Hotărârea nr. 174/2013

Hotãrârea nr. 174 privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiesti nr. 14393/17.08.2010 pentru tariful activitatii de „dezinsectie locuri unde s-a depistat un focar care pune in pericol sanatatea oamenilor si animalelor”

HOTĂRÂREA NR. 174

privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești nr. 14393/17.08.2010 pentru tariful activitatii de „dezinsectie locuri unde s-a depistat un focar care pune in pericol sanatatea oamenilor si animalelor”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Sirbu, Adrian Lupu. Constantin Popa, Gabriel Constantin Minea și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești nr. 14393/17.08.2010 pentru tariful activitatii de „dezinsectie locuri unde s-a depistat un focai care pune in pericol sanatatea oamenilor si animalelor”;

Având in vedere solicitarea S.C. Coral Impex S.R.L. transmisa cu scrisoarea nr. 2434/19.04.2012 și înregistrata la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești cu nr. 2021/19.04.2013, cat si prevederile contractului nr. 14393/17.08.2010;

In temeiul Procesului verbal nr. 5 al ședinței Comisiei nr. 3 - Utilitati publice, calitatea vieții si protecția mediului a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din date 29.04.2013 ;

Luând in considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 168/2012 privinc aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea activitatii de salubrizare ir municipiul Ploiești;

în baza prevederilor art. 32, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 6, alin 1, lit. 1) din Legea nr. 101/2006 privinc serviciul de salubrizare a localităților, actualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normeloi metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

în temeiul art. 36, alin. 1 si alin. 2, lit. d) din Legea 215/2001 privind administrație publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Aprobă modificarea-contractului de delegare de gestiune prin concesiune e serviciului de salubritate in municipiul Ploiești nr. 14393/17.08.2010 pentru tarifif activitatii de „dezinsectie locuri unde s-a depistat un focar care pune in perico' sanatatea oamenilor si animalelor”, conform modelului de act adițional ce constituie anexa la prezentul proiect de hotarare. Aplicarea noului tarif de către operatorul serviciului de salubritate al municipiului Ploiești se va face incepand ci data de 01.05.2013.

ART.2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești sa semneze actul adițional de modificare a tarifului.

ART.3. Celelalte prevederi ale contractului nr. 14393/17.08.2010 raman neschimbate.

ART. 4. Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte va aduce k cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești nr. 14393/17.08.2010 pentru tariful activitatii de „dezinsectie locuri unde s-a depistat un focar care pune in pericol sanatatea oamenilor si animalelor”

Având in vedere prevederile contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare a gestiunii prin concesiune a activitatilor de deratizare, dezinfectie, dezinsectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației, in municipiul Ploiești, art. 8.2., precum si Anexa 1 - Caiet de sarcini art. 2.13 se da posibilitatea actualizarii/modificarii anuale a tarifelor specifice serviciului de salubrizare a localității.

Prin Legea 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, actualizata, art. 6, alin. 1, lit. 1) „Autoritățile administrativ-teritoriale au competente exclusive in stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor propuse de operatorii de salubritate in conformitate cu normele metodologice A.N.R.S.C.”

Ca urmare a solicitării nr. 2434/19.04.2013 făcută de operatorul de salubritate S.C. Coral Impex S.R.L., transmisa de către Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu adresa nr. 2021/19.04.2013 către Comisa nr. 3 - Utilitati publice, calitatea vieții si protecția mediului a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, s-a luat decizia promovării unui proiect de hotarare referitor la modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești nr. 14393/17.08.2010 pentru tariful activitatii de „dezinsectie locuri unde s-a depistat un focar care pune in pericol sanatatea oamenilor si animalelor” . Aceasta decizie s-a luat in urma ședinței Comisiei nr. 3 din data de 29.04.2013 si este consemnata in Procesul verbal nr. 5.

Având in vedere cele expuse mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotarare.

Gabriel Constantin Minea


(RESCU


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești nr. 14393/17.08.2010 pentru tariful activitatii de „dezinsectie locuri unde s-a depistat un focar care pune in pericol sanatatea oamenilor si animalelor”

In conformitate cu prevederile contractului nr. 14393/17.08.2010, art. 8.2 -„Tarifele se vor modifica/ajusta anual in conformitate cu Ordinul 109/2007 al A.N.R.S.C., privind Normele metodologice de stabilire, ajustare si modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților” si prevederile art. 8.3 - „Pentru tarifele modificate/ajustate anual si aprobate prin hotararea Consiliului Local se va incheia act adițional la contractul de concesiune”, concesionarul are dreptul de a propune modificarea tarifelor.

Tariful inițial pentru activitatea de „dezinsectie locuri unde s-a depistat un focar care pune in pericol sanatatea oamenilor si animalelor”, aprobat la semnarea contractului nr. 14393/17.08.2010 a fost de de 0,0077 lei/mp fara TVA, fiind ulterior actualizat prin H.C.L. nr. 168/27.04.2012 si Actul adițional nr. 2 la valoarea de 0,0089 lei/mp fara TVA. Fata de acesta operatorul de salubritate solicita modificarea pana la valoarea de 0,0405 lei/mp fara TVA.

Având in vedere ca in municipiul Ploiești exista pericolul infestării cu căpușe (zonele verzi, parcuri) este necesar sa se acționeze cu tratamente specifice de combatere a acestora.

Urmare a solicitării făcute de către S.C. Coral Impex S.R.L. prin adresa nr.2434/19.04.2013, inregistrata la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr.2021/19.04.2013, au fost instiintati membrii Comisiei nr. 3 - Utilitati publice, calitatea vieții si protecția mediului a Consiliului Local al Municipiului Ploiești spre a analiza posibilitatea modificării tarifului de „dezinsectie locuri unde s-a depistat un focar care pune in pericol sanatatea oamneilor si animalelor” pe care operatorul de salubritate il practica in executarea serviciului de salubritate in municipiul Ploiești.

In urma analizei solicitării S.C. Coral Impex S.R.L. de modificare a tarifului menționat mai sus, a fisei de fundamentare si a memoriului justificativ de către membrii Comisiei nr. 3 - Utilitati publice, calitatea vieții si a protecției mediului a Consilului Local al Municipiului Ploiești, la care au participat atat reprezentanți ai Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, cat si reprezentanți ai operatorului de salubritate, s-a consemnat printr-un Proces verbal al ședinței nr.5 din data de 29.04.2013, necesitatea modificării acestui tarif.

Acest tarif modificat este prezentat in modelul de act adițional anexa la prezentul proiect de hotarare.

Pentru ca activitatile specifice serviciului de salubritate conform contractului 14393/17.08.2011 sa se poata desfasura in condiții optime, propunem aprobarea proiectului de hotarare pentru modificarea tarifului menționat mai sus care va intra in vigoare incepand cu data de 01.05.2013, conform modelului de act adițional anexat.

DIRECTOR R.A.S.P. Ploiești,


Vasile NACU

Sef Serviciu Salubritate sLProtectia Mediului, Vasile IONESCU

ANEXA la

ACT ADIȚIONAL NR. 3 la contractul nr. 14393/17.08.2010 de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației, in municipiul Ploiești

încheiat azi_____________________

In temeiul Hotărârii Consiliului Local nr...............privind modificarea contractului de

delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești nr. 14393/17.08.2010 pentru tariful activitatii de „dezinsectie locuri unde s-a depistat un focar care pune in pericol sanatatea oamenilor si animalelor"

Părțile contractante:

Municipiul Ploiești având sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, cont virament nr. RO24TREZ521263027XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești reprezentat prin domnul Iulian BADESCU, în calitate de Primar și domnișoara Nicoleta CRACIUNOIU, în calitate de Director Economic, prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Victoriei, nr. 17, tel/fax 0244-541071, 0244-513670, cod unic de înregistrare 1343872, cont R020TREZ52124640220XXXXX, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentată prin Vasile NACU- Director, în calitate de CONCEDENT, pe de o parte, si

S.C. Coral Impex S.R.L., codul unic de înregistrare 4986244, cu sediul principal in Ploiești, str. Podul înalt nr. 6, bl. 4C, ap.3 județul Prahova, reprezentata prin Alexandru BADEA, avand funcția de Director General, in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte,

au convenit următoarele:

Art. 1. Se modifica tariful de la punctul 7 „ dezinsectie locuri unde s-a depistat un focar care pune in pericol sanatatea oamenilor si animalelor” din anexa Anexa 4 - Tarife practicate de la contractul nr. 14393/17.08.2010, de la valoarea de 0,0089 lei/mp fara TVA la valoarea de 0,0405 lei/mp. fara TVA, care este prezentat in fisa de fundamentare.

Art. 2. Aplicarea tarifului de la art. 1 se va face începând cu data de 01.05.2013.

Art. 3. Celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.

Art. 4. Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și face parte integrantă din contract.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR,

Iulian Badescu


S.C. CORAL IMPEX S.R.L. DIRECTOR GENERAL,

Badea Alexandru


Direcția Economica

Director,

Nicoleta Craciunoiu

Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios

Director,

Alexandru lulia Alina

REGIA AUTONOMĂ DE

SERVICH PUBLICE PLOIEȘTI

Director,

Vasile Nacu

COMISIA 3 - UTILITATI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII SI PROTECȚIA MEDIULUI DATA: 29.04.2013

NR.

PROCES VERBAL NR. 5

al ședinței Comisiei nr. 3 din data de 29.04.2013 ora Îl00

Membrii Comisiei nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-au intrunit in data de 29.04.2013 in cadrul unei ședințe de lucru.

Au mai participat si reprezentanți din cadrul executivului Regiei Autonome de Servicii Publice, care au pus la dispoziție o analiza a solicitării de modificare de tarif, solicitata de către operatorul de salubritate S.C. Coral Impex S.R.L., avand in vedere ca este necesar sa se realizeze si activitati specifice pentru combaterea căpușei in municipiul Ploiești.

In cadrul ședinței au fost prezenti si reprezentanți ai operatorului de salubritate S.C. Coral Impex S.R.L., care au prezentat si justificat necesitatea modificării acestui tarif de dezinsectie in “locuri unde s-a depistat un focar care pune in pericol sanatatea oamenilor si animalelor”, care sa ii permită sa acționeze prin tratamente specifice de combatere a căpușei in municipiul Ploiești.

In concluzie, membrii comisiei isi exprima acordul cu privire la modificarea acestui tarif care sa ii permită operatorului de salubritate S.C. Coral Impex S.R.L. realizarea tratamentelor specifice pentru combaterea căpușei in muncipiul Ploiești, prin promovarea unui proiect de hotarare care sa fie aprobat de Consiliul Local al Muncipiului Ploiești.


Comisie,

Gheorghe Sirbu


Iulian

Adrian Lupu

Constantin Popa

Gabriel Constantin Minea


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE


Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@ratsp.ro

Web:   www.ratsp.ro

Nr. inreg. 2 o2J


ANALIZA

PRIVIND SOLICITAREA DE MODIFICARE A TARIFULUI PENTRU ACTIVITATEA DE “DEZINSECTIE LOCURI UNDE S-A DEPISTAT UN FOCAR CARE PUNE IN PERICOL SANATATEA OAMNEILOR SI ANIMALELOR”

Prin adresa adresa nr. 2434/19.04.2013, inregistrata la R.A.S.P. Ploiești cu nr. 2021/19.04.2013, operatorul de salubritate S.C. Coral Impex S.R.L. a solicitat conform prevederilor contractului nr. 14393/17.08.2010, art. 8.2, 8.3, modificarea tarifului de „dezinsectie locuri unde s-a depistat un focar care pune in pericol sanatatea oamneilor si animalelor ”, pentru care sa poata realiza acțiunea de combatere a căpușei pe domeniul public al municipiului Ploiești (inclusiv Parcul Memorial Constantin Stere si suprafețele exterioare ale unităților de invatamant).

Fata de tariful inițial, prin modificarea acestuia, operatorul de salubritate are in vedere utilizarea unor produse cu anumite caracteristici, o alta metodologie de lucru, diferita de acțiunea de dezinsectie care se realizeza in prezent pentru combaterea târâtoarelor si zburătoarelor (gandaci, muște, tantari, etc).

Tariful este structurat conform Ordinului ANRSC nr. 109/2007 prin Fisa de fundamentare, insotita de un Memoriu justificativ.

Tariful inițial, aprobat la semnarea contractului de 0,0077 lei/mp, a fost actualizat prin H.C.L. nr. 168/27.04.2012 si Actul adițional nr. 2 la contract la valoarea de 0,0089 lei/mp. Fata de acesta operatorul de salubritate solicita modificarea pana la valoarea de 0,0405 lei/mp.

Din prezentarea Memoriului justificativ pentru solicitarea modificării prezentului tarif fata de cel existent la contract, apar creșteri semnificative, astfel:

1. Cheltuieli materiale dintre cele mai importante sunt:

creșterea cheltuielilor cu combustibil (motorina) folosit pentru utilizarea in amestec cu substanțe in vederea pulverizării amestecului final, cat si pentru mijloacele auto care insotesc echipa; creșterea cheltuielilor „materii prime si materiale consumabile” prin utilizarea unor produse (soluție) care au anumite caracteristici (remanenta, efect mai bun) - produs insecticid PARAINSECT CE pentru combaterea cat mai eficienta a căpușei.

2o Cheltuieli cu munca vie de la nivelul de 85,47 lei/zi/persoana salariu mediu anul 2010, creste la 97,37 lei/zi/persoana anul 2013.

Au luat in considerare la determinarea tarifului pe elementele de cost, următoarele: ......

suprafața pe care se efectuează activitatea (zone verzi domeniu public, parcuri, scuaruri, Parc Memorial Constantin Stere si suprafețe aferente unităților de invatamant);

numărul de aparate;

- numărul de agenti DDD.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre studiu si luarea unei decizii, privind solicitarea operatorului de salubritate S.C. Coral Impex S.R.L. de modificare a tarifului de „dezinsectie locuri unde s-a depistat un focar care pune in pericol sanatatea oamneilor si animalelor” pentru a se da posibilitatea intervenirii in activitatea de combatere a căpușei in municipiului Ploiești.

st'’'

Director, Zp'Rtui,.

VasileNapu D-'0'’<=iu H pu         »//

SSPM: 579/22.04.2013


TO.
Sef Serviciu Salubritate si Protecția Mediului, Vasile Ionescu

, J î }

;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII Ș MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 14393/17.08.2010 pentru tariful activității de „dezinsecție locuri unde s-a depistat un focar care pune in pericol sănătatea oamenilor si animalelor”


Sirbu Simion


ghe


SECRETAR, Teodorescu Iulian Liviu


Data: