Hotărârea nr. 17/2013

Hotãrârea nr. 17 privind darea în folosintã gratuitã cãtre Asociatia Pacientilor Oncologici România a spatiului cu altã destinatie decât aceea de locuintã situat în Ploiesti, B-dul Independentei nr. 21

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 17 privind darea în folosință gratuita către Asociația Pacienților Oncologici România a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, B-dul Independentei nr. 21

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Cristian Dumitru, Robert Ionuț Vîscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu cu privire la darea în folosință gratuita către Asociația Pacienților Oncologici România a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 21;

Având în vedere prevederile art. 49, alin. 1, lit. a din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesele verbale ale Comisiei de specialitate ale Consiliului Local pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință încheiate în data de 04.09.2012, 02.10.2012, 27.11.2012;

A

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă darea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 21 în suprafață utilă de 34,34 mp către Asociația Pacienților Oncologici România, cu destinația de sediu.

Contractul de comodat va fi încheiat cu Asociația Pacienților Oncologici România pe o perioada de 3(trei) ani, cu drept de prelungire, cu acordul ambelor parti.

Art. 2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de comodat (împrumut de folosință), în condițiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.O L A Lx Contrasemnează Secreta^*, Oana Cristina Iacdb

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind darea în folosință gratuita către Asociația Pacienților Oncologici România a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 21

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 269/24.08.2009 s-a aprobat darea in folosința gratuita a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, B-dul Independentei nr. 21 către Asociația Bolnavilor de Cancer Filiala Prahova, cu destinația de sediu.

Intre Municipiul Ploiești si Asociația Bolnavilor de Cancer Filiala Prahova a fost incheiat contractul de comodat (imprumut de folosința) nr. 1845/03.09.2009 pentru folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, B-dul Independentei nr. 21, contract care a fost prelungit pana la data de 02.09.2012.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 14603/22.08.2012 Asociația Pacienților Oncologici din Romania solicita in conformitate cu contractul de comodat nr. 1845/11.09.2009 incheiat intre Municipiul Ploiești si Asociația Bolnavilor de Cancer Filiala Prahova pentru spațiul cu alta destinație decât, aceea de locuința situat in Ploiești, B-dul Independentei nr. 21 prelungirea termenului contractului de comodat, contract ce a expirat la data de 02.09.2012 pe numele Asociației Pacienților Oncologici Romania (A.P.O.R.) din următoarele considerente:

  • -  membrii Asociației Bolnavilor de Cancer Filiala Prahova au hotarat sa constituie o asociație de nivel național, de sine - statatoare, care, conform statutului sa aiba.ea drept de deschidere de filiale sau sucursale in tara si străinătate;

  • -  in acord cu statutul Asociației Bolnavilor de Cancer Filiala Prahova Adunarea Generala a asociației a hotărât suspendarea activitatii acesteia, a închis contul bancar, si membrii ei au pus bazele Asociației Pacienților Oncologici - Romania care are același obiect de activitate cu Asociația Bolnavilor de Cancer Filiala Prahova, dar care, poate fi reprezentativa la nivel național.

Având in vedere implicarea membrilor Asociației Bolnavilor de Cancer Filiala Prahova in viata societății civile prahovene si prezenta intervenție la Forumul Pacienților din 2012, membrii fondatori au dovedit ca intr - adevar vor sa fie un sprijin al instituțiilor locale in raport cu pacientii oncologici.

Asociația Bolnavilor de Cancer prin Filiala Prahova a castigat o finanțare ih temeiul Legii nr. 350/2005 de la Consiliul Județean Prahova cu proiectul “ Sunt femeie orice ar fi>“, proiect ce a făcut ca numele si calitatea de finanțator al Consiliului Județean -Prahova sa fie cunoscut in 14 județe din tara si Municipiul București.

Ca urmare a solicitării Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 04.09.2012, prin adresa nr. 15483/06.09.2012 doamna Iolanda Gheorghiu in calitate de fost Director Executiv si fondator al Asociației Bolnavilor de Cancer Filiala Prahova a adus la cunoștința faptul ca este de acord sa cedeze spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, B-dul Independentei nr. 21 pe care l-a detinut in baza contractului de comodat nr. 1845/2009 in favoarea Asociației Pacientilor Oncologici Romania (A.P.O.R.), intrucat deservește aceeași beneficiari (pacienti oncologici) reprezentandu-le interesele fata de terti, deci fiind continuatori ai activitatilor desfășurate de Asociația Bolnavilor de Cancer Filiala Prahova.

Solicitarea a fost reanalizata in ședința Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in ședința din data de 27.11.2012 si a primit aviz favorabil in sensul inițierii unui proiect de hotarare ce va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.


Robert Ionut Viscan,

Constantin Popa,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind darea în folosință gratuita către Asociația Pacienților Oncologici România a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 21

Corespunzător competentelor ce le revin cu privire la administrarea si gestionarea domeniului public si privat al localităților, consiliile locale pot da in folosința gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata locala, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice, conform art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

In baza Hotărârii Consiliului local al Municipiului Ploiești nr. 269/24.09.2009 intre Municipiul Ploiești si Asociația Bolnavilor de Cancer Filiala Prahova a fost încheiat contractul de comodat (împrumut de folosința) nr. 1845/03.09.2009 pentru folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, B-dul Independentei nr. 21, contract care a fost prelungit pana la data de 02.09.2012.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 14603/22.08.2012 Asociația Pacienților Oncologici din Romania solicita in conformitate cu contractul de comodat nr. 1845/11.09.2009 încheiat intre Municipiul Ploiești si Asociația Bolnavilor de Cancer Filiala Prahova pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, B-dul Independentei nr. 21 prelungirea termenului contractului de comodat, contract ce a expirat la data de 02.09.2012 pe numele Asociației Pacienților Oncologici Romania (A.P.O.R.) din următoarele considerente:

  • -  membrii Asociației Bolnavilor de Cancer Filiala Prahova au hotarat sa constituie o asociație de nivel național, de sine - statatoare, care, conform statutului sa aiba ea drept de deschidere de filiale sau sucursale in tara si străinătate;

  • -  in acord cu statutul Asociației Bolnavilor de Cancer Filiala Prahova Adunarea Generala a asociației a hotarat suspendarea activitatii acesteia, a închis contul bancar, si membrii ei au pus bazele Asociației Pacienților Oncologici - Romania care are același obiect de activitate cu Asociația Bolnavilor de Cancer Filiala Prahova, dar care, poate fi reprezentativa la nivel național.

Având in vedere implicarea membrilor Asociației Bolnavilor de Cancer Filiala Prahova in viata societății civile prahovene si prezenta intervenție la Forumul Pacienților din 2012, membrii fondatori au dovedit ca intr - adevar vor sa fie un sprijin al instituțiilor locale in raport cu pacientii oncologici.

Asociația Bolnavilor de Cancer prin Filiala Prahova a castigat o finanțare in temeiul Legii nr. 350/2005 de la Consiliul Județean Prahova cu proiectul “ Sunt femeie orice ar fi “,


04.09.2012, prin adresa nr. 15483/06.09.2012 doamna Iolanda Gheorghiu in calitate de fost Director Executiv si fondator al Asociației Bolnavilor de Cancer Filiala Prahova a adus la cunoștința faptul ca este de acord sa cedeze spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, B-dul Independentei nr. 21 pe care Ea detinut in baza contractului de comodat nr. 1845/2009 in favoarea Asociației Pacientilor Oncologici Romania (A.P.O.R.), intrucat deservește aceeași beneficiari (pacienti oncologici) reprezentandu-le interesele fata de terti, deci fiind continuatori ai activitatilor desfășurate de Asociația Bolnavilor de Cancer Filiala Prahova.

Asociația Pacientilor Oncologici Romania are ca scopuri principale promovarea atitudinii de sprijin, toleranta si compasiune fata de copiii, tinerii si adultii cu afecțiune oncologica, apararea drepturilor si intereselor acestora, umanizarea bolii si conștientizarea populației asupra importantei controlului medical pentru depistarea precoce a oricăror forme de afecțiune oncologica, prin intermediul informării, educării populației cu varsta cuprinsa intre 14-65 ani, infiintarea unor servicii medico-psiho-sociale pentru copiii, tinerii si adultii cu afecțiune oncologica si pentru familiile lor, colaborarea cu autoritatile locale si centrale in stabilirea politicilor si programelor care vizeaza pacientii cu afecțiune oncologica.

Totodată, intre Administrația Serviciilor Sociale Comunitare si Asociația Pacientilor Oncologici Romania este incheiat Protocolul de colaborare nr. 11753/24.10.2012 pe o durata de 2(doi) ani cu posibilitatea de a fi reinnoit, revizuit sau completat cu acordul pârtilor semnatare. Obiectul protocolului il constituie colaborarea intre cele doua parti in vederea apararii drepturilor si intereselor pacientilor diagnosticați cu cancer si ale familiilor acestora.

Solicitarea a fost reanalizata in ședința Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in ședința din data de 27.11.2012 si a primit aviz favorabil in sensul inițierii unui proiect de hotarare ce va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

TIV,


SEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu


VIZAT,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE

SEF SERVICIU FINANCIAR, Cristina Vlaicu


întocmit: Toma Danie'


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuita către Asociația Pacienților Oncologici România a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, B-dul Indepenței nr. 21

și a emis:PREȘEDINTE,

SECRETAR,

Răzvan Ion Ursu


Cristian Dumitru

Data: