Hotărârea nr. 173/2013

Hotãrârea nr. 173 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 72/27.02.2013 în sensul stabilirii modalităţii de transmitere a investiţiei “Parcare Bariere” - str. Griviţei

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 173 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 72/27.02.2013 în sensul stabilirii modalității de transmitere a investiției “Parcare Bariere” - str. Grivitei

9                                                                                                             1

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe și Bolocan Iulian, precum și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 72/27.02.2013;

Văzând cererea transmisă de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și Procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 23.04.2013;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit a), c) și d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 72/27.07.2013 cu trei alineate, care vor avea următorul conținut:

“ Investiția edificată pe teren de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu destinația “Parcare Bariere”, str. Griviței va fi transmisă cu titlu oneros către S.C. Hale și Piețe S.A.. S.C. Hale și Piețe S.A. se subrogă în drepturi concedentului.

Valoarea ramasă neamortizată a investițiilor efectuate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., la imobilizarea corporală „Parcare bariere, strada Griviței” se va prelua cu titlu oneros de către S.C. Hale și Piețe S.A., aceasta subrogându-se în obligațiile concedentului care derivă din contractul de delegare a gestiunii încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., urmând a achita valoarea ramasă neamortizată către- fostul concesionar.

Transmiterea proprietății asupra bunurilor retrase din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și transferate astfel către S.C. Hale și Piețe S.A., a căror valoare rămasă neamortizată este evidențiată în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, către noul administrator, va opera abia după achitarea integrală a acestei valori către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 72/27.02.2013 rămân neschimbate.

Art. 3. S.C. Hale și Piețe S.A. și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013

Președinte

GeorgeCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotă Local al municipiului Ploiești nr. 72/27.02.2013 în sensul stabiliri de transmitere a investiției. “Parcare.Bariere” - str.

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 1, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 72/27.02.2013 s-a aprobat modificarea anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., in sensul excluderii suprafeței de teren de 1789 m.p. situata in Ploiești, str. Grivitei (Parcare bariere).

Totodată, s-a aprobat transmiterea in concesiune către S.C. Hale si Piețe S.A. a terenului situat in Ploiești, str. Grivitei (Parcare bariere) in suprafața de 1789 m.p.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 7588/24.04.2013, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a făcut precizarea ca bunurile realizate de către societate, in conformitate cu programele de investiții si care au legătură directa cu bunurile concesionate de către Primăria Municipiului Ploiești, facand parte integranta din acestea, reprezintă conform contractului de delegare, bunuri de retur.

Potrivit aceluiași contract, bunurile obținute in urma activitatii de investiții ale concesionarului care au legătură directa cu bunurile concesionate devin bunuri de retur după ce concesionarul isi recuperează integral valoarea investiției.

Totodată, potrivit aceluiași contract, bunurile de retur revin de plin drept gratuite si libere de orice sarcini concedentului, cu condiția ca acestea sa fie amortizate in întregime de către concesionar. Având in vedere ca investiția efectuata de concesionarul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. la imobilizarea corporala Parcare bariere, str. Grivitei, la data la care Consiliul Local al municipiului Ploiești a hotarat transmiterea acesteia in administrarea S.C. Hale si Piețe S.A. este amortizata parțial, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a solicitat completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 72/2013, cu următoarele prevederi:

Valoarea ramasa neamortizata a,investițiilor efectuate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., la imobilizarea corporala „Parcare bariere, strada Grivitei” se va prelua cu titlu oneros de către S.C. Hale si Piețe S.A., aceasta subrogandu-se in obligațiile concedentului care deriva din contractul de delegare a gestiunii incheiat intre Primăria Municipiului. Ploiești si S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., urmând a achita valoarea ramasa neamortizata către fostul concesionar.

ro 4%

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și transferate astfel/s ,£ _ , le^f și Piețe S.A., a căror valoare rămasă neamortizată este evidențiată               Jh *

prezenta hotărâre, va opera după achitarea integrală a acestei valb'f^xC^e^S^y Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat.


Transmiterea proprietății asupra bunurilor retrase din cojj

Consilieri:

Cristian Dumitru

Cristian Ganea
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


AVIZAT, VICEPRIMAR, Iulian Liviu Teod


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotăi


wSM 7 Local al municipiului Ploiești nr. 72/27.02.2013 în sensul stabiliî;tbmQdalîtății>> / de transmitere a investiției “Parcare Bariere” - str. GrivifeDt


Potrivit prevederilor art. 36, alin. 1, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 72/27.02.2013 s-a aprobat modificarea anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., in sensul excluderii suprafeței de teren de 1789 m.p. situata in Ploiești, str. Grivitei (Parcare bariere).

Totodată, s-a aprobat transmiterea in concesiune către S.C. Hale si Piețe S.A. a terenului situat in Ploiești, str. Grivitei (Parcare bariere) in suprafața de 1789 m.p.

Urmare emiterii acestei hotarari, a fost întocmit si semnat la nivelul Municipiului Ploiești, actul adițional nr. 14 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Totodată, a fost întocmit si semnat la nivelul Municipiului Ploiești, actul adițional nr. 6 la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare si exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor si oboarelor din Municipiul Ploiești si a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009 încheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Hale si Piețe S.A.

Prin adresa nr. 100/18.03.2013 a fost transmis către S.C. Hale si Piețe S.A. actul adițional nr. 6, acesta fiind semnat de reprezentanții societății si remis Municipiului Ploiești.

Prin adresa nr. 5164, 5165, 5166/19.03.2013 a fost transmis către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. actul adițional nr. 14 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 7588/24.04.2013, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a făcut precizarea ca bunurile realizate de către societate, in conformitate cu programele de investiții si care au legătură directa cu bunurile concesionate de către Primăria Municipiului Ploiești, facand parte integranta din acestea, reprezintă conform contractului de delegare bunuri de retur.

Potrivit aceluiași contract, bunurile obținute in urma activitatii de investiții ale concesionarului care au legătură directa cu bunurile concesionate devin bunuri de retur după ce concesionarul isi recuperează integral valoarea investiției?-.

Totodată, potrivit aceluiași contract, bunurile de retur revin de/plin drept gratuite si libere de orice sarcini concedentului, cu condiția că: adestCa'sa fie amortizate in întregime de către concesionar. Având in vedere'^ca^ investiția efectuata de concesionarul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană PioiiștRă^Jt. la imobilizarea corporala Parcare bariere, str. Grivitei, la data la care Consiliul Local al municipiului Ploiești a hotarat transmiterea acesteia in administrarea S.C. Hale si Piețe S.A. este amortizata parțial, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a solicitat completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 72/2013, cu următoarele prevederi:

Valoarea ramasa neamortizata a investițiilor efectuate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., la imobilizarea corporala „Parcare bariere, strada Grivitei” se va prelua cu titlu oneros de către S.C. Hale si Piețe S.A., aceasta subrogandu-se in obligațiile concedentului care deriva din contractul de delegare a gestiunii incheiat intre Primăria Municipiului Ploiești si S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., urmând a achita valoarea ramasa neamortizata către fostul concesionar.

Transmiterea proprietății asupra bunurilor retrase din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și transferate astfel către S.C. Hale si Piețe S.A., a căror valoare rămasă neamortizată este evinetiată în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, va opera după achitarea integrală a acestei valori către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”

Solicitarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a fost analizată în ședința Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești din data de 23.04.2013 și a primit aviz favorabil.


GESTIUNE PATRIMONIU UTIV,

etrache

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECȚIA ECONOMICA,

Nicoleta Ctfaciunoiu

G/j 2 J APR 2013


S.C. HALE SI PIEȚE S.A DIRECTOR GENERAL,

Adrian Ilie

/S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

DIRECTOR GENERAL,

Donald Nicolae Constantin-data punerii in funcțiune 20,05.2010 conform PV de punere in funcțiune;

-durata normata de serviciu 96 luni;

-durata utilizata 35 luni;

-durata ramasa la 30.04.2013 61 luni;

  • - valoare de intrare 165.524,76 lei, conform PV de punere in funcțiune

  • - valoare ramasa la 30.04.2013 de 121.207,84 lei.

2.Sistem supraveghere video zona bariere acces hale :

-data punerii in funcțiune 07.07.2011 conform PV de punere in funcțiune .

  • - durata normata de serviciu 96 luni;

-durata utilizata 21 luni;

-durata ramasa la 3 0.04.2013 75 luni;

-valoare de intrare, 6.451,61 lei conform PV de punere in funcțiune ,

-valoare ramasa la 30.04.2013 de 5.357,12 lei;

3. Cabina modulara :

-data punerii in funcțiune 02.10.2009;

-durata normata de serviciu 96 luni;

-durata utilizata 42 luni;

-durata ramasa la 30.04.2013 54 luni

-valoare de intrare de 5.030,74 lei,

  • - valoare ramasa la 30.04.2013 de 2.916 lei;

4. Amenajare parcare Grivitei

Efectuata pe parcursul anilor 2011 si 2012 avand o valoare de intrare, conform PV de recepție a lucrărilor de 83.186,62 lei si o valoare ramasa la 30.04.2013 de 37.316,59 lei,

Valoarea totala ramasa la 30.04.2013 este de 166.797,55 lei.

/ V
24 APR. 2013

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești sr.i

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Ploiești, Str. Văleni nr. 32, te1:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod po^Sî^gp046 < _  _      —                                   ■■ Ce

îiă^tsSiLiă!..         7 '"

U; ?■


lTr’*;.*’ GcrtMKAr. :/ J.j

ISO 9001J ‘4\^£aț491£<<J|' PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI; LRBana P;.rnP Ploiești, B-dul Republicii nr.2, Prahova ■       £- G ? S t

PROPUNERE DE COMPLETARE HCLNR. 72 /27.02.2013


U -Azk2,- 2

Facem precizarea ca bunurile realizate de concesionar, respectiv SC SGU SRL Ploiești . in conformitate cu programele de investiții si care au legătură directa cu bunurile concesionate acestuia de către Primăria Municipiului Ploiești, facand parte integranta din acestea, reprezintă conform contractului de delegare bunuri de retur.

Potrivit aceluiași contract, bunurile obținute in urma activitatii de investiții ale concesionarului care au legătură directa cu bunurile .concesionate devin bunuri de retur după ce concesionarul isi recuperează integral valoarea investiției.

Totodată, potrivit aceluiași contract, bunurile de retur revin de plin drept gratuit si libere de orice sarcini concedentuiui cu condiția ca acestea sa fie amortizate în întregime de către concesionar. Având in vedere ca investiția efectuata de concesionarul SC SGU SRL Ploiești la imobilizarea corporala Parcare bariere, strada Grivitei, la data la care Consiliul Local Ploiești a hoîarat transmiterea acesteia în administrarea SC Hale si Piețe SA Ploiești este amortizata parțial, va rugam sa procedați la completarea Hotărârii Consiliului Local nr.72/2013 cu prevederea ca :

Valoarea ramasa neamortizata a investițiilor efectuate de către SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL, la imobilizarea corporala «Parcare bariere, strada Grivitei» se va prelua cu titlu oneros de către SC Hale si Piețe SA, aceasta subrogandu-se in obligațiile concedentuiui care deriva din Contractul de Delegare a Gestiunii incheiat intre Primăria Municipiului Ploiești si SC SGU Ploiești SRL, urmând a achita valoarea ramasa neamortizata către fostul concesionar.

Transmiterea proprietății asupra bunurilor retrase din concesiunea SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL si transferate asfel către SC Hale si Piețe SA, a căror valoare ramasa neamortizata este evidențiata in

ANEXA 1 la prezenta Hotarare a Consiliului Local Ploiești, către noul administrator, va opera abia după achitarea integrala a acestei valori către


SC Servicii de Gospodărire Urbana PIoiesti SRL.irector general

Donalcl țConstdntiij

; -^5


uj cc ii _ 5= _j _j

E ■ ■ <11

conomto^V

Direcția Juridic - Contencios v

Gheorghe Constantin£STI S.R.L.

de


Bunurile transferate, de la S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE la S.C. HALE si PIEȚE S.A. Ploiești si valoarea ramasa neamortizatâ 3'0.04.2013.

1.Sistem bariere automate :

-data punerii in funcțiune 20.05,2010 conform PV de punere in funcțiune;

-durata normata de serviciu 96 luni;

-durata utilizata 35 luni;

-durata ramasa la 30.04.2013 61 luni;

  • - valoare de intrare 165.524,76 lei, conform PV de punere in funcțiune

  • - valoare ramasa la 30.04.2013 de 121.207,84 lei.

2.Sistem supraveghere video zona bariere acces hale :

-data punerii in funcțiune 07.07.2011 conform PV de punere in funcțiune *

  • - durata normata de serviciu 96 luni;

-durata utilizata 21 luni;

-durata ramasa la 30.04.2013 75 luni;

-valoare de intrare, 6.451,61 lei conform PV de punere in funcțiune ,

-valoare ramasa la 30.04.2013 de 5.357,12 lei;

3. Cabina modulara :

-data punerii in funcțiune 02.10.2009;

-durata normata de sen/iciu 96 luni;

-durata utilizata 42 luni;

-durata ramasa la 30.04.2013 54 luni

-valoare de intrare de 5.030,74 lei,

  • - valoare ramasa la 30.04.2013 de 2.916 lei;

4. Amenajare parcare Grivitei

Efectuata pe parcursul anilor 2011 si 2012 avand o valoare de intrare, conform PV de recepție a lucrărilor de 83.186,62 lei si o valoare ramasa la 30.04.2013 de 37.316,59 lei.

DIRECTOR GENE:

Donald 1
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 — Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populatie,jCpmert, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comeraaîe


PROCES VERBAL încheiat astazi 23.04.2013

Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a întrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

CAPITOLUL I - Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri in

Domeniul Public si Privat:

Secțiunea A -

Ploiești:

Proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Municipiului

(J/Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unei construcții din incinta cimitirului Mihai Bravu, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acesteia

Secțiunea B - Solicitări diverse :

1. Cu privire la adresele înregistrata la Municipiul Ploiești la nr.13534/2012; nr.647/10.01.2013 prin care S.C. Apa Nova S.R.L. solicitat actualizarea, 'începând cu luna august 2012, a suprafeței domeniul public menționata in contractul nr.025711/13.01.2010, încheiat cu municipiul Ploiești si sa factureze volumul de apa pluviala ținând cont de noua suprafața.

Prin adresa nr.13534/2012 S.C. Apa Nova S.R.L. a transmis Anexa 1B la Contractul nr. 025711/13.01.2010 de utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, incheiat cu municipiul Ploiești, in vederea semnării acesteia, ca urmare a actualizării suprafeței străzilor canalizate din Municipiul Ploiești.

Conform informațiilor telefonice oferite de S.C. Apa Nova S.R.L. a reieșit ca aceasta a actualizat suprafața străzilor canalizate din municipiul Ploiești, potrivit adreselor transmise de Direcția Tehnic Investirii. Anexat adresei nr.13534/2012,'S.C. Apa Nova S.R.L. a transmis si lista actualizata a străzilor canalizate cu suprafețele aferente care au fost luate in calcul la stabilirea noii suprafețe precizând faptul ca vă proceda la facturarea volumului de apa pluviala incepand cu luna septembrie 2012, pentru luna august 2012.

Prin adresa nr.19891/2012 S.C. Apa Nova -S.R.L. a revenit la adresa menționata mai sus cu precizarea ca suprafața totata a străzilor canalizate in Municipiul Ploiești actualizata la noiembrie 2012 este de 3.147.026,24 mp, transmițând Anexa 1B la

11


Firma selectata care va presa serviciul de evaluare are la dispoziție mai-multe metode de evaluare a tarlalelor care fac parte din “Lista terenurilor/âî^pQnibile.L, proprietatea municipiului Ploiești, care pot fi acordate persoanelor mdfeptajițe-.ca; ■ v, măsură reparatorie prin echivalent constând în compensare cu alte bunurhsau servicii^ | oferite în echivalent potrivit H.C.L. nr.76/03.03.2010 privind modificarea, anexei' 1 aL H.C.L.nr.196/30.04.2006 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea legilj^/ proprietății, modificată prin H.C.L. nr.26/30.01.2013, tarlale care sunt intravilanul municipiului Ploiești.

întocmit Madalina Milițoiu

Comisia nr. 2 — Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale:

Consilieri: Dumitru Cristian - Presed^nțgȘG


Ganea Cristian - Secretar

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 72/27.02.2013

a emis:

A17' t               <L-


Data; 2^ e? / 7