Hotărârea nr. 168/2013

Hotãrârea nr. 168 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unei construcţii din incinta cimitirului Mihai Bravu, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acesteia

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 168 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unei construcții din incinta cimitirului Mihai Bravu, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acesteia

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unei construcții din incinta cimitirului Mihai Bravu, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acesteia;

Luând în considerare că bunul ce fac obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”

A

In baza Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificarea a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

A

In temeiul art.36 alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a construcției din incinta Cimitirului Mihai Bravu, în suprafață de 68 mp, cu nr. de inventar 1008, în valoare de 20.321,57 lei.

Art.2. Aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunului menționat la art.l.

Art.3. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să numească Comisia de casare și stabilire a modului de valorificare a componentelor rezultate din bunul casat.

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013

eședinte de ședință George Pană. Contrasemnează Sec

4X Oana Cristina Iac


etăr.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU
RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unei construcții din incinta cimitirului Mihai Bravu, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acesteia

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, se numără si construcția din incinta Cimitirului Mihai Bravu, în suprafață de 68 mp, cu nr. de inventar 1008, în valoare de 20.321,57 lei.

Prin adresa nr.788/2013 a S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. si înregistrata la municipiul Ploiești la nr.918/2013, a solicitat actele de proprietate a bunului sus menționat, precum si acordul in vederea demolării acesteia, avand in vedere gradul avansat de deteriorare al acestuia.

întrucât acest bun este inclus în «Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Muncipiului Ploiești », potrivit legislației în vigoare este necesară promovarea unui proiect de hotărâre de consiliu local privind trecerea lui în domeniul privat al municipiului Ploiești, în vederea valorificării si după caz casarii acestora. Ulterior, prin Dispoziție a Primarului Municipiului Ploiești va fi constituită o comisie care va proceda la efectuarea operațiunii sus menționate.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind.bu^|irile proprietate publică cu modificările si completările ulterioare, transferul bunuidldr4^^omeniu^ public in domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local.

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, potrivit Procesului Verbal din data de 16.04.2013, a avizat favorabil inițierea proiectului de hotărâre corespunzător.


Direcția de Gestiune Patrimoniu


Directoj

Florin


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tabi
VIZAT


Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios, Contracte Director,

Iulia Alina Alexandru


Direcția Economica


întocmit:

Serban LoredanaDirector economic, Nicoleta CraciunoiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unei construcții din incinta cimitirului Mihai Bravu, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acesteia

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al Municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Potrivit prevederilor art.2, art.3 si art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica.

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea si, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale in vigoare.

Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Fata de cele prezentate mai sus consideram oportuna si necesara casarea construcției din incinta Cimitirului Mihai Bravu, după trecerea din domeniul public in domeniul privat al localității, drept pentru care supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:

Dumitru Cristia

Ganea Cristian Popa Constanții

Popa Gheorghe Bolocan Iulian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populatje,(Jomert, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 16.04.2013


Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a întrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

CAPITOLUL I - Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri jn Domeniul Public si Privat:

(3) Cu privire la solicitarea înaintata de către S.C Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., ya comunicam următoarele:

Prin adresa nr.788/2013, Înregistrata la municipiul Ploiești la nr.918/2013, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. si-a exprimat intenția de a demola construcția C3 (Baraca'dormitor) din incinta Cimitirului Mihai Bravu. Menționam ca acest imobil face parte din domeniul public al municipiului Ploiești si figurează cu nr. cadastral 104780 conform încheierii de Intabulare nr.24707/0 2.07.2009, emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova si înscris in Cartea Funciara nr.60948 a unitatii administrativ teritoriale Prahova.

. Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație Comerț Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Consilieri: Dumitru Cristian - Presedin


Ganea Cristian - Secretar


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unei construcții din incinta cimitirului Mihai Bravu, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acesteia

a emis:

Xjl//              A A


SECRETAR, Cristian Ganea

Data: