Hotărârea nr. 181/2013

Hotãrârea nr. 181 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiţii Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din Municipiul Ploiesti

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 181

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din Municipiul Ploiești”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, precum si raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - Unitatea de implemenatre a proiectului, prin care se propune aprobarea proiectului de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din Municipiul Ploiești”;

In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 536/26.04.2006, (inclusiv Anexa II/3 la aceasta), privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse in programul „ Modernizarea Infrastructurii de Apă si Apă Uzată in Bazinul Criș, Someș, Mureș, Prut, Șiret si in Municipiul Ploiești”;

Având in vedere Convenția nr. 5546/26.10.2006 privind finanțarea subprogramului « MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI “ , convenție incheiata intre Ministerul Mediului si Pădurilor si Municipiul Ploiești (unitate administrativ teritoriala);

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 3/16.01.2013 pentru reglementarea unor masuri financiare in domeniul programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Cosiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 229/25.10.2006 prin care se aproba masurile pentru implementarea si realizarea proiectului “Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești” ;

In baza art.44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b si d, alin. (4) lit.f, alin. (6) lit.a pct.14, art.46 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General, pentru obiectivul de investiții “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”, conform Anexelor nr.l si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Ordonatorul de credite, Direcția Economica si Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești - Unitatea de Implementare a Proiectului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publica Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 15 mai 2013.

9    7

HCLPRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INV “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPU APELOR UZATE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

1. VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI din care: C+M

166.125 mii LEI

113.217 mii LEI


2. CAPACITATI

STATIE DE EPURARE

- pe timp uscat

m3/zi

50.000

- Pe timp de ploaie(max)

m3/zi

126.000

EXTINDERE REȚELE DE CANALIZARE

- lungime rețea

ml

16.322

REABILITARE PUNCTE DE DESCĂRCARE

buc

2

IN PÂRÂUL DAMBU

REABILITARE SI CONSOLIDARE

ml

60

PUNCT DE DESCĂRCARE APE EPURATE IN PÂRÂUL DAMBU

HCL


DEVIZ GENERAL actualizat la 31.12.2012

pentru investiția "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURARE A IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI"
Valoare (incl^si^O'VA)-^^

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Conform HG nr. 536/2006 si HCL 53/28.02.2006

^biualtiaîre conform contracte incheiate

LEI

LEI

1

2

3

5

PARTEA I

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

1.2

Amenajarea terenului

1441894

1441894

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

356657

356657

TOTAL Cap. 1

1798551

1798551

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

3018258

3018258

TOTAL Cap. 2

3018258

3018258

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

361658

0

3.2

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

654557

654557

3.3

Proiectare si engineering

10152928

3102643

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

137187

7187

3.5

Consultanta

0

0

3.6

Asistenta tehnica

13906036

7447978

TOTAL Cap. 3

25212365

11212365

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

Obiect 1 - STATIE DE EPURARE

45227580

81749036

Obiect 2 - EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE-

29023626

26828832

Obiect 3 - REABILITAREA PUNCTELOR DE DESCĂRCARE IN PÂRÂUL DAM BU-DE VERSO ARE - COLECTOR C1

824767

84981

Obiect 4 - REABILITARE CANAL DE LEGĂTURĂ DINTRE RÂUL PRAHOVA SI PÂRÂUL DAMBU

450145

0

Obiect 5 - REABILITARE SI CONSOLIDARE PUNCT DE DESCĂRCARE APE EPURATE IN PÂRÂUL DAMBU

360116

304251

Total Cap. 4.1

75886235

1*08967100

4.2

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Obiect 1 - STATIE DE EPURARE

4211086

27137192

Obiect 2 - EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE

1030959

651427

Total Cap. 4.2

5242045

27788619

4.5

Dotări

535887

3299409

Total Cap. 4.5

535887

3299409TOTAL Cap. 4

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 lucrări de construcții

24^W

34\

5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului

sO

188$

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

/o
5.2.1 Comisioane, taxe si cote legale (taxa ISC)

1789Wî>^J780^^

5.2.2 Costul creditului

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

14808834

259126

TOTAL Cap. 5

19666416

4700546

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

6.2

Probe tehnologice

11416050

5340046

TOTAL Cap. 6

11416050

5340046

TOTAL GENERAL

166124894

166124894

Din care C+M

88432894

113217293


VALOAREA TOTALA A CHELTUIELILOR ELIGIBILE

163681048

LEI

din care:

LEI

suma alocata prin

BUGET

DE STAT

122760786

LEI

suma alocata prin

BUGET

LOCAL

40920262

VALOAREA TOTALA A CHELTUIELILOR NEELIGIBILE

suma alocata prin

BUGET

LOCAL

2443846

LEI

Pe baza studiului de fezabilitate, analizat si aprobat in Consiliul Interministerial, prin Hotararea de Guvern nr. 536/26.04.2006, au fost aprobați, pentru finanțare si execuție in perioada 2006 - 2009, indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI” , cuprins in programul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în bazinul Criș, Someș, Mureș, Prut, Șiret si in Municipiul Ploiești”.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 (actualizata) privind aprobarea si finanțarea programelor multianuale, prioritare de mediu si gospodărirea apelor, Municipiul Plpiesti a beneficiat de finanțare de la Bugetul de stat , in perioada 2006 - 2013, prin intermediul Ministerul Mediului si Pădurilor.

Condițiile de cofinantare a investiției au fost prevăzute in Convenția nr. 5546 din 26.10.2006 încheiata intre Ministerul Mediului si Pădurilor si Municipiul Ploiești, aprobate prin HCL 229/25.10.2006 pentru perioada 2006-2009, dar prin Actul adițional nr.1 la Convenție nr.6006/20.07.2010 a fost extinsa perioada de finanțare si implicit de realizare a investiției pana la 31.12.2013.

Având in vedere cele de mai sus si ținând cont de contractele încheiate prin procedura de licitație deschisa, modificările aparute in proiectul tehnic raportat la studiul de fezabilitate, modificarea cotei de TVA prin efectul legii de la 19% la 24%, lucrările realizate si plățile efectuate, este necesara si oportuna actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”, conform prevederilor legale în vigoare.

In urma analizei situației existente la 31.12.2012, supunem aprobării modificarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici astfel:

conf.HCL

229/2006

Actualizat

31.12.2012

Valoarea totala a investiției (inclusivTVA) mii lei

166.125

166.125

Din care:

Constructii-montaj

mii lei

88.433

113.217

Capacitati:

- Statie de epurare modernizata

Pe timp uscat

mc/zi

45.000

50.000

Pe timp de ploaie(max)

mc/zi

73.300

126.000

- Extindere rețele de canalizare

ml

8.694

16.322

- Reabilitarea punctelor de descărcare in parau! Dambu                buc

- Reabilitare si consolidare punct de descărcare ape epurate in parau! Dambu ml


Actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții sus menționat redistribuirea valorilor între capitole și subcapitole s-a efectuat cu respectarea prevederilor


legale în vigoare și se realizează cu încadrarea în valoarea inițial aprobată prin Hotararea de Guvern nr.536/2006 și respectarea sumelor alocate conform Convenția de finanțare nr. 5546 din 26.10.2006 încheiată cu Ministerul Mediului și Pădurilor.

Noua structură a devizului general actualizat și modul de reașezare a valorilor în cadrul capitolelor si subcapitolelor sunt prezentate în tabelul de mai jos.

DEVIZ GENERAL actualizat la 31.12.2012

pentru obiectivul de investita "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURAREA APELOR UZATE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Conform HG nr. 536/2006 si HCL 229/25.10.2006

Actualizare conform contracte incheiate

LEI

LEI

1

2

3

5

PARTEA I

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

1.2

Amenajarea terenului

1441894

1441894

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

356657

356657

TOTAL Cap. 1

1798551

1798551

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului        3018258

3018258

TOTAL Cap. 2

3018258

3018258

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

361658

0

3.2

Obținerea de avize, acorduri si autorizații                                      654557

654557

3.3

Proiectare si engineering

10152928

3102643

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica                                 137187

7187

3.5

Consultanta                                                                   0

0

3.6

Asistenta tehnica

13906036

7447978

TOTAL Cap. 3

25212365

11212365

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza                                 /fi            ■. A

4.1

Hfi ' \

Construcții si instalații                                                                                    i

/fi fi/    $

Obiect 1 -STATIE DE EPURARE                                              \\?A << > 7 /<W

45227580

Obiect 2 - EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE-

29023626

26828832

Obiect 3 - REABILITAREA PUNCTELOR DE DESCĂRCARE IN PÂRÂUL DAMBU-DEVERSOARE - COLECTOR C1

824767

84981

Obiect 4 - REABILITARE CANAL DE LEGĂTURĂ DINTRE RÂUL PRAHOVA SI PÂRÂUL DAMBU

450145

0

Obiect 5 - REABILITARE SI CONSOLIDARE PUNCT DE DESCĂRCARE APE EPURATE IN PÂRÂUL DAMBU

360116

304251

Total Cap. 4.1                                     75886235

108967100

4.2

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Obiect 1 - STATIE DE EPURARE

4211086

27137192

Obiect 2 - EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE

1030959

651427

Total Cap. 4.2                                      5242045

27788619

4.5

Dotări                                                                      535887

3299409

Total Cap. 4.5                                       535887

3299409

TOTAL Cap. 4

105013253

140055128

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 lucrări de construcții

2487805

2451642

5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului

580488

200488

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

5.2.1 Comisioane, taxe si cote legale (taxa ISC)

1789290

1789290

5.2.2 Costul creditului

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

14808834

259126

TOTAL Cap. 5

19666416

' 4700546

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

6.2

Probe tehnologice

11416^^

; o & / ?'\

‘  5340046 <

TOTAL Cap. 6

1141^050

fe'Ș340046

TOTAL GENERAL

166124^4

^664^48947

1 V’’*' V /'o">

Din care C+M

8843289^

VALOAREA TOTALA A CHELTUIELILOR ELIGIBILE

163681048

LEI

din care:

suma alocata prin BUGET DE STAT

122760786

LEI

suma alocata prin BUGET LOCAL

40920262

LEI

VALOAREA TOTALA A CHELTUIELILOR NEELIGIBILE

.   suma alocata prin BUGET LOCAL

2443846

LEI

Modificările/compensările de valori între capitolele/subcapitolele devizului general s-au efectuat fara a se modifica valoarea totala de 166.124.894 lei(inclusiv TVA si sunt explicitate astfel:

La capitolul 3 - Proiectare si asistenta tehnica se diminuează valoarea de la 25.212.365 lei la valoarea de 11.342.365 lei (TVA inclus), respectiv :

la Subcapitolul 3.1. Studii de teren, se diminuează cu suma de 361.658 lei, deoarece acestea au fost cuprinse si executate in cadrul contractului de proiectare. Diferența de 361.658 lei se redistribuie la Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza.

la Subcapitolul 3.3. Proiectare și engineering, se diminuează valoarea de la 10.152.928 lei la valoarea de 3.102.643 lei, conform contractului încheiat si a plăților efectuate. Diferența de 7.050.285 lei se redistribuie la Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza.

- la Subcapitolul 3.6. Asistenta tehnica, se diminuează valoarea de la 13.906.036 lei la valoarea de 7.447.978 lei, conform valorii Contractului de asistenta tehfiica nr. 16159/25.08.2008, modificat prin efectul legii privind majorarea TVA prin act adițional nr. 2/26.08.2010. Diferența de 6.458.058 lei se redistribuie la Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza.

La capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza se majorează valoarea de la 105.013.253 lei la valoarea de 140.055.128 lei(TVA inclus), prin diminuarea valorilor de la Cap.3 - Proiectare si asistenta tehnica cu suma de 13.870.000 lei , Cap.5 - Alte cheltuieli cu suma de 15.095.870 lei si Cap. 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare cu suma de 6.076.004 lei, respectiv:

  • -  la Subcapitolul 4.1.1 - construcții si instalații se majoreaza valoarea de la 75.886.235 lei la valoarea de 108.967.100 lei

  • -  la Subcapitolul 4.1.1 - construcții si instalații se majoreaza valoarea de la 26.340.407 lei la valoarea de 27.788.619 lei

  • -  la Subcapitolul 4.1.1 - construcții si instalații se majoreaza valoarea de la 2.958.095 lei la valoarea de 3.299.409 lei

Majorarea valorii apare necesara conform prevederilor Contractului de execuție lucrări (inclusiv proiectare) nr.04981/14.03.2008 , încheiat in urma procedurii de licitație deschisa si modificat prin efectul legii privind majorarea TVA si a plăților efectuate pana la data de 31.12.2012 (prin Act adițional nr. 6/2012)

La Capitolul 5. Alte cheltuieli se diminuează valoarea de la 19.666.416 le^ă'^aToarea., de 4.570.546 lei (TVA inclus), respectiv :                                                   *4

la Subcapitolul 5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea de șantier se diminuează valoarea de la 2.487.805 lei la 2.451.642 lei, conform plăților etegțuate pentru lucrările de organizare de șantier. Diferența de 36.163 lei se redistribuie la Capitolul >4 -<• Cheltuieli pentru investiția de baza                                              '       •-        '

la Subcapitolul 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier se diminuează valoarea de la 580.488 lei la 200.488 lei, conform plăților efectuate pentru elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor de organizare de șantier. Diferența de 380.000lei se redistribuie la Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza.

la Subcapitolul 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute se diminuează valoarea de la 14.808.834 lei la 129.126 lei, avand in vedere ca lucrările sunt executate in proporție de 80%. Diferența de 14.679.708 lei se redistribuie la Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza.

La Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare se diminuează valoarea de la 11.416.050 lei la valoarea de 5.340.046 lei (TVA inclus) deoarece in Contractul de execuție lucrări (inclusiv proiectare) nr. 04981/14.03.2008 sunt prevăzute parte din cheltuielile aferente perioadei de probe si teste in vederea punerii in funcțiune a obiectivului.

Diferența de 6.076.004 lei se redistribuie la Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza.

Avand in vedere prevederile O.G. nr.3/16.01.2013, art.3, alin.5 prin care cuantumul finanțării de la bugetul de stat se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, pe baza proiectelor prezentate de autoritatile administrației publice locale, este oportuna emiterea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Ploiești , ce va sta la baza unei noi Convenții de finanțare si a unei noi Hotarari de Guvern.

Ținând cont de cele expuse mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din Municipiul Ploiești”.


Unitatea de implementare a proiectului Gheorghiu

ing. Cristi


Sef Birou Juridic Contencios - Resurse Umane ir. Madalina Tache

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din Municipiul Ploiești”

Ținând cont de raportul de specialitate al UIP se justifica necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din Municipiul Ploiești”, aprobați prin HCL 53/28.02.2006.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 (actualizata) privind aprobarea si finanțarea programelor multianuale, prioritare de mediu si gospodărirea apelor, Municipiul Ploiești a beneficiat de finanțare de la Bugetul de stat, in perioada 2006 — 2013, prin intermediul Ministerul Mediului si Pădurilor.

Condițiile de cofmantare a investiției au fost prevăzute in Convenția nr. 5546 din 26.10.2006 incheiata intre Ministerul Mediului si Pădurilor si Municipiul Ploiești, dar prin Actul adițional nr.l la Convenție nr. 6006/20.07.2010 a fost extinsa perioada de finanțare si implicit de realizare a investiției pana la 31.12.2013.

Având in vedere contractele încheiate prin procedura de licitație deschisa, modificările aparute in proiectul tehnic raportat la studiul de fezabilitate, modificarea cotei de TVA prin efectul legii de la 19% la 24%, lucrările realizate si plățile efectuate, este necesara si oportuna actualizarea Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții “Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești”, conform prevederilor legale în vigoare.

Actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții sus mertionat, prin redistribuirea valorilor între capitole și subcapitole s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale în vigoare și se realizeazi cu încadrarea în valoarea inițial aprobați prin Hotararea de Guvern nr. 536/2006 și respectarea sumelor alocate conform Convenției de fmailare nr. 5546/26.10.2006 încheiata cu Ministerul Mediului și Bdurilor.

In conformitate cu modificările si completările aduse prin O.G.nr.3 din 16.01.2013, art.3, alin.5, prin care cuantumul finanțării de la bugetul de stat se aproba prin hotarare a Guvernului (la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice) pe baza proiectelor prezentate de autoritatile administrației publice locale, este oportuna emiterea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ce va sta la baza unei noi Convenții de finanțare si a unei noi Hotarari de Guvern.

Ținând cont de cele expuse mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local ' ? al Municipiului Ploiești actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a> devizului V general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de colectare‘-'si    T

epurare a apelor uzate din Municipiul Ploiești”.                           \c; •_ •          /

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINIST PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PR

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din Municipiul Ploiești”

și a emis:
Data:   / . 0 f /3>

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIE^^^ROJ, MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din Municipiul Ploiești”


PREȘEDINTE,

Gheorghe Sîrbu


Data: