Hotărârea nr. 171/2013

Hotãrârea nr. 171 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „STABILIRE CONDIŢII DE CONSTRUIBILITATE PARCELĂ PENTRU DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCŢII “Str. Poligonului nr. 2 Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 171


Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE PARCELĂ PENTRU

DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII “

Str. Poligonului nr. 2 Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri, George Botez, Răzvan Ursu, Costel Horghidan, Paulica Drăgușin, Radu Socoleanu, Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea d-lui NECULA DAN VALERIU, Planul Urbanistic de Detaliu - „STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE PARCELĂ PENTRU DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII64 str. Poligonului nr. 2, Ploiești;

In baza Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

A

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - „STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE PARCELĂ PENTRU DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII “str. Poligonului nr. 2, Ploiești, la solicitarea d-lui NECULA DAN VALERIU, cu condiția respectării avizului nr. 003 din 20,03.2013 al Arhitectului Șef, anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l, terenul care face obiectul acestui PUD se află în intravilan și este proprietate particulară.a d-lui NECULA DAN VALERIU, în conformitate cu contract de vânzare cumpărare nr. 180/25.01.2006 și încheierii nr. 1836/13.02.2006, eliberată de O.C.P.I. Prahova, având suprafața de 251,00 mp.

ART. 2 Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art.l sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești.

ART. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina lafcob

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

9


SE APROBĂ PRIMAR,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ   Iulian BADESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE PARCELĂ PENTRU DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII”

Str. Poligonului nr. 2 Ploiești.


Q     Beneficiar : NECULA DAN VALERIU

Proiectant: arh. Andreea Aluchi

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 ș a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltar Urbană, s-a prezentat proiectul:


Planul Urbanistic de Detaliu - „STABILIRE CONDIȚII Dl CONSTRUIBILITATE PARCELĂ PENTRU DEPOZIT MATERIALE Dl CONSTRUCȚII4* Str. Poligonului nr. 2 Ploiești;

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda d-lui NECUL; DAN VALERIU, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și în conformitate cu Legea ni 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr. 289/2006 pentr modificarea și completarea Legii nr. 3 5 0/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiuh Ploiești și este proprietate particulară a d-lui NECULA DAN VALERIU, î conformitate cu contract de vânzare cumpărare nr. 180/25.01.2006 și încheierii ni 1836/13.02.2006, eliberată de O.C.P.I. Prahova, având suprafața de 251,00m[ Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 209/1999 imobilul are următoarei caracteristici:


UTR- N -lb zona industriala- In - industrie nepoluanta P.O.T:-.; C.U.T.

-  St = 251,00mp

 • -  Folosința actuala a terenului - curți construcții

 • -  zonificare funcțională:

5

 • - zona industriala- In - industrie nepoluanta

 • - Utilizări permise:

-Activități industriale nepoluante, depozite și anexe, servicii pentr activități industriale;

 • - Utilizări interzise-

- Locuințe și instituții publice, construcții pe parcele care n 8m pentru construcții înșiruite și suprafața minimă 200mp și front h stradă 12m pentru contracții izolate/cuplate.

îndeplinesc condițiile de suprafață minimă 150 mp, și front la strac


 • -  Retrageri:

 • - față de aliniamentul străzii

 • - față de axul străzii Poligonului: 10,50 m

 • - față de limitele laterale : se va respecta Codul civil;

 • - față de limita posterioară : se va respecta Codul civil;

 • -  regim de înălțime : P+2-4, P+5-10

 • -  accese : accesul la calea publică se face prin dram de acces (menționat îi contract)

 • -  restricții impuse : -

Acest PUD a fost solicitat .prin Certificatul de Urbanism nr. 604-11,05,2011.

OBIECTUL acestui P.U.D. îl constituie întocmirea unei documentații tehnic* pentru „STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE PARCELĂ PENTRl DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII”, Str. Poligonului nr. 2, Ploiești.

In urma analizei documentației elaborate de arh. Andrea Aluchi, constatăm: o UTR-N-lb; In- industrie nepoluanta

 • > indicatori de urbanism : se mențin indicatorii de urbanism de:

 • > P.O.T. : 55%,

 • > C.U.T. : 1,2

 • > Retrageri:

 • - față de axul străzii :nu e cazul

 • - fată de aliniamentul existent la drumul de incinta: 5.60 m

 • - față de limita posterioară - nord-est: 0,60m

 • - fata de limita laterala: 0.20 m (sud-est) si 0,36 m (nord-vest) (are acordu vecinilor

 • > restricții impuse : -

 • > regim de înălțime : P+E

 • > accese: carosabil si pietonal din str. Poligonului se face prin drum d< incinta aflat in indiviziune, cu sens unic si cu latimea de 3,85 m.

 • > parcari: -

 • > spatii verzi : se vor amenaja „grădini de fațada” si dale inierbate, S= 50,0* mp (20%)

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri privind :

 • - utilități urbane :

 • -  alimentare cu gaze naturale : 3/0624/29.06.2012

 • -  alimentare cu energie electrică 30101103712/06.07.2011

 • -  protecția mediului: 9344/30.08.2012

 • -  telefonie: 100/05/02/02/01/03/0705/22.06.2011

 • -  alimentare cu energie termică: CI 1-1360/07.09.2012

 • -  Și

 • -  Direcția de Sănătate nr. 358/31.08.2012

 • -  Comisia Municipală ptr. Transport: CATPL1407/16.1.2012

 • -  Poliția Rutieră : -/11.05.2012

în ședința din data de 20.03.2013 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriuli și Urbanism, s-a analizat documentația Planului Urbanistic de Detaliu „STABILIRI CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE PARCELĂ PENTRU DEPOZT 9

MATERIALE DE CONSTRUCȚII”, str. Poligonului nr. 2, Ploiești și a fost avizate favorabil conform avizului nr. 018/20,03,2013, condiționat de următoarele:

 • -  se va solicita un certificat de urbanism cu schimbarea denumiri „baracă” în depozit materiale de construcții pentru ca denumirea documentației să corespundă cu cea din avizul de la Consiliu Județean Prahova, și anume: P.U.D. „STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE PARCELĂ PENTRU DEPOZI1 MATERIALE DE CONSTRUCȚII “

 • -  la faza D.T.A.C. se va solicita verifîcarea’C”- verificare la incendiu;


în perioada 25.01.2013-. 14.02.2013 s-a desfășurat procesul de informare ș consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism.

Avizul C.T.A.T.U. nr.018/2013 a stat la baza fundamentări Avizului Arhitectulu Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.004/2013.

Procedura de avizare și aprobare a documenției aplicată este în conformitate ci ORD. Nr. 7/2011, deoarece a fost elaborată în baza unui C.U. cu nr. 604/10.05.2011 emis după data de 01.02.2011 (vezi ORD. nr. 7/2011)

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic de Detaliu „STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE PARCELĂ PENTRU DEPOZI1 MATERIALE DE CONSTRUCȚII str. Poligonului nr.2, Ploiești, întocmit de arh Andreea Aluchi, cu respectarea Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, avi: nr.003/2013..

p. ARHITECT ȘEF Ing. Rita Maroela NE^Gl

p. DIRECTOR ADJ

ing. Danki DUMITRI

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE întocmit:

Consiler: arh. Tania Badila

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE PARCELĂ PENTRl

DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII“

Str. Poligonului nr. 2, Ploiești.

Beneficiari: NECULA DAN VALERIU

Proiectant: arh. Andreea Aluchi

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală d Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Planului Urbanistic de Detalii „STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE PARCELĂ PENTRl DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII”, S/r. Poligonului nr. 2, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda d-h NECULA DAN VALERIU, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.I nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și în conformitate cu Lege nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentr modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbane proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploieși aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiuh Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000. ,

în ședința din data de 20.03.2013 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriuh și Urbanism, s-a analizat documentația Planului Urbanistic de Detaliu „STABILIRI CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE PARCELĂ PENTRU DEPOZT MATERIALE DE CONSTRUCȚII”, str. Poligonului nr. 2, Ploiești și a fost avizat favorabil conform avizului nr. 018/20,03,2013, condiționat de următoarele:

- se va solicita un certificat de urbanism cu schimbarea denumirii „baracă” în depozit materiale de construcții pentru ca denumirea documentației să corespundă cu cea din avizul de la Consiliul Județean Prahova, și anume: P.U.D. „STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE PARCELĂ PENTRU DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII “

9

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planului Urbanistic de Detaliu „STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE PARCELĂ PENTRU DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII46, Str. Poligonului nr. 2, Ploiești, la solicitarea d-lui NECULA DAN VALERIU, întocmit de arh. Andreea Aluchi.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Aviz C.T.A.T.U. nr.018

20.03.2013


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2 100066 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM

constituită conform H. C.L. Ploiești nr. 126/2009

AVIZ Nr. 018 din 20.03.2013

LUCRAREA : PLAN URBANISTIC DE DETALIU „DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE BARACA METALICA P+1 PENTRU DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII"

AMPLASAMENT: str. Poligonului nr. 2

INIȚIATOR : NECULA DAN VALERIU

ELABORATOR: arh. Andreea Aluchi

Documentația, înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a)  piese scrise : memoriu de prezentare

 • b)  piese desenate : 6 planșe

 • c)  alte documente:

Certificat de urbanism : 604/11.05.2013

Act de proprietate : Terenul în suprafață de 251,00 mp, este proprietate privată în conformitate cu contract de vanzare cumpărare nr. 180/25.01.2006 si incheierii nr. 1836/13.02.2006, eliberata de O.C.P.I. Prahova

 • a.  Avize solicitate prin Certificat de urbanism: alimentarea cu energie electrică: 30101103712/06.07.2011, alimentarea cu energie termica C11-1360/07.09.2012, alimentare cu gaze naturale: 3/0624/29.06.2012, telefonie: 100/05/02/02/01/03/0705/22.06.2011,Direcția de Sanatate nr. 358/31.08.2012, protecția mediului: 9344/30.08.2012, Comisia Municipală ptr. Transport: CATPL1407/16.1.2012, Politia Rutieră:-/11.05.2012

 • b.  Taxă C.T.A.T.U. : chit, seria AA nr.616013/16.01.2013  (275,00 lei ) si AAA

nr.723326/26.03.2013(155,00 lei)

 • c.  Taxa R.U.R. : e plătită on line

 • d.  Alte documente : -

> Reglementari prin PUG:

UTR-N -1b zona industriala- In - industrie nepoluanta

o P.O.T = -

o C.U.T.=-

o existenti: P.O.T. = 51%, C.U.T. = 0,51

o regimul de inaltime: mixt

o accesul la calea publica se face prin drum de acces (menționat in contract)

o terenul se încadrează în zona valorică B conform H. C.L. nr. 316/2002

o Retragere fata de axul străzii Poligonului 10,50 m

o distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei vo. respecta Codul civil

o Utilizări permise: Activitati industriale nepoluante, depozite si anexe, servicii pentrc activitati industriale.

> Utilizări interzise: Locuințe si instituții publice, construcții pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafața minima 150 mp, si front la strada 8m pentru construcții insiruite s suprafața minima 200mp si front la strada 12m pentru contructii izolate/cuplate.


Aviz C.T.A.T.U. nr.017

R

20.03.2013

Prin documentația de urbanism se propun următoarele:

„DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE BARACA METALICA P+1 PENTRU DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII”

> UTR-N-1b; zona industriala- In - industrie nepoluanta

a) indicatori de urbanism :

 • - P.O.T. = 55%, C.U.T = ,2, regim de inaltime P+E

 • - Regim de aliniere:

 • - față de axul straziimu e cazul

 • - față de aliniamentul existent la drumul de incinta: 5.60 m

 • - față de limita posterioară - nord-est: 0,60m

 • - fata de limita laterala: 0.20 m (sud-est) si 0,36 m (nord-vest) (are acordul vecinilor

 • - Regim de inaltime: P+E

în urma analizei, în ședința din data de 20.03.2013, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism acordă:

AVIZ FAVORABIL

Pentru PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE PARCELĂ PENTRU DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII”,

cu următoarele condiții:

o la faza D.T.A.C. se va solicita verificarea”C”- verificare la incendiu;

o se va solicita un certificat de urbanism cu schimbarea denumirii „baraca" in depozit materiale de construcții pentru ca denumirea documentației sa corespunda cu cea din avizul de la Consiliu Județean Prahova, si anume: P.U.D. „STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE PARCELĂ PENTRU DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII “

Având:


„9”     - voturi „pentru"

 • - voturi „împotrivă"

 • - abțineri

 • - absențe

Proiectantul si beneficiarul documentației răspund pentru exactitatea datelor si veridicitatea inscrisurilo, cuprinse in documentația prezentata pentru avizare.

Documentația ce se va elabora in vederea obținerii Autorizației de Construire va respecta toate prevederile Certificatului de Urbanism.

2 j Arh. Tania BADILA

| 25.03.2013, 3 exemplare


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2

100066 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829


A VIZ

Nr. 004DIN 20.03.2013

L UCRAREA : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE BARACĂ METALICĂ P+l PENTRU

DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII”

AMPLASAMENT:

)       INIȚIATOR :

ELABORATOR :


Str. Poligonului nr. 2,Ploiești

NECULA DAN VALERIU

arh. Andreea Aluchi


Terenul care face obiectul prezentei solicitări se află in intravilanul municipiului Ploiești, avand funcțiunea prevăzută prin PUG Ploiești aprobat prin HCL 209/1999, de zonă industrială- In - industrie nepoluantă

Prin documentația de urbanism se propun :

 • - indicatori de urbanism :

 • - P. O. T. =55%, C.U.T = 1,2, regim de inălțime P+E

 • - Regim de aliniere:

 • - față de axul străzii: nu e cazul

 • - față de aliniamentul existent la drumul de incintă: 5.60 m

 • - față de limita posterioară - nord-est: 0,60m

-fata de limita laterală: 0.20 m (sud-est) si 0,36 m (nord-vest) (are acordul vecinilor

 • - Regim de inălțime: P+E

> In urma ședinței din data de 20.03.2013 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru această documentație tehnică de urbanism s-a acordat: A VIZ FA VORABIL, cu următoarele condițtii:

o se va solicita un certificat de urbanism cu schimbarea denumirii „ baracă ” în depozit materiale de construcții pentru ca denumirea documentației să corespundă cu cea din avizul de la Consiliul Judțtean Prahova, și anume: P.U.D. „STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE PARCELĂ PENTRU DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII“

o la faza D. T.A. C. se va solicita verificarea ”C”- verificare la incendiu;

întocmit: arii. Badila l'ania                                                                                                                                                    1

AvlzA.Ș.0lMĂ0.O3.2013 3PA.il). „DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE BARACĂ METALICĂ P+l PENTRU DEPOZITARE MA TERIALE DE CONSTRUCȚII-în perioada 25.01.2013 - 14.02.2013 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest, punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITECTUL ȘEF emite următorul:

AVIZ FAVORABIL

în baza prezentului aviz se va elabora documentația de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobare:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE PARCELĂ PENTRU

DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII“

întocmi!: arii, liadila Tania                                                                                                                                                    2

Aviz A.Ș.004-2M3.2013 3P.UD.„DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE BARACĂ METALICĂ P+] PENTRU DEPOZITARE MA TERLALE DE CONSTRUCȚII”

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA Str. St. Greceanu nr. 11 bloc K8 100166 tel/fax: 0244 596128 www.ploiesti.ro

APROBAT

p. ARHITECT ȘEF ing. RITA MARCELA NE AGI

RAPORT

——

privind consultarea populației pentru documentația : P.U.D.

„DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE BARACA METALICA P+1 PENTRU

DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII”

OBIECTIVELE

CONSULTĂRII METODOLOGIA FOLOSITĂ

PERIOADA: 25.01.2013-14.02.2013

ORGANIZATOR : NECULA DAN VALERIU

BAZA LEGALĂ : Legea nr. 350/2001, art. 57 și 61

LOCUL DESFĂȘURĂRII CONSULTĂRII :

str. Poligonului nr. 2, Ploiești

str. Ștefan Greceanu nr. 1, bl.K8 - sediul D.G.D.U.

www.ploiesti.ro (Activitatea de informare si consultare a publicului pentru

documentațiile de urbanism și/sau amenajarea teritoriului)

DOCUMENTELE SUPUSE DEZBATERII/CONSULTĂRII :

planuri cu situația existenta și reglementările urbanistice propuse

sediul D.G.D.U. : documentația tehnică (planuri, acte proprietate, avize)

DESCRIEREA PROCESULUI DE CONSULTARE

PARTICIPANȚI : dl. Morcivescu Florin, reprezentant al S.C. ICERP S.A.

ASPECTELE DISCUTATE : solicita amplasarea baracii metalice la 0,60 cm distanta de hotarul cu S.C. ICERP S.A

DESCRIERE: -

COMENTARII : -

REZULTATELE CONSULTĂRII

Proiectantul a modificat amplasarea baracii metalice , la 0,60 cm distanta de hotarul cu

S.C. ICERP S.A.

CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

-

nr. înregistrare 300274/21.01.2013

CONCLUZIA FINALĂ

Se consideră că procedura de informare și consultare a populației a fost desfășurată conform prevederilor legale. Se poate trece la următoarea etapă în procesul de avizare și aprobare â documentației tehnice de urbanism: „DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE BARACA METALICA P+1 PENTRU DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII”

ÎNTOCMIT : arh. Tania BADILA ___________________

ANEXĂ RAPORT DE CONSULTARE

 • 1.  Documentul supus consultării

 • 2.  Dovada înregistrării pe site-ul primăriei - printscreen

2 | Arh. Tania Badila

18.02.2013z

încadrarea in localitate


N-lb/In


LEGENDA

WT MCTCHM

SVPn,:


ZONE FUNCȚIONALE:

Zona locuințe mici, locuințe colective

Zona rezidențiala cu clădiri mai mult de 2 niveluri, locuințe colective inclusiv funcțiuni complementare

Zona CF si amenajari aferente

Zone verzi, parcuri

Zona instituții publice, servicii si funcțiuni de interes general

Zona unitati industriale, intreprinderi construcții, depozite

Amplasament

IMAGINE DE PE GOOGLE EARTH

CALITATEA


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L PLOIEȘTI str. Rudului 76

tel. 0745-681184


NUMEBENEFICIAR:


NECULA DAN-VALERIU


PROIECT

41/2012


PLOIEȘTI STR POLIGONULUI2, INCINTA METCHIbl


ÎNCADRAREA in

2Qi2f-OCALITATE


planșa


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ,

REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu „Stabilire condiții de construibilitate parcelă pentru depozit materiale de construcții46 Str. Poligonului nr. 2 Ploiești

și a emis:
SECRETAR, Cristian Ganea

Data: 29.04.2013.