Hotărârea nr. 165/2013

Hotãrârea nr. 165 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1161mp, aflat in domeniul public al Municipiului Ploiesti in Parcul Tineretului

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 165 privind aprobarea concesionarii prin licitație publica a unui teren in suprafața de 1161mp, aflat in domeniul public al Municipiului Ploiești in Parcul Tineretului

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Proiectul de hotarare initiat de domnul Primar Iulian Badescu și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea prin licitație publica a unui teren in suprafața de 1161mp, aflat in domeniul public al Municipiului Ploiești in Parcul Tineretului-Amplasament nr.2 - teren de tenis, nr. cadastral 4298, CF 135320;

Având in vedere:

 • - prevederile din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public, actualizata cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006, aprobate de H.G.nr. 168/2007;

 • - prevederilor din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare - art.10, art.36 alin. (1) si alin. (2), lit. c si alin. (5), lit. a , art. 123 alin. (1) si alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizata cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare.

A

In baza art. 36 alin.(5) lit. a, art. 123 alin. (1) și (2), coroborate cu prevederile art. 45 alin. (3) și ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l(l) Aprobă modificarea anexei la Contractul de administrare nr. 4654/07.03.2007 încheiat între Municipiul Ploiești și Clubul Sportiv Municipal Ploiești in sensul scoaterii din administrare a suprafeței de teren de 1161 m.p. nr. cadastral 4298, CF 135320 situata in Ploiești, Parcul Tineretului -Amplasament nr.2 - teren de tenis, restul prevederilor contractului rămânând neschimbate.

 • (2)  Imobilul teren menționat la alin. 1 se identifică potrivit planului de amplasament si delimitare a imobilului, anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

A

 • (3) împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 5 la contractul de administrare nr. 4654/07.03.2007 încheiat între Municipiul Ploiești și Clubul Sportiv Municipal Ploiești, conform anexa nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

A

Art.2. Insuseste raportul de evaluare întocmit de către SC Fidox SRL - Raport de evaluare pentru imobilul teren - in suprafața de 1161 mp, nr. cadastral 4298, CF 135320 aflat in domeniul public al Municipiului Ploiești, situat in Ploiești, Parcul Tineretului - Amplasament nr.2 - teren de tenis, conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Aproba Studiul de oportunitate, în vederea concesionării, prin licitație publica a terenului aflat in domeniul public al Municipiului Ploiești, în suprafață de 1161 mp, nr. cadastral 4298, situat in Ploiești, Parcul Tineretului -Amplasament nr.2 -teren de tenis, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Aproba concesionarea prin licitație publica a terenului aflat in domeniul public al Municipiului Ploiești, în suprafață de 1161 mp, nr. cadastral 4298, CF 135320 situat in Ploiești, Parcul Tineretului -Amplasament nr.2 - teren de tenis pe o perioada de 49 ani și se aprobă limita minimă de la care se va pomi licitația, în sumă de 0,72 Euro/mp/an, respectiv 838 Euro/an. Concesionarul va edifica pe acest teren, in vederea desfășurării de „activitati sportive -tenis de câmp”, doua terenuri de tenis de câmp precum si construcții conexe activitatii propuse;

Art.5. Aproba documentația de atribuire si Caietul de sarcini pentru concesionarea prin licitație publica a terenului aflat in domeniul public al Municipiului Ploiești, în suprafață de 1161 mp, nr. cadastral 4298, CF 135320 situat in Ploiești, Parcul Tineretului -Amplasament nr.2 - teren de tenis, in vederea edificării a doua terenuri de tenis de câmp precum si construcții conexe activitatii propuse, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Aprobă constituirea Comisiei de licitație pentru concesionarea terenului aflat in domeniul public al Municipiului Ploiești, în suprafață de 1161 mp, nr. cadastral 4298, CF 135320 situat in Ploiești, Parcul Tineretului -Amplasament nr.2 - teren de tenis, în următoarea componență:

PREȘEDINTE:

 • - Marcian Cosma - Consilier local

MEMBRI / MEMBRI SUPLEANTE

-reprezentant al Direcției Administrație Publică Juridic - Contencios, Contracte a Municipiului Ploiești

-reprezentant al Direcției de Gestiune Patrimoniu a Municipiului Ploiesti-Secretar -reprezentant al Direcției Economice a Municipiului Ploiești

 • - reprezentant al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova

Reprezentanții si supleantii din aparatul de specialitate al primarului - membri in comisia de licitație vor fi numiți prin dispoziția primarului.

__ /X                             A                       __

Art.7. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune cu câștigătorul licitației publice.

Art.8. Comisia de licitație si Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.9. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice,

9                                         9                              '                                                                7                      5                             7

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013

Președinte de ședință GeorgeflPanăCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitație pi|g in suprafața de 1161mp, aflat in domeniul public al Municipiului “ Tineretului

Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local sa fie date in administrarea regiilor autonome si instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate.Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitație publica, organizata in condițiile legii.

Atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica se realizează în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată prin Legea nr. 22/2007 și cu respectarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 54/2006, aprobate de Hotararea Guvernului României nr. 168/2007.

Potrivit art. 9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată prin Legea nr. 22/2007, concesionarea are loc la inițiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri insusita de acesta. Propunerea de concesionare trebuie sa fie fundamentata din punct de vedere economic, financiar, social si de mediu.

Strategia de dezvoltare economico-socială locală, prin consolidarea resurselor existente, furnizează municipiului stabilitate și extindere economică solidă. Dezvoltarea investițiilor locale presupune crearea unui climat care să atragă și investiții externe, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra comunității.

In Municipiul Ploiești se manifestă nevoia modernizării si creării unor baze sportive care sa ofere servicii de înaltă calitate, in scopul practicării mai multor ramuri ce aparțin domeniului sportiv, care să poată găzduii antrenamente și competiții pentru diferite categorii de vârstă și de diferite niveluri, pentru copii, adolescenți și adulți.

Prin concesionarea terenului in suprafața de 1161 mp, aflat in domeniul public al Municipiului Ploiești, situat in Ploiești, Parcul Tineretului -Amplasament nr.2 - teren de tenis, prin licitație publica, in vederea edificării a doua terenuri de tenis de câmp precum si construcții conexe activitatii propuse si desfășurării de „activitati sportive -tenis de câmp”, se realizează:

 • •  atragerea la bugetul local de noi venituri;

 • •  crearea de noi locuri de munca ;

 • •  satisfacerea unor nevoi ale comunității locale precum ridicarea gradului de sanatate si confort al acestora, apreciindu-se ca pe termen mediu si lung numărul celor care doresc sa practice tenisul de câmp sa fie in creștere.

Prețul de pornire al licitației este stabilit conform Raportului de evaluare, inregistrat la Municipiul Ploiești la nr. 5769/28.03.2013 - Raport de evaluare pentru terenul in suprafața de 1161 mp, aflat in domeniul public al Municipiului Ploiești, situat in Ploiești, Parcul Tineretului -Amplasament nr.2 - teren de tenis intocmit de S.C. Fidox

S.R.L. in baza Acordului - cadru de prestări servicii nr. 3813/25.02.2013 incheiat intre

Primăria Municipiului Ploiești si S.C. Fidox S.R.L., evaluatorul autorizat a propus^ } următoarele valori:

Valoarea de piața a terenului este:

92.081 LEI ~ 20.956 EURO                        VP-SW

(79,31 LEI/m.p. ~ 18,05 EURO/m.p.)

(3.683 LEI/an ~ 838 EURO/an )

Valoarea nu conține TVA

Curs LEI/EURO = 4,3940 LEI din 16.03.2013

Fată de cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat privind aprobarea concesionarii prin licitație publica a terenului in suprafața de 1161 mp, aflat in domeniul public al Municipiului Ploiești, situat in Ploiești, Parcul Tineretului -Amplasament nr.2 - teren de tenis.

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitație publica a unui teren in suprafața de 1161 mp, aflat in domeniul public al Municipiului Ploiești in Parcul Tineretului

Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local sa fie date in administrarea regiilor autonome si instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitație publica, organizata in condițiile legii.

Potrivit art. 9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată prin Legea nr. 22/2007, concesionarea are loc la inițiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri insusita de acesta. Propunerea de concesionare trebuie sa fie fundamentata din punct de vedere economic, financiar, social si de mediu.

Conform art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată prin Legea nr. 22/2007 procedura de atribuire a contractului de concesiune pentru bunul proprietate publica este licitația.

Pentru desfasurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 3 ofertanti. In cazul in care nu se depun cel puțin 3 oferte valabile, concedentul este obligat sa organizeze o noua licitație.

In cazul in care nu se depun cel puțin 3 oferte valabile in cadrul celei de-a doua licitați publice, concedentul va decide inițierea procedurii de negociere directa, conform art. 26 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată prin Legea nr. 22/2007.

Suprafața de teren de 1161 m.p., situata in Ploiești, Parcul Tineretului -Amplasament nr.2 - teren de tenis a fost data in administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform actului adițional nr. 3/27.09.2010 la contractul de administrare nr. 4654/07.03.2007 incheiat cu Municipiul Ploiești.

Prin concesionarea terenului in suprafața in suprafața de 1161 mp, aflat in domeniul public al Municipiului Ploiești, situat in Ploiești, Parcul Tineretului -Amplasament nr.2 - teren de tenis, prin licitație publica, in vederea edificării a_doua

terenuri de tenis de câmp precum si construcții conexe activitatii propuse- se realizează atragerea la bugetul local de noi venituri, se creaza noi locuri de, munca, se satisfac unele nevoi ale comunității locale precum ridicarea gradului de sariatate si confort .al acestora, apreciindu-se ca pe termen mediu si lung numărul celor care:doresc sa practice tenisul de câmp sa fie in creștere.

In Raportul de evaluare, inregistrat la Municipiul Ploiești la nh^7^§^8i^'<j0135 - Raport de evaluare pentru terenul in suprafața de 1161 mp, aflat in dohîehidl public al Municipiului Ploiești, situat in Ploiești, Parcul Tineretului -Amplasament nr.2 - teren de tenis intocmit de S.C. Fidox S.R.L. in baza Acordului - cadru de prestări servicii nr. 3813/25.02.2013 incheiat intre Primăria Municipiului Ploiești si S.C. Fidox S.R.L., evaluatorul autorizat a propus următoarele valori:


Valoarea de piața a terenului este:

92.081 LEI-20.956 EURO

(79,31 LEI/m.p. ~ 18,05 EURO/m.p.) (3.683 LEI/an - 838 EURO/an)

Valoarea nu conține TVA

Curs LEI/EURO = 4,3940 LEI din 16.03.2013


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,


Florin Pktrache


Vizat,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


Iulia


DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Cvaciunoiu


ciunoiuTERITORIUL : PLOIEȘTI       .

LOCALITATEA : MUN. PLOIEȘTI

; PARCUL TINERETULUI

■AMPLASAMENTUL- NR. 2 '

SUPRAFAȚA DIN MĂSURĂTORI* 1161 MP

’ SUPRAFAȚA DIN ACT ’            "

' PROPRIETAR-’ DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

ACTE DE PROPRIETATE 'DEȚINERE AVIZ CONSTRUIRE NR. 45/67 SÎ ORDIN "MINISTERULUI TINERET SΠSPORT NR. 295/13.02.1991


ASFALT


H0V* 05^-?00l' ’ ata, ■        -;|


[

J i

i

‘           \K                     Zp ■

pifoiE C              AT

independent •

STĂNESCU ION AUT. NR. 13399/1998

OBiECT■'ÎNSCRl'ERE ÎN CARTEA FUfiCÎARÂ     '  !

BENEFICI AR ^DIRECȚIA PENTRU TINERET SI ..

SPORT PRAHOVA STR.. P1ELAR1 ^NR.5 PLOIEȘTI

" COD FISCAL-10789069  "•

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA DE ONCGC/OJC G C SERIA p’H NR.OA'l/1999  .

SCARA "1--.500   '

■ r.10000 data • KL^TIE 2001

DOBÎNDlTOR-'   —'

5^,- • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE VA FI INS OTITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

□ D.T.A.C.                 □ D.T.O.E                  □ D.T.A.D.

 • d) avizele si acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

 • □ alimentare cu apa

 • □ canalizare

0 alimentare cu energie electrica

 • □ alimentare cu energie termica


 • □ gaze naturale

E3 telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban


Alte avize/acorduri


d.2) avize si acorduri privind:

□ securitatea la incendiu

□ protecție civila


□ sanatatea populației


d.3) avizele/ acordurile specifice ale administrației publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

NOTA: NU ESTE CAZUL


întocmit; CONSTANTINMIHAELA LAVINIA - CONSILIER, 27-03-2013 Verificat: CHIROIU DANIELA-OCTAVIA - SEC SERVICIU /  Z -


ls.

rj

ANCEI

.VîLM'U NATIOX^U UT C A » r 1 V M rt 9Lir iTAT» LM'jQlinWA


& 'te® j, fA i w â / w^w ^T’AovâT^X

1F- I lt/> j !îH


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVAU^^

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

Dosarul nr. 14490/04-03-2013

ÎNCHEIERE Nr. 14490

REGISTRATOR Popovici Alma

ASISTENT REGISTRATOR Ungureanu Loredana

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL PLOIEȘTI privind Intabulare sau înscriere provizorie, si in baza documentelor atașate:

- act administrativ nr. 122/29-04-2010 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI, anexa nr. 1 la HCL nr.122/2010 emisa de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI; H.G. nr. 1087/30.09.2009 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI;

Vazand referatu inspectorului de cadastru si/sau referatul asistentului-registrator, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, tariful de 300 lei acshitat prin documentul de plata:

- chitanța nr. PI-P127843/04-03-2013 in suma de 300 RON; pentru serviciul cu codul: 231,

DISPUNE

Admiterea cererii cl privire la :

 • - imobilul cu nr. cadastral 4298, înscris in cartea funciara 135320 (provenita din cartea funciara de pe hârtie cu numărul 5247) UAT Ploiești avand proprietarii: Statul Roman in cota de 1/1 de sub B.l;

 • - se radiaza poziția 1 din partea C in baza actului act administrativ nr. 122 din 29/04/2010 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI sub C.l din cartea funciara 135320 (provenita din cartea funciara de pe hârtie cu numărul 5247) UAT Ploiești;

 • - se intabulează dreotul de PROPRIETATE mod dobândire Lege in cota de 1/1 asupra Al in favoarea : MUNICIPIUL PLOIEȘTI (domeniu public), sub B.2 din cartea funciara 135320 (provenita din cartea funciara de pe hârtie cu numărul 5247) UAT Ploiești;

 • - se intabulează dreptul de ADMINISTRARE asupra Al in favoarea : ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAI PLOIEȘTI, sub B.3 din cartea funciara 135320 (provenita din cartea funciara de pe hârtie cu numaru 5247) UAT Ploiești;

Prezenta se va comunica pârtilor:

STATUL ROMAN,

Municipiul Ploiești,

Consiliul Local Ploiești,

DIRECȚIA DE TINERET SI SPORT PRAHOVA, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PLOIEȘTI.

Cu drept de reexamir are in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorul-sef.

Data soluționării,

Soluționată la data de: 06-03-2013

Data eliberării,


Registrator,


Popovic^ma


(semnătura)


Asistent-registra^^sf^^^x

Ungureanu Lort§t3rța*sVu ^/<?> A /a* (T                   -iii

>0/

|\

<  W-' ejevJPWS/1

fsemn


Referent,
(parafa)semnătura șl mplla BCPI)


Cancel

ir r r * o i s r t c


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE


z

//


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești V


rNrTc^rere-

- 'Î449p\

•’ .Ziua - -

...--Q4

7/Luha^

‘ { ^03 \ ''

ăl Anul-

*;2l013!£


A. Partea I. (Foaie de avere)


TEREN intravilan

Adresa: Ploiești


CARTE FUNCIARA NR. 135320 Comuna/Oras/Municipiu: Ploiești Nr. CF vechi: Nr. 5247 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 5247 )


Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografîc

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Cad: 4298 Top: -

Din acte: Masurata: 1161

Amplasament nr.2-teren de tenis-Parcul Tineretului


B. Partea XI. (Foaie de proprietate)


CARTE FUNCIARA NR. 135320 Comuna/Oras/Municipiu: Ploiești

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

14490/04.03.2013

Act administrativ nr. 122, din 29.04.2010, emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI, anexa nr. 1 Ia HCL nr.122/2010 emisa de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI; H.G. nr. 1087/30.09.2009 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI

B2

Intabula re, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al|

1 1 MUNICIPIUL PLOIEȘTI, (domeniu public)

-

B3

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al        |

1 | ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PLOIEȘTI

-


C. Partea III. (Foaie de sarcini)


CARTE FUNCIARA NR. 135320


:ipiu: Ploiești


înscrieri privitoare ia sarcini

NU SUNT

Observații / ReferințeAnexa Nr. 1 Ia Partea X- - '■ — Nr.

cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații /- Referințe -

CAD: 4298 Top: -

1161

Amplasament nr.2-teren de tenis-Parcul Tineretului

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria imobilului nu este disponibila In planul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.


Date referitoare la teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografii

Observa-.ii / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte:-; Masurata: 116:

-

-

-Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 300 RON, chitanța nr. PHP127843/04-03-2013, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 231,


Data soluționării,

06/03/2013

Data eliberării, //

fi 6. v.as.2(J0


Asisten t-registrator, LOREDANA U UREANU
TERITORIUL : PLOIEȘTI LOCALITATEA: MUN. PLOIEȘTI PARCUL TINERETULUI AMPLASAMENTUL - NR. 2 SUPRAFAȚA - DIN MASURAT0RU^-1_ SUPRAFAȚA D'IN ACT' - “


PROPRIETAR ■ DOMENIUL PUBLIC . A ACTE DE PROPRIETATE, DEȚINERE


it


L


■I


r

i

i Qg?EC~T:ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ \J BENEFICI AR :DÎRE-CTi A PENTRU TINERET SI ..  '!

SPORT PRAHOVA STR.. P'lELARl NR.5 PLOIEȘTI

*■            -                               j


SCARA

•f.500  *

. y. 10000

data


DOBÎNDlTOR:

SSC.’-


r--------------------------

PLAN AMPLASAMENT SU DELIMITARE -

A BUNULUI IMOBIL

■ SCARA- T-500

TERITORIUL : PLOIEȘTI

LOCALITATEA ; MUN. PLOIEȘTI, PARCUL TINERETULUI ’

AMPLASAMENTUL - NR. .2 ’         ’

SUPRAFAȚĂ DIN MĂSURĂTORI-' 1161MP SUPRAFAȚA DIN ACT* x —

PROPRIETAR- DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ,.L

ACTE DE PROPRIETATE. DEȚINERE AVIZ CONSȚRU'îRE NR Aâ/67 SI ORDIN'MINISTERULUI TINERET Șl ‘ . SPORT NR 295/13.02.1991  .


AMPLASAMENT NR.2 ’ -

TE.RENURI DE TENIS

6R5. . |L ptfo )E       ș^TO/lZ ai '

ÎN DEPENDENT ■ STĂNESCU ION

AUT. NR. 13399/1990

’ COD FISCAL -1076906S / :ERSCAN.A FIZICA AUTORIZAiA r-y l'.Nrc-r 'O.'CGC

OBIECT-ÎNSCRIERE BEN E FI Ci AR: pÎRECTi SPORT PRAHOVA STR.'


SCARA

DOSÎNDÎTOR*

^5^

-

' 1--.500   '

1:70000

r-jiȚA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT NR.

ACT ADIȚIONAL NR. 5


La contractul de administrare nr.4654/07.03.2007

Intre Municipiul Ploiești prin Consiliul Local al municipiul Ploiești cu sediuFin'Ploiesti, B-dul Republicii nr.2, reprezentat prin Primar domnul Iulian Badescu

si

Clubul Sportiv Municipal Ploiești

Cu sediul in Ploiești, str. Milcov nr.l, reprezentata prin director Paul Augustin Iancu ce se legitimează cu B.I/C.I. seria ......nr..............eliberat  de .....................la  data

de......................... , cod numeric personal ............................................., cu domiciliul in

................................................................................................................................ in calitate de administrator pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional, încheiat in baza Hotărârii nr...................a


Consiliului Local al Municipiului Ploiești prin care se modifica anexa la Contractul de administrare nr. 4654/07.03.2007 încheiat între Municipiul Ploiești și Clubul Sportiv Municipal Ploiești in sensul scoaterii din administrare a suprafeței de teren de 1.161 m.p. nr. cadastral 4298, CF 135320 situata in Ploiești, Parcul Tineretului —Amplasament nr.2 - teren de tenis.

Restul clauzelor contractuale raman neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astazi_______________in 2 (doua) exemplare, cate

unul pentru fiecare parte.

PROPRIETAR,

ADMINISTRATOR,

Clubul Sportiv Municipal Ploiești

Director,

Paul Augustin Iancu


Primăria Municipiului Ploiești Primar,

Iulian Badescu

O

Direcția de Gestiune Patrimoniu, Director Executiv, Florin Petrache

Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tabirca

Direcția Economica,

Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Direcția Administrație Publica,

Juridic Contencios, Contracte Director Executiv,

Iul ia Alina Alexandru


O
Referitor la: Evaluare - TEREN INTRAVILAN CF 135320 - TEREN             . 'V\

AMPLASAMENT NR.2 - PARCUL TINERETULUI - MUNICIPIUL țtOIȘȘTI } / j S.C. FIDOX S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sublnEJ08Z343/2OOl^a^ând codul unic de înregistrare RO 13789500, membru corporativC^lJ^ÂR/ ^tbrjfcația nr.0023/22.03.2012, reprezentată prin ing. PANTEL OVIDIU - administr^^^inW^uâfiar al UNEAR cu legitimația nr. 14997, în baza acordului cadru de prestări servicn^<A^U^25.02.2013 încheiat cu PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, a efectuat raportul de evaluare al bunului imobil menționat mai sus, aparținând MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

 • 1.1. Obiectul supus evaluării și scopul lucrării Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil format din teren intravilan situat Parcul Tineretului - municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață de 1.161 mp având Nr.cad.4298 înscris în CF 135320

Scopul evaluării este estimarea valoriide piață a bunului imobil menționat mai sus, așa cum este definită în Standardele Internaționale de Evaluare 2011, conform IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare, IVS 102 - Implementare, IVS 103 - Raportarea evaluării și IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare, în vederea stabilirii valorii de impozitare, este definirea, explicarea și estimarea valorii de piață a bunului imobil în vederea stabilirii redevenței.

Proprietarul bunului imobil MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Clientul PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU - PRIMAR.

 • 1.2. Data evaluării: 16.03.2013

Data inspectării bunului mobil: 15.03.2013.

 • 1.3. Documentele și informațiile ce stau la baza evaluării

 • - Standarde Internaționale de Evaluare 2011;

 • - IVS 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare

 • - CF 135320 al municipiului Ploiești

 • - Plan de încadrare în zonă

 • - Informațiile primite în zonă și publicațiile imobiliare

 • - Cursul RON/EUR și RON/USD din 16.03.2013

 • 1.4. Valoarea propusă Raportul de evaluare determină valoarea proprietății imobiliare în vederea stabilirii redevenței. Valoarea propusă este valabilă la data evaluării și a rezultat în urma calculelor efectuate și din analiza comparativă a datelor deținute de evaluator.

Pentru proprietatea imobiliară susmenționată, evaluatorul propune următoarele valori

Valoarea de piață a terenului este :

92.081 LEI ~ 20.956 EURO

(79,31 LEI / mp ~ 18,05 EURO / mp )

Valoarea nu conține TVA

curs LEI / EURO = 4,3940 LEI din 16.03.2013

 • 1.5. Argumente privind valoarea propusă

 • ■  Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport;

 • ■  Valoarea estimată se referă la bunul mobil menționat mai sus;

 • ■  Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport;

 • ■  Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață.

• Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor și metodologiei de lucru


Declarație de certificare

Prin prezenta certificăm că :

Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și condițiile limitative prezentate în acest raport.

Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra activelor ce fac obiectul acestui raport de evaluare și nu avem nici un interes personal și nu suntem părtinitori față de vreuna din părțile implicate.

Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu aceasta nu este acționar, asociat sau persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul.

Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înțelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare.

Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat de finalizarea tranzacției.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru recomandate de către UNEAR (Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România)

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Bunul supus evaluării a fost inspectat personal de către evaluator.

Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.

Data: 21.02.2013 Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panțel Ovidiu

Capitolul 1 GENERALITĂȚI 1.1 Identificarea bunului mobil - obiectul evaluării

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil format di Parcul Tineretului - municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață de 1. înscris în CF 135320

1.2. Scopul evaluării

Scopul evaluării este estimarea valorii de piață a proprietății menționate mai sus, așa cum este definită în standardele UNEVAR (Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România) și în Standardele Internaționale de Evaluare 2011, în vederea stabilirii valorii de piață al terenului.

1.3. Utilizarea evaluării

Prezentul raport de evaluare se adresează PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU -PRIMAR, în calitate de client și destinatar. Având în vedere Statutul UNEAR și Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu-și asumă răspunderea decât față de client și față de destinatarul lucrării.

1.4. Baza de evaluare. Tipul valorii estimate. Premisele evaluării

Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanță cu cerințele clientului, reprezintă o estimare a valorii de piață (cu particularitățile prezentate în continuare) a proprietății așa cum este aceasta definita în Standardul Internațional de Evaluare 2011 și IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare, IVS 102 - Implementare, IVS 103 - Raportarea evaluării și IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare.

Conform acestui standard, valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi schimbată la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Metodologia de calcul a “valorii de piață” a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și recomandările cuprinse în - IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare.Metodologia de evaluare aplicată include abordarea prin comparația vânzărilor. Abordarea prin comparația vânzărilor se bazează pe analiza comparativă a proprietății de evaluat cu proprietăți similare care au fost vândute, luând în considerare o serie de criterii de comparație în funcție de care se realizează corecții ale valorilor,

1.5. Data inspecției

Inspecția proprietății a fost realizată în 15.03.2013 în prezența reprezentanților proprietarului PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU - PRIMAR. Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări ale terenului sau defecte ascunse ale proprietății.

 • 1.6. Data estimării valorii. La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul prețurilor și datele furnizate de client la data inspecției, dată la care sunt disponibile datele și informațiile și la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum și valorile estimate de către evaluator. Evaluarea a fost realizată în luna martie 2013.

Data evaluării este 16.03.2013.

1.7. Moneda raportului

Opinia finală a evaluării va fi prezentată în RON și în EURO. Cursul de schimb utilizat pentru transpunere este de 4,3940 RON/EURO, comunicat de BNR pentru data de 16.03.2013. Exprimarea în valută a opiniei finale o considerăm adecvată doar atâta vreme cât principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (cursul de schimb și evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare și cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliară specifică etc.). Valorile exprimate nu conțin TVA.

 • 1.8. Standardele aplicabile Metodologia de calcul a valorii de piață a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și de recomandările standardelor UNEVAR :

♦ Standardul Internațional de Evaluare 2011,


IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare,

IVS 102-Implementare,

IVS 103 - Raportarea evaluării

IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare.

Procedura de evaluare (Etapele parcurse, surse de informații)

Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piață așa cum a fosWa^^fiuită mai sus.

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:


documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate clientului; inspecția proprietății imobiliare;

stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;

deducerea și estimarea condițiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se țină seama Ia derularea tranzacției;

analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării; aplicarea metodei de evaluare considerate oportună pentru determinarea valorii și fundamentarea opiniei evaluatorului.


Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările și metodologia de lucru adoptate de către UNEAR.

1.9 Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare

Informațiile și sursele de informații utilizate în acest raport sunt:

 • ♦  Informații culese pe teren de către evaluator (privind poziționarea, zona în care este amplasată proprietatea, etc.);

 • ♦  Catalog ”Aplicații cu Evaluarea Terenului”, editura IROVAL București 2010

 • ♦  Informații preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători și cumpărători imobiliari de pe piață județului Brașov, informații privind cererea și oferta preluate de la agenții imobiliare și din publicații de profil, informații care au fost sintetizate în analiza pieței imobiliare;

 • ♦ Adresele de pe internet www.imobiliare.ro

 • ♦  Responsabilitatea asupra veridicității informațiilor preluate de la solicitantul lucrării aparține celor care le-au pus la dispoziția evaluatorului.

1.10. Ipoteze generale

 • ♦  Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către client și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare.

 • ♦  Se presupune că titlul de proprietate este bun și marketabil, în afara cazului în care se specifică altfel;

 • ♦  Informațiile furnizate de terte părți sunt considerate de încredere dar nu li se acordă garanții pentru acuratețe;

 • ♦  Se presupune că nu există condiții ascunse sau neevidențiate ale proprietății. Nu se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiții sau pentru obținerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor.

 • ♦ Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru o expertiză sau o' cercetare științifică necesară pentru a fi descoperit.

 • ♦  Evaluatorul nu are cunoștință de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice prezența contaminanților sau materialelor periculoase și nici nu a efectuat investigații speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există așa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări sau că au fost sau sunt puse în funcțiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate;

 • ♦  Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina informațiilor ce sunt disponibile la data evaluării;

_

 • ♦ Evaluatorul nu a făcut o expertiză tehnică a bunurilor sau a părților campbnenterĂbî^m a

inspectat acele părți care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestfiagmn<^c^weraie!|n stare tehnică bună corespunzătoare unei exploatări normale. Opinia ua^pr^sfârMl pafțilpr neexpertizate și acest raport nu trebuie înțeles că ar valida integritatea lor. V/k        /&£!!

 • ♦ Valoarea de piață estimată este valabilă la data evaluării. întrucât condițiile de p^a^p^^^fnba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare Ia un alt moment.

1.11. Condiții limitative

 • ♦  Orice alocare a valorii totale estimate în acest raport, nu trebuie utilizată în combinație cu nici o altă evaluare, în caz contrar ele fiind nevalide.

 • ♦  Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietățile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil;

 • ♦  Posesia acestui raport sau a unei copii nu conferă dreptul de publicare;

 • ♦  Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea.


1.12. Clauza de nepublicare

Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât cele de la pct. 1.3, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale și acționarea în instanță a vinovaților.

1.13. Responsabilitatea față de terți

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către client, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului și destinatarului precizați la pct. 1.3. Raportul este confidențial, strict pentru client și destinatar iar evaluatorul nu acceptă nici o responsabilitate față de o terță persoană, în nici o circumstanță.

Capitolul 2

DESCRIEREA BUNULUI IMOBIL

2.1. Descrierea juridică a bunului mobil

Date generale privind dreptul de proprietate:

Dreptul de proprietate este dreptul real care permite titularului său de a stăpâni bunul, de a-1 folosi, de a-i culege foloasele materiale și de a dispune de el în mod exclusiv și perpetuu cu respectarea dispozițiilor legale. Identificarea proprietății imobiliare ce face obiectul acestui raport s-a făcut pe baza documentelor prezentate de client.

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil format din teren intravilan situat Parcul Tineretului - municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață de 1.161 mp având Nr.cad.4298 înscris în CF 135320

2.2. Situația juridică

Proprietatea imobiliară susmenționată aparține PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU -PRIMAR.. Nu a fost prezentat vreun act și nici nu avem cunoștință despre o situație litigioasă care să aibă ca obiect al litigiului proprietatea în studiu.

CE 135320 a localității Ploiești, județ Prahova

 • A.Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan

Al CAD :4298 suprafața din acte 1.161 mp.

Observații: Amplasament nr.2 - teren de tenis - Parcul Tineretului


B. Partea II. (Foaie de proprietate)

îscrieri privitoare la proprietate 14490/04.03.2013

Act administrativ nr.122, din 29.04.2010, emis de CONSILIUL LOCAL P

HCL nr.122/2010 emisă de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI; HG de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI; HG nr. 1087/30.09.2009 ROMÂNIEI

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - domeniu public

Bl. Intabulare , drept de ADMINISTRARE,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PLOIEȘTI

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

NU SUNT

2.3. Descrierea amplasamentului proprietății imobiliare

Amplasamentul proprietății imobiliare evaluate se află în intravilanul municipiului Ploiești, jud Prahova

Tipul zonei de amplasare:

 • ■ Zona semicentrală a localității,

în zonă se află:

 • ■ Zonă rezidențială, agrement și servicii

Gradul de poluare (rezultat din observații ale evaluatorului, fără expertizare): poluare absentă Concluzie privind zona de amplasare a proprietății imobiliare: Zonă semicentrală rezidențială» agrement și servicii» cu posibilități de dezvoltare. Poluare absentă.

2.4. Descrierea proprietății imobiliare

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil format din teren intravilan situat Parcul Tineretului - municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață de 1.161 mp având Nr.cad.4298 înscris în CF 135320. Terenul este 100% plat având forma aproximativă a unui dreptunghi. Terenul este parțial înprejmuit.

Capitolul 3

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

3.1. Definirea pieței și subpieței proprietății imobiliare

Piața reprezintă un mediu în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor.

Conceptul de piață este reprezentat de capacitatea cumpărătorilor și a vânzătorilor de a-și desfășura activitatea fără restricții. Participanții din piață pot fi cumpărători, vânzători, proprietari, debitori, creditori, investitori sau intermediarii.

Piața studiată este cea a clădirilor de spații industriale în general.

Natura zonei studiate este: zona rezidențială și agrement.

3.2. Analiza cererii

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-o anumită perioadă de timp, în situația în care factorii : populația, venitul, prețurile viitoare și preferințele consumatorilor rămân constante.

Având în vedere că spațiile industriale sunt relativ puțin căutate, putem afirma că cererea este redusă mult și nu se întrevăd semne de revigorare apropiată a activității economice.

Un element important care va influența intensitatea cererii și implicit prețurile de tranzacționare îl va reprezenta dezvoltarea continuă a comerțului și serviciilor.

3.3. Analiza ofertei

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-o anumită perioadă de timp.

Oferta de proprietăți similare este relativ mică, numărul fiind limitat datorită expectativei atât a vânzătorilor cât și a cumpărătorilor, expectativă care se datorează crizei economico-financiare.

----------------------------------------------------------------------------------------------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


B. Partea II. (Foaie de proprietate)                                           /£'x

îscrieri privitoare la proprietate 14490/04.03.2013

Act administrativ nr.122, din 29.04.2010, emis de CONSILIUL LOCAL PLOlpfȚI.ffi^ăMr.l dih HCL nr.122/2010 emisă de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI; HG nr.l^3oW.2ob'9 eirnsk de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI; HG nr. 1087/30.09.2009 em'is<de( -UIJVERNUL ROMÂNIEI                                                ' ?

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - domeniu public

Bl. Intabulare , drept de ADMINISTRARE,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PLOIEȘTI

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

NUSUNT


2.3. Descrierea amplasamentului proprietății imobiliare

Amplasamentul proprietății imobiliare evaluate se află în intravilanul municipiului Ploiești, jud Prahova

Tipul zonei de amplasare:

 • ■ Zona semicentrală a localității,

în zonă se află:

 • ■ Zonă rezidențială, agrement și servicii

Gradul de poluare (rezultat din observații ale evaluatorului, fără expertizare): poluare absentă Concluzie privind zona de amplasare a proprietății imobiliare: Zonă semicentrală rezidențială, agrement și servicii, cu posibilități de dezvoltare. Poluare absentă.

2.4. Descrierea proprietății imobiliare

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil format din teren intravilan situat Parcul Tineretului - municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață de 1.161 mp având Nr.cad.4298 înscris în CF 135320. Terenul este 100% plat având forma aproximativă a unui dreptunghi. Terenul este parțial înprejmuit. TERENUL ARE RESTRICȚIE DE CONSTRUCȚIE, SINGURA DESTINAȚIE FIIND ACEEA DE TEREN DE AGREMENT

Capitolul 3

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

3.1. Definirea pieței și subpieței proprietății imobiliare

Piața reprezintă un mediu în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor.

Conceptul de piață este reprezentat de capacitatea cumpărătorilor și a vânzătorilor de a-și desfășura activitatea fără restricții. Participanții din piață pot fi cumpărători, vânzători, proprietari, debitori, creditori, investitori sau intermediarii.

Piața studiată este cea a clădirilor de spații industriale în general.

Natura zonei studiate este: zona rezidențială și agrement.

3.2. Analiza cererii

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-o anumită perioadă de timp, în situația în care factorii : populația, venitul, prețurile viitoare și preferințele consumatorilor rămân constante.

Având în vedere că spațiile industriale sunt relativ puțin căutate, putem afirma că cererea este redusă mult și nu se întrevăd semne de revigorare apropiată a activității economice.

Un element important care va influența intensitatea cererii și implicit prețurile de tranzacționare îl va reprezenta dezvoltarea continuă a comerțului și serviciilor.

3.3. Analiza ofertei

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-o anumită perioadă de timp.


Din studiul ofertelor imobiliare s-au găsit spații similare ofertate, rezultâ^cl£pz interes pentru acest tip de spații.

3.4. Echilibrul pieței

iente. i și o


localizare fixă a proprietății imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate imobiliară nu se adaptează rapid ca răspuns la schimbările de pe piață.

In acest moment piața este în stagnare evidentă, numărul tranzacțiilor imobiliare fiind deosebit de scăzut. In ceea ce privește tranzacțiile cu proprietăți imobiliare similare celei evaluate, și acestea sunt


Echilibrul pieței este determinat de raportul dintre cerere și ofertă. în co bunuri, de valori imobiliare sau de mărfuri, piețele imobiliare încă sunt Această caracteristică este cauzată de mai mulți factori cum sunt o ofertă reia L reduse datorită tot factorilor enumerați mai sus.

Capitolul 4 Definiții IVS (International Valuation Standard)

Abordarea prin cost — oferă o indicație asupra valorii, prin utilizarea principiului economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ, decât costul necesar obținerii unui activ cu aceeași utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire.

Abordarea prin piață - oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului subiect, cu active identice sau similare, al căror preț se cunoaște.

Abordarea prin venit - oferă o indicație asupra valorii, prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului.

Chiria de piață - suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi închiriată, la data evaluării, între un locator hotărât și un locatar hotărât, cu clauze de închiriere adecvate, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Cumpărător special - un anumit cumpărător, pentru care un anumit activ are o valoare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia și care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piață

Data evaluării - data la care se aplică opinia asupra valorii.

Drepturi imobiliare - toate drepturile, participațiile și beneficiile legate de proprietatea imobiliară. Fond comercial - orice beneficiu economic viitor provenit dintr-o întreprindere, dintr-o participație ■la o întreprindere sau din utilizarea unui grup de active, care nu sunt separabile.

Imobilizare necorporală - un activ nemonetar care se manifestă prin proprietățile sale economice. Aceasta nu are substanță fizică, dar asigură drepturi și beneficii economice proprietarului său. Investiție imobiliară - proprietatea imobiliară, respectiv un teren sau o clădire, sau o parte a unei clădiri, sau ambele, deținută de proprietar pentru a obține venituri din chirii sau pentru creșterea valorii capitalului, sau ambele, mai degrabă decât pentru:

(a) utilizarea în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau pentru scopuri administrative; sau (b) vânzarea pe parcursul desfășurării normale a activității.

Ipoteză specială - o ipoteză care fie presupune fapte care sunt diferite de faptele efective, existente la data evaluării, fie care nu ar fi făcute într-o tranzacție de un participant tipic pe piață, la data evaluării.

Proprietate generatoare de afaceri - orice tip de proprietate imobiliară desemnată pentru un anumit tip de afacere, în care valoarea proprietății reflectă potențialul comercial pentru acea afacere. Proprietate imobiliară - terenul și toate elementele care sunt o parte naturală a acestuia, de exemplu copaci și minerale, elementele care au fost atașate terenului, cum ar fi clădirile și construcțiile de pe amplasament și toate elementele permanent atașate clădirilor, de exemplu echipamentele mecanice și electrice care asigură funcționarea unei clădiri, aflate atât în subsol, cât și deasupra solului.

Tip al valorii - o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori.

Valoare de investiție - valoarea unui activ pentru un proprietar sau pentru un proprietar potențial, pentru o anumită investiție sau în scopuri de exploatare.

Valoare justă - prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între pj aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, care reflectă interesele acelor părți.

Valoare specială - o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui acti numai pentru un cumpărător special.

Valoarea de piață - suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție ne marketing adecvat și în care părțile au acționat flecare în cunoștință de cauză, pru constrângere.Valoarea sinergiei - un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea a două sau mai multe active sau drepturi, în urma căreia valoarea combinată este mai mare decât suma valorilor separate. Evaluare și raționament 1. Aplicarea principiilor din aceste standarde, la situațiile specifice, va cere exercitarea raționamentului. Acest raționament trebuie să fie aplicat în mod obiectiv și nu ar trebui să fie folosit pentru a supraevalua sau subevalua rezultatul evaluării. Raționamentul va fi exercitat având în vedere scopul evaluării, tipul valorii și orice alte ipoteze aplicabile valorii.

Independență și obiectivitate

 • 2. Procesul de evaluare impune evaluatorului să aplice raționamente imparțiale cu privire la încrederea care trebuie atribuită diferitelor date faptice sau ipoteze utilizate pentru a ajunge la o concluzie asupra valorii. Pentru ca o evaluare să fie credibilă, este important ca acele raționamente să fie receptate ca fiind aplicate într~un mediu care promovează transparența și minimizează influența oricăror factori subiectivi care influențează procesul.

 • 3. Multe țări au legi sau reglementări care permit numai anumitor persoane să evalueze anumite clase de active, pentru diferite scopuri. în plus, multe corpuri profesionale și furnizori de servicii de evaluare au coduri etice care cer identificarea și dezvăluirea potențialelor conflicte de interese. Scopul acestor standarde este acela de a elabora principii și definiții recunoscute la nivel internațional pentru efectuarea și raportarea evaluărilor. Ele nu se referă la relațiile dintre clienții evaluărilor și evaluatori, iar problemele referitoare la comportamentul deontologic și etic al evaluatorilor revin organizațiilor profesionale sau altor organizații care au un rol de reglementare pentru evaluatori.

 • 4. Chiar dacă regulile de conduită pentru evaluatori nu fac obiectul acestor standarde, totuși este fundamentală aplicarea de controale și proceduri adecvate, pentru a se asigura gradul de independență și obiectivitate necesar în procesul de evaluare, astfel încât rezultatul să fie privit ca fiind obiectiv. în cazul în care scopul evaluării solicită ca evaluatorul să aibă un anumit statut sau să se dezvăluie statutul acestuia, cerințele sunt prezentate în standardul corespunzător.

Competență

 • 5. Deoarece evaluarea solicită exercitarea abilității și raționamentului profesional, este esențial ca evaluările să fie efectuate de către o persoană sau de o firmă care posedă abilitățile tehnice adecvate, experiență și cunoștințe despre subiectul evaluării, despre piața pe care acesta se comercializează și despre scopul evaluării.

 • 6. în cazul evaluărilor complexe sau a unui număr mare de active, este acceptabil pentru evaluator să solicite asistență din partea specialiștilor, în anumite aspecte ale angajamentului său integral, cu condiția ca acest lucru să fie prezentat în sfera misiunii de evaluare

Preț, cost și valoare

 • 7. Prețul este suma de bani cerută, oferită sau plătită pentru un activ. Din cauza capacităților financiare, a motivațiilor sau intereselor speciale ale unui anumit cumpărător sau vânzător, prețul plătit poate fi diferit de valoarea care ar putea fi atribuită activului de către alte persoane.

 • 8. Costul este suma de bani necesară pentru a achiziționa sau produce activul. Când acel activ a fost achiziționat sau produs, costul lui devine un fapt concret. Prețul este corelat cu costul deoarece prețul plătit pentru un activ devine costul acestuia pentru cumpărător.

 • 9. Valoarea nu este un fapt, ci o opinie:(a) fie asupra celui mai probabil preț care ar fi plătit pentru un activ, în cadrul unui schimb,(b) fie asupra beneficiilor economice rezultate din deținerea unui activ. O valoare de schimb este un preț ipotetic, iar ipotezele pe baza cărora se estimează valoarea sunt

determinate de scopul evaluării.O valoare pentru proprietar este o estimare a befc^ciild^^ț^r reveni unei anumite părți titulare a proprietății.                                 /4MF I *1

 • 10. Cuvântul „evaluare” se referă atât la valoarea estimată (concluzia cvaluării>m\.șixfe|^w k / determinarea valorii estimate (actul de a evalua). în aceste standarde, sensul aces^&vaHta(^^m să rezulte clar din contextul în care este folosit. Acolo unde există riscul unei conm^^aii&^^ nevoie de a face distincția clară între sensurile alternative, se utilizează cuvinte adiționale Piațal 1. O piață este mediul în care bunurile și serviciile se comercializează între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețului. Conceptul de piață presupune că bunurile sau serviciile se pot comercializa fără restricții între cumpărători și vânzători. Fiecare parte va reacționa la raporturile dintre cerere și ofertă și la alți factori de stabilire a prețului,ca și la propria lor înțelegere a utilității relative a bunurilor sau serviciilor și la nevoile și dorințele individuale.

 • 12. Pentru a estima cel mai probabil preț care ar fi plătit pentru unactiv, este fundamentală înțelegerea dimensiunii pieței pe care acel activ s-ar comercializa. Aceasta deoarece prețul obtenabil va depinde de numărul cumpărătorilor și vânzătorilor de pe piața particulară la data evaluării. Pentru a avea un efect asupra prețului, cumpărătorii și vânzătorii trebuie să aibă acces pe piață. O piață poate fî definită pe baza unor criterii variate. Acestea sunt:(a) bunurile sau serviciile care se comercializează, de exemplu piața autovehiculelor este diferită de piața aurului,(b) limitările dimensiunii sau distribuției, de exemplu un producător de bunuri ar putea să nu dețină infrastructura de distribuție sau de comercializare pentru a vinde utilizatorilor finali, iar utilizatorii finali ar putea să nu solicite bunurile în volumul la care acestea se produc de către producător,(c) geografic, de exemplu piața bunurilor sau serviciilor similare poate fi locală, regională, națională sau internațională.

 • 13. Totuși, cu toate că în orice moment o piață poate fi independentă și poate fi puțin influențată de activitatea de pe alte piețe, pe o anumită perioadă de timp piețele se vor influența reciproc. De exemplu, la o anumită dată, prețul unui activ dintr-o țară poate fi mai mare decât cel care ar putea fi obținut în altă țară, pentru un activ identic. Dacă sunt ignorate orice efecte posibile de distorsiune, cauzate de restricțiile guvernamentale de comercializare sau de politicile fiscale, în timp, furnizorii ar majora oferta de marfa către țara în care pot obține un preț ridicat și ar diminua oferta către țara în care prețul a fost micșorat, aducând astfel prețurile la aproximativ același nivel.

 • 14. Dacă din context nu rezultă în mod clar, referințele din IVS cu privire la piață se referă la piața pe care se schimbă în mod normal activul sau datoria supuse evaluării, la data evaluării, și la care au acces mulți participanți pe piață, inclusiv proprietarul curent.

 • 15. Rareori piețele funcționează perfect, cu un echilibru constant între ofertă și cerere și cu un nivel constant de activitate, din cauza diferitelor imperfecțiuni. Pot fi imperfecțiuni obișnuite ale pieței: fluctuații ale ofertei, creșteri sau diminuări bruște ale cererii sau asimetria cunoștințelor deținute de participanții pe piață. Deoarece participanții pe piață reacționează la aceste imperfecțiuni, este posibil, la un moment dat, ca o piață să se ajusteze la orice modificare care a cauzat dezechilibrul. O evaluare care are ca obiectiv estimarea celui mai probabil preț de-piață trebuie să reflecte condițiile de pe piața relevantă, existente la data evaluării, și nu prețul corectat sau atenuat, bazat pe o presupusă refacere a echilibrului.

Activitatea pieței

 • 16. Gradul de activitate pe orice piață va fluctua. Deși ar putea fi posibil să se identifice un nivel

normal al activității pieței, pe o perioadă lungă de timp, pe multe piețe vor exista perioade în care activitatea este semnificativ mai mare sau mai mică față de nivelul normal. Nivelurile de activitate pot fi exprimate numai în termeni relativi, de exemplu piața este mai activă sau mai puțin activă față de cum a fost aceasta la o dată anterioară. Nu există o delimitare clar definită între o piață activă și o piață inactivă.                         ............ ............

 • 17. Când cererea este mai mare față de ofertă, se așteaptă ca prețurile să crească, tinzând astfel să atragă intrarea pe piață a mai multor vânzători și, deci, o activitate în creștere. Opusul este cazul când cererea este mică și prețurile scad. Totuși, nivelurile diferite ale activității sunt mai degrabă un răspuns la mișcarea prețurilor decât o cauză a acesteia. Tranzacțiile pot avea loc și au loc pe piețe

  Nr;878/2013

  /K 4 Acare, în mod curent, sunt mai puțin active decât este normal și, ceea ce este import^tf cump^râtori'A potențiali vor avea în minte un preț pentru care sunt dispuși să intre pe piață,                   VOj

 • 18. Informațiile despre preț de pe o piață inactivă pot fi totuși o dovadă a va/orzz^â\j9Za^;<6^eriQada de scădere a prețurilor este posibil să cunoască atât o diminuare a nivelurilor actiV^ți^â^i o^ ff creștere a vânzărilor care pot fi considerate „forțate”. Totuși, pe piețele în declin,

care nu acționează sub constrângerea de a vinde și a nu ține cont de dovada prețurilorreâlizatcafe astfel de vânzători ar însemna ignorarea realităților pieței.

Participanții pe piață

 • 19. Informațiile din IVS, cu privire la participanții pe piață, se referă la toate persoanele, companiile sau la alte entități care sunt implicate în tranzacții curente sau care intenționează să intre într-o tranzacție cu un anumit tip de activ. Hotărârea de a comercializa și orice optici atribuite participanților pe piață sunt cele specifice acelor cumpărători și vânzători sau cumpărătorilor și vânzătorilor potențiali, activi pe o piață la data evaluării și nu cele ale unor anumite persoane sau entități.

 • 20. în efectuarea unei evaluări bazate pe date de piață, circumstanțele faptice ale proprietarului curent sau ale unui anumit cumpărător potențial nu sunt relevante, deoarece atât vânzătorul hotărât, cât și cumpărătorul hotărât sunt persoane sau entități ipotetice care au atributele unui participant tipic pe piață. Aceste atribute suntcomentate în cadrul conceptual referitor la valoarea de piață Cadrul conceptual cere, de asemenea, excluderea oricărui element al valorii speciale sau oricărui element al valorii care nu ar fi disponibil majorității participanților pe piață

Factorii specifici entității

 • 21. Factorii care sunt specifici unui anumit cumpărător sau vânzător și care nu sunt disponibili participanților pe piață sunt excluși din datele de intrare utilizate la o evaluare bazată pe informații de piață. Exemple de factori specifici entității, care pot să nu fie disponibili majorității participanților pe piață, sunt următorii:(a) valoarea suplimentară rezultată din crearea unui portofoliu de active similare,(b) sinergii unice dintre activ și alte active deținute de entitate,(c) drepturile sau restricțiile legale,(d) beneficiul fiscal din impozitare sau povara fiscală,(e) o abilitate de a exploata un activ care este unică pentru acea entitate.

 • 22. Determinarea faptului că astfel de factori sunt specifici entității sau că vor fi disponibili altora pe piață se face de la caz, la caz. De exemplu, se poate ca un activ să nu se tranzacționeze în mod normal ca element de sine stătător, ci ca parte a unui grup. Orice sinergii cu activele înrudite vor fi transferate participanților pe piață împreună cu transferul grupului și deci, nu sunt specifice entității.

 • 23. Dacă obiectivul evaluării este determinarea valorii pentru un anumit proprietar, în evaluarea activului sunt reflectați factorii specifici entității. Următoarele exemple prezintă situațiile în care poate fi cerută valoarea pentru un anumit proprietar.(a) fundamentarea deciziilor de investiții,(b) verificarea performanței unui activ.

Agregarea

 • 24. Adesea, valoarea unui activ individual este dependentă de asocierea lui cu alte active relaționate. Exemple sunt: (a) compensarea activelor și datoriilor într-un portofoliu de instrumente financiare,(b) un portofoliu de proprietăți care se completează unele pe celelalte, oferind cumpărătorului potențial fie un venit ridicat, fie o prezență în locații strategicele) un grup de mașini dintr-o linie de producție sau programul informatic necesar pentru funcționarea unei/unor mașini,(d) rețete și brevete de invenție care susțin un brand,(e) teren, clădiri și imobilizări corporale mobile interdependente utilizate într-o întreprindere.

 • 25. Când se cere evaluarea activelor care sunt deținute în combinație cu alte active complementare sau conexe, este important să se definească clar dacă este vorba de un grup sau portofoliu de active care va fi evaluat sau de active individuale. în cel de al doilea caz, este important să se stabilească dacă fiecare activ se va evalua: (a) ca un element individual, dar asumând ipoteza că celelalte active sunt disponibile pentru un cumpărător, sau(b) ca un element individual, dar asumând ipoteza că celelalte active nu sunt disponibile pentru un cumpărător.

Tipul valorii

 • 26. Un tip al valorii este o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori.

 • 27. Acesta descrie ipotezele fundamentale pe care se va baza valoarea raportată,țăe

tranzacției ipotetice, relația și motivația părților și măsura în care activul este fet|us          înL 1

funcție de scopul evaluării, tipul adecvat al valorii va fî diferit. Un tip al                          2

mod clar diferențiat de:(a) abordarea sau metoda utilizată pentru a oferi o indira®^gu^C^lâ^\b) tipul activului care este evaluat,(c) starea efectivă sau atribuită a unui activ, la moih^^f^^jâ^ii,(d) orice ipoteze suplimentare sau ipoteze speciale care modifică ipotezele fundamentalemsituații specifice.

 • 28. Un tip al valorii poate fi inclus în una din cele trei categorii principale:(a) prima se referă la estimarea celui^mai probabil preț care ar fi obținut într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială. în această categorie se încadrează valoarea de piață, așa cum este definită în aceste standarde;(b) a doua implică estimarea beneficiilor pe care o persoană sau o entitate le va obține din deținerea unui activ. Valoarea este specifică pentru acea persoană sau entitate și poate să nu aibă nicio relevanță pentru participanții pe piață. în această categorie se încadrează valoarea de investiție și valoarea specială, așa cum sunt definite în aceste standardele) a treia se referă la estimarea prețului care ar fi convenit, în mod rezonabil, între două părți specifice pentru schimbul unui activ. Deși părțile ar putea să fie independente între ele și negocierea să fie nepărtinitoare, nu este necesar ca activul să fie expus pe piață, iar prețul convenit poate fi unul care reflectă mai degrabă avantajele sau dezavantajele specifice ale proprietății pentru părțile implicate, decât cele de pe piață, în ansamblul ei. în această categorie se încadrează valoarea justă, așa cum este definită în aceste standarde.

 • 29. Evaluările pot solicita utilizarea diferitelor tipuri ale valorii, care sunt definite printr-o lege, o reglementare, un contract privat sau un alt document. Deși astfel de tipuri ale valorii pot părea ca fiind similare cu tipurile valorii definite în aceste standarde, aplicarea lor poate solicita o abordare diferită de cea descrisă în IVS, cu excepția cazului când, în documentul respectiv, se fac referințe fără echivoc la IVS. Astfel de tipuri ale valorii trebuie să fie interpretate și aplicate conformprevederilor din documentul sursă. Exemple de tipuri ale valorii, care sunt definite în alte reglementări, sunt diferitele baze de evaluare fundamentate în Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și în alte standarde de contabilitate.

Valoarea de piață

 • 30. Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat șiîn care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

 • 31. Definiția valorii de piață se aplică în conformitate cu următorul cadru conceptual: (a) „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unitățimonetare, plătibil pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și lease-back, contraprestațiile sau facilitățile speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și de orice element al valorii speciale; (b) „un activ ar putea fi schimbat” se referă la faptul că valoarea unui activ este mai degrabă o sumă de bani estimată, decât o sumă de bani predeterminată sau prețul efectiv de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele definiției valorii de piață la data evaluării jV) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, unei anumite date. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau nepotrivită pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței curente, așa cum sunt ele la data efectivă a evaluării și nu la o dată anterioară sau la o dată viitoare. Definiția presupune și realizarea simultană a schimbului și încheierii contractului de vânzare, fără orice fluctuație a prețului care ar putea altfel să apară;(d) „între un cumpărător hotărât1 se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și


cu așteptările pieței curente, decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetic^!^ăr^^îsffiiță^ poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț maîj cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează ,,piața”;(e) hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător gata să vândă la orice 7 " pregătit pentru a rezista la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului actual nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic;(f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” este una care are loc între părți care nu au o relație anumită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat prin includerea unui element al valorii speciale. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără legătură între ele, fiecare acționând în mod independent; (g) „după un marketing adecvat44 înseamnă că activul ar fi expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi cea mai adecvată metodă pentru obținerea celui mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este că trebuie să fi existat suficient timp ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere are loc înainte de data evaluării;(h) „în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizărileefective și potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent pentru un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării;(i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să facă tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 32. Conceptul valoare de piață presupune un preț negociat pe o piață deschisă și concurențială pe care participanții acționează în mod liber. Piața unui activ ar putea fi o piață internațională sau o piață locală. Piața poate fi constituită din numeroși cumpărători și vânzători sau poate fi o piață caracterizată printr-un număr limitat de participanți pe piață. Piața pe care este expus activul pentru vânzare este cea pe care activul care se schimbă este tranzacționat normal

 • 33. Valoarea de piață a unui activ va reflecta cea mai bună utilizare a acestuia. Cea mai bună utilizare este utilizarea unui activ care îi maximizează productivitatea și care este posibilă, permisă legal și fezabilă financiar. Cea mai bună utilizare poate fi continuarea utilizării existente a activului sau o utilizare alternativă. Aceasta este determinată de utilizarea pe care un participant pe piață ar intenționa să o dea unui activ, atunci când stabilește prețul pe care ar fi dispus să îl ofere.

 • 34. Cea mai bună utilizare a unui activ, evaluat ca fiind de sine stătător, poate fi diferită de cea mai bună utilizare a acestuia, când activul este o parte a unui grup, caz în care trebuie luată în considerare contribuția sa la valoarea totală a grupului.

 • 35. Determinarea celei mai bune utilizări presupune luarea în considerare a următoarelor:

(a) să se stabilească dacă o utilizare este posibilă, prin prisma a ceea ce ar fi considerat rezonabil de către participanții pe piață,(b) să reflecte cerința de a fi permisă legal, fiind necesar să se ia în considerare orice restricții în utilizarea activului, de exemplu, specificațiile din planul urbanistic,(c) cerința ca utilizarea să fie fezabilă financiar, având în vedere dacă o utilizare alternativă, care este posibilă fizic și permisă legal, va genera profit suficient pentru un participant tipic pe piață, după ce


au fost luate în calcul costurile conversiei la acea utilizare, peste profitul generate existentă.                                                                             H© <

Costuri de tranzacționare                                                \fd

36. Valoarea de piață este prețul estimat de tranzacționare a unui activ, fără a se r vânzătorului generate de vânzare sau costurile cumpărătorului generate de cumpăiaiu'și^tmi-u se muc


o corecție pentru orice taxe plătibile de oricare parte, ca efect direct al tranzacției.

Valoarea de investiție

 • 37. Valoarea de investiție este valoarea unui activ pentru proprietar sau pentru un proprietar potențial, pentru o anumită investiție sau pentru scopuri de exploatare.

 • 38. Aceasta este un tip al valorii specific entității. Deși valoarea pentru proprietar a unui activ poate fi egală cu suma de bani care ar putea fi obținută din vânzarea lui către o altă parte, acest tip al valorii reflectă.beneficiile obținute de o entitate din deținerea unui activ și, ca urmare, nu presupune în mod necesar un schimb ipotetic. Valoarea de investiție reflectă situațiile și obiectivele financiare ale entității pentru care se face evaluarea. Ea este deseori utilizată pentru cuantificarea performanței investiției. Diferența dintre valoarea de investiție a unui activ și valoarea lui de piață reprezintă motivația pentru cumpărători sau pentru vânzători de a intra pe piață.

Valoarea justă

 • 39. Valoarea justă este prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între părți identificate, aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, care reflectă interesele acelor părți.

 • 40. Definiția valorii juste din IFRS este diferită de cea de mai sus. IVSB consideră că, în general, definiția valorii juste din IFRS este coerentă cu valoarea de piață. Definiția și aplicarea valorii juste, conform IFRS, este comentată în IVS 300 Evaluări pentru raportarea financiară.

 • 41. Pentru alte scopuri decât pentru utilizarea în situațiile financiare, valoarea justă poate fi diferită de valoarea de piață. Valoarea justă cere estimarea prețului care este just pentru ambele părți identificate, luând în considerare avantajele sau dezavantajele pe care flecar parte le va obține din tranzacție. Aceasta, de obicei, este aplicată în contextul judiciar. In contrast, valoarea de piață cere ca orice avantaj, care nu ar fi obtenabil de către participanții pe piață, să nu fie luat în considerare.

 • 42. Valoarea justă este un concept mai larg decât valoarea de piață. Deși, în multe cazuri, prețul care este just pentru ambele părți va fi egal cu cel obtenabil pe piață, vor fi situații în care estimarea valorii juste va presupune luarea în considerare a unor aspecte care nu trebuie luate în considerare în estimarea valorii de piață, cum ar fi orice element al valorii speciale rezultat în urma combinării drepturilor asupra proprietății.

 • 43. Exemple de utilizare a valorii juste includ:(a) determinarea unui preț care este just pentru acționariatul unei întreprinderi necotate, deoarece prețul pentru doi deținători anumiți poate fi just pentru aceștia, dar diferit de prețul care ar putea fi obținut pe piață,(b) determinarea unui preț care ar fi just pentru un locator și un locatar, fie pentru transferul permanent al activului închiriat, fie pentru anularea datoriei aferente contractului de închiriere.

Valoarea specială

 • 44. Valoarea specială este o sumă de bani care reflectă caracteristicile particulare ale unui activ, care au valoare numai pentru un cumpărător special.

 • 45. Un cumpărător special este un anumit cumpărător pentru care un anumit activ are valoare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia, care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piață.

 • 46. Valoarea specială poate apare când un activ are caracteristici care îl fac mai atractiv pentru un anumit cumpărător, decât pentru alți cumpărători de pe piață. Aceste caracteristici pot fi caracteristicile fizice, geografice, economice sau juridice ale unui activ. Valoarea de piață cere eliminarea oricărui element'al valorii speciale^ deoarece la orice moment dat se presupune că există un cumpărător hotărât și nu un anumit cumpărător hotărât.

 • 47. Când valoarea specială este identificată, aceasta ar trebui raportată și diferențiată clar de valoarea de piață.

Valoarea sinergiei 48. Valoarea sinergiei este un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea a două sau mai multor active.sau drepturi, în urma căreia valoarea dreptului combinat

este mai mare decât suma valorilor separate. Dacă sinergiile sunt disponibile ndn cumpărător, atunci acesta este un exemplu de valoare specială.              |L |

Ipoteze 49. Deseori este necesar ca, pe lângă stabilirea tipului valorii, să se form mai multe ipoteze, pentru a clarifica fie starea activului în cadrul schimbului ipfe care se presupune că activul se schimbă. Astfel de ipoteze pot avea un impact set valorii.


 • 50. Exemple de ipoteze suplimentare uzuale, fără a se limita numai la acestea, sunt:

 • • ipoteza că întreprinderea este transferată ca o entitate completă aflată în exploatare,

 • • ipoteza că activele folosite într-o întreprindere sunt transferate separat de întreprindere, fie în mod individual, fie ca grup,

 • • ipoteza că un activ evaluat individual este transferat împreună cu alte active complementare

 • • ipoteza că un pachet de acțiuni este transferat fie ca pachet, fie în considerată ca fiind liberă în cazul transferului ipotetic.

 • 51. Când se stabilește o ipoteză prin care se asumă situații care diferă de cele existente la data evaluării, ipoteza respectivă devine o ipoteză specială (a se vedea IVS 101 Sfera misiunii de evaluare). Ipotezele speciale sunt utilizate adesea pentru a descrie efectul unor schimbări posibile asupra valorii unui activ. Acestea sunt desemnate ca fiind „speciale” pentru a sublinia utilizatorului evaluării faptul că o concluzie asupra valorii este condiționată de o schimbare în situațiile curente, sau că aceasta reflectă un punct de vedere care nu ar fi luat în considerare de participanții de pe piață, la data evaluării.

 • 52. Ipotezele și ipotezele speciale trebuie să fie rezonabile și să fie relevante în raport cu scopul pentru care este cerută evaluarea.

Vânzări forțate

 • 53. Termenul „vânzare forțată” se utilizează deseori în situațiile când un vânzător este constrâns să vândă și, în consecință, nu are la dispoziție o perioadă de marketing adecvată. Prețul care ar putea fi obținut în aceste situații va depinde de natura presiunii asupra vânzătorului și de motivele pentru care nu poate să aibă la dispoziție o perioadă de marketing adecvată. De asemenea, ar putea reflecta consecințele asupra vânzătorului cauzate de imposibilitatea de a vinde în perioada disponibilă. Cu excepția cazului când natura presiunii și motivul constrângerilor asupra vânzătorului sunt cunoscute, prețul obtenabil într-o vânzare forțată nu poate fi estimat în mod realist. Prețul pe care un vânzător îl va accepta într-o vânzare forțată va reflecta mai degrabă situațiile lui speciale, decât cele ale vânzătorului ipotetic hotărât, din definiția valorii de piață. Prețul obtenabil într-o vânzare forțată are numai întâmplător o legătură cu valoarea de piață sau cu orice alte tipuri ale valorii definite în acest standard. O „vânzare forțată” este o descriere a situației în care are loc schimbul și nu un tip al valorii distinct.

 • 54. Dacă se cere o indicație asupra prețului obtenabil într-o vânzare forțată, va fi necesar să se identifice în mod clar motivele constrângerii vânzătorului, inclusiv consecințele imposibilității de a vinde în perioada specificată, prin emiterea unor ipoteze adecvate.

Dacă la data evaluării aceste situații nu există, ele trebuie clar identificate ca fiind ipoteze speciale.

 • 55. Vânzările de pe o piață inactivă sau în declin nu sunt în mod automat „vânzări forțate”, deoarece un vânzător ar putea spera la un preț mai bun dacă condițiile de piață se îmbunătățesc. Cu excepția cazului în care vânzătorul este obligat să vândă până la o dată limită, fapt care împiedică un marketing adecvat, vânzătorul va fi un vânzător hotărât, conform definiției valorii de piață Abordări în evaluare

 • 56. Una sau mai multe abordări pot fi utilizate pentru a obține valoarea definită de tipul valorii adecvat. Cele trei abordări descrise și definite în acest Cadru general sunt abordările principale utilizate în evaluare. Toate sunt fundamentate pe principiile economice ale prețului de_echilibru, anticipării beneficiilor sau substituției.

Abordarea prin piață

 • 57. Abordarea prin piață oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului subiect cu active identice sau similare, al căror preț se cunoaște.

________________________:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________..________________________________________________________________________________________________

 • 58. Prima etapă a acestei abordări este obținerea prețurilor de tranzacționare a aetifeloFidentice sau^y similare, tranzacționate recent pe piață. Dacă există puține tranzacții recente, de fas^enea,poate fi; iutil să se ia în considerare prețurile activelor identice sau similare


care sunt listate sau oferite spre vânzare, cu condiția ca relevanța acestor informațn^sa7fie^l; stabilita și analizata critic. Poate fi necesar ca prețul altor tranzacții sa fie corectat pchtri^a.rgfle^ta orice diferențe față de condițiile tranzacțiilor efective și să fie definit tipul valorii și orice ipoteze care urmează să fie adoptate pentru evaluarea care se realizează. Pot exista și diferențe între caracteristicile juridice, economice sau fizice ale activelor din alte tranzacții, față de cele ale activului evaluat.

Abordarea prin venit 59. Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului.

 • 60. Această abordare ia în considerare venitul pe care un activ îl va genera pe durata lui de viață utilă și indică valoarea printr-un proces de capitalizare. Capitalizarea implică transformarea venitului într-o valoare a capitalului prin aplicarea unei rate corespunzătoare de actualizare. Fluxul de venit poate să derive dintr-un contract/din contracte sau să nu fie de natură contractuală, de exemplu, profitul anticipat și generat fie din utilizarea, fie din deținerea activului.

 • 61. Metodele înscrise în abordarea prin venit sunt:

 • • capitalizarea venitului, în care unui venit reprezentativ al unei singure perioade i se aplică o rată cu toate riscurile incluse sau rata de capitalizare totală,

 • • fluxul de numerar actualizat, în care unei serii de fluxuri de numerar din perioadele viitoare i se aplică o rată de actualizare pentru a le actualiza la valoarea lor prezentă,

 • • diferite modele de evaluare a opțiunilor.

 • 62. Abordarea prin venit poate fi aplicată la evaluarea datoriilor prin luarea în considerare a fluxurilor de numerar cerute de serviciul unei datorii, până la data stingerii acesteia.

Abordarea prin cost

 • 63. Abordarea prin cost oferă o indicație asupra valorii prin utilizarea principiului economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ, decât costul necesar obținerii unui activ cu aceeași utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire.

 • 64. Această abordare se bazează pe principiul conform căruia prețul, pe care un cumpărător de pe piață îl va plăti pentru activul supus evaluării, nu va fi mai mare decât costul aferent cumpărării sau construirii unui echivalent modem, cu excepția cazului în care sunt implicați factori precum durată de timp nejustifîcată, dificultate, risc și alții asemenea. Deseori, activul supus evaluării va fi mai puțin atractiv decât alternativa care ar putea fi cumpărată sau construită, din cauza vârstei sau a deprecierii. în acest caz, trebuie făcute corecții asupra costului activului alternativ, în funcție de tipul valorii cerut.

Metode de aplicare

 • 65. Fiecare din aceste abordări principale în evaluare includ diferite metode detaliate de aplicare. Diferitele metode, care se folosesc în mod uzual pentru diferitele clase de active, sunt comentate în Standardele referitoare la active.

Date de intrare pentru evaluare

 • 66. Datele de intrare pentru evaluare se referă la datele și la alte informații care se utilizează în oricare dintre abordările în evaluare descrise în acest standard. Aceste date de intrare pot fi date reale sau date asumate.

 • 67. Exemple de date de intrare reale sunt:

 • • prețurile obținute pentru active similare sau identice,

 • • fluxul de numerar efectiv generat de activ,

 • • costul efectiv al activelor identice sau similare.

 • 68. Exemple de date de intrare asumate sunt:

 • • fluxurile de numerar estimate sau previzionate,

 • • costul estimat al unui activ ipotetic,’

 • • atitudinea percepută față de risc a participanților pe piață.


  • 69. 0 credibilitate mai mare poate fi acordată, în mod normal, datelor de intr . acestea sunt mai puțin relevante, de exemplu, când dovada despre tranzacții când fluxurile de numerar istorice nu simt indicative pentru fluxurile de nume' informația despre costul efectiv este costul istoric, se poate acorda o relevanță intrare asumate.

  • 70. In mod normal, o evaluare va fi mai sigură atunci când există multe date de intrare. Când există puține date de intrare, trebuie avută o grijă deosebită la analiza și verificarea acestora.


 • 71. In cazul în care datele de intrare conțin dovezi despre o tranzacție, ar trebui luate precauții când se verifică dacă termenii tranzacției respective au fost conformi cu cei precizați în tipul valorii cerut.

 • 72. Natura și sursa datelor de intrare pentru evaluare trebuie să reflecte tipul valorii, care, la rândul lui depinde de scopul evaluării. De exemplu, pentru estimarea valorii de piață pot fi utilizate diferitele abordări și metode, cu condiția să se bazeze pe date obținute din piață. Abordarea prin piață va utiliza, prin definiție, date de intrare derivate din piață. Pentru a indica valoarea de piață, abordarea prin venit ar trebui să fie aplicată prin utilizarea datelor de intrare și a ipotezelor care ar fi adoptate de către participanții pe piață. Pentru a indica valoarea de piață utilizându-se abordarea prin cost, ar trebui determinat costul și deprecierea aferente unui activ cu aceeași utilitate, prin intermediul analizei costurilor și deprecierii existente pe piață. Disponibilitatea datelor și situațiile de pe piața activului evaluat vor determina care metodă este cea mai relevantă și adecvată. Fiecare abordare sau metodă ar trebui să ofere o indicație despre valoarea de piață, dacă se bazează pe date oferite de piață, analizate în mod corespunzător.

 • 73. In general, abordările și metodele de evaluare sunt aceleași pentru orice tipuri de evaluări. Totuși, evaluarea diferitelor tipuri de active implică surse diferite de date, care trebuie să reflecte piața pe care activele vor fi evaluate. De exemplu, investiția în proprietatea imobiliară deținută de o companie va fi evaluată în contextul pieței imobiliare relevante pe care se comercializează proprietatea imobiliară, în timp ce acțiunile aceleiași companii vor fi evaluate în contextul pieței pe care se tranzacționează acțiunile.

IVS 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare

 • 1. Principiile conținute în Standardele generale se aplică la evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare. Acest standard include doar modificările, cerințele suplimentare sau exemplele specifice privind modul de aplicare a Standardelor generale pentru evaluările care cad sub incidența acestui standard.

Sfera misiunii de evaluare (IVS 101)

 • 2. Pentru respectarea cerinței din IVS 101, paragraful 2(d), de identificare a activului care se evaluează, trebuie incluse următoarele considerente:

 • • o descriere a dreptului asupra proprietății imobiliare care se evaluează;

 • • identificarea oricărui drept absolut sau subordonat care influențează dreptul evaluat.

 • 3. Pentru respectarea cerințelor din IVS 101, paragrafele 2(g) și 2(h), de prezentare a amplorii investigației și a naturii și surselor de informații utilizate, trebuie incluse următoarele considerente:

 • • datele necesare pentru verificarea dreptului asupra proprietății imobiliare și a oricăror drepturi înrudite relevante;

 • • amploarea oricărei inspecții;

 • • responsabilitatea pentru informațiile despre suprafața amplasamentului și suprafețele oricărei clădiri;

 • • responsabilitatea pentru confirmarea caracteristicilor și stării oricărei clădiri;

 • • amploarea investigației privind natura, specificațiile și adecvarea serviciilor; existența oricăror informații privind starea solului și a fimdației;

 • • responsabilitatea pentru identificarea riscurilor de mediu înconjurător, reale sau potențiale.

 • 4. Exemple tipice de ipoteze speciale, care pot fi convenite și confirmate pentru conformarea cu cerința IVS 101, sunt:

 • • că a apărut o modificare fizică specificată, de exemplu o clădire propusă este fi finalizată la data evaluării;

 • • că a apărut o modificare în statutul clădirii, de exemplu o clădire vacantă a fc clădire închiriată a devenit vacantă la data evaluării.

COMENTARII

Tipuri de drepturi asupra proprietății imobiliareCE Dreptul asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, folosi și dispune de teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliare:

(a) dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda și a dispune de teren și de orice clădiri existente pe acesta, în mod perpetuu, supus doar unor drepturi subordonate și unor îngrădiri stabilite prin lege; b) un drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de folosință a unei suprafețe specificate de teren sau clădiri, pentru o anumită perioadă, de exemplu conform clauzelor unui contract de închiriere;(c) un drept de folosință a terenului sau clădirilor, fără un drept exclusiv de folosință, de exemplu dreptul de trecere pe teren sau de a-1 folosi numai pentru o anumită activitate.

C2 Drepturile asupra proprietății imobiliare pot fi deținute în comun, caz în care mai mulți titulari îl pot partaja sau individual, când fiecare titular deține o anumită cotă-parte.

C3 Deși în țări diferite se utilizează diferite cuvinte și termeni pentru a descrie aceste tipuri principale de drepturi asupra proprietății imobiliare, conceptele de drept absolut de proprietate, de drept exclusiv asupra proprietății pentru o perioadă limitată de timp sau de drept neexclusiv asupra proprietății pentru un scop anumit sunt comune celor mai multe jurisdicții. Caracteristica de fi inamovibil/e a terenului și a clădirilor semnifică faptul că într-o tranzacție este transferat dreptul deținut de o parte și nu fizic, terenul și clădirile.Deci, valoarea se atașează mai degrabă dreptului asupra proprietății imobiliare, decât fizic, terenului și clădirilor.

Ierarhia drepturilor

C4. Aceste tipuri diferite de drepturi asupra proprietății imobiliare nu se exclud reciproc. Un drept absolut de proprietate poate fi subiectul unuia sau mai multor drepturi subordonate. Titularul dreptului de proprietate absolut poate acorda un drept de închiriere asupra unei părți sau asupra întregii sale proprietăți. Drepturile de închiriere acordate direct de către titularul dreptului absolut de proprietate sunt drepturi de „închiriere inițială”. Dacă nu este interzis prin termenii contractului de închiriere, titularul dreptului de închiriere inițială poate închiria o parte sau întreaga proprietate unei terțe părți, care este numită drept de subînchiriere. Durata dreptului de subînchiriere va fi întotdeauna mai scurtă decât durata închirierii inițiale, din care provine, chiar și cu o singură zi.

C5. Aceste drepturi asupra proprietății imobiliare vor avea propriile lor caracteristici, așa cum se prezintă în exemplele următoare:

 • • deși un drept absolut de proprietate acordă un drept integral de proprietate în mod perpetuu, el poate fi afectat de drepturi subordonate. Aceste drepturi subordonate pot include închirierea, restricții impuse de proprietarul anterior sau restricții impuse prin contract;

 • • un drept de închiriere va fi acordat pentru o anumită perioadă, la sfârșitul căreia proprietatea revine titularului dreptului absolut de proprietate, din care a fost creat. Contractul de închiriere va include în mod normal obligațiile chiriașului, de exemplu plata chiriei și a altor cheltuieli. De asemenea, poate impune condiții sau restricții, cum ar fi modul de folosință a proprietății sau modul de transfer al dreptului către o terță parte;

 • • un drept de folosință poate fi deținut în mod perpetuu sau pe o perioadă determinată. Dreptul poate depinde de acțiuneadeținătorului de a face plățile sau de a respecta anumite condițiiconvenite.

C6. De aceea, când se evaluează un drept asupra proprietății imobiliare este necesar să se identifice natura drepturilor deținute de titularul acelui drept și să se aibă în vedere orice limitări sau sarcini impuse de existența altor drepturi asupra aceleiași proprietăți. în mod frecvent, suma valorilor diferitelor drepturi individuale asupra aceleiași proprietăți va fi diferită de valoarea dreptului absolut de proprietate negrevat de sarcini.


C7. Drepturile asupra proprietății imobiliare sunt definite prin constituție și ade de legislația națională sau locală. înainte de a face o evaluare a unui drept asupr imobiliare este important să se cunoască cadrul legal relevant care afectează ace Chiria C8. Când se evaluează fie un drept de proprietate afectat de locațiune, fie contractul de închiriere, este necesar să se ia în considerare chiria contractuală, iar în aceasta este diferită, chiria de piață.

C9. Chiria de piață este suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi închiriată la data evaluării, între un locator hotărât și un locatar hotărât, cu clauze de închiriere adecvate, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

CIO. Comentariile prezentate pentru definiția similară a valorii de piață din IVS - Cadrul general, pot fi aplicate pentru a ajuta la interpretarea definiției chiriei de piață. în particular, suma estimată exclude o chirie majorată sau micșorată de clauze, contraprestații sau facilități speciale. „Clauzele de închiriere adecvate” sunt clauzele care ar fi convenite în mod uzual pe piața tipului de proprietate imobiliară, la data evaluării, între participanții pe piață. O valoare a chiriei de piață ar trebui să fie prezentată numai în corelație cu clauzele principale de închiriere care au fost asumate.

Cil. Chiria contractuală reprezintă chiria care se conformează clauzelor unui anumit contract de închiriere curent. Ea poate fi fixă sau variabilă pe durata contractului de închiriere. Frecvența plății chiriei și baza calculării variațiilor acesteia sunt stipulate în contractul de închiriere și trebuie să fie identificate și înțelese pentru a putea stabili beneficiile totale ce revin locatorului, precum și obligațiile locatarului

Abordări în evaluare

CI2. Toate cele trei abordări principale în evaluare, descrise în IVS - Cadrul general, pot fi aplicate pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare.

Abordarea prin piață

C13. Drepturile asupra proprietății imobiliare nu sunt omogene. Chiar dacă terenul și clădirile, de care este atașat dreptul asupra proprietății imobiliare supus evaluării, au caracteristici fizice identice cu ale altora care se tranzacționează pe piață, localizarea va fi diferită. în pofida acestor deosebiri, în mod uzual, abordarea prin piață se aplică pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare.

CI 4. Pentru a putea compara subiectul evaluării cu prețul altui drept asupra proprietății imobiliare, care a fost recent tranzacționat sau care poate fi disponibil pe piață, în mod uzual se poate stabili o unitate de comparație adecvată. Unitățile de comparație, care se utilizează frecvent, rezultă din analiza prețurilor de vânzare prin calcularea prețului pe metru pătrat pentru clădiri sau a prețului pe hectar pentru teren. Alte unități folosite pentru compararea prețurilor, atunci când există suficientă omogenitate între caracteristicile fizice ale proprietăților, sunt prețul pe cameră sau prețul pe unitatea de producție, de exemplu în cazul producției agricole. O unitate de comparație este utilă numai atunci când este selectată în mod judicios și este aplicată proprietății subiect și proprietăților comparabile în fiecare analiză. In măsura în care este posibil, orice unitate de comparație utilizată ar trebui să fie cea care se utilizează în mod obișnuit de către participanții pe piața relevantă.

CI5. în procesul de evaluare, încrederea care poate fi acordată oricărei informații despre prețul comparabil se determină prin comparația diferitelor caracteristici ale proprietății imobiliare și tranzacției, din care au rezultat datele despre preț, cu cele ale proprietății evaluate. Trebuie luate în considerare diferențele dintre următoarele elemente:

 • • dreptul care oferă dovada despre preț și dreptul asupra proprietății supus evaluării;

 • • localizările respective;

 • • calitatea terenului sau vârsta și caracteristicile clădirilor;

 • • utilizarea permisă sau zonarea pentru fiecare proprietate;

 • • situațiile în care a fost determinat prețul și tipul valorii cerut;

 • • data efectivă a dovezii despre preț și data evaluării cerută.

Abordarea prin venit C16. Sub denumirea generică de abordare prin venit sunt utilizate diverse metode pentru indicarea valorii, toate acestea având ca o caracteristică comună faptul că valoarea se


bazează pe un venit realizat sau pe unul previzional, care fie este generat, fie ar pufca^^gencrat^d'e^^ titularul dreptului. în cazul unei investiții imobiliare, acel venit ar putea fi sub foim^jâe/^âi|(^ ț cazul unei clădiri ocupate de proprietar, ar putea fi o chirie asumată (sau chirie evkfefâ^ețâmimață pe baza costului care ar fi suportat de proprietar pentru a închiria un spațiu echivalW:dn căzbl îrn^ ji care o clădire este specializată numai pentru un anumit tip de activitate comercială,\^itul7esf^^X deseori reprezentat de fluxul de numerar efectiv sau cel potențial, provenit din activitateăcbmefcială, care ar reveni proprietarului acelei clădiri. Utilizarea potențialului comercial al proprietății imobiliare, pentru a indica valoarea acesteia, este cunoscută sub denumirea uzuală de „metoda profiturilor”.

C17. Fluxul de venit identificat este utilizat apoi pentru a indica valoarea printr-un proces de capitalizare. Un flux de venit, care este probabil să rămână constant, poate fi capitalizat prin aplicarea unui singur multiplicator, deseori cunoscut sub denumirea de rată de capitalizare. Acesta reprezintă câștigul sau „randamentul” pe care un investitor l-ar aștepta sau câștigul teoretic pe care un proprietar ocupant l-ar aștepta să reflecte valoarea banilor în timp, precum și riscurile și recompensele proprietarului. Această metodă, cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. all risksyield method), este rapidă și simplă, dar utilizarea ei nu poate fî credibilă în situația că, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare decât se așteaptă pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a riscului.

CI 8. în astfel de cazuri, se pot utiliza diferite modele ale fluxului de numerar actualizat. Acestea diferă în mod semnificativ, dar au drept caracteristică de bază faptul că venitul net, dintr-o perioadă viitoare definită, se aduce la valoarea actualizată prin utilizarea unei rate de actualizare. Suma valorilor actualizate, din perioadele individualizate, reprezintă valoarea capitalului. Ca și în cazul metodei randamentului cu toate riscurile incluse, rata de actualizare aferentă unui model al fluxului de numerar actualizat se va baza pe valoarea banilor în timp, precum și pe riscurile și recompensele proprietarului, atașate fluxului de numerar în cauză.

CI9. Randamentul sau rata de actualizare comentate mai sus vor fi determinate de obiectivul evaluării. Dacă obiectivul este de a stabili valoarea pentru un anumit proprietar sau pentru un proprietar potențial, în baza criteriilor de investiții proprii ale acestora, rata utilizată poate reflecta rata rentabilității cerută de aceștia sau costul mediu ponderat al capitalului. Dacă scopul este estimarea valorii de piață, rata va proveni din examinarea rentabilităților implicite din prețul plătit pentru drepturile asupra proprietății imobiliare tranzacționale pe piață, între participanții pe piață. C20. Rata de actualizare adecvată ar trebui să fie determinată în urma analizei ratelor implicite în tranzacțiile de piață. Când acest lucru nu este posibil, se poate construi o rată de actualizare adecvată plecând de la o „rată fără risc“ a rentabilității, corectată pentru riscurile și oportunitățile adiționale specifice dreptului particular asupra proprietății imobiliare.

C21. Randamentul adecvat sau rata de actualizare adecvată vor depinde și de faptul dacă datele de intrare utilizate pentru venit sau pentru fluxurile de numerar utilizate se exprimă în niveluri curente (termeni reali) sau dacă previziunile au fost făcute cu includerea inflației sau deflației viitoare așteptate.

Abordarea prin cost

C22. Această abordare este în general aplicată pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare, prin metoda costului de înlocuire net5 (după deducerea deprecierii). Ea se utilizează când nu există fie nicio dovadă a prețurilor de tranzacționare pentru proprietăți similare, fie niciun flux de venit identificabil, real sau teoretic, care ar reveni titularului dreptului. Această abordare se utilizează în principal pentru evaluarea proprietății imobiliare specializate, adică a proprietății imobiliare care se vinde rar sau chiar nu se vinde pe piață, cu excepția cazului în care se vinde întreprinderea sau entitatea din care face parte.

C 23. Prima etapă solicită calcularea unui cost de înlocuire. în mod normal, acesta reprezintă costul de înlocuire a proprietății cu un echivalent modem, la data evaluării. O excepție este cazul în care ar fî necesar ca o proprietate echivalentă să fie o replică a proprietății subiect pentru a furniza aceeași utilitate unui participant pe piață, caz în care costul de înlocuire ar fi mai degrabă cel de reproducere


sau de reconstruire a clădirii subiect, decât cel de înlocuire cu un echivalen v înlocuire este necesar să reflecte toate costurile incidentale, cum ar fi valoa^e^ie^ infrastructura, onorariile pentru proiectare și cheltuielile de finanțare care participant pe piață, pentru producerea unui activ echivalent.

C24. Costul echivalentului modem se corectează apoi pentru depreciere. Scopu depreciere este acela de a estima cu cât ar fi mai puțin valoroasă proprietatea subiect pentru un potențial cumpărător față de echivalentul său modem. Deprecierea ia în considerare starea fizică, utilitatea funcțională și economică a proprietății subiect, în comparație cu echivalentul său modem. Aplicabilitatea și limitările tehnicilor de evaluare a terenului

1. Comparația directă

PROCEDURĂ - Vânzările de loturi vacante similare sunt analizate, comparate, corectate pentru a oferii o valoare a terenului evaluat.

APLICABILITATE — Comparația directă este tehnica cea mai utilizată pentru evaluarea terenului și este metoda preferată ce se utilizează atunci când există suficiențe informații despre vânzări comparabile.

RESTRICȚII - lipsa vânzărilor și a datelor de comparație pot subția argumentele pentru susținerea valorii estimate.


 • 2 Extracția

PROCEDURĂ - Costul net al amenajărilor terenului și construcțiilor se scade din prețul total de vânzare al proprietății pentru a se ajunge la valoarea terenului.

APLICABILITATE — Această tehnică se aplică atunci când contribuția clădirii este în general scăzută și relativ ușor de identificat, această tehnică este frecvent utilizată în zonele rurale.

RESTRICȚII - Evaluatorul trebuie să poată determina contribuția valorii construcțiilor, estimate la costul lor net.

 • 3 Alocarea

PROCEDURĂ - Raportul dintre valoarea terenului și valoarea proprietății este determinat din analiza vânzărilor comparabile și este aplicat prețul de vânzare al proprietății în cauză pentru a se ajunge la valoarea terenului

APLICABILITATE - Se aplică atunci când numărul vânzărilor de terenuri libere este inadecvat. Este necesară mai degrabă verificarea caracterului rezonabil decât opinia formală asupra valorii terenului.

RESTRICȚII - Metoda alocării nu determină valori de mare credibilitate și este rar utilizată ca o primă tehnică de evaluare a terenului. De asemenea, raporturile dintre valoarea terenului și valoarea totală a proprietății sunt dificil de stabilit.

.4. Tehnica reziduală

PROCEDURĂ - Venitul net din exploatare atribuit terenului este capitalizarea terenului, conformă cu piața, pentru a se face o estimare a valorii

APLICABILITATE - Această tehnică se poate aplica doar pentru a testa fezabilitatea utilizărilor alternative ale unui anumit amplasament în analiza celei mai bune utilizări sau când nu există informații despre vânzările de teren

RESTRICȚII - Această tehnică este considerată de justiție ca fiind prea speculativă pentru a determina o valoare a terenului credibilă. Trebuie respectate următoarele condiții, valoare clădirilor este cunoscută sau poate fi estimată cu acuratețe, venitul net din exploatarea proprietății este cunoscut sau poate fi estimat, atât ratele de capitalizare ale clădirilor cât și ale terenului sunt disponibile pe piață.

5 Capitalizarea renteifunciare

.PROCEDURĂ - Rata de capitalizare derivată din piață se aplică rentei funciare a proprietății respective

APLICABILITATE - Metoda se folosește când rentele, ratele, și factorii comparabili se pot determina din analiza vânzărilor de teren închiriat (arendat)

RESTRICȚII - Poate fi necesară o corecție a valorii pentru a reflecta drepturile de proprietate atunci când renta specificată în contract este diferită de renta de piață.


6.Analiza parcelării și dezvoltării

PROCEDURĂ - Costurile directe și indirecte, precum și profilul investitorului£e sc'^p^ixOtiifiarea prețului brut de vânzare anticipat al loturilor finalizate iar veniturile estimate s^<cțbâîî^eaza cu{o Fată derivată din piață pentru perioada de dezvoltare și absorbție.                                  X

APLICABILITATE - Tehnica se aplică când terenul liber are potențial de dezybităreJca^'Mcelă, aceasta reprezentând cea mai bună utilizare a terenului.

RESTRICȚII - Analiza fluxului de numerar necesită multe informații referitoare la vânzarea și costurile necesare amenajărilor și construcțiilor pe loturi

Capitolul 5

EVALUAREA IMOBILULUI

5.1. Generalități

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil format din teren intravilan situat Parcul Tineretului - municipiul Ploiești Județ Prahova cu suprafață de 1.161 mp având Nr.cad.4298 înscris în CF 135320

5.2. Cea mai bună utilizare

Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată din diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire și să genereze ipotezele de lucru necesare operațiunii de evaluare.

Cea mai bună utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piață. Analiza se poate realiza în două cazuri: (1) cea mai bună utilizare a terenului considerat liber și (2) cea mai bună utilizare a terenului construit.

Există patru condiții care trebuie respectate simultan, prin prisma cărora se realizează această analiză. Cea mai bună utilizare trebuie să fie: admisibilă legal, fizic posibilă, financiar fezabilă și maxim productivă.

Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber presupune că terenul este liber sau poate fi eliberat prin demolarea construcțiilor. în această ipoteză pot fi identificate utilizări care creează valoare, evaluatorul putând începe selecția de la proprietăți comparabile și să estimeze valoarea terenului, în ce privește utilizarea terenului construit, se menționează următoarele aspecte:

 • ♦  terenul deținut în proprietate indiviză este liber

 • ♦  imobilele existente în zonă sunt de natura spații rezidențiale și servicii se dorește ca terenul să fie concesionat pentru teren de tenis, CMBU fiind teren de agrement

 • 5.3. Evaluarea proprietății

5.3.1. Evaluarea terenului prin metoda comparațiilor directe

Pentru determinarea valorii de piață s-a utilizat metoda comparațiilor directe, care este cea mai adecvată metodă atunci când există informații privind vânzări comparabile. Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare. Ea este o metoda globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Metoda comparațiilor de piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea “de evaluat”.

Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți, între elementele care influențează prețurile de tranzacție.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și celelalte terenuri deja tranzacționate, despre care există informații suficiente.

Pentru estimarea valorii proprietății prin această metodă, evaluatorul a

provenite din tranzacțiile de proprietăți asimilabile celui de evaluat, analizânȘp^ț^l|Wt^6iw|jîn publicațiile de specialitate și pe site-urile agențiilor imobiliare Vi www.m.imobiliare.net), la data evaluării există câteva oferte pentru terenuri                     în

tabelul următor:                                                               plo^

Situarea terenului

Suprafața

Front stradal

Utilități

Construcție pe teren

Preț / mp

Ploiești

900 mp

12,50 m

toate

Nu

122,22 EUR/mp

Ploiești

476 mp

9,85 m

toate

Nu

185,00 EUR/mp

Ploiești

300 mp

10,00 m

toate

Nu

110,00 EUR/mp

Ploiești

300 mp

10,00 m

toate

Nu

183,00 EUR/mp

Terenul evaluat:

Situarea terenului

Suprafața

Front stradal

Utilități

Preț / mp

Ploiești

1.161 mp

da

-


valoarea proprietății evaluate = prețul proprietății comparabile ± corecții

Valoarea de piață terenului prin metoda comparației, este:

92.081 LEI ~ 20.956 EURO

(79,31 LEI / mp «18,05 EURO / mp )

ANEXA 1 - COMPARAȚII TEREN

Elemente de comparație

Subiect

Comp.l

Comp.2

Comp.2

Comp.4

Adresă

Ploiești

Ploiești

Ploiești

Ploiești

Ploiești

Suprafață

1.161,00

900,00

476,00

300,00

300,00

Front stradal (ml)

-

12,50

9,85

10,00

10,00

Acces

două fronturi

un front

două fronturi

un front

un front

Data

16.03.2013

16.03.2013

16.03.2013

16.03.2013

16.03.2013

Preț de ofertă/vânzare (€/mp)

110,00

112,00

110,00

116,00

1

Tip tranzacție Corecție % Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

ofertă -25% -27,50

82,50

ofertă -25% -28,00

84,00

ofertă -25% -27,50

82,50

ofertă -25% -29,00

87,00

2

Dreptul la proprietate Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

deplin

deplin 0

82,50

deplin 0

84,00

deplin 0

82,50

deplin 0

87,00

3

Condiții de piață (data)

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

16.03.2013

16.03.2013

0

82,50

16.03.2013

0

84,00

16.03.2013

0

82,50

16.03.2013

0

87,00

4

Condiții de finanțare Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

cash

cash 0

82,50

cash 0 84,00

cash 0

82,50

cash 0 87,00

5

Condiții de vânzare

Corecție %

Corecție (€/mp)

conscesiune

superior -20% -16,50

superior -20% -16,80

superior -20% -16,50

superior -20% -17,40


Preț corectat (€/mp)

66,00

67,20

66,00 x

6

Zonare

Corecție %

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

semicentral

superior

-10% -6,60

59,40

superior

-10% -6,72

60,48

superiori S

-9,90"?A

56,1(0

superior

,;-i5%x '

. 59,16,/

7

Tip

Corecție %

(cf.stud.piata)

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

Construcții utilitate publică

Construcții rezidențial

-25%

-14,85

44,55

Construcții rezidențial

-25%

-15,12

45,36

Construcții rezidențial

-25%

-14,03

42,08

"<Constpicții rezidențial

-25%

-14,79

44,37

8

Utilități

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

în apropiere

da

-15,00

29,55

da -15,00 30,36

da

-15,00

27,08

da -15,00 29,37

9

Construit

Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

liber cu restricții

liber -10,00

19,55

parțial construit

-10,00

20,36

liber -10,00 17,08

liber -10,00

19,37

10

Front stradal

Corecție % Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

0,00

12,50 -10% -1,96

17,60

9,85 -10% -2,04

18,32

10,00

-10% -1,71

15,37

10,00 -10% -1,94

17,43

11

Suprafață

Corecție %

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

1.161,00

900

2,61%

0,46

18,05

476

6,85%

1,26

19,58

300

- 8,61%

1,32

16,69

300

8,61%

1,50

18,93

PREȚ CORECTAT (€/mp)

OISKSB

19,58

16,69

18,93

CORECȚIA TOT. NETĂ

91^95

-92,42

-93,31

-97,07

CORECȚIA TOT. NETĂ %

-83%.

-85%

-84%

CORECȚIA TOT.BRUTĂ ABSOLUTĂ (€)

94,93

95,96

100,07

CORECȚIA TOT. BRUTĂ ABSOLUTĂ (%)

113,01%

116,31%

115,02%

VALOARE PROPUSĂ (€/mp)

18,05

VALOARE PROPUSĂ (Lei/mp)

79,31

VALOARE TOTALĂ TEREN (€)

20.956

VALOARE TOTALĂ TEREN (Lei)

92.081

Corecția brută procentuală cea mai mică este la C.l, deci valoarea propusă este 18,05 Euro/mp Justificarea corecțiilor:

Tipul tranzacției - s-a aplicat o corecție de - 25% fiind considerată marja de negociere în derularea tranzacție

Dreptul la proprietate - prețul tranzacției este întodeauna bazat pe transmiterea dreptului de proprietate. Proprietatea subiect este ocupată de proprietar. Proprietățile comparabile sunt libere la vânzare, astfel corecția va fi nulă, proprietatea subiect fiind considerată liberă la vânzare.

Condițiile de vânzare - subiectul va fi concesionat, comparabilele fiind de vânzare liberă se aplică o corecție de -10%

Zonare - încadrarea terenului în funcție de zonă,, terenurile comparabile, fiind în zone superioare se aplică o corecție de -10%

Tip teren -s-au aplicat corecții terenul subiect are destinație prestabilită

Utilități -s-au aplicat corecții toate terenurile comparabile având toate utilitățile subiectul avândule în apropiere

Construit - terenul subiect este liber dar cu restricții s-au aplicat corecții

Front stradal -s-au aplicat deoarece subiectul nu are acces direct

Suprafața - s-au aplicat corecții procentuale de ~ 5% pentru 1.000 mp diferență


Capitolul 6

RECONCILIEREA VALORILOR. OPINIA EVALUATORULUI

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum și considerentele avute în vedere la determinarea acestei valori sunt:

Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport.

Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport.

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață.

Valoarea este o predicție.

în concluzie :

Valoarea de piață a terenului este :

92.081 LEI ~ 20.956 EURO

(79,31 LEI / mp ~ 18,05 EURO / mp ) Valoarea nu conține TVA curs LEI / EURO = 4,3940 LEI din 16.03.2013

Data: 16.03.2013 Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panțel Ovidiu


Capitolul 7


Capitolul 7                   ff ^7^7

STABILIREA REDEVENȚEI

Actul normativ care reglementează regimul contractelor de concesiune de bunuri-prppriefâfe^ibl ca I este OUG nr. 54/2006, aprobată prin Legea 22/2007, iar concesionarea terenuri lor pentru construcția este reglementata prin Legea nr. 199/2004 pentru modificarea și completarea Legi^50/1991^.pqvrnd’ autorizarea executării lucrărilor de construcții. în secundar există reglementari referitoarej^^^^ concesionare și în alte acte normative, cum ar fi Legea nr. 84/1992 completată și modificată prin Legea 244/2004 privind regimul zonelor libere, O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale sau O.G. nr. 2/2003 referitoare la concesionarea terenurilor forestiere proprietate publica a statului.


Conform OUG 54/2006 "Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica, denumit în continuare contract de concesiune, este acel contract încheiat informă scrisă prin care o autoritate publica, denumită concendent, transmite, pe o perioada determinata, unei persoane, denumite concesionar, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul unei redevente

Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, prin simplul acord de voința al părților. Pentru terenuri, durata de concesionare se stabilește în funcție de prevederile planurilor urbanistice și de natura construcției.

Au calitatea de concedent ministerele sau alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului precum și consiliile județene, consiliile locale sau instituțiile publice de interes local, pentru terenurile proprietate publică ori privată a județului, orașului sau comunei.

Referitor la bunurile ce vor fi utilizate de concesionar, OUG 54/2006 prevede următoarele categorii: Bunurile de retur - ce revin de deplin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune. Simt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii; Bunurile proprii - care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiuni.i

Pentru evaluarea drepturilor deținute de concesionar se vor evalua:

 • - construcțiile amplasate pe terenul concesionat;

 • - dreptul de folosința primit asupra terenului pe toata durata contractului. Pentru evaluarea drepturilor deținute de concedent se vor evalua:

 • - drepturile de folosința cedate pe durata contractului;

 • - valoarea terminală a terenului la finele contractului.

în cazul contractelor de concesiune, atât concedentul (în limitele impuse de lege, respectiv numai daca terenul aparține domeniului privat al statului), cât și concesionarul pot să înstrăineze drepturile deținute. Pentru evaluarea drepturilor deținute de concedent, evaluarea va avea în vedere, pe durata ramasă contractului, fluxurile financiare generate de încasarea redevenâei contractuale, precum și valoarea terminală la finele contractului de concesiune. Ca urmare, valoarea drepturilor cedate de concedent poate fi estimata ca valoare diferită de valoarea de piață, baza de evaluare fiind valoarea de utilizare.

întrucât există diferente între valoarea terenului evaluat ca fiind liber sau construit, un element extrem de important este analiza posibilității legale de demolare a construcțiilor la finele contractului de concesiune. Având în vedere că valoarea proprietîții concesionate este suma dintre valoarea dreptului de folosință cedat pe toata durata contractului și valoarea terminală, iar prima dintfecele doua valori este diferita de valoarea de piață, baza de evaluare poate fi valoarea de utilizare, în schimb, evaluarea drepturilor primite de concesionar se face în baza datelor de piață (veniturile obtenabile din exploatarea proprietății) și deci, pentru aceasta, baza de evaluare va fi valoarea de piață. Atunci când se evalueaza drepturile cedate, baza de evaluare este valoarea de utilizare. “Valoarea de utilizare. Valoarea pe care o anumită proprietate o are pentru o utilizare specifică și pentru un anumit utilizator și de aceea nu este în relație cu piața. Acest tip de valoare se refera strict la valoarea cu care o anumită proprietate contribuie în întreprinderea din care face parte, fara a aveain vedere cea mai buna utilizare a proprietății sau suma de bani ce poate fi obțin sale. Definiția dată de contabilitate valorii de utilizare este valoarea actualizată aWî| de numerar, ce se asteapta sa fie generate din utilizarea continuă a unui activ și diîKC sfârșitul duratei de viață utila.”

Atunci când se evalueaza drepturile primite, baza de evaluare este valoarea de piața.

Atunci când ia o decizie de concesionare a unui teren, concedentul nu ține întotdeauna cont de principiile eficientei economice, putând avea ca prioritate interesul public. în cazul concesiunilor se remarca faptul ca hotărârea concedentului de a concesiona un teren nu este doar o simpla decizie comercială, ci are caracter normativ, așa cum prevede la art. 12 alin. 2 din HG 54/2006 "Concesionarea se aproba, pe baza studiului de oportunitate, prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale,județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz". Ca urmare, cea mai buna utilizare a unui teren în sensul prevăzut de IVS este cea pentru care a fost încheiat contractul de concesiune, aceasta fiind singura utilizare permisa din punct de vedere legal.

Determinarea redeventei. Conform prevederilor legale " Limita minimă a prețului concesiunii se stabilește, după caz, prin hotărârea consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea prețului de vânzare al terenului, în condiții de piață, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente în condițiile date nu sunt necesare costuri de infrastructură sau alte costuri suplimentare, deci limita minima a concesiunii se va stabili astfel încât să asigure numai recuperarea în 25 de ani a prețului de vânzare a terenului.


DE PIAȚĂ A TERENULUI

92.081

LEI

VALOAREA DE PIAȚĂ A TERENULUI

20.956

EURO

VALOAREA UNITARĂ DE PIAȚĂ A TERENULUI

79,31

LEI/MP

VALOAREA UNITARĂ DE PIAȚĂ A TERENULUI

18,05

EURO/MP

VALOAREA REDEVENȚEI ANUALE

3.683

LEI

VALOAREA REDEVENȚEI ANUALE

838

EURO

VALOAREA REDEVENȚEI ANUALE

3,17

LEI/MP

VALOAREA REDEVENȚEI ANUALE

0,72

EURO/MP

VALOAREA REDEVENȚEI LUNARE

307

LEI

VALOAREA REDEVENȚEI LUNARE

70

EURO

VALOAREA REDEVENȚEI LUNARE

0,26

LEI/MP

VALOAREA REDEVENȚEI LUNARE

0,06

EURO/MP

VALORILE NU CONȚIN TVA


Data: 16.03.2013 Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panțel Ovidiu


Suprafață teren:900 mp

Front stradal: 12.5 m

Nr. fronturi: 1

Tip teren:           construcții

Clasificare teren: intravilan

Construcție pe teren:Nu UtilitățiApa Canalizare Gaz Curent

Alte detalii: REF300101112. OPORTUNITATE - vanzare teren zona centrala in Ploiești, zona Sala Sporturilor, situat pe o strada liniștita cu multe vile construcții noi.

2. Teren intravilan ,doua ieșiri, cu casa demolabila Strada Nicolae Titulescull2 EUR/ mp

Tip teren: intravilan construcții Suprafață teren: 476 mp Front stradal: 9.85 m Construcție pe teren Suprafață teren:476 mp

Front stradal: 9.85 m

Tip teren:           construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Da

3. Vanzare Teren Buna Vestire, Ploiești 110 EUR/ mp

Tip teren: intravilan construcții Suprafață teren: 300 mp Front stradal: 10 m


Suprafață teren:300 mp

Front stradal: 10 m

Nr. fronturi: 1

Tip teren:           construcții

Clasificare teren: intravilan

Construcție pe teren:Nu

UtilitățiApa Canalizare Gaz Curent Curent trifazic

4. Vanzare Teren Ploiești zona Centrala 116 EUR/ mpTip teren: intravilan construcții Suprafață teren: 300 mpFront stradal: 10 m

Suprafață teren:300 mp

Front stradal: 10 m

Nr. fronturi: 1

Tip teren:           construcții

Clasificare teren:   intravilan

Construcție pe teren:Nu UtilitățiApa Gaz Curent


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Ploiești

Dosarul nr. 14490/04-03-2013

ÎNCHEIERE Nn 14490

REGISTRATOR Popoxicl Alma

ASISTENT REGISTRATOR Ungereafiu Lc-rodana

Asupra cererii introduse da MUNICIPIUL PLOIEȘTI privind Intabulare său inserare pri>vizcne? si in baza dKdffîrantelqr atașate:

- 5Cl administrativ: .ft- 12 2/29-04-201C emis de CONSILIUL LOCAL P-OÎIESTi, anexe n~. 1 la HCLjQr4Z2/2fl’L0 emisa de PRINIARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI; h,G. nr. 1087/j 0,09.2009      de

GUVERNUL ROMÂNIT;

• Vazahd referatul Inspectorul ui de cedastruLsi/ssu refera&jl.eBiKtentUlUrrsgîs&atoț, llind inctepilftitc Condițiile prevăzute la art, & din Legeft cadastrului si publiciști? I.TiobilIare n'. 7/1996, republîcsta, tariful de .300.lai achitat prin documentul dc plata:

' oltanta fir. PHPWV43/?M-03-^013 in sujftâ de 30D ROM; pentru se.nnciul cu codul: 23 lt

D1SPUNB

Admite-ea cererii cu privire ia;

 • - imobilul cj rr. cadastrul 4298, înscris in cartea funciara 135320 (pn?ve.nits din cartea fuiidara de pe hârtie cu nurna-vl 5247} HAT Pclesli avand proprietarii: Stătu? Roman in cota dp 1/1 de sub B.i,:

 • - se radiaza poziția 1 din partea C in beza actolui ae: administrativ nr. '22 din 29/04/2G1D emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI sub CI din cartea funciara 235320 {provenita cir cartea funciar? de pe hartlâ.OJ numariii 5247) UAT Ploiești;

 • - st intabulează dreptulde PROPRIETATE mod dobândire Lege în cota de 1/1 asupra Al in favoarea : MUNICIPIUL.PLOIEȘTI (domeniu public), sub B.2 din. Cârtea fundând 135320 (prOTcnităd-Ti Sctrltâ funciara de pa hârtie cu .numărul 5247) UA~ Ploiești;

 • - se Ifltahufeaza dreptul de ADMINISTRARE asupra Al in fevoanș’a ? ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUftțjC SI PRIVAT•PLOIEȘTI, sub D.ldin cartea ftnddid 138320 (provei: I cm cartea Angara du pe hârtie cu numarvl 5247) UATPloicsci;

Prezenta se va comuniw pârtilor:

STATUL ROMAN,, h'uniripîu' Reieși Consiliul Local Ploiești,

DIRECȚIA DE .TINERET SI -SPORT PRAHOVA,

ADMINISTRATEA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PLOIEȘTI.

Cu drept de reex&m ii M-ir u in termen de 15 zila de la comunitare, care GO depune la Birou! dc Cadastru și Publicitate ImobidarăPIoicsti, se înscrie m cartea fundare sz se splutiorisuza de șatre registretonP-sicF.

Uzita sniUțlonGrii,


Soluționate ia data ce: 06'03-2913

- ■            fân*       <£&-cu cwostar gggftfal propto .ii?                             ■    -   ■ . ? fag in a. Le h" £


Ajun


dr. id

*i fOCAiririDîj ,

,u^i:wQ3juai»)

ț diirtq [

ed'i;i jz>^i

»iîiqf9p ap ppo^

.rx Ujp țtfjedns


ljtl:l^'.llF f Jî?ipjijOU-i*ți>p țî *’ ■ -‘3R3!11,0h 1 '!• ?>f:'43î:


.............t..... ■'■. :.’

V

pilniG P'OQ

ț dui>|VA:k|

Oi j.i« rniiq


v i orțu.LsiMOo vi 7-1*2 v'oj ;a3dsu axva


i.


Pl»J»țSiP.C

) »il]Jî;p

K>


]ip|!|l!i>C|

>a


'

L<' f

. . m.........

£

,iKH j popi

aăWIJ^p

11|P L' (L^iCUS

■ srluEr po^

__-

«jFțSqJil ‘ a;i


Na LJ711 VI d WCJJ H B -IHd a IVO V


—      ’ ; ejKpu iij      jj?

: imui.U| riqnunq U* l'L^tspeS' '-fN

-                 j&iofis jn

: ejincpi KHuâia/ ^șicfaui'.rpos

* • • • .


*_: £K •»«

]5Ș>^ f |i?..«t; i -rll 13lt£lin*M p_-, j.


^,•5 \ <<ji^ ftX*


V-


IH 3 ÎAWS Îld w    \

A

<*6;


":vjrlijșfc

f£SW&fcf r :

.‘w>H¥>jd          -i"W


O\
-jr/  EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

jjr?*     pentru INFORMARE

OftâuJ de Cadastru și Pub^dtote lin u biliara PRAHOVA Bfroul de Cadastru Și Publicitate Imobiliară Ploiest

lt:S63/2012

_

\\ 5 f VJ


/îî^flA

\rș?

e,/ \ ?

7        I

r

/rav&sfr

i vna

03

i Anul 1   201.3


A. Psrfcea I. (Foaie de avere) CARI ’2 FlflTCfARA «R. 1^5520 CffTJhBAJras/Vjfnfcpffl:

Nr-C= vechi: ^Jr. S247 TEFtfepf intravilan                                              rpro'.-rnlta Sin i20rv«nin «e ps h^o's CF Sir 524 > )

■Adresa: Ploiești.           -.        .

Rr ert

Nr.catJacirJil

Ur.$?pagi'3fic

. Suprafață* tmpl.

... .//_   ;A^diyatlT/ R'cîT®ii.rfK

AL

C“d:42S3 ~jp: -

JtnB-ctc; ••:

■■ Masațata:        ■ ■

Ar'i31d:.?..T<nf qr.£-fercn drt?'i|$-P-‘;cul 'Unrrcojlui

B.-Partea H. (Foaie da proprietate}

Carte FUNCIARA «R. 135320

Cxrvjn3/OlES/vJurKfni.i: F1oîssi;

btecrlerii prlvîtPttre fa proprietate

OUsârvHtîl / Ro/erlrtte

14410/04.CG.2U13

IAU rfdrfinKtnjtt'/rc 1.22, i?-n X9.«4,2010. fenta dn t^șruUL LOCAL PLOIEȘTI, larwx? ir. i te HC1 n^122/2010 anlșșj de PW4A3JA HQKiai»șULUI PUlIF-.'n; h-G.

ț    ; nr. IW7/SW.     qty,IS:de G JVU5.NUL RjCMAffig________

52

1At3bislcț"fe, C>r.pt -SG ?RC«?P.Z£TA i:,. flctenfc prin Legr:. OTtfl EltUăla 1 > 1

Al.           '

-i ‘municipiulPloiești, j-co-nsta rjhh<[

-

' 53

Zc’iîhu'.in;-.. dl’tp: d“ AUrîW'STV.RE

Al       1

1 (ADMINISTRAȚIA OOMENIULUÎ public Sf PRIVAT PLOIEȘTI

*

Cfavteâlll. (Foaie tfe.sarclrțf)

CARTE ,-WOARA NR. Lllli320

r.cmuna..*Gras,f4!,in(dp?j: PIdcsh

riHtcrlatr primitoare Ca sarcini

Oi&jtÎȚtfrtli / R®ferînte

tw suni

;            53*T         &}*$. cv cs.^rt^>-,•>«‘u.’wv p-vr^K! <f£             LSă:i <V>'. ț’7?>?531

Fagi na 1 din 2


Anexa Mr. 1 (a ferica INr.863/2012 ■'< \


TEREN Intravilan Adresa: Plcîic;:i-i


Suprafața mnSUrate (mp)rc?.D:4ziif itei ■ |

■ l ^- J____:,d_.________

v Suni ț.nrtî! Exts dCte'Fn ’ir Ui in șlefii *î ne aru ecre Swnca >’C.

I


Nr. citia strai


Observații / Rcferirnc


4nipteSS'ncnt nr^trrcîr ia tgnisi-fcrcvl Trisratjly’,


"coTi^dn :,T£)Lil'.iUr: rj esre. rtlnzunibil-i . n ilenei MțJestraida carte fisnuiBItț riiri sistării; Ir^pn-r-diic.


Date referitoare 3â taren

Int,

Jart

Categoria dc fafasiiite

Intra wilftrt

Suprafața

CW)

Nr, tarte

Nr, F

pAiiteta Țupogrlifitf

Observații / Referințe

. 3

miti

DA

■3in?r*e:-i

- “1

î

-

. J

I , ■a30?tredji țtesurata.-lifri

Ceitif c că p^zâiîul extras corcspuido infrutotul cu pozițiile în vigoare din cartea -funciară oiigină l£f păstrată de sce&tbirou.                    -

Preaenzul extras de carte funciară NU este- valabil la &utentifiC5ree cetelor juridice de notarul public, |ar îrif<)rrratiil& prezentate sunt susceptibile de orice m&dlflcarș,, în oondl&le 12011.

pentru ser/ciui depub’fdsate

$-a ach’tat tariful de 3P0 ROF^ chitanța nr, PHF147S43/04"03'2013, Imobîl^rri cu codul nr. &

Pata solu£|$itârio -

DS/OS/ZOIS

Oatfl ehheriril,

.f f

J----« : ' ■-»-=-■ •■ _ •x. T,

/teisie^t^re^stnafihr,

LOM^NA'J^UREANU

isr,^

X--

•+SAClw4ftf?IA ' i ffEFfetefcr.

i ■

■ ? •. ■ y

iDeturnez rara îbfi&’ta afe!* co ntraetsr.WsJiîfJj, jrals&ÎȚ! oi prg'rcs’dn1:* tef.V tV.-. %???&&*

Pagina 2 din 2


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

STUDIU DE OPORTUNITATE

„Concesionarea unui teren intravilan in suprafața de 1161 mp, nr cadastral 4298, CF 135320, amplasament nr.2, Parcul Tineretului Ploiești, aparținând domeniului public al municipiului Ploiești”

Cuprins

Capitolul I. Descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat;

Capitolul II. Motive de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifica realizarea concesiunii;

Capitolul. III. Nivelul minim al redevenței;

Capitolulu IV. Procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesiune si justificarea alegerii procedurii;

Capitolul V. Durata estimată a concesiunii

Capitolul VII. Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare CapitolulVIII. Investiții pe care concesionarul este obligat să le realizeze, obligațiile privind protecția mediului și termene de realizare

Capitolul IX. Avizul obligatoriu al autoritatii teritoriale pentru protecția mediului


Capitolul I.

Descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat


Consiliul Local al Municipiului Ploiești este autoritatea admin locale abilitata si competenta pentru a promova si desfasura activitati di: susținere a intereselor locale, in condițiile legii, privind protecția si imbunatatire biodiversitatii si a standardelor de viata in Municipiul Ploiești.

In acest sens, Consiliul Local Ploiești intenționează sa concesioneze, potrivit normativelor legale in vigoare, un bun imobil- teren intravilan in suprafața de 1161 mp, avand număr cadastral 4298, inscris in CF 135320 si este amplasat în Ploiești in Parcul Tineretului în zona de vest a municipiului Ploiești, la intersecția a două străzi, strada Eroilor si strada Caliman, conform planșei anexate.

Practic, amplasamentul se încadrează în aria majoră de activități de recreere-parcuri, activitati sportive și zone de agrement ale municipiului Ploiești.

în același timp, zona se află la confluența mai multor cartiere de locuințe dens construite, grupând un procent important din populația municipiului.

Terenul aparține domeniului public al municipiului Ploiești și este liber de sarcini. Terenul va fi utilizat pentru amenajarea a 2(doua) terenuri de tenis.

Obiectivul va avea următoarele caracteristici: Se propune realizarea a doua terenuri de tenis. Activitatea desfășurată va fi una strict sportiva, imobilul urmând a cuprinde toate dotările necesare pentru a se încadra in normele funcționale modem.

Obiectivele concedentului:


 • -  Valorificarea terenului concesionat;

 • -  Realizarea unor spatii sportive moderne cu impact asupra dezvoltării și imaginii orașului;

 • -  Sistematizarea armonioasă a zonei precum și crearea de funcțiuni care să satisfacă cerințele populației;

 • -  Atragerea la bugetul Consiliului local de fonduri suplimentare rezultate in urma administrării optime a terenului conform redevenței prevăzute in contractul de concesiune;

 • -  Crearea unor locuri noi de munca atât în perioada realizării obiectivului cât și după finalizarea acestuia;

 • -  Atragerea capitalului privat in acțiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, precum si ridicarea gradului de civilizație si confort a acesteia;

 • -  Dezvoltarea durabilă a municipiului Ploiești;

Capitolul II.

Motive de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifica realizarea concesiunii

Inițiativa concesionării are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentului la potențialul maxim atât din punct de vedere al concedentului, Consiliul Local Ploiești, cât și al concesionarului.

Din punctul de vedere al autorității locale, identificăm trei componefitepnajpre care justifică inițierea procedurii de concesionare a terenului și anume aspect economic, cele de ordin financiar și aspectele de ordin social.


 • II. 1.Din punct de vedere economic și social, realizarea obiectivului ^^on^ie^l^^ obținerea unor beneficii din venituri indirecte, constând în:

 • -  venituri ale comunității locale din T.V.A. încasat la bugetul de'stafe,

 • -  venituri din impozitele pe salarii;

 • -  crearea unor noi locuri de muncă atât pe perioada executării lucrărilor de amenajare a obiectivului impus cât și locuri de muncă permanente, după finalizarea;

In același timp, nu poate fi neglijat impactul economic generat de promovarea imaginii zonei și implicit a municipiului Ploiești precum și atragerea capitalului privat în acțiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale precum și ridicarea gradului de civilizație și confort a acesteia, pentru o dezvoltare durabilă.

 • II.2.Din punct de vedere financiar se preconizează atragerea de venituri suplimentare la bugetul local prin încasarea redevenței rezultată din procedura de licitație, sume încasate prin eliberarea Autorizației de Construire, sume ce urmează a fi încasate pentru impozitul pe clădire.

Capitolul III.

Nivelul minim al redevenței

Nivelul minim al redevenței stabilita prin raport de evaluare întocmit de către SC FIDOX SRL care este si prețul de pornire al licitației este de 0,72 euro/mp/an respectiv 838 euro/an.

Capitolulu IV.

Procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesiune si justificarea alegerii procedurii;

In conformitate cu prevederile OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune, aprobata prin Legea 22/2007, precum si a HG 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 54/2006, concesiunea se va acorda prin licitație publică.

Pot participa la licitație toate, persoanele fizice și juridice interesate, române sau străine care se încadrează în condițiile impuse prin Documentația de licitație, aprobată de Consiliul local.

Capitolul VI.

Durata estimată a concesiunii Având în vedere investiția propusa precum si obligațiile de plată către bugetul de stat și privat, cheltuielile de operare anuale și veniturile

potențiale rezultate din activitate, investiția poate fi amortizată în minim 25 de ani. După această perioadă, sunt necesare noi investiții în special în refacerea udl-it^îlg^ căror echipamente au durata normată maximă de 25 de ani.


Pentru a asigura un nivelul de rentabilitate minim care să a^^ă propunem o durată a concesiunii de 49 de ani.

Capitolul VIL Termene previzibile

De la data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Local privind aprobarea inițiativei de concesionare și a documentației de licitație, sunt necesare 20 de zile pentru derularea procedurilor preliminare a licitației și desfășurarea primei ședințe. Funcție de rezultatele acesteia, sunt necesare minim 20 de zile până la perfectarea contractului, dacă se adjudecă la prima ședință, sau maxim 90 de zile dacă se parcurg toate etapele până la negocierea directă

Capitolul VIII. Investiții pe care concesionarul este obligat să le realizeze, obligațiile privind protecția mediului și termene de realizare

Pe terenul concesionat, ofertantul declarat câștigător are obligația de a realiza (executa): 2 terenuri de tenis.

Activitatea desfășurată va fi una strict sportiva, imobilul urmând a cuprinde toate dotările necesare pentru a se incadra in normele funcționale modeme. Pentru a asigura un grad de confort sporit, se propune realizarea următoarelor investiți:

 • -  doua terenuri de tenis;

 • -  spatii de recreere;

 • -  realizarea sistematizării terenului (zonei), a acceselor necesare

 • -  realizarea racordurilor și instalațiilor de utilități aferente;

Amenajarea terenurilor și funcționarea ulterioară a obiectivului se va face cu aplicarea legislației în vigoare privind protecția factorilor de mediu. Nu se vor desfășura activități în zonă susceptibile a polua aerul, apa și solul.

Durata maximă pentru realizarea investițiilor precizate este de 24 luni de la emiterea autorizației de construire.

Capitolul IX.

Avizul obligatoriu al autoritatii teritoriale pentru protecția mediului

Concesionarul are obligația obținerii tuturor avizelor impuse prin certificatul de urbanism nr.327/02.04.2013

DIRECTOR EXECUTIV Florin/HETRAChE

întocmit MT/2EX

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

„Concesionarea unui teren intravilan in suprafața de 1161 mp, nr. cadastral 4298, CF 135320, amplasament nr.2, Parcul Tineretului Ploiești, aparținând domeniului public al municipiului Ploiești”

Procedura: Licitație publica


MUNICIPIUL PLOIEȘTII


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DOCUMENTAȚIA DE ATRI „Concesionarea unui teren de tenis intravilan in suprafat cadastral 4298, CF 135320, amplasament nr.2, Parcul Tinerfe^^îFp^ aparținând domeniului public al municipiului Ploiești”

 • I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL

1.1. Municipiului Ploiești, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr.2, județul Prahova, reprezentat prin Badescu Iulian - primar și jr.Iacob Oana Cristina - secretar, Cod fiscal 2843272, telefon 0244/516699, fax 0244/545941, e-mail: directia__patrimoniu @yahoo.com, pagina web www.ploiesti.ro, persoană de contact Forin Petrache - Director executiv Direcția de Gestiune Patrimoniu

II. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

Atribuirea contractului de concesiune, se va face prin procedura de licitație, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobata prin Legea nr. 22/2007 și a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata prin Hotărârea Guvernului României nr. 168/2006.

In cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, (art.25 din Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.54/2006)

Dacă nici după repetarea procedurii de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile, concedentul va anula procedura și va organiza procedura de negociere directă, (art. 26 din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.54/2006)

 • 2.7. Procedura de licitație:

 • 2.1.1. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire.

Calitatea de concesionar o poate avea orice persoana juridică, română sau străină.

Concedentul va publica anunțul de licitație, în Monitorul Oficial al României Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală.

Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puțin 20 calendaristice înainte de data limită pentru depunerea oferielorC

Concedentul va asigura obținerea documentației deo^ribuirbA^rel orice persoană interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.                 A /

Punerea la dispoziție a documentației către persoan^fe;i          care au


înaintat o solicitare în acest sens, a unui exemplar din documentâfi^e^^b face pe suport hârtie sau informatic contra - cost 50 lei

 • 2.1.2. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire.

9

Concedentul va răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu va depăși 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Concedentul va transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut, documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Concedentul va transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

In cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alineatul anterior, acesta din urmă are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

 • 2.1.3. (1) Pentru desfășurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 3 ofertanți.

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.

 • 2.1.4. (1) Plicurile care conțin oferta, închise și sigilate, se deschid la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație

 • (2) După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor solicitate la Capitolul 4.3. din prezentele instrucțiuni.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin 3 oferte să întrunească condițiile prevăzute la Capitolul 4.3. din prezentele instrucțiuni.

După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal în care se va menționa rezultatul analizei, care va fi semnat de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți prezenți.

 • (3) Deschiderea plicurilor interioare, se face numai după semnarea procesului-verbal menționat anterior.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul ^^reptabd^a^licita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentatec^e^ferț^nții pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea concedentuluiW^^rn^n^^^ zile lucrătoare de la primirea acesteia.        ____ -

In urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal care trebuie semnat de toți membrii comisiei, în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc condițiile prevăzute la Capitolul 4.4. din prezentele instrucțiuni (toate documentele solicitate pentru prezentarea ofertei propriu-zise, întocmite cu respectarea cerințelor din documentația de atribuire).

 • (4) In baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.

In termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător despre alegerea sa și pe ceilalți ofertând despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele care au stat la baza respingerii.

 • 2.1.5. (1) In cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

(2) Dacă nici după repetarea procedurii de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile, concedentul va anula procedura și va organiza procedura de negociere directa, conform prevederilor O.U.G. nr.54/2006.

 • 2.2. Procedura de negociere directă:

 • 2.2.1.  Concedentul are obligația să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală anunțul de licitație

»                                 9

Anunțul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 2.2.2. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire.

9

Punerea la dispoziție oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentația de atribuire, pe suport hârtie/informatic se va face, într-o perioadă care nu trebuie să depășească două zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.


//V    ._______ *7

Persoana interesată are obligația de a depune diligent^^ii^s^re^aâfel încât respectarea de către concedent a perioadei prevăzute anterior/^f nu^p|iycă'T\ situația în care documentația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cujp^gpț iin de două zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.


 • 2.2.3. (1) Orice -persoană interesată- are. dreptul de a soli^^S^^ari privind documentația de atribuire.

 • (2) Concedentul va răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească două zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

 • (3) Concedentul va transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut, în condițiile O.U.G. nr.54/2006. documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

 • (4) Fără a aduce atingere prevederilor 2.2.3. (2), concedentul are obligația de a transmite răspunsul la orice solicitare de clarificare cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • (5) în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin, anterior, acesta din urmă are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

 • 2.2.4. Concedentul va derula negocieri cu fiecare ofertant care a depus o oferta valabilă.

 • 2.2.5. Procedura referitoare la întocmirea și depunerea ofertei, la deschiderea plicurilor interioare și exterioare, la stablirea ofertelor valabile, la întocmirea procesului verbal de evaluare, a raportului procedurii în urma negocieilor efectuate ci fiecare ofertant, este identica cu cea de la licitația deschisă.(O.U.G. nr. 54/2006).

 • 2.2.6. La data prevăzută în anunțul negocierii directe pentru începerea procedurii concedentul programează ofertanții și îi informează, în scris, despre data negocieri directe.

Pentru negocierea directă va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru licitație.

 • 2.2.7. Concedentul va negocia cu fiecare ofertant la data stabilită confom programării.

Negocierile se desfășoară potrivit condițiilor prevăzute în documentația di atribuire.

Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, prevăzute in documentație, nu pot faci obiectul negocierii.


 • 2.2.8. Pe parcursul procedurii de negociere directă, comifia^de^^ propune concedentului solicitarea oricăror clarificări și compl * prevederior din O.U.G. nr. 54/2006.                                x

In termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii concedentul o transmite ofertanților vizați.                                  L '

Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 • 2.2.9. După incheierea procedurii de negociere directă, comisia de evaluare va întocmi un raport care va cuprinde concluziile negocierilor purtate, în care va recomanda concedentului, incheierea contractului cu ofertantul care a obtinut cel mai mare punctaj.

 • 2.3. încheierea contractului

 • 2.3.1. Concesionarul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună, cu titlu de garanție, echivalentul în lei a 838 euro, la cursul comunicat de BNR, din data efectuării plății.

 • 2.3.2. In cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, procedura de atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, în condițiile legii, studiul de oportunitate și documentația de atribuire aprobate păstrându-și valabilitatea.

 • 2.3.3. în cazul neîncheierii contractului de concesiune, daunele-interese prevăzute la art.50 din O.U.G. nr.54/2006, se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului, la cererea părții interesate, dacă părțile nu stabilesc altfel.

in. CAIETUL DE SARCINI - anexă la Documentația de atribuire.

IV. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR

 • 4.1. Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

 • -  Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de concedent.

 • -  Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile, calculată de la data deschiderii ofertelor.

 • -  Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Ploiești, B-dul Republicii, nr.2, intrarea C- Registratura, camera 69, până la data limită precizată în anunțul procedurii de licitație.

 • -  Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

 • -  Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se retumează nedeschisă.


 • -  Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidenfia^pană^la^etfă^tabilită

pentru deschiderea acestora, concedentul urmân|^a/fâă^c^no^i|iță de conținutul respectivelor oferte numai după aceafepată. ( Z/'     $

 • -  Ofertele se redactează în limba română.             . ——'

. 4.2. Ofertanții- transmit ofertele, în plicuri sigilate, unul exfefd^^r^ndl interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul "Oferte", precizându-se data și ora depuneri.

Oferta propriu-zisă, va fi întocmită într-un exemplar, în original, se va introduce în plicul interior, pe care se va menționa „OFERTA”.

Plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, va fi închis, sigilat si marcat cu denumirea și adresa ofertantului, va fi introdus în plicul exterior, alaturi de documentele de calificare (documentele solicitate la Cap.IV, pct.4.3 din prezenta Documentație de atribuire).

 • 4.3. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta și denumirea autorității contractante. Plicul exterior va trebui să conțină:

 • •  fișă cu informații privind ofertantul

 • •  o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;

 • •  statutul societății - copie;

 • •  certificatul de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerțului copie

 • •  certificat de atestare fiscala, eliberat de DGFP, care să ateste că societatea nu are datorii, valabile la data deschiderii ofertelor - original sau copie legalizata;

 • •  certificat privind taxele și impozitele locale, care să ateste că societatea nu are datorii, valabile la data deschiderii ofertelor - original sau copie legalizată;

 • •  certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului/altele echivalente, eliberate cu cel mult 30 zile înainte de data deschiderii ofertelor, original sau copie legalizata (formulare - tip eliberate de autoritățile competente din țara în care ofertantul este rezident).

 • •  Persoanele juridice străine trebuie să prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilității în conformitate cu cerințele solicitate de autoritatea contractantă:

 • - dovada bonității financiare - scrisoare de bonitate - original;

 • - declarație pe propria răspundere, referitoare la posibilitatea asigurării resurselor financiare necesare, folosirii bunului care face obiectul concesiunii cu destinația prevăzută în Caietul de sarcini; se vor evidenția sursele de finanțare; se va menționa totodată că „Declar pe propria răspundere cunoscând prevederile codului penal, că cele menționate în prezenta declarație, sunt corecte și corespund realități”;

• documente emise de organisme acreditate, care să confirme afilierea la FRT.


Certificat de identitate sportiva

Dovada legitimări unui număr minim de 30 de copii.

Dovada cumpărării Documentației de atribuire (chitanța

L>uvaUa UUllljJcll CU. 11 J-x WUlllVllLCllld U.C Cll.ll UU11C ^UllllCLlllCL ivp ’PX ’S dovada achitării garanției de participare la licitație (Onffipî


R023TREZ5215006XXX000128, deschis la Trezoreria Municip®^

Cuantumul Garanției de participare este echivalentul în lei a 838 euro, la cursul comunicat de BNR, din data efectuării plății.

împuternicire de participare în numele persoanei juridice + copie după actul de identitate.


 • 4.4. Plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, va cuprinde:

 • •  un comentariu al condițiilor conținute în Caietul de sarcini și alte obligații pe care ofertantul și le asumă, explicate detaliat, fără ștersături sau adăugiri;

 • •  date tehnice și financiare referitoare la:

 • - Valoarea redevenței care se va oferta în euro.

 • - Capacitatea economico financiara a ofertantilor

 • - Condiții specifice impuse de natura bunului concesionat

 • •  declarație pe propria răspundere prin care ofertantul se obligă să folosească bunul care face obiectul concesiunii (terenul), pentru destinația prevăzută în caietul de sarcini, cu respectarea legislației în vigoare și a cerințelor din Caietul de sarcini; se va menționa totodată că „Declar pe propria răspundere cunoscând prevederile codului penal, că cele menționate în prezenta declarație, sunt corecte și corespund realitatii,,.

 • •  Măsurile de mediu pe care le va lua;

 • •  Proiectul de contract, semnat și ștampilat (însușit) în cazul în care se dorește completarea sau modificarea clauzelor obligatorii suplimentare prevăzute la Cap.VIL Acestea se vor stabili la încheierea contractului cu acordul păților.

Oferta va fi semnată și ștampilată pe fiecare pagină de către o persoană autorizată de concesionar.

 • 4.5. Garanția de participare la licitație, care se achită anticipat și reprezintă valoarea redevenței pentru primul an de concesionare calculată la prețul minim pentru bunul concesionat, respectiv echivalentul în lei a 838 euro, la cursul comunicat de BNR, din data efectuării plății.

Ofertantul va pierde garanția de participare, dacă își retrage oferta înainte de desemnarea câștigătorului.

Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător va fi reținută de către concedent și se consideră avans în totalul redevenței datorate pentru primul an de concesiune.

Concedentul este obligat să restituie ofertanților necâștigători garanția de participare în termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului câștigător.

 • 4.6. Nu sunt admise la licitație persoane juridice c nesoluționate cu Consiliul local al municipiului Ploiești.


  V.


INFORMAȚII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBȚjțRE

 • 5.1. Pentru determinarea ofertei câștigătoare, comisia de evaluare aplică următoarele criterii:

 • -  Nivelul redevenței - 55 puncte;

 • -  Capacitatea economoco financiara a ofertantilor - 20puncte;

 • -  Condiții specifice impuse de natura bunului concesionat 25 puncte Comisia de evaluare stabilește acordarea de puncte pe fiecare criteriu in parte.

 • 1. Pentru criteriul nivelul redevenței, punctajul se acordă astfel PI:

 • a) pentru cea mai mare redeventa se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv- 55puncte;

 • b) pentru alt nivel de redeventa decât ce prevăzută lit. a), punctajul se calculează astfel:

Pn = (Vn / Vmax) x Pmax, unde:

Vn = valoarea redevenței corespunzătoare ofertei careia i se calculează punctajul;

 • 2.  Criteriul capacitatea economica financiara a ofertantilor, prezentarea ofertantului: 20 de puncte P2

 • • structura organizatorică a acestuia, resurse umane proprii, folosirea resurselor umane locale (10 puncte)

 • • modul în care se dorește integrarea viitoarei afaceri în strategia de dezvoltare a ofertantului (10 puncte)

 • 3. Criteriul condiții specifice impuse de natura bunului concesionat- Planul pentru dezvoltarea și exploatarea concesiunii cu detalierea următoarelor aspecte: 25 de puncte P3

 • • capacitatea concesionarului de a exploata bunul concesionat vor fi demonstrate cu documente justificative; valoarea investiției directe (construcție, echipamente); proiectul de arhitectura privind amenajarea; (15 puncte)

 • • graficul de derulare în timp a investiției (construcție, demarare activitate, etape de dezvoltare etc.) (5 puncte)

 • • numărul de locuri de muncă nou create (5 puncte)

Nu se accepta ofertele care au un nivel al redevenței mai mic de 838 euro/an Concendentul are obligația de a stabili oferta castigatoare pe baza însumări punctajelor obținute pentru fiecare criteriu in parte.


 • 5.2. Se va declara câștigătoare oferta care va obține jmpptaj^tQtal mare.

  VI.


INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZA ATAC

 • 6.1. Litigiile apărute între părți, se vor soluționa pe cale amiabilă.

 • 6.2.    (1) In caz contrar, soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare.

 • (2) Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul concedentului.

 • (3) împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a curții de apel, conform prevederilor legale.

 • VII. INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Contractul - cadru este cel prevăzut în Anexa nr.6 al H.G.R. nr. 168/2007, urmând a fi completat cu următoarele clauze:

 • 7.1.       Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și permanență a bunului proprietate publică ce face obiectul concesiunii potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.

 • 7.2.       Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii.

 • 7.3.       Este interzisă subconcesionarea, în tot sau în parte, unei terțe părți a terenului ce face obiectul prezentului contract. De asemenea, se interzice închirierea în tot sau în parte a terenului concesionat.

 • 7.4.       Concesionarul este obligat să plătească redevența.

 • 7.5.       Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietate publică (protecția mediului, protecția muncii, condiții de siguranță, etc.).

 • 7.6.       La încetarea contractului de concesiune, prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituite concedentului în deplină proprietate bunurile de retur.

 • 7.7.       Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contract.

 • 7.8.       După concesionare, realizarea obiectivului de investiții se va face pe baza autorizației de construire emisă de autoritățile competente. Obținerea tuturor avizelor tehnice pentru realizarea investiției cad în sarcina concesionarului. Concesionarul este obligat să prezinte spre consultare concedentului proiectul


de desfășurare al lucrărilor de investiții, în vederea realizării obiectivului propus și încadrarea în termenul de realizare a investiției stabilit prin actul de concesiune

 • 7.12.      Concesionarul este obligat să obțină autorizația de construite în termen de 12 luni, în caz contrar concesiunea își pierde valabilitatea;

 • 7.13.      Concesionarul este obligat ca în termen de '24 luni de la data obținerii autorizației de construire să realizeze investiția - 2 terenuri de tenis.

 • VIII. DOCUMENTE ANEXATE

 • 8.1. Documentele anexate prezentei documentații sunt:

. - Caietul de sarcini

 • - Formularul de contract

 • - Extras de carte funciara

 • IX. DISPOZIȚII FINALE

 • 9.1. Prezenta Documentație de atribure, se completează după caz, cu legislația în vigoare referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

ÎNTOCMIT

MT/2EX


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


CAIET DE SARCINI

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

„Concesionarea unui teren intravilan in suprafața de 1161 mp, nr. cadastral 4298, CF 135320, amplasament nr.2, Parcul Tineretului Ploiești, aparținând domeniului public al municipiului Ploiești”


 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII:


Consiliul Local Ploiești intenționează sa concesioneze, potrivit normativelor legale in vigoare, un bun imobil- teren in suprafața de 1161 mp, nr. cadastral 4298, CF 135320 care este amplasat în Ploiești, Parcul Tineretului, conform planșei anexate.

 • 1.1. Descrierea si identificarea bunului care urmează să fie concesionat;

 • - suprafață: 1161 mp;

 • - amplasare: Parcul Tineretului

 • - intravilanul Municipiului Ploiești;

 • - acces la strada Eroilor, str. Caliman;

 • - acces pietonal și auto;

 • - terenul nu beneficiază de utilităti;

 • - terenul este situat in parc;

 • - terenul este liber de construcții.

»

Amplasamentul se încadrează în aria majoră de activități de recreere-parcuri, activitati sportive și zone de agrement ale municipiului. în același timp, zona se află la confluența mai multor cartiere de locuințe dens construite, grupând un procent important din populația municipiului.

 • 1.2. Destinația bunurilor ce fac obiectul concesiunii; teren de tenis

 • 1.3. Condițiile de exploatare a concesiunii si obiectivele de ordin economic,

financiar,social si de mediu urmărite de către concedentprivind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii;

Concesionarul, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de concesiune, trebuie să dețină toate acordurile, avizele, autorizațiile și licențele prevăzute de legislația în vigoare, și să achite contravaloarea tarifelor aferente acestora.

Concesionarul va asigura executarea lucrărilor de investiții î^conformitate din proiectele avizate de concedent, cu respectarea legislației și reglenMftăriipr tehnice în vigoare*

 • -  Concesionarul este obligat ca înainte de punerea în funcțiiinKQ^fvfffției să dețină autorizațiile de funcționare.

 • -  Concesionarul este obligat să asigure personal calificat și în număr suficient pentru realizarea obligațiilor ce revin prin contractul de concesiune, conform reglementărilor si standardelor de performanță, condițiilor de valabilitate ale autorizațiilor și licențelor în vigoare. In cazul în care concesionarul contractează anumite lucrări cu alți agenți economici aceștia trebuie să dețină autorizațiile necesare desfășurării acestor lucrări.

 • -  Concesionarul are obligația să plătească impozitele și taxele datorate bugetului de stat și local prevăzute de legislația în vigoare.

 • -  Concesionarul va suporta toate cheltuielile de instituire a concesiunii și înscriere în documentele de publicitate imobiliară.


 • -  Concesionarul are obligația de a pune la dispoziția concedentului toate informațiile, datele și documentele solicitate de acesta apartinand si în legătură cu derularea contractului de concesiune.

Asupra terenurilor și altor bunuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, precum și asupra activităților desfășurate de persoane fizice sau juridice, în apropierea sau vecinătatea instalațiilor, concesionarul beneficiază, cu acordul proprietarilor și al titularilor de activități, pe durata lucrărilor de realizare, de exploatare și de întreținere a capacităților respective, de drepturile prevăzute de lege. Conform art. 21 din Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificata si completata, concedentul are obligația sa înregistreze prezentul contract in evidentele de publicitate imobiliara.

Obiectivul propus va avea următoarele caracteristici:


Realizarea a doua terenuri de tenis printr-o construcție unitară cu o expresie plastică arhitecturală care sa se încadreze armonios in zona adiacentă. Activitatea desfășurată va fi una strict sportiva imobilul urmând a cuprinde toate dotările necesare pentru a se incadra in normele funcționale moderne.

 • 2. CONDIȚII GENERALE ALE CONCESIUNII:

  • 2.1. Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii (regimul bunurilor proprii);

In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri.

- bunuri de retur—bunurile care revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului, la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur : bunurile care au făcut obiectul concesiunii, respectiv suprafața de teren 1161mp.concesionării, care nu sunt bunuri de retur, dar pentru care concedeîwftt^Ie^pnmă intenția de a le cumpăra la încetarea concesiunii, dacă este cazul si vor fi dobândite de concedent de la concesionar contra unei sume de bani stabilite pe bază de evaluare întocmită de una din părți și însușită de cealaltă parte sau pe bază de raport de evaluare întocmit de un evaluator independent;

In contractul de concesiune se va menționa repartiția acestor bunuri la încetarea,din orice cauză, a concesiunii.

 • 2.2. Obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare;

Responsabilitățile de mediu revin în exclusivitate concesionarului, incepand de la preluarea bunului, până la încetarea contractului de concesiune, si respectiv pana la refacerea cadrului natural, după execuția lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare etc), cat și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediu ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane invecinate . In cursul lucrărilor de construcții, cât și după finalizarea acestora, concesionarul are obligația să nu afecteze în nici un fel suprafețele de teren din afara celei alocate pentru concesiune!

Concesionarul are obligația de a deține, pe cheltuiala sa, toate acordurile și avizele, impuse de legislația mediului.

 • 2.3. Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate si permanentă’,

Concesionarul are obligația de a menține activitatea pentru care a fost concesionat bunul pe toata durata concesiunii.

 • 2.4. Interdicția subconcesionării bunului concesionat/posibilitatea subconcesionării, Concesionarul nu are drept de subconcesionare si de închiriere a terenului, ce face obiectul concesiunii, conform art. 8 din OG 54/2006.

 • 2.6. Durata concesiunii’,

Având în vedere investiția propusa precum si obligațiile de plată către bugetul de stat și privat, cheltuielile de operare anuale și veniturile potențiale rezultate din activitate, investiția poate fi amortizată în minim 25 de ani. După această perioadă, sunt necesare noi investiții în special în refacerea utilităților, a căror echipamente au durata normată maximă de 25 de ani.

Pentru a asigura un nivelul de rentabilitate minim care să atragă investitori, propunem o durată a concesiunii de 49 de ani.

 • 2.7. Redeventa minimă si modul de calcul al acesteia;

Nivelul minim al redeventei stabilita prin raport de evaluare mtocmit^de'catre SC FIDOX SRL care este si prețul de pornire al licitației este de 0,72 euro/mp/an respectiv \ 838 euro/an.

Plata redeventei se face in numerar in doua transe, respectiv pana la data '^3i' a luni martie a fiecărui an, respectiv data de 30 a lunii septembrie se datoreaza din momentul încheierii contract de concesiune.        ^4=^=^

Plata redeventei se va face in lei la cursul oficial al Băncii Naționale a României leu/euro din ziua efectuării plătii.

Neplata redevenței in termenul prevăzut da dreptul concedentului sa pretindă penalitati in cuantum de 0,1 % din valoarea acesteia pe zi de Întârziere.

Neplata redeventeipentru 2( doua ) transe consecutive duce la rezilierea de drept a contractului de concesiune, fara a fi necesara intervenția instanțelor judecătorești (pact comisoriu expres), cat si la revenirea terenului la dispoziția concedentului fara nici o obligație a acestuia fata de concesionar.

Concesionarul ramane obligat la plata redeventei datorată până la retragerea concesiunii si a majorărilor de întârziere.

Pentru primul an redeventa se va plăti in prima luna după semnarea contractului.

Concesionarul se obliga sa achite anual si impozitul pe terenul concesionat conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Redeventa obtinuta prin concesionarea terenului se face venit la bugetul local al Municipiului Ploiești, Județul Prahova.

Daca pe parcursul derulări contractului de concesiune Romania va trece la o alta moneda de schimb, valoarea redeventei ramasa de plata se va converti corespunzător.

 • 2.8. Natura si cuantumul garanțiilor solicitate de concedent;

Garanții financiare

2,8.1 .Concesionarul are obligația, ca în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, să depună o garanție reprezentând suma datorată concedentului cu titlu de redevență pentru un an de concesiune, pentru prelevarea majorărilor de întârziere și sumelor datorate concedentului de către concensionar, în baza contractului de concesiune. Garanția se va restitui în termen de 5 zile de la încetarea concesiunii, în cazul neutilizării.

2.8.2. în plus, ofertanții sunt obligați să constituie garanția de participare la licitație. Garanția de participare, se constituie în următoarea forma'.

 • -  -în lei prin Ordin de plată bancar depus în contul Primăriei Municipiului Ploiești deschis la Trezoreria Ploiești, cu specificația la obiectul plății -garanție de participare la licitația pentru concesionarea suprafeței de 1161mp. teren situat în intravilanul Municipiului Ploiești.

 • -  prin scrisoare de garanție bancară, cu termen de valabilitate de 90 de zile.

 • -  la casieria Primăriei Municipiului Ploiești;

In vederea participării la procedura de licitație, se va constitui o, g^Snîie-d|zx\.. participare in suma de 838 euro.                            f

Garanția de participare se retumează ofertanților necâștigători, în fe§ne®|®zille *j lucratoare de la semnarea contractului de concesiune.                         /& /

Garanția de participare se pierde în următoarele situații:

- l.dacă ofertantul își retrage oferta în termenul de valabilitateafab^eiC

- 2.în cazul ofertantului câștigător, dacă acesta nu se prezintă în termen de 20 de zile de la data la care concedentul a informat ofertantul despre alegerea ofertei sale, pentru semnarea contractului de concesiune.

 • 2.9. Condițiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt:

 • 2.9.1. Condiții de siguranță în exploatare;

 • - satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale și creșteraea calității vieții,

 • - funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a instalațiilor edificate;

 • - aplicarea principiilor economiei de piață și ale liberei concurențe;

 • - protejarea domeniului public și punerea în valoare a acestuia;

 • - protecția și conservarea mediului natural și a celui construit, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • - protecția sănătății și igienei publice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

 • 3. CONDIȚIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE;

  • 3.1. Forma de concesionare se va realiza în conformitate cu prevederile din cuprinsul O.U.G.54/2006privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica respectiv prin Licitație deschisa cu oferte in plic sigilat.

  • 3.2. Cadrul legislativ de referința:

 • - Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

 • - O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare ;

 • - H.G. nr. 168/2007 privind Norma metodologica de aplicare a OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

 • - Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

La procedura pot participa persoane juridice romane cu participatiefde;făpitâlf^>^^. autohton, străin sau mixt, si care îndeplinesc condițiile de înscriere sfcdlificare^ solicitate prin documentația de atribuire .                          [L&           ț nj

Concesionarul este obligat sa procedeze la realizarea următoarelor investiții: ff !<} / realizarea a doua terenuri de tenis;           -

realizarea a doua terenuri de tenis;

 • -  realizarea sistematizării terenului,

 • -  realizarea acceselor necesare,

 • -  realizarea racordurilor și instalațiilor de utilități aferente.


Durata maximă de realizare a investițiilor va fi stabilită prin autorizația de construire, putându-se prelungi la cerere, conform prevederilor legale.

 • 4. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE.

Contract de concesiune încetează prin :

 • 4.1. înțelegerea părților, pentru motive întemeiate verificate și acceptate de concedent,sub condiția achitării de către concesionar, a redevenței și a altor obligații izvorâte din contract.

 • 4.2. La expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, prin act adițional,prelungirea acestuia.

 • 4.3. Răscumpărarea concesiunii de către concedent, prin hotărâre a acestuia, în cazul în care interesul național sau local o impune, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentelui, întocmidu-se o ducumentatie tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. In această situație nu se percep daune.

4.4 Rezilierea contractului intervine :

 • a) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin rezilierea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri (plata redevenței datorată pe perioada de timp rămasă până la finalizarea contractului) in sarcina concesionarului;


 • b) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilaterala de către concesionar, cu plata de despăgubiri (calculate la nivelul producției medii realizate în anii precedenți)in sarcina concedentului.

 • 4.5, Renunțare la concesiune din partea concesionarului fără plata unei despăgubiri, la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilități obiective a concesionarului de a exploata terenul (imposibilitate dovedită cu acte de concesionar și acceptată de concedent); în acest caz concesionarul va notifica concedentul, în termen de 15 zile de la constatarea situației intervenite, despre imposibilitatea obiectivă de realizare a activității. Imposibilitatea obiectiva de a exploata bunul poate fi invocată în cazul cînd concesionarul are o situație financiară precară, în cazul falimentului sau al dizolvării societății concesionare.

 • 4.6. Schimbarea destinației obiectului concesiunii după concesionare atrage rezilierea de drept a contractului de concesiune.

 • 4.7. Alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fara a adfe m^ere^bauzelor si condițiilor reglementate de lege.                                             L J

La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune bunurte^e(®p^t u^i/ate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum^^pa^^X^

 • a) bunurile de retur , așa cum au fost stabilite în caietul de sarcini, seVdOnțb^ce în posesia concedentului, gratuit și libere de orice sarcini- terenul in suprafața de 1161mp;

 • b) bunurile de preluare, așa cum au fost stabilite în caietul de sarcini vor fi dobândite de concedent de la concesionar contra unei sume de bani stabilite pe bază de evaluare întocmită de una din părți și însușită de cealaltă parte sau pe bază de raport de evaluare întocmit de un evaluator independent;

 • c) bunurile proprii, așa cum au fost stabilite în caietul de sarcini, vor rămâne în proprietatea și posesia concesionarului.

 • 5. CONTRACTUL DE CONCESIUNE ȘI EFECTELE ACESTUIA

  • 5.1.Contractul de concesiune va fi încheiat în formă scrisă.


Conținutul contractului de concesiune va fi prezentat în Documentația de atribuire. Contractul de concesiune va fi încheiat după împlinirea termenului de 20 de zile calendaristice de la data comunicării rezultatului licitației.

»

Contractul de concesiune va conține drepturile si obligații celor douaparti.

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de concesiune atrage pierderea garanției depusă pentru participarea la licitație.

în cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, licitația publică va fi anulată, iar concedentul va relua procedura de licitație publică, de la etapa publicării anunțului, în condițiile legii, Studiul de oportunitate și Caietul de sarcini păstrându-și valabilitatea.

Drepturile și obligațiile concesionarului și ale concedentului vor fi cele prevăzute în contractul de concesiune.


 • 6. FORMA DE CONTROL ȘI DE MONITORIZARE CERUTĂ DE CONCEDENT

6.1.Pe durata contractului de concesiune, concedentul are dreptul să verifice respectarea obligațiilor asumate de concesionar, să inspecteze bunurile, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității de exploatre a instalațiilor edificate.

Verificarea se va exercita cu notificarea prealabilă a concesionarului și în condițiile stabilite în contract.

 • 6.2. DISPOZIȚII FINALE

Concesionarul va permite libera circulație pe infrastructura de comunicație existenta si nou creata pe terenul concesionat


concesiune(pact comisoriu expres).

După adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a concesiunii terenului menționat se va transmite spre publicare anunțul de licitație cu cel puțin 20 de zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Toate obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației in vigoare pe parcursul derulării contractului de concesionare cad in sarcina concesionarului, motiv pentru care acesta va obține pe cheltuiala sa avize, acorduri si autorizații de funcționare pe care are obligația sa le respecte. Nerespectarea acestora atrage după sine sancționarea si/sau aplicarea de către factorii interesați de amenzi contravenționale.

Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se considera insusite de către ofertant.

DIRECTOR EXECUTIV Florin DETRACHE

întocmit

MT/2EX

CONTRACT DE CONCESIUNE

Nr................./.....................I. PĂRȚILE CONTRACTANTE


Intre Municipiul Ploiești prin Consiliul Local cu sediul in B-dul Republicii, nr.2, reprezentat prin Primar Iulian Badescu în calitate de concedent, pe de o parte,

si

................................................................................................,avand sediul principal in.........................................................................................................................................

...avand codul de înregistrare fiscala ................................. reprezentata prin

domnul/doamna ..............................................., CNP ........................................ in

calitate concesionar, pe de alta parte

în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată prin Legea nr. 22/2007 și cu respectarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 54/2006, aprobate de Hotararea Guvernului României nr. 168/2007 si Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr................/........................... s-a

încheiat prezentul contract de concesiune.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Art. 1. 1. Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea terenului, în suprafață de 1161m.p., aflat in domeniul public al Municipiului Ploiești nr. cadastral 4298, CF 135320, situat în Ploiești, Parcul Tineretului -Amplasament nr.2 - teren de tenis, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul contract

 • 2. Obiectivul concedentului este realizarea a 2 terenuri de tenis, in conformitate cu certificatul de urbanism nr. 327/02.04.2013, eliberat de Direcția Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești

 • 3. în derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • - bunurile de retur: terenul ce a făcut obiectul concesiunii impreuna cu toate utilitățile edilitare aduse in zona;

 • - bunurile proprii: totalitatea bunurilor aflate in proprietatea. Concesionarului sau realizate de Concesionar si care, la incetarea Contractului. de concesiune, raman in proprietatea acestuia.

 • - bunurile de preluare: bunurile utilizate de către concesionar pe perioada concesionării, care nu sunt bunuri de retur, dar pentru care concedentul își exprimă intenția de a le cumpăra la încetarea concesiunii, dacă este cazul si vor fi dobândite de concedent de la concesionar contra unei sume de bani stabilite pe bază de evaluare întocmită de una din părți și însușită de cealaltă parte sau pe bază de raport de evaluare întocmit de un evaluator independent.


 • III. TERMENUL

Art. 2. 1. Concesionarea se face pe o perioada de 49 ani, cu incepere de procesului-verbal de predare-primire, anexa nr.2 la prezentul contract de concesiune.

 • 2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa inițiala.

 • IV. REDEVENȚA


Art. 3.1. Valoare redeventei este de.....................

 • 2. Modalități de plată: in doua transe, respectiv pana pe data de 31 a luni martie a fiecărui an, respectiv data de 30 a lunii septembrie a fiecărui an si se datoreaza din momentul incheierii contractului de concesiune.

Pentru primul an redeventa se va plăti in prima luna după semnarea contractului.

Concesionarul are obligația sa se prezinte la sediul concedentului pentru a face dovada efectuării plătii redeventei.

Plata redeventei se va face in lei la cursul oficial al Băncii Naționale a României leu/euro din ziua efectuării plătii.

Daca pe parcursul derulări contractului de concesiune Romania va trece la o alta moneda de schimb, valoarea redeventei ramasa de plata se va converti corespunzător.

 • 3. Neplata redevenței in termenul prevăzut da dreptul concedentului sa pretindă penalitati in cuantum de 0,1 % din valoarea acesteia pe zi de întârziere, incepand din prima zi care urmeaza aceleia când suma a devenit exigibila.

Neplata redeventei pentru 2( doua ) transe consecutive duce la rezilierea de drept a contractului de concesiune, fara a fi necesara intervenția instanțelor judecătorești, (pact comisoriu expres), cat si la revenirea terenului la dispoziția concedentului fara nici o obligație a acestuia fata de concesionar.

Concesionarul ramane obligat la plata redeventei datorată până la retragerea concesiunii si a majorărilor de intârziere.

 • 4. Concesionarul se obliga sa achite anual si impozitul pe terenul concesionat conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. Redeventa obtinuta prin concesionarea terenului se face venit la bugetul local al Municipoiului Ploiești, Județul Prahova.

 • V. PLATA REDEVENȚEI

Art.4. Plata redeventei se face prin conturile:

Plata redevenței se face in contul Primăriei Municipi R039TREZ52121300205XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești.

-contul concesionarului este nr............................................................. deschis la

 • VI. DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile concesionarului

Art. 5. 1. Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul prezentului contract de concesiune.


 • 2. Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunului care face obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de parti prin contractul de concesiune;

 • 3. Concesionarul are dreptul de a construi 2 terenuri de tenis si construcții conexe activitatii propuse, cu asigurarea calității, siguranței și stabilității construcției;

 • 4. Concesionarul are dreptul de a realiza modificări, completări ale construcției în condițiile în care cerințele urbanistice o impun.

Drepturile concedentului

Art. 6. 1. Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • 2. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă concesionarului.


 • 3. Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

VIL OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Obligațiile concesionarului

Art. 7. 1. Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a terenului care face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent;

 • 2. Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii;

 • 3. Concesionarul nu poate subconcesiona terenul ce face obiectul concesiunii;

 • 4. Concesionarul este obligat să plătească redevența la termenele prevăzute prin contract;

 • 5. Concesionarul este obligat să realizeze următoarele:


 • a. bunurile aduse ca investiții vor fi realizate numai după obținefe^afitorizațief de construire, solicitată pe cheltuiala sa, eliberată de Municipiul Plp^știj^ Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, conform prevederilor Legii m.50/1991g&publicată, c&l obligativitatea începerii lucrărilor la obiectivul de investiție în termen c le^l.2' Junf d£& data semnării contractului de concesiune;

 • b. să pună la dispoziția organelor de control toate informațiile solicitate;

 • 6. Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunului, prevederile legale în vigoare privind normele de aparare împotriva incendiilor, siguranța în exploatare, protecția mediului, folosirea și conservarea patrimoniului;

 • 7. Concesionarul este obligat să restituie concedentului în deplină proprietate, la încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, bunurile de retur, libere de orice sarcini, în mod gratuit;

 • 8. în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune

concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție o suma de..................Euro,

platibili in lei la cursul oficial al Băncii Naționale a. României leu/euro din ziua efectuării plătii, reprezentând o cota-parte din suma datorată concedentului. Concesionarul este obligat sa faca dovada plătii garanției către concedent in termenul stabilit mai sus. Contul pentru garanție este R023TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria Ploiești. Nerespectarea termenului stabilit pentru depunerea garanției constituie contravenție si se sancționează in conformitate cu legislația in vigoare.

 • 9. în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării obiectivului, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în termen de 30 de zile de la cunoașterea și apariția cauzei, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității exploatării bunului.

 • 10. Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului, în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art.6 alin.(3) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

 • 11. Concesionarul are obligația să declare contractul de concesiune, cu toate modificările și. completările ulterioare la Serviciul Public Finanțe Locale, în vederea achitării impozitului pe clădiri, taxei (stabilite în. condiții similare impozitului) pe teren și celorlalte obligații la bugetul. local stabilite prin lege, în cazul în care legislația o impune.

 • 12.  Alte clauze:

 • - Taxele și impozitele legale, precum și utilitățile consumate sunt în sarcina concesionarului;

 • - Taxa pe teren intra in sarcina fiscala a-concesionarului;

 • - în cazul în care concesionarul ocazionează pagube concedentului sau agenților furnizori de utilități, concesionarul, se obligă să suporte toate consecințele de ordin material sau de altă natură.

Obligațiile concedentului

Art.8. 1. Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • 2.  Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;


 • 3. Concedentul este obligat să notifice concesionarului împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Art.9. 1. Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului; despăgubire ce se va stabili pe baza unei documentații tehnico - economice întocmite de către concedent.

 • c) în cazul apariției unei cauze de utilitate publică după o dreapta și prealabilă despăgubire a concesionarului.

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, despăgubire ce se va stabili în funcție de prevederile legale în vigoare la data aplicării acestei sancțiuni;

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • f) în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a exploata bunul concesionat, prin renunțare, fără plată unei despăgubiri;

 • g) Neplata redeventei pentru 2( doua ) transe consecutive duce la rezilierea de drept a contractului de concesiune, fara a fi necesara intervenția instanțelor judecătorești (pact comisoriu expres), cat si la revenirea terenului la dispoziția concedentului fara nici o obligație a acestuia fata de concesionar.

 • h) alte cauze de incetare a acontractului de concesiune, fara a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglemntate de lege.

2. La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) bunuri de retur : la Consiliul Local al municipiului Ploiești;

 • b) bunuri proprii: în proprietatea concesionarului.

 • c)  bunurile de preluare: bunurile utilizate de către concesionar pe perioada concesionării, care nu sunt bunuri de retur, dar pentru care concedentul își exprimă intenția de a le cumpăra la încetarea concesiunii, dacă este cazul si vor fi dobândite de concedent de la concesionar contra unei sume de bani stabilite pe bază de evaluare întocmită de una din părți și însușită de cealaltă parte sau pe bază de raport de evaluare întocmit de un evaluator independent.

IX. CLAUZE CONTRACTUALE REFERITOARE LA ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE CONCEDEN          ~

r ȘI CONGES10NAR in vigoate|m materie' de;?.

7Z

-¥>>■Art.10. Responsabilitatea pentru incalcarea dispozițiilor legale protecție a mediului revine in totalitate concesionarului;

 • X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 11.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 2. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii, cu cerința notificării scrise prealabil în termen de 5 zile de la apariția cauzei de forța majoră.

 • 3. Cazul fortuit exonerează de răspundere partea care îl invocă, cu condiția notificării scrise în termen de 3 zile de la producere, cumulat cu condiția confirmării de către cealaltă parte a existenței sau inexistenței cazului fortuit.

în caz de neconfirmare, partea care a invocat urmează să răspundă pentru prejudiciul cauzat, în condițiile legii.

 • XI.  LITIGII

Art. 12. Litigiile de orice fel. ce decurg din exercitarea prezentului contract de concesiune, dacă nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, sunt de competența instanței judecătorești conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu completările si modificările ulterioare..                       ..   .

 • XII. ALTE CLAUZE

Art. 13. Contractul de concesiune privind terenul în cauză va fi înregistrat de către concesionar în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile calendaristice de la data încheierii lui.

 • XIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 14. Modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părților, prin act adițional.

Art. 15. Prezentul contract intră în vigoare și iși produce efectele sale juridice la data semnării acestuia de către părțile contractante .

 • XIV. DEFINIȚII

Prin forță majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare extremă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

Prin caz fortuit se înțelege acea împrejurare care a interveni producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului întrunește caracteristicile forței majore.


Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în 2 exemplare^^vX

Concedent, Municipiul Ploiești Primar, Iulian Badescu

ConcesionarDirecția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte Director Executiv, Iulia Alexandru

Direcția Economic Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu

Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv, Florin Petrache


Proces verbal de predare-primire încheiat astazi_______________

Anexa nr.2 la contractul de concesiune nr.Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul. Republicii nr.2, județul Prahova, in calitate de proprietar, concedent si reprezentat in teritoriu, prin ______________________________________________________________din cadrul Direcției de Gestiune Patrimoniu

si

......................................................................................................... avand sediul principal

in.........................................................................................................................................

.................., avand codul de înregistrare, fiscala.................................reprezentata prin domnul/doamna ..............................................., CNP ........................................ in

calitate concesionar,

am procedat la predarea - primirea terenului in suprafață de 1161m.p., aflat in domeniul public al Municipiului Ploiești, situat în Ploiești, Parcul Tineretului -Amplasament nr.2 - teren de tenis

Terenul este identificat conform planului de situație ce face parte integranta din contractul de concesiune nr./________________.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

O

Am predat,

Am preluat, .

Reprezentant Concedent,

Concesionari,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICIICATRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1161 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Ploiești în Parcul Tineretului

și a emis:

Data:             _______


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1161mp, aflat în domeniul public al Municipiului Ploiești în Parcul Tineretului

a emis:      a ,                      r


SECRETAR, Cristian Ganea

Data:  2^
ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 301622 din ________________

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. ________327________Din: 0 2. APR, 2013 ■


In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT: CONCESIOANARE TEREN

Ca urmare cererii adresate de _____________________MUNICIPIUL PLOIEȘTI____________________

cu domiciliul\sediul in județul___________PRAHOVA___________r localitatea_____________PLOIEȘTI

satul__________________________z__________________________, sectorul____z----, cod postai

strada                 B-DL REPUBLICII                .nr.______2__bL______________z______________

--- — —---» ’ 3 sr..                et.             ap. -      , tel/fex_________________:, e-mail________________-

înregistrata la nr. __________301622__________ din        22-03-2013


Pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satul _________________________-_________________________, sectorul ~ cod postai:______________z

strada__________ZONA PARC OLIMPIA__________, nr. F.N. EL________________z

sc. " et.       ap.        sau identificat prin:    PARC TINERETULUI - AMPLASAMENTULNR 2

in temeiul reglementarilor documentației de urbanismnr. ____________209___________/________1999

fara       PUG       aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 209/1999

in temeiul reglementarilor documentației de urbanismnr. ___________________________/

fa-73       PUZ       aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 340 / 29.09.2010 privind aprobarea Planului

Urbanistic Zonal - Consolidare, mansardare si extindere Sala Sporturilor Olimpia si amenajare pista de alergări amatori in Parcul Tineretului Ploiești. -termen de valabilitate 5 ani

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL J URIDIC


Terenul (amplasamentul nr.2-teren de tenis) este situat in intravilanul municipiului Ploiești si face parte din domeniul public al municipiului dat in administrarea S.GU. (fost ADPP) conform Extras de Carte Funciara pentru Informare nr. 14490/2013.

ConformHCLnr. 340/2010, pentru aprobare PUZ, - "Consolidare, mansardare si extindere Sala Sporturilor Olimpia si Amenajare pista de alergări amatori in Parcul Tineretului Ploiești", interdicția de construire impusa, prin PUGsi RLU, pentru zona respectiva, a fost ridicata.

 • 2. RUGINIUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului, conformplan B.C.F., vizat: CC - curti-constructii

Folosința actuala a terenului, conform planului intocmit de SCTheotop: CS - TERENURI DE SPORT

Destinația stabilita prin PUZ:             r

P - zona de parcuri, recreere, sport, perdele de protecție

PP - parcuri

-funcțiunea dominanta: zona spatii verzi compusa din parcuri, amenajari pentru activitati sportive, plantații de protecție; zone de agrement, reamenajari urbane;

-funcțiunile complementare: construcții cu funcțiuni complementare funcțiunii dominante pentru activitati specifice: chioșcuri, umbrare, platforme si locuri de joaca, terenuri de joc si sport in aer liber sau acoperite; construcții anexe.

Terenul se incadreaza in zona valorica B, conformHCLnr. 202/2012

 • 3. REGIMUL TEHNIC


  întocmit: CONSTANTINMIHAELA LAVINIA - CONSILIER, 27-03-2013 Verificai: CHIROIUDANIELA-OCTAVIA - SEF SERVICIU


ۥ


UTR-V-7;

POT 3,00%, CUT 0,05 (conform PUZ aprobat), indicatori stabiliri luând in calcul intraga suprafața a parcului, 2^ mp. conform acte;

-suprafața teren =1161 mp

-accesul la amplasament se realizează prin alei carosabile sipietonale din incinta parcului

-parcela construîbila (d.p.d.v. al dimensiunilor terenului)

-inaltimea construcțiilor pentru construcțiile existente se va menține regimul de înălțime actual; H maxpentru construcții aferente parcurilor 10 meu respectare CUT maxadmis

 • - orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distante % minime de 60 de cm fata de linia de hotar (conform noului cod civil), orice derogare de la distanta minima se poate face'1' prin acordul pârtilor exprimat printr-un înscris autentic.

Utilizări permise:

 • - amenajari de parcuri si scuaruri; amenajari pentru sport, recreere, odihna, promenada, inclusiv dotări aferente; plantatiipe aliniament si de protecție intre zone funcționale incompatibile si pentru utilizarea zonelor de protecție a rețelelor majore;

Utilizări interzise:

 • - orice alta funcțiune atat in zonele verzi existente, cat si in cele prevăzute prin reglementari;

Conform O.U.G. nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea OUG195/2005 privind protecția mediului art.I.alin.l. Art.71 se modifica siva avea următorul cuprins :

,Art.71 - (1) Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora.

(2) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin.(l) sunt lovite de nulitate absoluta.”


Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

OPERAȚIUNI NOTARIALE PRIVIND CIRCULAȚIA IMOBILIARA - CONCESIONARE - TEREN

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZAȚIE DE DES FIINȚARE SI NU CONFERĂ DREPTUL DEA EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

 • 4. OBETGATIT ALE TITULARULUI CEI<TIEICATULUI DE URB ANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protecția mediului: AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI, str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 nun. PLOIEȘTI jud. Prahova

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CEsi prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri siprograrre in legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de utbanismse comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executam lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, Centralizării opțiunilor publicului si al fbnmlarii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:


După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului

In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice-competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizareAexecutarii lucrărilor de construcții.

întocmit: CONSTANTINMIHAELA LAVINIA - CONSILIER, 27-03-2013

Verificat: CHIROIUDANIELĂ-OCTAVIA - SEFSERVICIU r fi ,