Hotărârea nr. 163/2013

Hotãrârea nr. 163 privind aprobarea înfiinţării Centrului Creşe din municipiul Ploieşti

HOTĂRÂREA NR. 163 privind aprobarea înființării Centrului Creșe din municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești Iulian Badescu si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune infiintarea Centrului Crese din municipiul Ploiești, instituție publică cu personalitate juridică;

având în vedere prevederile H.G. nr. 1252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

în baza prevederilor Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, actualizată;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Aprobă înființarea Centrului Creșe din municipiul Ploiești, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Ploiești, începând cu data de 01.05.2013.

(2) Centrul Creșe are sediul în Ploiești, strada General Eremia Grigorescu nr. 11 și are în subordine: Cresa nr. 10 cu sediul în str. Raristei nr. 62B, Cresa nr.23 cu sediu în Aleea Rasnovenilor nr. 46, Cresa nr. 39 cu sediul în strada General Eremia Grigorescu nr. 11, Cresa nr. 40 cu sediu în str. Anotimpului nr. 1, Cresa nr. 49 cu sediul în Aleea Arinului nr.2 si Cresa Upetrom cu sediul în Piața 1 Decembrie 1918 nr.l.

Art.2. Aprobă structura organizatorică prin organigramă și stat de funcții, numărul de personal conform normativului de personal și Regulamentul intern al Centrului Creșe, conform anexelor nr. 1 - nr. 4 ce fac parte din prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Preluarea personalului existent din cadrul Grădiniței nr. 23 și restului de buget de executat se face începând cu data de 01.06.2013, iar predarea - primirea între instituții se face până la data de 30.06.2013.

Art.4. Aprobă exercitarea funcției de ordonator terțiar de credite a directorului/șef Centru Creșe.

A

Art.5. începând cu data de 01.06.2013, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.225/31.05.2012 și anexa nr. 41 CREȘE la Hotărârea Consiliului Local nr.138/08.04.2013 se modifică în mod corespunzător.

Art.6. Grădinița nr.23, Centrul Creșe nou înființat, Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte va duce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului Creșe din municipiul Ploiești

Potrivit prevederilor art.l din Legea nr.263/2007, actualizată, creșele se înființează, se organizează și funcționează ca centre cu program de lucru zilnic sau săptămânal, în sistem public ori privat, iar creșele în sistem public se înființează prin hotărâre a consiliului local, în subordinea acestuia, ca unități cu sau fără personalitate juridică.

Pentru asigurarea programului de educație timpurie a copiilor, creșele organizate în sistem public au obligația să se reorganizeze în termen de 6 luni de la aprobarea normelor metodologice de aplicare, conform prevederilor art.l9, alin.l la Legea nr.263/2007, actualizată.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1252/12.12.2012 s-a aprobat Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, iar potrivit art.47 din Metodologie, numărul de personal și funcțiile pentru creșe se stabilesc conform normativului aprobat conform anexei nr.lb.

Pentru bunul mers al activitatii si pentru o mai bună coordonare a creșelor, se propune înființarea Centrului Crese, cu personalitate juridică cu sediul în Ploiești, strada General Eremia Grigorescu nr. 11 având în subordine : Cresa nr. 10 cu sediul în str. Raristei nr. 62B, Cresa nr.23 cu sediu în Aleea Rasnovenilor nr.46, Cresa nr.39 cu sediul în strada General Eremia Grigorescu nr.l 1, Cresa nr.40 cu sediul în str. Anotimpului nr. 1, Cresa nr.49 cu sediul în Aleea Arinului nr.2 si Cresa Upetrom cu sediul în Piața 1 Decembrie 1918 nr.l.

Menționăm că Centrul Creșe nou înființat va funcționa cu personalul existent preluat de la Grădinița nr.23 și va dispune de același buget aprobat pentru anul 2013.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR,

TUETAN BĂDESCU


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului Crese din municipiul Ploiești

Potrivit prevederilor art.12 din Legea nr.263/2007, actualizată, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal pentru creșe se aprobă prin hotărâre a consiliului local, iar conform prevederilor art.19 din aceeași lege, creșele au obligația să se reorganizeze în termen de 6 luni de la aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

Astfel prin Hotărârea Guvernului nr.1252/12.12.2012 s-a aprobat Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.

Pentru bunul mers al activității și pentru o mai bună coordonare a creșelor, se propune înființarea Centrului Creșe, cu personalitate juridică cu sediul în Ploiești, strada General Eremia Grigorescu nr. 11, având în subordine : Creșa nr.10 cu sediul în strada Raristei nr. 62B, Creșa nr.23 cu sediu în Aleea Rasnovenilor nr.46, Creșa nr.39 cu sediul în strada General Eremia Grigorescu nr.l 1, Creșa nr.40 cu sediul în strada Anotimpului nr.l, Creșa nr.49 cu sediul în Aleea Arinului nr.2 și Creșa Upetrom cu sediul în Piața 1 Decembrie 1918 nr.l.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. nr.225/31.05.2012 a fost aprobată rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești propuse sa funcționeze in anul școlar 2012-2013, iar potrivit anexei nr.2 preluarea creșelor a fost făcută de către Grădinița nr.23, care a avut aprobat numai pentru funcționarea creșelor 131 de posturi din care 119 sunt ocupate, iar 12 posturi sunt vacante .

Potrivit prevederilor art.ll din Metodologie, pentru asigurarea continuității și unității de cerințe în activitatea de educație timpurie, creșele sunt coordonate metodologic de unitățile de învățământ cu personalitate juridică desemnate de inspectoratul școlar județean.

Pentru anul școlar 2012-2013 inspectoratul școlar județean nu a desemnat unitățile de învățământ cu personalitate juridică pentru coordonarea metodologică a creșelor ce funcționau în cadrul Grădiniței nr.23, deoarece obligativitatea înființării funcției didactice de educator puericultor se face conform prevederilor H.G. nr.1252/2012.

în conformitate cu prevederile art.43 din Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, activitatea unităților în care se oferă servicii de educație antepreșcolară se organizează în baza metodologiei și a regulamentului intern, aprobat de către autoritatea administrației publice locale în subordinea căreia funcționează.

Conform prevederilor art.15 din Metodologie, în unitățile care oferă servicii de educație timpurie se recomandă următoarea modalitate de organizare:

 • -  grupa mică - copii până la 1 an;

 • -  grupa mijlocie - copii de 1 -2 ani;

 • -  grupa mare - copii de 2 - 3 ani.


Art.44 alin.l din Metodologie reglementează structura oțj£©tj£i personalului din creșe ca unități în care se oferă servicii de ecucatie ai^e care este formata din:

 • a) personal de conducere: director/sef de centru;

 • b) personal didactic: educator-puericultor;

 • c) personal de specialitate: asistent medical;

 • d) personal nedidactic: administrator, bucatar, contabil, ajutor de bucatar, ingrijitoare.

Prin alin.2 al aceluiași articol, structura orientativă a personalului din grădinițe și centre de zi, ca unități de educație antepreșcolară, este stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu obligativitatea respectării prevederilor metodologiei în ceea ce privește personalul didactic: educator-puericultor.

Pentru dimensionarea corectă a numărului de posturi nou înființate de educator puericultor se face normare dublă, astfel:

 • a) conform art.16 din Metodologie, numărul copiilor la grupa de antepreșcolari este în medie de 7 copii, dar nu mai puțin de 5 copii și nu mai mult de 9 copii, iar raportul adult/copil în unitățile care oferă servicii de educație timpurie și mărimea maximă a grupei se stabilește conform anexei nr.la la Metodologie, respectiv :

 • -  grupa mică - copii până la 1 an - raport adult/copii pe tură : 1/4;

 • -  grupa mijlocie - copii de 1 -2 ani - raport adult/copii pe tură : 1/5;

 • -  grupa mare - copii de 2 - 3 ani - raport adult/copii pe tură: 1/6.

 • b) conform art.47 din Metodologie, numărul de personal și funcțiile pentru creșe se stabilesc conform normativului aprobat prin anexa nr.lb la Metodologie, pentru funcția de educator -puericultor fiind de 1 pe tură, la nivel de grupă.

Astfel în funcție de numărul de copii înscriși sunt stabilite numărul de posturi

de educatori puericultori după cum urmează :

Nr crt.

Denumire Creșă

Nr. posturi Stabilite conform normativ anexa nr.la

Nr. posturi stabilite conform normativ anexa nr.lb

Nr. posturi de educatori puericultori propuse a fi înființate, dar nebugetate

1

Creșa nr. 10

14

12

12

2

Creșa nr.23

15

10

10

3

Creșa nr. 3 9

23

18

18

4

Creșa nr.40

20

16

16

5

Creșa nr.49

24

18

18

6

Creșa UPETROM

21

18

18

Total

117

92

92

Menționăm că deși se înființează 92 de posturi de educator - puericultor, aceste posturi nu pot fi ocupate, deci nici bugetate, deoarece :

 • -  potrivit prevederilor O.G. nr.34/2009, actualizată, ocuparea posturilor vacante este suspendată până la data de 01.01.2014;

 • -  nivelul maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2013 repartizat unității administrativ teritoriale prin Decizia Directorului executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice nr.99/01.03.2013 nu permite angajarea unor cheltuieli suplimentare celor existente.


Potrivit art.47 din Metodologia de organizare și funcționare a creftl unități de educație timpurie antepreșcolară, numărul de personal și fufy^pl creșe se stabilesc conform normativului aprobat prin anexa nr.lb la

Astfel în funcție de numărul de copii înscriși sunt stabilite numărul de'posturi

după cum urmează:

Nr crt.

Denumire Creșă

Personal existent care va fi preluat

Nr. posturi aprobate actual

Nr. posturi propuse conform normativ, anexa nr.lb

Nr. posturi de educatori puericultori înființate, dar nebugetate

1

Creșa nr.10

14

14

17

12

2

Creșa nr.23

16

17

17

10

3

Creșa nr.39

27

30

25

18

4

Creșa nr.40

19

21

21

16

5

Creșa nr.49

22

24

24

18

6

Creșa UPETROM

21

25

25

18

Total

119

131

129

92

Conform situației prezentate mai sus propunem aprobarea numărului de 221 posturi conform normării, din care 129 posturi aprobate conform normativului (față de 131 aprobate actual) și 92 posturi de educator - puericultor nou înființate, dar care nu pot fi bugetate.

Centru Creșe va funcționa cu doar 119 posturi ocupate care se preiau de la Grădiniță nr.23 pe funcțiile stabilite conform normativului și care sunt bugetate potrivit prevederilor anexei nr.41 la Hotărârea Consiliului Local nr. 13 8/08.04.2013 prin care a fost aprobat bugetul pentru creșe și preluate conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

Categoriile de personal propuse pentru Centrul Creșe pe număr de posturi sunt:

Denumire categorie

Nr. posturi aprobate

Nr, posturi ocupate

Nr, posturi preluate

Nr, posturi bugetate

Director/sef centru

1

1

1

1

Contabil

1

1

1

1

Administrator

6

4

4

4

Medic

2

1

1

1

Asistent medical

15

15

15

15

Bucatar

6

6

6

6

Ajutor bucatar

6

0

0

0

îngrijitor

92

91

91

91

Total normat

129

119

119

119

Educator-puericultor

92

0

0

0

Total normat

221

119

119

119


Toate cheltuielile de întreținere și funcționare a unităților H antepreșcolar sunt prevăzute la capitolul bugetar, altul decât cel a învățământ preuniversitar și anume „asigurăriși asistență socială”.

Organizarea și coordonarea activității creșelor se asigură de către un director/șef centru care exercită și funcția de ordonator terțiar de credite.

Având în vedere că bugetul de venituri și cheltuieli al creșelor a fost aprobat prin anexa nr.41 CREȘE al Hotărârii Consiliului Local nr. 138/08.04.2013 separat față de bugetul Grădinița nr.23 propunem funcționarea Centrului Creșe prin preluarea restului de buget de executat, începând cu data de 01.06.2013.

Predarea - primirea între instituții se face până la data de 30.06.2013.

Astfel propunem spre aprobare structura organizatorică prin organigramă și stat de funcții, numărul de personal conform normativului de personal și Regulamentul intern al Centrului Creșe, conform anexelor nr.l- nr.4 ce fac parte din prevederile prezentei hotărâri.

Menționăm că Centrul Creșe nou înființat va funcționa în sediile existente, cu bugetul și personalul existent preluat de la Grădinița nr.23.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Direcția Administrație Publică

Juridic -Contencios, Contracte

Director Executiv,

Direcția Tehnic Investiții

Director executiv adjunct

Crăciun Mihaela MădălinaDirecția Economică

Director executiv

Crăciunoiu Nicrflteta


Șef serviciu Resurse Umane, Organizare,

Ad-tiv, Protecție Civilă și Protecția Muncii

Angelescu Âna - Daniela

22 APR 2013


CONDUCERE - SEF CENTRU :

EXECUȚIE - din care:

 • - Contabil :

 • - Medici :

 • - Asistent medical: 15

 • - Administrator :

 • - Bucatar :

 • - Ajutor bucatar :

 • - îngrijitor :


Anexa nr.2 la H.C.L.nr.


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt. |

Denumire funcție

Conducere

U

I Personal contractual de conducere |

Sef centru (director)

Personal

comun

2

Personal contractual de execuție

Contabil

3

Personal contractual de execuție

Medic

4

Personal contractual de execuție

Medic

Cresa UPETROM

5

1

Personal contractual de execuție

Administrator

6

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

7

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

8

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

9

5

Personal contractual de execuție

Bu catar

10

6

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

11

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

12

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

13

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

14

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

15

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

16

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

17

13

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

18

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

19

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

20

16

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

21

17

Personal contractual de execuție

îngrijitor

22

18

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

23

19

Personal contractual de execuție

îngrijitor

24

20

Personal contractual de execuție

îngrijitor

25

21

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

26

22

Personal contractual de execuție

îngrijitor

27

23

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

28

24

Personal contractual de execuție

îngrijitor

Cresa nr.23

29

1

Personal contractual de execuție

Administrator

30

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

31

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

32

4

Personal contractual de execuție

Bucatar

33

5

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

34

6

Personal contractual de execuție

îngrijitor

35

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

36

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

37

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

38

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

39

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

40

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

41

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

42

14

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

43

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

Cresa Nord nr.49

44

1

Personal contractual de execuție

Administrator

45

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

46

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

47

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

48

5

Personal contractual de execuție

Bucatar

49

6

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

50

7

Personal contractual de execuție

îngrijitorNr. crt.

Denumire funcție

51

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

52

9

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

53

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

54

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

55

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

56

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

57

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

58

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

59

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

60

17

Personal contractual de execuție

îngrijitor

61

18

Personal contractual de execuție

îngrijitor

62

19

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

63

20

Personal contractual de execuție

îngrijitor

64

21

Personal contractual de execuție

îngrijitor

65

22

Personal contractual de execuție

îngrijitor

66

23

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

67

24

Personal contractual de execuție

îngrijitor

Cresa nr.10

68

1

Personal contractual de execuție

Administrator

69

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

70

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

71

4

Personal contractual de execuție

Bucatar

72

5

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

73

6

Personal contractual de execuție

îngrijitor

74

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

75

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

76

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

77

10

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

78

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

79

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

80

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

81

14

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

82

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

83

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

84

17

Personal contractual de execuție

îngrijitor

Cresa nr.39

85

1

Personal contractual de execuție

Administrator

86

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

87

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

88

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

89

5

Personal contractual de execuție

Bucatar

90

6

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

91

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

92

8

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

93

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

94

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

95

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

96

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

97

13

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

98

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

99

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

100

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

101

17

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

102

18

Personal contractual de execuție

îngrijitor

103

19

Personal contractual de execuție

îngrijitor

104

20

Personal contractual de execuție

îngrijitor

105

21

Personal contractual de execuție

îngrijitor

106

22

Personal contractual de execuție

îngrijitor

107

23

Personal contractual de execuție

îngrijitor

108

24

Personal contractual de execuție

îngrijitorNr. crt. |                          Denumire funcție

eres;

i nr.40

109

1

Personal contractual de execuție

Administrator

110

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

111

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

112

4

Personal contractual de execuție

Bu catar

113

5

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

114

6

Personal contractual de execuție

îngrijitor

115

7

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

116

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

117

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

118

10

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

119

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

120

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

121

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

122

14

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

123

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

124

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

125

17

Personal contractual de execuție

îngrijitor

126

18

Personal contractual de execuție

îngrijitor

127

19

Personal contractual de execuție

îngrijitor

128

20

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

129

21

Personal contractual de execuție

îngrijitorDenumire

Normativ .

• Propus

Cresa UPETROM

Cresa nr.23

Cresa Nord nr.49

Crasa nr'.ÎO

Cresa nr.39

-Crasa nr.40

existent copii-

existent paturi/ grupe***

propus grupe

existent copii

existent paturi/ grupe"*

propus grupe

existent copii

existent paturi/ grupe"*

propus grupe

existent . copii

existent paturi/ grupe***

propus grupe

existent ■ copii ■

existent paturi/ grupe***

propus grupe

existent copii

existent paturi/ grupe***

propus 9 rupe

Sugari (grupa mica)

7/grupa

10-12/grupa

34

80 paturi 74 grupe .

3

16

40 paturi / 2 grupe ■

2

30

80 paturi / 4 grupe

3

6

40 paturi / 2 grupe:

■1

15

cy *•' Q.

E o

'C

cn cx

o «9

2

53

60 paturi / 3 grupe' ■

5

Copii.de 1-2 ani (grupa mijlocie)

9/grupa

1(£l5/grupa

67

‘ 4<’

’ ’ 52

3

60

4

■ 40

3 .

62

■4 .

■-17

1

Copii de 2-3 ani (grupa mare)

9/grupa

10-15/grupa

20

2

26

2

26

2

43

3

20'

2

Prezenta copii • medie zilnica

78

37

69

39

70

59

Total copil înscris!

587

121

9

68

5

116

9

72

6

120

9

90

8

Normare conform art.16 si anexa nr.1a Ia Metodologie

Educator-puericultor

Grupe

Raport adult/copti pe tura

Nr, Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr.

Copii

Nr posturi normate

grupa mica

1/4.

34

4

16

4

30.

8

6

2

15

4

53

13

grupa mijlocie

1/5.

67

13

52

10

60

12

40

8

62

12

17

3

grupa mare

1/6.

20

3

0

26

4

26

4

43

7

20

3

Total

117

121

21

68

15

116

24

72

14

120

23

90

20

Normare conform art.47 si anexa nr.1b la Metodologie

Director/sef centru

1 /unitate

1

Contabil

1

Administrator*

1/2/ unitate

6

1

1

1

1

1

1

Medic**

1/4 unitate

2

Asistent medical

1/tura la nivel de unitate*

15

3

2

3

2

3

2

Bucatar

1/unitate

6

1

1

1

1

1

1

Ajutor bucatar

1/unitate

1

1

1

""f.......

1

1

Total personal nomnat/unitate

37

6

5

6

5

6

5

Educator-puericultor

1/tura la nivel de grupa

92

18

10

18

12

18

16

îngrijitor

1/tura la nivel de grupa

92

18

10

18

12

18

16

Total personal normat/grupa

184

36

20

36

24

36

32

Total normat din care:

221

42

25

42

29

42

37

Educator-puericultor -nebugetate

92

18

10

18

12

18

16

Total normate

129

24

15

24

17

24

21

* Administrator - modificare legislație din norma

“Actual 1 medic la toate cele 6 institut!!. Propus program 2 medici astfel :luni sî joi Cresa Petrom, respectiv Cresa nr.39, marți si vineri Crasa Nord, respectiv Crasa nr.40 si vineri Crasa nr.23, respectiv "in existent paturi/ grupe sunt 20 paturi/grupa, iar normarea salariatilor este la 1 si 1/2 turaAnexa nr.4 la H,C.L. nr_________

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

REGULAMENT INTERNCENTRU CRESE

Capitolul I: Dispoziții Generale

Art.l (1) Creșa este un serviciu de interes local, public care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie copiilor de vârstă antepreșcolară.

 • (2) Centru Creșe este înființat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu sediul în Ploiești, strada General Eremia Grigorescu nr.ll, având în subordine :

 • -  Creșa nr. 10 cu sediul în str. Raristei nr.62B,

 • -  Creșa nr.23 cu sediul în Aleea Rasnovenilor nr.46,

 • -  Creșa nr.39 cu sediul în strada General Eremia Grigorescu nr. 11,

 • -  Creșa nr.40 cu sediul în str. Anotimpului nr. 1,

 • -  Creșa nr.49 cu sediul în Aleea Arinului nr.2

 • -  Creșa Upetrom cu sediul în Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1.

 • (3) Centrul Creșe are personalitate juridică și este condus de un director/șef centru care exercită funcția de ordonator terțiar de credite.

Capitolul II: Organizarea și funcționarea

Art.2 (1) Centru Creșe se organizează și funcționează cu program de lucru zilnic, între orele 06.00 - 18.00, în sistem public.

 • (2) Beneficiarii serviciilor acordate de Centru Creșe din Ploiești sunt copiii cetățenilor cu domiciliul sau reședința in municipiul Ploiești.

 • (3) Centru Creșe Ploiești isi formulează un cod etic pentru relația cu copiii si familiile acestora, care este elaborat de directorul centrului in colaborare cu personalul de specialitate.

Art.3 (1) Creșele sunt organizate pe grupe de vârsta si dezvoltare psihomotorie a copiilor, astfel:

 • a) sugari -grupa mica, până la lan ;

 • b) copii de 1 - 2 ani - grupa mijlocie ;

 • c) copii de 2-3 ani - grupa mare.

 • (2) în situația în care copilul antepreșcolar înscris într-unul dintre serviciile de educație timpurie antepreșcolară împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar, acesta va putea frecventa programul serviciului respectiv până la finalizarea anului școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani.

 • (3) In caz de absenta nemotivata timp de 4 săptămâni copilul pierde locul in crese.


Art. 4 (1) Tipurile de servicii pe care le oferă unitățile de educați sunt:

 • a) servicii de educație timpurie realizate în baza unui curriculum pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilc^^^g^^ remedierea timpurie a eventualelor difîcultăți/deficiențe de dezvoltare;"

 • b) servicii de îngrijire, protecție și nutriție a copiilor;

 • c) servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;

 • d) servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educație parentală, de informare.

(2) Serviciile prevăzute la alin.(l) se oferă în baza unui contract, încheiat între părinte/reprezentant legal al copilului și conducerea unității, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților.

Capitolul III - Structura de personal

Art.5 Structura organizatorică a Centrului Creșe este prevăzută în statul de funcții și organigramă și se stabilește/modifică prin hotărâre a Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în funcție de numărul de copii înscriși sau în funcție de normativele stabilite potrivit prevederilor legale.

Art.6 (1) Conducerea Centrului Creșe este asigurată de un director/șef centru .

 • (2) Numirea directorului/șefului de centru se face pe bază de concurs sau examen, după caz, în condițiile legii, de către instituția angajatoare.

 • (3) Candidații pentru ocuparea posturilor prevăzute la alin. (1) trebuie să fie absolvenți ai învățământului universitar cu diplomă de licență, de preferință de orientare socioumană, medicală sau economică.

Capitolul IV - Beneficiarii și servicii prestate.

Art.7. Beneficiarii serviciilor acordate de Centru Creșe din Ploiești sunt copiii cetățenilor cu domiciliul sau reședința in municipiul Ploiești.

Art.8. (1) Serviciile prestate prin intermediul Centrului Creșe sunt:

 • a)    servicii de îngrijire si supraveghere;

 • b)    programe educaționale adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare si particularitățile copiilor;

 • c)    supravegherea, menținerea stării de sănătate si de igiena a copiilor;

 • d)    servicii de prim ajutor si îngrijiri medicale necesare in caz de îmbolnăvire, pana la momentul preluării copilului de către susținătorul legal sau al internării intr-o unitate medicala, după caz;

 • e)    asigurarea nutriției copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare;

 • f)    colaborarea cu familiile copiilor care frecventează creșa si realizarea unei relații de parteneriat active cu parintii/reprezentantii legali în respectarea interesului copilului;

 • g)    contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi.


Art.9. Beneficiarii au următoarele obligații:

 • a)    să respecte programul orar al creșei;

 • b)    să respecte Regulamentul intern al instituției;

 • c)    să aibă un comportament civilizat față de personalul creșei;

 • d)    să participe la activitățile organizate de instituție, la solicitarea personalului creșei;

 • e)    să devină parteneri activi în cadrul programelor educaționale inițiate de cresă;

 • f)    să achite lunar contribuția pentru hrana;

 • h) sa comunice reprezentanților creșei orice informații cu privire la starea de sanatate a copilului, precum si informații necesare dezvoltării armonioase a copilului.

Art.lO. Beneficiarii au următoarele drepturi:

 • a)    să le fie luate in considerare, in limitele posibilităților, propunerile cu privire la programul si activitățile desfășurate in cadrul creșei;

 • b)    să beneficieze de toate serviciile sociale și educaționale oferite în cadrul creșei;

 • c)    să folosească baza tehnico-materială existentă în condițiile regulamentelor creșei;

 • d)    să fie tratați cu respect și să nu fie supuși unor tratamente discriminatorii;

 • e)    să li se asigure confidențialitatea datelor și informațiilor personale în condițiile legii.

Capitolul V - Finanțarea

Art.ll.(l)Finanțarea cheltuielilor necesare organizării si funcționarii Centrului Crese, se realizează din următoarele surse:

 • a) bugetul local al municipiului Ploiești;

 • b) contribuții lunare ale părinților/reprezentanților legali;

 • c) donații;

 • d) sponsorizări;

 • e) alte surse legal constituite.

 • (2) Proporția si, după caz, cuantumul sumelor necesare finanțării creselor din sistemul public se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 • (3) Sumele încasate din contribuțiile parintilor/reprezentantilor legali reprezintă venit la dispoziție Centrului Crese direct sau, după caz, prin instituția care a fînantat-o.

Capitolul VI - Norme de igiena


a                                                                                              Hrt Ct'

Art.12 (1) In cadrul Centrului Creșe se asigură condițiile d^.rgi apărării, păstrării si promovării stării de sănătate, dezvoltare fîzicăW'^yfp^s}hi€ă armonioasă a copiilor cât si prevenirea apariției unor îmbolnăviri.

(2) Conducerea Centrului Creșe este răspunzătoare de realizarea întocmai a acestor condiții.

4

Art.13 Numărul maxim de copii admiși la o grupa de la creșă nu va depăși 15 copii la grupa mare si 12 copii la grupa mică.

Art.14 Prizele si întrerupătoarele electrice sunt amplasate mai sus astfel încât sa nu permită copiilor sa le atingă.

Art.15 (1) Dimensionarea, amplasarea si adaptarea instalațiilor sanitare sunt realizate in raport cu vârsta copiilor.

(2)Pentru copii sub doi ani sunt prevăzute olițe individuale care sunt utilizate, spălate si dezinfectate astfel încât să se evite riscul apariției unor boli transmisibile.

Capitolul VII - Dispoziții finale si tranzitorii

Art.16. (1) Centru Creșe din municipiul Ploiești funcționează pe tot parcursul anului.

 • (2) Centru Creșe isi poate întrerupe funcționarea pe o perioada de 30 zile de vacantă pe timpul verii precum si in timpul sărbătorilor legale.

 • (3)  Perioadele de vacantă se stabilesc în urma consultării părintiilor/reprezentantilor legali ai copiilor sau a comitetului de părinții, după caz.

 • (4) Activitățile de igienizare si, după caz, lucrările de reparații si de întreținere ale clădirii se realizează de regulă, în perioadele de vacantă.

 • (5) Daca exista probleme deosebite, programul Centrului Creșe se poate întrerupe, cu anunțarea prealabila a celor interesați, înainte cu 15 zile.

Art.17. La elaborarea prezentului regulament s-au avut in vedere si au fost respectate prevederile următoarelor acte normative:

 • a)   Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea si funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

 • b)   Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului cu modificări si completările ulterioare;

 • c)    Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • d)   Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcționare a creșelor si a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.

 • e)   Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificări si completările ulterioare.

Art.18. Prevederile prezentului Regulamentul Intern va putea fi modificat și completat prin Hotărâre a Consiliului Local, ori de câte ori necesitățile legale de organizare și funcționare o cer.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ,

TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului Creșe din municipiul Ploiești

și a emis:Data: