Hotărârea nr. 169/2013

Hotãrârea nr. 169 privind modificarea si completarea Procedurii privind amplasarea de construcţii provizorii echipamente şi diverse tipuri de mobilier pentru desfăşurarea activităţilor de tip comercial pe terenurile municipiului Ploieşti aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 302/23.09.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 169

privind modificarea si completarea Procedurii privind amplasarea de construcții provizorii echipamente și diverse tipuri de mobilier pentru desfășurarea activităților de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 302/23.09.2009

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri George Sorin Niculae Botez, Cristian Ganea, Adrian Gelu Lupu, Răzvan Ion Ursu, Costel Horghidan, Paulica Drăgusin, Radu Marcel Socoleanu, Cristian Dumitru, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea si completarea Procedurii privind amplasarea de construcții provizorii echipamente și diverse tipuri de mobilier pentru desfășurarea activităților de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 302/23.09.2009;

Având in vedere decizia Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești din data de 05.11.2012 si 22.04.2013, referitoare la o serie de completări la Procedura privind amplasarea de construcții provizorii echipamente și diverse tipuri de mobilier pentru desfășurarea activităților de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 302/23.09.2009;

Vâzând procesul verbal al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 12.02.2013;

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. h) si art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

în temeiul art. 36, alin (2) lit. c), alin. (3) lit. a) și alin. (5) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea si completarea Procedurii privind amplasarea de construcții provizorii echipamente și diverse tipuri de mobilier pentru desfășurarea activităților de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 302/23.09.2009, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta prezenta hotărâre.

Art. 2. Prevederile Procedurii privind amplasarea de construcții provizorii echipamente și diverse tipuri de mobilier pentru desfășurarea activităților de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești, modificata si completata conform art. 1, intra in vigoare de la data adoptării prezentei hotarari.

Art 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 302/23.09.2009 privind masuri de desfășurare a activitatilor de tip comercial, cu caracter provizoriu, pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești raman neschimbate.

Art 4. Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, Comisia nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte, SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, S.C. Hale si Piețe S.A., Poliția Locala Ploiești si celelalte instituții cu atribuții în aplicarea hotărârii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013


PROCEDURA

privind amplasarea de construcții provizorii echipam si diverse tipuri de mobilier pentru desfasurarea activita^j^ de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești

Cap. I - Aspecte generale

Art. 1. Fac parte din domeniul public si privat al municipiului Ploiești terenurile declarate si inscrise ca atare in inventarul bunurilor, indiferent de persoana deținătorului si de titlul cu care acesta deține terenul.

Amplasamentele pe care se pot edifica construcții provizorii sunt prevăzute de regula, in planurile urbanistice sau in studiile de amplasament. In lipsa acestora, amplasamentele se pot propune de către comercianti, cu avizul privind legalitatea comerțului potrivit naturii acestuia al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultura, promovare operațiuni comerciale, cu avizul de principiu al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana si aprobarea Comisiei nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, circulație rutiera, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.

Art. 2. Activitățile de tip comercial se pot desfasura:

 • - pe mobilier de tip ambulant (mese, tonete, mobilier de expunere) si

diverse utilaje specifice (frigidere, lăzi frigorifice, dozatoare, aparate de inghetata, etc);                                   ,

 • - in construcții ușoare, demontabile, fara fundații cu dimensiuni de cca. 10 m.p. si cu regim de inaltime de maxim 3,5 m ;

 • - in rulote

Pentru situații speciale, pe durata determinata dar nu mai mare de 60 de zile, se poate aproba si desfasurarea activitatilor comerciale in incinte ușoare, demontabile, fara fundații, cu suprafața mai mare de 10 mp. Amplasamentele vor fi stabilite potrivit prezentei.

Art. 3. Forma juridica de ocupare si folosire a terenurilor o reprezintă convenția de folosința temporara Încheiata pe o perioada de pana la maxim sfârșitul anului, cu posibilități de reinnoire (avand in vedere faptul ca taxa pentru folosința temporara a terenului se aproba prin hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești, adoptate anual).

Convenția de folosința temporara a terenului se incheie cu Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești sau cu deținătorul dreptului de Închiriere, concesiune sau administrare a terenului. In aceasta din urma situație, intreaga documentație care se va intocmi in vederea obținerii aprobării din partea Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local prin grija deținătorului terenului, Comisiei nr.2 a Consiliului Local a^Șunig^iyliă X Ploiești pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, p^ew^Bșmk agricultura, promovare operațiuni comerciale, comisie care isiL$k d^®fezugi prevăzut la art.l alineatul 2 din prezenta procedura. După avizareaf/^Ș^ffl^^F către Comisia nr.2, aceasta, prin Direcția de Gestiune Patrimoniu^^ffi^^^m Primăriei Ploiești, va Înainta dosarul Comisiei nr.4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, in vederea aprobării, potrivit prezentei proceduri.

Art. 4. Terenurile pe care se pot amplasa construcții provizorii conform art.

2 se identifica astfel:

 • - trotuare;

 • - alei;

 • - pasaje pietonale;

 • - scuaruri, zone de agrement, parcuri de distracție ;

 • - terenuri nefolosite in alte scopuri;

 • - terminale, statii transport;

 • - zone special destinate.

Cap. II - Condiții minime de amplasare

Art. 5. Condițiile minime de amplasare sunt:

 • - asigurarea circulației nestanjenite a pietonilor si/sau a staționarii acestora in stațiile mijloacelor de transport in comun (asigurarea unei lățimi minime de 2 m de trotuar);

 • - asigurarea unei distante minime de 25 m făta de grupurile sanitare, de platformele de gunoi, rampe gunoi, abatoare etc;

 • - respectarea legislației specifice in zonele protejate;

 • - respectarea distantei de minim 50 m fata de lacasele de cult, instituții publice de cultura, instituțiile de invatamant;

 • - sa nu stanjeneasca vizibilitatea semnelor de circulație;

 • - sa asigure desfasurarea activitatii de curățenie publica;

 • - sa asigure accesul pentru intervenții la rețelele de utilitate publica (apa, canal, termoficare, gaze, energie electrica etc).

 • - alte condiții vor fî impuse conform legislației in vigoare, in funcție de specificul zonelor si tipul de activitate.

Cap. m - Condiții administrative de exploatare si de desfășurare a activitatii

Art. 6. Condițiile de exploatare si desfășurare sunt:

 • - menținerea curățeniei pe amplasament si in jurul acestuia pe o raza de 5m;


 • - asigurarea unui cos de gunoi si/sau a unei pubele, in si/sau profilul activitatii

 • - existenta unui contract de ridicare a deșeurilor cu operaf^Hx public selectat de autoritatea administrației publice a Ploiești.

 • - corelarea stocului de marfa cu capacitatea tipului de mobilier si/sau construcție.

 • - sa nu se creeze disconfort pentru unitățile care isi desfasoara activitatea in vecinătatea amplasamentului

Cap. IV - Modalitatea si procedura de atribuire a amplasamentelor

 • - pe baza de cerere, in care solicitantul trebuie sa declare daca a mai beneficiat sau beneficiază de un amplasament cu destinația de activitate comerciala;

 • - pe baza de solicitare de emitere de aprobare in situația in care procedura vizeaza amplasamente care sunt pe terenurile domeniu public sau privat al municipiului Ploiești insa se afla in administrarea, Închirierea sau concesiunea altor persoane.

Fiecare agent economic care solicita sa desfasoare activitate de tip comercial, cu caracter provizoriu, pe terenuri din Municipiul Ploiești, va depune la Registratura Municipiului Ploiești - B-dul. Republicii nr. 2, Intrarea C, parter, cam. 69, un dosar care va cuprinde in mod obligatoriu următoarele informații si documente:

J Cererea

J Copii de pe documentele firmei:

 • -  certificat de înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului Comertului/cod unic de inregistrare;

 • -  copie statut societate (extras obiectul de activitate)

J Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul local

J Plan de situație - extras din planurile întocmite de S.C. Theotop, aflate in arhiva Direcției Generale de Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei municipiului Ploiești. Acesta va purta viza Direcției Generale de Dezvoltare Urbana si va fi eliberat contra cost conform reglementarilor legale in vigoare. Solicitantul are obligația sa completeze acest plan de situație cu toate detaliile privind amplasarea in zona, suprafața exacta a amplasamentului solicitat, vecinătăți, distante fata de obiectivele existente in zona solicitata, funcțiuni ale spatiilor comerciale existente in zona limitrofa, alte elemente relevante;

S Propunerea de amenajare:

 • -  planul de situație actualizat cu funcțiuni ale spatiilor comerciale existente in zona limitrofa;

 • -  simulare 3D conform planului de situație;

 • -  descrierea exacta a construcției cu caracter provizoriu, echipamentului sau tipului de mobilier (dimensiuni, materiale, culoare, fotografii, etc.);


tipul de activitate pe care o desfasoara agentu este cazul, autorizațiile pe care le deține in aces precizarea obiectului de activitate ce urmeaza amplasament, conform cod CAEN.

Dosarul înregistrat la Registratura Municipiului Ploiești va fi repartizat către Direcția de Gestiune Patrimoniu. Aceasta va verifica existenta documentelor nominalizate in Procedura si regimul juridic al terenului solicitat. La regimul juridic al terenului solicitat se vor specifica si informațiile prevăzute in inventarul bunurilor cu privire la destinația terenului (ex. spațiu verde, parcare etc.)

Dosarul va fi prezentat Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultura, promovare operațiuni comerciale, pentru avizul de legalitate a comerțului potrivit naturii acestuia.

Ulterior, in cazul in care Comisia nr. 2 a emis aviz favorabil, dosarul va fi transmis - in copie - către Direcția Generala de Dezvoltare Urbana.

 • - Direcția Generala de Dezvoltare Urbana va analiza documentația (efectuând inclusiv verificări pe teren), pronuntandu-se cu un aviz de principiu, si o va supune atenției Comisiei nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru aprobare.

 • - Aprobarea prealabila se acorda de Comisia nr. 4 a Consiliului Local -Organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, circulație rutiera, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.

 • - Ulterior, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana va comunica Direcției de Gestiune Patrimoniu sau titularului dreptului de administrare a terenului si spre stiinta petentilor, daca cererea a fost avizata favorabil sau nefavorabil de către Comisia nr. 4, cu precizarea daca este necesara obținerea autorizației de construire si cu precizarea termenului limita obligatoriu in care solicitantul trebuie sa se prezinte din proprie inițiativa la Direcția de Gestiune Patrimoniu pentru încheierea convenției de folosința temporara a terenului.

Ca atare, vor exista doua situații:

1) Agenții economici care dețin aprobarea prealabila a Comisiei nr. 4 a Consiliului Local si care au solicitat amplasarea unor echipamente, tipuri de mobilier sau construcții cu caracter provizoriu care nu necesita obținerea autorizației de construire se vor prezenta la Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul Municipiului Ploiești sau la titularul dreptului de administrare a terenului respectiv in vederea încheierii convenției pentru folosința temporara a terenului si achitarea taxelor legale stabilite prin hotărârile consiliului local, respectiv tarifelor aprobate si negociate/licitate (in cazul in care terenul se afla in administrarea, concesiunea sau închirierea altor persoane).

După obținerea aprobării Comisiei nr. 4 a Consiliului Local, agenții economici au obligația ca in termen de 30 de zile de la emiterea avizului favorabil sa se prezinte in vederea încheierii convenției de folosința temporara a domeniului public, in caz contrar aprobările Comisiilor nr. 2 si 4 se anuleaza.


2) Agenții economici care dețin aprobarea prealabila Consiliului Local si care au solicitat amplasarea unor mobilier sau construcții cu caracter provizoriu care necesit autorizației de construire, vor solicita certificat de urbanism si autori construire.

La faza de obținere a certificatului de urbanism si de autorizare a construcțiilor, solicitantul va prezenta planul de situație intocmit de S.C. Theotop, care a fost avizat de către Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Certificatul de urbanism trebuie sa conțină solicitări minime cu privire la avize, stabilite de comisia de avizare.

După obținerea Certificatului de urbanism si a avizelor solicitate prin acesta, agentul economic se va prezenta la Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul Municipiului Ploiești sau la titularul dreptului de administrare a terenului respectiv in vederea incheierii convenției pentru folosința temporara a terenului si achitarea taxelor legale stabilite prin hotărârile consiliului local, respectiv tarifelor aprobate si negociate/licitate (in cazul in care terenul se afla in administrarea, concesiunea sau Închirierea altor persoane).

Agenții economici au obligația sa obțină certificatul de urbanism si avizele solicitate prin acesta si sa se prezinte pentru incheierea convenției in termen de 90 de zile de la aprobarea Comisiei nr. 4. In cazul neprezentarii in termenul prevăzut, aprobările Comisiilor nr. 2 si 4 se anuleaza.

In ambele situații, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana va fi informata daca solicitantul nu s-a prezentat in termen pentru incheierea convenției.

Ulterior, agentul economic are obligația de a intocmi documentația prevăzută de legislația in vigoare in vederea obținerii autorizației de construire. Daca in termen de 6 luni de la incheierea convenției autorizația de construire nu este obtinuta, convenția inceteaza de drept, fara notificarea prealabila, fara intervenția instanțelor de judecata, fara punerea in Întârziere si fara nici o formalitate prealabila.

- Direcția Generala de Dezvoltare Urbana din cadrul Municipiului Ploiești si Serviciul Disciplina in Construcții, Afisaj Stradal si Protecția Mediului si Serviciul Control Comercial din cadrul Politiei Locale Ploiești vor urmări modul de respectare de către agenții economici a condițiilor de amplasare si funcționare.

Cap. V - Interdicții - Masuri asigurătorii

 • - se interzice amplasarea pe terenurile apartinand domeniului public sau privat al municipiului Ploiești a oricăror construcții de natura celor la care se refera prezentul Regulament, fara aprobarea Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, circulație rutiera, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

 • - amplasamentele vor respecta prevederile legale privind normele de mediu si a zonelor verzi;

- se pot autoriza amplasamente pentru construcții cu# ^fi\ffțd^;7/ad^ț alimentație publica (fara mese), insa desfasurarea efectiva^ct^^|k^ se va realiza in condițiile obținerii tuturor avizelor si^J^''Watt prevăzute de legislația in vigoare care cad in sarcina^© solicitantului;


 • - se pot autoriza construcții, echipamente si mobilier in care se vor comercializa produse de prima necesitate, alimentare si nealimentare, potrivit legislației in vigoare, eventualele restricții urmând a fi stabilite de către Comisia nr. 4 a Consiliului Local;

 • - obținerea avizelor de funcționare si autorizațiilor prevăzute de lege revine in sarcina solicitantului;

 • - convențiile de folosința se vor incheia si isi vor produce efecte (se vor plăti taxele prevăzute de lege si de hotărârile Consiliului Local) de la data obținerii autorizației de construire;

 • - convențiile de folosința vor conține clauze conform carora autoritatea

administrației publice locale este exonerata in situația in care construcțiile pe amplasamentul agreat (repartizat) nu se pot realiza (conform legii si avizelor prevăzute de lege) si agentul economic a făcut cheltuieli in stadiul premergător obținerii autorizației de construire.

- in convenție va fi prevăzută o clauza referitoare la obligația agentului economic sa procedeze la desființarea necondiționata a construcției si eliberarea terenului de orice sarcina in cazul in care hotarari ale Consiliului Local prevăd, in cazul adoptării de noi reglementari privind amplasarea comerțului stradal, in cazul aprobării Studiului de Comerț, in cazul când nevoile urbanistice impun, cat si pentru intervenții ale deținătorilor de rețele (apa, canal, energie electrica, gaze, energie termica si altele asemenea) in termen de 48 de ore de la primirea notificării, iar in cazul intervențiilor de avarie, de indata.

In cazul in care nu se da curs notificării de desființare in 48 ore, se va proceda la desființarea pe cale administrativa de către SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL, pe cheltuiala proprietarului chioșcului, echipamentului sau mobilierului, fara pretenții din partea acestuia asupra mobilierului/dotarilor si produselor (mărfurilor) - care vor fi inventariate si depozitate pana la ridicare, contra unui tarif de depozitare (venit al SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL), cu condiția ca toate obligațiile către bugetul local sa fie achitate. In caz de neridicare, bunurile se vor valorifica conform legislației in vigoare.

- in convenție va fi stipulat faptul ca nu este permisa transmiterea folosinței spațiului comercial către un alt agent economic si nici modificarea obiectului de activitate pentru care s-a acordat avizul si s-a Încheiat convenția, fara acordul Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Cap. VI - Sancțiuni


Agenții economici care au obtinut autorizație de conshjuiije construcțiilor cu caracter provizoriu) sau aprobarea Comisiei nr. 4KâjCbnsi^ăilii Local ab municipiului Ploiești si au încheiata convenție pentru folosința temporara a terenurilor din patrimoniul municipiului Ploiești, vor pierde dreptul de folosința asupra terenului in cazul in care nu respecta:

 • -  Amplasamentul aprobat

 • -  Suprafața aprobata

 • -  Tipul de mobilier aprobat

 • -  Tipul de activitate aprobat

 • -  Condițiile prevăzute in prezenta procedura

 • -  Clauzele prevăzute in convenția de folosința temporara a terenului

Cap. VQ - Alte dispoziții

 • -  Convențiile pentru folosința temporara a terenului se vor încheia de către Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul Municipiului Ploiești sau de către titularul dreptului de administrare, concesiune, închiriere a terenului proprietate a municipiului Ploiești

 • -  Solicitările de reînnoire a convențiilor încheiate in baza Procedurii privind amplasarea de construcții provizorii echipamente și diverse tipuri de mobilier pentru desfășurarea activităților de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești, formulate de agenții economici care desfasoara activitate de tip comercial pe terenurile apartinand municipiului Ploiești vor fi supuse aprobării Comisiilor de specialitate nr. 2 si nr. 4 ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Nu se va putea aproba reînnoirea convențiilor daca solicitantul înregistrează debite restante la bugetul local.

 • -  Prevederile prezentei Proceduri sunt valabile pana la finalizarea si aprobarea Studiului de Comerț, aflat in curs de elaborare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Procedurii privind amplasarea de construcții provizorii echipamente și diverse tipuri de mobilier pentru desfășurarea activităților de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 302/2009

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, consiliul local are atribuții privind administrarea domeniului public si privat al municipiului si hotărăște cu privire la modul de valorificare a acestuia.

Valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești reprezintă o importanta sursa de venituri la bugetul local.

In Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003, la Titlul IX Impozite si taxe locale, Cap. X - Alte taxe locale, este prevăzut faptul ca „consiliile locale ... pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si ...”, iar in hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești adoptate anual, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, sunt prevăzute taxe pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete închise, cabine telefonice s.a.) si pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale.

Prin adresa 307492/13.11.2012 Direcția Generala de Dezvoltare Urbana a solicitat efectuarea demersurilor necesare de implementare a deciziei Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești din data de 05.11.2012 referitoare la o serie de completări la Procedura privind amplasarea de construcții provizorii echipamente și diverse tipuri de mobilier pentru desfășurarea activităților de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 302/23.09.2009.

In urma analizării, Comisia de specialitate nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a mai propus o serie de modificări si completări cu privire la conținutul Procedurii privind amplasarea de construcții provizorii, echipamente și diverse tipuri de mobilier pentru desfășurarea activităților de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 302/23.09.2009, iar in ședința din data de 12.02.2013 a emis aviz favorabil, si Întocmire proiect de hotarare in acest sens.

Ulterior, in data de 25.04.2013, cele doua comisii mai sus menționate s-au, intalnit, stabilind ca forma finala a Procedurii privind amplasarea^ de construcții provizorii, echipamente și diverse tipuri de mobilier pentru desfășurarea activităților de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești aprobată -pțjn Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 302/23.09.2009 Sa fl^cea supusa aprobării Consiliului Local prin prezentul proiect de hotarare.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat privind modificarea si completarea Procedurii privind amplasarea de construcții provizorii echipamente și diverse tipuri de mobilier pentru desfășurarea activităților de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 302/23.09.2009.

Radu Marcel Socoleanu


Iulian BolocanMUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU
seu


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Procedurii privind amplasarea de construcții provizorii echipamente și diverse tipuri de mobilier pentru desfășurarea activităților de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 302/2009

Prin Hotararea nr. 302/2009, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat Procedura privind amplasarea de construcții provizorii echipamente si diverse tipuri de mobilier pentru desfasurarea activitatilor de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești.

In baza Procedurii privind amplasarea de construcții provizorii echipamente si diverse tipuri de mobilier pentru desfasurarea activitatilor de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești aprobata prin Hotararea nr. 302/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești au fost incheiate convenții pentru folosința temporara a terenului ce aparține domeniului public si privat al municipiului pe care sunt amplasate construcții provizorii.

In Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003, la Titlul IX Impozite si taxe locale, Cap. X - Alte taxe locale, este prevăzut faptul ca „consiliile locale ... pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si ...”, iar in hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești adoptate anual, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, sunt prevăzute taxe pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a.) si pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale.

Prin adresa 307492/13.11.2012 Direcția Generala de Dezvoltare Urbana a solicitat efectuarea demersurilor necesare de implementare a deciziei Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești din data de 05.11.2012 referitoare la o serie de completări la Procedura privind amplasarea de construcții provizorii echipamente și diverse tipuri de mobilier pentru desfășurarea activităților de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 302/23.09.2009.

Completările propuse de către Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești vizeaza Cap. IV - Modalitatea si procedura de

atribuire a respectiv : 1.


2.


 • 3.

 • 4.


5.


amplasamentelor, alineatul referitor la « Propunerea de

plan de situație actualizat cu funcțiuni ale spatiilor^l^ekciale^ existente in zona limitrofa ;            1

existenta certificatului care atesta plata la zi a obligațiilor fată de bugetul local -

simulare 3D conform planului de situație;

precizarea obiectului de activitate ce urmeaza a fi desfasurata in amplasament, conform cod CAEN;

in Convenție va fi stipulat faptul ca nu este permisa transmiterea folosinței spațiului comercial către un alt agent economic si nici modificarea obiectului de activitate pentru care s-a acordat avizul si s-a încheiat convenția.

Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a propus, de asemenea, modificarea si completarea unor prevederi ale Procedurii privind amplasarea de construcții provizorii echipamente si diverse tipuri de mobilier pentru desfasurarea activitatilor de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești aprobata prin Hotararea nr. 302/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, in sensul ca: după înregistrare, dosarul va fi prezentat Comisiei nr. 2, pentru avizul de legalitate potrivit naturii comerțului si ulterior va fi transmis către Direcția Generala de Dezvoltare Urbana... . Totodată, Comisia nr. 2 a propus ca in Convenție sa fie stipulat faptul ca nu este permisa transmiterea folosinței spațiului comercial către un alt agent economic si nici modificarea obiectului de activitate pentru care s-a acordat avizul si s-a încheiat convenția, fara acordul Comisiei nr. 2 a Consiliului Local.

Având in vedere faptul ca numeroși agenti economici care au obtinut aprobarea prealabila a Comisiei nr. 4 pentru amplasare de construcții provizorii nu s-au prezentat in vederea Încheierii convenției, au fost propuse următoarele completări ale prevederilor procedurii:

La Cap. IV Modalitatea si procedura de atribuire a amplasamentelor, pct. 1 se completează cu un nou paragraf:

După obținerea avizului Comisiei nr. 4 a Consiliului Local, agenții economici au obligația ca in termen de 30 de zile de la emiterea avizului favorabil sa se prezinte in vederea incheierii convenției de folosința temporara a domeniului public, in caz contrar aprobările Comisiilor nr. 2 si 4 se anuleaza.

Pct. 2 de la cap. IV se completează cu următorul paragraf:

Agenții economici au obligația sa obțină certificatul de urbanism si avizele solicitate prin acesta si sa se prezinte pentru încheierea convenției in termen de 90 de zile de la aprobarea Comisiei nr. 4. In cazul neprezentarii in termenul prevăzut, aprobările Comisiilor nr. 2 si 4 se anuleaza.

. A,

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al MunicirMui ’BlbieșțiA nr. 302/2009, prevederile prezentei Proceduri sunt valabile pana lajl^ializ^re^’si £ !• aprobarea Studiului de Comerț, aflat in curs de elaborare.

Forma finala a Procedurii privind amplasarea de construcțin^roy^orh^/ echipamente și diverse tipuri de mobilier pentru desfășurarea activităților/de-^p comercial pe terenurile municipiului Ploiești aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 302/23.09.2009 propusa de Comisiile de specialitate nr. 2 si 4 ale Consiliului Local este prezentata in anexa la proiectul de hotar are.


DIRECTOR EXECUTIV Florinl/Petfache


AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE Director Executiv,

DIRECȚIA ECONOMICA Director Executiv,  Nicoleta CrăcldnoiuDIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Procedurii privind amplasarea de construcții provizorii echipamente și diverse tipuri de mobilier pentru desfășurarea activităților de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 302/23.09.2009

a emis:         f                     f

MV/

PREȘEDINTE,

Data:                ______