.000,00

30.556.530,00

30.556.530,00

29.955.624,00

29.561.407,00

394.217,00

29.989.240,00

Salubritate

74.02.05.01

0,00

19.200.000,00

30.556.530,00

30.556.530,00

29.955.624,00

29.561.407,00

394.217,00

29.989.240,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

700.000,00

1.437.840,00

1.437.840,00

1.415.574,00

1.292.727,00

122.847,00

1.339.936,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Combustibili si energie

81.02

0,00

46.000.000,00

48.080.000,00

48.080.000,00

48.078.384,00

48.078.384,00

0,00

36.579.458,00

Denumirea indicatorilor     -

Cod

*)

*)

*)

*)

*)

*)

f i

*)

‘)

Biergîe termica                 ;

81.02.06

0,00

46.000.000,00

48.080.000,00

48.080.000,00

48.078.384,00

48.078.384,00

0,00

36.579.458,00

Alti combustibili

81.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili,si energia

81.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Agricultura

83.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protecția plantelor si carantina fttosanitara

83.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi

84.02

0,00

32.850.000,00

60.937.930,00

60.937.930,00

60.068.480,00

59.545.249,00

i

523.231,00

59.365.207,00

Transport rutier

84.02.03

0,00

32.850.000,00

60.937.930,00

60.937.930,00

60.068.480,00

59.545.249,00

523.231,00

59.365.207,00

Drumuri si poduri               I

84.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l'

0,00

0,00

Transport în comun            i

84.02.03.02

0,00

25.250.000,00

34.733.930,00

34.733.930,00

34.733.479,00

34.733.47^,00

0,00

33.252.219,00

Străzi

84.02.03.03

0,00

7.600.000,00

26.204.000,00

26.204.000,00

25.335.001,00

24.811.770j,00

523.231,00

26.112.988,00

Transport aerian

84.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civila                       ;

84.02.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 l’

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 lr

0,00

0,00

Alte acțiuni economice     i

87.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

Zone libere

87.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Turism

87.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte acțiuni economice         I

87.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZmVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve

97.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedent                      i

98.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

603.512,00

0,00

0,00

Deficit

99.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

134.478.150,00

65.602.320,00

65.602.320,00

45.670.124,00

l~.

44.784.425,00

885.699,00

35.490.833,00

Partea Fa SERV iCII PUBLICE GENERALE

50.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0,00

393.880,00

442.580,00

442.580,00

329.289,00

329.289,00

0,00

2.434.234,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0,00

393.880,00

442.580,00

442.580,00

329.289,00

329.289,00

i1

0,00

2.434.234,00

Autoritati executive

51.02.01.03

0,00

393.880,00

442.580,00

442.580,00

329.289,00

329.289,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------

0,00

2.434.234,00

Alte servicii publice generale

54.02

0,00

0,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-O o o

0,00

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat i

54.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrație publice locale

54.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii publice generale 1

54.02.50

0,00

0,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

0,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației           i

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(

,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*}

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sanatate

56.02.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aparare

60.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aparare naționala

60.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.307,00

Ordine publica

61.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Politie comunitara

61.02.03.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.307,00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a llka CHELTUIELI SOCIA L-CULTURA LE

64.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant

65.02

0,00

5.629.930,00

3.477.130,00

3.477.130,00

3.179.595,00

3.179.595,00

0,00

8.602.807,00

învățământ preșcolar si primar

65.02.03

0,00

418.000,00

12.460,00

12.460,00

11.915,00

11.915,00

0,00

1.394.930,00

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0,00

417.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.358.521,00

învățământ primar

65.02.03.02

0,00

1.000,00

12.460,00

12.460,00

11.915,00

11.915,00

0,00

36.409,00

învățământ secundar

65.02.04

0,00

5.211.930,00

3.464.670,00

3.464.670,00

3.167.680,00

3.167.680,00

0,00

7.205.372,00

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0,00

2.342.770,00

1.320.700,00

1.320.700,00

1.198.646,00

1.198.646,00

0,00

2.403.677,00

învățământ secundar superior

65.02.04.02

0,00

2.869.160,00

2.143.970,00

2.143.970,00

1.969.034,00

1.969.034,00

0,00

4.801.215,00

Invatamant profesional

65.02.04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480,00

învățământ postliceal

65.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.505,00

învățământ nedefinibii prin nivel

65.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ special

65.02.07.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul "nvatamântului

65.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sanatate

66.02

0,00

30.000,00

160.000,00

160.000,00

158.042,00

158.042,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0,00

30.000,00

160.000,00

160.000,00

158.042,00

158.042,00

0,00

0,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

30.000,00

160.000,00

160.000,00

158.042,00

158.042,00

0,00

0,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

66.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.02

0,00

3.142.840,00

5.020.550,00

5.020.550,00

2.606.014,00

2.606.014,00

0,00

2.685.642,00

Servicii culturale

67.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Muzee

67.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

•)

*)

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Canine culturale

67.02.03.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Atte servicii culturale

67.02.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.483,00

Sport

67.02.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.483,00

Tineret

67.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii religioase

67.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

3.142.840,00

5.020.550,00

5.020.550,00

2.606.014,00

2.606.014,00

0,00

2.682.159,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0,00

0,00

144.250,00

144.250,00

17.098,00

17.098,00

0,00

2.665,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala în caz de invaliditate

68.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crese

68.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.665,00

Unitati de asistenta medico-sociale

68.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutor social

68.02.15.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0,00

0,00

■ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0,00

0,00

144.250,00

144.250,00

17.098,00

17.098,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0,00

67.461.280,00

6.062.800,00

6.062.800,00

6.024.560,00

5.250.407,00

774.153,00

5.066.206,00

Locuințe

70.02.03

0,00

65.821.480,00

3.652.750,00

3.652.750,00

3.652.718,00

2.933.768,00

718.950,00

1.918.891,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Atte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

65.821.480,00

3.652.750,00

3.652.750,00

3.652.718,00

2.933.768,00

718.950,00

1,918.891,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

70.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

0,00

1.000.000,00

1.111.800,00

1.111.800,00

1.073.674,00

1.018.471,00

55.203,00

0,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0,00

639.800,00

1.298.250,00

1.298.250,00

1.298.168,00

1.298.168,00

0,00

3.147.315,00

Protecția mediului

74.02

0,00

28.350.000,00

39.062.990,00

39.062.990,00

23.548.541,00

23.548.541,00

0,00

12.618.592,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i

0,00

0,00

Salubritate

74.02.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

28.350.000,00

39.062.990,00

39.062.990,00

23.548.541,00

23.548.541,00

0,00

12.618.592,00


Denumirea indicatorilor

Cod

*)

*)

*)

*)

*)

‘)

*)

*)

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOÎ1ICE

79.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Combustibili si energie

81.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energie termica

81.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alti combustibili

81.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Agricultura

83.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

83.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi

84.02

0,00

29.470.220,00

6.732.020,00

6.732.020,00

5.306.985,00

5.195.439,00

111.546,00

4.077.380,00

Transport rutier

84.02.03

0,00

26.466.000,00

6.705.800,00

6.705.800,00

5.293.944,00

5.182.398,00

111.546,00

4.077.380,00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83,00

Transport în comun

84.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Străzi

84.02.03.03

0,00

26.466.000,00

6.705.800,00

6.705.800,00

5.293.944,00

5.182.398,00

111.546,00

4.077.297,00

Transport aerian

84.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civila

84.02.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0,00

3.004.220,00

26.220,00

26.220,00

13.041,00

13.041,00

0,00

0,00

Alte acțiuni economice

87.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zone libere

87.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Turism

87.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte acțiuni economice

87.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve

97.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedent

98.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficit

99.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.308.391,00

0,00

0,00
SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI,

AJUDEȚUL PRAHOVA

ANEXA 7


MUNICIPIUL PLOIEȘTI
DETALIEREA CHELTUIELILOR
Indicator: -TOTAL CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor

Cod

**)

TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)

0,00

481.888.430,00

462.873.480,00

462.873.480,00

437.252.122,00

434.117.744,00

3.134.378,00

391.643.131,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0,00

347.410.280,00

397.271.160,00

397.271.160,00

391.581.998,00

389.333.319,00

2.248.679,00

356.152.298,00

01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50*51+55+57+56+59)

0,00

327.475.280,00

379.926.730,00

379.926.730,00

374.237.575,00

371.988.896,00

2.248.679,00

356.152.298,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

96.001.000,00

99.862.700,00

99.862.700,00

99.646.538,00

99.626.926,00

19.612,00

100.267.190,00

Cheltuieli salariaie in bani

10.01

0,00

73.788.780,00

78.221.620,00

78.221.620,00

78.110.777,00

78.101.879,00

8.898,00

78.678.283,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

63.954.620,00

69.287.120,00

69.287.120,00

69.228.925,00

69.224.743,00

4.182,00

69.838.541,00

Salarii de merit

10.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de conducere

10.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spor de vechime

10.01.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0^00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

30.000,00

13.630,00

13.630,00

12.859,00

12.859,00

0,00

12.401,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

1.747.720,00

1.083.280,00

1.083.280,00

1.065.707,00

1.065.322,00

385,00

1.043.317,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o;oo

0,00

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

o;oo

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o o O

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

187.500,00

41.840,00

41.840,00

41.280,00

40.340,00

i

940,00

37.434,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

2.476.000,00

2.339.920,00

2.339.920,00

2.333.816,00

2.332.001,00

1.815,00

2.375.550,00

Indemnizații plătite unor persoane din afera unitatii

10.01.12

0,00

280.000,00

766.950,00

766.950,00

766.923,00

766.923,00

’i

0,00

759.034,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

15.000,00

2.600,00

2.600,00

2.442,00

2.442,00

0,00

2.442,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0'00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0'00

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ojoo

_________________________________________________________________________________________________________________________I_________________________________

0,00

0,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0,00

5.079.940,00

4.686.280,00

4.686.280,00

4.658.825,00

4.657.249,00

’i

1.576,00

4.609.564,00

Contribuții

10.03

0,00

22.212.220,00

21.641.080,00

21.641.080,00

21.535.761,00

21.525.047,00

10.714,00

21.588.907,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

16.195.260,00

16.167.940,00

16.167.940,00

16.137.325,00

16.135.321,00

2.004,00

16.320.258,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

494.650,00

398.040,00

398.040,00

380.836,00

378.339,00

2.497,00

386.530,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

4.298.470,00

4.041.750,00

4.041.750,00

4.020.221,00

4.018,109,00

i

2.112,00

4.063.823,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

222.200,00

185.840,00

185.840,00

174.953,00

172.542,00

2.411,00

172.899,00

Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

12.410,00

0,00

0,00

0,00

ojoo

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

989.230,00

847.510,00

847.510,00

822.426,00

820.736,

)0

1.690,00

645.397,00

Denumirea indicatorilor

Cod

**)

**)

Contribuții la fondul de garantare a creanțelor salariale

10.03.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0|00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII |

20

0,00

82.423.260,00

117.937.450,00

117.937.450,00

114.090.912,00

111.872.668,00

i

2.218.244,00

110.475.986,00

Bunuri si servicii

20.01

0,00

66.212.900,00

82.143.880,00

82.143.880,00

79.653.713,00

77.927.600,00

1.726.113,00

77.975.480,00

Furnituri de birou                   |

20.01.01

0,00

396.000,00

409.740,00

409.740,00

376.518,00

373.351,00

3.167,00

381.239,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

598.200,00

903.860,00

903.860,00

857.934,00

851.765,00

6.169,00

788.120,00

încălzit, Iluminat si torta motrica ;

20.01.03

0,00

6.963.000,00

7.364.680,00

7.364.680,00

6.805.674,00

6.760.471,00

45.203,00

6.804.757,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

1.581.000,00

1.595.940,00

1.595.940,00

1.496.472,00

1.492.754,00

3.718,00

1.469.048,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

112.000,00

98.100,00

98.100,00

94.320,00

94.320100

0,00

98.368,00

Piese de schimb               [

20.01.06

0,00

61.000,00

32.000,00

32.000,00

28.909,00

28.909^00

0,00

29.201,00

Transport                         i

20.01.07

0,00

139.000,00

163.730,00

163.730,00

145.441,00

145.205,00

236,00

145.205,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

1.605.500,00

1.931.340,00

1.931.340,00

1.882.060,00

1.881.054,00

1.006,00

1.894.251,00

Materiale si prestări de sericii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

47.636.400,00

61.632.530,00

61.632.530,00

60.350.293,00

58.976.171,00

1.374.122,00

58.881.208,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

7.120.800,00

8.011.960,00

8.011.960,00

7.616.092,00

7.323.600,00

292.492,00

7.484.083,00

Reparații curente

20.02

0,00

7.047.400,00

29.321.050,00

29.321.050,00

28.517.661,00

28.038.884,00

478.777,00

28.516.285,00

Hrana

20.03

0,00

9.000,00

12.400,00

12.400,00

12.302,00

12.302,00

0,00

3.302,00

Hrana pentru oameni            i

20.03.01

0,00

9.000,00

12.400,00

12.400,00

12.302,00

12.302'00

0,00

3.302,00

Hrana pentru animate           i

20.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0,00

74.700,00

86.480,00

86.480,00

81.274,00

81.271'00

3,00

82.386,00

Medicamente

20.04.01

0,00

17.000,00

21.610,00

21.610,00

20.041,00

20.041'00

0,00

20.562,00

Materiale sanitare                1

20.04.02

0,00

8.000,00

18.580,00

18.580,00

18.201,00

18.201100

0,00

19.951,00

Reactivi                              i

20.04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectării                     i

20.04.04

0,00

49.700,00

46.290,00

46.290,00

43.032,00

43.029^00

3,00

41.873,00

Bunuri de natura obiectelor de1 inventar

20.05

0,00

1.305.440,00

1.874.120,00

1.874.120,00

1.750.561,00

1.750.440100

121,00

269.402,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

40.500,00

10.800,00

10.800,00

6.255,00

6.255100

0,00

2.397,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

14.000,00

46.150,00

46.150,00

45.335,00

45.335100

0,00

6.378,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

1.250.940,00

1.817.170,00

1.817.170,00

1.698.971,00

1.698.850'00

121,00

260.627,00

Deplasări, detasari, transferării

20.06

0,00

105.500,00

72.110,00

72.110,00

61.475,00

61.473,00

2,00

61.474,00

Deplasări interne, deta°ări, transferări

20.06.01

0,00

90.500,00

65.110,00

65.110,00

55.021,00

55.019100

2,00

55.019,00

Deplasări Tn străinătate

20.06.02

0,00

15.000,00

7.000,00

7.000,00

6.454,00

6.454,00

0,00

6.455,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L...

0,00

966,00

Cercetare-dezwltane           i

20.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

r

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

56.100,00

25.570,00

25.570,00

21.550,00

21.550100

0,00

30.158,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

32.800,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

18.960,00

40,00

18.960,00

Pregătire profesionala           ,

20.13

0,00

119.000,00

85.620,00

85.620,00

71.501,00

71.501,00

0,00

71.501,00

Protecția muncii                 1

20.14

0,00

167.500,00

152.070,00

152.070,00

124.220,00

124.220,00

0,00

122.582,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată                  '

20.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o

00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

iHeJ

**)

Contribui» ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări °i servicii de interes public local, în baza unor conveni» sau contracte de asociere

20.19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0,00

500.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

143.913,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0,00

500.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

143.913,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare st extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli

20.30

0,00

6.791.920,00

3.995.150,00

3.995.150,00

3.627.655,00

3.614.467,00

13.188,00

3.179.577,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

2.000,00

2.100,00

2.100,00

1.279,00

1.279,00

0,00

1.279,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

500,00

750,00

750,00

750,00

750,00

0,00

750,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

500.000,00

515.000,00

515.000,00

508.506,00

508.506,00

0,00

505.360,00

Prestări serveri pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedîntelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

6.289.420,00

3.477.300,00

3.477.300,00

3.117.120,00

3.103.932,00

13.188,00

2.672.188,00

■fichete cadou

20.27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLULUI DOBÂNZI

30

0,00

6.200.000,00

6.721.300,00

6.721.300,00

6.721.153,00

6.721.153,00

0,00

7.325.245,00

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0,00

71.250.000,00

83.523.290,00

83.523.290,00

83.521.223,00

83.521.223,00

0,00

69.831.677,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0,00

2.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0,00

53.826.020,00

54.366.490,00

54.366.490,00

52.793.077,00

52.793.077,00

0,00

52.793.077,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

8.775.000,00

9.692.500,00

9.692.500,00

9.680.785,00

9.680.785,00

0,00

9.784.752,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

6.700.000,00

7.823.000,00

7.823.000,00

7.783.887,00

7.773.064,00

10.823,00

5.674.371,00

79. OPERAȚIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

0,00

19.935.000,00

20.684.530,00

20.684.530,00

20.684.523,00

20.684.523,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0,00

19.935.000,00

20.684.530,00

20.684.530,00

20.684.523,00

20.684.523,00

0,00

0,00

84. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

-3.340.100,00

-3.340.100,00

-3.340.100,00

-3.340.100,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0,00

0,00

-3.340.100,00

-3.340.100,00

-3.340.100,00

-3.340.100,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

**)

**)

**)

**)

**)

**)

n

**)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

-3.340.100,00

-3.340.100,00

-3.340.100,00

-3.340.100,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

134.478.150,00

65.602.320,00

65.602.320,00

45.670.124,00

44.784.425,00

885.699,00

35.490.833,00

01. CHELTUIELI CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+57+56+59)

0,00

201.720,00

2.858.280,00

2.858.280,00

100.523,00

100.523,00

0,00

134.224,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

6.310,00

120.010,00

120.010,00

14.908,00

14.908,00

0,00

103.924,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

56

0,00

195.410,00

2.738.270,00

2.738.270,00

85.615,00

85.615,00

0,00

30.300,00

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)

70

0,00

134.276.430,00

62.744.040,00

62.744.040,00

45.569.601,00

44.683.902,00

885.699,00

35.356.609,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)

71

0,00

134.276.430,00

58.244.040,00

58.244.040,00

41.069.601,00

40.183.902,00

885.699,00

35.356.609,00

Active fixe

71.01

0,00

134.276.430,00

58.244.040,00

58.244.040,00

41.069.601,00

40.183.902,00

885.699,00

35.344.588,00

Construcții

71.01.01

0,00

3.580.000,00

2.490.000,00

2.490.000,00

2.356.373,00

2.356.373,00

0,00

1.712.032,00

Ma°ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219.548,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

186.930,00

696.600,00

696.600,00

696.278,00

696.278,00

0,00

1.000.152,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

71.01.30

0,00

130.509.500,00

55.057.440,00

55.057.440,00

38.016.950,00

37.131.251,00

885.699,00

32.412.856,00

Stocuri

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat0 i de mobilizare

71.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente acti\elor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.021,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

0,00

Active financiare

72.01

0,00

0,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedentii si recuperate in anul curent SD

85.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI,
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA 7

DETALIEREA CHELTUIELILOR

Indicator: 51.02.01.03 - Autorități executive

-RON-


Denumirea indicatorilor

Cod

**)

țWfJ

TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)

0,00

15.477.400,00

15.548.980,00

15.548.980,00

15.083.395,00

14.983.278[00

100.117,00

17.428.058,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0,00

15.083.520,00

15.106.400,00

15.106.400,00

14.754.106,00

14,653.989,00

100.117,00

14.993.824,00

01. CHELTUIELI CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+57+56+59)

0,00

15.083.520,00

15.162.830,00

15.162.830,00

14.810.536,00

14.710.419^00

100.117,00

14.993.824,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

6.860.000,00

7.100.000,00

7.100.000,00

7.096.799,00

7.096.799,00

0,00

7.172.107,00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

0,00

4.520.000,00

5.672.500,00

5.672.500,00

5.669.834,00

5.669.834,00

0,00

5.670.547,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

4.050.000,00

5.251.550,00

5.251.550,00

5.248.986,00

5.248.986,00

0,00

5.245.127,00

Salarii de merit

10.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de conducere

10.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spor de vechime

10.01.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

180.000,00

137.950,00

137.950,00

137.910,00

137.910,00

0,00

150.371,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

280.000,00

280.700,00

280.700,00

280.678,00

280.678,00

0,00

272.789,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

10.000,00

2.300,00

2.300,00

2.260,00

2.260,00

0,00

2.260,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții

10.03

0,00

2.340.000,00

1.427.500,00

1.427.500,00

1.426.965,00

1.426.965,00

i’

0,00

1.501.560,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

1.642.000,00

1.111.600,00

1.111.600,00

1.111.598,00

1.111.598,00

0,00

1.129.570,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

80.000,00

26.850,00

26.850,00

26.804,00

26.804,00

0,00

26.003,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

o,oo’

600.000,00

280.550,00

280.550,00

280.546,00

280.546,00

0,00

291.877,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

7.980,00

7.980,00

0,00

8.139,00

Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

8.000,00

500,00

500,00

37,00

37

,00

0,00

45.971,00

Denumirea indicatorilor

Cod

**)

■ ■

Contribuții la fondul de garantare a creanțelor salariate

10.03.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0,00

8.143.520,00

7.661.330,00

7.661.330,00

7.312.237,00

7.212.120,00

100.117,00

7.420.217,00

Bunuri sl servicii

20.01

0,00

5.760.000,00

5.342.000,00

5.342.000,00

5.212.624,00

5.112.507'00

i .

100.117,00

5.357.881,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

97.962,00

95.420,00

2.542,00

94.875,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

13.688,00

13.688,00

0,00

10.732,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

600.000,00

265.000,00

265.000,00

258.024,00

240.045,00

17.979,00

202.298,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

30.000,00

26.000,00

26.000,00

25.941,00

25.941,OO”

0,00

24.632,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

79.220,00

79.220,00

0,00

81.890,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

30.000,00

15.000,00

15.000,00

14.337,00

14.337,00

0,00

14.337,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

400.000,00

330.000,00

330.000,00

328.131,00

327.837,00

294,00

350.668,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

0,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

-567,00

-567,00

0,00

1.042,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

4.500.000,00

4.510.000,00

4.510.000,00

4.395.888,00

4.316.586,00

79.302,00

4.577.407,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezînfectanti

20.04.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0,00

100.000,00

65.000,00

65.000,00

64.710,00

64.710,00

I

0,00

41.318,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

100.000,00

65.000,00

65.000,00

64.710,00

64710,00

r

0,00

41.318,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0,00

25.000,00

10.000,00

10.000,00

9.283,00

9.283,00

0,00

9.284,00

Deplasări interne, deta°ări, transferări

20.06.01

0,00

10.000,00

3.000,00

3.000,00

2.829,00

2.829,00

0,00

2.829,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

15.000,00

7.000,00

7.000,00

6.454,00

6.454,00

0,00

6.455,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

30.000,00

2.000,00

2.000,00

1.166,00

1.166,00

0,00

16.977,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

10.000,00

9.000,00

9.000,00

8.550,00

8.550,00

0,00

8.550,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată

20.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—J--

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c

,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

**j

**)

Contribui» ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări 0 i servicii de interes public local, în baza unor conveni» sau contracte de asociere

20.19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli

20.30

0,00

2.218.520,00

2.233.330,00

2.233.330,00

2.015.904,00

2.015.904f00

0,00

1.986.207,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

500.000,00

515.000,00

515.000,00

508.506,00

508.506,00

0,00

505.360,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

1.718.520,00

1.718.330,00

1.718.330,00

1.507.398,00

1.507.398,00

0,00

1.480.847,00

TITLUL 111 DOBÂNZI

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale °i județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A Transferuri interne.

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

80.000,00

401.500,00

401.500,00

401.500,00

401500,00

i

0,00

401.500,00

Ajutoare sociale

57.02

0,00

80.000,00

401.500,00

401.500,00

401.500,00

401.500,00

0,00

401.500,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0,00

80.000,00

401.500,00

401.500,00

401.500,00

401.500,00

0,00

401.500,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79. OPERAȚIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i

0,00

0,00

84. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

-56.430,00

-56.430,00

-56.430,00

-56.430

00

0,00

0,00


Denumirea indicatorilor

Cod

**)

**)

**)

**)

**)

**)

**)

**}

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0,00

0,00

-56.430,00

-56.430,00

-56.430,00

-56.430,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

-56.430,00

-56.430,00

-56.430,00

-56.430,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

393.880,00

442.580,00

442.580,00

329.289,00

329.289,00

0,00

2.434.234,00

01. CHELTUIELI CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+57+56+59)

0,00

6.310,00

120.010,00

120.010,00

14.908,00

14.908,00

0,00

103.924,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

6.310,00

120.010,00

120.010,00

14.908,00

14.908,00

0,00

103.924,00

A. Transferuri interne.

55.01

0,00

6.310,00

120.010,00

120.010,00

14.908,00

14.908,00

0,00

103.924,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

55.01.08

0,00

6.310,00

120.010,00

120.010,00

14.908,00

14.908,00

0,00

103.924,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

56.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea de la Uniunea Europeana

56.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)

70

0,00

387.570,00

322.570,00

322.570,00

314.381,00

314.381,00

0,00

2.330.310,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)

71

0,00

387.570,00

322.570,00

322.570,00

314.381,00

314.381,00

0,00

2.330.310,00

Active fixe

71.01

0,00

387.570,00

322.570,00

322.570,00

314.381,00

314.381,00

0,00

2.330.310,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.712.032,00

Ma° ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

272.570,00

272.570,00

272.255,00

272.255,00

0,00

458.960,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

71.01.30

0,00

387.570,00

50.000,00

50.000,00

42.126,00

42.126,00

0,00

159.318,00

Stocuri

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat °i de mobilizare

71.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedentii si recuperate in anul curent SD

85.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00BUGET,

SERVICIUL

; împrumuturi,JUDEȚUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIEȘTI
DETALIEREA CHELTUIELILOR
Indicator: 54.02 - Alte servicii publice generale

ANEXA 7


-RON-


Denumirea indicatorilor

Cod

TOTAL CHELTUIELI (SF+SD) ;

0,00

22.635.000,00

26.339.380,00

26.339.380,00

26.318.798,00

26.315.202,00

3.596,00

1.133.955,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0,00

22.635.000,00

21.839.380,00

21.839.380,00

21.818.798,00

21.815.202,p0

3.596,00

1.133.955,00

01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+56+59)

0,00

2.700.000,00

1.154.850,00

1.154.850,00

1.134.275,00

1.130.679,00

3.596,00

1.133.955,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

486.250,00

486.250,00

486.245,00

486.245,00

0,00

486.245,00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

0,00

0,00

486.250,00

486.250,00

486.245,00

486.245,00

0,00

486.245,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o;oo

0,00

0,00

Salarii de merit

10.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o;oo

0,00

0,00

Indemnizație de conducere

10.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o;oo

0,00

0,00

Spor de vechime

10.01.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o;oo

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri-

10.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o;oo

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o;oo

0,00

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0^00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

486.250,00

486.250,00

486.245,00

486.245,00

0,00

486.245,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o; 00

0,00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o; oo

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o; oo

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o; oo

0,00

0,00

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o;oo

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o;oo

0,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale                      1

10.03.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o;oo

0,00

0,00

Prime de asigurare vata plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

**j

** j

Contribuții la fondul de garantare a creanțelor salariale

10.03.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII!

20

0,00

0,00

268.600,00

268.600,00

268.478,00

264.882^00

3.596,00

268.158,00

Bunuri si servicii

20.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie       i

20.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate         1

20.01.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb               i

20.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servcii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si fonctionare

20.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații curente                 i

20.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi                              ;

20.04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectant!

20.04.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar         !

20.05.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, deta°ări, transferări

20.06.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator           !

20.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvraitare

20.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată                   1

20.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări                 |

20.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

**)

**)

**)

**)

**)

**)

Contribui ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări °i servicii de interes public local, în baza unor comenzi sau contracte de asociere

20.19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli

20.30

0,00

0,00

268.600,00

268.600,00

268.478,00

264.882,00

3.596,00

268.158,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-wata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fonduf conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

268.600,00

268.600,00

268.478,00

264.882,00

3.596,00

268.158,00

TITLUL III DOBÂNZI

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0,00

2.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

50.04

0,00

2.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

379.552,00

379.552,00

0,00

379.552,00

Transferuri curente

51.01

0,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

379.552,00

379.552,00

0,00

379.552,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

379.552,00

379.552,00

0,00

379.552,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne.

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00