Hotărârea nr. 178/2013

Hotãrârea nr. 178 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor si preturilor practicate de S.C. Servicii de Gospodãrire Urbanã Ploiesti S.R.L., cu modificãrile si completãrile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 178 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, doamnul Iulian Bădescu și raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor și prețurilor ce sunt practicate de către această societate comercială

în temeiul art. 43 alin. (3) și (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.36 alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă completarea Anexei 7 la Hotărârea Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., înlocuită cu Anexa 4 la Hotărârea Consiliului Local numărul 169/27 aprilie 2012, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local numărul 169/27 aprilie 2012 și numărul 42/27 februarie 2013, rămân nemodificate.

Art. 3 - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 15 mai 2013.

9    7


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare

Prin Hotărârile Consiliului Local Ploiești numărul 219/28.07.2010 și numărul 306/30.08.2010 s-a aprobat înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat și parțială a Oficiului Public Proiect, având ca asociat unic Municipiul Ploiești.

In relația cu autoritățile administrației publice locale această societate este operator al serviciilor de utilitate publică ce asigură desfășurarea unei game diverse de activități aferente administrării domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, conform Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune încheiat în baza Legii numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.

De la înființarea societății s-au aprobat, prin Hotărârea Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011, tarifele uzuale ce se folosesc, precum și o serie de tarife noi pentru diverse activități desfășurate.

Prin Hotărârile Consiliului Local numărul 169/27 aprilie 2012 și numărul 42/27 februarie 2013 s-a aprobat modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011.

In Anexa 7 a Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011, înlocuită cu Anexa 4 la Hotărârea Consiliului Local numărul 169/27 aprilie 2012, au fost cuprinse tarife pentru executarea de lucrări de către Serviciul Tehnic din cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Societatea respectivă este solicitată să execute și lucrări de întreținere a drumurilor din Municipiul Ploiești, respectiv plombare.

De aceea este necesar a fi aprobat un tarif de plombe executate cu politură din asfalt, pentru această activitate.

în acest sens, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local numărul numărul 169/27 aprilie 2012 și numărul 42/27 februarie 2013.


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L. Str. Văleni, nr. 32

Vizat,


PRIMAR,

TutiarrBădescu

r*


RAPORT DE SPECIALITA

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

cu modificările și completările ulterioare

Prin Hotărârile Consiliului Local Ploiești numărul 219/28.07.2010 și numărul 306/30.08.2010 s-a aprobat înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat și parțială a Oficiului Public Proiect, având ca asociat unic Municipiul Ploiești.

In relația cu autoritățile administrației publice locale această societate este operator al serviciilor de utilitate publică care asigură desfășurarea unei game diverse de activități, cum ar fi:

-amenajarea și mentenanța parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor și a zonelor verzi din Municipiul Ploiești;

-administrarea cimitirelor Municipiului Ploiești;

-administrarea, întreținerea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public al Municipiul Ploiești;

-activitatea de ridicare, blocare, transport depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt parcate sau ocupă ilegal drumurile publice sau terenurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, precum și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești;

-alte activități specifice.

Aceste servicii trebuie să fie asigurate în sistem de continuitate la un nivel calitativ înalt care să satisfacă cerințele cetățenilor Municipiului Ploiești.

Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va presta în continuare aceste servicii, atât către municipalitate cât și către terti.

5


în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a prin concesiune încheiat în baza Legii numărul 51/2006 privind servi comunitare de utilități publice, cu modificările și completările “ prețurile și tarifele pentru plata serviciilor prestate/fumizate, precum pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice se propun de concesionar și se stabilesc, se ajustează și se modifică prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești.”

Prețurile și tarifele practicate de S. C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești numărul 226/27.07.2011, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local Ploiești numărul 169/27.04.2012 și numărul 42/27 februarie 2013.

în Anexa 7 a Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011, înlocuită cu Anexa 4 la Hotărârea Consiliului Local numărul 169/27 aprilie 2012 au fost cuprinse tarife pentru executarea de lucrări de către Serviciul Tehnic din cadrul societății noastre.

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. este solicitată să execute și lucrări de întreținere drumuri, respectiv plombare. Acestea vor fi decontate de către Municipiul Ploiești în baza situațiilor de lucrări.

De aceea este necesar să fie aprobat un tarif pentru plombe executate cu politură din asfalt.

Drept pentru care propunem completarea Anexei 7 la Hotărârea Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., înlocuită cu Anexa 4 la Hotărârea Consiliului Local numărul 169/27 aprilie 2012, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, prin introducerea tarifului sus menționat.


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.

Ploiești, Str. Văleni nr. 32ANEXAI

(Completare ANE la HCL 226/2011, înlocuită cu ANEXA 4'Ț la HCL 169/2012)

TARIFE PENTRU EXECUTAREA

DE LUCRĂRI DE CĂTRE SERVICIUL TEHNIC care nu includ T.V.A.Nr.

crt.

Activitate

Unitate măsură

Tarif (lei)

1

Plombe executate cu politură

to

133,33

2

Preparare asfalt din politură

to

101,92

NOTĂ La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte și cota de profit.


DIRECTOR DIRECȚI

ÎNTREȚINERE DO^IENIU PUBLIC

Marius Pănaints.c Servicii de Qpspodărire

Urbană Ploiești s..


C.U.I.27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Ploiești, Str.Vaienî nr. 32, tei:0244-525252. fax:0244-510353 cod Dostal 100046

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Obiectivul: 0101 45000000    LUCRĂRI EXECUTATE PE CTOMBRIE

Obiectul:    0005 45000000    TARIFE HCL

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta POL111 PLOMBE EXECUTATE CU POLITURA /TO

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE      UM         PU MAT VAL MAT =

DENUMIRE__PU MAN__VAL—MAN—=—

=

ARTICOL

PU UTI   VAL

UTI =

=

PU TRA VAL

TRA =

= SPOR MAT MAN UTI

GR./UA   GR.TOT

'.        TOT

A L =

001 ■ DC04A1

M             2.000

0.94

1.88

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROSTURI

1.12

2.24

CONTRACȚIE SI DILATATIE BETON UZURA

2.81

5.62

PISTE AEROPORTUARE

0.00

0.00

0.000

0

Total=

9.74

002   DB01C1

MP.            7.000

0.00

0.00

CURĂȚIREA PT APLIC

ÎMBRAC SAU TRATAM

0.00

0.00

BITUM A STRATSUPORT

DIN SUPRA BIT DIN

0.00

0.00

BET CIM SAU PAV BITUM

0.00

0.00

0.000

0

Toțal= '

0.00

0.03   DB02D1

100 MP.       0.070

105.27

.7.37

AM0RS SUPRAF STRAT

BAZA SAU ÎMBRAC EXIST

14.00

0.98

IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU

. 0.00

0.00

EMULSIE CATIONICA

0.00

0.00

0.050

0

Total=

8.35

004. DB19H1

MP,            7.000

0.06

0.42

ÎMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA

0.48

3.36

CALD IN GROSIME DE

7 CM CU AȘTERN

0.63

4.41

MECANICA

0.00

0.00

0.000

0

Total=

8.19

005 2754219

TONA          1.000

101.92

101.92

ASFALT PREPARAT DIN POLITURA

0.00

. 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.400

2

Total=

,101.92

006 TRA01A10

TONA          1.100

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER

AL MATERIALELOR,

0.00

0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

.0.00

0.00

DIST.= 10 KM.

3.00   ■

3.30

0.000

0

Total»

3.30

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

2.403      111.59       6.58      10.03

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =


TOTAL

131.5


Detaliere transporturi: -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:


3.30


-CAS:

(

6.58 +

3.30 * 0.000)

10.03 * 0.000 +

* 0.20800 =

1.37

■ȘOMAJ:

(

6.58 +

10.03 * 0.000 +

3.30 * 0.000)

* 0.00500 =

0.03

-CASS 5,2%

(

6.58 +

10.03 * 0.000 +

3.30 * 0.000)

* 0.05200 =

0.34

+

B.PTR.CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0,85% (


-CONTRIB.PENTRU

PROFESIONALE

(


6.58 +         10.03 * 0.000

3.30 * 0.000) * 0.00850 = ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI


0.06


-FOND GARANTARE (


6.58 +         10.03 * 0.000

3.30 * 0.000) * 0.00242 = SALARIALE 0,25%

6.58 +         10.03 * 0.000

3.30 * 0.000) *


0.00250


Total cheltuieli directe:


GREUTATE

2.403


MATERIALE MANOPERA

111.59       8.41


Cheltuieli


indirecte:

133.33 *


0.1002


Profit:


146.69 *


0.0500


UTILAJ TRANSPORT

10.03       3.30


0.02


0.02


TOTAL

133.33


13.36


7.33


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA         154.03 *

TOTAL cu TVA


24.0%154.03

36.97

190.99


Director Pro/edtare,

iul Public


întreținere Do

MariusSef Serviciu Producție, Ing.Dana|Sqlaru
l

Coordonator,

Compartiment Proiectare Producție
Servicii de Gospodărire HH8

—. i r i ~ ni • -»• _

Urbana Ploiești 5.r.i■

f

Sintarn tfo tYtanogcmcnt ar Caîi ut Hi ■ Certificat

ISO 9001

Certificat 4916 C


C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, teI:0244-525252. fax:0244-510353 cod costal 100046

ANALIZA DE PREȚ PENTRU STABILIREA COSTURILOR DE

PREPARARE ASFALT DIN POLITURA CU BAGELA

- LA O PREPARARE REZULTA 0 CANTITATE DE 0,672 T

La o preparare sunt necesare următoarele materiale: —-—Politura de asfalt 500 kg X 0 lei/kg;

  • -  Motorina 91 x 4,9758 lei/1 = 44,78 lei/preparare;

  • -  Bitum D25/40 - 4 kg x 2,975 lei/kg = 11,90 lei/preparare;

  • -  Nisip- 8OkgxO,0272 lei/kg = 2,176 lei/preparare;

  • -  Agregate (3-8mm)- 80kgX0,0234 lei/kg = 1,87 lei/ preparare.

TOTAL MATERIALE NECESARE/PREPARARE= 60,726 lei

.Manopera directa = 0,714 ore/preparare x 7 lei/ora= 4,99 lei/ preparare

La aceasta manopera se adauga cotele ce se plătesc către STAT, după cum urmeaza:

  • -   C.A.S. 4,99 lei x0,2080 = 1,038 lei

  • -  Șomaj 4,99 lei x 0,005 = 0,025 lei

  • -  CASS 4,99 lei x 0,052 = 0,25 lei

  • -   Contribuții pentru concedii si indemnizații 4,99 lei x 0,0085 = 0,042 lei; Contribuții pentru accidente de .munca si boli profesionale 4,99 lei x 0,00242 = 0,01 lei;

  • -  Fond de garantare salariala 4,99 lei x 0,0025 = 0,0125 lei.

TOTAL MANOPERA NECESARE/PREPARARE = 6,37 lei.

AMORTISMENT UTILAJNECESARE/PREPARARE =1,4 lei.

TOTAL NECESAR/PREPARARE= 60,726 lei + 6,37 lei +1,4 lei = 68,496 lei

7mp x 0,04m = 0,28 mc x2,4 t/mc= 0,672 tone

0,672 t costa 68,496 Iei - Ia o preparare; 9,78 lei costa pe 1 mp cu grosimea de 4 cm.


1 tona de asfalt obtinut din aceste operații costa 101,92 lei.

Toate preturile sunt fara T.V.A.


Director Proiecta/^, întreținere DomeniuKTubU Marius Panai


Sef Serviciu

Ing.Dană Selaru


:qductie,
Coordonator,

Compartiment Proiectare Producție Ing.Prupfiurel Mâria

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


R

>5 <

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA bOMENIUi PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNO^^^

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare


SECRETAR,

Sanda Dragulea

Data: