Hotărârea nr. 18/2013

Hotãrârea nr. 18 privind concesionarea directã a unui teren cãtre SC Coral Impex SRL în vederea extinderii apartamentului proprietatea acesteia situat în Ploiesti, str. Podul Inalt nr. 6, bl. 4B, sc. D, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 18


privind concesionarea directă a unui teren către SC CORAL IMPEX SRL în vederea extinderii apartamentului proprietatea acesteia situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4B, sc.D, ap.2, parter, prin edificarea unui balcon

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ursu Razvan Ion, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către SC CORAL IMPEX SRL, în vederea extinderii apartamentului proprietatea acesteia situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4B, sc.D, ap.2, parter, prin edificarea unui balcon;

Potrivit prevederilor art. 10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu art. 15, lit. e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesul verbal al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 18.12.2012;

In temeiul art.36, alin.(2), lit.c) si alin.(5), lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenului adiacent apartamentului situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4B, sc.D, ap.2, parter, în suprafață de 2,96 mp, identificat conform planului de situație întocmit de către P.F.A. Dragomir L.Traian ”LEOTEH” care constituie Anexa nr.l la prezenta hotărâre.

Art. 2 - însușește evaluarea efectuată de către P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator pentru terenul adiacent apartamentului situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4B, sc.D, ap.2, parter, în suprafață de 2,96 mp, care constituie Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă concesionarea directă către SC CORAL IMPEX SRL, a terenului adiacent apartamentului situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4B, sc.D, ap.2 parter, în suprafață de 2,96 mp, în vederea extinderii apartamentului proprietatea acesteia situat la aceasta adresă prin edificarea unui balcon.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art. 4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art.l astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilită de P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator, în termen de 25 ani și anume 75,64 lei/an pentru terenul adiacent apartamentului situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4B, sc.D, ap.2, parter, în suprafață de 2,96 mp atribuit către SC CORAL IMPEX SRL.

Art, 5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art.4 să se achite de către concesionar pe toata durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

A

Art. 6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 - Direcția Administrație Public, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către SC CORAL IMPEX SRL în vederea extinderii apartamentului proprietatea acesteia situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4B, sc.D, ap.2, parter, prin edificarea unui balcon

In exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alaturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibila în condițiile art.15, litera e), din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

SC CORAL IMPEX SRL, în calitate de proprietara a apartamentului situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4B, sc.D, ap.2, parter, în baza contractului de vanzare -cumpărare autentificat sub nr.738/17.04.2012, a solicitat prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești la nr.20393/21.11.2012 concesionarea terenului în suprafața de 2,96 mp situat la adresa sus menționata, în vederea edificării unui balcon.

Având în vedere cele prezentate precum si necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea Municipiului Ploiești în suprafața de 2,96 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4B, sc.D, ap.2, către SC CORAL IMPEX SRL pentru edificarea unui balcon la adresa sus menționata.

Fata de cele prezentate, supunem analizei si aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.

Consilieri:

Dumitru Cristi;

Ursu Razvan Ion

Popa Constantin

Popa Gheorghe

Bolocan Iulian

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către SC CORAL IMPEX SRL în vederea extinderii apartamentului proprietatea acesteia situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4B, sc.D, ap.2, parter, prin edificarea unui balcon

Potrivit art.15, litera e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fara licitație publica, cu plata taxei de redeventa stabilita potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alaturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererea nr.20393/21.11.2012, cu documentația aferenta anexata, SC CORAL IMPEX SRL, în calitate de proprietara, în baza contractului de vanzare - cumpărare autentificat sub nr.738/17.04.2012, a apartamentului situat în Ploiești str.Podul înalt nr.6, bl.4B, sc.D, ap.2, parter, solicita concesionarea terenului în suprafața de 2,96 mp în vederea edificării unui balcon.

Terenul în suprafața de 2,96 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4B, sc.D, ap.2, parter face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

Conform Certificatului de urbanism nr.1458/14.11.2012, terenul propus spre concesionare are folosința actuala - curți construcții si se încadrează în zona, valorica B conform prevederilor Hotărârii nr.553/21.12.2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

SC CORAL IMPEX SRL a obtinut avizele si acordurile privind utilitățile urbane si infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr.1458/14.11.2012.

Cererea SC CORAL IMPEX SRL prin care solicita concesionarea terenului în suprafața de 2,96 mp, în vederea extinderii apartamentului situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4B, sc.D, ap.2, parter prin edificarea unui balcon a fost analizata în cadrul Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 18.12.2012 si a fost avizata favorabil.

Conform raportului de evaluare întocmit de către P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator, valoarea terenului adiacent apartamentului situat în str.Podul înalt nr.6, bl.4B, sc.D, ap.2, parter, în suprafața de 2,96 mp a fost stabilita la 140,88 euro/mp, rezultând o valoare totala de 417 euro echivalentul a 1891 Iei la un curs de 4,5349 Iei/euro.

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenului în șuprâfatade

 • 2,96 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bL4B, sc.D, ap.l/ parter, către SC CORAL IMPEX SRL în vederea extinderii apartamentului proprietatea*]! acesteia prin edificarea unui balcon, pe o perioada de 49 ani. Consideram ca este necesara / recuperarea valorii terenului, stabilita de P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator, în termSf de 25 ani, rezultând o redeventa anuala de 75,64 lei. Redeventa stabilita se ?Va:dchi^de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica. Plata redeventei se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV

Florin Petrâcfre


SEF SERVICIU,

VioricaPatrașcu

/W

SEF SERVICIU,

Gabriela Mândrutiu

VIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABILfl CONTRACTE

93. ol.întocmit:

Ruxandra Ionescu

OOÎ6£9 |


2

332700 | «

TSUPORT TOPOGRAFIC scara 1:500


PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

scara 1 : 10 000


nr, cad, 3343/4B&2


INVENTAR DE COORDONATE TEREN BLOC 4B


DEN

3UNCT

CONT

COORDONATE

Xtn3

YCn3

5

332715.17

579336.71

6

382723.30

579337.58

7

382723.46

579336.10

8

382730.27

579336.83

9

382730.11

579338.30

10

382738.40

579339.18/NVtfvrAR D£ COOfîOO^TE TEREN PROPUS PENTRU CONCESIONAT

DEN

3UNCT

CONT

. COORDONATE

.XM

TEnl

1

382728.93

579349.4+

2

382730.91

5793+9.65

3

382730.76

579351.12

4

382728.77

579350.91


Suprafața tataia măsură ta BALCON: S~2,96 mp.


Cwi sporiiv " rO/ATJ " amoiosornent produs        teren sport

CONCESIONARE TEREN-

BALCON

SCHEMJ DE DETALIU

scara 1:200


QMS PLASA CE

GAR3 (.£«

BCTCW

G*»S M£T*L


PUNCT DE STATIC

4} GEA SCO


DEN

’UNCT

CDNT

COORDONATE

XCnl

YCml

11

382737.22

579350.32

1

382728.93

579349.44

4

382728.77

579350.91

ia

382721.96

579350.18

13

382722.11

579348.71

14

382713.98

5793+7.85


Suprafața totala măsurată; S=252*0fl mp.TERITORIU ADMINISTRATIV: PLOIEȘTI

Adresa: mun. Ploiești, str. Podul înalt, nr. 6, Bl. 4B, sc. D. Parter, ap. 2, jud. Prahova. Proprietar: S.C. "CORAL IMPEX" S.R.L. cu sediul în mun. Ploiești, str, Peneș Curcanul, nr. 8, bloc 151C, ap. 10. jud Prahova.

Act de proprietate: Contract de vânzare nr. 738 din 17.04.2012. Corpul de proprietate are NR. CAD. 3343/4B;-;2.

Suprafața utilă apartament: 58,65 mp. (în acte S=54,70 mp.) Suprafața teren:               14,62 mp. (în proprietate)

Cota indiviză:                 5,20 %

Suprafața bloc S-282.00 mp. (S=262.00 mp. din măsurători) SUPRAFAȚA TEREN PROPUS CONCESIONARE PENTRU BALCON= 2,96 mp.


Vizat O.C.P.I.-Prahova conf.L.50/1991

Republicata in 2004Sistem tfe proîectte STEREOGRAFICA 70 Plan de referința Marea, Neagra,


____ , MiRb'TRAIAN' .LEOTEH" PERSOANA FraC^ÂUTQ{J!ZATA

ta,

..•■(•ERSO4NA ^2I<5a AuT^lZffTA DE

Aihț PLc«‘t'sșwlRO‘§‘K nr. §134/2011

o-1''-’'' ‘'__OBIECTUL:      SUPORT TOPOGRAFIC

pentru plan de situație In vedem obținerii uutoriutlei de       '^'’TVp

RECOMPARTIMEXTARE lATERIOARX CO5STRI IRE Si 15C111DERE BALCON rARTEft^igRARE 15îțEGARATE

Scara | Proprietar: S.C. "CORAL IMPEX" S P.L. cu sediul in mun, Pleiești, str. Peneș Curcanul, L500 :                 g t/cc 15 IC. ac 10. jud Prancva

1 10000


■NVJt MV Klr. A. LA- -^CL W,BUCUR N. ALEXANDRU

EVALUATOR
RAPORT DE EVALUARE


P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR str. înfrățirii, nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap.116, Ploiești tel: 0720 546 418, e-mail: sandelbucur@vahoo.corn

\)O


PROPRIETAR:

CLIENT:

DESTINATAR:VALOARE DE

PIAȚA:

RAPORT NR.:


RAPORT DE EVALUARE

A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE TIP“TEREN”

SITUAJAIN MUN. PLOIEȘTI,

STR. PODUL ÎNALT, NR.6, BL.4B,

SC.D, PARTER, AP.2, JUDEȚ PRAHOVA

PENTRU VANZARE/CONCESIONARE


PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Persoana juridica: CORAL IMPEX S.R.L.

Persoana juridica: CORAL IMPEX S.R.L.

Persoana juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTIUNE PATRIMONIU, SERVICIU

VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

1.891 LEI ECHIVALENT 417 EURO

608/19 NOIEMBRIE 2012


Datele, informațiile si conținutul prezentului raport sunt confidențiale si nu vor putea fi reproduse fara consimțământul prealabil al evaluatorului, al clientului si al destinatarului P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator

Str. înfrățirii nr. 5 A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116,

Ploiești, Prahova

Tel.: 0720546418 .

E-mail: sandelbucur@vahoo.com

1.

EVALUATOR

BUCUR ALEXANDRU

Legitimație UNEAR

Nr. 11001/2012

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

10.000 EURO

Firma

PFA BUCUR K ALEXANDRU-EVALUATOR

Adresa

Str. înfrățirii nr. 5A, ’blf67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova

Tel.: 0720546418

E-mail: sandclbuciir£?vahoo.com


CLIENT

Persoană juridica:

CORAL IMPEX S.R.L.

CUI 4986244

Nr. Ord. Reg. Com. J29/2811/19.11.1993

Adresa client

 • ■  Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Penes Curcanul, nr.8, bl. 15IC, sc. A, ap. 10 Tel:

DESTINATARUL RAPORTULUI

Persoană juridica:

CORAL IMPEX S.R.L.

Persoană Juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOI EȘTI-DIRECȚIA

DE GESTIUNE PATRIMONIU, SERVICIU VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

3.

PROPRIETATEA

EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate rezidențială compusă din:

TEREN: Sbalcon = 2,96 mp

Proprietar

Persoană juridica: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Adresa proprietății

 • ■   Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Podul înalt, nr 6, bl. 4B, sc. D, parter, ap .2

Condiții limitative deosebite

— Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca terenul este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața


2/
 • ■ Descrierea proprietății

 • ■ Adresa;

 • ■   Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Podul înalt, nr 6, bl. 4B, sc. D, parter, ap.2

  .O


Descrierea: Teren intravilan in suprafața de 2,96 mp poziționat in partea. din spate (spre est) a blocului 4B aferent apartamentului nr. 2, la parter, poziționat in dreptul bucătăriei.

Proprietar si dobândire,

Proprietar: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Dobândirea apartamentului nr. 2 - situat la adresa Str. Podul înalt, nr 6, bl. 4C, sc. A, parter,

Prorietar: CORAL IMPEX S.R.L.

Temei legal:

Temei contractual: Contract de vanzare cumpărare nr.738/17.04.2012 emis de BN NOTALEX din Ploiești, încheiere de intabulare nr. 20184/02.05.2012 în ANEXA este prezentata copia documentului de atestare a dreptului de proprietate / a provenienței proprietății : Contract de vanzare cumpărare nr.738/17.04.2012 emis de BN NOTALEX din Ploiești, încheiere de intabulare nr. 20184/02.05.2012, Acord emis de Oficiu cadastru si
DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ


publicitate imobiliara Prahova pentru executare de documentație Declarație emisa de Oficiu de cadastru si publicitate i ”Cerere de recepție si înscriere adresata Oficiului de cad&ri&si p^iidît^i /c imobiliara Prahova /Certificat de urbanism nr. 1458/14.1^01'2,*'.....Suport/^


Topografic, Plan de încadrare in zona, Plan balconSarcini, - din informațiile existente la momentul întocmirii raportului’cic evaluare nu a fost prezentat extras de carte funciara pentru informare . Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața


Pentru apartament nr. 2 situat in Str. Podul înalt, nr 6, bl. 4B, sc. D, parter, Ploiești, jud. Prahova

Dreptul de proprietate: Deplin

Cartea Funciară TEREN : 122855( provenita din cartea funciara de pe hârtie nr. 3183(e:3183))/UAT PLOIEȘTI

APARTAMENT 122855-C1-U9( provenita din cartea funciara de pe hârtie nr. 3183/II)/UAT PLOIEȘTI


Număr cadastral: TEREN 3343

APARTAMENT 3343/4B;-;2

Mențiuni speciale în Cartea Funciară: -

în ANEXA este prezentată copia xerox : Suport Topografic, Plan de încadrare in zona, Plan balcon________________________________________________________

 • -   . Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața

 • -  Nu a fost prezentata alta documentație privind dreptul de proprietate decât cea anexata la prezentul raport

 • - La momentul inspecției pe teren era realizata o construcție cu destinația de balcon .Suprafața de teren supusa evaluării: TEREN: Sbalcon = 2,96 mprezidențial


9.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

Urban: zona centrala (zona Ghe. Gr. Cantacuzîno- Podul înalt), zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri

ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE

 • ■ Auto:

 • -  Str. Ghe. Gr. Cantacuzîno

 • -  Str. Podul înalt

 • ■ Feroviar:

* Calitatea rețelelor de transport: asfaltate

CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI

Tipul zonei

zona centrala in zona rezidențiala ocupata în principal de blocuri

Tipul zonei -


8UCUR

ALLWOIW

U Legitimația Nr. 1100 X         Specializarea:

\       EPi

UTILITĂȚI EDILITARE


GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV (rezultat din observații sau informații ale evaluatorului, fără expertizare sau determinări de laborator ale noxelor).


 • ■   Cartier blocuri de locuințe                                ~

în zonă se află:

 • ■   Rețea de transport în comun în apropiere , cu mijldac^de ti^nșpbri:^

suficiente, autobuz(44), troleibuz(201)

 • ■   Unități comerciale în apropiere : (magazine )sufictente,?FIbme'> aprovizionate cu mărfuri de bună calitate, piață agroalimentara, '(PiațaV Malu Roșu) , supermarket Proffî

• Unități de învățământ : Lic. Toma Socolescu

 • ■   Unități medicale -cabinete particulare

 • ■   Instituții de cult- biserica Traian

 • ■   Sedii de bănci; -

 • ■   Instituții guvernamentale -

 • ■   Rețea urbană dș-encrgic electrică: existentă

 • ■   Rețea urbană de apa: ^existentă

" Rețea urbană de temioficare: existentă

 • ■   Rețea urbană de gaze: existentă

 • ■   Rețea urbană de canalizare: existentă

 • ■ Rețea urbană de telefonie: existentă_________

 • ■ Poluare in limitele orașului Ploiești

AMBIENT


CONCLUZIE PRIVIND AMPLASAMENTUL


■ Trafic auto intens zona centrala (Ghe. Gr. Cantacuzino-Str. Podul înalt) in zona rezidențiala ocupata in principal de blocuri P+10 si P+4

Poluare in limitele orașului Ploiești. Ambient civilizat.


10.

DESCRIEREA TERENULUI

DATE GENERALE

 • ■ Amplasare : zona centrala (Ghe. Gr. Cantacuzino-Str. Podul înalt)

 • ■ Suprafața S = 2,96mp

 • ■ Deschiderea la drum: -

DESCRIERE

 • ■ Dimensiuni:

 • ■ Forma: regulată

 • ■ înclinare: plat

 • ■ Inundabil: nu

 • ■ împrejmuit -neimprejmuit

VECINĂTĂȚI IMEDIATE

 • ■ N- domeniu public

 • ■ S - domeniu public

 • ■ E- domeniu public

- V-Bloc4B

VECINĂTĂȚI

■ Cartier de blocuri

UTILITATI

 • ■ Gaze-da

 • ■ Electricitate - da

 • ■ Canalizare-da

 • ■ Apa-da

ÎMPREJMUIRE

■ neimprejmut

CERTIFICAT DE URBANISM NR.

- 1458/14.11.2012
SUOT

ALEXANDRU11. ANALIZA PIEȚEI IMOBILI ARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI SUBPIEȚEI

■ Piața terenurilor

NATURA ZONEI

■ Zonă ocupata in special de cartier de blocuri cu regim de înălțime P+10, P+4

 • ■ Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare

 • ■ Din punct de vedere economic: zonă cu economie în stagnare, șomaj ridicat

OFERTA DE

PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE

■ medie

CEREREA DE PROPRIETĂȚI SIMILARE

I*1                  '-'J                          t

■ medie

ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

■ tendința spre echilibru

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

 • ■ Minim: 130 EURO/mp

 • ■ Maxim:250 EURO/mp


CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII


 • ■ echilibru ; Tendință: piața imobiliara este in stagnare, numărul de tranzacții fiind forte redus datorita crizei financiare si situației de nesiguranța generata de aceasta

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII; pe termen mediu si lung -posibilitate de stabilizare a preturilor sub nivelul actual. LICHIDITATE MEDIE,

Se vor anexa oferte care susțin elementele de piață cuprinse în prezentul raport.

12. EVALUARE

REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE

■ IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare

n

INTERNAȚIONALE DE

■ IVS 103 - Raportarea evaluării

EVALUARE-EDIȚIA 2011

■ IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

12.1. Cea mai buna utilizare

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din următoarele situații:

• cea mai buna utilizare a terenului liber ■ cea mai buna utilizare a terenului construit.

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa indeplineasca pa riterii. Ea trebuie sa fie:

6/ • ■   permisibila legal

.—posibila fizic--------

 • ■   fezabila financiar

 • ■  maxim productiva                                                             ... v.

Analiza efectuată a presupus culegerea unor informații de pe piața terenurilor intravilane precum

și studierea alternativelor posibile de folosire a acestora

Concluzia este că, cea mai bună utilizare a proprietății în cauza este utilizarea ca proprietate rezidențiala


Practic, ținând cont de tipul terenului si de amplasarea acestuia, cea mai buna alternativa posibila pentru activul analizat este cea de teren liber - curs construcții. Prin prisma criteriilor care definesc noțiunea de C.M.B.U. aceasta abordare:

 • ■   este permisibila legal;          *

 • ■   îndeplinește condiția de fizic posibila. .

 • ■   este fezabila financiar.


 • ■   este maxim productiva se refera la valoarea proprietății imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinării).

12.2. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației de piața

în ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

A fost determinata valoare terenului in zona (141EUR0/mp) folosind ca etalon suprafața construita a blocului 4B , respectiv 282 mp.

Ținând cont de acesta valoare a fost deteminata valoarea de piața a suprafeței de teren supusa evaluării in prezentul raport adica 2,96 mp

în ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației vânzărilor prin corecții brute.

Nota: A fost utilizata numai aceasta metoda de determinare a valorii de piața deorece pentru utilizarea celorlalte metode nu au fost identificate informații sufîcente si sustenabile pentru utilizarea acestora in prezentul raport

VALOAREA DE PIAȚĂ DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI VÂNZĂRILOR

1.891 LEI echivalent 417 EUR

 • 13. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

13.1. DEFINIȚII

■ VALOREA DE PIAȚĂ

suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotarat și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat si în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

BUCUR

/p   MSXÂHORU

Legitimația Nr. i 100 \\         Specializarea:

13.2. IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE:


1. Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este pdrpii^ă..___

folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acorduluiclientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8" de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

 • 2.  Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodifîcate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare. Toate afirmațiile din prezentul raport sunt valabile la data raportului.

 • 3.  Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

 • 4.  Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

 • 5.  Proprietatea nu a-fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

 • 6.  Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu aîe cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

 • 7.  Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

 • 8.  Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.

 • 9.  Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport.

 • 10. Consimțământul scris al evaluatorului și al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare^ăjpoată fi


utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepția clientului, sau a altor destinatari ./ 8/

ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris și aprobarea trebuie'obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis*unei^ terțe părți, alții decât clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, meipprii, publicitate, relații publice, informații, vânzare sau alte mijloace. Raportul de evaluare nu^te uir destinat asigurătorului proprietății evaluate, iar valoarea prezentată în raportul de evaluarXu-.--_L are legătură cu valoarea de asigurare.

13.3 ALTE PRECIZĂRI

Raportul de evaluare este completat in ANEXA cu fotografii din care rezultă încadrarea proprietății imobiliare în zona și aspectul interior si exterior al acesteia.


în procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și LEI.


13.4. SURSE DE INFORMARE

Valorile comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

 • ■   Publicații de specialitate

 • ■   Internet

 • ■   Informații de spre tranzacții încheiate

(Anexe)

 • 14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. în aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.


15. CERTIFICARE


Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 18.11.2012.

 • 2. Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

 • 3. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

 • 4. Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia

 • 5. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea apestpi raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.  9/


BUCUR

'ț. Legidmath Nr. 1 iOu X         Soeciaiizarea: 1/

X *

'             5 Î |   1

----- xZ V -

// 4?"'                  \

■’>

 • 6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat 'asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.                               Ț -' : . >

AU ! i o

16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI), A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:


VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

1.891 LEI echivalent 417 EUR

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI VÂNZĂRILOR

întocmit


ing. Alexandru Bucur Expert Evaluator


Legitimat:.! Nr. i

Specializarea:


O!EȘ-


ANEXE

ANEXA:

Determinarea valorii de piață prin metoda comparației vânzărilor

ANEXA:

Fotografii

ANEXA:

Harta

ANEXA:

Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății

ANEXA:

Certificat de înregistrare firma CORAL IMPEX S.R.L.

ANEXA:

Contract de vanzare cumpărare-, nr. 738/17.04.2012

ANEXA:

încheierea de intabulare nr.-20184/02.05.2012

ANEXA:

Acord emis de Oficiu de cadastru si publicitate imobiliara Prahova privind

'O  ANEXA:

executrea de documentație cadastrala

Declarație emisa de Oficiu de cadastru si publicitate imobiliara Prahova

ANEXA:

Cerere de recepție si înscriere adresata Oficiului de cadastru si publicitate imobiliara Prahova

ANEXA:

Plan de încadrare in zona

ANEXA:

Suport topografic
\ Legitimația Mr. î 300

Sorfiaijzarea: cPi


METODA COMPARAȚIEI VÂNZĂRILOR


te tn*

)u.i


O.

Elemente de comparație

Subiect

Comp. 1

Comp. 2

Comp. 3

Comp. 4  1

Suprafața bloc

282.00

320

1,200

416

458

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

200

130

250

164

Drepturi de proprietate

concesionare

integrai

integra!

integrai

integra!

Valoarea corecției (%)

-30%

-30%

-30%

-30%

Valoarea corecției (Eur/mp)

-60

-39

-75

-49

Preț corectat

140.00

91.00

175.00

114.80

Condiții vanzare (% din oferta)

-5%

rV r *

'oferta

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Eur/mp)

-7.000

-4.550

-8.750

-5.740

Preț corectat

133.00

86.45

166.25

109.06

Localizare

centrai (Cantacuzino-Podu! înalt)

Cantacuzino

Cantacuzino

Cantacuzino

Cantacuzino

Valoarea corectei (%)

-10%

-10%

-10%

-10%

Valoarea corecției (Eur/mp.)

-13

-9

-17

-11

Preț corectat

119.70

77.81

149.63

98.15

Acces

asfaltat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0.000

0

Preț corectat

119.70

77.81

149.63

98.15

Destinația (utilizarea terenului)

rezidențial

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

119.70

77.81

149.63

98.15

Utilitari

pe teren

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

20%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0

20

Preț corectat

119.70

77.81

149.63

117.78

construcție demoiabiia pe teren

nu

da

da

da

da

Valoarea corecției (%)

20%

20%

20%

20%

Valoarea corecției (EUR/mp)

24

16

30

24

Preț corectat

143.64

93.37

179.55

141.34.

înclinație

plat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

143.64

93.37

179.55

141.34

Deschidere(m)

11.2

15

12.0

28,31

16,48

Valoarea corecției (%)

-5%

0%

-25%

-5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-7.2

0

-44.9

-7.1

Preț corectat

136.46

93.37

134.66

134.27

Suprafața blocului (mp.)

282.00

320

1,200

416

458

Valoarea corecției (%)

3%

40%

5%

5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

4.309

8.978

7.067

.■7       ’


BUCUR

U Legjiîtr.arh Nr. 1 J003

A        Specializarea:

EPSȚinând cont de faptul ca prin calculul de mai sus am determinat valoarea de piața a terenului in zona folosind ca etalon suprafața blocului 4B ( 282mp) valoare suprafeței de 2,96mp propusa pentru concesionare este : 2,96 mp x 141 EUR/mp = 417 EUR


Vedere bloc 4B vedere(fata)


COMPARABILECOMPARABILA 1                                    ^HovS

Marshall Imobiliare - Vanzari terenuri intravilane - Zona Cantacuzino


Ploiești, zona Cantacuzino


70.000

EUR

Preț negociabil
Marshall Imobiliare - Vanzari terenuri i


Caracteristici

Suprafața teren:

320 mp

Front stradal:

15 m

Nr. fronturi:

1

Lățime drum acces:

înclinație teren:

Tip teren:

construcții

Clasificare teren:

intravilan

Construcție pe teren:

Da

?o

Suprafața construită:

Specificații

Apa

Canalizare

Gaz

Curent


Modificat la: 22/10/2012

Utilități


Alte detalii zonă


 • •            Amenajare străzi: asfaltate

 • •            Mijloace de transport

 • •             Iluminat stradal

http://www.imobiliare.ro/anunt/X2L81305A
Ploiești, str. Gheorghe Doja, bl. 34A1, et. 1, ap. 5 www.marshall-imobiliare.rowwjV.imobiiiare.ro/marshallimobiliare

Contactează prin telefon

0733-358130


;/ ? îi

U

X\

VX 1,Suprafața teren:

1.200 mp

Front stradal:

12 m

Nr. fronturi:

1

Lățime drum acces:

înclinație teren:

Tip teren:

construcții

Clasificare teren:

intravilan

Construcție pe teren:

Da

Suprafața construită:

90 mp

Specificații

Apa

Canalizare

Gaz

Curent

COMPARABILA 2


zona Cantacuzino

R 0 A N D Y imobiliare

Ploîestij zona Cantacuzino

130

EUR / mp

Preț negociabil

Modificat la: 27/09/2012

Utilități


Alte detalii zonă

 • •            Amenajare străzi: asfaltate

 • •            Mijloace de transport

 • •             Iluminat stradal

Alte informații

•             Vicii: nu sunt

Vecinătăți:.

Alte detalii: Teren pretabil atat pentru construcție unei vile exclusiviste cat si pentru derularea

activitatilor comerciale.Vad deosebit Merita văzut!

■ Alte detalii preț: super oferta!

http://www.innobiliare.ro/anunt/X11D130QJj/''

U LsgitJmaiia Nr.'l ÎOO ’X Specializare:): iPloiești, Str. Frasinet Nr. 4 www.roandy.ro

Contactează prin telefon

0344.808341

0721.195827)Oquinox.

Cea mat bună adresă


A Caută o ofertă după ID


• Apartamente (32o)


I . » Apartamente (158}

l » Case si Vile (58)

-■ ” forturi (1)

| » Spafli comerciale (159)


Equinox Imobiliare Ploiești on Facebook


ALTEAMENAJARI ALTE INFORMAȚII


CARACTERISTICI

TIP TEREN:

SUPRAFAȚA;

FRONT STRADAL

LA SOSEA;

CONSTRUCȚIE PE TEREN: -

PREȚ MP:

PREȚ TEREN:


Nr. fronturi stradale-1 Destinație - rezidențial

Alte caracteristici - Construcție demclacila, La sosea. Acces auto. Teren împrejmuit


BUCUI? ti' ÂUXWRU \\ Legitimația Nr. 13 00 V Specializarea:

7. Sp!


. k- Apartamente (158)

» Case si vile (58)

w Terenuri (1)______

■ » Spatii comerciale (159)


-----    1      :\--r ritrr'iifir-

ID:X000130CJ          PREȚ TEREN:

sA Vreau detalii despre aceasta


oferta

jgt Tipărește oferta


a--Trimite unui Prieten


EL’ike, "o


îjFTweet . & i


ALTE AMEMAJARI

ALTE !NFORMAȚ|^>*


Nr. fronturi stradale -1 Destinație - rezidențial104.000 âUR;’rie'gdcia’pir!h

fe-


Cea mai bună adresă


k- Apartamente (32c) » Case si Vile (169) x- Terenuri (130)

Spații comerciale (23)


| » Apartamente (158)

i :■> Case si Vile (58)

: * Tsrenun~ CP

j » Spatii comerciale (159)


Teren intravilan de vanzare în zona Cantar.uzino, Ploiești județul


'i


Teren intravilan devansare In zona Cantacuano, Ploiești Județul Prahova


ALTE INFORMATANr. fronturi stradale-1 Destinație - rezidențial

Alte caracteristici - Construcție demolabila, Acces auto. Teren imprejmuit» Apartamente (158)

: :<■ Case si vile (58)

:<■ Terenuri (1)________

: »Spatii comerciale (159)


Equinox Imobiliare

Ploiești on rccsbock


sritdke 1,116


Cantacuzino, Ploiești, județul Prahova


ID: X000130CH

ă Vreau detalii despre aceasta


oferta

Tipărește oferta


aP Trimite unui crigten


S^Tweet ^0 i

.....#yrV’£5=*

ALTE AMENAJARi •'

ALTE INFORMAȚII


SUPRAFAȚA FRONT STRADAL: LA SOSEA; CONSTRUCȚIE PE TEREN: PREȚ MP: PREȚ TEREN;XSl i

164 EUR-n&gcciacil

75.000.008 EUR negociabilMr. fronturi stradala -1 Destinație - rezidențial

Alte caracteristici - Construcție demdabila. Acces auto. Teren Împrejmuit

Clasificare teren - intravilan

Alte detalii - Exista Certificat de urbanism cu următorii indicatori urbanistici:

 • - destinație stabilita prin palnul de urbanism actual: zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de 2 niveluri- locuințe colective

-POT=50%: CUT=1,5

 • - posibilitatea racordării la utilitățile din zona:

UTILITATI

Utilitati: Apa. Canalizare, Gaz. Curent

LOCALIZARE PE HARTA
BUCUR

ir


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale


PROCES VERBAL încheiat astazi 18.12.2012

Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ursfe-I Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

CAPITOLUL I - Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte:

Secțiunea A - Proiecte de hotarari alhConsiliului Local al Municipiului Ploiești:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea actului adițional de modificare si de prelungire a contractului de asociere nr. 1994/03.02.2003, incheiat intre Municipiul Ploiești si SC Calliope SRL.                                                   .

Prin adresa nr. 19551/08.11.2012 s-a solicitat către Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești sa se ia masurile ce se impun pentru realizarea demersurilor legale necesare in vederea monitorizării contractului de asociere nr. 1994/03.02.2003.

Prin adresa nr. 19551/05.12.2012, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești a comunicat următoarele:

”RASP Ploiești monitorizează serviciile publice ale căror regulamente de funcționare sunt aprobate prin hotarari de Guvern si hotarari ale Consiliului. Local Ploiești .Monitorizarea unui contract de asociere al cărui obiect il reprezintă instalarea, montarea, Întreținerea si administrarea a 30 de unitari ecologice pe, teritoriul municipiului Ploiești este de competenta Direcției de Gestiune Patrimoniu, Serviciul de Valorificare si Patrimoniu, Contracte, intrucat instalarea, montarea, intretinerea si administrarea nu este un serviciu public.                                              .

Prin art. 6 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului -Ploiești nr. 114/28.06.2002 s-a stabilit ca urmărirea si monitorizarea activităților'ce făc obiectul contractelor incheiate cu operatorii de servici publice de distribuție • a. apei,-.canalizare, iluminat public, salubrizate si alimentare cu energie termica produsa centralizat sa fie realizate de Regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice pe baza unui, contract' de prestări servicii incheiat cu Primăria Municipiului Ploiești cu fonduri .asigurate: de. la bugetul local.. In data de 01.07.2002 a fost incheiat Contratul nr. 1 de prestări servicii intre Consiliul Local al Municipiului Ploiești si RASP Ploiești al cărui obiect este/cel mai sus menționat.                                                   .......

Având in vedere cele mai sus menționate si faptul ca RASP Ploiești, este o. entitate publica al cărei acționar unic este Consiliul Local Ploiești, aceasta va trebui sa execute orice activitate ii este data/atribuita de către Consiliul Local Ploiești prin:, hotararea acestuia. Cu toate acestea, consideram ca inainte de inceperea oricărui demers de!acest fel, este obligatoriu ca factorii de decizie din Consiliul Local si Primăria--Ploiești, impreuna cu Consiliul de administrație si directorul regiei, sa faca o. analiza. asupra capacitatii regiei(din punct de vedere tehnic, de personal si financiar) de a monitoriza si alte contracte in care parte este municipiul Ploiești si sa dispună in consecința.” =•'

'V.


fu.                   cm                 o»**-'

Prin.adresa nr. 879/2012 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății comunica ca din suprapunerea planurilor de situație noi si vechi ale zonei, a reieșit faptul ca terenul la care se face referire face parte din fostul amplasament al imobilului din str.Malu Roșu nr.53.

In urma verificărilor efectuate in baza de date a serviciului, s-a identificat notificarea nr.6473/2002 formulata conform Legii nr. 10/2001, referitoare la imobilul situat in Ploiești, str.Malu Roșu nr.53. Aceasta a fost soluționată prin Dispoziția Primarului municipiului Ploiești nr.2063/2006 privind acordarea de masuri reparatorii prin echivalent.

In baza Legii nr.247/2005 si Legii nr. 18/1991, republicata nu s-au identificat cereri referitoare la terenul situat in Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4C, ap.3.

In acest sens a fost transmisa adresa si .către Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte - Serviciul Juridic . Contencios, Contracte nr.881/05.12.2012.

Conform raportului de evaluare intocmiL.de către P.F.A. Bucur N. Alexandru -Evaluator, valoarea de piața recomandata pentru terenul situat in strada Podul înalt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3, in suprafața de 3,10 mp a fost stabilita la 1981 lei (639,03 lei/mp) echivalentul a 437 EURO (140,97 euro/mp), rezultând o redeventa anuala de 79,24 lei i 1981 lei: 25 ani = 79,24 lei/an).

întocmit: Ruxandra Ionescu                      '9. Cu privire la solicitarea inaintata de SC CORAL IMPEX SRL, va comunicam următoarele:

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr.20393/21.11.2012, SC CORAL IMPEX SRL a solicitat concesionarea terenului aferent balconului construit, situat in Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bI.4B, sc.D, ap.2, in suprafața de

 • 2,96 mp.

Certificatul de urbanism nr.1458/14.11.2012 -a fost emis in scopul ”Recompartimentare interioara, construire si inchidere balcon parter - intrare in legalitate”.

Prin adresa nr.883/13.12.2012, Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri din Aomeniul Public si Privat a comunicat faptul ca terenul solicitat face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile, proprietate publica.

Prin adresa nr.882/2012 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății comunica ca in urma verificărilor efectuate in baza, serviciului, nu s-a identificat notificări formulate conform Legii nr. 10/2001 si nici cereri formulate in baza Legii nr.247/2005 si Legii nr. 18/1991, republicata referitoare la terenul situat in Ploiești, str.Podul înalt nr.6, bl.4B, sc.D, ap.2.

In acest sens a fost transmisa adresa si către Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte - Serviciul Juridic Contencios, Contracte nr.884/05.12.2012.

Conform raportului de evaluare Întocmit de către P.F.A. Bucur N. Alexandru -Evaluator, valoarea de piața recomandata pentru terenul situat in strada Podul înalt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3, in suprafața de 2,96 mp a fost stabilita la 1891 lei (638,85 lei/mp) echivalentul a 417 EURO (140,88 euro/mp), rezultând o redeventa anuala'de 75,64 lei (1891 lei: 25 ani = 75,64 lei/an).

întocmit: Ruxandra Ionescu

Menționam ca imobilul situat in strada Săpun ari. nr.8 este compus din trei camere in suprafața de 51,26 m.p.si dependințe in suprafața de 44.03 m.p. si teren^gprte in suprafața de 90.00 m.p.

Suprafața totala teren curte si construcție este de 220 m.p. întocmit: Adrian Lucian Ciripoiu


28 . Cu privire la cererea doamnei Despina Rodica, domiciliat in Pl'dtesfi, str. Mandra nr. 7, bl. 2, ap. 4 prin care solicita închirierea terenului pe care este amplasat garaj situat in strada Mandra nr. 7.

.Doamna. Despina Rodica in calitate de moștenitor a dobândit cota de Vi din apartamentul situat in str. Mandra nr. 7 in baza certificatului de moștenitor nr. 142 din 12.10.2012 de pe urma defunctului Danciu Gheorghe . Restul cotei de ¥2 din apartamentul aparține mamei supravietitoare Danciu Margareta.

Danciu Gbeorghe a detinut cu contractul închiriere nr. 1847/25.05.2009 teren pe care este amplasat garajul in suprafața de 18,15 m.p.

Chiria luna a fost calculata conform Hotărârii Consiliului municipiului Ploiești nr.

1 •• (^)2007 la care s-a aplicat indicele de inflație este in valoare de 20,50 lei si este achitata “lăzi.

Intrucit din certificatul de moștenitor nu reiese ca s-a dezbătut succesiunea si

pentru garaj doamna Despina Rodica a prezentat o declarație notariala prin care doamna Danciu Margareta isi exprima acordul ca terenul in suprafața de 18,15 m.p ocupat de' garaj si detinut cu chirie in baza contractului de închiriere nr. 1847 25.05.2009 sa fie închiriat petentului.

Având, in vedere solicitarea petentului propunem perfectarea contractului de închiriere pentru terenul pe care este amplasat garajul.

esP £ , ssctîwg* & _ a .             <6 —  A - <8 i ’zQ

OMP-A \          A ] SO5WG4- £> -

OAP             1 fi- \ *>S JaAJ /F

/               1

o

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:^CQRALJ^

DERATIZĂRI - DEZINSECTII -DEZINFECTII TRATAMENTE FITOSANITARE


www.coralimpex.ro


Capital Social 500.000 RON

Nr. Registrul Comerțului J29Z2811/1993; Cont R007BRDE300SV04861353000 -B.RD. Ploiești C.LF.RO4986244; Cont RQ61TREZ5215069XXX001823 -Trezoreria Ploiești

 • •  Sediu social: Ploiești, str. Penes Curcanu, nr.8, bl. 151 C, ap. 10, Jud. Prahova.

 • • Puncte de lucru:                                     .',

 • •  Ploiești, str. Podul înalt, hr. 6, bl. 4 C, ap. 3, tel/fax: 0244/517610;

 • •  Brașov, Calea București, nr. 50, bl. S23, ap..3, țel/fax: 0268/33129.9;

 • • Targu Mureș, Bd. Pandurilor, bl. 87, ap. 5, tel/fax: 0265/256004;

 • • Ciuj-Napoca, str. Alvema, nr. 77, bl. Aton Pumnu, ap. 55, tel/fax: 0264/595606;

 • • Tulcea, Str. Isaccei, bl. 16, sc. C, ap. 6, Tulcea, jud. Tulcea, tel/fax: 0240/510059;

 • •  Pitești, str. Trivale, nr. 11, tel/fax: 0248/212344;

 • •  Slatina, str. Libertății, nr. 11, bl. GA8B, sc.A, parter, ap. 4, tel/fax: 0249/414272

 • • Alba-Iulia, str. Gheorghe Sincai, Nr.6-8, tel/fax 0258/811336:
I s.C. CORAL. IMPEX S.R.L.

!       . PLOIEȘTI

intșKre ffîOfy

ȘFSÎR&j NK..........™—

| ZiuaJj£Luna.......Jil....Anul.


PLOIEȘTI
ICIPI i J lTloî E Ș TI

ÎNREGISTRARE ■

020695

........


Către,

MUNICIPIUL PLODEȘTI,

Domnului Primar al Municipiului Ploiești Iulian BADESCU,


XI


Referitor la : copcesfonâreTeîm'aferent balconului


____

'vCoi&Vț, Cc<__Prin prezenta SC CORAL IMPEX SRL, cu sediul social in Ploiești, str. Penes Curcanu, nr. 8, bl. 151C, ap. 10, in calitate de proprietara a apartamentului situat in Ploiești, str. Podul înalt, nr. 6, bl. 4B, sc. D, ap. 2, tel / fax 0244/517610, cod fiscal RO 4986244, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J29/2811/1993, Cont: RO 07 BRDE 300S V048 6135 3000, deschis la BRD Ploiești, Cont R061TREZ5215069XXX001823, deschis la Trezoreria Ploiești, va solicita aprobarea pentru concesionarea terenului aferent balconului construit, situat la adresa Ploiești, str. Podul înalt, nr. 6, bl. 4B, sc. D, ap. 2, parter, in suprafața de

 • 2,96 mp.

Menționam ca am obtinut certificatul de urbanism cu nr. 1458/14.11.2012.

Va mulțumim!

^^sOci^RCu stima,  ^irect^General, Badea


Capital Social 500.000 ROtf


. Nr. Registru! Comerțului 329/2811/1993; ContR007BRDE300SV04861353000- B.R.'


CORAL


DERA TIZA RI ~ DEZINSECȚII -DEZINFECTII TRATAMENTE FITOSANITARE


www.coralimpex.ro


-C.LF.RO 4986244; Cont RO61TREZ5215069XXX001823-Trezoreria Ploiești

 • •  Sediu social: Ploiești, str. PencsCurcanu, nr.8, bl. 151 C, ap. 10, Jud.Prahova.

 • •  Puncte de lucru:                             '':T '                :

1 Ploiești, slr. Podul înalt, nr. 6, bl. 4 C, ap. 3, feî/fax:. 0244/517610;.

: • Brașov, Calea București, nr. 50, bl. S23, ap..3, tel/fax: .0268/33.1299;      :

 • • ’ Targu Mureș, Bd. Pandurilor, bl. 87, ap.'5, tel/fax: 0265/256004;

 • • CIuj-Napoeii, str. Alvernanr. 77, bL'Ăron Pumnu, ap. 55, tel/fax: 0264/595606

 • •  Tulcea, Str. Isaccei, bL 16, sc, C, ap. 6, Tulcea, jud. Tul cea, tel/fax: 0240/510059:

 • •  Pitești, str. TrivaJe,nr. 11, tel/fax: 0248/212344;

 • •  Slatina, str. Libertății, nr, 11, bl. GAS B, sc.A, parter, ap; 4, tel/fax: 0249/414272 .;

 • •  Alba-Iulia, str. Gheorghe SincaL Nr.6-8. leî/fax 0258/811336   1
s'.c. CORAL IMPEX S.R.L.

, PLO>ESTț__.

intrXre 3509

IEȘIRE, NR.............."'fai

' '„Anul&M/e


Către,i’4 ;i l-x t.j


nfcîRM pî7oiești ÎNREGISTRARE

.020696


MUNICIPIUL PLOIEȘTI,

Domnului Primar al Municipiului Ploiești Iulian BADESCU, ___'  .............Z.

-a>.                       ------

Referitor la : concesiorwî teren 'aferent balconului
Prin prezenta SC CORAL IMPEX SRL, cu sediul social in Ploiești, str. Penes Curcanu, nr. 8, bl. 151C, ap. 10, in calitate de proprietara a apartamentului situat in Ploiești, str. Podul înalt, nr. 6, bl. 4.B, sc. D, ap. 2, tel / fax 0244/517610, cod fiscal RO 4986244, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J29/2811/1993, Cont: RO 07 BRDE 300S V048 6135 3000, deschis la BRD Ploiești, Cont R061TREZ5215069XXX001823, deschis la Trezoreria Ploiești, va solicita aprobarea pentru concesionarea terenului aferent balconului construit, situat la adresa Ploiești, str. Podul înalt, nr. 6, bl. 4B, sc. D, ap. 2, parter, in suprafața de 2,96 mp.

Menționam ca am obtinut certificatul de urbanism cu nr. 1458/14.11.2012.


Va mulțumim!


stima, ^irec^^General, Badea
CONTRACT DE VANZARE


PĂRȚILE ACTULUI:

între subsemnați!:-----------------------------------------------------------------------------

DUMITRESCU NARCIS-VALENȚIN^ cetatean roman, domiciliat in municipiul Ploiești str. Podul înalt nr. 6 bl. 4B sq’? D ap. 2 județul Prahova, fiul lui Gheorghe si Ioana, identificat cu C.I. seria PXnr. 075201/05.04.2012 eliberata de SPCLEP Ploiești, CNP 1740312151792 si-----------------------------------------------------------------------------

DUMITRESCU CRISTIAN A-DANIELA, cetatean roman, domiciliata in municipiul Ploiești str. Podul înalt nr. 6 bl. 4B sc. D ap. 2 județul Prahova, fiica lui Cristian-Mihail si Rozica, identificata cu C.I. seria PX nr. 075199/05.04.2012 eliberata de SPCLEP Ploiești, CNP 2760606293102, m calitate de vânzători, pe de o parte, —

S.C. wCORAL IMPEX” S.RX. cu sediul în municipiul Ploiești, str Penes Curcanu nr. 8, bl. 151C, ap. 10, județul Prahova, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J29 / 2811/1993, și avînd codul unic de înregistrare RO4986244, fapt confirmat de certificatul de înregistrare seria B nr. 1235731/ 2008, reprezentata de administrator BADEA ALEXANDRU prin BADEA CORNELIA, cetatean roman, domiciliata in municipiul Ploiești str. Penes Curcanul, nr. 8, bl. 15IC, sc. A, ap. 10 județul Prahova, fiica lui Stelian si Aurelia, identificata cu CI seria PH nr. 507454/09.11.2004 eliberata de Politia Ploiești, CNP 2571114293098, in baza procurii autentificate sub nr. 726/13.04.2012 de către acest birou notarial, m calitate de comparatoare, pe de altă parte.------------------------------------------------------------------■----------------------------

a intervenit prezentul contract de vanzare, in următoarele condiții:


OBIECTUL CONTRACTULUI:

Noi, DUfflTRESCU NARCIS VALENTIN si DUMITRESCU CRISTIANA DANIELA, declarăm că vindem în deplină proprietate și liber de sarcini către S.C. “CORAL IMPEX” S.R.L, prin reprezentant, apartamentul nr. proprietatea noastra^ situat în municipiul Ploiești str Podul înalt nr. 6» bt sc.lD județul Prahova, compus din 3 (trei) camere de locuit și dependințe in suprafață utilă de 54,70 mp (58,65 mp reieșit la măsurători), precum și cota indiviză de 5,20 % din părțile și dependințele comune ale imobilului, împreună cu dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață indiviză de 14,62 mp din suprafața totală, având număr cadastral provizoriu 3S43/4B  ;2, înscris în Cartea Funciară nr. 1228S5-C1-U9

(ausăî vechi carte funciară 3183/II| a localității Ploiești, cu încheierea nr. 2094/2001 eliberată de către Judecătoria Prahova - BCFI Ploiești.-------------------------

MODUL DE DOBÂNDIRE:                            '

Noi, vânzătorii, declaram, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal, privind falsul în declarații, că am dobândit apartamentul care face obiectul prezentului act,


parte prin cumpărare de la soții Stan Pândele si Aneta cu c

cumpărare autentificat sub nr. 880 din data de 20.03.2001 de ca

Public Meirosu Mihai Gabriel, Ploiești. Din contractul de mai sus reiesFca anterior soții Stan au dobândit prin cumpărare de la SC CONȚI SA cu contractul nr.

44276/1993 si procesul verbal cu același număr, ambele transcrise sub nr.

9364/1993 de către fostul Notariat de Stat Județean Prahova.------------------------------

PREȚUL VÂNZĂRII:

Prețul vânzării este

echivalentul în lei al sumei de 51.800(einctacisiwawsiiâoj&tsiate) emo calculat la cursul BRD de astazi de 4,4470 lei / euro suma pe care noi, vânzătorii, declarăm că am primit-o de la cumpărători astazi data autentificării actului, prin virament bancar cu ordinul de plata nr. 410/17.04.2012 in contul R028BRDE300SV95844993000, deschis pe numele lui Dumitrescu Cristiana Daniela la BRD.--------------------------------------------------------------------------------------

Eu, cumpărătoarea, prin reprezentant, declar că am cumpărat de la vânzători, apartamentul, descris mai sus, proprietatea acestora, cu prețul de 51.800 (cmcizecisbmsmriioptsute) eam calculat la cursul BRD de astazi de 4,4470 lei / euro suma care a fost achitata vânzătorilor prin virament bancar astazi data autentificării cu ordinul de plata nr. 410/17.04.2012.------------------------------------------------------—

TRANSMITEREA PROPRIETĂȚII:

Transmisiunea proprietarii cu toate atributele sale si predarea apartamentului! împreună cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea liberă și neîngrădită a posesiei, pe care l-am eliberat de toate bunurile mobile ale subsemnarilor vânzători, se face astăzi data autentificării contractului.-----------------------------------------------------

Eu, cumpărătoarea, prin reprezentant, declar ca vom lua in primire apartamentul la data predării, urmând sa fie îndeplita obligația de verificare a stării în care se află bunul imobil (apartamentul) la momentul predării pentru a descoperi viciile aparente, pe care noi vânzătorii avem obligația să le remediem de îndată, precum și eventualele vicii ascunse.--------------------------------------------------------------

DECLARAȚIILE PĂRȚILOR:

Noi, vânzătorii, declaram pe proprie răspundere că apartamentul pe care i vindem nu este grevat de sarcini și servituti, nu a fost scos din circuitul civil pe cale; vreunui act normativ de trecere în proprietatea statului și ne-a rămas continuu î stăpînire în mod legal și garantam pe cumpărătoare, prin reprezentant de orie evicțiune totală sau parțială, precum si pentru vicii conform art. 1672 alin 3, 1695 1706 si art. 1707-1715 din noul Cod Civil și că nu există litigiu aflat pe rob instanțelor judecătorești, de nicio natură cu privire la dreptul de proprietate, acțiu< posesorii sau vreo cerere formulată în temeiul unei legi speciale, apartamentul nu fac

’l V*           ' r '■ .••• r' | -       pu 'j

obiectul unui aport m natura la capitalul social al vreunei societătitcomerciâie șinhi constituie obiectul unui litigiu ori urmăriri.--------------------------------

Noi. vânzătorii, declaram pe proprie răspundere conform art. 32f'<tod^vil, că apartamentul care face obiectul prezentului contract nu constituie locuință de familie. -

Noi, vânzătorii, declaram de asemenea si faptul ca apartamentul care se vinde nu este închiriat în favoarea niciunei persoane fizice sau juridice si nu constituie sediul social al nici unei societari.-------------------------------------------------------------------------

Impozitele și taxele de orice natură asupra apartamentului sunt achitate la zi de către vânzători, pe viitor privind-o pe cumpărătoare, prin reprezentant.------------------

Eu, cumpăr ătoarea, prin reprezentant, știm că apartamentul care face obiectul prezentului contract este liber de orice sarcini, așa cum rezultă din extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 17897/04.04.2012, eliberat în acest sens de OCPI PRAHOVA - BCPI Ploiești și nu figurează cu creanțe bugetare de plată către bugetul local, așa cum rezultă din certificatele de atestare fiscală nr. 34420 si 34418/11.04.2012 eliberate de Consiliul Local al municipiului Ploiești Serviciul Public Finanțe Locale.---------------------------------------------------------------------------------------

Noi, vânzătorii, declaram pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal, privind declarațiile neadevărate, că, taxele cu energia electrică furnizate pentru apartamentul' ce face obiectul prezentului contract, sunt achitate la zi, iar în eventualitatea în care ulterior s-ar mai constata debite, noi, cumpărătorii ne obligăm să le achităm, urmând a le prezenta vânzătorilor pentru decontare.------------------------

Au fost îndeplinite prevederile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea și funcționarea asociațiilor de proprietari fapt pentru care noi, vânzătorii, declaram că nu figuram cu debite restante la asociația de locatari, fapt ce reiese din Adeverința nr. 5/05.04.2012 de Asociația de proprietari BL 4D.---------------------------------------------

Noi, părțile, prezentului contract, personal si prin reprezentant, declarăm că ne-au fost puse în vedere de către notarul public instrumentator dispozițiile Legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare. Eu, cumpărătoarea, prin reprezentant, declar pe proprie răspundere ca suntem de acord să dobândim apartamentul, pe riscul nostru, asumându-ne orice răspundere cu privire la efectele produse prin nedetinerea informațiilor cuprinse în conținutul certificatului de performanta energetica a clădirii.--------------------------------

Impozitul asupra venitului realizat din transferul proprietății imobiliare se plătește de vânzători, în condițiile Codului fiscal.-----------------------------------------------

Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate de ^bumpărătoarea, prin reprezentant, în sarcina careia se află și cheltuielile de J^abulare, pe numele său.-------------------------------------------------------------------------


Noi, vânzătorii, ne declaram in mod expres de acord cu în proprietate al cumpărătoarei, în cartea funciară a apartamentului ce^

prezentului înscris.----------------------------------------------------------------------------------

Noi, părțile contractante, personal si prin reprezentant, declarăm ca am luat cunoștință de prevederile art. 1660 din Codul Civil-cu-privire la seriozitatea prețului, de prevederile Codului Fiscal privind impozitul pe veniturile din transferul de

i proprietate din patrimoniul personal, precum și de prevederile Legii pentru combaterea) evaziunii fiscale și declarăm că prețul real intervenit între noi este cel declarat, precum, și că anterior încheierii acestui act nu' a mai existat un alt înscris încheiat între noi.—

Eu, cumparătoarea, prin reprezentant, ne asumam responsabilitatea ca în termen de 30 (treizeci) zile de la data autentificării actului să înscriem apartamentul dobândit în evidențele fiscale ale municipiului Ploiești județul Prahova.-------------------------------'

Noi, vânzătorii, am luat la cunoștință de obligativitatea radierii apartamentul vândut din evidențele fiscale ale municipiului Ploiești județul Prahova.---------------------

în conformitate cu art. 54 alin 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicata, notarul public instrumentator va îndeplini din oficiu toate formalitățile pentru înscrierea prezentului act în registrul de carte funciară.----------------------------;-------------------------------------------------------------------

Noi, părțile contractante, declarăm că înainte de semnarea actului, am citii personal cuprinsul acestuia, constatând că el corespunde înțelegerii dintre noi si stăruim la autentificarea lui întrucât exprimă voința noastră.--------------------------------

Noi părțile, am luat la cunoștință de actele care au stat la baza încheieri contractului si solicitam autentificarea prezentului înscris.--------------------------------—

în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelo] cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date noi părțile semnatare, declaram că suntem de acord cu prelucrarea lor, în vedere; întocmirii actului notarial și cu furnizarea informațiilor referitoare la datele noastre personale și la conținutul actului notarial, către autoritățile abilitate de lege la cerere; acestora.----------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnoredactat și autentificat de Biroul Notarial NOTALEX, azi data autentificării actului în 5(cinci) exemplare, din care 3 (trei) exemplare s-au înmânat părților, un exemplar pentru arhiva notarială, un

VÂNZĂTORI,


exemplar pentru OCPI Prahova - BCPI Ploiești.

CUMPĂRĂTORI,


DUMITRESCU NARCIS VALENTIN,


s.c.«CORAL IMPEX” S.RL.,

/= autentificarea pe verso =ROMANIA Biroul Notarial « NOTALEX »

Ploiești, str. Constantei nr. 2, jucl. Prahova

OMJ 831/C/2003si 90/C/2009 inreglaC Apel :68/2009 si 16/2009

Tel/fax: 0244/546.476; Fa^mail : 0344816072

Operator de date cu caracter personal nr. 11327

Botardct@qpQmail.ro ; notardct@yahoo.corn

Nr. înregistrare: 1763


ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 738 17.04.2012

In fata mea, IONESCU MANA CRISTSNA - NOTAR PUBLIC, la sediul biroului s-au prezentat:

BADEA. CORNELIA, cetatean roman, domiciliata in municipiul Ploiești str. Penes Curcanul, nr. 8, bl. 15 IC, sc. Â, ap. 10 județul Prahova, fiica lui Stelian si Aurelia, identificata cu CI seria PH nr. 507454/09.11.2004 eliberata de Politia Ploiești, CNF 2571114293098, reprezentanta SOC. «CORAL IMPEZ” S.R.L. '

DUMITRESCU NARCIS-VALENTIN, cetatean roman, domiciliat in municipiul Ploiești str. Podul înalt nr. 6 bl. 4B sc. D ap. 2 județul Prahova, fiul lui Gheorghe si Ioana,. identificat cu C.I. seria PX nr. 075201/05.04.2012 eliberata de SPCLEP Ploiești, CNP 1740312151792, in nume propriu

DUMITRESCU' CRISTIANA-DANIELA, cetatean roman, domiciliata in municipiul Ploiești str. Podul înalt nr. 6 bl. 4B sc. D ap. 2 județul Prahova, fiica lui Cristian-Mihail si Rozica, identificata cu C.I. seria PX nr. 075199/05.04.2012 eliberata de SPCLEP Ploiești, CNP 2760606293102 , in nume propriu ?

care după citirea prezentului înscris, al cărui conținut l-au înțeles si care exprima voința lor, au consimțit. la autentificarea lui si au semnat toate exemplarele.

Iu temeiul art.8 lit. B diu Legea nr. 36/1995

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.4®Bw

MwmW VH&șUhu UUUUV vHbMHUuHMhuh HH ^nilhnnhHfii


a

I

n

Ș


Zw


ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 307333 din ________________

CERTIFICAT DE

Nr.         1458-        Din:

In scopul:

RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA, CONSTRUIRE SI ÎNCHIDERE BALCON PARTER - INTRARE IN LEGALITATE

Ca urmare cererii adresate de ___________________SC CORAL IMPEX SRL___________________

cu domiciliul\sediul in județul ___________PRAHOVA, localitatea ________PLOIEȘTI.

satul____________________________2________________________2j; sectonil L - cod postai           ■ • - -_____________

strada______________STR. PENES CURCANUL. . .   . .. : <nr. ■ - 8 ftl. __________151 ____________

sc. C et.              ap. 10     , teL/fax ■ ■ ■__________:, e-mail__________           

înregistrata la nr. __________307333             din        06-11-2012

Pentru imobilul—teren si/sau construcții—— situat in județul Prahova/Municip iul Ploiești, satul - ______________l                                  sectorul ~ cod postai:______________~

strada     __________str. Podul înalt                 ' jnri 6 ., . bL - -           4B, i

sc. . D , et. P ap. 2 gauideritifîcafpririi jJ;

in temeiul reglementarilor do cumentatîei de uri âhism nr.    ■ • ■ •     209 ___________/         1999

faza ,.PUG aprobata prin HotaiareaConsiliuhiiLocalnr.209/1999 .             

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Terenul este situat iri intravilanul municipiului Ploiestisi terenul aferen apartamentului este proprietate privata in indiviziune, iar terenul aferent balconului propus, aparține domeniului public al Municipiului Ploiești si este adiacent apartamentului nr.2, pe care beneficiara il are iri proprietate conform CVC nr.738/17.04.2012.

ConfoimPUG si RLU in zona nu sunt restricții de construire.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului este: curti-conștructii;

Destinația terenului stabilita prin planurile urbanistice actuale : zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de 2 niveluri Tereriul se incâdreâza in zona valorica B, conform H.C.L nr. 553/2011.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

UTR-N-5, Lb/Li

Se recomanda ca documentația tehnica sa fie întocmită de SC CONSPROIECT SA proiectantul inițial al blocului, conform competentelor stabilite de Legea nr.50/1991, republicata si actualizata, in conformitate cu PUGsiRLU aprobate de HCLnr.209/1999.

In cazul in care documentația tehnica va fi întocmită de alt proiectant autorizat, se va solicita acordul SC CONSPROIECT SA, conform prevederilor Legii nr.l0/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările si completările ulterioare.                                                                     '    >...... ’

Se aproba construirea de balcoane la parter pentru blocurile care au construite balcoane la etajele superioare. Documentația tehnica trebuie sa prevada:

întocmit: LUDU RUXĂNDRA-ADRIANĂ - REFERENT DE SPECIALITATE, I2-II-20I2

Verificat; CHIROIVDANIELA-OCTAV1A - SEFSERVICIi


 • - construcția balconului se va face cu destinația exclusiva de locuit, accesulrezolvandu-se potrivit soluției propuse de proiectant, in conformitate cu tipul de închidere perimetrala existenta a blocului;

 • - dimensiunile balconului vor fi stabilite in Urnitele proiecției balconului de la etajul superior;

 • - protejarea ventilațiilor existente ale subsolului.

Utilizări permise: locuințe in blocuri, servicii profesionale, sociale si comerț, activitati nepoluante

Utilizări interzise: orice unitari economice poluante sau care generează trafic intens; construcții pe parcele ce nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada.

Utilizări permise cu condiții: nu este cazul.

Orice modificare a

reglementarilor urbanistice menționatemaj.jjus, se va realiza in .conformitate cu prevederile Legii dificarile si completările ulterioare.


nr.350/2001, cu mo

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in s copul declarat pentru:

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI DE LOCUINȚE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA -INTRARE IN LEGALITATE

LUCRĂRI DE. CONSTRUIRE - CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI DE LOCUINȚE COLECTIVE - CONSTRUIRE SI ÎNCHIDERE BALCON-INTRARE IN LEGALITATE

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DEAUTORIZATIEDE CONSTRUIRE SAU AUTORIZAȚIE DEDESEnNTARESINUCONFEEtADREPTULDEAEXECUrALUCRARIDECONSTRUCni

 • 4. OBLIGATH ALE TITULARULIT CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritatiicompetente pentru protecția mediului:

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE sî prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CEprivind participarea publicului la elaborarea ânuiratorplanuri si programe in legătură cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul Ia justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanismse comunica solicitantului obfigatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze sî sa' decidă, după caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului..

In apficarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea Satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia . asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului.

In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului Stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

in situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantulrenunta la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente.

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DECONSTRUIRE/ DESFIINȚARE VA FI INS OTITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;


 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul dep&iu\5 cadastral actualizat lazisi extrasul de carte funciara de informare actualizat lâzi, in cazu^i^ ca^ legea nu dispune altfel (copie legalizata);

- declarații notariale: DECLARAȚIE NOTARIALA a proprietarului din care s a rezulte ca IMOBILUL (teren s i construcție), nu face obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești

 • c) documentația tehnica - D.Ț., după caz:

Q D.T.A.C; ’              □ D.T.O.E

□ D.T.A.D.


 • d) avizele si acordurile șțabilitae prin certificatul de urbanism: d.l). avize si acorduri privind utilitâtUe ‘ârbaîie si infrastructura:

  13 alimentare cu apa

  13 canalizare

  □ alimentare cu energie electrica . [3 alimentare cu energie termica


13 gaze naturale         Alte avize/acorduri

G2 telefonizare .        q

 • □ salubritate


 • □ transport urban d.2) aviîe si acorduri privind:

□ securitatea Ia incendiu d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si/ sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

□ protecție civila


□ sanatatea populației


- CONTRACT DEPOZITARE DEȘEURI

d.4) Studii de specialitate

Plan pe suport topografic vizat de O.C.P.I. Prahova, conform Legii nr.50/1991, republicata - actualizat la zi; REFERAT DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU CERINȚA ESENȚIALA DE CALITATE -REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE-ptintrare in legalitate

REFERAT DE EXPERTIZA TEHNICĂ PENTRU CERINȚA ESENȚIALA DE CAUTATE-SECURITATEA LA INCENDIU- pt.intrare in legalitate

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului (copie);

- nu este cazul

 • f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

taxa timbru arhitectura 0.0005 din valoarea lucrărilor

«• . taxa emitere autorizație de construire 0.005 din valoarea lucrărilor

NOTA: Documentația tehnica (in 2 exemplare ORIGINALE) va avea cadrul conținut stabilit prin Anexa 1 din Legea nr.50/1991 republicta si actualizata, in conformitate cu HGRnr.925/1995, Legea nr. 184/2001, Codul Civil republicat si intrat in vigoare Ia 01.11.2011, OMS nr.536/1997, Legea nr.114/1995.

Rezolvarea situației juridice asupra terenului aferent balconuluiA

PANA LA FAZA DE AUTORIZARE, VOR FI DEȘFUNTATE CONSTRUCȚIILE EDIFICATE IN AFARA PROIECȚIEI BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE - Conform PV de amenda nr,415/05.11.2012.


Achitat taxa de 6 lei, conform chitanței nr, 564029 din 06-11-2012

Achitat taxa de 200 lei, conform chitanței nr. 1031 din 06-11-2012

Prezentul certificat de urbanîsma fost transmis solicitantului direct / prin posta Ia data de


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE{TI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


//oS.'                / |

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERW^CA$$; POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAJLQJLL

Comisia a luat in discuții proiectul de ho,tarare privind                       obtylEtfi

                                                                                                                                       -

'. podid 'ha/E <ty-(e, M > <fe -â \ Oțl? >         ^f/1/tjRlc

si a constatat:

.                -       ă

/Hu^

r

Data: