Hotărârea nr. 170/2013

Hotãrârea nr. 170 privind concesionarea directă a unui teren către Ion Gheorghe si Ion Valentina Elena în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, strada Crişan nr. 30A, bl. 138D, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL* LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 170 privind concesionarea directă a unui teren către Ion Gheorghe si Ion Valentina Elena în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, strada Crișan nr. 30A, bl. 138D, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către Ion Gheorghe si Ion Valentina Elena, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, strada Crisan nr. 30A, bl. 138D, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon;

Potrivit prevederilor art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 15, lit. e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesul verbal al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local ~ Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 12.03.2013;

In temeiul art.36, alin.(2), lit.c) si alin.(5), lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul, privat al municipiului a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, strada Crisan nr.30A, bl.l38D, sc.A, ap.2, parter, în suprafață de 4,00 mp, identificat conform planului de situație întocmit de către Voicu R. Romica Roman - întreprindere Individuala care constituie Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

A

Art. 2 - însușește evaluarea efectuată de către P.F.A. Bucur N. Alexandru -Evaluator pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, stradă Crisan nr.30A, bl.l38D, sc.A, ap.2, parter, în suprafață de 4,00 mp, care constituie Anexa nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă concesionarea directă către Ion Gheorghe si Ion Valentina Elena, a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, strada Crisan nr.30A, bl.l38D, sc.A, ap.2 parter, în suprafață de 4,00 mp, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat la aceasta adresă prin edificarea unui balcon.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

9

Art. 4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art.l astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilită de P.F.A. Bucur N. Alexandru - Evaluator, în termen de 25 ani și anume 94,56 lei/an pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, strada Crisan nr.30A, bl.l38D, sc.A, ap.2, parter, în suprafață de 4,00 mp atribuit către Ion Gheorghe si Ion Valentina Elena.

Art. 5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art.4 să se achite de către concesionar pe toata durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art 6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 - Direcția Administrație Public, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Ion Gheorghe si Ion Valentina Elena în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, strada Crisan nr.30A, bl.l38D, sc.A, ap.2, parter, prin edificarea unui balcon

In exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alaturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibila în condițiile art.15, litera e), din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Ion Gheorghe si Ion Valentina Elena, în calitate de proprietari ai apartamentului situat în Ploiești, strada Crisan nr.30A, bl.l38D, sc.A, ap.2, parter, în baza contractului de vanzare - cumpărare autentificat sub nr.37757/12.08.1992, au solicitat prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești la nr.967/15.01.2013 concesionarea terenului în suprafața de 4,00 mp situat la adresa sus menționata, în vederea edificării unui balcon.

Având în vedere cele prezentate precum si necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea Municipiului Ploiești în suprafața de 4,00 mp adiacent imobilului situat în Ploiești, strada Crisan nr.30A, bl.l38D, sc.A, ap.2, către Ion Gheorghe si Ion Valentina Elena pentru edificarea unui balcon la adresa sus menționata.

Fata de cele prezentate, supunem analizei si aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.


1


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Ion Gheorghe si Ion Valentina Elena în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, strada Crisan, nr.30A, bl.l38D, sc.A, ap.2, parter, prin edificarea unui balcon

Potrivit art.15, litera e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fara licitație publica, cu plata taxei de redeventa stabilita potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alaturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererea nr.967/15.01.2013, cu documentația aferenta anexata, Ion Gheorghe si Ion Valentina Elena, în calitate de proprietari, în baza contractului de vanzare -cumpărare autentificat sub nr.37757/12.08.1992, ai apartamentului situat în Ploiești strada Crisan nr.30A, bl.l38D, sc.A, ap.2, parter, solicita concesionarea terenului în suprafața de 4,00 mp în vederea edificării unui balcon.

Terenul în suprafața de 4,00 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, strada Crisan nr.30A, bl.l38D, sc.A, ap.2, parter face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

Conform Certificatului de urbanism nr.886/25.06.2012, terenul propus spre concesionare are folosința actuala - curți construcții si se încadrează în zona valorica C conform prevederilor Hotărârii nr.553/21.12.2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Ion Gheorghe si Ion Valentina Elena au obtinut avizele si acordurile privind utilitățile urbane si infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr. 886/25.06.2012.

Cererea domnului Ion Gheorghe si doamnei Ion Valentina Elena prin care solicita concesionarea terenului în suprafața de 4,00 mp, în vederea extinderii apartamentului situat în Ploiești, strada Crisan nr.30A, bl.l38D, sc.A, ap.2, parter prin edificarea unui balcon a fost analizata în cadrul Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 12.03.2012 si a fost avizata favorabil.

Prin adresa nr.967/15.01.2013, domnul Ion Gheorghe si doamna Ion Valentina Elena au transmis un raport de evaluare întocmit de către P.F.A. Bucur N. Alexandru -Evaluator, pentru terenul in suprafața de 4,00 mp situat in strada Crisan nr.30A, bl.l38D, sc.A, ap.2, parter.


Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenî^^^~șjț^^


Conform raportului de evaluare întocmit de către P.F.A. Buci^bîrAlexândr Evaluator, valoarea terenului adiacent apartamentului situat în stradă' Crîsaft bl.l38D, sc.A, ap.2, parter, în suprafața de 4,00 mp a fost stabilita ^213^!^^ rezultând o valoare totala de 528 euro echivalentul a 2364 lei la un cu^^eMj 4,00 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, strada Crisan nr.3OA7T5El= ap.2, parter, către domnul Ion Gheorghe si doamna Ion Valentina Elena în vederea extinderii apartamentului proprietate personala prin edificarea unui balcon, pe o perioada de 49 ani. Consideram ca este necesara recuperarea valorii terenului, stabilita de P.F.A. Bucur N. Alexandru - Evaluator, în termen de 25 ani, rezultând o redeventa anuala de 94,56 lei. Redeventa stabilita se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul

National de Statistica. Plata redeventei se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR

Florin Petira
SEF SERVICIU,

Gabriela Mândrutiu

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Graciunoiu

mL 2 5 APR 2013


Iulia Alexandru

întocmit:

Ruxandra Ionescu......HI-
F.       ..S i. F'j-j<;i[i.îir .m; hi. i 5-Si.l >c. A.ci. P/i.>.            :i,ei ■\;i

Proprietar:ION GHEORGHE

ION VALENTINA ELENA


DomiciliukPIoiesti.Str. Crisan.nr. 30A,bl. 138D.sc. a.ap. 2,Jud. Prahova

Conform:Contract de vanzare cumpărare nr. 37757/12.08.1992 încheiere nr. 39966/27.08.2007


(Număr cadastral provizoriu 528-C1-A-U2)

S bloc 138D-’428mp

S teren propus spre concesionarei mp (domeniu public)S

332700.00 Ț --1-----------:<i

 • 2       3826'2. ijjq

 • 3      332671.793 j    579232.4:0

 • 4       332670.295 i    57923.’..528

 • 5      382669.820 ;    579224.798

;     6 ! 382671.317! 57922A720

j      7 ■ 382671.176 j 57922.'.024

. 11.2'4

6.516

1.500

. 7,745

______1.500

2.700

18.914

8

382670.191

579203.135

11.250

9

382631.424

579202.525

21.530

10

382632.591

i 579224.023

1300

11

382684.089

579223.948

7.802

12

382684.505

579231.739

1300

13

382683.008

579231.819

6.55 L

1

382683.357

579236.361Plan de încadrare in zona Scara 1:10000
LEGENDA:

6

STATIE TOPOGRAFICA

STÂLP ELECTRIC BETON

--AX DRUM

©

CANAL SCURGERE

I

RASUFLATO ARE GAZE


Nota:

Sistem de proiecție Stereo 70.


JNVÎ^ARCdORKÎfSiTE'TERrNfm’US SPRE CONCESIONARE

SUPRAFAȚA = 4 mps                         1

PUNCT

CONTUR

COORDONATE’

DIST M

X[m]

Y[ml

6

382671317

579224.720

2.700

5

382671.176

579222.024

1.500

14

382669.678

579222.102

2.700

7

382669.820

579224.798

1.500

5

382671317

579224.720


Ridicare topo

VOICUEDUARD

1        Scara:

Prelucrat

E.L.

1:500

■ 'T'T^moooo

Verificat =

VQțCU ROMICA -'

~       jdaaăs'oienibrie 2012

-ROMAN

XMICA

iB.r/;

Nr.'.0017 ^Z'


IN VEDEREA

CONCESIONARE TERENULUI


UM (tn)


Beneficiar: ION GHEORGHE

: ION VALENTINA ELENA

BUCUR N. ALEXANDRU EVALUATOR
* II

• p|a-.jgg g,. g Jjj :: SjȘ kw F!


RAPORT DE EVALUARE


P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR

str. înfrățirii, nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap.116, Ploiești

tel: 0720 546 418, e-mail: sandelbucur@yahoo.comRAPORT DE EVALUARE

A PROPRIETATE IMOBILIARE TIP “TEREN”

SITUATA IN MUN. PLOIEȘTI,

STR. CRISAN, NR.30A, BL.138D,

SC A, PARTER, AP.2, JUDEȚ PRAHOVA

PENTRU VANZARE/CONCESIONARE

PROPRIETAR:

CLIENT:

DESTINATAR:


PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Persoana fizica: ION GHEORGHE

Persoana fizica: ION GHEORGHE

Persoana juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTIUNE PATRIMONIU, SERVICIU

O VALOARE DE

PIAȚA:

RAPORT NR.:


VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

2.364 LEI ECHIVALENT 528 EURO

620/19 DECEMBRIE 2012

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport sunt confidențiale si nu vor putea fi reproduse fara consimțământul prealabil al evaluatorului, al clientului si al destinatarului.

P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator

Str. înfrățirii nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116,

Ploiești, Prahova

Tel.: 0720546418

E~mail: sandelbucur@vahoo.com

1.

EVALUATOR

BUCUR ALEXANDRU

Legitimație UNEAR

Nr. 11001/2012

Asigurare profesională nivel de acoperire/nrVan

10.000 EURO

Firma

PFA BUCUR N. ALEXANDRU-E VALUATOR

Adresa

Str. înfrățirii nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova

Tel.: 0720546418

E-mail: sandelbucuPa'vahoo.coni

2.

CLIENT

Persoană fizica:

ION GHEORGHE

CNP: 1540727293125 L.........................

Adresa client

 • ■  Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Crisan, nr.30A, bl. 138D, sc. A, parter, ap.2 Tel:

DESTINATARUL RAPORTULUI

Persoană fizica:

ION GHEORGHE

Persoană Juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUIPLOIESTI-DIRECTIA DE GESTIUNE PATRIMONIU, SERVICIU VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

3.

PROPRIETATEA EVALUATĂ

Proprietate rezidențială compusă din: . TEREN: Sbalcon = 4 mp

(conform inspecției)

Proprietar

Persoană juridica: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Adresa proprietății

 • ■  Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Crisan, nr.30A, bl. 138D, sc. A, parter, ap.2

Condiții limitative deosebite

- Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca terenul este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piațaSUOT

ALEXÂ^U

Legitimada Nr. ] ! o$l

Specîaîizarea:

EP1

Sfădii. 20X

™ o

Proprietatea evaluata: Teren intravilan în suprafața de 4 mp situat in mun. RFoi^țkSmCrisaril nr.30a, b!.138D,sc.A. parter, ap.2. Jud Prahova.

4. DECLARAREA VALORII

Valoarea de piața ESTIMATĂ


1.891 LEI echiva

417 EURBUCUR ALEXANDRU


Expert Evaluator Proprietăți Imobiliare | Membru Titular UNEARALEXAMDRU

Legitimația Nr. i

Specializarea: EPl:.oc

BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piață

SCOPUL EVALUĂRII

Vanzare/Concesionare

DATA INSPECȚIEI PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuată la data de 18.11.2012, de către ing. Bucur Alexandru in prezenta proprietarului

DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

19.11.2012

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

1 EURO = 4,5349 LEI • ■ Descrierea proprietății

 • ■ Adresa:


 • ■  Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Crisan, nr.30A, bl. 138D, sc. A, parter, ap.2

Descrierea: Teren intravilan in suprafața de 4 mp poziționat in partea din spate (spre sud) a blocului 13 8D aferent apartamentului nr. 2, la parter, poziționat in dreptul bucătăriei.

 • ■ Proprietar si dobândire,

- Proprietar: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Dobândirea apartamentului nr. 2 - situat la adresa Str. Crisan, nr.30A, bl. 138D, sc. A, parter, Ploiești, jud. Prahova

Prorietarî: ION GHEORGHE

ION VALENTINA ELENA

Temei legal:

Temei contractual: Contract de vanzare cumpărare nr. 37757/12.08.1992 emis de SC CONȚI SA din Ploiești, încheiere de intabulare nr. 39966/27.08.2007 In ANEXA este prezentată copia documentului de atestare a dreptului de proprietate / a provenienței proprietății Contract de vanzare cumpărare nr. 37757/12.08.1992 emis de SC CONȚI SA din Ploiești, încheiere de intabulare nr. 39966/27.08.2007, Extras de carte funciara pentru informare nr. 39966/27.08.2007, Plan de încadrare în zona, Suport Topografic


Sarcini, - din informațiile existente la momentul întocmirii raportului de evaluare nu a fost prezentat Extras de carte funciara tru informare9.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

Urban: zona centrala (zona Ghe. Gr. Cantacuzino-Crisan) , zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri

ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE

 • ■ Auto:

 • -  Str. Ghe. Gr. Cantacuzino

 • -  Str. Podul înalt

 • -  Crisan

 • ■ Feroviar:

 • ■ Calitatea rețelelor de transport: asfaltate

CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI

Tipul zonei

zona centrala in zona rezidențiala ocupata in principal de blocuri

Tipul zonei -

 • ■   Cartier blocuri de locuințe

In zonă se află:

 • ■   Rețea de transport în comun. în apropiere , cu mijloace de transport suficiente, autobuz(44), troleibuz(201)

 • ■   Unități comerciale în apropiere : (magazine )sufîciente, bine aprovizionate cu mărfuri de bună calitate, piață agroalimentară, (Piața Malu Roșu) , supermarket Proffî

 • ■   Unități de învățământ : Lic. Toma Socolescu

 • ■   Unități medicale -cabinete particulare                    —.

 • ■   Instituții de cult- biserica Traian                          /   /

recent. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piata_ ________

Pentru apartament nr. 2 situat in adresa Str. Crisan, nr.30A, bl. 138D, sc. A, parter, Ploiești, jud. Prahova

Dreptul de proprietate: Deplin

Cartea Funciarâ: 47844/Ploiesti

Număr cadastral: 528-C1-A-U2

Mențiuni speciale în Cartea Funciară: -

în ANEXA este prezentată copia xerox: Suport Topografic, Plan de încadrare in zona, Plan balcon

MENȚIUNI 1: Situația privind Cartea Funciară

 • -   . Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fî tranzactionat liber pe piața

 • -  Nu a fost prezentata alta documentație privind dreptul de proprietate decât cea anexata la prezentul raport

 • - La momentul inspecției De teren era realizata o construcție cu destinația de

balcon

MENȚIUNI 2: Abateri / neconcordanțe de la înscrierea din Cartea Funciară

DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ

■ Suprafața de teren supusa evaluării: TEREN: Sbalcon = 4 mp

UTILIZAREA ACTUALĂA PROPRIETĂȚII

rezidențial


// ■     Â1EXANDRU

îl Legitimația Nr. 1:001/ WY

V         Specializarea:    / 1 //_____W 2) y /


*   Sedii de bănci; -

■   Instituții guvernamentale - _

UTILITĂȚI EDILITARE

 • ■   Rețea urbană de energie electrică: existentă

 • ■   Rețea urbană de apă: existentă

 • ■   Rețea urbană de termoficare: existentă

 • ■   Rețea urbană de gaze: existentă

 • ■   Rețea urbană de canalizare: existentă

 • ■ Rețea urbană de telefonie: existentă

GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV (rezultat din observații sau informații ale evaluatorului, fără expertizare sau determinări de laborator ale noxelor).

■ Poluare in limitele orașului Ploiești

AMBIENT

■ Trafic auto intens

CONCLUZIE PRIVIND AMPLASAMENTUL

zona centrala (Ghe. Gr. Cantacuzino-Str. Crisan) in zona rezidențiala ocupata in principal de blocuri P+4

Poluare in limitele orașului Ploiești. Ambient civilizat.


10.

DESCRIEREA TERENULUI

DATE GENERALE

 • ■ Amplasare : zona centrala (Ghe. Gr. Cantacuzino-Str. Crisan)

 • ■ Suprafața S = 4mp

 • ■ Deschiderea la drum: -

DESCRIERE

 • ■ Dimensiuni:

 • ■ Forma: regulată

 • ■ înclinare: plat

 • ■ Inundabil: nu

 • ■ împrejmuit -neimprejmuit

VECINĂTĂȚI IMEDIATE

 • ■ N- Bloc 138D

 • ■ S — domeniu public

 • ■ E- Bloc 138D

 • ■ V - domeniu public

VECINĂTĂȚI

■ Cartier de blocuri

UTILITATI

 • ■ Gaze-da

 • ■ Electricitate — da

 • ■ Canalizare-da

 • ■ Apa —da

ÎMPREJMUIRE

■ neimprejmut

CERTIFICAT DE URBANISM NR.

■ neprezentat


11. ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI SUBPIEȚEI

■ Piața terenurilor

NATURA ZONEI

■ Zonă ocupata in special de cartier de blocuri cu regim de înălțime P+4

■ Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare

* Din punct de vedere economic: zonă cu economie in stagnare, șomaj ridicat

OFERTA DE

■ medie
PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE

.....

CEREREA DE PROPRIETĂȚI SIMILARE

■ medie                                                   -----"

ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

■ tendința spre echilibru

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

 • ■ Minim:130EURO/mp

 • ■ Maxim:250 EURO/mp

CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII

 • ■ echilibru ; Tendință: piața imobiliara este in stagnare, numărul de tranzacții fiind forte redus datorita crizei financiare si situației de nesiguranța generata de aceasta

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII; pe termen mediu si lung -posibilitate de stabilizare a preturilor sub nivelul actual. LICHIDITATE MEDIE,

Se vor anexa oferte care susțin elementele de piață cuprinse în prezentul raport.


12. EVALUARE

REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE - EDIȚIA 2011

 • ■  IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare

 • ■  IVS 103 - Raportarea evaluării

- IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

12.1. Cea mai buna utilizare

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din următoarele situații:

 • ■  cea mai buna utilizare a terenului liber

 • ■   cea mai buna utilizare a terenului construit.

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa îndeplinească patru criterii. Ea trebuie sa fie:

« permisibila legal

 • ■   posibila fizic

 • ■   fezabila financiar

 • ■  maxim productiva

Analiza efectuată a presupus culegerea unor informații de pe piața terenurilor intravilane, precum și studierea alternativelor posibile de folosire a acestora.

Concluzia este că, cea mai bună utilizare a proprietății în cauza este utilizarea ca proprietate rezidențiala

Practic, ținând cont de tipul terenului si de amplasarea acestuia, cea mai buna alternativa posibila pentru activul analizat este cea de teren liber - curs construcții. Prin prisma crit


este maxim productiva se refera la valoarea proprietății imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinații).

12.2. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației de piața

în ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

A fost determinata valoare terenului in zona (141EUR0/mp) folosind ca etalon suprafața construita a blocului 4B , respectiv 282 mp.

Ținând cont de acesta valoare a fost deteminata valoarea de piața a suprafeței de teren supusa evaluării in prezentul raport adica 4 mp

In ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației vânzărilor prin corecții brute.

Nota: A fost utilizata numai aceasta metoda de determinare a valorii de piața deorece pentru utilizarea celorlalte metode nu au fost identificate informații suficente si sustenabile pentru utilizarea acestora in prezentul raport

VALOAREA DE PIAȚĂ DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI VÂNZĂRILOR

2.364 LEI echivalent 528 EUR

13. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

13.1. DEFINIȚII

■ VALOREA DE PIAȚĂ

suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotarat și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat si în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

 • 13.2. IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE:

 • 1.  Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

 • 2.  Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piața, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în fapbrt cu cele

BUCUR

3.4.


5.6.


7.


8.9.


10.


existente la data întocmirii raportului de evaluare. Toate afirmațiile din prezentul răp^jt-valabile la data raportului.        ......      ............. ’a‘ '           _

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care5ăf^cteâză^e^xv' > proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și'-Care^nu-.rsu'''* cunoscute de către evaluator. In acest sens se precizează că nu au fost facufe"c specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

Se presupune ca proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care Ie consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat. Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport. Consimțământul scris al evaluatorului și al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să poată fi utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepția clientului, sau a altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris și aprobarea trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis unei terțe părți, alții decât clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, vânzare sau alte mijloace. Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietății evaluate, iar valoarea prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de asigurare.ț\ Legfcîmada Nr. 1 !0C

Speciaițzarea:
în procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și LEI.

13.4. SURSE DE INFORMARE

Valorile comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

 • ■   Publicații de specialitate

 • ■   Internet

 • ■   Informații de spre tranzacții încheiate

(Anexe)


14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. în aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, îmi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

15. CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 18.12.2012.


 • 2. Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

 • 3. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

 • 4. Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.

 • 5. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

 • 6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii- în mod-competent. Cu excepția----

persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTA

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI), A ANAL INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:


VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

2.364 LEI echivalent 528 EUR

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI VÂNZĂRILOR


întocmit

mg. Alexandru Bucur Expert Evaluator Membru Titular


ANEXEANEXA: ANEXA: ANEXA:

ANEXA:

ANEXA:

ANEXA:

ANEXA:

ANEXA: ANEXA:


Determinarea valorii de piață prin metoda comparației vânzărilor Fotografii

Harta

Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății

Contract de vanzare cumpărare nr. 37757/12.08.1992 încheierea de intabulare nr. 39966/07.08.2007

Plan de încadrare in zona

Suport topografic

CI proprietari
U legitimară Nr. 1 i OdÂV

Specializarea: %       EP!


11/


METODA COMPARAȚIEI VÂNZĂRILORElemente de comparație

Subiect

Comp. 1

Comp. 2

Comp. 3

Comp. 4 1

Suprafața bloc

428.00

320

1,200

416

458

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

200

130

250

164

Drepturi de proprietate

concesionare

integral

integra!

integral

integral

Valoarea corecției (%)

-30%

-30%

-30%

-30%

Valoarea corecției (Eur/mp)

-60

-39

-75

-49

Preț corectat

140.00

91.00

175.00

114.80

Condiții vanzare (% din oferta)

-5%

oferta

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Eur/mp)

-7.000

-4.550

-8.750

-5.740

Preț corectat

133.00

86.45

166.25

109.06

Localizare

centrai (Crisani-Podul înalt)

Cantacuzino

Cantacuzino

Cantacuzino

Cantacuzino

Valoarea corecției (%)

-10%

-10%

-10%

-10%

Valoarea corecției (Eur/mp.)

-13

-9

-17

-11

Preț corectat

119.70

77.81

149.63

98.15

Acces

asfaltat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0.000

0

Preț corectat

119.70

77.81

149.63

98.15

Destinația (utilizarea terenului)

rezidențial

similar

similar

similar ■

• similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

119.70

77.81

149.63

98.15

Utilitari

pe teren

similar

similar

similar

la hotar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

20%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0

20

Preț corectat

119.70

77.81

149.63

117.78

construcție demolabila pe teren

nu

da

da

da

da

Valoarea corecției (%)

20%

20%

20%

20%

Valoarea corecției (EUR/mp)

24

16

30

24

Preț corectat

143.64

93.37

179.55

141.34

înclinație

plat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

143.64

93.37

179.55

141.34

Deschidere(m)

11,25

15

12.0

28,31

16,48

Valoarea corecției (%)

-5%

0%

-25%

-5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-7.2

0

-44.9

-7.1

Preț corectat

136.46

93.37

134.66

134.27

Suprafața blocului (mp.).

428.00

320

1,200

416

458

Valoarea corecției (%)

-3%

40%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-4.309

37

zfhOOO

0.000fcsi reâ

Preț corectat

132.15

130.71

Total corecție bruta

115.731

105.102

Total corecție bruta procentual

57.87%

80.85%

70.08%"

o C^fe^

70.79%

Comparabila 1

corecție bruta cea mai mica

X

Valoarea unitara estimata (rotund) (eur/mp.)

132.0

EURO/mp

Suprafața teren -construcție balcon

4.00 mp


| Curs valutar (lei/eur)

2,364 lei


Ținând cont de faptul ca prin calculul de mai sus am determinat valoarea de piața a terenului in zona folosind ca etalon suprafața blocului 138D ( 428mp) valoare suprafeței de 4mp propusa pentru concesionare

este : 4 mp x 132 EUR/mp = 528 EUR


—-----------------------

Proprietatea evaluata; Teren intravilan in suprafața de 4 mp situat in mun. Ploiești, str. Crisan. nr.30a. b!.138D.sc.A. parter, ap.2. Jud Prahova.


HARTA
-OCOMPARABILE________________________________________

COMPARABILA 1

Marshall Imobiliare - Vanzari terenuri intravilane - Zona Cantacuzino

Piciesti, zona Cantacuzsno

70.000

EUR

Preț negociabil


Suprafață teren = 320.00 mp

i                                                      j•           Caracteristici


Suprafața teren:

Front stradal:

Nr. fronturi:


320 mp

15 m

1


Marshall Imobiliare-Vanzari terenuri i


Lățime drum acces: înclinație teren: Tip teren: Clasificare teren:


construcții intravilan


Construcție pe teren:      Da


Suprafața construită:


•            Specificații


Modificat la: 22/10/2012


Utilități


 • •          Apa

 • •            Canalizare

 • •          Gaz

 • •           Curent


Alte detalii zonă


Amenajare străzi: asfaltate•            Mijloace de transport

•             Iluminat stradal;

http://www.imobiliare.ro/anunt/X2L81305A


TipăreșteSalvează anunț

•          Date agenție/agent

VANZARIMARSH A LL IMOBILIARE

Ploiești, str. Gheorghe Doja, bl. 34A1, et. 1, ap. 5 www.marshall-imobiliare.rowww.imobiliare.ro/marshallimobiliare


Contactează prin telefon

0733-358130


COMPARABILA 2


zona Cantacuzino

RO A N D Y imobiliare

Ploiești, zona Cantacuzino


130 EUR / mp Preț negociabilCaracteristici

Suprafața teren:

1.200 mp

Front stradal:

12 m

Nr. fronturi:

1

Lățime drum acces:

...

înclinație teren:

Tip teren:

construcții

Clasificare teren:

intravilan

Construcție pe teren:

Da

Suprafața construită:

90 mp

Specificații

Modificat la: 27/09/2012


Utilități


Apa

Canalizare

Gaz

Curent


Alte detalii zonă


Amenajare străzi: asfaltate

Mijloace de transport

Iluminat stradal


Alte informații

Vicii: nu sunt

Vecinătăți:.

Alte detalii: Teren pretabil atat pentru construcție unei vile exclusiviste cat si pentru derularea activitatilor comerciale.Vad deosebit.Merita văzut!•             Alte detalii preț: super oferta!

http://wwwjmobiliare.ro/anunt/X1 -1D1300J

TipăresteSalvează anunț

Date agenție/agent


ROANDY COMPANY

Ploiești, Str. Frasinet Nr. 4 www.roandv.ro

Contactează prin telefon

0344.808341

0721.195827


I ____________„________________

i » Apartamente (325)

'■ Cas5S<Vite(169)

î . » Terenuri (130)

| «■ Spatii comerciale (23)

î------------------------------------------------

I


| , w Apartamente (158) I » Case sl Vile (58)

Ș » Terenuri (1)

i

J

I

i


» Spatii comerciale (159)


CARACTERISTICI


TIP TEREN:


SUPRAFAȚA:


FRONT STRADAL;


LASOSB


intravilan


418 mp

28.31 m


CONSTRUCȚIE PE TEREN: -


PRETIJF:


PREȚ TEREN:


250 EUR negociabil

104.000 EUR negociabil


Equinox Imobiliare

Ploiești on Fscebook


Nr. fronturi stradale -1 Destinație - rezidențial


Alte caracteristici - Construcție demolabiia. La sosea. Acces auto, Teren Împrejmuit|  » Apartamente (158)

i " Case si Vile (58)

J » Terenuri (1)___________

ț » Spații comerciale (159)

Oportunități

ID:X000130CJ

Vreau detalii o'escre aceasta oferta

Tipărește oferta

^Trimite unul prieten


T-rctrrr.-frr-----

PREȚ TEREN:Adaugă oferta taiEquinox Imobiliare

Ploiești on Fccebook aâlike : lr116

ALTE AMEMAJARl

ALTE INFORMAU


Nr. fronturi stradale -1 Destinație - rezidențial
COMPARABILA 4

| închirieri
I 4^.^, Eqirînox Imobiliare

I ' " Ploiești onFscebGok

I            gSlike 1,116Teren intravilan de vanzare in zona Caritacuzino, Ploiești, judetaL. Jfc,

' SS ' EJ ■ S:Teren intravilan de vanzare in zona Cantacuzino, Pioiesti. județul Prahova


1D: X000130CH


Vreau detalii cfescre aceasta oferta

Tipărește oferta


Trimite unui prieten


Elite 0


^Tweet ,0CARACTERISTICI TIP TEREN: SUPRAFAȚA: FRONT STRADAL LA SOSEA CONSTRUCȚIE PE

TEREN:

PREȚ MP:

PREȚ TEREN:


intravilan

458 mp

16.48 m


! I

i

I

i


164 EUR negociabil

75.000.000 EUR negociabil


ALTE AMENAJAR1

ALTE INFORMAȚII

Nr. fronturi stradale -1

Destinație - rezidențial

Alte caracteristici - Construcție demolabila. Acces auto. Teren împrejmuitiiBUCUR

AUWU

Legiîimath Nr. I 3 00

Speciafearea: I EP1

t.,.. .,, a.parlamente (1o8)


:■> Case si Vile (58)

:■> Terenuri (1)

» Spatii comerciale (159)


Equlnox Imobiliare

~ Ploiești on Facebook


g^Like 1,116


Cantacuzino, Ploiești, judelui Prahova


lD:X000130CH

Vreau detalii des ore aceasta


SUPRAFAȚA:

.. . FRONT STRADAL:.. LA SOSEA: CONSTRUCȚIE PE

, TEREN:oferta Tipărește oferta


PREȚ MP:

PREȚ TEREN:


184 EUR negociabil

75.000.000 EUR negociabil


Trimite unui Prieten


®Uke 0 .


VTweet ;o:


ALTE AMEfJAJARI

ALTE INFORMAȚIINr. fronturi stradale -1 Destinație - rezidențial

Alte caracteristici - Construcție demolabila, Acces auto. Teren împrejmuit

Clasificare teren - intravilan

Alte detalii - Exista Certificat de urbanism cu următorii indicatori urbanistici:

-destinație stabilita prin palnul de urbanism actual:zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de 2 niveluri- locuințe colective

-POT=50%; CUT=1.5

- posibilitatea racordării ia utilitățile din zona;

UTILITATI

Utilitati: Apa. Canalizare, Gaz. Curent

LOCALIZARE PE HARTA
22/


S •

Legitimația Nr. Ii

V.        Spedaiizarea:

EP!

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unei suprafețe de teren către Ion Gheorghe si Ion Valentina Elena în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, strada Crișan nr.30A, bl. 138D, sc.A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon

a emis:


SECRETAR, CristiamGanea

Data: 27-