Hotărârea nr. 167/2013

Hotãrârea nr. 167 cu privire la modificarea poziţiei 137 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti

>■           '7           ji i ■'K”

ROMANI A                            "‘■AT

JUDEȚUL PRAHOVA                     i V-?,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 167 cu privire la modificarea poziției 137 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri : Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan, precum și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea poziției 137 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

In baza prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

In temeiul art. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea poziției 137 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013
Contrasemnează Sdc/etar, Oana Cristina Iâ^ob
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE

cu privire la modificarea poziției 137 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului

Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate in proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 au fost incluse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului mai multe categorii de bunuri, în Anexa nr. 1 fiind incluse locuințele supuse închirierii și terenurile aferente, înscrierea în anexele la hotărâre facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele municipalității, fără a se efectua măsurători de specialitate .

Astfel, la poziția nr. 137 din Anexa nr. 1 la H.C.L nr.267/2006, privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești se afla înregistrat imobilul - teren situat în str. Ion Maiorescu nr. 7 cu o suprafață totală de 200,16 m.p.. Aceasta suprafață de teren curte a fost valorificată prin contracte de închiriere foștilor proprietari ai locuințelor, astfel : dl. Neagu Valeriu a deținut o cota indiviză în suprafață de 138,66 m.p și dl Broască Mihail Ninel a deținut o cota indiviză în suprafață de 61,50 m.p.

Precizăm că și doamna Sacalov Ștefana a deținut în proprietate la aceeași adresă un apartament potrivit contactului de vânzare cumpărare nr. 1913 N/22.02.2000, apartament pe care l-a înstrăinat dl. Gîrbea Gheorghe în baza contractului de vânzare cumpărare nr.2983/14.10.2011 . Deși dna. Sacalov Ștefana a fost notificată să se prezinte în vederea perfectării contractului de închiriere a cotei indivize de teren aferentă apartamentului proprietatea sa aceasta nu a dat curs notificării, fapt pentru care cota indiviză aferentă apartamentului proprietatea sa în

suprafață de 40,84 m.p.nu a fost valorificată și nu a fost înscrisa în Anexa nr. 1 din H.C.L. 267/2006.                         ’77%

Pentru recuperarea lipsei de folosință a acestei cote de terei%e%^procețla conform prevederilor legale.


Construcțiile s-au aflat în proprietatea numiților :

- dl. Neagu Valeriu titular - contract de vânzare cumpărare %

de 30.11.1999;

dl.Broască Mihail Ninel - titular - contract de vânzare cumparâfe-nrrisss-N din data de 03.11.1999, i s-a atribuit și teren în suprafața de 40, 00 m.p situat sub construcție ;

dna. Sacalov Ștefana - titulara - contract de vânzare cumpărare nr.l913-N din data de 22.02.2000.

Domnul Gîrbea Gheorghe, actualul proprietar care a dobândit succesiv întregul imobil prin cumpărare de la susnumiții, deține în baza contractului de închiriere nr. 4420/08.05.2009 o suprafață de 241,00m.p. teren curte situat în str. Ion Maiorescu nr. 7.

Conform Extrasului de Carte Funciara nr. 10555 din data de 02.03.2012, terenul curte aferent imobilului situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7 - carte funciara nr. 130793, nr. vechi 2855 este în suprafață de 370 m.p. iar potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit în luna februarie 2012 de către dl. Popescu George - persoana fizică autorizată ( autorizație Sr. RO-PH F 0023 ) a rezultat faptul că suprafața construită la sol a construcțiilor CI + C4 este de 129,00 m.p.. Astfel, rezulta faptul că terenul liber de construcții ramas in proprietatea municipiului Ploiești conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit în luna februarie 2012 de către dl. Popescu George - persoana fizică autorizată ( autorizație Sr. RO-PH F 0023 ) este de 241,00 mp.

Ca atare, se constata necesitatea modificării poziției 137 din Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al municipului Ploiești nr. 267/29.11.2006 in sensul inscrierii suprafeței de teren reale respectiv 241,00 m.p. precum si menționarea in Anexa nr. 1 din HCL 267/2006 a actualului proprietar al locuințelor care deține cu chirie terenul curte .

9

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin/TabircaDIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


cu privire la modificarea poziției 137 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului

Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, din bunuri aflate în proprietatea sa și care nu fac parte din domeniul public al localității.

In Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești sunt cuprinse imobile aflate în domeniul privat al municipiului Ploiești, înscrierea în anexele la hotărâri făcându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele diverșilor administratori de-a lungul timpului.

Pentru obținerea certificatului fiscal în vederea intabulării imobilului situat 3

în Ploiești, strada Ion Maiorescu, nr.7 este necesară modificarea poziției nr.137 a Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 , în sensul modificării suprafeței terenului curte situat în str. Ion Maiorescu, nr.7, de la 200,16 m.p. la 241,00.m.p. și a numelui actualului chiriaș.

3

Fața de cele expuse mai sus, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind modificarea poziției nr.137 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 cu privire la includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.

Consilieri:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

cu privire la modificarea poziției 137 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului

Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR. POZ.

ADRESA IMOBIL

NUME CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAF. (mp)

OBS.

137

Ion Maiorescu nr. 7

Gîrbea Gheorghe

Teren curte

241,00

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către P< Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni


’-f

PROCES VERBAL încheiat astazi 23.04.2013

Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu Comisia s-a întrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

CAPITOLUL I - Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri in

Domeniul Public si Privat:

° .

Secțiunea A - Proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești:                                               ’

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unei construcții din incinta cimitirului Mihai Bravu, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acesteia

V i i

Secțiunea B - Solicitări diverse :

7. Cu privire la adresele înregistrata la Municipiul Ploiești la nr.13534/2012; Or* 647110.01.2013 prin care S.C. Apa Nova S.R.L. solicitat actualizarea, incepdnd cu luna august 2012, a suprafeței domeniul public menționata in CQntractul nr.025711/13.01.2010, incheiat cu municipiul Ploiești si sa factureze volumul, de apa pluviala ținând cont de noua suprafața.                                  ...

Prin adresa nr.13534/2012 S.C. Apa Nova S.R.L. a transmis Anexa 1B la Contractul nr. 025711/13.01.2010 de utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, incheiat cu municipiul Ploiești, in vederea semnării acesteia, ca urmare a actualizării suprafeței străzilor canalizate din Municipiul Ploiești.

Conform informațiilor telefonice oferite de S.C. Apa Nova S.R.L. a reieșit ca aceasta a actualizat suprafața străzilor canalizate din municipiul Ploiești, potrivit adreselor transmise de Direcția Tehnic Investiții. Anexat adresei nr.l3534/2012,'S.C. Apa Nova S.R.L. a transmis si lista actualizata a străzilor canalizate cu suprafețele aferente care au fost luate in calcul la stabilirea noii suprafețe precizând faptul , ca vă proceda la facturarea volumului de apa pluviala incepand cu luna septembrie 2012, pentru luna august 2012.

Prin adresa nr.19891/2012 S.C. Apa Nova-S.R.L. a revenit la adresa menționata mai sus cu precizarea ca suprafața totata a străzilor canalizate in Municipiul Ploiești actualizata la noiembrie 2012 este de 3.147.026,24 mp, transmițând Anexa 1B la

“în alte moduri prevăzute de lege.

In lipsa unei stipulații contrare, proprietarul terenului devine proprietarul construcției edificate de superfîciar, prin accesiune, cu obligația^defia -plăti r construcția la valoarea de circulație de la data expirării termenidufe lExiștă posibilitatea, în cazul în care construcție are o valoare mult mai ^ă^e 2decat. terenul, ca proprietarul terenului să-l oblige pe superfîciar să cumjfetc        la^

valoarea de piață.                                            ...         .

Având în vedere cele prezentate, Serviciul Juridic Contencios faptul că solicitarea S.C. Aleea Raicu S.R.L. are temei legal, consiliul locarfîina cel care hotărăște cu privire la arpobarea cererii, potrivit art. 36 din Legea nr. 215/2001.

Potrivit art. 13 din contractul de concesiune nr. 236044/15.01.2004 Transmiterea dreptului de concesiune asupra bunurilor și terenului către un terț, în caz de succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru realizarea căreia a fost concesionat, este permisă numai cu acordul prealabil, scris al concedentului și cu respectarea condițiilor impuse priri contractul de concesiune.

m. Compartimentul Evidenta si Administrare Fond Locativ:

Secțiunea A - Proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești

fii) Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 137 din Anexa nr. 1 a HotaTarii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieșit.

} Imobilul situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7 este imobil mixt format din construcții care aparțin domnilor Gîrbea Gheorghe și Gîrbea Claudia și teren curte aferent acestor construcții care este deținut de actualul proprietar dl Gîrbea Gheorghe în baza contractului de închiriere nr.4420/08.05.2009 o suprafață de teren curte de 241,00m.p.

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești nr. 6404/09.04.2013 dl. Gîrbea Gheorghe a solictat eliberarea actelor de proprietate și a certificatului fiscal cu valoarea de impunere în vederea imtabularii suprafeței de teren proprietatea municipiului Ploiești.

în Anexa nr. 1 din H.C.L 267/2006, la poziția nr. 137 sunt înscriși foștii proprietari : dl. Neagu Valeriu cu o suprafața de teren curte de 138,66 m.p și dl. Broasca Mihail - Ninel cu suprafața de teren curte de 61,50 m.p.. Precizam ca și doamna Sacalov Ștefana a deținut în proprietate la aceeași adresă un apartament potrivit constantului de vânzare cumpărare nr. 1913 N/22.02.2000, apartament pe care l-a înstrăinat dl. Gîrbea Gheorghe în baza contractului de vânzare cumpărare nr.2983/14.10.2011 . Menționam ca dna. Sacalov Ștefana deși a fost notificată să se prezinte în vederea perfectării contractului de închiriere a cotei indivize de teren aferentă apartamentului proprietatea sa aceasta nu a dat curs notificării, fapt pentru

care cota indiviză în suprafață de 40,84 m.p.nu a fost valorificată și nu^> âstînscjfsia "în Anexa nr. 1 din H.C.L. 264/2006.                               ’ X'TZ ‘ -«Pentru recuperarea lipsei de folosința a acestei cote de tererf 'se va- proceda conform prevederilor legale.țWȘW

Conform Extrasului de Carte Funciara nr. 10555 din data de O2.te.(2QÎl,/ terei&JT este în suprafață de 370 m.p. iar potrivit planului de amplasament șNd^iîmit ___ițnobihdui_ întocmit în luna februarie 2012 de către dl. Popescu George - persoana fizică autorizată ( autorizație Sr. RO-PH F 0023 ) a rezultat faptul că suprafața construită la sol CI + C4 este de 129,00 m.p. Astfel, rezulta faptul că terenul liber de construcții rămas în proprietatea municipiului Ploiești conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit în luna februarie 2012 de către dl. Popescu George - persoana fizică autorizată ( autorizație Sr. RO-PH F 0023 ) fiind în suprafață de 241,00 mp .

Ca atare, se constata necesitatea modificării suprafeței de teren de Ja 200,16 m.p. la 241,00 m.p. precum și înscrierea actualului proprietar al locuințelor care deține cu chirie terenul cu destinația de curte.

Fata de cele aratate mai sus, propunem inițierea unui proiect de hotărâre <^privind modificarea poziției 137 din Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al ^municipului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

întocmit: Florentina Popescu

Secțiunea B- Solicitări diverse:

1. Referitor la volumul sarcinilor de serviciu repartizate Direcției de Gestiune. Patrimoniu

 • 1) Având in vedere iminenta reluare a procedurii de vanzare a imobilelor

d        municipiului Ploiești care presupune intabulare, obținere rol fiscal,

rezolvarea problemelor vecinătăților, deplasări la O.C.P.I. si alte instituții pentru diverse operațiuni, etc.);

 • 2) Având in vedere scăderea continua a numărului de personal, după cum urmeaza:

SERVICIUL EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV:
 • - doamna Viorica Zamfirache - pensie începând cu anul 2010;

 • - doamna Doina Nistorica - pensie începând cu anul 2010;

 • - doamna Stoia Oana - concediu medical si concediu creștere copil începând cu anul 2012;

 • - un post de consilier, clasa I, grad profesional superior preluat de actualul Compartiment Valorificare Patrimoniu, Dirigentie si Urmărire in Timp a Construcțiilor conform H.C.L. nr.99/29.03.2013 ;

Firma selectata care va presa serviciul de evaluare are la dispozitie^mâi' multe

1 metode de evaluare a tarlalelor care fac parte din “Lista tereninror-^șp^bileA proprietatea municipiului Ploiești, care pot fi acordate persoanelor gidi;e|ă^țe (ja | măsură reparatorie prin echivalent constând în compensare cu alte buiM-i șatiJ^fvioii/ oferite în echivalent potrivit H.C.L. nr.76/03.03.2010 privind modific^^gnexeVjșa H.C.L.nr.196/30.04.2006 privind stabilirea unor măsuri pentru aplîcnfeâkJ^ifor proprietății, modificată prin H.C.L. nr.26/30.01.2013, tarlale care sunt agricole în intravilanul municipiului Ploiești.

întocmit Madalina Milițoiu

c L & iSce R A 7/3 Â             Mfc

<2 /6(L<£r-l/ ' J?/ A          s»^ /'<£ t

O eJf Kc

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Consilieri: Dumitru Cristian - Presedjnțg^-c$ppw>cL£


niia L din 4


INCLUDERE IMOBILE IN INVENTARUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr, 267

privind includerea unor imobile în

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploi

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Emil Calotă si•M'


sti


fi

/<?

*


Raportul despHnamate al


Direcției Patrimoniu, prin care se propune includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor Legii nr. 18/1991, Legea fondului funciar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 54/1998, privind circulația juridica a terenurilor;

având în vedere Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

în baza art. 38 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locala, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1Constata că imobilele identificate în Anexa nr. 1. Anexa nr. 2, Anexa nr. 3. Anexa nr. 4 si Anexa nr. 5, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, aparțin domeniului privat al Muncipiului Ploiești si se vor înscrie ca atare în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești, cu înscrierea, conform legii, în Cartea funciară provizorie.

Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2006

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu


Președinte de ședință,

Paul Palas

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIV E

la proiectul de hotarare cu privire la includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, din bunuri aflate in proprietatea sa, bunuri ce nu fac parte din domeniul public al localității.

Prin efectul legii si prin alte acte normative in patrimoniul municipiului Ploiești au intrat bunuri asupra carora municipiul are drept de proprietate privata.

In Anexele nr.l, nr.2, nr.3 si nr.4 sunt identificate imobile aflate in domeniul privat al municipiului aflate in folosința, închiriere sau concesionare.

Având in vedere faptul ca imobilele se afla in circuitul civil se impune ca acestea sa figureze in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, pentru a putea fi intabulate.

Pentru a se putea face dovada proprietății este necesara emiterea unei hotarari de consiliu care sa ateste faptul ca imobilele ce fac obiectul unor contracte, conform anexelor la prezentul proiect de hotarare, se afla in domeniul privat al municipiului Ploiești.

Fata de cele expuse mai sus, propun spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

PRIMAR, Emil Calota

http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2006/17%20(29%20noiembrie%202006)/267_include... 23.04.2013

Anexa Nr. 1 la H.CL. Nr.267/2006

SITUAȚIA IMOBILELOR (LOCUINȚE SI TERENURI AFERENTE) CE URMEZA A FI INCLUSE IN

“INVENTARUL BUNURILOR CE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI”


NR. CRT.

ADRESA IMOBIL

NUME SI PRENUME CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Suprafața (mp)

OBS.

CENTRUL 1

1.

Al. Odobescu nr.22

Nicolae Vasilica

Teren curte

472.12

Calin Corina

Teren curte

169.14

2.

AI. Odobescu nr.32

Dobrescu Aurica

Teren curte

287.17

3.

Al. Odobescu nr.52

Cremeneanu Ion

Teren curte

45.26

4.

Al. Odobescu nr.67

Cretu Elena

Teren curte

128.06

Mocanu Ion

Teren curte

109.96

Nicolae Marina

Teren curte

247.22

Dragomir Elena

Teren curte

84.29

Naumovici Steliana

Teren curte

84.29

Mita Monica

Locuința

62.86

5.

Amurgului nr. 2

Bostoaca Georgeta

Locuința

31.08

6.

Arborilor nr.51

Comanita Nicolae

Teren curte

200.00

7.

Arcului nr.l

Ganea Teodor

Teren curte

61.63

8.

August Laurian nr.12

Detelbah Steliana

Locuința

19.65

9.

August Laurian nr.2

Negroiu Vasilica

Locuința

25.67

10.

Badesti nr. 5

Visan Sultana

Locuința

43.16

11.

Barbu Delavrancea nr.2

Micu Ioana

Locuința

31.00

Stirbescu Genovi

Locuința

31.20

Lichiardopol Dan

Teren curte

125.00

z

Dobrota Ion

Teren curte

129.00

$Tudorica Elisabeta

Teren curte

180.00

129.

I.L.Caragiale nr.38

Cobzaru Cătălin

Locuința

130.10

Stoican Maria

Locuința

30.12

Caciuc Constantin

Teren curte

109.37

130.

I.L.Caragiale nr.52

Dumitrescu Constanta

Teren curte

31.43

Tanasescu Vasile

Teren curte

60.61

Tilimpea Anca

Teren curte

136.07

Baltaretu Gh

Teren curte

80.31

131.

I.L.Caragiale nr.58

Vazai Gabriel

Locuința

19.18

Patrascu Aurel

Locuința

56.30

Dima Ecaterina

Locuința

28.72

Ilie Denisa Raluca

Locuința

25.85

Margineanu Elisaveta

Teren curte

53.30

Andronache Cristian

Teren curte

100.00

132.

I.L.Caragiale nr.62

Ungureanu Gheorghe

Locuința

80.00

Roman Gheorghe

Locuința

27.50

Ștefan Elena

Terne curte

51.58

133.

I.L.Caragiale nr.7

Balteanu Fag Dan

Teren curte

144.55

134.

Int. Polux bl.GIO ap.36

Pana Doru

Locuința

57.57

135.

Int. Polux bl.GIO ap41

Romanici Neculai

Locuința

52.67

Radu Constantin

Locuința

17.95

136.

Int.Castor bl.G9 ap.33

Păun Nicoleta

Locuința

39.03

137.

Ion Maioresc nr.7

Neagu Valeriu

Teren curte

138.66

Broasca Mihail

Teren curte

61.50

138.

Italiana nr. 8

Gradisteanu Edvina

Teren curte

160.92

Gradisteanu Emanuel -Bogdan

Teren curte

92.58

Joita Razvan

Teren curte

162.40

Joita Constantin

Teren curte

71.10

/■" *

139.

Italiana nr.20

Danescu Silviu

Teren curte

148.59

’i >

140.

Italiana nr.18

Dogaru Florica

Locuința

52.51

Vi'-j'

L

ANCPI

VII A \ VI       : \

« l :           5 5 Y V. s Ș.|

îH.SC*                 : *.K.<

Nr. cerere

61781

17

io

0 ,-Anui

«<?>011Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Plfy^O^A ' Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru INFORMARE

 • A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 130793 Comuna/Oras/Municipiu: Ploiești Nr. CF vechi: Nr. 2855(e:2855) TEREN intravilan                                     (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 2855(e:2855) )

Adresa: Ploiești, Strada Ion Maiorescu, nr. 7

....

Al

Cad: 3406

Top: -

370

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 130793-C1

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 130793

Comuna/Oras/Municipiu: Ploiești

1 / 01.01.1999

Act act administrativ, 1, 01.01.1997, emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1 LOCUINȚA

(provenita din conversia CF

2855(e:2855))

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 130793

Comuna/Oras/Municipiu: Ploiești

■ Ap ■ a              ; aA'AjAa

61781 / 17.10.2011

Act act notarial, 2983, 14.10.2011, emis de NP MEIROSU MIHAI GABRIEL

1

se intabulează dreptul de folosința asupra terenului in suprafața de 29,53 mp

Al

1

GIRBEA GHEORGHE

2

GIRBEA CLAUDIANr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața [mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

1

CC

370

Teren intravilan - imprejmuit cu gard:

 • - 40 mp proprietate privata aferenta

Ap.3 cu Nr.cad. 3406/C3:

 • - 330 mp proprietate de stat.

Total

370

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol [mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

C1

127

C1 - locuința, S.c. desfășurată = 127 mp:

 • - teren aferent Nr.cad. 3406/C1 = 57 mp;

 • - teren aferent Nr.cad. 3406/C2 = 30 mp;

 • - teren aferent Nr.cad. 3406/C3 = 40 mp; C4 - anexa, S.c. desfășurată = 2 mp:

 • - teren aferent Nr.cad. 3406/C4 = 2 mp.

C4

?2

Total

129


DELIMITARE Â BUNULUI IMOBIL


a/uilan

eseu nr.7.

'r. Marinescu --22.02.-2000.--OFICIUL DE CADASTRU GEODEZIE Șl CARTOGRAFIE
ÎNSCRIERE in cartea eu NC i ara


Executant:

Sing.hC. ^nitjj. Aut.           -

Seria B


Beneficiar:


Sacalov Ștefana


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre cu privire la modificarea poziției 137 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

a emis:     ,                       j

Data: 27 o Ip/y_____