Hotărârea nr. 172/2013

Hotãrârea nr. 172 privind aprobarea PRELUNGIRII TERMENULUI DE VALABILITATE a PLANULUI URBANISTIC ZONAL “ZONA HIPODROM PLOIESTI”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 172

privind aprobarea PRELUNGIRII TERMENULUI DE VALABILITATE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL “ZONA HIPODROM PLOIEȘTI”

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Cristian Ganea, Adrian Lupu, Razvan Ursu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Dragușin, Radu Socoleanu și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea Consiliului Local Ploiești, Prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal „ZONA HIPODROM PLOIEȘTI”;

/X

In baza Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

/X

In conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

/X

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal „ZONA HIPODROM PLOIEȘTI”.

ART. 2 Prelungirea Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art.l, este valabilă pană la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești.

ART. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte va

9                                             9                                                                                                 7

aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013


ROMÂNIA


SE APROBĂ


JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITAT

privind aprobarea

PRELUNGIRII TERMENULUI DE VALABILITATE A

PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ZONA HIPODROM PLOIEȘTI”

Beneficiar : CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Proiectant: U.A.U. „ION MINCU” - conf.dr.arh.Constantin Enache

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/200( și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală d< Dezvoltare Urbană, s-a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a Planulu Urbanistic Zonal „ZONA HIPODROM PLOIEȘTI”.

Proiectantul a executat în anul 2008, Planul Urbanistic Zonal la comand. Consiliului Local Ploiești, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și în conformitate cu Lege: nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentn modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiulu Ploiești, suprafața studiată fiind de 253,10 ha.

Complexul Hipodrom Ploiești reprezintă aria care a generat studiul de față, a căru modernizare se face cu finanțare europeană; acesta aparține domeniului privat a municipiului Ploiești și include construcții în suprafață de 3,08 ha și teren pe o suprafaț; de 20,8 ha.

Lucrarea P.U.Z.- „ZONA HIPODROM PLOIEȘTI” se încadrează în strategia d dezvoltare durabilă a municipiului Ploiești, adoptată odată cu programul „Agend Locală 21” al Organizației Națiunilor Unite. Totodată, această lucrare răspund exigențelor municipalității de accentuare a identității orașului în concordanță cu aspirați sa de a deveni o metropolă regională. în acest sens, se creează necesitatea formulării ș aplicării unor măsuri menite să conducă spre ameliorarea calității spațiilor urbane ș sporirea „prestigiului urban” ca importantă sursă de atragere a investițiilor și, implicit, d creștere economică a orașului.

Lucrarea P.U.Z.- „ZONA HIPODROM PLOIEȘTI” reprezintă unul din eforturil administrației publice locale orientate spre creșterea calității vieții cetățenilor, vizân utilizarea eficientă a terenului mun. Ploiești, reabilitarea și valorificarea spațiilor plantat publice și a spațiilor de agrement și sport, în concordanță cu principiile dezvoltăr durabile.

Lucrarea a fost elaborată în scopul definirii unui mod coerent de organizar urbanistică și peisagistică a zonei Hipodrom, prin definirea unui set de categorii d intervenții destinate stabilirii utilizării funcționale optime și creării unui cadru spațial volumetric, ambiental și peisager, corespunzător importanței și rolului său funcțional k scara municipiului.

Scopul studiului a fost stabilirea obiectivelor, a acțiunilor, a priorităților și < reglementărilor de urbanism necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și îr conformarea construcțiilor din zona delimitată, în corelare cu strategia de dezvoltare urbană stabilită prin P.U.G.

Obiectivul general al lucrării l-a constituit elaborarea unor reglementări integrate (restricții și permisivități de intervenții, pe de o parte, precum și categorii de intervenți încurajate de autoritățile locale în scopul susținerii interesului public), care să orienteze dezvoltarea urbanistică a zonei și deblocarea/pregătirea procesului de investiți compatibile cu funcțiunea dominantă a zonei.

în sinteză, P.U.Z.- „ZONA HIPODROM PLOIEȘTI” urmărește realizare; următoarelor obiective specifice:

  • • Stabilirea unui mod de organizare coerentă (din punct de vedere arhitectural peisagistic și urbanistic) a zonei, ținând cont de faptul că reprezintă una dii intrările principale în oraș (de pe D.N.l), precizând categoriile de intervenție necesare concretizării sale;

  • • Configurarea unui cadru spațial - volumetric, ambiental și de imagine corespunzător importanței prezenței Hipodromului ca arie cu potențial major de agrement, cu rol în sporirea prestigiului local;

  • • Protejarea, reabilitarea și valorificarea patrimoniului natural reprezentat de spațiile plantate din zonă în conexiune cu ecosistemele din teritoriu, ținând con de principiile dezvoltării durabile;

  • •  Distribuirea echilibrată și eficientă a activităților, în concordanță cu funcțiune; urbanistică determinată, vocația zonei și inserarea sa în contextul spațio funcțional al orașului.

Supunem avizării proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului d< valabilitate a Planului Urbanistic Zonal- „ZONA HIPODROM PLOIEȘTI”.

p.DIRECTOR ADJ. D.G.D.U

ing. Daniel DUMITRI

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR,

Iulia ALEXANDRU

ÎNTOCMIT,

Arh. Tania BADILA


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea

PRELUNGIRII TERMENULUI DE VALABILITATE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL “ZONA HIPODROM PLOIEȘTI”

Beneficiar : CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Proiectant: U.A.U. „ION MINCU” - conf.dr.arh.Constantin Enache

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală d( Dezvoltare Urbană, s-a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a Planulu Urbanistic Zonal „ZONA HIPODROM PLOIEȘTI”.

Proiectantul a executat în anul 2008, Planul Urbanistic Zonal la comand: Consiliului Local Ploiești, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și în conformitate cu Lege: nr.3 50/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentn modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploieșt aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiulu Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești prelungire; termenului de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal „ZONA HIPODRON PLOIEȘTI” la solicitarea Consiliului Local Ploiești, întocmit de conf.dr.arh.Constantă Enache.                                                   A

COMISIA D!

George BOTEZ   "—-—

Cristian Mihai GANEA

Adrian LUPU Răzvan URSU

Costel HORGHIDAN Paulica DRĂGUȘIN Radu SOCOLEANU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre : privind aprobarea

PRELUNGIRII TERMENULUI DE VALABILITATE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL “ZONA HIPODROM PLOIEȘTI”