Hotărârea nr. 180/2013

Hotãrârea nr. 180 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Accesibilitate si fluidizare trafic cãtre zona industrialã Ploiesti-Vest si Platforma industrialã Brazi, Strada Mãrãsesti, Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI [v Z

L & <

n             a-*., «r*4

Iț O iu

HOTĂRÂREA NR. 180 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ACCESIBILITATE SI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALA PLOIEȘTI VEST SI PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI” Strada Marasesti, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu si a doamnelor și domnilor consilieri, George Botez, Cristian Mihai Ganea, Razvan Ursu, Costel Horghidan, Paulica Dragusin, Radu Socoleanu și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea Municipiului Ploiești, Planul Urbanistic Zonal -“ACCESIBILITATE SI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALA PLOIEȘTI VEST SI PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI”, strada Marasesti, Ploiești.

In baza Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

In conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art 36, alin.l și alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ACCESIBILITATE SI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALA PLOIEȘTI VEST SI PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI”, strada Marasesti, Ploiești, cu condiția respectării avizului nr. 006 din 13.05.2013 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri.

Conform anexei nr.l, terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal se află în intravilan și aparține domeniului public al Municipiului Ploiești, având suprafața de aproximativ 24 600 mp,fiind afectate si proprietăți particulare.

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 sunt valabile pana la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 15 mai 2013.


PREȘEDIN

Georg& Pană
CRETAR,ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBAN/

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZONAL

„ACCESIBILITATE SI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALA PLOIEȘTI VEST SI PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI”

Strada Marasesti, Ploiești

Beneficiar : Municipiul Ploiești

Proiectant: SOCIETATEA DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL., urb.

Vladimir Cazan

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/200( și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul Planului Urbanistic Zona „ACCESIBILITATE SI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALA PLOIEȘTI VEST SI PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI” strada Marasesti Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda Municipiului Ploiești în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinu M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismu și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legi nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiulu Ploiești și este proprietate a Municipiului Ploiești si a diverselor persoane fizice s juridice , având suprafața de aproximativ 24 600 mp.

Conform PUZ - Marasesti (PUZ studiat pe 100,00 ml din axul str.Marasesti ii T55, respectiv 200 ml din axul str.Marasesti - in T52 si T 54), terenul este studiat ii zona de protecție a infrastructurii feroviare (100 m din axul caii ferate), zona de protecti a DN(22 m din axul străzii Marasesti), zona cu restricție - protecție pentru rețea gaz naturale, rețele titei, gazolina.

Prin HCL nr. 100/13.02.2012 s-a aprobat Studiul de fezabilitate si indicator: tehnico-economici pentru proiectul „ Accesibilitate si fluidizare trafic către zon Industriala Ploiești Vest si Platforma Industriala Brazi” si cheltuielile legate d implementarea proiectului.

Prin HCL nr. 361/13.10.2011 s-a aprobat Acordul de parteneriat, încheiat intr Municipiul Ploiești si Județul Prahova privind derularea proiectului,. Accesibilitate fluidizare trafic către zona Industriala Ploiești Vest si Platforma Industrial Brazi”.

Consiliul Județean Prahova a aprobat o hotarare nr. 169/31.10.2012 privin declanșarea procedurilor de expropiere a imobilelor proprietate privata care constitui

coridorul de expropiere al lucrării de utilitate publica de interes județean „ Accesibilitate si fluidizare trafic către zona Industriala Ploiești Vest si Platfor

țlndtistriakiBrazi”.

.209/1999 imobiluli^e ^â^hrâl)


Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr, caracteristici:


U.T.R. V-2, U.T.R. V-9, U.T.R. V-l 1 indicatori de urbanism conform P.U.G. :

> P.O.T.: 60%

> C.U.T. : 1,5-6

- destinația actuala, stabilita conform P.U.G.:

o TE- zona aferenta rețelelor tehnico edilitare

o IS - zona instituții publice, srvicii si funcțiuni de interes general o PP - zona parcuri si plantații de protecție .

o CC - zona pentru cai de comunicație si construcții aferente

 • > Prezentul P.U.Z. studiază tronsonul din str. Marasesti cuprins intre străzile Libertății, Șoseaua Vestului si DN1/E60 (Centura de Vest), acest tronson fiinc cunoscut si ca Prelungirea Marasesti (DJ129)

 • > In acest studiu a fost cuprinsa si o suprafața de teren de o parte si de alta a acestu tronson al străzii Marasesti (o fasie cu latimea de lOOml din axul Str. Marasesti ir T55 si o fasie de teren cu latimea de 200ml din axul str. Marasesti in T52, T54

Principalele disfunctionalitati sunt:

 • •  existenta unor rețele magistrale in zona

 • •  lipsa fluidității traficului auto - staționarea indelungata la bariera

 • •  trecerea la nivel a unui pachet de 5 linii de cale ferata

 • •  lipsa echipării edilitare

 • •  deschideri mici ale parcelelor de teren 8-1 Om

 • •  restricții impuse pentru protecția fata de o magistrala de cale ferata si fata di o artera de circulație majora- E60;

 • •  profil transversal subdimensionat al str. Marasesti pentru traficul auti preconizat

 • •  Utilizări permise :

 • •  Zona IS - instituții publice/private, sedii societăți, centre de afaceri, banc servicii publice sociale si profesionale, comerț, alimentație publica, cazar hoteluri, locuințe serviciu, activitati depozitare en-gross numai pentru produs riepoluantesi nepericuloase, activitati productive nepoluante, agremer divertisment, parcaje publice

 • •  Zona TE - construcții si amenajari tehnico edilitare

 • •  Zona CC - parcaje publice, unitati ale unităților de transporturi teritoriale rețeaua de străzi publice

 • •  Utilizări interzise:

 • •  Zona IS -Unitati poluante generatoare de noxe sau care prezintă riscul tehnologice

 • •  Zona TE orice fel de construcții pe zona de protecție a rețelelor magistrale inclusiv panouri publicitare

 • •  Zona CC orice fel de construcții provizorii care ar incomoda vizibilitatea

Acest Plan Urbanistic Zonal a fost solicitat prin Certifp|taUde Urbanism nr.1080/21.08.2012 și a fost elaborat având la bază un Studiu de fezabiîitatfefe’^/ iW            ii

OBIECTUL acestui Plan Urbanistic Zonal îl constituie modificafea'^olutieidehnice de traversare a magistralei feroviare printr-un pasaj suprateran. Solutiata^optgia^iîi PUZ -ul anterior era aceea de subtraversare a liniilor de cale ferata.

A

In urma analizei documentației elaborate de către SOCIETATEA DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL., constatăm:

• zona studiată : St = 24 600 mp mp

> delimitarea zonei studiate :

 • •  tronsonul din str. Marasesti cuprins intre străzile Libertății, Șoseaua Vestului si DN1/E60 (Centura de Vest), acest tronson fiind cunoscut si ca Prelungirea Marasesti (DJ129)

 • •  suprafața de teren de o parte si de alta a acestui tronson al străzii Marasesti c fasie cu latimea de lOOml din axul Str. Marasesti in T55 si o fasie de terer cu latimea de 200ml din axul str. Marasesti in T52, T54

Prin documentația de urbanism pentru funcțiunea dominanta zona de activitat mixta se propun : Indicatori urbanistici:

 • • procentul de ocupare a terenului - P.O.T. :50%

 • •  coeficient de utilizare a terenurilor - C.U.T. : 1,5

 • • regimul de inaltime conform P.U.G. - mixt

 • •  retragerea minima obligatorie pentru culuar rețele tehnico edilitare s infrastructura rutiera:

 • > 27,50 ml din ax str.Marasesti

 • • retragerea minima obligatorie fata de DN1

 • > 22,00 ml din ax DN1

 • •  retragerea minima obligatorie pentru rezerva teren lărgire strada acces catri Parcul Municipal Vest:

 • > 13 ml din ax str.acces Parc Municipal Vest

 • •  zona cu restricție de construcție pana la elaborare PUZ-PUD pentn sistematizare sens giratoriu Șoseaua Vestului - Str. Marasesti (parcelei adiacente intersecției

 • •  zona cu restricție de construcție cu avizul SNCFR - culoar lOOml de o part si de alta a magistralei de cale ferata

Concluzii:

• Prin prezentul PUZ este implemantata soluția tehnica de supratraversare magistralei CFR in contextul urban existent si de perspectiva al zonei

Beneficiarul a obținut următoarele avize

- utilități urbane :

o alimentare cu energie electrica : o alimentare cu apa,canalizare : o alimenatre cu gaze naturale :


și acorduri privind:

nr.30101208426/20.12.2012

nr. 658/14.03.2013

nr.3526/18.02.2013

o alimentare cu energie termica :         se prelungește valabilitatea avidului

C12-0250 de la data de 06.02.2013 la datare 06 nr.996/13.02.201    ■


o protecția mediului:

- altele :

o

o

o

o

o

o


Comisia Municipala ptr.Transport:

Politia rutiera :

SNCFR-CFR:

R. A.S.P. :

S. C.CONPET S.A :

S.N.T.G.N.„Transgaz”s.a.Medias:CATPL 160/1

nr.613059/01,02.2C^>^^Ș^ aviz condiționat nr.L

nr.632/05.02.2013

nr.6669/21.02.2013

BATPL 5S2/09.05.2013


/X

In ședința din data de 13.05.2013 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului și Urbanism s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal „ACCESIBILITATE SI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALA PLOIEȘTI VEST SI PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI” strada Marasesti, Ploiești, care a fost avizată favorabil (Aviz C.T.A.T.U. nr.027/2013).

în perioada 12.04.2013 - 26.04.2013 documentația de urbanism a fost supuse procedurii de informare și consultare a publicului.

Avizul C.T.A.T.U. nr.027/2013 a stat la baza fundamentări Avizului Arhitectulu Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.006/2013.

Supunem avizării proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal „ACCESIBILITATE SI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALA PLOIEȘTI VEST SI PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI” strada Marasesti, Ploiești, cu respectarea Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.006/2013.

p. ARHITECT ȘEF ing.Rita MărceîaNEAGU ....................


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR,

Iulia Ai


■NDRU

ÎNTOCMIT,

ing.Dariiel^Maria NEAGU

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ff &/'"'■

II

Țx

EXPUNERE DE MOTIVE

\\   ** ' X. *• ■ ■'

(•‘■'x/               lt

\v      .

■ -' .

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZONAL

„ACCESIBILITATE SI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALA PLOIEȘTI VEST SI PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI”

Strada Marasesti, Ploiești

Beneficiar: Municipiul Ploiești

Proiectant: urb.Vlad Cazan

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală d( Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Planului Urbanistic Zona “ ACCESIBILITATE SI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALA PLOIEȘTI VEST SI PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI” strada Marasesti

Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda Municipiului Ploiești în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinu M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismu și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legi nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploieșt aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiulu Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Plane Urbanistic Zonal„ACCESIBILITATE SI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZON/ INDUSTRIALA PLOIEȘTI VEST SI PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI

strada Marasesti, Cazan.


Ploiești, la solicitarea Municipiului Ploiești, întocmit de urb.Vla

COMISIA DGeorge BOTEZ

Cristian Mihai GANEA
Nr. 006 DIN 13.05.2013

LUCRAREA :  PLAN URBANISTIC ZONAL

„ACCESIBILITATE SI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALA PLOIEȘTI VEST SI PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI"

AMPLASAMENT:


Strada Marasestiy Ploiești


INIȚIATOR:


Municipiul Ploiești


ELABORATOR:SOCIETATEA DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL - urh. Vlad Cazan

OBIECTUL acestui Plan Urbanistic Zonal îl constituie modificarea soluției tehnice de traversare a magistralei feroviare printr-un pasaj suprateran. Soluția adoptata in PUZ -ul anterior era aceea de subtraversare a liniilor de cale ferata.

în urma analizei documentației elaborate de către SOCIETATEA DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL., constatăm:

 • • zona studiată: St = 24 600 mp mp

> delimitarea zonei studiate :

 • •  tronsonul din str. Marasesti cuprins intre străzile Libertății, Șoseaua Vestului si DN1/E60 (Centura de Vest), acest tronson fiind cunoscut si ca Prelungirea Marasesti (DJ129)

 • •  suprafața de teren de o parte si de alta a acestui tronson al străzii Marasesti o fasie cu latimea de lOOml din axul Str. Marasesti in T55 si o fasie de teren cu latimea de 200ml din axul str. Marasesti in T52, T54

Prin documentația de urbanism pentru funcțiunea dominanta zona de activitati mixta se propun :

Indicatori urbanistici:

 • • procentul de ocupare a terenului - P. O. T. :50%

 • •  coeficient de utilizare a terenurilor - C. U. T. : 1,5

 • • regimul de inaltime conform P.U.G.- mixt

întocmii: Neag» Daniela, 13.05.2013

zlvc A.SOO6'2OI3.BAI.Z,.ACCESIBIL1TATESI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALA PLOIEȘTI TEST SI PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI ”retragerea minima obligatorie pentru edilitare si infrastructura rutiera:

> 27,50 ml din ax str. Marasestiretragerea minima obligatorie fata de DN1

 • > 22,00 ml din ax DN1

retragerea minima obligatorie pentru rezerva teren lărgire strada acces către Parcul Municipal Vest:

 • > 13 ml din ax str. acces Parc Municipal Vest

zona cu restricție de construcție pana la elaborare PUZ-PUD pentru sistematizare sens giratoriu Șoseaua Vestului — Str. Marasesti (parcelele adiacente intersecției

zona cu restricție de construcție cu avizul SNCFR — culoar


lOOml de o parte si de alta a magistralei de cale ferata


în urma ședinței din data de 13.05.2013 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru această documentație tehnică de urbanism s-a acordat: A VIZ FA VORABIL.


în perioada 12.04.2013 — 26.04.2013 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITECTUL ȘEF emite următorul:


AVIZ FAVORABIL

In baza prezentului aviz se va elabora documentația de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobare PLAN URBANISTIC ZONAL „ACCESIBILITATE SI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALA PLOIEȘTI VEST SI PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI".întocmit: Neagu Daniela, 13.05.2013

AvizA.Ș0()6‘20l3. P.UZ,.ACCESIBILITATE Si FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONAINDUSTRIALA PLOIEȘTI VESTE! PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI”

R° *

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI /

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4           fc? <   '

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE ^RBANIȘ^Ă, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚlMfeUOE^, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZONAL „ACCESIBILITATE SI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALA PLOIEȘTI VEST SI PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI”

Strada Marasesti, Ploiești