Hotărârea nr. 176/2013

Hotãrârea nr. 176 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 176

privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu si a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești;

avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba rectificarea bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2Aproba rectificarea listei de investiții a bugetului local pe anul 2013, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Aproba rectificarea bugetului Colegiului Economic „Virgil Madgearu” pe anul 2013 avand ca sursa de finanțare bugetul local , conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Aproba rectificarea bugetului Școala Gimnaziala „Rares Vodă” pe anul 2013 avand ca sursa de finanțare bugetul local , conform Anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.6 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi 15 mai 2013.PREȘEDINTE/DE ȘEDINȚ^oAJ^z'CONTRASEMNEAZĂ SE

Oana Cristina Ia


l)


JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

Conform prevederilor Legii nr.5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.142/08.04.2013.

Prezenta rectificare este impusa de prevederile Legii nr.273/2006 Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art.49 alin. (9) si alin.(12) din Ordonanța de Urgenta nr.63/2010 - pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006, Ordinul Ministerului Fiantelor nr.l 199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art.8 alin (1) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu modificările si completările ulterioare.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 551.939,96 mii lei raman neschimbate, conform Anexei nr 1.

Cheltuielile bugetului local în sumă de 552.439,96 mii lei raman neschimbate.Prezenta rectificare produce modificări in structura la nivelul titlurilor bugetare, conform Anexei nr.l si a obiectivelor din Lista de investiții , conform notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic Investiții si Anexei nr.2.

Execuția bugetului local la data de 29.03.2013 se prezintă astfel:

Veniturile încasate in suma de 119.481,37 mii lei, procentul de ralizare fiind de 116,78% in raport cu prevederea trimestrului I.

Pe secțiuni, situația incasarii veniturilor se prezintă astfel:

 • -  secțiunea de funcționare - suma de 114.450,77 mii lei, procent de realizare de 118,00%, fata de prevederea trimestrului I;

 • -  secțiunea de dezvoltare - suma de 5.030,60 mii lei, procent de realizare 94,50%, fata de prevederea trimestrului I.

Conform indicatorilor de sinteza privind gradul de realizare al veniturilor, in primul trimestru al anului 2013, respectiv, 29.03.2013 se pot preciza următoarele:

 • - gradul de realizare a veniturilor a fost de 116,78%;

 • - gradul de realizare a veniturilor proprii a fost de 120,40%;


 • - gradul de finanțare din venituri proprii - venituri proprii incaș cote defalcate din impozitul pe venit) a fost de 74,04%;

 • - gradul de autofinanțare - venituri proprii incasate (exclusiv cote impozitul pe venit) a fost de 41,03%;

 • - gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat ( cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din T.V.A., subvenții de la bugetul se stat), a fost de 57,80%;

 • - gradul de autonomie decizionala a fost de 98,09%.

Cheltuielile bugetului local - plățile efectuate pana la data de 29.03.2013 au fost de 94.141,25 mii lei, procent de realizare de 92,01% fata de prevederea trimestrului I.

Pe secțiuni, situația cheltuielilor (plăților efectuate) se prezintă astfel:

 • -  secțiunea de funcționare - suma de 91.305,78 mii lei, procent de realizare de 94,14%, fata de prevederea trimestrului I si in procent de 96,99% din totalul plăților efectuate pe trimestrul I;

 • -  secțiunea de dezvoltare - suma de 2.835,47 mii lei, procent de realizare 53,27%, fata de prevederea trimestrului I si in procent de 3,01% din totalul plăților efectuate pe trimestrul I. Procentul mic al plăților secțiunii de dezvoltarea a fost influențat de limitarea acestora pana la aprobarea listei de investiții si a bugetului local pe anul 2013.

La 29.03.2013 a rezultat un excedent bugetar de 25.340,12 mii lei, compus din:

 • -  excedentul sectinii de funcționare in suma de 23.144,98 mii lei

 • -  excedentul secțiunii de dezvoltare in suma de 2.195,14 mii lei.

Excedentul a rezultat din limitarea plăților pana la aprobarea bugetului local pe anul 2013.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

PRIMAR,

IULIAN BADESCU

Comisia de buget finanțe, control,

administrarea domeniului,public șijorivat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Pal

Ionut Cristian I


Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Boziânu/'

Silviu Sorin ConstantinPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT

FINANCIAR CONTABIL


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 142/08.04.2013.

Prezenta rectificare este impusa de prevederile Legii nr.273/2006 Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art.49 alin. (9) care prevede ca "pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare ale bugetului", si alin.(12) care prevede ca „in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat si cel târziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea ordonatorii principali de credite au obligația de a prezintă execuția bugetelor pe cele doua secțiuni, cu scopul redimensionarilor cheltuielilor in raport cu gradul de colectarea veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfârșitul anului: a) sa nu inregistreze plăti restante... ”din Ordonanța de Urgenta nr.63/2010 - pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006, Ordinul Ministerului Economiei si Fiantelor nr. 1199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art.8 alin (1) „sumele care se restituie in anul curent, provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti se aproba in buget, fara afectarea echilibrului bugetar ”din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu modificările si completările ulterioare.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 551.939,96 mii lei raman neschimbate, conform Anexei nr 1.

Cheltuielile bugetului local în sumă de 552.439,96 mii lei raman neschimbate.

Prezenta rectificare produce modificări in structura, conform Anexei nr.l, astfel:

 • I. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - prevederea de 18.401,68 mii lei ramane neschimbata, in structura modificările se prezintă astfel:

- diminuarea la „bunuri si servicii” cu suma de 3,06 mii lei, si majorarea cu aceeași suma la „plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”, conform contului de execuție din trezoreriei.


 • 2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - prevederea de 36.282 diminuează cu suma de 140,00 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 3,60 mii lei la „bunuri si servicii;

 • - diminuarea fondului de rezerva bugetara cu suma de 140,00 fiind utilizata pentru susținerea cheltuielilor cu bunuri si servicii (dotări) la instituțiile de invatamant preuniversitar de stat;

 • - diminuarea cu suma de 3,60 mii lei la „plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”, conform contului de execuție din trezoreriei.

 • 3. Capitolul „Invatamant” - prevederea de 113.537,38 mii lei se majoreaza cu suma de 140,00 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 152,91 mii lei la „bunuri si servicii”, ( suma de 12,91 mii lei la bunuri si servicii ce vor fi finanțate din recuperarea in anul curent a plăților efectuate in anii precedenti) si suma de 140,00 mii lei, dotări pentru Școala Gimnaziala „Rares Vodă”, conform Anexei nr.3 - bugetul rectificat al acesteia si Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr.4 - bugetul rectificat al acesteia si notei de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții;

 • - diminuarea cu suma de 12,91 mii lei la „plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent”, conform contului de execuție din trezorerie.

 • 4. Capitolul „Cultura, recreere si religie”- prevederea de 69.397,42 mii lei ramane neschimbata, modificările intervin intre activitatile acțiunilor culturale, conform referatului Întocmit de Direcția Relații Internationale - Compartimentul Organizare Evenimente.

 • 5. Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica” - prevederea de 72.177,23 mii lei se diminuează cu suma de 80,00 mii lei, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic - Investiții si Anexei nr.2.

 • 6. Capitolul „Transporturi” - prevederea de 119.760,37 mii lei se majoreaza cu suma de 80,00 mii lei, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic -Investiții si Anexei nr.2.

Execuția bugetului local la data de 29.03.2013, se prezintă astfel:

Veniturile incasate in suma de 119.481,37 mii lei, procentul de ralizare fiind de 116,78% in raport cu prevederea trimestrului I si se prezintă astfel:

 • -  venituri curente - suma de 117.077,72 mii lei;

 • -  venituri din capital - suma de 56,78 mii lei;

 • -  operațiuni financiare (suma din excedentul bugetului local utilizata pentru finanțare secțiunii de dezvoltare) - suma de 70,00 mii lei;

subvenții - suma de 829,82 mii lei;

 • -  sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari - suma de 1.447,04 mii lei.

Pe secțiuni, situația incasarii veniturilor se prezintă astfel:

 • -  secțiunea de funcționare - suma de 114.450,77 mii lei, procent de realizare de 118,00%, fata de prevederea trimestrului I;

 • -  secțiunea de dezvoltare - suma de 5.030,60 94,50%, fata de prevederea trimestrului I.

Conform indicatorilor de sinteza privin veniturilor, in primul trimestru al anului 2013, preciza următoarele:


.. i .           +               M

mn lei, procent /de\reahzareI gradul de

respectiv, 29.03.2QW^s‘e^}ot


 • - gradul de realizare a veniturilor a fost de 116,78%;

 • - gradul de realizare a veniturilor proprii a fost de 120,40%;

 • - gradul de finanțare din venituri proprii - venituri proprii incasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) a fost de 74,04%;

 • - gradul de autofinanțare - venituri proprii incasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) a fost de 41,03%;

 • - gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat ( cote si sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din T.V.A., subvenții de la bugetul se stat), a fost de 57,80%;

 • - gradul de autonomie decizionala a fost de 98,09%.

Cheltuielile bugetului local - plățile efectuate pana la data de 29.03.2013 au fost de 94.141,25 mii lei, procent de realizare de 92,01% fata de prevederea trimestrului I.

In structura, conform clasificatiei funcționale, plățile efectuate se prezintă astfel:

Autoritati executive - suma de 3.764,20 mii lei, procent de realizare de 97,12% fata de prevederea trimestrului I;

Alte servicii publice generale - suma de 5.419,73 mii lei, procent de realizare de 99,19% fata de prevederea trimestrului I;

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi - suma de 1.924,31 mii lei, procent de realizare de 96,70% fata de prevederea trimestrului I;

Ordine publica si siguranța naționala - suma de 1.806,94 mii lei, procent de realizare 100% fata de prevederea trimestrului I;

Invatamant - suma de 27.627,40 mii lei, un procent de realizare de 98,65%, fata de prevederea trimestrului I;

Sanatate - suma de 1.445,30 mi lei, procent de realizare de 99,37%; fata de prevederea trimestrului I;

Cultura, recreere si religie - suma de 5.629,40 mii lei, procent de realizare de 68,17%; fata de prevederea trimestrului I;

Asigurări si asistenta sociala - suma de 7.756,90 mii lei, procent de realizare de 98,03% ; fata de prevederea trimestrului I;

Locuințe , servicii si dezvoltare publica - suma de 7.694,98 mii lei, procent de realizare de 79,34%; fata de prevederea trimestrului I;

Protecția mediului - suma de 6.870,90 m ii lei, procent de realizare de 98,91%; fata de prevederea trimestrului I;

Combustibili si energie - suma de 13.099,42 mii lei, procent de realizare de 100%;

Transporturi - suma de 11.101,77 mii lei, procent de realizare de 80,45%. fata de prevederea trimestrului I.


In structura, conform clasificatiei economice, realizarea plăților ef bugetul local, se prezintă astfel:

cheltuieli de personal - suma de 27.421,29 mii lei, procent 99,28% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 29,13% fatfâ^ to®i$ plăților efectuate in trimestrul I;

bunuri si servicii - suma de 19.448,06 mii lei, procent de rcalizare79,49°/oU fata de prevederea trimestrului I si un procent de 20,66% fata de totalul plăților efectuate in trimestrul I;

dobânzi - suma de 1.924,31 mii lei, procent de realizare 96,70% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 2,29% fata de totalul plăților efectuate in trimestrul I;

subvenții - suma de 22.152,67 mii lei, procent de realizare 100% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 23,53% fata de totalul plăților efectuate in trimestrul I;

transferuri intre unitati ale administrației publice - suma de 12.943,00 mii lei, procent de realizare 94,20% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 13,75% fata de totalul plăților efectuate in trimestrul I;

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - suma de 25,18 mii lei, procent de realizare 1,01% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 0,03% fata de totalul plăților efectuate in trimestrul I;

asistenta sociala - suma de 2.580,66 mii lei, procent de realizare 98,95% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 2,74% fata de totalul plăților efectuate in trimestrul I;

alte cheltuieli - suma de 7,35 mii lei, procent de realizare 15,05% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 0,01% fata de totalul plăților efectuate in trimestrul I; .

rambursări de credite — suma de 5.146,13 mii lei, procent de realizare 99,15% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 5,47% fata de totalul plăților efectuate in trimestrul I;

cheltuieli de capital - suma de 2.810,29 mii lei, procent de realizare de 99,57% fata de prevederea trimestrului I si un procent de 2,99% fata de totalul plăților efectuate in trimestrul I;

plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - suma de -317,69 mii lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea trimestrului I.

Pe secțiuni, situația cheltuielilor (plăților efectuate) se prezintă astfel:

 • -  secțiunea de funcționare - suma de 91.305,78 mii lei, procent de realizare de 94,14%, fata de prevederea trimestrului I si in procent de 96,99% din totalul plăților efectuate pe trimestrul I;

 • -  secțiunea de dezvoltare - suma de 2.835,47 mii lei, procent de realizare 53,27%, fata de prevederea trimestrului I si in procent de 3,01% din totalul plăților efectuate pe trimestrul I. Procentul mic al plăților secțiunii de dezvoltarea a fost influențat de limitarea acestora pana la aprobarea listei de investiții si a bugetului local pe anul 2013.

La 29.03.2013 a rezultat un excedent bugetar de 25.340,12 mii Iei, compus din:

- excedentul sectinii de funcționare in suma de 23.144,98 mii lei

RO

- excedentul secțiunii de dezvoltare in suma de 2.195,14 mii lei.

Excedentul a rezultat din limitarea plăților pana la aprobarea bugetului local pe

anul 2013.


-0

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de^hotărare alaturat.                                                                              £j

VIZAT,

Direcția Economica, DIRECTOR,

Nicoleta Craci


Serviciu Buget, împrumuturi,

Erji Laura Stranciu

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte,


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA 1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 - VENITURI-

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul 12013

Realizări

29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(^/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

1

VENITURI - TOTAL

0001

551.939,96

102.314,20

119.481,37

116,78

0,00

551.939,96

2

VENITURI PROPRII

0101

343.103,95

73.470,83

88.461,14

120,40

0,00

343.103,95

3

I. VENITURI CURENTE

0002

463.740,32

102.286,70

117.077,73

114,46

0,00

463.740,32

4

A. VENITURI FISCALE

0003

423.805,92

98.516,51

112.189,08

113,88

0,00

423.805,92

S

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

160.755,22

40.144,00

40.511,93

100,92

0,00

160.755,22

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

5,13

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

5,13

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

5,13

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

39.944,00

40.137,32

100,48

0,00

159.861,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

500,00

694,39

138,88

0,00

2.800,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

500,00

694,39

138,88

2.800,00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

39.444,00

39.442,93

100,00

0,00

157.061,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

39.365,00

39.364,01

100,00

156.636,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

425,00

79,00

78,92

99,90

425,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

200,00

369,48

184,74

0,00

894,22

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

200,00

369,48

184,74

0,00

894,22

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

200,00

369,48

184,74

_

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

103.588,65

23.099,51

35.428,95

153,38

0,0#

*v

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

103.588,65

23.099,51

35.428,95

153,38

0,00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

87.887,92

19.800,00

29.336,34

148,16

Oțtft)

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

18.345,17

4.500,00

8.798,18

195,52

--------L*

ț ^>W17

Oi

z

Pagel                          XfK?

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul 12013

Realizări

29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(+/~)

Prevederi bugetare conform rectificare

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

69.542,75

15.300,00

20.538,16

134,24

69.542,75

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

2.499,51

4.995,80

199,87

0,00

11.846,101

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

999,51

1.800,44

180,13

5.037,61

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.798,21

1.500,00

3.191,36

212,76

6.798,21

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

0,00

4,00

10,28

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

800,00

1.096,81

137,10

3.854,63

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

0,00

0,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

159.462,05

35.273,00

36.248,20

102,76

0,00

159.462,05

30

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

120.744,00

28.841,00

28.741,00

99,65

0,00

120.744,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nîv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

119.591,00

27.781,00

27.781,00

100,00

119.591,00

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

1.060,00

960,00

90,57

1.153,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

378,56

50,00

59,84

119,68

0,00

378,56

39

Taxe hoteliere

120207

378,56

50,00

59,84

119,68

378,56

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

86,29

20,00

25,71

128,55

0,00

86,291

41

Impozit pe spectacole

150201

86,29

20,00

25,71

128,55

86,29

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

38.253,20

6.362,00

7.421,65

116,66

0,00

38.253,20

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

29.403,25

5.800,00

6.854,74

118,19

0,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

19.691,57

4.300,00

4.003,54

93,11

z

\

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

9.711,68

1.500,00

2.851,20

190,08

TîlWXx

/ 1£8*

—; 1 x.

s            ‘, ' w

'tf ! SA ./■■'DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul 12013

Realizări

29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.288,38

520,00

524,46

100,86

6.288,38

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

42,00

42,45

101,07

2.561,57

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

. 0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

39.934,40

3.770,19

4.888,65

129,67

0,00

39.934,40

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

22.031,20

2.100,00

2.070,53

98,60

0,00

22.031,20

54

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

22.031,20

2.100,00

2.070,53

98,60

0,00

22.031,20

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

22.031,20

2.100,00

2.070,53

98,60

22.031,20

58

Venituri din dividende

300208

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

17.903,20

1.670,19

2.818,12

168,73

0,00

17.903,20

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.557,83

883,00

883,36

100,04

0,00

3.557,83

64

Venituri din prestări de servicii

330208

3.520,04

875,00

875,14

100,02

3.520,04

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. intretinerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

37,79

8,00

8,22

102,75

37,79

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.050,00

252,00

252,08

100,03

r . -fei1-0500*

j?» *—53

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.050,00

252,00

252,08

100,03

|| r

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

llo/ n ------W"?

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul 12013

Realizări

29.03.2013

Procent realizare trîm.I

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

13.293,00

532,82

1.458,74

273,78

0,00

13.293,00

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.293,00

532,82

1.432,60

268,87

13.293,00

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu Întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,25

0,00

77

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

25,06

0,00

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,83

0,00

79

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

221,57

0,00

0,00

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

81

Taxe speciale

360206

16,72

0,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

0,00

84

Alte venituri

360250

204,85

0,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

2,37

2,37

2,37

100,00

0,00

2,37

86

Donații si sponsorizări

370201

2,37

2,37

2,37

100,00

2,37

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-82.344,37

-5.295,72

-2.709,71

51,17

-82.344,37

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

82.344,37

5.295,72

2.709,71

51,17

82.344,37

89

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

90

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

110,00

27,50

56,78

206,47

0,00

110,00

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

110,00

27,50

56,78

206,47

0,00

110,00

92

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

40,00

10,00

38,62

386,20

40,00

93

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

70,00

17,50

18,16

103,77

70,00

94

Venituri din privatizare

390204

0,00

95

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

0,00

96

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

97

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

70,00

98

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

70,00

s/S ■

99

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

lo’^i (

-

oiDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul 12013

Realizări

29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(+/~)

Prevederi bugetare conform rectificare

100

Incasari din rambursarea mîcrocreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

101

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

102

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

103

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

104

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

70,00

105

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

400250

106

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

829,82

0,00

0,00

107

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

829,82

0,00

0,00

108

SUB VENTIL DE LA BUGETUL DE STA T

4202

0,00

0,00

829,82

0,00

0,00

109

A. De capital

0019

0,00

0,00

747,07

0,00

0,00

110

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

111

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

420203

112

Planuri si regulamente de urbanism

420205

113

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

114

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

115

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

116

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

1,72

117

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

118

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

119

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

-zzL

120

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

745,35

fi"

121

B. Curente

0020

0,00

0,00

82,75

sW

o£jj]

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul 12013

Realizări 29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

122

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

123

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

124

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

125

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

126

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

127

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

68,50

128

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

14,25

129

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

130

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termofîcare

420246

131

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

133

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

134

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

135

Subvenții primite de Ia bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

136

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

88.089,64

0,00

1.447,04

0,00

88.089,64

137

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

88.089,64

0,00

1.447,04

0,00

88.089,64

138

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

139

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

88.089,64

1.447,04

88.089,64

140

Fond de coeziune

45020103

141

Fondul Social European

45.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

z^Tsx^ool

142

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

A

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

//■

144

Fond de coeziune

45020103

UZ

145

Programe comunitare finanțate in perioada      2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

F-

0,00

S/     A

o a

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul 12013

Realizări

29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

146

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

147

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

148

Fond de coeziune

45020103

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

381.395,95

96.990,98

114.450,77

118,00

0,00

381.395,95

2

I. VENITURI CURENTE

0002

381.395,95

96.990,98

114.368,02

117,92

0,00

381.395,95

3

A. VENITURI FISCALE

0003

423.805,92

98.516,51

112.189,08

113,88

0,00

423.805,92

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

160.755,22

40.144,00

40.511,93

100,92

0,00

160.755,22

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

5,13

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

5,13

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

5,13

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

39.944,00

40.137,32

100,48

0,00

159.861,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

500,00

694,39

138,88

0,00

2.800,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

500,00

694,39

138,88

2.800,00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

39.444,00

39.442,93

100,00

0,00

157.061,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

39.365,00

39.364,01

100,00

156.636,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

425,00

79,00

78,92

99,90

425,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

200,00

369,48

184,74

0,00

894,22

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

200,00

369,48

184,74

0,00

894,22

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

200,00

369,48

184,74

894,22

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

103.588,65

23.099,51

35.428,95

153,38

0,00

103.588,65

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

103.588,65

23.099,51

35.428,95

153,38

0,00

103.588,65

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

87.887,92

19.800,00

29.336,34

148,16

0,00

87.887,92

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

18.345,17

4.500,00

8.798,18

195,52

-----

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

69.542,75

15.300,00

20.538,16

134,24

.7^,

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

2.499,51

4.995,80

199,87

_

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

999,51

1.800,44

180,13

/Cih^037,()T\

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.798,21

1.500,00

3.191,36

212,76

io^j

----—DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul 12013

Realizări 29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

0,00

4,00

10,28

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

800,00

1.096,81

137,10

3.854,63

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

159.462,05

35.273,00

36.248,20

102,76

0,00

159.462,05

29

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

120.744,00

28.841,00

28.741,00

99,65

0,00

120.744,00

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

119.591,00

27.781,00

27.781,00

100,00

119.591,00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

1.060,00

960,00

90,57

1.153,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

378,56

50,00

59,84

119,68

0,00

378,56

38

Taxe hoteliere

120207

378,56

50,00

59,84

119,68

378,56

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

86,29

20,00

25,71

128,55

0,00

86,29

40

Impozit pe spectacole

150201

86,29

20,00

25,71

128,55

86,29

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

38.253,20

6.362,00

7.421,65

116,66

0,00

38.253,20

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

29.403,25

5.800,00

6.854,74

118,19

0,00

29.403,25

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

19.691,57

4.300,00

4.003,54

93,11

19.691,57

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

9.711,68

1.500,00

2.851,20

190,08

9.711,68

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.288,38

520,00

524,46

100,86

_

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

42,00

42,45

101,07

2.56Î-5^

■ *’

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

roo

ti? O

"VO - 0,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

53

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

57

Venituri din dividende

300208

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

60

Alte venituri din dobânzi

310203

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

63

Venituri din prestări de servicii

330208

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr.intretînerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

73

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul 12013

Realizări 29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-42.409,97

-1.525,53

2.178,94

-142,83

0,00

-42.409,97

22.031,20

2.100,00

2.070,53

98,60

0,00

22.031,20

22.031,20

2.100,00

2.070,53

98,60

0,00

22.031,20

22.031,20

2.100,00

2.070,53

98,60

22.031,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-64.441,17

-3.625,53

108,41

-2,99

0,00

-64.441,17

3.557,83

883,00

883,36

100,04

0,00

3.557,83

3.520,04

875,00

875,14

100,02

3.520,04

37,79

8,00

8,22

102,75

37,79

1.050,00

252,00

252,08

100,03

0,00

1.050,00

1.050,00

252,00

252,08

100,03

1.050,00

13.293,00

532,82

1.458,74

273,78

0,00.

^===^13.293,00|

13.293,00

532,82

1.432,60

268,87

0,25

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul 12013

Realizări

29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

25,06

0,00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,83

0,00

78

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

221,57

0,00

0,00

79

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

80

Taxe speciale

360206

16,72

0,00

81

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

83

Alte venituri

360250

204,85

0,00

84

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-82.342,00

-5.293,35

-2.707,34

51,15

0,00

-82.342,00

85

Donații si sponsorizări

370201

2,37

2,37

2,37

100,00

2,37

86

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-82.344,37

-5.295,72

-2.709,71

51,17

-82.344,37

87

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

88

Alte transferuri voluntare

370250

89

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

Incasari din rambursarea imprumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

92

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

93

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

94

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

95

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

400250

96

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

82,75

0,00

0,00

97

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

82,75

0,00

0,00

98

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

0,00

0,00

82,75

0,00

^^=====^.0,00

99

B. Curente

0020

0,00

0,00

82,75

0,0ft

100

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

Jr *

%

101

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

ffp

z.

102

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

1 ‘ llnn si r

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul 12013

Realizări

29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

103

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

104

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

105

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

68,50

0,00

106

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

14,25

0,00

107

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

108

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

109

SUB VENTII DE LA ALTE ADMINISTRA TII

4302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

111

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

112

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

113

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

170.544,01

5.323,22

5.030,60

94,50

0,00

170.544,01

2

I. VENITURI CURENTE

0002

82.344,37

5.295,72

2.709,71

51,17

0,00

82.344,37

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

82.344,37

5.295,72

2.709,71

51,17

0,00

82.344,37

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

82.344,37

5.295,72

2.709,71

51,17

0,00

82.344,37

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

82.344,37

5.295,72

2.709,71

51,17

0,00

82.344,37

8

Donații si sponsorizări

370201

_

9

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltarc(-)

370203

82.344,37

5.295,72

2.709,71

51,17

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

/

11

Alte transferuri voluntare

370250

—dl

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

110,00

27,50

56,78

206,47

Wa00

1 i($i

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

110,00

27,50

56,78

206,47

w

V iitf

*

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul 12013

Realizări

29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

40,00

10,00

38,62

386,20

40,00

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

70,00

17,50

18,16

103,77

70,00

16

Venituri din privatizare

390204

17

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

0,00

18

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

0,00

19

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

20

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

21

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. infiintarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

22

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

23

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

24

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

25

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213 .

26

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

70,00

0,00

27

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

0,00

28

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

747,07

0,00

0,00

29

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

747,07

0,00

0,00

30

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

0,00

0,00

747,07

0,00

0,00

31

A. De capital

0019

0,00

0,00

747,07

0,00

0,00

32

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

33

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

34

Planuri si regulamente de urbanism

420205

35

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

.//

36

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

II !L

2. /                   •

37

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

r°<.   %/  4

-      a


OH


38

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul 12013

Realizări

29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

Prevederi bugetare conform rectificare

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

1,72

0,00

39

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

0,00

40

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

41

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

42

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

745,35

0,00

43

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

88.089,64

0,00

1.447,04

0,00

88.089,64

44

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

88.089,64

0,00

1.447,04

0,00

88.089,64)

45

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

46

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

88.089,64

1.447,04

88.089,64

47

Fond de coeziune

45020103

48

Fondul Social European

45.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

49

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

50

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

51

Fond de coeziune

45020103

52

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

54

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

55

Fond de coeziune

45020103

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXAI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 - CHELTUIELI -

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul I 2013

Realizări

29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

CHELTUIELI - TOTAL

5002

552.439,96

102.314,20

94.141,25

92,01

0,00

552.439,96

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

18.401,68

3.875,86

3.764,20

97,12

0,00

18.401,68

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

2.145,42

2.144,58

99,96

7.890,00

Bunuri si servicii

20

10.280,95

1.818,11

1.732,29

95,28

-3,06

10.277,89

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

0,00

0,00

0,00

161,54

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

25,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Active nefmanciare

71

156,86

0,00

0,00

0,00

156,86

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-112,67

-112,67

-112,67

100,00

3,06

-109,61

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

36.282,50

5.464,00

5.419,73

99,19

-140,00

36.142,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

4,00

3,60

90,00

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

10.653,00

0,00

0,00

0,00

-140,00

10.513,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

474,50

200,00

200,00

100,00

474,50

Active financiare (activ patrimonial al Fundației "Copii noștri" Ploiești)

72

70,00

70,00

70,00

100,00

70,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

5.190,00

5.146,13

99,15

0,00

25.085,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

1.480,00

1.471,13

99,40

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

3.710,00

3.675,00

99,06

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

-3,60

(L±î

R O Af

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul I 2013

Realizări 29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

1.990,00

1.924,31

96,70

0,00

7.723,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

1.990,00

1.924,31

96,70

7.573,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

1.807,00

1.806,94

100,00

0,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

7,00

6,94

99,14

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

7,00

6,94

99,14

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

1.800,00

1.800,00

100,00

7.450,00

INVATAMINT

6502

113.537,38

28.006,65

27.627,40

98,65

140,00

113.677,38

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

22.835,41

22.646,10

99,17

92.613,00

Bunuri si servicii

20

14.343,73

5.016,21

4.874,77

97,18

152,91

14.496,64

Transferuri către instituții publice

51

389,00

93,00

86,00

92,47

389,00

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

0,00

0,00

0,00

90,80

Asistenta sociala

57

40,00

4,54

4,54

100,00

40,00

Alte cheltuieli (burse)

59

991,50

48,85

7,35

15,05

991,50

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-16,83

-16,83

-16,83

100,00

-12,91

-29,74

Active nefinanciare

71

5.086,18

25,47

25,47

100,00

5.086,18

SANATATE

6602

7.417,46

1.454,42

1.445,30

99,37

0,00

7.417,46

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

827,00

820,76

99,25

3.260,00

Bunuri si servicii

20

198,00

13,00

10,12

77,85

198,00

Transferuri către instituții publice

51

2.954,73

600,00

600,00

100,00

0,00

2.954,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

300,00

300,00

100,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

300,00

300,00

100,00

ZA. «

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

14,42

14,42

100,00

Active nefinanciare

71

944,73

0,00

0,00

0,00

lr- i

^0/^944^1

w

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

69.397,42

8.258,17

5.629,40

68,17

-

69'307$

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul I 2013

Realizări 29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(^)

Prevederi bugetare conform rectificare

Bunuri si servicii - total- din care:

20

2.642,17

309,24

309,22

99,99

0,00

2.642,17

iluminat ornamental

1.600,00

0,00

0,00

0,00

1.600,00

spectacole artificii

34,00

32,24

32,24

100,00

34,00

acțiuni culturale

1.008,17

277,00

276,98

99,99

1.008,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.460,00

5.575,30

5.295,00

94,97

0,00

23.460,00

Casa de Cultura

800,00

175,00

175,00

100,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

1.240,00

1.240,00

100,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

860,00

860,00

100,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

2.380,30

2.100,00

88,22

8.800,00

Administrata Parcului C-tin Stere

5.360,00

920,00

920,00

100,00

5.360,00

Finanțare- proiecte PID

56

21.810,03

2.373,63

25,18

1,06

21.810,03

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

ch. Asociat SC FC Petrolul

8.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

reparații unitati de cult

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Active nefinanciare

71

12.985,22

0,00

0,00

0,00

12.985,22

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

44.805,92

7.912,97

7.756,90

98,03

0,00

44.805,92

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

1.813,45

1.809,84

99,80

0,00

6.031,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

1.398,00

1.394,80

99,77

4.551,00

Crese

1.480,00

415,45

415,04

99,90

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.723,35

240,35

217,33

90,42

1.723,35

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

18,00

17,20

95,56

1.191,00

Bunuri si servicii crese

460,00

150,00

149,73

99,82

460,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

21,95

21,95

0,00

0,00

21,95

Legea 350/2005

50,40

50,40

50,40

100,00

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.250,00

3.190,00

3.190,00

100,00

iSOw

Finanțare- proiecte PID

56

8.458,55

127,15

0,00

0,00

/f c

8.458,5?

Asistenta sociala- total din care:

57

13.185,00

2.564,00

2.561,71

99,91

0,00

C <®MBb5,00i

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

2.514,00

2.513,09

99,96

: W;.'<'8?782,0|i

Ajutoare pentru locuințe

178,00

48,00

47,42

98,79

V,

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

4.200,00

0,00

0,00

0,00

_

4.29.0,^

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul I 2013

Realizări 29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

2,00

1,20

60,00

25,00

Active nefmanciare

71

2.180,00

0,00

0,00

0,00

2.180,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-21,98

-21,98

-21,98

100,00

-21,98

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

72.177,23

9.698,40

7.694,98

79,34

80,00

72.257,23

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

7.887,91

5.884,50

74,60

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

2.635,00

2.631,62

99,87

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

5.252,91

3.252,88

61,93

0,00

19.839,50

intretinere ceasuri publice

39,50

9,77

9,77

100,00

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

prestări servicii SGU PI

19.300,00

5.243,14

3.243,11

61,85

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

1.772,00

1.772,00

100,00

8.400,00

Active nefinanciare

71

37.337,73

38,49

38,48

99,97

80,00

37.417,73

Active nefinanciare

36.137,73

38,49

38,48

99,97

80,00

36.217,73

Active nefmanciare (SGU)

1.200,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

25.952,00

6.946,74

6.870,90

98,91

0,00

25.952,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

22.232,00

5.800,00

5.724,17

98,69

0,00

22.232,00

Salubritate

20.700,00

5.530,00

5.474,65

99,00

20.700,00

apa meteo

1.532,00

270,00

249,52

92,41

1.532,00

Active nefinanciare total din care:

71

3.720,00

1.146,74

1.146,73

100,00

0,00

3.720,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

06

3.720,00

1.146,74

1.146,73

100,00

3.720,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

13.100,00

13.099,42

100,00

0,00

29.500,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

29.500,00

13.100,00

13.099,42

100,00

_

_

TRANSPORTURI

8402

119.760,37

13.799,99

11.101,77

80,45

Bunuri si servicii - din care:

20

11.884,21

3.371,21

685,12

20,32

pîoo

reparații curente străzi

9.000,00

2.900,00

480,81

16,58

1 s- ; kix:__

ț^R^boospJ

serv monitorizare trafic

2.718,00

305,00

204,31

66,99

\\

vvr *

^W71W

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

0,00

0,00

^£5DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul I 2013

Realizări

29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

9.053,25

9.053,25

100,00

30.000,00

Finanțare- proiecte PID

56

60.321,84

0,00

0,00

0,00

60.321,84

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,21

-166,21

100,00

-166,21

Active nefinanciare

71

17.720,53

1.541,74

1.529,61

99,21

-80,00

17.640,53

SECȚIUNEA DE FUNCTIONATRE

381.395,95

96.990,98

91.305,78

94,14

0,00

381.395,95

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

18.083,28

3.875,86

3.764,20

97,12

0,00

18.083,28

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

2.145,42

2.144,58

99,96

7.890,00

Bunuri si servicii

20

10.280,95

1.818,11

1.732,29

95,28

-3,06

10.277,89

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

25,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-112,67

-112,67

-112,67

100,00

3,06

-109,61

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

36.212,50

5.394,00

5.349,73

99,18

-140,00

36.072,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

4,00

3,60

90,00

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

10.653,00

0,00

0,00

0,00

-140,00

10.513,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

474,50

200,00

200,00

100,00

474,50

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

5.190,00

5.146,13

99,15

0,00

25.085,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

1.480,00

1.471,13

99,40

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

3.710,00

3.675,00

99,06

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

1.990,00

1.924,31

96,70

0,00

7.723,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

0,00

0,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

1.990,00

1.924,31

96,70

7.573,00

cf

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

1.807,00

1.806,94

100,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

7,00

6,94

99,14

/Ml

W

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

7,00

6,94

99,14

k

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

1.800,00

1.800,00

100,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

-

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul I 2013

Realizări 29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

INVATAMINT

6502

108.360,40

27.981,18

27.601,93

98,64

140,00

108.500,40

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

22.835,41

22.646,10

99,17

92.613,00

Bunuri si servicii

20

14.343,73

5.016,21

4.874,77

97,18

152,91

14.496,64

Transferuri către instituții publice

51

389,00

93,00

86,00

92,47

389,00

Asistenta sociala

57

40,00

4,54

4,54

100,00

40,00

Alte cheltuieli (burse)

59

991,50

48,85

7,35

15,05

991,50

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-16,83

-16,83

-16,83

100,00

-12,91

-29,74

SANATATE

6602

6.472,73

1.454,42

1.445,30

99,37

0,00

6.472,73

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

827,00

820,76

99,25

3.260,00

Bunuri si servicii

20

198,00

13,00

10,12

77,85

198,00

Transferuri către instituții publice

51

2.954,73

600,00

600,00

100,00

0,00

2.954,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

300,00

300,00

100,00

1.200,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

300,00

300,00

100,00

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

14,42

14,42

100,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

34.602,17

5.884,54

5.604,22

95,24

0,00

34.602,17

Bunuri si servicii - total- din care:

20

2.642,17

309,24

309,22

99,99

0,00

2.642,17

iluminat ornamental

1.600,00

0,00

0,00

0,00

1.600,00

spectacole artificii

34,00

32,24

32,24

100,00

34,00

acțiuni culturale

1.008,17

277,00

276,98

99,99

1.008,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.460,00

5.575,30

5.295,00

94,97

0,00

23.460,00

Casa de Cultura

800,00

175,00

175,00

100,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

1.240,00

1.240,00

100,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

860,00

860,00

100,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

2.380,30

2.100,00

88,22

^ 8.800,00

Administra] ia Parcului C-tin Stere

5.360,00

920,00

920,00

100,00

_

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.500,00

0,00

0,00

0,00

ch. Asociat SC FC Petrolul

8.000,00

0,00

0,00

0,00

\^.^8.o60q

reparații unitati de cult

500,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

---C ' n

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

34.167,37

7.785,82

7.756,90

99,63

w

■ ș j 34s^^^7

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

1.813,45

1.809,84

99,80

0,00*

^^WU31,OO

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul I 2013

Realizări

29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

1.398,00

1.394,80

99,77

4.551,00

Crese

1.480,00

415,45

415,04

99,90

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.723,35

240,35

217,33

90,42

0,00

1.723,35

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

18,00

17,20

95,56

1.191,00

Bunuri si servicii crese

460,00

150,00

149,15

99,43

460,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

21,95

21,95

0,58

2,64

21,95

Legea 350/2005

50,40

50,40

50,40

100,00

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.250,00

3.190,00

3.190,00

100,00

13.250,00

Asistenta sociala- total din care;

57

13.185,00

2.564,00

2.561,71

99,91

0,00

13.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

2.514,00

2.513,09

99,96

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

48,00

47,42

98,79

178,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

4.200,00

0,00

0,00

0,00

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

2,00

1,20

60,00

25,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-21,98

-21,98

-21,98

100,00

-21,98

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

34,839,50

9.659,91

7.656,50

79,26

0,00

34.839,50

Bunuri si servicii- total din care;

20

26.439,50

7.887,91

5.884,50

74,60

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

2.635,00

2.631,62

99,87

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care;

50

19.839,50

5.252,91

3.252,88

61,93

0,00

19.839,50

intretinere ceasuri publice

39,50

9,77

9,77

100,00

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

prestări servicii SGU PI.

19.300,00

5.243,14

3.243,11

61,85

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

1.772,00

1.772,00

100,00

8.400,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

22.232,00

5.800,00

5.724,17

98,69

0,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

22.232,00

5.800,00

5.724,17

98,69

_

Salubritate

20.700,00

5.530,00

5.474,65

99,00

/K-

ZZ>>20t70W^

apa meteo

1.532,00

270,00

249,52

92,41

Ls.

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

p

V

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

13.100,00

13.099,42

100,00

0,$£

29.500M'

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

29.500,00

13.100,00

13.099,42

100,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul I 2013

Realizări

29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

TRANSPORTURI

8402

41.718,00

12.258,25

9.572,16

78,09

0,00

41.718,00

Bunuri si servicii - din care:

20

11.884,21

3.371,21

685,12

20,32

0,00

11.884,21

reparații curente străzi

9.000,00

2.900,00

480,81

16,58

9.000,00

serv monitorizare trafic

2.718,00

305,00

204,31

66,99

2.718,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

0,00

66,99

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

9.053,25

9.053,25

100,00

30.000,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,21

-166,21

100,00

-166,21

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

171.044,01

5.323,22

2.835,47

53,27

0,00

171.044,01

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

318,40

0,00

0,00

0,00

0,00

318,40

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

0,00

0,00

0,00

161,54

Active nefinanciare

71

156,86

0,00

0,00

0,00

156,86

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

70,00

70,00

70,00

100,00

0,00

70,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (participare Ia capitalul social al

72

70,00

70,00

70,00

100,00

70,00

INVATAMANT

6502

5.176,98

25,47

25,47

100,00

0,00

5.176,98

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

0,00

0,00

0,00

90,80

Active nefinanciare

71

5.086,18

25,47

25,47

100,00

5.086,18

SANATATE

6602

944,73

0,00

0,00

0,00

0,00

944,73

Active nefinanciare

71

944,73

0,00

0,00

0,00

944,73

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

34.795,25

2.373,63

25,18

1,06

0,00

34.795,25

Finanțare- proiecte PID

56

21.810,03

2.373,63

25,18

1,06

21.810,03

Active nefinanciare

71

12.985,22

0,00

0,00

0,00

12.985,22

tag/yV

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

10.638,55

127,15

0,00

0,00

ît#38,55

Finanțare- proiecte PID

56

8.458,55

127,15

0,00

0,00

// •'??   ' Jeg

Ș^>,\^58,55

Active nefinanciare

71

2.180,00

0,00

0,00

0,00

ii "■> i               \

t

■ Xnso.oo

î

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

37.337,73

38,49

38,48

99,97

^^0,00

^417,73

Finanțare- proiecte PID

56

0,00

0,00

0,00

0,00

. 0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 142/08.04.2013

Prevederi bugetare trimestrul I 2013

Realizări

29.03.2013

Procent realizare trim.I

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

Active nefinanciare - din care:

71

37.337,73

38,49

38,48

99,97

80,00

37.417,73

active nefinanciare SGU

1.200,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

3.720,00

1.146,74

1.146,73

100,00

0,00

3.720,00

Active nefinanciare total din care:

71

3.720,00

1.146,74

1.146,73

100,00

3.720,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

06

3.720,00

1.146,74

1.146,73

100,00

3.720,00

TRANSPORTURI

8402

78.042,37

1.541,74

1.529,61

99,21

-80,00

77.962,37

Finanțare- proiecte PID

56

60.321,84

0,00

0,00

0,00

60.321,84

Active nefinanciare

71

17.720,53

1.541,74

1.529,61

99,21

-80,00

17.640,53

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA NR.2


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2013

RECTIFICARE 1mii leiB

1

2

3


finanțate din:


DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII


InfluenteAUTORITATI PUBLICE


Lucrări noi

Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant Instalație interioara de incalzire-Scoala nr. 1 "Radu Stanian"


78.338.88


156;86


156,86 :


156.86


156,86


 • 156.86

 • 156.86


4.673.81


2.392,81


2.392,81

2.225,00

1.000,00

110,00

500,00

500,00


85,00


85,00


1.412,00

3.540,00


30,00


26,00


%4t73


165,00

165,00


56.00


30,00


26,00


:76L73


165,00


165,00


Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-)

BUGET RECTIFICAT 1

Observații

TOTAL BUGET 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

\-.w .wwwwwww-*\ww-*w\-.w-.ww\w-.w\-.w\www

din care:

A

Lucrări in continuare

82.663,53

10.815,22

10.815,22

0,00

0,00

10.815,22

1

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

74.570,63

10.710,72

10.710,72

0,00

0,00

10.710,72

2013

2

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8.039,90

51,50

51,50

0,00

0,00

51,50

3

Pavilioane de vara (Proiectare+Executie)

53,00

53,00

53,00

0,00

0,00

53,00

B

Lucrări noi

3,589,54

90,00

90,00

0,00

0,00

90.00

1

Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stanescu (Proiectare+Executie)

89,54

40,00

40,00

0,00

0,00

40,00

2013

2

Dotări locuri de joaca

3.500,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,0(1

2.080,00

2.080.00

0.00

0,00

2.080,00

1

SF-Reab iii tare clădire + spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești (proiectare si execuție)

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

40,00

2

SF-Relocare Muzeul Petrolului

0.00

40,00

40,00

0,00

0,00

40,00

3

Dotări Sala Sporturilor (Olimpia)

0.00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

Cap.68.07.71

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

din care:

A

Lucruri în continuare

8.684,39

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

1

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

8.684,39

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2013

B

Lucrări noi

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

180,00

1

Racord termic, instalații termice si sanitare - Centrul de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

180,00

2013

Cap, 70.02 -71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

::<:::j6;l^Ț3<<<;

<<::Ș6;217;73<:$

din care

A

Lucrări in continuare

88.546,51

30.496,74

30.496,74

0,00

0,00

30.496,74

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

14.404,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

3

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD , Lotl+Lot2

14.463,00

7.185,50

7.185,50

0,00

0,00

7.185,50

2013

Lot l -Contract nr,24008/29.12.2011

4.570,50

4.570,50

0,00

4.570,50

Lot 2 -Contract nr.24007/29.12,2011

2.615,00

2.615,00

0,00

2.615,00

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,00

4

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

18.196,05

8.103,64

8.103,64

0,00

0,00

Lot 1 -Contract nr.23999/29.12,2011

2.458,94

2.458,94

Lot 2 -Contract nr.24000/29.12.2011

4.07933

4.079,33

//£o79,3?,.;'£

li

Lot 3 -Contract nr.24003/29.12.2011

1.565,37

1.565,37

(11.5'65,£ W;

' c

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,00

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest I

25.356,44

9.852,12

9.852,12

0,00

0,00

9.852,12

'^2013/7/

Lot 1 -Contract nr.24005/29.12.2011

3.945,22

3.945,22

3.945,22 'f

Lot 2 -Contract nr.24006/29.12.2011

4.549,40

4.549,40

4.549,40   '

Lot 3 -Contract nr.24004/29.12.2011

1.233,50

1.233,50

1.233,50

Servicii dirigentie șantier

124,00

124,00

124,00

Nr.

crL

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

BUGET

RECTIFICAT 1

Observații

TOTAL BUGET 2013

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

Influente

(■¥/-)

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

6

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

12.040,04

4.973,91

4.973,91

0,00

0,00

4.973,91

2013

Lot I -Contract nr.24002/29.12.2011

2.674,13

2.674,13

2.674,13

Lot 2 -Contract nr.24001/29.12.2011

2.299,78

2.299,78

2.299,78

Servicii dirigentîc șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL REABILITARE BLOCURI-30.115,17 inii tei

30.I15,17

30.115,17

7

RTE Cămin batrani strada Cosminele

350,00

350,00

350,00

0,00

0,00

350,00

2013

8

Alimentare cu energie termica din sistem centralizat bloc CFR Vest, Str. Domnisosri, nr. 101, Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2013

9

Deviere rețea apa str.Libcrtatii nr. I

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

15,00

2013

10

Extindere a branșamentelor de apa in cartierul Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca(RASP)

0,00

15,57

15,57

0,00

0,00

15,57

B

Lucraii noi

90,721,06

3.872,78

3.872,78

0,00

165,00

4.037.78

1

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr.S)

0,00

3.051,00

3.051,00

0,00

0,00

3.051,00

2013

2

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr. 14-(Teatrul de estrada)

1.761,67

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

2013

3

Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

88.959,39

2,00

2,00

0,00

0,00

2,00

2014

4

Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretului

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

5

Branșamente apa municipiul Ploiești Cart.Rudului, Eriolor, M.Bravu, Transilvaniei, A.Mureseanu RASP(dîvidende Apa Nova)

0,00

64,78

64,78

0,00

0,00

64,78

6

Sistematizare verticala, Iluminat public Cartier locuințe str, Gageni

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

200,00

7

Amenajarea centrului municipal de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice Ploiești

0,00

155,00

155,00

0,00

0,00

155,00

8

Alimentare cu energie electrica locuințe PMP Cartier Colonia Teleajan

0,00

0,00

0,00

0,00

85,00

85,00

9

Modernizare instalații electrice imobile PMP

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

('

Alte cheltuieli de investirii

31.728,2(1

1.768.21

1.768,21

0,00

-85.00

1.683.21

1

SF -Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

2013

2

SF Locuințe sociale Str. Lucemeî (cartier Bereasca)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

2013

3

SF, PT, DE Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

150,00

4

Expertize, consolidări, modernizări si reabilitări tehnice pir clădirile din patrimoniu Ploiești

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

5

Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor.

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

200,00

6

SF,PT,DE -Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(Teleajen)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

7

Schimbare destinație din cazarma în cămin de batrani, recompartimentate interioara - (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare)

0,00

165,00

165,00

0,00

-85,00

80,00

8

Amenajare imobil str. Independentei nr.21 (Actualizare PT)

31.660,20

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

2014

9

SF+PT+DE -Sistematizare verticala. Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

10

SF,PT,DE Iluminat public Cartier Tineretului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

11

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri cartier Bereasca- Actualizare PT

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

12

PUZ Cartier Gageni

68,00

39,00

39,00

0,00

0,00

13

PUZ Cartier ANL Str. Cosminele

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

8

14

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

315,00

315,00

0,00

0,00

11^ C' ‘

oM5,0Qfe

l

50

O

15

Actualizarea regulamentului privind construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești

0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

</ M

____. “4^

16

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

0,00

22,00

22,00

0,00

0,00

22^lh^_

Nr. crt.

Valoare

finanțate din:

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala conform SF

TOTAL BUGET 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

Influente

BUGET

RECTIFICAT 1

Observații

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

17

Reabilitare iluminat public

0,00

55,21

55,21

0,00

0,00

55,21

18

Pian urbanistic zonal PUZ Locuințe sociale strada Lucemei (Cartier Bereasca)

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

29,00

19

SF Toalete publice

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

85,00

20

SF PT DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic (Zona Statuia Mihai Viteazul)

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

85,00

Cap.74.02-7I

PROTECȚIA MEDIULUI

<:<■: jjțzșîoo

<:<3:720;00?<<:

din care

A

Lucrări in continuare

23.817,18

3.475,00

3.475,00

0,00

0,00

3.475,00

1

Modernizare si reabilitare străzi .inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord-i-zona Sud)+bransamente electrice statii pompare

20.904,00

990,00

990,00

0,00

0,00

990,00

2013

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (Str.Podețului)

2.913,18

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

3

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

0,00

2.385,00

2.385,00

0,00

0,00

2.385,00

2013

B

Lucrări noi

0.00

245.00

245,00

0,00

0,00

245,00

1

Harta strategica de zgomot

0,00

245,00

245,00

0,00

0,00

245,00

2013

Cap. 84.02.71

din care

A

Lucrări in continuare

121.815,71

8.661,03

8.661,03

0,00

1.652,70

10.313,73

1

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Arnota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olîmpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri. Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Angliei, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras.Corlatesti)

9.241,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganestî)

2.430,22

645,00

645,00

0,00

0,00

645,00

3

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

1.574,43

76,00

76,00

0,00

0,00

76,00

4

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioarei. Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Secîului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casio, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Vîctoras, Nicolae Filipescu, Metrului)- proiectare+executie

5.393,57

160,00

160,00

0,00

0,00

160,00

5

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautilor, Gomistilor) -proiectare+executie

4.835,12

93,00

93,00

0,00

0,00

93,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Ghe. Mateescu, Branciog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, Tazlau(Rev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor) -proiectare+executie

2.857,48

16,00

16,00

0,00

0,00

16,00

7

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu -proiectare+executie

1.933,07

110,00

110,00

0,00

0,00

110,00

8

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu -dirigentie de șantier

546,14

1,40

1,40

0,00

0,00

1,40

9

Reparație capitala strada Lapusna-dirigentie de șantier

688,00

3,70

3,70

0,00

0,00

3,70

10

Reabilitare si amenajare parcari bl. 35 A-G str. Malu Roșu -dirigentie de șantier

515,31

2,20

2,20

0,00

0,00

11

Modernizare str. Splaiului (tr. Str. Negru Voda-str. Dragos Vodă) -dirigentie de șantier

144,12

0,60

0,60

0,00

0,00

.....

12

Amenajare parcare B-dul Republicii bl A5, Aleea Codrului si Aleea Vlasiei -dirigentie de șantier

1.503,00

8,50

8,50

0,00

0,00

X-A-

13

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

9.483,10

1.240,00

1.240,00

0,00

0,00

C,?1.24o3^^

14

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare. Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

40.851,28

3.200,00

3.200,00

0,00

0,00 l,

C?3.20Q,b()X''

15

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str.Fratiei, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare, Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zânelor-inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita - inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

10.937,60

500,00

500,00

0,00

835,00

\^335,00 X

/ <7/

.V ‘W

16

Modernizare str. Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

362,60

200,00

200,00

0,00

0,00

200,00

■ JgO^ILE

17

Modernizare str. Vârful cu Dor, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

76,73

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

" ' 90 ZILE

Nr. crt

Ik

Valoare

finanțate din:

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala conform SF

TOTAL BUGET 2013

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

Influente

(+/-)

BUGET RECTIFICAT 1

Observații

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

18

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

5.500,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

19

Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari

1.024,99

84,13

84,13

0,00

0,00

84,13

20

Modernizare str. Buna Vestire

4.647,83

100,50

100,50

0,00

0,00

100,50

21

Modernizare str. Neptun

301,02

70,00

70,00

0,00

0,00

70,00

22

Amenajare parcari in cartier E.Vacarescu (proiectare+executie)

9.477,43

0,00

0,00

0,00

817,00

817,00

23

Refacere sisteme rutiere strada Costiței, Salva Vîseu, Tunari - proiectare+executie

514,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,20

24

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiu (proiectare+executie)

733,39

0,00

0,00

0,00

0,40

0,40

25

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central sud est (proiectare+executie)

6.244,28

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

B

Lucrări noi

47.422,30

7.698,50

7.698,50

0.00

-1.743.70

5.954,80

1

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12.708,18

7.188,50

7.188,50

0,00

-3.122,70

4.065,80

10 luni

2

Modernizare str. Văii

476,42

400,00

400,00

0,00

0,00

400,00

4 luni

3

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn), inclusiv actualizare Pt+DE

34.237,70

100,00

100,00

0,00

-90,00

10,00

12 luni

4

Realizare copertine refugiu calatori (statii RATP), (proiectare+executie)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

5

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

370,00

6

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

7

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

70,00

8

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

0,00

0,00

0,00

225,00

225,00

9

Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

10

Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

C

Alte cheltuieli de investiții

111.397,32

1.361.00

1.361,0(1

0.00

n,oti

1.372.00

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

2

Expertiza tehnica Regularizare parțiala parau Dambu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

3

PT+DE Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

4

DALI +PT+DE-Modemizare străzi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

5

DAL1+ PT+DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Făurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Crazna, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau)

0,00

350,00

350,00

0,00

-100,00

250,00

6

DALI Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram lancu. Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Barnutiu, Bicazului, Soveja, ialomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Branulut, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătura Lupeni 2)- inclusiv canalizare

12.661,90

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

7

PT+DE Reparație capitala trotuare B-dul Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

52,00

52,00

0,00

0,00

52,00

8

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

2,50

2,50

0,00

0,00

3 luni

9

SF+PT+DE Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

10

DALl+PT+DE Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00 z

A

—\ —

11

DALI+PT+DE Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

<w> l

12

DALI, PT DE- Modernizare str.Căprioarelor, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

)r

-z o i

13

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Izvoras

0,00

10,00

10,00

0,00

-5,00 X

5,0?^

i W -

14

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

10,00

10,00

0,00

-5,00

\

■A // w

15

DALl+PT+DE Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

X.      '

16

TTAÎ IJ-DT-LFIU Ma/I                                         r fi TI îl li 7 îl TT!

0,00

15,00

15,00

0,00

-5,00

10,00

Nr.

crt

a

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente

(+/-)

BUGET

RECTIFICAT 1

Observații

TOTAL BUGET 2013

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

17

SF Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

20,00

18

DALI+PT+DE Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

10,00

[ 10,00

0,00

0,00

10,00

19

SF+PT+DE Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

140,00

20

SF Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

1,50

21

DALI Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

15,00

22

SF+PT+DE Drum acces parc municipal Vest

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

23

DALI, PT DE Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

6,00

16,00

24

DALI, PT DE Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

20,00

30,00

25

SF+PT+DE-Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii si Str. Laboratorului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

26

SF+PT+DE Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si infiintare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

20,00

27

SF Pasaj intersecție str.Strandului cu Centura de Est

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

20,00

28

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal 1 (Mugurilor, Spicului, Țesătorilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, Freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Albisor -etapa 11 )

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

20,00

29

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal II(Ogorului, Pictor Rosenthal (după liniile CF), Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

20,00

30

Reamenajare intersecție str. Gh. Doja/Apelor/Postei, amenajare accese carosabile către incinta, construire poduri

8.054,90

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

31

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Gheorghe Doja (vis-â-vis SGU)

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

32

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Văleni (vis a vis BCR)

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

33

Dotări inchidere zona pietonala centrala

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

34

SF, PT, DE, Doc exproprieri Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exproprieri)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

150,00

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,


SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI


SERVICIUL INVESTIȚII
DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITATII CULTURA INVATAMANT SANATATE
DIRECTOR EXECITIV ADJUNCT,

Florina POPESCUSERVICIUL INFORMATICA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VIZAT,


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2013-2016mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2=3+4+5

3

4

5

6

7

IO I AI, CHELTUIELI                              ?:<: • J:.'

z<27IK64455(J<<

;;;<;78::338,88;;;7

:::^O <

<60;899,58:-;

Cap.51.02-71

AUTORITATI PUBLICE

LOIAL;.;.;.;.

.....i

I.LW- ...... •

din care:

(

Alte cheltuieli de investiții

0.00

156,86

156,86

0,00

0,00

0.00

1

Dotări Informatica

0,00

156,86

156,86

0,00

0,00

0,00

Cap.54.02-71

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

din care:

B

Lucrări noi

36.813,00

3.200,00

0,00

1.200,00

1.000,00

1.000,00

1

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest-Central de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori

36.813,00

3.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2

SAFE City

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

Cap.65.02-71

INVATAMANT

TOTAL

42.886,00

18.195,24

4.673,81

4.173,81

4.173,81

5.173,81

din care:

A

Lucrări in continuare

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

1

înlocuire tainplarie, refacere fațade, terenuri

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

B

Lucrări noi

6.073,00

15.496,43

2.225,00

3.923,81

4.173,81

1

Proiectare si execuție -Amenajare terenuri de sport la unitati de invatamant

3.953,00

3.000,00

1.000,00

1.000,00

500,00

W00A.? __p ă ,

2

Instalație interioara de incalzire-Scoala nr.l Radu Stanian

2.120,00

110,00

110,00

0,00

0,00

^0;00;

Săa- »

3

Centrale termice unitati de invatamant

0,00

2.000,00

0,00

500,00

1.000,00

V\ț00,00X\

4

Înlocuire tamplarie C.N. -l.L.Caragiale

0,00

3.500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

i\oo&,oo

5

Sala de Sport C.E. -V.Madgearu

0,00

1.000,00

500,00

500,00

0,00

d;oQ'r /

6

Inbumatatiri infrastructura tehnica pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar (Proiectare+Executie)

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00^

7

Sala de concerte Liceul de Arta Carmen Sylva

0,00

3.426,62

10,00

500,00

1.273,81

1.642,81

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2=34-4+5

3

4

5

6

7

8

Construire Grădiniță nr.20

0.00

410.00

10.00

200.00

200.00

0.00

9

Construire Grădiniță Bdul. Petrolului

0.00

1,964.81

10.00

223.81

200.00

1,531.00

C

Alte cheltuieli de investirii

0.00

306.00

56.01)

250.00

0.00

0.00

1

RTE Sala de sport Școala nr.28 Nicolae Balcescu

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2013

2

Proiectare - reabilitare corp anexa Colegiul National Mihai Viteazul

0.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

2013

4

Demolare Grădiniță nr.29

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

5

Proiectare clădire noua Grădiniță nr.29

0.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

SANATATE

din care:

B

Lucrări noi

0.00

100,085.00

165.00

27,320.00

33,495.25

39,104.75

I

Lucrări de extindere si consolidare -Spitalul Municipal Ploiești

0.00

165.00

165.00

0.00

0.00

0.00

2

Amenajare Spital Pediatrie Ploiești

0.00

99,920.00

0.00

27,320.00

33,495.25

39,104.75

('

Alte cheltuieli de investiții

0.00

599.73

599.73

0.00

0.00

0.00

1

PUZ, DALl-Amenajare Spital Pediatrie Ploiești (inclusiv avize)

0.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

2013

2

Dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Ploiești

0.00

489.73

489.73

0.00

0.00

0.00

3

SF-Modemizare Spitalul Municipal Ploiești (Shuller)

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

<<:<1:6<1:85;23><>

<<<(2<98S;22:<<<

:>:<f,000;»0<:c-

din care:

A

Lucrări in continuare

82,663.53

10,815.22

10,815.22

0.00

0.00

0.00

1

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

74,570.63

10,710.72

10,710.72

0.00

0.00

0.00

2013

2

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8,039.90

51.50

51.50

0.00

0.00

0.00

3

Pavilioane de vara (Proiectare+Executie)

53.00

53.00

53.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

3,589.54

3,290.00

90.00

1,150.00

1,050.00

1,000.00

1

Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stanescu (Proiectare+Executie)

89.54

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2013

2

Dotări locuri dejoacă

3,500.00

1,550.00

50.00

500.00

500.00

500.00

4

Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești (proiectare si execuție)

0.00

100.00

0.00

50.00

50.00

5

Bazin Olimpic de inot in Mun.Ploiesti

0.00

1.500.00

0.00

500.00

500.00

500.00^

3

Relocare Muzeul Petrolului

0.00

100.00

0.00

100.00

. xS

c

Alte cheltuieli de investiții

0.00

2,080.00

2,080.00

0.00

0.00

A—A

1

SF-Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0.00

40.00

40.00

0.00

0.00

£o.OO , L'V

2

Dotări Sala Sporturilor (Olimpia)

0.00

2.000.00

2,000.00

0.00

0.00

ÎMI

22 2013

3

SF-Relocare Muzeul Petrolului

0.00

40.00

40.00

0.00

0.00

H.0.-90

Cap.68.07.71

O.

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

.A 7/

din care:

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2=3+4+5

3

4

5

6

7

A

Lucrări in continuare

8.684,39

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

1

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

8.684,39

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2013

B

Literari noi

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

1

Racord termic- Centrul de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

2013

Cap. 70.02 -71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

::<:l:3;Ș6^1ii::$

din care

A

Lucrări in continuare

88.546,51

36.346,74

30.496,74

2.050,00

1.250,00

2.550,00

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

14.404,13

5.000,00

0,00

2.000,00

1.000,00

2.000,00

2013

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

700,00

0,00

0,00

200,00

500,00

2013

3

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD, Lotl-t*Lot2

14.463,00

7.185,50

7.185,50

0,00

0,00

0,00

2013

Lot 1 -Contract nr.24008/29.12.2011

4.570,50

Lot 2 -Contract nr.24007/29.12.2011

2.615,00

Servicii dirigentie șantier

4

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

18.196,05

8.103,64

8.103,64

0,00

0,00

0,00

2013

Lot 1 -Contract nr.23999/29.12.2011

2.458,94

Lot 2 -Contract nr.24000/29.12.2011

4.079,33

Lot 3 -Contract nr.24003/29.12.2011

1.565,37

Servicii dirigentie șantier

0,00

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

25.356,44

9.852,12

9.852,12

0,00

0,00

0,00

2013

Lot 1 -Contract nr.24005/29.12.2011

3.945,22

Lot 2 -Contract nr.24006/29.12.2011

4.549,40

Lot 3 -Contract nr.24004/29.12.2011

1.233,50

Servicii dirigentie șantier

124,00

6

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

12.040,04

4.973,91

4.973,91

0,00

0,00

S

Lot 1 -Contract nr.24002/29.12.2011

2.674,13

■t A

Lot 2 -Contract nr.24001/29.12.2011

2.299,78

ir

Servicii dirigentie șantier

0,00

Ui

7

RTE Cămin batrani strada Cosminele

350,00

350,00

350,00

0,00

0,00 '

krV’00

8

Alimentare cu energie termica din sistem centralizat bloc CFR Vest, Str. Domnisosri, nr.101, Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

9

Deviere rețea apa str.Libertății nr.l

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0’00“

2013

10

Extindere a branșamentelor de apa in cartierul Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca(RASP)

0,00

165,57

15,57

50,00

50,00

50,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2=3+4+5

3

4

5

6

7

B

Lucrări noi

90.721,06

28.151,97

4.037,78

7.000,00

6.450,00

10.664,19

I

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr.8)

0,00

3.051,00

3.051,00

0,00

0,00

0,00

2013

2

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr,14-(Teatrul de estrada)

1.761,67

700,00

300,00

400,00

0,00

0,00

2013

3

Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

88.959,39

20.616,19

2,00

5.000,00

5.000,00

10.614,19

4

Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretului

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

5

Branșamente apa municipiul Ploiești Cart.RuduIui, Eriolor, M.Bravu, Transilvaniei, A.Mureseanu RASP(dividende Apa Nova)

0,00

214,78

64,78

50,00

50,00

50,00

6

Sistematizare verticala, Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

0,00

600,00

200,00

200,00

200,00

0,00

8

Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0,00

500.00

0,00

300,00

200,00

0,00

2013

9

Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

IO

Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

1.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

11

Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(Teleajen)

0,00

1.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

12

Amenajare imobil str. Independentei nr.2I (Actualizare PT)

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

2014

13

Amenajare centru deșeuri

0,00

155,00

155,00

0,00

0,00

0,00

14

Alimentare cu energie electrica locuințe PMP Cartier Colonia Teleajan

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

15

Modernizare instalații electrice imobile PMP

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

C

Alte cheltuieli de investi iii

31.728.20

2.633.21

1.683,21

350.00

250.00

350.00

1

SF -Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

2013

2

SF Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

3

SF, PT, DE Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

4

Expertize, consolidări, modernizări si reabilitări tehnice ptr clădirile dtn patrimoniu Ploiești

0,00

300,00

100,00

100,00

50,00

50,00

5

Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor.

0,00

600,00

200,00

100,00

100,00

200,00

6

SF,PT,DE -Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(Teleajen)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

7

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara - (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

8

Amenajare imobil str. Independentei nr.21 (Actualizare PT)

31.660,20

130,00

80,00

50,00

0,00

0,00

2014

9

SF+PT+DE -Sistematizare verticala, Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2013

10

SF,PT,DE Iluminat public Cartier Tineretului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

2013

11

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri cartier Bereasca- Actualizare PT

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

2013

12

PUZ Cartier Gageni

68,00

39,00

39,00

0,00

0,00

0,00

:-2013

13

PUZ Cartier ANL Str. Cosminele

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

15

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

465,00

315,00

50,00

50,00

16

Actualizarea regulamentului privind construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești

0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

\v r

Oj,'

i-    T       .   //

17

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

0,00

22,00

22,00

0,00

0,00

w-.. V z

19

Reabilitare iluminat public

0,00

205,21

55,21

50,00

50,00

50,00^

20

Plan urbanistic zonal PUZ Locuințe sociale strada Lucemei (Cartierul Bereasca)

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

21

SGF Toalete publice

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2=3+4+5

3

4

5

6

7

22

SF PT DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic (zona statuia m.Viteazul)

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

Cap.74.02-71

PROTECȚIA MEDIULUI

a: tw»

TOTAL-. din care

A

Lucrări în continuare

23.817,18

3.475,00

3.475,00

0,00

0,00

0,00

1

Modernizare si reabilitare străzi .inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)+bransamente electrice statii pompare

20.904,00

990,00

990,00

0,00

0,00

0,00

2013

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (Str.Podetului)

2.913,18

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2013

3

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

0,00

2.385,00

2.385,00

0,00

0,00

0,00

2013

Lucrări noi

0,00

745,00

245,00

500,00

0,00

0,00

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Rafov II

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

2014

Harta strategica de zgomot

0,00

245,00

245,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 84.02.71

din care

A

Lucruri in continuare

121.815,71

10.313,73

10.313,73

0,00

0,00

0,00

1

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Amota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomîs, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Glieorgiie Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras,Corlatesti)

9.241,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)

2.430,22

645,00

645,00

0,00

0,00

0,00

3

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

1.574,43

76,00

76,00

0,00

0,00

0,00

4

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitîoarei, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae Filipescu, Motrului)- proiectare+executîe

5.393,57

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

5

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasut iști lor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautilor, Gomistilor) -proiectare+executie

4.835,12

93,00

93,00

0,00

0,00

0,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Ghe. Mateescu, Branciog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, TazlaufRev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor) -proiectare+executie

2.857,48

16,00

16,00

0,00

0,00

'""Vx

7

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu -dirigentie de șantier

546,14

1,40

1,40

0,00

0,00

8

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu -proiectare+executie

1.933,07

110,00

110,00

0,00

0,00

9

Reparație capitala strada Lapusna-dirigentie de șantier

688,00

3,70

3,70

0,00

0,00

O,00^

10

Reabilitare sî amenajare parcari bl. 35 A-G str. Malu Roșu -dirigentie de șantier

515,31

2,20

2,20

0,00

0,00

\<o,0o

v

11

Modernizare str. Splaiului (tr. Str. Negru Voda-str. Dragos Vodă) -dirigentie de șantier

144,12

0,60

0,60

0,00

0,00

12

Amenajare parcare B-dul Republicii bl A5, Aleea Codrului si Aleea Vlasiei -dirigentie de șantier

1.503,00

8,50

8,50

0,00

0,00

0,00

13

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

9.483,10

1.240,00

1.240,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2=3+4+5

3

4

5

6

7

14

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

40.851,28

3.200,00

3.200,00

0,00

0,00

0,00

15

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str.Fratiei, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare, Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zanelor-inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita -inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

10.937,60

1.335,00

1.335,00

0,00

0,00

0,00

16

Modernizare str. Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

362,60

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

90 ZILE

17

Modernizare str. Vârful cu Dor, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

76,73

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

90 ZILE

18

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

5.500,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

19

Amenajare pavaj pietonal Complex NORD si parcari

1.024,99

84,13

84,13

0,00

0,00

0,00

20

Modernizare str. Buna Vestire

4.647,83

100,50

100,50

0,00

0,00

0,00

21

Modernizare str. Neptun

301,02

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

22

Amenajare parcari in cartier E. Vacarescu (proiectare+executie)

9.477,43

817,00

817,00

0,00

0,00

0,00

23

Refacere sisteme rutiere strada Costîlei, Salva Viseu, Tunari - proiectare+executie

514,00

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

24

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiu (proiectare+executie)

733,39

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00

25

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central sud est (proiectare+executie)

6.244,28

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

B

Luciii ri noi

658.016,70

47.004,80

5.954,80

20.872,85

13.230,52

6.946,63

1

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12.708,18

8.748,80

4.065,80

4.683,00

0,00

0,00

10 luni

2

Realizare copertine refugiu calatori (statîi RATP), proiectare+executie

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

3

Modernizare str. Văii

476,42

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

4 luni

4

Creare pasaj de trecere între str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn), inclusiv actualizare Pt+DE

34.237,70

510,00

10,00

0,00

0,00

500,00

12 luni

5

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean)

50.099,00

900,00

0,00

200,00

200,00

500,00

2013

6

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

90.833,50

1.204,00

4,00

200,00

500,00

500,00

2016

7

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statîi adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 1 (bucla nord intersecție Republicii)

62.796,32

8.946,63

0,00

2.000,00

2.000,00

4.946,63

2015

8

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 2 (bucla Vest Bulevardul Republicii)

83.681,42

4.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2015

9

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 10i,cu lucrări vizând calea de rulare, statîi adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa I

35.654,89

4.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

10

Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

10,00

0,00

10,00

0,00

a,

11

Modernizare strazi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

Uoo

--JUCq---—

12

Modernizare strazi zona Eroilor (Cărvunarilor, Cal iman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Crazna, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau)

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00 z

AN

V

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2=3+4+5

3

4

5

6

7

13

Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevneî, Arcași lor, Ion Rusu Sirianu, Avram lancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutîu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătura Lupeni 2)-inclusîv canalizare- proiectare+executie

12.661,90

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

14

Reparație capitala trotuare strada Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

15

Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

3 luni

16

Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Bue 1, Bariera Buc.2 si înființare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

17

Pasaj intersecție str.Strandului cu Centura de Est - proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

18

Creșterea accesibilității in partea de este a municipiului Ploiești către Coridorul Pan-european TEN-IX prin realizarea pasajului rutier peste CF, in partea de S-E A municipiului Ploiești

87.710,52

1.754,00

0,00

754,00

500,00

500,00

19

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud I Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

19.620,20

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

20

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 2

73.695,13

13.494,37

0,00

7.463,85

6.030,52

0,00

2015

21

Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

22

Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

180,00

0,00

180,00

0,00

0,00

23

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

225,00

225,00

0,00

0,00

0,00

24

Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare

0,00

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

25

Modernizare str. Intrarea Izvoras

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

26

Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

27

Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

28

Modernizare strada Cemica, inclusiv canalizare

0,00

230,00

0,00

230,00

0,00

0,00

29

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia -proiectare+executie

0,00

370,00

370,00

0,00

0,00

0,00

30

Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

31

Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Str.Mugurilor, Spicului, Țesătorilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, freamătului, Steluțelor, Fundătura Tinerimî, Stupilor, Voila, Fundătura Boian, Albisori etapa II, Aleea berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, paraului, Intrarea Moara Noua)- proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

32

Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal 1I( după liniile CFR) Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intrarea Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)- proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00/^

____za. 4

c H u 3

33

Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

34

Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

35

Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)- proiectare+executie

1.015,00

10,00

0,00

10,00

0,00

-

36

Drum acces parc municipal Vest

2.146,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,0dW

-------------------'--------*

37

Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

380,00

300,00

80,00

0,00

0,00 X

y

38

Modernizare Str. Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0,00

757,00

500,00

257,00

0,00

0,00

Nr. crt.

4

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL

PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2=3+4+5

3

4

5

6

7

39

Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii cî Str. Laboratorului

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

40

Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exprorieri)

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

41

Amenajare parcare strada Văleni (vis a vis de BCR)

0,00

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

42

Amenajare parcare strada Ghe. Doja (vis a vis SGU)

0,00

75,00

0,00

75,00

0,00

0,00

43

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

103.342.42

1.372.00

1.372,00

0.00

0.00

0,00

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

2

Expertiza tehnica Regularizare parțiala parau Dambu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

3

PT+DE Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

4

DAL1 +PT+DE-Modemizare străzi cartier Rafov 11 (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

5

DAL1+ PT+DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Crazna, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau)

0,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

6

DALI Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei.Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram lancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bîcazului, Soveja, lalomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătura Lupeni 1, Fundătura Lupeni 2)inclusiv canalizare

12.661,90

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

7

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

8

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

3 luni

9

SF+PT+DE Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

10

DALI+PT+DE Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

11

DALI+PT+DE Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

12

DALI, PT DE- Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

13

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Izvoras

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

14

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

15

DALI+PT+DE Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

16

DALI+PT+DE Modernizare strada Cemica, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00/^

1—''sfy

17

SF Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00'-

________“ .1___

18

DALI+PT+DE Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

19

SF+PT+DE Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00Xj/c

20

SF Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

.         vl \   <

21

DALI Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2=3+4+5

3

4

5

6

7

22

SF+PT+DE Drum acces parc municipal Vest

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

23

DALI, PT DE Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

24

DAL1, PT DE Modernizare Str. Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

25

SF+PT+DE-Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii ci Str. Laboratorului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

26

SF+PT+DE Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si infiintare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

27

SF Pasaj intersecție str.Strandului cu Centura de EST

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

28

DALI- Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Str.Mugurilor, Spicului, Țesătorilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Albisori etapa II, Aleea berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, paraului, Intrarea Moara Noua)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

29

DALI- Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal 11( DUPĂ LINIE cfr) Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intrarea Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

30

Reamenajare intersecție str.Gh.Doja/Apelor/Postei, amenajare accese carosabile către incinta, construire poduri

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

31

SF+PT+DE Amenajare parcare str. Văleni (vis a vis BCR)

0,00

10,00

10,00

0,00

0.00

0,00

32

SF+PT+DE Amenajare parcare str. Gheorghe Doja (vis a vis SGU)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

33

Dotări includere zona pietonala centrala

0,00

80,00

80,00

0,00

0.00

0,00

34

SF, PT, DE, Doc exproprieri Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exproprieri)

0,00

150,00

150,00

0,00

0.00

0,00

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI


SERVICIUL INVESTIȚII
DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITATII CULTURA INVATAMANT SANATATEDIRECTOR EXECUTIV,

Mihaela IAMANDIDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Madalina CRĂCIUNDIRECTOR EXECITIV ADJUNCT,

Florina POPESCU

JUDEȚUL PRAHOVA

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2013 - sursa de finanțare bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform

HCL

142/08.04.2013

\\z ‘ nfluente (+7 )

<<

■■

S7/Bug6ț     '

'-rfegUticat-

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,829.57

70.00

3,899.57

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,829.57

70.00

3,899.57

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,829.57

70.00

3,899.57

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,236.00

0.00

3,236.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,498.00

0.00

2,498.00

Salarii de baza

10.01.01

1,880.00

1,880.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

20.00

20.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

390.00

390.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

208.00

208.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

738.00

0.00

738.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

520.00

520.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15.00

15.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

133.00

133.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

10.00

10.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

60.00

60.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

577.07

70.00

647.07

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

521.07

0.00

521.07

Furnituri de birou

20.01.01

20.00

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

30.00

30.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

246.00

246.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

45.00

45.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

20.00

20.00

Piese de schimb

20.01.06

15.00

15.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

35.00

35.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

30.00

30.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

80.07

80.07

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30.00

70.00

100 00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.0C

70.0C

100.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.0C

o.oc

3.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.0C

3.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.0C

5.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform a

HCL

142/08.04.2013

nfluente (+/; )

Rd&țj^

7

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

3.00

fa C/

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

V'^X \

w

Studii si cercetări

20.16

vW

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

L O     "

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

15.00

0.00

15.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15.00

15.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

16.50

0.00

16.50

Burse

59.01

16.50

16.50

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

o.oc

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

o.oc

o.oc

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

o.oc

o.oc

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

o.oc

o.oc

0.00

Plăti efectujrf^îb'd.ffitprecedfeHți si recuperate in anul curent

85.01

JUDEȚUL PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA „RARES VODĂ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI.


BUGET PE ANUL 2013 - sursa de finanțare bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 142/08.04.2013

Influente (+/-)

-Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,036.90

70.00

1,106.90

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,036.90

70.00

1,106.90

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,036.90

70.00

1,106.90

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

930.00

0.00

930.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

723.78

723.78

Salarii de baza

10.01.01

651.78

651.78

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

2.60

2.60

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

69.40

69.40

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

206.22

0.00

206.22

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

153.00

153.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3.70

3.70

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

38.40

38.40

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.12

1.12

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

10.00

10.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

88.90

70.00

158.90

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

82.70

0.00

82.70

Furnituri de birou

20.01.01

1.50

1.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.00

3.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

42.00

42.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12.00

12.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

Transport

20.01.07

5.50

5.50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11.00

11.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.00

1.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

6.70

6.70

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2.00

70.00

72.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

70.00

72.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 142/08.04.2013

Influente

(+/-)

Buget rectificat

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

z

£ <

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

3.00

Protecția muncii

20.14

/)> . 1.20

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

> > ■

Studii si cercetări

20.16

. /

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

V

7

/

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

;—7TFC4

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6.70

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

TITLULX ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

18.00

0.00

18.00

Burse

59.01

18.00

18.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+COd 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

//*/    Z\

ADM.FINANCIAR,
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Investiții


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Rectificare 1 buget local 2013 -

Capitolul 70.02-71- LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

 • B. Lucrări noi

8. Alimentare cu energie electrica locuințe PMP Cartier Colonia Teleajen

Municipiul Ploiești deține in proprietate privata in Colonia Teleajen 13 locuințe ce erau alimentate cu energie electrica din rețeaua S.C. Uztel S.A. Ploiești, unitate aflata in prezent in insolventa si in incapacitate de a mai furniza aceste servicii.

Pentru rezolvarea acestei situații ne propunem executarea de branșamente electrice si instalații de utilizare pentru alimentarea cu energie electrica a acestor locuințe.

In vederea realizării lucrărilor propunem alocarea din bugetul local a sumei de 85.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 85.000,00 lei (inclusiv TVA).

9. Modernizare instalații electrice imobile PMP

Având in vedere ca multe imobile deținute de municipalitate necesita modernizarea instalațiilor de alimentare cu energie electrica, propunem alocarea din bugetul local a sumei de 80.000 lei pentru realizarea acestui obiectiv.

Suma totala prevăzută in buget: 80.000 lei (inclusiv TVA).

 • C. Alte cheltuieli de investiții

7. Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare) Municipiul Ploiești, in parteneriat cu Fundația pentru copii Sfanțul Sava, a obtinut finanțare nerambursabila in vederea realizării obiectivului de investiții “Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara”, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritarifff Pjfmeniul ;

Major de Intervenție 3.2 — Reabilitarea, Modernizarea, dezvoltarea^Sfdcițifarea infrastructurii serviciilor sociale.

După începerea lucrărilor si desfacerea tencuielilor existente s-a con^Ma^Jc^pe

suprafața zidăriei exista modificări aduse pe parcursul exploatării clădirii: completări de zidărie pentru alte goluri existente, crearea de goluri, altele decât cele executate inițial, realizate pe parcursul utilizării clădirii.


Astfel, din cauza stadiului avansat de degradare al construcției s-a dispus sistarea lucrărilor si alocarea fonduri necesare realizării expertizei tehnice a clădirii in stadiul actual si refacerea proiectului tehnic.

Având in vedere incheierea contractului de servicii de proiectare, propunem diminuarea fondurilor alocate obiectivului cu suma de 85.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 80.000,00 lei (inclusiv TVA).

Director executiv, Mihaela Iamandi

Sef serviciu, Mariana Stochita


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


APROBAT


Iuliar


Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri


NOTA DE FUNDAMENTARE    '

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2013

RECTIFICARE 1

Toate modificările aduse reprezintă realocari intre pozițiile bugetare, neexistand suplimentari totale ale bugetului.

Capitolul 84.02.71 - TRANSPORTURI

A - Lucrări in continuare

Modernizare străzi in municipiul Ploiești - străzile : Frăției, Horatiu, Peris- inclusiv canalizare, Ecoului, drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zânelor- inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita - inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov -proiectare+executie

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 19769/13.11.2012, in valoare de 4.794.921,42 lei (inclusiv TVA.

Stadiul lucrării: 40%.

In vederea decontării facturilor fiscale, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 835.000 lei.

Amenajare parcari Cartier Enachita Vacarescu - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.10255/06.06.2012, in valoare de 8.280.013,20 lei (inclusivTVA).

Stadiul lucrării: 85%.

In vederea decontării facturilor fiscale, propunem introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 817.000 lei.

Pentru decontarea taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, se propune introducerea următoarelor poziții bugetare noi, astfel:

Refacere sistem rutier strada Costilei, Salva Viseu, Tunari-proiectare+executie- 200 lei;

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiu-proiectare+executie - 400 lei;

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central-sud-est, proiectare si execuție - 100 lei.

B - Lucrări noi

Parcare supraterana strada Cuza Vodă (proiectare si execira^

Municipiul Ploiești a incheiat contractul de lucrări nr. 7344/2ps^k^gS^^ valoare de 10.688.514,80 lei (inclusivTVA).

întrucât durata de execuție a contractului este de 10 luni, continua si in anul 2014, astfel incat propunem redistribuirea sumBîM&r 3.122.700 lei.

Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului (Podul de lemn) - inclusiv actualizare PT+DE

întrucât se intenționează incheierea unui contract in sistem credit furnizor cu o perioada de gratie de 3 ani, propunem redistribuirea sumei de 90.000 lei

Având in vedere intenția municipalității privind creșterea condițiilor de siguranța si confort a cetățenilor, in vederea derulării următoarelor contracte de execuție de lucrări, se propune introducerea următoarelor poziții bugetare noi, astfel:

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia— proiectare+executie-370.000 lei;

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)-70.000 lei;

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare - 225.000 lei;

Modernizarea strada Aviator Popescu Ciocănel, inclusiv canalizare-500.000 lei;

Modernizare strada Panciu, inclusiv canalizare - 300.000 lei.

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Gheorghe Doja (vis-a-vis SGU) -10.000 Iei.

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Văleni (vis-a-vis BCR)- 10.000 lei

Dotări închidere zona pietonala centrala- 80.000 lei

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

Pentru decontarea avizelor necesare obținerii Autorizației de Construire, propunem introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 4.000 lei.

C - Alte cheltuieli de investiții

întrucât nu au fost demarate procedurile de achiziție publica de servicii, propunem redistribuirea următoarelor sume:

DALI, PT+DE - Modernizare străzi zona Eroilor, străzile: Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Crazna, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Soldat Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau,-..

100.000 lei;                                                 Z? ' °

DALI, PT+DE - Modernizare strada Intrarea Izvoras - 5.000/^i^ X \

DALI, PT+DE - Modernizare străzi zona Intrarea Labirin^f lei;


DALI, PT+DE - Modernizare strada Cernica, inclusiv can            V

5.000 lei.

DALI, PT, DE Modernizare strada Panciu, inclusiv canalizare

In vederea elaborării documentației tehnice propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 6.000 lei.

DALI, PT, DE Modernizare strada Aviator Popescu Ciocănel, inclusiv canalizare

In vederea elaborării documentației tehnice propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 20.000 lei.

Având in vedere intenția municipalității de a se incheia contracte in sistem credit furnizor cu o perioada de gratie de 3 ani si ținând cont de prevederile O.U.G.nr.26/2012, Art.V, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, se propun in 2014 următoarele prevederi:

Modernizare Cartier Mitica Apostol -10.000 lei;

Modernizare străzi Cartier Rafov II (străzile: Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)- 10.000 lei;

Modernizare străzi zona Eroilor, străzile: Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Crazna, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Soldat Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau) -10.000 lei;

Modernizare străzi zona Buna Vestire (străzile: Rares Vodă, Plevnei, Arcași, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, Gh.Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni I, Fundătură Lupeni II), inclusiv canalizare -proiectare+executie -10.000 Iei;

Reparație capitala trotuare B-dul Republicii (tronson str.Soseaua Nordului - limita oraș) - 10.000 Iei;

Reparație capitala trotuare strada Gh.Gr.Cantacuzino (tronson Șoseaua Vestului - limita oraș) -10.000 lei;

Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane: Bariera București 1, Bariera București 2 si înființare pasaj subteran pietonal bariera trecere de pietoni UPG -10.000 lei;

Pasaj intersecție str.StranduIui cu Centura de Est - 10.000 Iei;

-10.000 lei;

Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Mugurilor, Spicului, Țesătorilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, Freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Albisor -etapa II) -10.000 lei;

Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal II (Ogorului, Pictor Rosenthal (după liniile CF), Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua) -10.000 lei;

Modernizare infrastructura Cartier Mimiu - 10.000 lei;

Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri zona vest-proiectare+executie -10.000 lei;

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale -zona magazin ALTEX - proiectare+executie - 10.000 lei;

Drum acces parc municipal vest -10.000 lei;

Sens giratoriu, intersecție B-dul Republicii si str.Laboratorului -10.000 lei;

Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exproprieri) -10.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV Ing.MihaelalAMANDI

SERVICIU REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Prin adresa nr.2712/10.05.2013 Colegiul Economic “Virgil Madgearu” solicita alocarea de la bugetul local a sumei de 70.000 lei necesara achiziționării de mobilier școlar.

Prin adresa nr.2711/10.05.2013 Școala Gimnaziala “Rares Vodă” solicita suplimentarea bugetului alocat unitatii de invatamant cu suma de 70.000 lei, necesara dotării localului din str.Rares Vodă nr.2 cu mobilier școlar.

Atașam adresele unităților de invatamant.

Urmare celor prezentate mai sus, va rugam sa analizați posibilitatea alocării de la bugetul local a sumelor solicitate de Școala Gimnaziala “Rares Vodă” si Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Director executiv,

Mihaela Iamandi


Director executiv adjunct,

Madalina CrăciunȘcoala Gimnazială                                        (m>-

Str. Vornicul Boldur Nr. 3 Tel/Fax: 0244-575021 PLOIEȘTI E-mail: scra.resvoda@yahoo.com CUI: 29168607 NR. 404/ 10.05.2013

A/r -MU/lo. oS-AoHCĂTRE,

Primăria Ploiești Direcția Tehnic-Investiții

Va rugam sa ne suplimentați bugetul scolii la capitolul bunuri si servicii cu suma de 70.000 lei pentru completarea mobilierului școlar in localul din str. Rares Vodă nr.2.

Solicitam aceasta suma pentru dotarea tuturor spatiilor de invatamant din acest local care a. fost reabilitat si in care trebuie sa desfășurăm cursuri începând cu 15.09.2013.

/ DIRECTOR, .

Prof, D.umitracjib Ion


Administrator Financiar, Panaitespu Steliana


Q -

X.••AA-M ^.2^//O.or.2o/3.

MINISTERUL EDUCAȚIEI NATIONAL

COLEGIUL ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU”

PLOIEȘTI, STR. RUDULUINR. 24


CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Va rugam sa ne aprobați suplimentarea bugetului de cheltuieli cu suma de 70 000 lei necesata achiziționării de mobilier (pupitre, scaune, dulapuri etc.) in vederea inlocuirii celui existent.

Menționam ca acestea ne sunt necesare deoarece școala este implicata in proiecte internaționale si naționale precum:

 • - COMENIUS MULTILATERAL

 • - POLONIA INTERCULTURAL

 • -  TURCIA, TRADIȚII

De asemenea, unitatea noastra școlara este centru de examene naționale (olimpiade, concursuri pe meserii) si prin urmare desfasurarea acestora necesita dotări suplimentare si modernizarea celor existente./ CONTABIL!MUNICIPIUL PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România
Avizat


r Director, Direcția Economica 13 MAY2013

/ Avizat

Director,

13.05.2013

REFERAT

Având in vedere faptul ca suma de 16.000 lei de la poziția 4 a Bugetului pe anul 2013, cont 67.02, “Festivalul International de Poezie “Nichita Stanescu” a ramas neutilizata, va rog sa aprobați redistribuirea acestei sume la poziția 10, “”Zilele Orașului Ploiești”.


Daniela Constantin Șef Se

întocmit,

Paula Tache

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Vizat,

Iulian BădescuDIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

Compartimentul Organizare Evenimente

TOTAL COMPARTIMENT : 1.000.000 lei

Cont 67.02

BUGET PE ANUL 2013

Rectificat conform HCL_______/15.05.2013

NR. CRT.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA

(PERIOADA)

PREVEDERE CF. HCL 142/ 8.04.2013

JUSTIFICARE

INFLUENTE +/-

PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE

1.

Ziua naționala a culturii

15 ianuarie

2.000 lei

Bugetul reprezintă cost masa invitați la manifestarea     dedicate     zilei     culturii

(academicieni, persoane oficiale).

2.

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu, ediția a IV-a

14-17

martie

5.000 lei

Concurs național la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara.

Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

3.

Lebădă de cristal

23 martie

2.500 lei

Concurs regional de dans clasic si contemporan, adresat copiilor. Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

4.

Festivalul International

J

de Poezie "Nichita Stănescu”, ed. a-XXV-a

29-31

martie

50.000 lei

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic, prilejuita de implinirea a 80 de ani de la nașterea lui Nichita Stănescu.

 • - Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita”

 • - Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie si Premiul pentru Opera Omnia)

 • - Bursa Nichita Stănescu

 • - Medalie omagiala

- 16.000 lei

34.000 lei

VZV’

v*\     '

 • - Prestație artistica spectacol (Ion Caramitru si alti artiști)

 • - Cheltuieli neprevăzute

5.

Olimpiada Naționala de psihologie si pedagogie

01-05

aprilie

15.000 lei

Concurs național, sub egida Ministerului Educației Educației, in parteneriat cu Primăria Ploiești. Banii alocați vor asigura premiile oferite câștigătorilor fazei naționale, de către Primăria Ploiești

6.

Concurs inter-regional"Științe și tehnologii”, ediția a IlI-a Parteneriat cu Colegiul Tehnic "Elie Radu”

01-04 aprilie

3.000 lei

Premii oferite câștigătorilor.

7.

Eurodans

25-28

aprilie

8.000 lei

Festival - concurs internațional de arta coregrafica. Banii alocați vor asigura premiile oferite câștigătorilor fazei naționale, de către Primăria Ploiești

8.

Saptamana de Excelenta pentru Elevi, ediția a XH-a

Prima jumătate a lunii mai

35.000 lei

Premierea elevilor câștigători ai olimpiadelor la nivel național, organizate sub egida Ministerului Educației

9.

Parteneriat multilateral Comenius -Shape (Ministerul Educației Naționale, Primăria Ploiești, Școala « Mihai Eminescu »)

20 - 26 mai

10.500 lei

Bugetul reprezintă asigurarea transportului la obictivele turistice menționate in proiect, pentru cei 50 de elevi si 40 cadre didactice din Romania si tarile partenere.

A       ■

i'

’ V Ss* -

X 7 * ; X

10.

Zilele Orașului

Ploiești

Mai - iunie

296.000 lei

Bugetul reprezintă:

 • -  Cazare și masă oaspeți

 • -  Concerte muzică populară, teatru de revistă,

 • -  Spectacole artificii

 • -  Concursuri (premii în bani și obiecte] etc.

 • -  Cheltuieli neprevăzute

+ 16.000 lei

312.000 lei

11.

Copilăria inunda batranul bulevard

1 iunie

10.000 lei

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulete, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 copii participanti

12.

Parteneriat in proiectul internațional Colegiul Economic Virgil Madgearu -Wordle Hight School Manchester Marea Britanie

Prima jumătate a lunii iunie

10.000 lei

Banii vor asigura: cazare, masa cadre didactice participante si transport si masa elevi obiective turistice Valea Prahovei si Valea Teleajenului

13.

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii, ediția a XVI-a

14 - 17 iunie

5.000 lei

Concurs al formațiilor de teatru de revista din Romania.

Bugetul reprezintă premiile acordate de către Primăria Ploiești participantilor.

14.

Activitati in perioada verii

15.06-05.09

100.000 lei

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

15.

Saloanele de primavara/ toamna ale filialei Uniunii Artiștilor

Lunile aprilie si noiembrie

35.000 lei

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania. Lucrarea premiata este donata de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate.de membrii

Plastici

UAP.

16.

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

1 Octombrie

62.000 Lei

Bugetul reprezintă:

 • - Spectacol organizat la Casa de Cultură a Sindicatelor

 • - Masă festivă pentru aprox. 500 persoane

 • - Premii

 • - Cadouri

 • - Alte acțiuni neprevăzute

17.

Ziua Internaționala a Profesorului (a Educației)

5 octombrie

7.000 lei

Premiere profesorii care au pregătit olimpicii la nivel național si internațional.

Desemnarea Elevului si Profesorului Anului, premierea acestora.

18.

Cine suntem ?

Rromii...

6 decembrie

3.000 lei

Bugetul reprezintă achiziționarea de cadouri pentru copiii rromi, participanti la manifestarea interetnica.

19.

Sărbătorile de Iarnă

01-31 Decembrie

250.000 lei

Bugetul reprezintă:

-Concerte susținute în perioada 1 Decembrie -31 Decembrie și de Revelion

 • - Cadouri pentru colindători și pentru Case de Copii

 • - Amenajare parc distracții pentru copii

 • - Amenajare Casuta lui Mos Crăciun

 • - Alte acțiuni neprevăzute

20.

Semicentenar compozitor Paul Constantinescu

20 decembrie

15.000 lei

Comemorarea semicentenarului mortii lui Paul Constantinescu

Premiere câștigători concursul național de interpretare a Muzicii Clasice “Paul Constantinescu”, ediția a XVII-a

Alte activitati care sa marcheze 50 de ani de la moartea compozitorului (medalii omagiale, editare cârti)

-----"P

21.

«Icoana din sufletul

‘1 !__■

17-21 decembrie

2.000 lei

Premii pentru elevii - expozanți (Liceul de Arta “Carmen Sylva”)

'-/q.    'x/

22.

Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor Ploiești

Pe tot parcursul anului

15.000 lei

Costuri parțiale proiecte, asigurare transport, cazare, masa, taxa participare la regionale si naționala Mașter Forum.Organizare alegeri mandat nou.

23.

Acțiuni cu caracter social

Pe parcursul anului

5.000 lei

Bugetul este destinat achiziționării de produse ce urmează a fi oferite pensionarilor și altor persoane cu venituri scăzute,    cu ocazia

sărbătorilor religioase (Paste, Crăciun, etc) Alte acțiuni cu caracter social

24.

Activități sportive

Pe parcursul anului

25.000 lei

Gale de premiere (premii în bani și obiecte, etc)

25.

Club AES (Asociația de Educație Sociala) debate

Neprecizate, inca

10.000 lei

Bugetul alocat reprezintă organizare si premii pentru :

 • - Fiat debate! - competiție internaționala dezbateri

 • - Idea Youth Forum - competiție internaționala de dezbateri

 • - Campionatul National de dezbateri

26.

Club ARGO -debate

Neprecizat, inca

10.000 lei

International Debate Tournement European

Schools Debating

Bugetul reprezintă taxa participare debateri si trainer competiții internaționale

27.

Transport

Neprecizat, inca

9.000 lei

Transport către Regia Publica Locala a Pădurilor Kronstadt RA, din Brașov, conform sentinței judecătorești

Milena Perpelea Director

p
Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Veniturile bugetelor locale

.00

imp pe profit

0102

.00

Imp pe profit de la ag. ec.

010201

.00

Imp.ven. din transfer prop imo

0302

.00

Imp.ven. transf.propr.imobiliar

030218

.00

Cote si sume def.din imp ven.

0402

.00

Cote defal.din imp.pe venit

040201

.00

Sume alocate ptr echilibrare

040204

.00

Ate impozite pe venit

0502

.00

Alte impozite pe venit

050250

.00

Imp si taxe pe propietate

0702

.00

Impozit pe clădiri

070201

.00

Impozit pe clădiri pers.fizice

07020101

.00

Impozit pe clădiri pers.jurid.

07020102

.00

impozit pe terenuri

070202

.00

Impozit pe terenuri pers.fiz.

07020201

.00

Impozit pe terenuri pers.jur.

07020202

.00

Imp teren din extrav-ani prece

07020203

.00

Taxe jud.de timbru si alte tax

070203

.00

Sume defalcate din TVA

1102

.00

Sume def.din TVA fin.che PP

110202

.00

Sume def din TVA ptr ech.BL

110206

.00

Alte imp.si taxe generale

1202

.00

Taxe hoteliere

120207

.00

taxe pe servicii specifice

1502

.00

Impozit pe spectacole

150201

.00

Taxe pe utiliz.bunurilor

1602

.00

Impozit pe mij. de transport

160202

.00

Imp pe mij de transport PF

16020201

.00

Impozit pe mijloace tr PJ

16020202

.00

Taxe si tarife pt.elib.de lic.

160203

.00

Alte taxe pe utiliz. bunurilor

160250

.00

Venituri din propietate

3002

.00

Venituri din concesiuni

300205

.00

Venituri din prestări servicii

3302

.00

Venit.din prestări de servicii

330208

.00

Cont.pers.benef.ale cantin.aj

330212

.00

Venit.din taxe admin.elib.perm

3402

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

.00

Alte venit.din taxe administ.

340250

.00

Amenzi, penalitati,confiscări

3502

.00

Venitdin amenzi si alte sanct

350201

.00

Incasari din valorif.bunurilor

350203

.00

Alte amenzi,penal.si confiscar

350250

.00


Incasari/Plati

î!i^iDi^p6nib'îi

177,152,958.49

.00

5,512.00

.00

5,512.00

.00

1,075,616.75

.00

1,075,616.75

.00

64,652,105.66

.00

64,509,995.00

.00

142,110.66

.00

432,665.47

.00

432,665.47

.00

44,685,718.57

‘.00

37,577,309.41

.00

10,083,310.49

.00

27,493,998.92

.00

5,588,426.26

.00

2,056,553.89

.00

3,527,375.87

.00

4,496.50

.00

1,519,982.90

.00

47,241,000.00

.00

46,281,000.00

.00

960,000.00

.00

78,148.52

.00

78,148.52

.00

33,007.39

.00

33,007.39

.00

9,296,384.93

.00

8,534,569.88

.00

4,762,206.36

.00

3,772,363.52

.00

715,118.29

.00

46,696.76

.00

2,877,170.69

.00

2,877,170.69

.00

1,158,992.54

.00

1,148,140.00

.00

10,852.54

.00

361,498.53

.00

360,498.53

.00

1,000.00

.00

2,192,441.12

.00

2,145,213.77

.00

25,057.00

.00

22,170.35

.00


Venituri/Cheltuieli

Cod

Diverse venituri

3602

.00

357,302.07

.00

Ven din prescripție extinctiva

360201

.00

961.00

.00

Varsaminte din veniturile disp

360205

.00

4.00

.00

Taxe speciale

360206

.00

29,063.32

.00

Alte venituri

360250

.00

327,273.75

.00

Transferuri voluntare

3702

.00

2,369.00

.00

Donații si sponsorizări

370201

.00

2,369.00

.00

Vărs, din SF pt. fin. SD

370203

.00

16,459,710.00

.00

Varsaminte din SF

370204

.00

16,459,710.00

.00

Venit.din valorif.unor bunuri

3902

.00

327,977.48

.00

Venit.din valorif.unor bunuri

390201

.00

304,184.12

.00

Venit.din vanzarea locuințelor

390203

.00

23,791.36

.00

Venitdin vanz.unor bunuri

390207

.00

2.00

.00

Incas.din ramb.imprumut.acord

4002

.00

70,000.00

.00

Sume din exc.BL util pt.fin SD

400214

.00

70,000.00

.00

Subv de la bugetul de stat

4202

.00

858,003.20

.00

Subv.primite pt.finantarea act

420210

.00

2,937.80

.00

Subv.buget stat-FEN postaderar

420220

.00

745,346.40

.00

Subv. încălzire locuința

420234

.00

91,419.00

.00

Subv din bs pt fin sanatatii

420241

.00

18,300.00

.00

F.E.D.R.

4502

.00

1,447,044.57

.00

FD.EUROP.DE dezv.reg.

450201

.00

1,447,044.57

.00

FEDR-Sume pr.pt pl.ani anter.

45020102

.00

1,447,044.57

.00

Cheltuielile bugetelor locale

217,652,907.00

160,806,132.04

56,846,774.96

Autoritati publice act.ext.

5102

8,336,340.00

5,541,327.61

2,795,012.39

TITL.I.Cheltuieli de personal

510210

4,300,840.00

3,499,106.22

801,733.78

TITL.II.Bunuri si servicii

510220

4,010,500.00

2,126,839.39

1,883,660.61

TITL.VIII. Asistenta sociala

510257

25,000.00

25,000.00

.00

Pl.ef.ani prec. rec. an curent

510285

.00

109,618.00

.00

Plăti ani precedent! SF

51028596

.00

109,618.00

.00

Alte serv.publice generale

5402

10,761,000.00

6,726,167.44

4,034,832.56

TITL.II.Bunuri si servicii

540220

4,000.00

3,596.68

403.32

TITLVI.Transf.intre unitati

540251

350,000.00

310,000.00

40,000.00

TITLU VI.TRS INTRE UNITATI SF

54025196

350,000.00

310,000.00

40,000.00

TITL.XI. Active financiare

540272

70,000.00

70,000.00

.00

TITL.XIII.Rambursări de credit

540281

10,337,000.00

6,346,130.76

3,990,869.24

ASPG Rambur. de credite

54028196

10,337,000.00

6,346,130.76

3,990,869.24

Pl.ef.ani prec.rec.an curent

540285

.00

3,560.00

.00

Plăti ani preced. SF

54028596

.00

3,560.00

.00

Dobânzi

5502

3,964,350.00

2,540,573.30

1,423,776.70

TITL II, - bunuri si servicii

550220

50,000.00

.00

50,000.00

TITL.IIL Dobânzi

550230

3,914,350.00

2,540,573.30

1,373,776.70

Ordine pub.si siguranța

6102

3,757,000.00

2,407,682.67

1,349,317.33

TITL.ll.Bunuri si servicii

610220

27,000.00

7,682.67

19,317.33Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

TITL.VI.Transf.intre unitati

610251

3,730,000.00

TITLVI.TRANS INTR UNITATI SF

61025196

3,730,000.00

Invatamant

6502

49,841,478.00

TITL.l.Cheltuieli de personal

650210

39,674,700.00

TITL.il.Bunuri si servicii

650220

7,268,710.00

TITL.VI.Transf.intre unitati

650251

223,000.00

Transf. intre unitatati SF

65025196

223,000.00

INV. - PROIECTE FEN

650256

30,200.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

650257

10,000.00

TITL.IX. Alte cheltuieli

650259

259,000.00

TITL.X. Active nefinanciare

650271

2,375,868.00

Pl.ef.ani pr.rec, an curent

650285

.00

Plăti ani preced. SF

65028596

.00

Sanatate

6602

2,414,600.00

TITL.l.Cheltuieli de personal

660210

1,097,650.00

TITL.il,Bunuri si servicii

660220

13,950.00

TITL.VI.Transf.intre unitati

660251

1,268,000.00

Trans. intre unitati SF

66025196

1,268,000.00

TITLVIII. Asistenta sociala

660257

35,000.00

Cultura recreere si religie

6702

19,314,531.00

TITL.il.Bunuri si servicii

670220

1,678,685.00

TITL.VI.Transf.intre unitati

670251

13,633,750.00

Trans. intre unitati SF

67025196

13,633,750.00

Cultura.recreere si religie

670256

80,176,00

TITL. IX. Alte cheltuieli

670259

500,000.00

TITL.X. Active nefinanciare

670271

3,421,920.00

Asig si asistenta sociala

6802

17,807,592.00

TITL.l.Cheltuieli de personal

680210

3,016,400.00

TITL. II. Bunuri si servicii

680220

309,844.00

TITL.VI.Transf.intre unitati

680251

6,976,000.00

TITL VI.TRANSFER INTRE UNITATI

68025196

6,976,000.00

Asig si as soc-priecte FEN

680256

2,255,000.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

680257

4,250,348.00

TITL.X. Active nefinanciare

680271

1,000,000.00

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

680285

.00

Plăti ani preced. SF

68028596

.00

Locuințe,servsi dezv.publica

7002

34,728,305.00

TITL.II.Bunuri si servicii

700220

12,745,800.00

TITL.VLTransf.intre unitati

700251

3,944,000.00

TITL VI.TRANS INTRE UNIT SF

70025196

3,944,000.00

TITL.X. Active nefinanciare

700271

18,038,505.00

Protecția mediului

7402

14,455,510.00

TITL.II.Bunuri si servicii

740220

11,570,500.00

TITL.X. Active nefinanciare

740271

2,885,010.00


Incasari/Plati

Disponibil

2,400,000.00

1,330,000.00

2,400,000.00

1,330,000.00

46,444,166.82

3,397,311.18

38,896,495.00

778,205.00

6,540,508.48

728,201.52

126,000.00

97,000.00

126,000.00

97,000.00

.00

30,200.00

5,507.17

4,492.83

127,559.00

131,441.00

777,837.17

1,598,030.83

29,740.00

.00

29,740.00

.00

2,026,037.89

388,562.11

1,090,998.00

6,652.00

13,160.95

789.05

900,000.00

368,000.00

900,000.00

368,000.00

21,878.94

13,121.06

10,164,018.35

9,150,512.65

1,336,288.91

342,396.09

8,725,000.00

4,908,750.00

8,725,000.00

4,908,750.00

50,351.98

29,824.02

.00

500,000.00

52,377.46

3,369,542.54

14,400,206.46

3,407,385.54

2,999,394.00

17,006.00

276,915.06

32,928.94

4,739,429.00

2,236,571.00

4,739,429.00

2,236,571.00

2,190,880.77

64,119.23

4,215,668.24

34,679.76

.00

1,000,000.00

22,080.61

.00

22,080.61

.00

21,450,910.16

13,277,394.84

8,073,453.50

4,672,346.50

3,272,000.00

672,000.00

3,272,000.00

672,000.00

10,105,456.66

7,933,048.34

9,347,752.68

5,107,757.32

7,818,941.59

3,751,558.41

1,528,811.09

1,356,198.91


Contul de execuție al bugetului local


la data de: 13-MAY-13MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An: 2013 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/pfetiif       V A tîfsfkxifbil

Combustibilisi energie

8102

23,100,000.00

18,955,526.31

4,144,473.69

TITL.lV. Subvenții

810240

23,100,000.00

18,955,526.31

4,144,473.69

Transporturi

8402

29,172,201.00

20,801,762.35

8,370,438.65

TITL.il.Bunuri si servicii

840220

5,311,210.00

2,946,003.73

2,365,206.27

TITL.IV. Subvenții

840240

17,053,250.00

14,123,458.00

2,929,792.00

TITL.X. Active nefinanciare

840271

6,807,741.00

3,898,510.62

2,909,230.38

Pi.ef.ani pr.rec.an curent

840285

.00

166,210.00

.00

Plăti ani preced. SF

84028596

.00

166,210.00

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

16,346,826.45

.00


întocmit,


Sef serviciu ,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAI^^ PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROG

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești

și a emis:


SECRETAR,

Sanda Dragulea


Data:  /    Q$~.