Hotărârea nr. 179/2013

Hotãrârea nr. 179 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Schimbare functiune din zonã industrialã în zonã institutii si servicii si modificare indicatori urbanistici, strada Oborului nr. 1, Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 179              Z

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL

„SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA INSTITUȚII SI SERVICII SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI” Strada Oborului, nr.l, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu si a doamnelor și domnilor consilieri, George Botez, Cristian Mihai Ganea, Razvan Ursu, Costel Horghidan, Paulica Dragusin, Radu Socoleanu și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. PAMTECK DEVELOPMENT S.R.L. BUCUREȘTI , Planul Urbanistic Zonal -“ SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA INSTITUȚII SI SERVICII SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI”, strada Oborului nr. 1, Ploiești.

A

In baza Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

A

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA INSTITUȚII SI SERVICII SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI”, strada Oborului nr.l, Ploiești, la solicitarea S.C. PAMTECK DEVELOPMENT S.R.L. BUCUREȘTI, cu condiția respectării avizului nr.008 din 13.05.2013 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri.

Conform anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal se află în intravilan și este proprietatea S.C. PAMTECK DEVELOPMENT S.R.L. BUCUREȘTI, având suprafața de 37928,OOmp.

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art.l sunt valabile pana la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Da


NTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


Oana Cristina Ia


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ


privind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZONAL

„SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA INSTITUTI SI SERVICII SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI”

Strada Oborului, nr. 1, Ploiești

Beneficiar : S.C. PAMTECK DEVELOPMENT S.R.L. BUCUREȘTI

Proiectant: arh.Constantin DRAGHICI

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991,

completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul Planului Urbanistic Zonal “ SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA INSTITUȚII SI SERVICII SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI”, strada Oborului nr.l, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. PAMTECI DEVELOPMENT S.R.L. BUCUREȘTI, în concordanță cu prevederile Ordinuh M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și î conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului ș Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiuh Ploiești și este proprietate a S.C. PAMTECK DEVELOPMENT S.R.L. BUCUREȘTI, î conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare autentificat de Biroul Notarial Equitaj sub nr.826/07.02.2007, având suprafața de 37928,00 mp.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 imobilul are următoarei caracteristici :

U.T.R. N20, U.T.R. E2, U.T.R. E3

 • -  indicatori de urbanism conform P.U.G. :

 • > P.O.T. : 50%

 • > C.U.T. : 1,5

 • - destinația actuala, stabilita conform P.U.G.:

o L- zona locuințe

 • • Lmr - subzona locuințe cu restricție de construire pana la intocmire PUD-PUZ

 • • Ls - locuințe in zona cu restricție impusa de protecția sanitara parau Dambu

o I- zona industriala

o I.n.r. zona industriala nepoluanta si depozitate cu restricție de construire pana 1 intocmire PUD-PUZ

o I.S.- zona instituții si servicii

 • • Inex - industrie nepoluanta

> funcțiunea dominanta:

locuințe cu regim de inaltime mixt


 • ■  unitati industriale de producție si/sau servicii, depozite

> funcțiuni complementare

 • ■  instituții si servicii complexe, activitati nepoluante, circulații pfe^fina

scuaruri                                                                      J

zone verzi de protecție, servicii complexe, cai de circulaților^ K___   _

>

>

>

>


teritoriul proprietății studiate in P.U.Z.-ul de fata are acces direo^î^Tr^^^ului str.Oborului, str.Garlei, avand o forma aproximativ regulata.


retragerea minima fata de ax strada Ștrandului = 22,50 ml retragerea minima fata de ax strada Apelor = 26,00 ml restricție impusa de calea ferata suprafața terenului care a generat documentația este de 37928,00 mp, iar a zone studiate este de 450000,00 mp, avand o deschidere la strada de 54,42 ml;suprafat; studiu de circulație extins este de 280182,00mp.

Principalele disfunctionalitati sunt:

 • •  teren situat intr-o zona cu o funcțiune reala nedefinita : comerț, locuire servicii profesionale, producție, depozitare;

 • •  teren situat in zona cu restricții impuse de protecția fata de calea ferata, fat; de o artera de circulație majora, fata de cursul de apa situat in imediat; apropiere;

Utilizări permise :

 • •  servicii pentru activitati industriale;activitati industriale nepoluante;depozit< si anexe industriale;circulatii, parcari.

Utilizări interzise:

 • •  locuințe si instituții publice.

Acest Plan Urbanistic Zonal a fost solicitat prin Certificatul de Urbanisr nr.119/11.02.2013 și a fost elaborat având la bază un Studiu de Oportunitate avân Avizul de Oportunitate nr.002/2013 (Aviz nr. 002 din 22.01.2013 al Comisiei Tehnic de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești).

O              OBIECTUL acestui Plan Urbanistic Zonal îl constituie întocmirea une

documentații tehnice pentru schimbarea funcțiunii terenului din zona industriala in zon instituții si servicii si schimbarea indicatorilor urbanistici.

în urma analizei documentației elaborate de către arh.Constantin DRAGHIC] constatăm:

 • - regulamentul local de urbanism este stabilit punctual pentru parcei beneficiarului;

 • - zona studiată : St = 450000,00 mp

 • - delimitarea zonei studiate :

 • •  nord - proprietăți particulare, cale ferata uzinala, str.Garlei;

 • •  est - str.Oborului, proprietăți particulare, „ Oborul Ploiești ”;

 • •  sud - str. Apelor, proprietăți particulare;

 • •  vest - str. Ștrandului, proprietăți particulare.

Prin documentația de urbanism se propun :


Indicatori urbanistici:


regimul de inaltime conform P.U.G. - mixt

 • > pentru parcela care a generat studiul se propune uri

S+P+2E                                      __

 • > pentru restul zonei se propune in conformitate cu funcțiunea specifica

• regimul de aliniere:

 • > 85 ml din ax str. Ștrandului (in zona de acces)sect.VII-VII;

 • > 37 ml din ax str.Oborului - sect.IX-IX;

 • > 61 ml din ax str. Apelor (in zona cea mai apropiata)sect.V-V;

 • > 27 ml din ax str.Garlei (in zona cea mai apropiata)sect.VIII-VIII;

 • > 49 ml in ax giratoriu str.Oborului, str.Apelor(in zona de accei incinta)sect.VI-VI

• aliniament:


 • > 15 ml din ax str. Ștrandului (in zona de acces)sect.VII-VII;

 • > 23 ml din ax str.Oborului -sect.IX-IX si 12,22 ml din ax in zon; copertinei descărcare marfa;

 • > 17 ml din ax str.Garlei(in zona de acces marfa)sect. VIII-VIII;

 • > 35 ml din ax str.Apelor(in zona cea mai apropiata)sect.V-V;

 • > 23 ml in ax giratoriu str. Oborului, str.Apelor, (in zona de acces ii incinta)sect.VI-VI;

 • •  limita edificabil:

 • > 5,00 ml fata de aliniamentul str. Ștrandului si 2,00 ml fata d aliniamentul str.Apelor, Gârlei si Oborului.

 • •  In cadrul obiectivelor de utilitate publica se pot inscrie:

 • > modernizarea str.Apelor, str. Oborului si str. Gârlei;

 • > amenajarea locurilor de parcare;

 • > reabilitare pod peste pârâul Dambu;

 • > regularizare parau Dambu;

 • > realizarea sensului giratoriudin str.Apelor;

 • > trotuare pietonale si plantații de aliniament carosabil.

 • •  Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

 • ■ Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.)

 • > P.O.T. maxim = 50%- SUTR 3/1

 • > P.O.T. maxim = 60%- SUTR 3/2

 • > P.O.T. maxim = 70%- SUTR 3/3

 • > P.O.T. maxim = 50%-SUTR 3/4

 • > P.O.T. maxim = 50%- SUTR 3/5

 • ■ Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

 • > C.U.T. maxim = 1,50 -SUTR 3/1

 • > C.U.T. maxim = 1,50 -SUTR 3/2

 • > C.U.T. maxim = 1,80 -SUTR 3/3

 • > C.U.T. maxim = 1,50 -SUTR 3/4

 • > C.U.T. maxim = 1,50 -SUTR 3/5

 • •  Spații plantate

 • > spatiile verzi plantate în incintă se vor amenaja în limita a minir 15,00%;


 • >   se recomandă amenajarea spațiilor de parcare dinj ecologice (dale înierbate)

 • > plantațiile de protecție se vor amplasa obligatd^iâ''7 lfe^^feleîș activitate industrială si va avea o lățime de minim

A

• împrejmuiri

> gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea               ,8(

metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 m., partea superioară fiinc realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor fi dublate de garc viu

> pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fî opace cu înălțimi d( maxim 2,00 metri.

 • •  în unitatea teritorială de referință (U.T.R.) E 3 (conform P.U.G.) se propui următoarele subunități teritoriale de referință (S .U.T.R.) :

o S.U.T.R. E 3 /1;

o S.U.T.R. E 3 / 2;

o S.U.T.R. E 3 / 3;

o S.U.T.R. E 3 / 4;

o S.U.T.R. E 3 / 5;

 • •  în unitatea teritorială de referință (U.T.R.) E 2 (conform P.U.G.) se propui următoarele subunități teritoriale de referință (S.U.T.R.) :

o S.U.T.R. E2/1;

o S.U.T.R. E 2 / 2;

o S.U.T.R. E 2 / 3;

 • •  în unitatea teritorială de referință (U.T.R.) N 20 (conform P.U.G.) se propui următoarele subunități teritoriale de referință (S.U.T.R.) :

o S.U.T.R. N 20;

o S.U.T.R. N 20/1;

o S.U.T.R. N 20 / 2.

încadrarea în zone și subzone funcționale :

I.S. - ZONA DE INSTITUȚII ȘI SERVICII

 • > Tipuri de subzone funcționale :

 • •    ISr — cu restricție până la elaborare P.U.D. /P.U.Z.

 • •    ISs - xmități sanitare

 • •   ....f- cu aviz SN CFR SA

 • >   Funcțiunea dominantă a zonei este : instituții și servicii de interes genera, cu funcțiuni complexe, compusă din :

 • •    instituții publice de interes general, cu regim mixt de înălțime;

 • •    instituții publice aferente zonelor de locuit

 • >   Funcțiuni complementare admise :

 • •    activități mic productive nepoluante;

 • •    căi de circulație pietonală;

 • •     spații verzi, scuaruri.

L / LS. - LOCUINȚE ȘI DOTĂRI COMPLEMENTARE /

INSTITUȚII ȘI SERVICII

 • >   Tipuri de subzone funcționale :

 • •    Lmx/IS - locuințe cu regim mixt de înălțime / instituții și servicii

 • •   ....f-cu aviz SN CFR SA

 • •     ....s - cu restricție fata de unitate sanitara


 • •    anexe gospodărești;

 • • -  - mici activități .productive .nepoluante, .manufacturiere;

 • •    căi de circulație pietonală;

 • •     spații verzi, scuaruri.

  I.S./LD. - INSTITUȚII ȘI SERVICII / ACTIVITĂȚI DE MICĂ PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI DEPOZITARE


Tipuri de subzone funcționale :

 • •    IS/ID - instituții și servicii / activitati de mica producție nepoluanta s depozitare

 • •    ....f-cu aviz SN CFR SA

 • •    Funcțiunea dominantă a zonei este : instituții și servicii de interes general activitati de mica producție nepoluanta si depozitare, cu funcțiuni complexe compusă din:

 • •    servicii de interes general

 • •    mica producție nepoluanta

 • •    depozite

 • >   Funcțiuni complementare admise :

 • •    mici activități productive nepoluante, manufacturiere;

 • •    depozitare mic-gros, en-gros, cu un trafic auto redus;

 • •    căi de circulație, parcari publice;

 • •    spații verzi, perdele de protecție.

P. - ZONĂ VERDE

 • >   Tipuri de subzone funcționale :

 • •    PP - parcuri

 • •    Ppr - perdele de protecție

 • >   Funcțiunea dominantă a zonei este : spatii verzi, compusă din:

 • •    parcuri;

 • •    plantații de protecție.

 • >   Funcțiuni complementare admise :

 • •    construcții cu funcțiuni complementare funcțiunii dominante pentr

activități specifice : chioșcuri/Umbrare, platforme și locuri dejoacă;

 • •    construcții anexe.

C.C. - CĂI DE COMUNICAȚIE

 • >   Tipuri de subzone funcționale :

 • •    CCR - cai de circulație rutiere

 • •    CCri - cu restricții în intersecție

 • •    CCRp - parcări orășenești

 • •    CCRc - construcții aferente circulației rutiere

 • •    CCF - circulații feroviare

 • >   Funcțiunea dominantă a zonei este : construcții și amenajări pentru căi d( comunicație rutiere.Zona drumului este suprafața de teren ocupată de el&pjefitele constructiva de drum și de lucrările aferente constituită din ampriza SL(^le două de o parte și de alta a ei, denumite zone de siguranță, la oar^ adătigă fconeh de protecție corespunzătoare fiecărei categorii de zone pu^J^e> <7*^     "


 • >   Funcțiuni complementare admise :

• numai în condițiile normelor aprobate prin R.G.U.

Concluzii:

 • •  Schimbarea destinației din zonă industrială în zonă instituții și servicii;

 • •  Stabilirea indicatorilor de urbanism (P.O.T., C.U.T,) în conformitate cu funcțiunile propuse;

 • •  Ridicarea restricției de construire

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri privind : - utilități urbane :

o

alimentare cu energie electrica :

adresa nr.3972/26.03.2013

o

alimentare cu apa,canalizare :         nr.104/14.03.2013

o

telefonie:

nr. 100/05/02/02/01/03/0228/05.03.2013

o

protecția: mediului:

adresa nr.3048/19.03.13 si 29

o

sanatatea populației:

notificare nr.82/15.03.2013

- altele:

o

Comisia Municipala ptr.Transport:

CATPL 160/12.03.2013

o

Politia rutiera:

nr.275223/19.04.2013

o

I.S.U.:

nr.l438/13/SU-PH/15.03.2013

o

SNCFR-Sucursala Centrul Regional De Exploatare, întreținere si Reparații CF București                     :

aviz favorabil de principiu

Nr.R.2/5/85/09.04.2013

în ședința din data de 13.05.2013 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului ț Urbanism s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal“ SCHIMBARJ FUNCȚIUNE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA INSTITUȚII SI SERVICl SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI”, strada Oborului nr.l, Ploieșt care a fost avizată favorabil (Aviz C.T.A.T.U. nr.030/2013).

în perioada 11.04.2013 - 25.04.2013 documentația de urbanism a fost supus procedurii de informare și consultare a publicului.

Avizul C.T.A.T.U. nr.030/2013 a stat la baza fundamentări Avizului Arhitectul! Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.008/2013.

Supunem avizării proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zona “ SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ';ZON^ INSTITUȚII SI SERVICII SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI”  strada Oborului nr.l, Ploiești, cu respectarea Avizului Arhitectului Șef al Muni^ipșilu Ploiești, aviz nr.008/2013.
VIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


ÎNTOCMIT,

ing.Danielp Maria NEAGU

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZONAL

„SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA INSTITUTE SI SERVICII SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI”

Strada Oborului, nr. 1, Ploiești

Beneficiar : S.C. PAMTECK DEVELOPMENT S.R.L. BUCUREȘTI

Proiectant: arh. Constantin DRAGHICI

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală dc Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Planului Urbanistic Zona “ SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZON^ INSTITUȚII SI SERVICII SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI” strada Oborului nr. 1, Ploiești

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. PAMTECE DEVELOPMENT S.R.L. BUCUREȘTI, în concordanță cu prevederile Ordinulu M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și îi conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului ș Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploieșl aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiulu Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planu Urbanistic Zonal “ SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONA INDUSTRIALA E

ZONA INSTITUȚII SI SERVICII SI MODIFICARE INDICATOR

URBANISTICI”, strada Oborului nr.l, Ploiești, la solicitarea S.C. PAMTECl

DEVELOPMENT S.R.L. BUCUREȘTI, întocmit de arh.Constantin DRAGHICI.


Razvan Ursu

AVIZ

Nr.008 DIN 13.05,2013

LUCRAREA :  PLAN URBANISTIC ZONAL

„SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA INSTITUȚII SI SERVICII SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI99


AMPLASAMENT :    Strada Oborului, nr.l, Ploiești

INIȚIATOR:       S.C. PAMTECK DEVELOPMENT SRL BUCUREȘTI

ELABORATOR :     arh. Constantin DRAGHICI

Terenul care face obiectul prezentei solicitări se afla in intravilanul municipiului Ploiești, avană funcțiunea prevăzută prin PUG Ploiești aprobat prin HCL 209/1999 de zona pentru rețele tehnico edilitare si terenuri agricole.

Prin documentația de urbanism se propun :

Indicatori urbanistici:

 • • regimul de inaltime conform P.U.G.— mixt

 • > pentru parcela care a generat studiul se propune un regim de

inaltime S+P+2E

 • > pentru restul zonei se propune in conformitate cu funcțiunea

specifica

 • •  regimul de aliniere:

 • > 85 ml din ax str.Strandului (in zona de acces) sect. VII-VII;

 • > 37 ml din ax str. Oborului —sect.IX-IX;    ■

 • > 61 ml, din ax str. Apelor (in zona cea mai apropiata)sect. V-V;

 • > 27 ml din ax str.Garlei (in zona cea mai apropiata) sect.VIII-VHI;

 • > 49 ml in ax giratoriu str. Oborului sțr. Apelor (in , zona de acces incinta)sect. VI-VI

 • •  aliniament:

 • > 15 ml din ax str.Strandului (in zona de acces)sect. VII-VII;

 • > 23 ml din ax str. Oborului -sect.IX-IX si 12,22 ml din ax in zona copertinei descărcare marfa;

PQ

 • > 17 ml din ax str. Gârlei (in zona de ■ VIII;

 • > 35 ml din ax str.Apelor(in zona cea V;


 • > 23 ml in ax giratoriu str. Oborului, str. Apelor, (in zona de acces in incinta) sect. VI-VI;

 • •  limita edificabil:

 • > 5,00 ml fata de aliniamentul str. Ștrandului si 2,00 ml fata de aliniamentul str.Apelor, Gârlei si Oborului.

 • • In cadrul obiectivelor de utilitate publica se pot inscrie:

 • > modernizarea str.Apelor, str. Oborului si str. Gârlei;

 • > amenajarea locurilor de parcare;

 • > reabilitare pod peste pârâul Dambu;

 • > regularizare parau Dambu;

 • > realizarea sensului giratoriudin str. Apelor;

 • > trotuare pietonale și plantații de aliniament carosabil.

 • •  Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

 • ■ Procent maxim de ocupare a terenului (P. O. T.)

 • > P.O.T. maxim = 50%- SUTR 3/1

 • > P.O.T. maxim = 60%- SUTR 3/2

 • > P.O.T. maxim = 70%- SUTR 3/3

 • > P.O.T. maxim = 50%- SUTR 3/4

 • > P.O.T. maxim = 50%- SUTR 3/5

 • ■ Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

 • > C.U.T. maxim = 1,50 -SUTR 3/1

 • > C. UT. maxim = 1,50 -SUTR 3/2

 • > C. UT. maxim = 1,80 -SUTR 3/3

 • > C.U.T. maxim = 1,50 -SUTR 3/4

 • > C.U.T. maxim = 1,50 -SUTR 3/5

 • •  Spații plantate

 • > spațiile verzi plantate în incintă se vor amenaja în limita a minim 15,00%;

 • >  se recomandă amenajarea spațiilor de parcare din incintă cu pavele ecologice (dale înierbate)

 • > plantațiile de protecție se vor amplasa obligatoriu la parcelele cu activitate industrială si va avea o lățime de minim 0,75 m

A

 • • împrejmuiri

> gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de 1.80 metri, vor avea un soclu opac de circaE 3 (conform teritoriale de


0,60 m., partea superioară fiind re sau plasă metalică și vor fi dub late

> pe limitele laterale și posterioare gardțiîfile,yor^(^ace cu înălțimi de maxim 2,00 metri.


în unitatea teritorială de referință (U.T.R.) P.U.G.) se propun următoarele subunități referință (S. U. T.R.) :

o

o

o

o

o

S.U.T.R. E 3 /1;

S.U.T.R. E 3 /2; S.UTR.E3/3;

S.U.T.R. E 3 / 4;

S.U.T.R. E3/5;


• în unitatea teritorială de referință (U.T.R.) E 2 (conform P.U.G.) se propun următoarele subunități teritoriale de referință (S.U.T.R.) :

o S.U.T.R. E2/1;

o S.U.T.R. E2/2;

o S.U.T.R. E2/3;

• în unitatea teritorială de referință (U.T.R.) N 20 (conform P.U.G.) se propun următoarele subunități teritoriale de referință (S. U.T.R.) :

o S.U.T.R. N20;

o S.U.T.R. N20/1;

o S.U.T.R. N20/2.

-A

încadrarea în zone și subzone funcționale :

LS,-ZONA DE INSTITUȚII ȘI SERVICII

 • > Tipuri de subzone funcționale :

O                            •    ISr - cu restricție până la elaborare P. U.D. /P. U.Z.

 • •    ISs — unități sanitare

 • •   ... f— cu aviz SNCFR SA

Funcțiunea dominantă a zonei este : instituții și servicii de interes general, cu funcțiuni complexe, compusă din :

 • •    instituții publice de interes general, cu regim mixt de înălțime;

 • •    instituții publice aferente zonelor de locuit

 • >   Funcțiuni complementare admise :

 • •    activități mic productive nepoluante;

 • •    căi de circulație pietonală;

 • •    spații verzi, scuaruri.


  - LOCUINȚE ȘI DOTĂRI COMPLEME1^R^& INSTITUȚII ȘI SERVICII

  Tipuri de subzone funcționale :


L/I.S.

>

 • •    Lmx/IS — locuințe cu regim mixt de înălțime /instituții și

servicii

 • •    ...cu aviz SN CFR SA

 • •    .... s — cu restricție fata de unitate sanitara

 • >   Funcțiunea dominantă a zonei este : locuințe / instituții și servicii de interes general, cu funcțiuni complexe, compusă din :

 • •    locuințe cu regim mixt de înălțime;

 • •    servicii de interes general

 • >   Funcțiuni complementare admise :

 • •    anexe gospodărești;

•*    mici activități productive nepoluante, manufacturiere;

 • •    căi de circulație pietonală;

 • •    spații verzi, scuaruri


I.SJI.D. - INSTITUȚII ȘI SERVICII/ACTIVITĂȚI DE MICĂ PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI DEPOZITARE Tipuri de subzone funcționale :

 • •    IS/ID - instituții și servicii / activitati de mica producție nepoluanta si depozitare

 • •   ...f— cu aviz SN CFR SA

 • •    Funcțiunea dominantă a zonei este : instituții și servicii de interes general / activitati de mica producție nepoluanta si depozitare, cu funcțiuni complexe, compusă din:

servicii de interes general mica producție nepoluanta depozite

Funcțiuni complementare admise: mici activități productive nepoluante, manufacturiere; depozitare mic-gros, en-gros, cu un trafic auto redus; căi de circulație, parcari publice;

spații verzi, perdele de protecție.


P. -ZONĂ VERDE

>   Tipuri de subzone funcționale :

 • •   PP - parcuri

 • •   Ppr — perdele de proiecție

  >

  din:


Funcțiunea dominantă a zonei este parcuri;

plantații de protecție.

Funcțiuni complementare admise :


construcții cu funcțiuni complementare funcțiunii dominante


pentru activități specifice : chioșcuri/umbrare, platforme și locuri


de joacă;


• construcții anexe.

C.C. - CĂI DE COMUNICAȚIE

 • >   Tipuri de subzone funcționale :

 • •    CCR — cai de circulație rutiere

 • •    CCri - cu restricții în intersecție

 • •    CCRp - parcări orășenești

 • •    CCRc - construcții aferente circulației rutiere

 • •    CCF - circulații feroviare

 • >   Funcțiunea dominantă a zonei este : construcții și amenajări pentru căi de comunicație rutiere.

Zona drumului este suprafața de teren ocupată de elementele constructive de drum și de lucrările aferente constituită din ampriza și cele două fâșii laterale de o parte și de alta a ei, denumite zone de siguranță, la care se adaugă și zonele de protecție corespunzătoare fiecărei categorii de zone publice.

 • >   Funcțiuni complementare admise :

 • •    numai în condițiile normelor aprobate prin R. G. U.

în urma ședinței din data de 13.05.2013 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru această documentație tehnică de urbanism s-a acordat: A VIZ FA VORABIL.

în perioada 11.04.2013 - 25.04.2013 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.


;                      i

n                                                   1 * !

Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITECTUL SEFletniteiirmătorill i

o/ ulV


A VIZ FA VORABIL


Cu următoarea condiție:

lucrările propuse pe domeniul public(sensul giratoriu din str.Apelor; regularizare Parau Dambu, modernizare str.Apelor, str.Oborulu si str.Garlei, realizarea accesului din str.Ștrandului si montarea parapetilor din beton de tip,, ne w jersey”) vor fi executate de beneficiarul lucrării pana la finalizarea obiectivului principal,

în baza prezentului aviz se va elabora documentația de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobare PLAN URBANISTIC ZONAL „SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA INSTITUȚII SI SER VICII SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI
intocir.it: Neaga Idaniela, I3.D5.20I3 up

Aviz A.i}00R'2013. P.U.Z.,. Schimbare junetiunc din zona industriala in zona instituții st servicii si modificare indicatori urbanistici '

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚI

CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITE<?TTJRĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZONAL „SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA INSTITUTI SI SERVICII SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI”

Strada Oborului, nr.l, Ploiești


L7/ D Qp'&PtS C—
secretar;

Cristian Mihai GANEA