Hotărârea nr. 162/2013

Hotãrârea nr. 162 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 162


privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești ca urmare a transformării unor posturi;

având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe ale Ministerului Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonanțe ;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București;

în temeiul art.36(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă statul de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2013.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local nr.93/29.03.2013 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești

în baza prevederilor art.12 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, actualizata, rezidenții efectuează pregătirea de specialitate în unități sanitare publice acreditate nominalizate de Ministerul Sănătății.

Totodată potrivit prevederilor art.13 din aceeași ordonanță, cheltuielile de personal aferente rezidenților se suportă în totalitate de la bugetul de stat, în limita duratei maxime prevăzute pentru specialitatea pentru care optează.

Având în vedere prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 propun aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILA SI PROTECȚIA MU

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești

în conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă organigrama și ștatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

1 in baza prevederilor art.12 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, actualizata, rezidenții efectuează pregătirea de specialitate în unități sanitare publice acreditate nominalizate de Ministerul Sănătății.

Având în vedere cele de mai sus propunem transformarea unui post de medic rezident anul I, poziția 8 din statul de funcții, in medic rezident anul III, ocupat conform Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finanțarea rezidentiatului cu modificările si completările ulterioare, ca urmare a prezentării documentelor justificative de către titulara postului Dr.Dulama Raluca Ioana, pentru care Ministerul Sanatatii a aprobat echivalarea stagiilor din doi ani de rezidentiat timp in care susnumita a fost rezident cu loc nu cu post, anexate.

Menționăm că sumele ce reprezintă cheltuielile de personal aferente rezidenților se suportă în totalitate de la bugetul de stat, în limita duratei maxime prevăzute pentru specialitatea pentru care optează.

Urmare celor menționate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Manager


Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Contracte

Director executiv

Alexandru I.ulia Alina

/ //./                    Șef serviciu ResurseGJmane, Organizare,

G                   Ad-tiv, ProtectfeCivMa și Protecția Muncii

Ange lesptj'^m-^Da n i e 1 a

SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI

Anexa la H.C.L. nr,

Personal mediu sanitar

9

1

asistent medical principal sef

generalist

PL

1.00

10

2

asistent medical principal

generalist

PL

1.00

11

3

asistent medical principal

generalist

PL

1.00

12

4

asistent medical principal

generalist

PL

1.00

13

5

asistent medical principal

generalist

PL

1.0ff

s

14

6

asistent medical principal

generalist

PL

15

7

asistent medical principal

generalist

PL

16

8

asistent medical principal

generalist

PL

17

9

asistent medical principal

generalist

PL

18

10

asistent medical principal

generalist

PL

1*8Q

19

11

asistent medical principal

generalist

PL

1.00STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Denumirea funcției

Specialitatea (încadrare)

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

Com

itet director

1

Manager

s

1.00

2

Director medical

s

1.00

3

Director financiar - contabil

s

1.00

I. SECTU

X BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI ADULTI Nr. Paturi = 50

Personal medical superior

4

1

medic primar - sef secție

Boli infectioase

s

1.00

5

2

medic primar

Boli infectioase

s

1.00

6

3

medic primar

Boli infectioase

s

1.00

7

4

medic specialist

Boli infectioase

s

1.00,

8

5

medic rezident anul III

Boli infectioase

s

1.00

Nr, crt.

Denumirea funcției

Specialitatea (încadrare)

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

20

12

asistent medical

generalist

PL

1.00

21

13

asistent medical

generalist

PL

1.00

22

14

asistent medical

generalist

PL

1.00

23

15

asistent medical

generalist

PL

1.00

Personal auxiIiar

Infir

miere

24

1

infirmiera

G

1.00

25

2

infirmiera

G

1.00

26

3

infirmiera

G

1.00

27

4

infirmiera

G

1.00

28

5

infirmiera

G

1.00

29

6

infirmiera

G

1.00

30

7

infirmiera

G

1.00

31

8

infirmiera

G

1.00

32

9

infirmiera

G

1.00

curățenie

33

1

îngrijitor

G

1.00

34

2

îngrijitor

G

1.00

35

3

îngrijitor

G

1.00

36

4

îngrijitor

G

1.00

37

5

îngrijitor

G

1.00

Nr. crt.

Denumirea funcției

Specialitatea (încadrare)

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

42

2

asistent medical principal

generalist

PL

1.00

43

3

asistent medical principal

generalist

PL

1.00

44

4

asistent medical principal

generalist

PL

1.00

45

5

asistent medical principal

generalist

PL

1.00

46

6

asistent medical principal

generalist

PL

1.00

47

7

asistent medical principal

generalist

PL

1.00

48

8

asistent medical

generalist

PL

1.00

49

9

asistent medical

generalist

PL

1.00

Personal auxiliar

Infir

miere

50

1

infirmiera

G

1.00

51

2

infirmiera

G

1.00

52

3

infirmiera

G

1.00

53

4

infirmiera

G

1.00

54

5

infirmiera

G

1.00

55

6

infirmiera

G

1.00

Inqri

iitor

curățenie

56

1

îngrijitor

G

1.00

57

2

îngrijitor

G

1.00

58

3

îngrijitor

G

1.00

Nr. crt.

Denumirea funcției

Specialitatea (încadrare)

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

CABINET BOLI INFECTIOASE ANTIRABIC Personal medical superior______________

63

1

medic primar

Boli infectioase

S

1.00

Personal mediu sanitar

64

1

asistent medical

generalist

PL

1.00

SPITALIZARE DE ZI ( HIV-SIDA ) NR. Paturi ■ 10

CABINET HIV - SIDA

Personal medical superior

65

1

medic primar

Boli infectioase

s

1.00

Personal mediu sanitar

66

1 (asistent medical principal

generalist

PL               1.00

POSTURI FIXE GENERALE

LABORATOR ANALIZE MEDICALE ( CLINIC)

Personal medical superior_________________

67

1

sef laborator

s

1.00

68

2

medic primar

Medic de laborator

s

1.00

LABORATOR ANALIZE MEDICALE Alt personal

691

1

chimist principal

laborator

s

1.00

701

2

biochimist principal

laborator

s

1.00

II, SECȚIA BOU INFECTIOASE PLOIEȘTI - COPII Nr, Paturi = 30 Personal medical superior

38

1

medic primar sef secție

Boli infectioase

s

39

2

medic specialist

Boli infectioase

s

40

3

medic specialist

Boli infectioase

s

-


Personal mediu sanitar

41    1

asistent medical principal sef

generalist

PL

1.00SPITALIZARE DE ZI ( BOLI INFECTIOASE) NR. Paturi = 10 CABINET BOLI INFECTIOASE

Personalmedical superior

59

1

medic primar

Boli infectioase

S

mi

60

2

medic primar

Boli infectioase

S


61

1

asistent medical principal

generalist

PL

V-

1?M

62

2

asistent medical

generalist

PL

1.00Personal mediu sanitarasistente in laborator

71

1

asistent medical principal

laborator

PI

1^

72

1

asistent medical principal

laborator

PI

73

1

asistent medical principal

laborator

PI

74

1

asistent medical principal

laborator

PI


curățenie laborator

Personal auxiliar îi

75

1

îngrijitor

G

1.00Nr. crt.

Denumirea funcției

Specialitatea (încadrare)

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

FARMACIE Alt persona


76

1

farmacist primar

Farmacist

S

1.00

Personal mediu sanitar asistente în farmacie

77

1

asistent medical principal

farmacie

PL

1.00

78

2

asistent medical principal

farmacie

PL

1.00

Personal auxiliar îngrijitor curățenie farmacie

79

1

îngrijitor

G

1.00

Personal auxiliar spălătorese

80

1

spalatoreasa cu gestiune

G

1.00

81

2

spalatoreasa

G

1.00

Alt p

iersonal mediu sanitar(sterilizare,dietet

ca)

82

1

asistent medical principal

generalist

PL

1.00

83

2

asistent medical principal

generalist

PL

1.00

84

3

asistent medical

generalist

* PL

1.00

85

4

asistent medical

generalist

PL

1.00

86

5

asistent medical

generalist

PL

1.00

CAMERA DE GARDA serviciul este asigura


de

de pe secție

POSTUR

PENTRU MEDICI DIN AFARA UNITATII PENTRU LINIA DE GARDA

87

1

medic primar

Boli infectioase

S

1.00funcțional

Personal din

Compari

ment Financiar - contabilitate

-S

88

1

economist

grad II

s

gfc

89

2

contabil

treapta IA

M

Com

pari

ment Resurse Umane Normare Ora

anizare Salarizare

xW-

90

1

economist

grad IA

S

A "

91

2

economist

grad II

S

1.00


Nr. crt.

Denumirea funcției

Specialitatea (încadrare)

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

Compartiment Juridic

92

Li

consilier juridic

grad IA

s

1.00

Coit

ipartiment de statistica si informatica medicala

93

1

Analist (programator) ajutor

treapta IA

M

1.00

94

2

asistent medical statistica

generalist

PL

1.00

Compartiment Achiziții publice, contractare

95

1

economist

grad l

s

1.00

Com

partiment Securitatea muncii, P.S.I., protecție civila si situații de urgenta

96

11 referent

grad II

SSD

1.00

Com

part

ment Aprovizionare, transport, administrativ

97

1

secretar - dactilograf

treapta IA

M

1.00

98

2

magaziner

treapta I

M

1.00

Compartiment Tehnic

99

1

inginer

grad II

s

1.00

Birou Managementul Calitatii

100

1

sef birou

grad I

s

1.00

101

2

referent

grad II

s

1.00

102

2

referent

grad I

s

1.00

Personal

de deservire - paza

103

1

paznic

treapta I

G

1.00

104

2

paznic

treapta I

G

1.00

105

3

paznic

treapta I

G

106

4

paznic

treapta I

G

107

5

paznic

treapta I

G

fora

Personal

de deservire - activitati de întreținere clădiri si instalații de apa,

lumina s

încălzire

108

1

muncitor calificat- instalator sanitar

treapta II

G

109

2

muncitor calificat tâmplar universal

treapta II

G

1.0b-,

Personal

de deservire - post fix - centrala te

efonicaNr. crt.

Denumirea funcției

Specialitatea (încadrare)

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

110

1

Muncitor calificat -telefonist

treapta IV

G

1.00

Personal de deservire - post fix - mijloc de transport

111

2

șofer

(treapta II

G

1.00

112

3

șofer autosanitara

(treapta II

G

1.00

Personal de deservire - preparare hrana în blocurile alimentare

TOTAL

TOTAL POSTURI din care:

116.00

conducere

3.00

personal sanitar

58.00

personal auxiliar sanitar

27.00

personal din aparat funcțional

14.00

personal de deservire

14.00

113

1

Muncitor calificat - bucatar

treapta II

G

1.00

114

2

Muncitor calificat - bucatar

treapta II

G

1.00

115

3

Muncitor calificat - bucatar

treapta III

G

1.00

116

4

Muncitor necalificat

G

1.00

116.00

3£urn eXN ony tastwng r3?j,enum^F^iî6m/feriâftnT6

■ ;^^g^^Kî^țl^p.n^nț^rHauwia[ihȚ

>.r” ' ' -i

1


’587*ta?^â^S:,,''Pfl/ * ’ ttnlpă •jdș^a^&j?ir/KsiTeajq^®         ^^iîSbFIjțâte^^fdrteA^ijâg^

- |Șgr "'■' ■■ SP^g®Cpmarhnc ' ""   12g2ggO|O017:

IDROUDULANA<<RALUCA<IOANA<<<<<<<<<<< PH899277<6R0U8602019F17020132295358GW8#S

WWBWî


■OBS

■o

MW»


ibfe® ®w


o:


oap «gtf

«w™


Ml!
ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


DIRECȚIA GENERALĂ RESURSE UMANE

ȘI CERTIFICARE

Strada Cristian Popișteanu nr. 1-3, cod 010024, București, ROMANIA

Tel.(4021) 3072598, Fax.(4021) 3072601

e-mail: dirru@ms.ro

Nr.VIIId./2841/21 ian.2013

CĂTRE

D-na dr.DULAMA RA.LUCA IOANA

Medic rezident cu post specialitatea boli înfecțioase

-----s _              Spinalul de Boli înfecțioase Ploiești

Urmare cererii dv. vaTacem"cunpscțit cajstagiile efectuate în.perioada m ..,. care erați rezident cu loc specialitatea boli infecțioâse/rămân^yglabile' pentru pregătirea ca rezident specialitatea boli Înfecțioase cu post la SpitaluT'de^Boli înfecțioase Ploiești, calitate dobândită în urma concursului de rezidențiat din sesiunea noiembrie 2012, după cum urmează:

denumirea stagiului

Perioada în care a fost efectuat

Boli înfecțioase

1 ian.2011-30 iun.2011

1 aug.2012-31 dec.2012

Medicină interna

1 iul.2011-14 oct.2011

Terapie intensivă

15oct.2011-15dec.2011

Dermatologie

15dec.2011-13ian.2012

Hematologie

16 ian.2012-13 febr.2012

27 febr.2012-29 febr.2012

Bio etică

13 febr.2012-26 febr.2012

Neurologie

1 mart.2012-30 apr.2012

Pediatrie

1 mai 2012-1 aug.2012


CONSILIER

Marii^naCttiivu


UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FAR "Carol Davila" BUCUREȘTI


RECTORAT

Str. Dionisie Lupu 37, București 020021^^?

Tel: (4021) 318. 07. 27, (4021) 318. 07.18, Fax:(4021)318. ?O7?S6y

Nr. înregistrare: 32150/02.12.2012

. ADEVERINȚĂ

•                                                   jr

Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna doctor

DULAMĂ C. RALUCA-IOANA

aflat/ă în clasificarea finală a candidaților la poziția . 386., |n baza punctajului de . 7.74 obținut la concursul de rezidențial, sesiunea 25.11.2012, din Centrul Universitar București, a ales:loc de rezident în specialitatea.....

cu pregătire în Centru! Universitar v        *                      A

post de rezident în specialitatea .                                      ........

la spitalul.                  '                                          ............

—----- /          /         L/

secția ....                        .................din județul.. . /7.<z .

cu pregătire în Centrul Universitar..                           ..........

/

Prezentarea la nivelul direcțiilor de sănătate publică, din centrele universitare alese (pentru București, vezi informațiile de pe verso), respectiv la unitatea sanitară care a publicat postul la concurs, pentru încheierea contractelor individuale de muncă pe durata determinată/nedeterminată se va face în perioada 10-17 decembrie 2012, inclusiv. Contractul individual de muncă, se va încheia începând cu data de 1 ianuarie 2013, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare.

Repartiția pe clinici și coordonatori de rezidențial se va face la nivelul direcțiilor de sănătate publică din centrele universitare alese în ziua de 18 decembrie 2012, începând cu orele 9,00, cu excepția centrului universitar București pentru care aceasta repartiție se va face în zilele de 18, 19 și 20 decembrie 2012. Repartiția se va face pe baza adeverinței eliberată de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contract individual de muncă pe durata determinată sau nedeterminată, după caz.

Stagiul de pregătire va începe la data de 1 ianuarie 2013.


Strada Cristian Popișteanu nr. 1-3, cod 010024, București, ROMÂNIA

Tel: (4021) 307.25.98, Fax: (4021) 307.26.01 E-maii: dirru@ms.ro


@ ROTATE DE STAGIU


Către,

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

Vâ informăm că Dr. DULAMĂ C. RALUCA-IOANA

medic rezident in specialitatea: BOLI INFECTIOASE

este repartizat la: Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"


Nr. înregistrare: 66353/18.12.2012SECȚIA CLINICA BOLI INFECTIOASE II


in perioada: 01.01.2013 - 30.06.2013

pentru stagiu practic de: BOLI INFECTIOASE

Conform Ordinului Comun M.S.P./M.E.C.T. nr. 1141/1386/28.06.2007, rezidentul are obligația de a parcurge în totalitate baremul curricular. Rezidentul are dreptul să examineze pacienții, să aplice soluții terapeutice, sub stricta supraveghere a îndrumătorului, utilizând abilitățile dobândite corespunzător cu nivelul de pregătire.

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, rezidentul participă efectiv la activitățile și responsabilitățile clinicilor/secțiilor în care își efectuează pregătirea, sub îndrumarea și supravegherea directă a coordonatorilor săi din instituțiile și unitățile sanitare acreditate.

La încheierea modulului, rezidentul susține un examen cu proba teoretică și practică, nota finală fiind trecută în carnetul de rezident.


DATA

PROBA

NOTA

SCRISĂ

PRACTICĂ

"’■; V .-Z '

FINALĂ

MODULE OK PREGĂTIRE COMPLE.y

ifeA

/

L.---—2+----------

inicS/secțfe:       . ^.5°^"'..'


alul:    §FlT»uZl OUNl'O COLTFA.................

lica/secția:. . .               Fp. .............................

oada: . , J&pJt T.                          W “     ■ Qă. . <£oU^


^rffca/seiV^v........■ ■


* «aHmaridEi ' ga turaTpSra^ltain piJ a

1 101690 100021


*/, '


Spitalul: Clini ca/secția: Perioada: . .,.


(/€ £ &        JE   c/£ 61 /j rq   ^<^4'.

............

7^.               ../3,O7. Zot^


NR.

DATA

PROBA

NOTA

I

SCRISĂ

2

■PRACT'JCĂ

_

3

■ '>,;

finala1

fcfâ&cg

4

MODULE DE PREGĂTIRE COMPLEMENTARĂ

fyiî^JLpr.^iVJft6Âis£AMî CALIN

3:®fo65.P ’ ~ '


V5 AC*' C'' fSeni nă^aîpara/â^tanipila unității:

. " S yi/ "

i. Ov              y •* '• .y


DULAMAC.RAtUCA-IOANA


piiiiMpiiiiiill

1101690 100021Spitalul:.....

Clinica/secția:


|W»L k MIMA- himouic<v

. PJL           .t€6'^cP -B<oendv-?t.pa


Perioada: . . .         .-. p^/.PĂ- 2&I2-

NR.

DATA

PROBA

NOTA

1

SCRISĂ

2

.PRACTICĂ

/ / / , ■ ,

3

FINALĂ

fylf/U&f

4

MOtftțgJJfe PREGĂTIRE COMPLEMENTAR^’Șef clijxreă/sectie:. î’ jl


,.F.^W'F..                                   ‘

tica/sec|ia:     .          ,. F           ; s FFF ’

r.                  . F'/-FSpitalul:.......

Cliuica/secția: . .

Perioada;......


' £

FrOBA F

r ! NOTA- F.

^SCRISĂ .....

• ■ '• 1 . -.Ț^yJ..-.., '• ■■ .

j.--. •-.•

■PRACTICĂ

* : -'■£&■. '.^i-.-. / ■ > •

■; ,   .■ -.7-J >/ ■ " <

iFFaLăi •

... -..

ĂTiRE GOMT1EDENTARĂ >

-L

---- -- ■ -nun,. ,' F-—

■ F.

WwWF-/■■'■■

'-'/:■ FF ‘FF F;-


■   ~.-•:      v.-  '-'''w<

ftăfura/pa^^mpHa iinităț&F


nw. ioass


l^ĂGTULDE........

7F' ,-              .......................

O^tahilL...-.                   .'.:.... -. d./...:

iWiWseetia:....                .

Wibada:.    /■         '


NIL

1 DATA

PRQbF" ■;■ — •    •'                ' ■

;N0TV .:./.

1

SCRIi^F’;^^ '''. ' . ; '                 ■■ F

...      zT ■. : > F

2

PRACTICĂ-^ ’                 -F ■■ -'

’■    F^F

.5

F> -■:

TI&WFF/FiF-1 '?'■ " ■        7

• ; *....." •     3G>         ■+

4

•$'              . i

v        ' ”   -’


Șef clinică/secție: .


■ T? :              *_ .. •.

P F. ,

Semnătura/parafa/^țainpilâ uniații:


STAGIUL DE ......


''" DU                                       ' î

1 1 01619,0.! l 00021 “    * ;

*                      • /* . ' ■*


|Spitalul:.. . Clinica/secția:.,.,

t Perioada: . . .01-, 05.
iw:

;F. data

PROBA .                  ;?F

■NOTA  P

IffljpT~t -- ■ 4    M

F. .. •

SCRISĂ . .                     A :.- ?.

ibfe

F"T ■       ■ ,'j ...^F

PRAC1TCĂ .         FM'.Ff '   . ;

SriNÂLĂ. ....     . ......11 F.

iSfe

W. .^A:-4

^DULEbEPREGĂTIRE Corii^ME^TAlU

7 WF. 7

"'J ? <;

.;.!/.■                                          ■■■ -■■ ,-yi


•S’

NIL

Pata

PROBA           ..             ‘             :

1 .NOTA

]

SCRISĂ F " ’              . . ■

?

PRACTICĂ ■ •' F:-\ ■ F'F '■'■■' ’   ■

FINALĂ F F*. . F .: : .'■ A ' . • > ■ .

4

modulwk4&

/


............'isi'


1F.țo’dp’zi-Spitalul:,.,.                      . ._.             . .......

Clinica/secția:..                    . .Jț ........... •

Perioada: ....                .T.  ^<-(0


NR.

i'..<-bATA ...

PROBA     .                     .....

J ; Mirii yi A ’

■ y -

.O®33 " 3? 3 J. ""3333/

2 '

' ' ' ■ ’ ■■■ ■ '*■' ”*

^racticâ ..'". ■'?".'..... '/‘37./J    .

3'?

®SSĂ '      ? 3 . ■• ,/.:■•

'4. ■'■

?7X-7?3'-3

;®JOTLE»EPteGĂTIRj: COMPLEMENTARĂ

- - ■-

77: , . . .        ... <; . . :f ,...,. ■

"■ l,,"r-1';-_ .•*3 ■

§ef                      ,.;

HO


SemnămâR/pa__

‘modic^dsT ?........... .0V.3.


it&wpilâ unității: jpcuș Oifdeme :

iXilAV A > -.,' ••• ■ [ ?


111 CH III) “ 10 ol țJ    I

i —X
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești

și a emis:

(NkJ ij.—SECRETAR,

Sanda Dragulea