Hotărârea nr. 175/2013

Hotãrârea nr. 175 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 75/2013

PUBLICE, CONTRACTE


SERIVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE (2Z 1 6

Către,

-3 -02-2016


Serviciul Relația cu Consiliul Local

Prin prezenta vă facem cunoscut că prin Decizia nr. 3155/15.12.2015, definitivă, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești - Secția a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 4591/105/2013 (reclamant Prefectul Județului Prahova), au fost anulate Hotărârile nr. 75/2013 și 175/2013 ale Consiliului Local Ploiești.

Anexăm hotărârea judecătorească mai sus menționată.

Cu considerație,


ROMÂNIA CURTEA DE APEL PLOIEȘTI

SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Dosar nr. 4591/105/2013

DECIZIA NR. 3155

Ședința publică din data de 15 decembrie 2015

Președinte - Stoicescu Maria Judecători - Duboșaru Rodica

- Secrețeanu Adriana Florina Grefier - Petre Georgiana Roxana

Pe rol fiind soluționarea recursurilor declarate de reclamantul Prefectul Județului Prah o cu sediul în Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2, jud. Prahova și intervenientul Consiliul Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2, jud. Prahova, împotriva sentinței nr. 1200 din data de 25 mai 2015 pronunțate de Tribunalul Prahova în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bd. Republicii nr. 2, jud. Prahova și intervenienta SC Marin Stelian Transport International Marfa și Persoane SRL, cu sediul în Ploiești, str. Zăvoiului, nr. 15, jud. Prahova.

Recursurile sunt timbrate cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 100 lei fiecare, potrivit chitanței nr. 514311/28.09.2015 și O.P. nr. 3846/23.09.2015, acestea fiind anulate de către instanță și atașate la dosarul cauzei.

La apelul nominal făcut în ședință publică, au răspuns recurentul-reclamant Prefectul Județului Prahova, prin consilier juridic Ariciu Ana, recurentul-intervenient Consiliul Județean Prahova, prin consilier juridic Tudorache Gabriela, intimatul-pârât Consiliul Local Ploiești, prin consilier juridic Dobrescu Cătălin și intimata-intervenientă SC Marin Stelian Transport International Marfa și Persoane SRL, reprezentată de avocat Dumitru Dan din cadrul Baroului Prahova.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, învederându-se instanței că recursurile se află la primul termen de judecată, sunt motivate și legal timbrate, iar prin serviciul registratură intimații au depus întâmpinare, după care,

Intimatul-pârât Consiliul Local Ploiești, prin consilier juridic Dobrescu Cătălin solicită admiterea excepției nulității recursului promovat - de Instituția Prefectului județului Prahova, întrucât prin cererea de recurs nu a fost criticată sentința instanței de fond sub aspectul temeiurilor juridice aplicabile speței, reluarea prin cererea de recurs a considerentelor formulate în cererea de chemare în judecată nu se poate constitui într-o critică de nelegalitate a sentinței, sancțiunea aplicabilă este cea prevăzută de art. 486 alin.l lit. d și alin.3 Cod pr.civilă, respectiv nulitatea recursului.

Recurenta nu a indicat nici unul dintre cazurile de casare reglementate de art. 488 pct. 1-8 Cod pr.civilă, în soluționarea excepției invocate urmând a fi avut în vedere și caracterul net devolutiv al recursului, caracter ce decurge din chiar motivele de casare prevăzute la textul de lege anterior menționat.

-2-

Intimata-intervenientă SC Marin Stelian Transport International Marfa și Persoane SRL, reprezentată de avocat Dumitru Dan, solicită admiterea aceleiași excepții a nulității recursului pentru motivele detaliate în cuprinsul întâmpinării.

Recurentul-reclamant Prefectul Județului Prahova, prin consilier juridic Ariciu Ana, solicită respingerea excepției invocate, întrucât neindicarea unuia dintre cazurile de casare s-a datorat unei regretabile erori de dactilografiere, însă prin răspunsul la întâmpinare s-au indicat temeiul legal al recursului, dispozițiile art. 488 Cod pr.civilă.

Curtea, deliberând, respinge excepția nulității recursului promovat de instituția reclamantă invocată de intimatul-pârât și intimata-intervenientă, întrucât criticile dezvoltate în calea de atac promovată pot fi încadrate în unul din cazurile de casare prevăzute de art. 488 Cod pr.civilă, astfel cum permit dispozițiile art. 489 alin.2 din același cod, de altfel prin răspunsul la întâmpinare instituția reclamantă indicând în concret unul din cazurile de casare.

Curtea, luând act că nu se formulează alte cereri, în conformitate cu dispozițiile art. 392 Cod pr.civilă declară deschise dezbaterile și acordă cuvântul asupra recursurilor promovate.

RecurentuLreclamant Prefectul Județului Prahova, prin consilier juridic Ariciu Ana, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, casarea sentinței recurate și anularea hotărârilor de consiliu local nr. 75/27.02.2013 și nr. 175/29.04.2013 ca fiind nelegale, pentru motivele expuse pe larg în cuprinsul cererii de recurs.

Recurentul-intervenient Consiliul Județean Prahova, prin consilier juridic Tudorache Gabriela, solicită admiterea recursului promovat, având în vedere faptul sentința instanței de fond a fost dată cu încălcarea și cu aplicarea greșită a normelor de drept material, hotărârile de consiliu local nr. 75/27.02.2013 și nr. 175/29.04.2013 sunt vădit nelegale, se impune casarea sentinței și admiterea acțiunii și a cererii de intervenție, în sensul anulării celor două hotărâri.

Solicită acordarea cheltuielilor de judecată reprezentate de taxa judiciară de timbru achitată în recurs.

Intimatul-pârât Consiliul Local Ploiești, prin consilier juridic Dobrescu Cătălin, solicită respingerea ambelor recursuri, pentru motivele expuse pe larg în cuprinsul întâmpinării, instanța de fond a reținut corect situația de fapt și a soluționat în mod legal cauza dedusă judecății, constatându-se că pârâtul Consiliul Local Ploiești are posibilitatea de a stabili amplasamentul stațiilor pe teritoriul municipiului Ploiești. Ori instanța de fond a reținut că o astfel de chestiune litigioasă a fost deja stabilită anterior, referitor la H.C.L. Ploiești nr. 132/2005, hotărârea nr. 75 contestată fiind doar de modificare a acesteia, în sensul înlăturării unui terminal de pe str. Apelor.

Câtă vreme s-a stabilit în mod irevocabil că H.C.L. Ploiești nr. 132/2005 de stabilire a amplasamentului stațiilor pe teritoriul municipiului Ploiești este legală și temeinică, iar la acel moment instituția reclamantă nu a promovat acțiune în anulare, nu se poate pretinde că hotărârea de modificare este nelegală.

Municipiul Ploiești nu a procedat prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local la o modificare a traseului Mizil-Ploiești, ci doar a stabilit

-3 -

amplasamentul stațiilor de pe raza sa, potrivit art. 38 lit. f din legea nr. 215/2001 consiliul local fiind singurul care administrează domeniul public și privat al orașului.

Intimata-intervenientă SC Marin Stelian Transport International Marfa și Persoane SRL, reprezentată de avocat Dumitru Dan, solicită respingerea ambelor recursuri ca nefondate, menținerea sentinței recurate ca fiind legală și temeinică, judecătorul fondului analizând și reținând în mod corect situația de fapt, în sensul că pârâtul este singurul care are atribuții de stabilire a stațiilor de plecări/sosiri pe teritoriul municipiului Ploiești.

In fapt nu există o altă soluție viabilă pentru înlocuirea punctului de plecare stabilit prin hotărârea contestată, astfel ca nu se poate anula această hotărâre de consiliu local, cu atât mai mult cu cât reclamantul nu vine cu o soluție la problema existentă, iar în recurs, încearcă după depășirea termenului procedural, modificarea cererii de recurs prin indicarea art. 488 Cod pr.civilă.

Precizează, totodată, că nu solicită acordarea cheltuielilor de judecată.

Recurentul-intervenient Consiliul Județean Prahova, prin consilier juridic Tudorache Gabriela, solicită admiterea recursului formulat de instituția reclamantă.

Recurentul-reclamant Prefectul Județului Prahova, prin consilier juridic Ariciu Ana,solicită admiterea recursului formulat de intervenientul Consiliul Județean Prahova.

Curtea, luând act de susținerile părților, în conformitate cu dispozițiile art. 394 Cod pr.civilă declară închise dezbaterile și rămâne în pronunțare asupra recursurilor.

CURTEA

Deliberând asupra recursurilor de față, reține următoarele :

Prin sentința nr. 1200 din data de 25 mai 2015 Tribunalul Prahova a respins acțiunea formulată de reclamantul Prefectul Județului Prahova in contradictoriu cu paratul Consiliul Local Ploiești si intervenientă SC -Marin Stelian Transport International Marfa și Persoane SRL ca neîntemeiată, a respins cererea de intervenție voluntară principală formulată de intervenientul Consiliul Județean Prahova ca neîntemeiată și a admis cererea de intervenție accesorie formulată de intervenientă SC Marin Stelian Transport International Marfă și Persoane SRL.

împotriva acestei sentințe au declarat recurs reclamantul Prefectul Județului Prahova și intervenientul Consiliul Județean Prahova.

In motivarea recursului reclamantul Prefectul Județului Prahova a arătat că Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.75/27.02.2013 este vădit nelegala intrucat a fost adoptata cu incalcarea prevederilor art.3 din Legea nr.215/200 l(r) privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, ale art.7 si 16 din Legea nr.92/2007, ale art.3 pct.ll din Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul nr.972/2007, ale art. 16 si 17 din Ordinul nr.353/2007.

In mod netemeinic, instanța de fond a retinut faptul ca imobilul in cauza (sediul autogara) s-ar afla pe teritoriul administrativ al municipiului Ploiești, motivat de faptul ca Licența CA nr.0004169 menționează ca sediu municipiul Ploiești, str. Zăvoiului nr. 15, atâta vreme cat din documentele depuse la dosarul cauzei, rezulta

- 4 -

fara echivoc, ca imobilul (autogara) se afla pe teritoriul administrativ al comunei Blejoi, motivează acesta.

In susținerea acestei afirmații stau adresa nr.3314/2013 si extras din

1 *

PUG Blejoi (tarla 28, parcele 215/85 si 215/113) emise de Primăria comunei Blejoi, adresa nr.3638/2013 (din care rezulta ca in evidentele fiscale ale comunei Blejoi dl.Marin Stelian figurează cu imobile-constructie/teren-destinatie autogara, pe raza teritoriala a comunei Blejoi), iar din Contractele de vanzare-cumparare încheiate de Marin Stelian-intervenient in prezenta cauza, proprietar al Autogarii Bereasca, rezulta cu claritate faptul ca terenul din str.Zavoiului este situat in raza teritoriala a comunei Blejoi si nu a municipiului Ploiești, asa cum retine instanța de fond, arată acesta.

Așadar, este de domeniul evidentei, ca imobilul-Autogara Bereasca, proprietatea d-lui Marin Stelian se afla pe teritoriul comunei Blejoi si, pe cale de consecința, in mod nelegal, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat „plecări si sosiri din Autogara Nord-Bereasca'’cata vreme respectivul imobil nu se afla in raza administrativ-teritoriala a municipiului Ploiești și în consecința, H.C.L. Ploiești nr.75/2013 a fost adoptata cu incalcarea competentei conferita de lege, Consiliul Local Ploiești a dispus cu privire la un imobil situat in alta unitate administrativ-teritoriala, incalcand astfel prevederile art.36 din Legea nr.215/2001.

Prin H.C.L. Ploiești nr.75/2013 au fost incalcate si prevederile art.16 coroborate cu prevederile art. 17 lit.e. din Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr.353/2007 prevederi conform cărora programul de transport județean se întocmește si se aproba de către autoritatea publica județeană, in perioada de valabilitate, programele de transport județene pot fi actualizate prin introducerea de stații de către autoritățile județene de transport, dar numai la solicitarea consiliului județean si după aprobarea prin hotărâre a acestuia. Ori, in cazul de speța, Consiliul Local al municipiului Ploiești a adoptat hotărârea nr.75/2013, a aprobat introducerea unei statii-Autogara Bereasca-fara aprobarea autorității județene de transport, fara sa existe solicitarea, respectiv hotărârea Consiliului Județean Prahova, motivează recurentul.

H.C.L.nr.75/2013 a fost adoptata si cu incalcarea prevederilor art.3 pct. 11 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.972/2007, prevederi conform cărora programul de transport public județean este propus si aprobat de consiliul județean, program ce cuprinde si stațiile de imbarcare-debarcare, si nu numai traseul propriu zis, asa cum retine instanța de fond in Sentința nr. 1200/2015. Așadar si din acest punct de vedere Consiliul Local al municipiului Ploiești a hotărât cu depășirea competentei legale, subrogandu-se in drepturile si - obligațiile Consiliului Județean.

In cosecinta, apreciază recurentul ca prin H.C.L.nr.75/2013 Consiliul Local Ploiești a incalcat prevederile legale sus menționate inregistrandu-se astfel o imixtiune in aria decizionala a Consiliului Județean Prahova, autoritatea care asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean printre care si serviciile de transport public.

Fata de cele expuse se solicita admiterea recursului asa cum a fost formulat, modificarea in tot a sentinței si anularea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.75/2013 si nr. 175/2013 ca fiind nelegale, recursul fiind întemeiat pe dispozițiile Legii nr. 554/2004, Legii nr. 215/2001 și Legii nr. 340/2004.

In motivarea recursului promovat de intervenientul Consiliul Județean Prahova, s-a arătat că în mod nelegal Tribunalul Prahova a respins ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Prefectul Județului Prahova și cererea de intervenție voluntară principală formulată de Consiliul Județean Prahova...

Astfel, hotărârea a fost dată cu încălcarea și aplicarea greșită a noianelor de drept material. Contrar susținerilor instanței de fond, cererea de intervenție formulată de intervenientul Consiliul Județean Prahova este motivată de faptul că hotărârile Consiliului local al municipiului Ploiești nr.75/2013 si nr. 175/2013, au fost adoptate cu încălcarea dispozițiilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 11/10.01.2013, iar Prefectul județului Prahova a formulat acțiunea dedusă judecății în baza art. 19 alin.l lit.e) din Legea nr. 340 /2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată.

Potrivit textului de lege enunțat anterior, în calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale primarului. Aceasta înseamnă că avizul de legalitate al hotărârilor consiliului local Ploiești intră conform legii în atribuțiile prefectului, și nu ale consiliului județean, cum eronat a reținut instanța.

De asemenea, instanța de fond a realizat o analiză superficială a prevederilor legale în materie, aspecte prezentate după cum urmează :

Hotărârile Consiliului local al municipiului Ploiești nr.75/2013 si nr. 175/2013, au fost date cu încălcarea dispozițiilor Hotărârii nr.l 1/10.01.2013 a Consiliului Județean Prahova.

r           Prin dispozițiile Hotărârii nr.l 1/10.01.2013, Consiliul Județean Prahova

a aprobat Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și modalitatea de atribuire în gestiune a acestui serviciu pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019.

Astfel, în Capitolul „Lista stațiilor publice de pe raza administrativ-teritorială a localităților din județul Prahova" al Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, prevăzut în anexa nr.2 a hotărârii susmenționate se reglementează pentru Municipiul Ploiești în zona est: "Terminal Apelor - Str.Apelor pentru staționare și Str.Ștrandului- DN 1B cu stația Benzinărie Mol-Bariera Bucov , ca stație de îmbarcare-debarcare. Autogara Ploiești Nord - Bereasca va fî utilizată pentru plecările și sosirile operatorilor de transport care au încheiat un contract de autogara."

Prin Hotărârile nr.75/27.02.2013 și 175/29.04.2013, Consiliul local Ploiești a dispus modificarea parțială a Hotărârii nr. 132/2005 emisă de același consiliu local în sensul că a aprobat modificarea traseului pentru plecările și sosirile din Autogara Nord-Bereasca pentru autobuze și microbuze: pe direcțiile Buzău, Urlați, Mizil, Ciorani (Str.Ștrandului, Str.Dumbravei)-stație de îmbarcare-debarcare Autogara Nord-Bereasca (staționare).

Aceasta înseamnă că prin aceste hotărâri Consiliul local Ploiești a încălcat dispozițiile hotărârii noastre prin care a fost stabilită inițial ca stație de îmbarcare-debarcare Benzinăria Mol-Bariera Bucov și punct de staționare Terminal Apelor - Str.Apelor.

In acest mod Consiliul local Ploiești a realizat imixtiune nejustifîcată și nelegală în sfera de competență a consiliului județean în sensul că a încălcat prevederile art.36 din Legea nr.215/2001-legea administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, mai exact Consiliul local al municipiului Ploiești a dispus cu privire Ia un imobil care nu se afla pe raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiești , ci pe raza teritoriala a comunei Blejoi, asa cum rezulta din P.U.G.-ul aprobat prin H.C.L.Blejoi nr.37/1999, actualizat prin H.C.L. 16/2004, motivează recurentul.

De asemenea, prin Hotărârea nr. 75/27.02.2013, Consiliul local al municipiului Ploiești a încălcat și prevederile art.91 alin.5 din Legea nr.215/2001, prevederi conform cărora consiliul județean este cel care asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean printre care și serviciile de transport.

în ceea ce privește încălcarea prevederilor legale în materia serviciilor de transport public județean de persoane prin curse regulate se arată că Hotărârea Consiliului local al municipiului Ploiești nr.75/2013 a fost adoptată, nu numai cu încălcarea prevederilor Legii nr.215/2001, însă au fost încălcate și prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, prevederile Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr.3 53/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, ale Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, după cum urmează:

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile județene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora.

Potrivit art. 16 din Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare ," Programul de transport județean prevăzut în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, anexă la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, se întocmește și se aprobă de către autoritatea publică județeană(...) și se corelează cu programele de transport interjudețean, internațional, feroviar sau naval, după caz."

Totodată, conform prevederilor art. 17 lit. e) din același ordin, în perioada de Valabilitate, programele de transport județene pot fi actualizate prin introducerea de stații de către autoritățile județene de transport dar numai la solicitarea consiliului județean si după aprobarea prin hotărâre a acestuia.

Potrivit art.37 alin. 10 din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, "în cazul transportului public județean de persoane realizat prin curse regulate licența de traseu se atribuie prin hotărâre a consiliului județean pe baza hotărârii comisiei paritare formate din reprezentanții consiliului județean și reprezentanții agenției A.R.R. din județul respectiv și se emite de către agenția A.R.R."

-7 -

Hotărârea în cauză încalcă și prevederile art. 17 alin.l lit.l din Legea nr.92/2007, în sensul că un consiliu local are printre atribuții si elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale si patronale ale operatorilor de transport rutier si ale transportatorilor autorizați si a organizațiilor sindieale teritoriale din domeniu, ceea ce nu s-a realizat de către Consiliul local Ploiești în speța dedusă soluționării, motivează recurentul.

Astfel, conform prevederilor art.3, pct.l 1 din Regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public local de persoane, aprobat prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.972/2007, Regulament cadru si Caiet de sarcini-cadru ce definesc programul de transport public județean, programul respectiv este propus si aprobat de către consiliul județean si cuprinde: traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate între localitățile județului, programele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul si capacitatea autobuzelor necesare.

Așadar, având în vedere faptul că un program de circulație conține capetele de traseu, dar si stațiile de imbarcare/debarcare a călătorilor și fac parte din conținutul unui program de transport public județean care este propus si aprobat de Consiliul Județean, rezultă fără putință de tăgadă că , în cazul de speță, Consiliul local al municipiului Ploiești nu avea prerogativa legală să aprobe modificarea capetelor de traseu si, implicit, a programului de circulație inclus in programul de transport județean.

Aprobarea capetelor de traseu stabilite pentru rutele de transport public județean este atributul exclusiv al consiliului județean și în niciun caz al consiliului local iar această măsură a fost adusă la cunoștință publică,deci și la cunoștința Consiliului local Ploiești, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, încă din stadiul de propunere, prin publicarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, prevăzut în Caietul de sarcini al serviciului -anexă la Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate - la adresa www.cjph.ro, începând cu data de 25.10.2012.

Din cele arătate mai sus, rezultă cu certitudine interesul propriu al Consiliului Județean Prahova în formularea cererii de intervenție ce constă în încălcarea dispozițiilor cuprinse în hotărârea sa, nr. 11/2013, care în fapt are semnificația imixtiunii consiliului local în sfera de competență a consiliului județean în materia reglementării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, arată acesta.

De asemenea, rezultă și interesul comun cu instituția prefectului de a promova în domeniul susmenționat aplicarea și respectarea, la nivelai județului, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative.

Pentru motivele arătate, consideră recurentul că atât H.C.L. Ploiești nr.75/2013, cât și hotărârea de modificare nr. 175/2013, sunt vădit nelegale și solicită admiterea recursului, casarea sentinței atacate și pe fond admiterea cererii de intervenție și a acțiunii asa cum au fost formulate.

In drept cererea de recurs a fost întemeiată pe prevederile art. 488 pct.8 Cod pr.civilă, ale Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.92/2007, ale Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, ale Ordinului Ministerului Transporturilor■-nr.972/2007, ale Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, și ale Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Intimatul-pârât Consiliul Local al Municipiului Ploiești a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursurilor ca nefondate și menținerea sentinței nr. 1200/2015 a Tribunalului Prahova ca legală și temeinică.

în motivarea întâmpinării s-a arătat că judecătorul fondului a reținut în mod corect chestiunea litigioasă, respectiv posibilitatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în considerarea principiului autonomiei locale și a calității sale de unică autoritate deliberativă la nivelul Municipiului Ploiești, de a hotărî cu privire la amplasamentul stațiilor pe teritoriul Municipiului Ploiești.

Astfel, din probatoriul administrat la fond, instanța a reținut în mod corect că prin sentința nr. 302/21.11.2005 pronunțată de Tribunalul Prahova - Secția Comercială și de Contencios Administrativ II în dosarul nr. 878/CA/2005 (rămasă irevocabilă prin respingerea recursului), instanța de judecată a constatat legalitatea și temeinicia Hotărârii nr. 132/2005 a Consiliului Local Ploiești prin care s-a aprobat traseul pentru plecările și sosirile din Autogara Nord - Bereasca și terminal Apelor, Prin Hotărârea nr. 75/27.02.2013 a Consiliului Local Ploiești - contestată în prezenta cauză - se modifică HCL nr. 132/2005 în sensul excluderii terminalului Apelor, fiind menținută Autogara Nord Bereasca ca stație de îmbarcare-debarcare atât pentru autobuze, cât si pentru microbuze, motivează intimatul.

Mai mult, Hotărârea nr. 132/2005 a Consiliului Local Ploiești nu a fost contestată de către recurenta-reclamantă Ia momentul adoptării acesteia (deși prin această Hotărâre a fost stabilita ca stație de îmbarcare - debarcare Autogara Nord Ploiești), iar Hotărârea nr. 75/2013 a Consiliului Local Ploiești a primit avizul de legalitate al reclamantei, ulterior fîind contestată în prezenta cauză.

Așadar, judecătorul fondului a reținut în mod legal și temeinic că legalitatea și temeinicia Hotărârii nr. 132/2005 a Consiliului Local Ploiești (prin care a fost stabilita ca stație de îmbarcare - debarcare Autogara Nord Ploiești) a făcut deja obiectul corectărilor instanței de contencios administrativ, arată acesta.

De asemenea, a formulat întâmpinare și intimata-intervenientă SC Marin Stelian Transport International Marfa și Persoane SRL, solicitând respingerea recursurilor ca nefondate, arătând că sentința nr. 302/21.11.2005 pronunțata de Tribunalul Prahova - Secția Contencios Administrativ in dosarul 878/CA/2005 rămasa definitiva si irevocabila stabilește ca HCL Ploiești nr. 132 / 12.07.2005 este legala si temeinica si ca Autogara Ploiești - Bereasca aparține de Ploiești si instanța a avut pe rol de judecat atunci, aceleași motive invocate acum in acest dosar, dar atunci acțiunea in instanța s-a făcut la solicitarea transportatorilor care acum au intervenit la Prefectura, sa anuleze vizade legalitate acordata in data de 20.03.2013 pentru HCL Ploiești nr. 75 / 27.02.2013 si sa acționeze in instanța, tot cu scopul de a se tergiversa si a se intarzia cat mai mult posibil, punerea in aplicare a HCL Ploiești nr. 75 / ' 27.02.2013.

La dosar au fost depuse mai multe documente care dovedesc ca Autogara Ploiești - Bereasca aparține de Municipiul Ploiești, iar Consiliul Județean nu poate stabili stații pe teritoriul administrativ al localităților din județ si nici in Municipiului Ploiești, întrucât Consiliul Local Ploiești administrează domeniul public al orașului si in funcție de zona orașului, de traficul rutier din zona, etc... stabilește stațiile si autogarile unde transportatorii pot opri sau staționa, motivează acesta.

Lista autogarilor si a stațiilor publice de pe raza administrativ - teritoriala a fiecărei localități,. asa cum au fost stabilite de către Consiliul Local al localității respective,, se transmite de către fiecare localitate in parte, către Consiliului Județean Prahova - serviciului de transport persoane. Serviciul de transport persoane al Consiliului Județean Prahova este obligat sa respecte , in totalitate listele primite cu Autogarile si. stațiile publice comunicate de fiecare localitate in parte si sale consemneze in caietele de sarcini la fiecare transportator in parte.

Consiliul Local al fiecărei. localități, este administratorul domeniului public si poate modifica locul stației publice, din diferite motive locale, le comunica in scris si Consiliului Județean - serviciul transport persoane si transportatorului si devin obligatorii si vor fi respectate, iar prin respectarea H.C.L. Ploiești nr. 75 / 27.02.2013 calatorii vor beneficia de condiții europene, sala de așteptare cu încălzire iarna sau aer condiționat vara , birou de informații, camera pentru bagaje , punct comercial, peroane pentru sosire / plecare microbuze sau autobuze, toalete , impegat de mișcare care supraveghează si tine evidenta sosirilor si plecărilor in cursa, 4 trasee RATP care asigura curse la interval de 5 -10 minute, in tot orașul Ploiești, arată intimatul.

Prin răspunsul la întâmpinare, recurentul Prefectul Județului Prahova a arătat că H.C.L. Ploiești NR. 75/2013 încalcă și prevederile art. 16 coroborate cu art. 17 lit. e din Ordinul Ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007, prevederi conform cărora programul de transport județean se întocmește și se aprobă de către autoritatea publică județeană, în perioada de valabilitate, programele de transport județene pot fi actualizate prin introducerea de stații de către autoritățile județene de transport, dar numai la solicitarea consiliului județean și după aprobarea prin hotărâre a acestuia. Ori, în cazul de speță, Consiliul local Ploiești a adoptat H.C.L. nr. 75/2013, a aprobat introducerea unei stații - Autogara Bereasca, fără aprobarea autorității județene de transport, fără să existe solicitarea, respectiv hotărârea Consiliului Județean Prahova.

Așadar, instanța de fond a reținut faptul că prin H.C.L. nr. 75/2013, „practic a fost schimbat traseul”, însă prin acțiune s-a susținut că introducerea stației de îmbarcare, prin stabilirea acesteia pe teritoriul administrativ al altei U.A.T., respectiv comuna Blejoi, s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale invocate și nu schimbarea traseului cum a susținut instanța de fond, arată acesta.

Cât privire competența, în baza căreia o autoritate deliberativă poate dispune, este de domeniul evidenței că în nici un caz nu putea dispune Consiliul Local Ploiești cu privire la teritoriul administrativ al altei U.A.T. și așa cum rezultă din documentele depuse la dosarul cauzei, imobilul-tem pentru care a dispus Consiliul Local Ploiești se afla pe teritoriul administrativ al comunei Blejoi, precizează intimatul.

Curtea, examinând sentința recurată prin prisma criticilor formulate, a actelor și lucrărilor dosarului, a normelor legale incidente în cauză, a art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod pr. civilă, precum și a motivelor de recurs formulate, urmează să analizeze concomitent cele două recursuri, având în vedere similitudinea motivelor formulate și strânsa legătură dintre cele două recursuri, urmând să le admită pentru următoarele considerente:

Prin H.C.L. al Municipiului Ploiești nr. 75/27.02.2013 s-a aprobat modificarea art. 2 lit. a și b din H.C.L. Ploiești nr. 132/2005, care are următorul cuprins : „21) Aprobă traseul pentru plecările și sosirile din Autogara Nord-Bereasca, după cum urmează : - pentru autobuze și microbuze pe direcțiile Buzău, Urlați, Mizil, Ciorani (str. Ștrandului,str. Dumbravei)-stație îmbarcare-debarcare Autogara Nord Bereasca (staționare). Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. Ploiești nr. 132/2005 rămân neschimbate.”

Pentru a hotărî astfel, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a avut în vedere expunerea de motive a consilierilor George Stanciu, Adiran Gelu Lupu, Paulica Dragusin si George Sorin Nicolae Botez, precum și raportul de specialitate la R.A.T.P. Ploiești, prin care se propune modificarea H.C.L. Ploiești nr. 132/12.07.2005.

Astfel, în expunerea de motive a consilierilor la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Ploiești nr. 132/12.07.2005 se precizează că, pentru reglementarea circulației autobuzelor ce efectuează curse regulate sau regulate speciale în trafic județean sau național, a fost emisă H.C.L. nr. 274/30.11.2002, ce a fost ulterior modificată și completată.

De asemenea, se arată că art. 2 din H.C.L. Ploiești nr. 132/2005 s-a completat cu un nou articol al cărui cuprins se referă la aprobarea traseului pentru plecările și sosirile din Autogara Nord Bereasca și terminal Apelor și având în vedere raportul de specialitate al R.A.T.P. Ploiești și ținând cont de realitățile prezente, pentru o mai' bună organizare a transportului regulat județean, în sensul evitării aglomerării străzilor care converg către centru sau zona de sud a municipiului, se consideră oportun pentru traseele regulate care intră/ies din municipiul Ploiești prin ' zona de est să fie folosită drept capăt de linie autogara din Cartierul Bereasca, aflată la intersecția străzilor Stejarului cu Pomilor.

în final, se învederează că se impune modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 132/2005 în concordanță cu datele prezentate.

De asemenea, din raportul de specialitate al R.A.T.P. Ploiești privind modificarea aceleiași hotărâri se învederează că, având în vedere H.C.L. Ploiești nr. 122/1999 privind efectuarea exclusiv pe teritoriul administrativ al municipiului, a serviciului de transport urban de călători în comun cu autobuze, tramvaie și troleibuze, văzând proiectul Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a caietului de sarcini aferent perioadei 01.05.2013-30.06.2019, se propune ca pentru traseele regulate care intră/ies din municipiul Ploiești prin zona de este să fie folosită drept capăt de linie autogara din Cartierul Bereasca, aflată la intersecția străzilor Stejarului cu Pomilor.

S-a mai arătat că terminalul Apelor, precizat în H.C.L. nr. 132/2005, art.

2 pct. b în fapt nici nu a fost folosit, deoarece nu prezintă condiții corespunzătoare de stocare autovehicule. Microbuzele au staționat, la cursele județene, în spațiul stației Parc Obor, benzinăria Mol, fapt care nu conferă un grad de siguranță a circulației corespunzător. Știind că zona podului Dâmbu va fi reamanajată și circulația redefinită prin deschiderea noului Mall din capătul străzii GH.Doja, se apreciază ca necesară revizuirea capătului de linie stabilit pentru microbuzele din traficul regulat județean.

în acest mod, s-a considerat că se realizează o mai bună organizare a transportului regulat județean, în sensul evitării aglomerării străzilor care converg către centru sau zona de sud a municipiului Ploiești, iar pentru aceasta este necesară modificarea H.C.L. Ploiești nr. 132/12.07.2005.

în data de 29.04.2013, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a emis H.C.L. nr. 175 privind completarea H.C.L. Ploiești nr. 75/2013, prin care s-a aprobat completarea H.C.L. Ploiești nr. 75/2013, cu un nou articol, care va avea următorul cuprins : „Prevederile H.C.L. Ploiești nr. 75/2013 intră în vigoare la 1.08.2013.”

Curtea constată că prin adoptarea H.C.L. Ploiești nr. 75/2013 au fost încălcate prevederile art. 16 alin.l din legea nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, privind serviciile de transport public local precum și Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, ale Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local.

Astfel, potrivit art. 16 alin.l din legea nr. 92/2007 consiliile județene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora.

De asemenea, conform art. 37 alin. 10 din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, "în cazul transportului public județean de persoane realizat prin curse regulate licența de traseu se atribuie prin hotărâre a consiliului județean pe baza hotărârii comisiei paritare formate din reprezentanții consiliului județean și reprezentanții agenției A.R.R. din județul respectiv și se emite de către agenția A.R.R."

Mai mult, conform art. 17 din Legea nr.92/2007, un consiliu local are printre atribuții si elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale si patronale ale operatorilor de transport rutier si ale transportatorilor autorizați si a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu, ceea ce nu s-a realizat de către Consiliul local Ploiești în speța dedusă soluționării.

în același sens sunt și dispozițiile art. 16 din Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare ," Programul de transport județean prevăzut în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, anexă la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, se întocmește și se aprobă de către autoritatea publică județeană(...) și se corelează cu programele de transport inteijudețean, internațional, feroviar sau naval, după caz."

Totodată, conform prevederilor art. 17 lit. e) din același ordin, în perioada de valabilitate, programele de transport județene pot tl actualizate prin introducerea de stații de către autoritățile județene de transport dar numai la solicitarea consiliului județean si după aprobarea prin hotărâre a acestuia.

De asemenea, conform prevederilor art.3, pct.ll din Regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public local de persoane, aprobat prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.972/2007, Regulament cadru si Caiet de sarcini-cadru ce definesc programul de transport public județean, programul respectiv este propus si aprobat de către consiliul județean si cuprinde: traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate între localitățile județului, programele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul si capacitatea autobuzelor necesare.

Așadar, având în vedere faptul că un program de transport conține capetele de traseu, precum si stațiile de imbarcare/debarcare a călătorilor ce fac parte din conținutul unui program de transport public județean care este propus si aprobat de Consiliul Județean, rezultă că, în cazul de față, Consiliul local al municipiului Ploiești nu avea competența legală să aprobe modificarea capetelor de traseu si, implicit, a programului de circulație inclus in programul de transport județean.

Față de cele expuse mai sus, Curtea constată că prin emiterea H.C.L. Ploiești nr. 75/27.02.2013 și H.C.L. Ploiești nr. 175/29.04.2013 s-au încălcat ■ dispozițiile imperative ale actelor normative sus-menționate, procedându-se la aprobarea unor trasee pentru autobuze și microbuze între localitățile județului, încălcându-se competențele Consiliului Județean Prahova.

Ca atare, atât din conținutul documentelor care au stat la baza emiterii hotărârilor în discuție, cât și din motivarea acestora, rezultă că s-au încălcat prevederile legale în materia serviciilor de transport public județean de persoane prin curse regulate, lipsind hotărârea consiliului județean privind actualizarea traseelor, inclusiv a stațiilor.

Susținerea intimatului Consiliul Local al Municipiului Ploiești referitoare la cenzurarea de către instanță a HCL nr. 132/2005, la acest moment nu mai prezintă relevanță, cât timp ulterior, prin Hot. 75/2005 acesta a procedat la modificarea sa.

De asemenea,lipsită de relevanță este și susținerea potrivit căreia în considerarea principiului autonomiei locale este singurul care poate hotărî cu privire la amplasamentul stațiilor de pe teritoriul Municipiului Ploiești, cât timp traseele aprobate și modificate prin Hot. nr. 75/2013 primesc și localități din județ.

Nici susținerile din întâmpinare ale intimatului intervenient SC Marin - Stelian Transport Internațional Marfa, nu sunt fondate.

Astfel, așa cum s-a arătat mai sus, în cauză s-au încălcat dispozițiile imperative ale reglementărilor speciale privind competența Consiliului județean în materia serviciilor de transport public județean și de persoane prin curse regulate, iar viza Instituției Prefectului județului Prahova, nu are nici aceasta relevanță juridică, cât timp s-au încălcat competențele legale mai sus menționate.

Așa cum s-a arătat mai sus, dispozițiile privind competența Consiliului Județean Prahova în materia serviciilor de transport public județean de persoane prin curse regulate sunt imperative, iar încălcarea acestora se sancționează cu anularea actelor administrative.

în atare situație, având în vedere nelegalitatea hotărârilor Consiliului Local Ploiești nr. 75/27.02.2013 și nr. 175/29.04.2013 și sancțiunea aplicabilă în cauză, Curtea constată că acestea sunt anulabile.

Așa fiind, Curtea, constatând nelegalitatea sentinței nr. 1200/25.05.2015 pronunțată de Tribunalul Prahova, prin încălcarea normelor de drept material și văzând și dispozițiile art. 488 alin.l pct. 8 Cod pr.civilă, va admite recursurile, va casa sentința, va admite acțiunea și va anula Hotărârile nr. 75/27.02.2013 și nr. 175/29.04.2013 ale Consiliului Local Ploiești. Pentru același motiv va admite cererea de intervenție voluntară principală formulată de Consiliul Județean Prahova, respingând cererea de intervenție accesorie formulată de SC Marin Stelian Transport International Marfa și Persoane SRL.

A

In baza art. 453 Cod pr.civilă, va obliga pârâtul Consiliul Local Ploiești să plătească 100 Iei cheltuieli de judecată - taxă judiciară de timbru, către recurentul-intervenient Consiliul Județean Prahova.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursurile declarate de reclamantul Prefectul Județului Prahova, cu sediul în Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2, jud. Prahova și intervenientul Consiliul Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2, jud. Prahova, împotriva sentinței nr. 1200 din data de 25 mai 2015 pronunțate de Tribunalul Prahova în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bd. Republicii nr. 2, jud. Prahova și intervenienta SC Marin Stelian Transport International Marfa și Persoane SRL, cu sediul în Ploiești, str. Zăvoiului, nr. 15, jud. Prahova.

Casează sentința. Admite acțiunea și anulează Hotărârile nr. 75/27.02.2013 și nr. 175/29.04.2013 ale Consiliului Local Ploiești.

Admite cererea de intervenție voluntară principală formulată de Consiliul Județean Prahova.

Respinge cererea de intervenție accesorie formulată de SC Marin Stelian Transport International Marfa și Persoane SRL.

Obligă pârâtul Consiliul Local Ploiești la 100 lei cheltuieli de judecată către recurentul-intervenient Consiliul Județean Prahova.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 15 decembrie 2015.

Președinte                            Judecători

Stoicescu Maria         Duboșaru Rodica Secrețeanu Adriana Florina

Fiind în concediu de odihnă semnează

Președintele instanței

Grefier

Petre Georgiana Roxana

fiind plecată din instanță prezenta se semnează de Grefierul șef de secție

Operator date cu caracter personal

Număr notificare 3120

Red. D.R."

Tehnored.EG

7ex./ 14.01.2016

Dosar fond 4591/105/2013-Tribunalul Prahova

Jud. fond Pricope Carmen Mihaela

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 175 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 75/2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului, dl. Iulian Badescu și Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 75/2013 ;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 27/2011 privind transporturile rutiere ;

în baza Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

luând în considerare prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local ;

ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.239 /2009 privind aprobarea Regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru curse regulate și a licențelor de traseu pentru curse regulate și regulate speciale ;

potrivit Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001 , republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 75/2013 cu un nou art. care va avea următorul cuprins:

„Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2013 intra in vigoare la 01.08.2013. ”

Art. 2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013
/^Contrasemnează Secretar, Oana Cristina IaEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 75/2013

Pentru reglementarea circulației autobuzelor ce efectuează curse regulate sau regulate speciale în trafic județean sau național, a fost emisă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 274/30.11.2002, ce a fost ulterior modificată și completată cu Hotararea Consiliului Local nr. 75/2013.

Având în vedere discuțiile purtate cu transportatorii rutieri, propunem intrarea in vigoare prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2013 incepand cu data de 01.08.2013.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 75/2013

Pentru reglementarea circulației autobuzelor ce efectuează curse regulate sau regulate speciale în trafic județean sau național, a fost emisă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 274/30.11.2002, ce a fost ulterior modificată și completată.

Pentru o mai bună organizare a transportului regulat județean, în sensul evitării aglomerării străzilor care converg către centru sau zona de sud a municipiului, s-a considerat oportun ca pentru traseele regulate care intră/ies din municipiul Ploiești prin zona de est să fie folosită drept capat de linie autogara din Cartierul Bereasca, aflată la intersecția străzilor Stejarului cu Pomilor.

Astfel, prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2013 s-a considerat că se realizează o mai bună organizare a transportului regulat județean, în sensul evitării aglomerării străzilor care converg către centru sau zona de sud a municipiului Ploiești.

Având în vedere discuțiile purtate cu transportatorii rutieri, propunem intrarea in vigoare prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2013 începând cu data de 01.08.2013.

Față de cele prezentate mai sus avizam favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR

IULIA ALINA ALEXANDRU

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,


HOTARAREA NR. 75


privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.


Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: George Stanciu, Adrian Gelu Lupu, Paulica Drăgușin și George Sorin Niculae Botez precum și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 132/12.07.2005 ;;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

în baza Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

luând în considerare prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local;

ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.239 /2009 privind aprobarea Regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru curse regulate și a licențelor de traseu pentru curse regulate și regulate speciale ;

potrivit Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001 , republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea art. 2, lit. a și b din Hotărârea Consiliului Local al -Municipiului Ploiești nr. 132/2005 care va avea următorul cuprins:

21) Aprobă traseul pentru plecările și sosirile din Autogara Nord - Bereasca, după cum urmează:

- pentru autobuze și microbuze: pe direcțiile Buzău> Urlați, Mizil, Ciorani (str. Ștrandului, str. Dumbravei) — stație îmbarcare — debarcare Autogara NordBereasca (staționare).

Art.2 Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 132/2005, rămân neschimbate.

Art.3 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezenței hotărâri;

Art4 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


Mi         L *1

W- w

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICUCĂTRL POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RA_POJUT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii

Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 75/2013

SECRETAR, Cristian Mihai Ganea


Data:      e? $. Zo 7 3