Hotărârea nr. 177/2013

Hotãrârea nr. 177 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 152/29.04.2013 pentru aprobarea ajustãrii pretului de producere, transport si distributie a energiei termice livratã de cãtre S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 177 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.152/29.04.2013 pentru aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/2013 pentru aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrata de către SC Dalkia Termo Prahova SRL în Municipiul Ploiești;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.129/27.04.2011- privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice în Municipiul Ploiești;

în baza prevederilor art.23.4 din Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004 încheiat între Consiliul Județean Prahova, Consiliul Local al Municipiului Ploiești și S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.152/29.04.2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art.l alin.l și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Aprobă modificarea art. 1 alin.l din H.C.L. nr.152/29.04.2013, care va aves următorul conținut:

„Aproba prețul energiei termice livrată de S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. de 222,IC lei/Gcal, fără T.V.A., începând cu data de 01.05.2013”.

ART.2. Aprobă modificarea articolului 2 din H.C.L. nr.152/29.04.2013, care va avee următorul conținut:

„ Aproba prețul local al energiei termice facturate populației în Municipiul Ploiești de 186,97 lei/Gcal, fara TVA, începând cu 01.05.2013”.

ART.3. Aproba modificarea articolului 3 din H.C.L. nr.152/29.04.2013, care va aves următorul conținut:

„Aprobă aportul bugetar pentru acoperirea diferenței de preț pentru perioada mai 20L - decembrie 2013.”

ART.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 152/29.04.2013 rămân neschimbate.

ART.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

ART.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 15 mai 2013.în ședința Consiliului Local din data de 29.04.2013 s-a aprobat prețul energiei termice livrată de SC Dalkia Termo Prahova SRL de 222,10 lei/Gcal, fără TVA, începând cu luna aprilie 2013.

Urmare discuțiilor purtate în cadrul Comisiei nr.3 - Utilităti Publice, calitatea Vieții si Protecția Mediului privind aplicabilitatea acestui preț de către operatorul serviciului public centralizat de alimentare cu energie termică, s-a propus ca facturarea energiei termice să se inceapa cu 01.05.2013.

Având în vedere cele prezentate precum și Raportul de specialitate al R.A.S.P. Ploiești, propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr. 152/29.04.2013 pentru aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice în Municipiul Ploiești.

Primar,


Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 152/29.04.2013 s-a aprobat prețul energiei termice livrată de SC Dalkia Termo Prahova SRL de 222,10 lei/Gcal, fără TVA, începând cu luna aprilie 2013, din care:

186,97 lei/Gcal, fără TVA, este prețul energiei termice stabilit în baza art. 23.1 din Contractul de Concesiune si aprobat prin HCL nr. 129/27.04.2011;

35,13 lei/Gcal, fără TVA, este valoarea diferențelor unitare de recuperat cu combustibilul calculată în baza art.23.4 din Contractul de concesiune.

La Articolul 2 din hotărârea menționată mai sus s-a aprobat prețul local al energiei termice facturate populației în Municipiul Ploiești de 186,97 lei/Gcal, fără TVA, începând cu luna aprilie 2013.

Urmare discuțiilor purtate în cadrul Comisiei nr.3 - Utilitati Publice, calitatea Vieții si Protecția Mediului privind aplicabilitatea acestui preț de către operatorul serviciului public centralizat de alimentare cu energie termică, s-a propus ca facturarea energiei termice să se înceapă cu 01.05.2013.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Director R.A.S.P. Ploiești,                             Director Tehnic


ing. Radu B

Sef Birou încălzire Urbană ing. Cozeta SIMION

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind                     //?£, y Jfy

^0-7Az                                 ppe/jLlLLC                Q? 7

Sg           c^) /y^L -Cc>

L ^2.   AltS/Z'Cy^/U             'Data:   /5~- OC log.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIE\ MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/29.04.2013 pentru aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploiești


PREȘEDINTE,

Gheorghe Șî/bu

OData: A? ■