Hotărârea nr. 183/2013

Hotãrârea nr. 183 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situatie de extremă dificultate – copilul Bojan Andreea Diana

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 183 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul BOJAN ANDREEA DIANA

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri George Pana, Marcian Cosma, Râul Alexandru Petrescu, Robert Ionut Viscan, Daniel Puiu Neagu și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere cererea nr.2614/12-03-2013, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr.2614/2013 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.16, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 5.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea copilului Bojan Andreea Diana, în vederea efectuării tratamentului de specialitate, rectificându-se bugetul local în mod corespunzător.

Art.2 - Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 mai 2013

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul BOJAN ANDREEA DIANA

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești, domnul Bojan Danut, cu domiciliul în Ploiești, str. Libelulei, bl. 5, ap. 31, solicită un ajutor financiar de urgență pentru a acoperi costurile unei intervenții chirurgicale pentru montarea unei proteze fiicei dumnealui, Bojan Andreea Diana, in varsta de 16 ani.

Domnișoara Bojan Andreea Diana prezintă diagnosticul: picior varus equin stâng operat, sechele postoperatorii, scurtare membru inferior stâng cu 2 cm, scurtare picior stâng cu 4 cm, tulburări de statica si mers - conform Certificatului medical nr.l 121/11.02.2013. Este încadrata in gradul grav de handicap, conform certificatului nr. 898/21.05.2013, eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului Prahova, ulterior efectuării anchetei sociale si analizării cererii de către Comisia nr. 5 a Consiliului Local.

Din discuțiile purtate cu părinții sus-numitei, a reieșit ca aceasta a suportat pana in prezent 5 intervenții chirurgicale si întrucât nu s-a putut remedia problema de sanatate, i s-a recomandat montarea unei proteze permanente, al cărei cost este de 20170 lei, conform facturii nr. 103/12.04.2013.

Aceștia ne-au declarat ca resursele financiare ale familiei sunt limitate, întrucât achita lunar suma de aproximativ 1200 lei reprezentând rate pentru achitarea creditelor contractate pentru apartament si tratamente de specialitate pentru fiica lor (au prezentat acte care atesta existenta următoarelor rate: 482 CAR, 540 lei credit Raiffeisen Bank, 226 lei credit BCR). Conform adeverințelor prezentate, veniturile totale ale familiei sunt de 2987 lei.


f

De asemenea, sus-numitii au încercat obținerea protezei prin Casâ\de\Asi

Sanatate Prahova, insa conform adresei nr. 7930/01.03.2013 bugetul asigtirârîJbr soc de sanatate nu acopera acest tip de cheltuieli.

Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIÎ^ȚÎ<XF5

RAPORT DE SPECIALIATE la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul BO JAN ANDREEA DIANA

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea copilului Bojan Andreea Diana, în vederea efectuării ueni intervenții chirurgicale de montarea a unui sistem de fixare externa pentru corectarea diformităților membrului inferior.

Domnișoara Bojan Andreea Diana prezintă diagnosticul: picior varus equin stâng operat, sechele postoperatorii, scurtare membru inferior stâng cu 2 cm, scurtare picior stâng cu 4 cm, tulburări de statica si mers - conform Certificatului medical nr.l 121/11.02.2013. Este incadrata in gradul grav de handicap, conform certificatului nr. 898/21.05.2013, eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului Prahova, ulterior efectuării anchetei sociale si analizării cererii de către Comisia nr. 5 a Consiliului Local.

Din discuțiile purtate cu părinții sus-numitei, a reieșit ca aceasta a suportat pana in prezent 5 intervenții chirurgicale si întrucât nu s-a putut remedia problema de sanatate, i s-a recomandat montarea unei proteze permanente, al cărei cost este de 20170 lei, conform facturii nr. 103/12.04.2013.

Aceștia ne-au declarat ca resursele financiare ale familiei sunt limitate, întrucât achita lunar suma de aproximativ 1200 lei reprezentând rate pentru achitarea creditelor contractate pentru apartament si tratamente de specialitate pentru fiica lor (au prezentat


cuantum lunar de 2505 lei, indemnizația de șomaj a doamnei Bojan Gina de 440 lei lunar si alocația de stat a domnișoarei Bojan Andreea Diana de 42 lei/luna.

De asemenea, sus-numitii au incercat obținerea protezei prin Casa de Asigurări de Sanatate Prahova, insa conform adresei nr. 7930/01.03.2013 bugetul asigurărilor sociale de sanatate nu acopera acest tip de cheltuieli.

Domnul Bojan Danut a solicitat un ajutor financiar pentru realizarea intervenției chirurgicale pentru montarea protezei, prin adresa înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare sub nr. 1459/06.02.2013. Ca urmare a acestei adrese a fost efectuată ancheta socială la domiciliul sus-numitului, ancheta nr. 1459/2013 fiind anexată la prezenta hotărâre.

In acest context, pentru a veni în sprijinul domnului copilului Bojan Andreea Diana, propunem alocarea unei sume de bani necesară pentru efectuarea intervenției chirurgicale.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Director.

Dan Ion Di


mu


Sef serviciu. RalucaTabirc

VIZAT

Director,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Conțencios, Contracte

Director,

Direcția Economica,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR, 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE *^

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul BOJAN ANDREEA DIANA

și a emis:

_
SECRETAR,

Sanda Dragulea

r

Data:

Comisia a luat in discuții proiectul dejiotarare


Î Comisia a luat m chscuti

FyMJL

I si a


ua                           '^L-

si a constatat:

fl


PRESEI ®>< TE

Â