Hotărârea nr. 164/2013

Hotãrârea nr. 164 referitoare la modificarea Hoărârii Consiliului Local nr. 323/2012 privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, din unităţile de învaţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA consJliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 164 referitoare la modificarea Hoărârii Consiliului Local nr. 323/2012 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Iulian Badescu și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică,Juridic-Contencios, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 323/2012 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești;

A

In conformitate cu reglementările Legii educației naționale nr. 1/2011, secțiunea a 2 a, art. 96, alin. (5), art. 61, alin. (1), (2), în conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), (2), (4), și art. 102 din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2012-2013, Hotărârii nr. 225/2012 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2012-2013 si adresei nr. 1146/2012 a Inspectoratului Școlar General Prahova, privind emiterea avizului conform pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2012-2013;

A

In baza Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4925/2005 și a strategiei descentralizării învățământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în ședința de Guvern din 20 decembrie 2005, modificată prin Ordinul nr. 4106/11.06.2010;

A

In temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 323/2012, în sensul înlocuirii domnului POPA

CONSTANTIN cu domnul SOCOLEANU RADU MARCEL în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular a Colegiului „Spiru Haret” și înlocuirii domnului SOCOLEANU RADU MARCEL cu domnul POPA CONSTANTIN în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat a Școala Gimnaziala "George Coșbuc".

Art.3 Direcția Tehnic Investiții, prin Compartimentul Monitorizare, Consumuri Creșe, Grădinițe, Școli, Spitale, Culte, Cultură va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hoărârii Consiliului Local nr. 323/2012 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 323/2012 a fost aprobată repartizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești.Prezența consilierului local în consiliul de administrație a acestor unități se justifică prin statutul de interfață între autoritatea locală și școală, ca entitate educațională.

îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă continuă din partea școlii, în baza propunerilor consiliului de administrație. Legătura permanentă dintre școală și Consiliul Local, prin intermediul consilierului local permite elaborarea de hotărâri care să asigure calitatea procesului instructiv-educativ.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune înlocuirea a doi consilieri, la solicitarea domnilor consilieri Popa Constantin si Socoleanu Radu Marcel, în Consiliile de Administrație și în Comisiiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat la Școala Gimnaziala "George Coșbuc"și Colegiul Național „Spiru Haret”.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, C

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hoărârii Consiliului Local nr. 323/2012 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești

Consiliul de Administrație al unității de învățământ preuniversitar își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările Legii educației naționale nr. 1/2011.

Conform reglementarilor de organizare și funcționare al Unițătilor de învățământ preuniversitare, art. 33(1), consiliul de administrație este format, potrivit legii, din 9-15 membrii, între care:

  • a) directorul unității de învățământ;

  • b) directorii adjuncți;

  • c) l-5 reprezentanți ai cadrelor didactice, aleși de consiliul profesoral;

  • d) contabil/contabil-șef, dacă exista la nivelul unității școlare;

  • e) reprezentanți ai autorității publice locale, ai asociației de părinți, ai elevilor din clasele a IX-a - a Xll-a/a XlII-a, ai agenților economici (în mod obligatoriu pentru învățământul profesional și tehnic), precum și ai instituțiilor și organizațiilor comunității locale;

  • - personalul didactic de predare și de instruire practica, care face parte din consiliul de administrație, este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalți membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calități manageriale și performanțe profesionale deosebite;

  • - președintele consiliului de administrație este directorul unității de învățământ;

  • - la. ședințele consiliului de administrație participa fără drept de vot, cu statut de observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din unitatea de învățământ. Punctul de vedere al liderului sindical se menționează în procesul-verbal al ședinței;

  • - președintele consiliului de administrație invita în scris, cu 48 de ore înainte de data ședinței, membrii consiliului de administrație și observatorii, care nu fac parte din personalul școlii;

  • - președintele consiliului de administrație numește prin decizie secretarul consiliului de administrație, care are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului de administrație;

§ ÎW

- la sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului de administrație toți nfe^briigsM dacă exista, au obligația sa semneze procesul-verbal, încheiat Președintele consiliului de administrație răspunde de acest lucru. L^^f de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor ședinței

ului


respective.

în învățământul particular si confesional, în componența consiliului de administrație sunt incluși și reprezentanți ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori. In unitățile pentru învățământul general obligatoriu, consiliul de administrație cuprinde și un reprezentant al consiliului local.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 323/2012 a fost aprobată repartizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești.

Prin preyentul proiect de hotărâre se propune inlocuirea domnului POPA CONSTANTIN cu domnul SOCOLEANU RADU MARCEL în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular a Colegiului „Spiru Haret” și înlocuirea domnului SOCOLEANU RADU MARCEL cu domnul POPA CONSTANTIN în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat a Școala Gimnaziala "George Coșbuc".

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 323/2012 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești

și a emis:PREȘEDINTE,

Iolanda Băzăvan


SECRETAR,

Cristian Dumitru

Data: