Hotărârea nr. 182/2013

Hotãrârea nr. 182 privind modificarea şi completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 4/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂRE nr. 182 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.4/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2013privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013.

In conformitate cu:

prevederile Legii nr. 127/26.04.2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative

dispozițiile art. 283 și art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013;

dispozițiile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997 ;

prevederile art. 5 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

prevederile art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin. 2 lit. “ c ” din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea Anexei nr.l, litera h) taxe speciale, punctul II.2, în sensul în care se anulează taxa de 115 lei - taxă privind desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă;

Art.2 Aprobă completarea Art.l, litera i) alte taxe locale, prin introducerea unui nou alineat - ‘taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă ’.

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei.

Art.3. Taxa stabilită conform art.2 se achită la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

Art.4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013, rămân neschimbate.

Art.5. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce k cunoștința publică prezenta hotărâre.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

9

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.4/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

Prin Legea nr. 127/26.04.2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative, art.283 al Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare a fost completat prin introducerea alin.(31) cu următorul cuprins ” taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei și poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși 20% din această valoare.Taxa se face venit la bugetul local.”

Drept urmare, Serviciul Public Finanțe Locale propune :

  • - modificarea Anexei nr. 1, litera h) taxe speciale, punctul II.2, în sensul în care se anulează taxa de 115 lei - taxă privind desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă;

  • - completarea Art.l, litera i) alte taxe locale, prin introducerea unui nou alineat -‘taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă ’.

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei.

DIRECTQRMEXECUTIV,

SIMONA J)<wâlCEANU-VIȘEAN

Sef Birou Juridic-Contencios, Cristiana Zamfir

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.4/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

Prin Legea nr. 127/26.04.2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative, art.283 al Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare a fost completat prin introducerea alin.(31) cu următorul cuprins ” taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei și poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși 20% din această valoare.Taxa se face venit la bugetul local.”

Drept urmare, propun :

  • - modificarea Anexei nr.l, litera h) taxe speciale, punctul II.2, în sensul în care se anulează taxa de 115 lei - taxă privind desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă;

  • - completarea Art.l, litera i) alte taxe locale, prin introducerea unui nou alineat-‘taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă ’.

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei.

PRIMAR, IULIAN BĂDESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea

Hotărârii Consiliului Local nr.4/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013SECRETAR,

Sanda Dragulea

Data:


ZS~-P£