Hotărârea nr. 161/2013

Hotãrârea nr. 161 privind înfiinţarea Asociaţiei „Viitor Art”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


H O TAR A RE A NR. 161 privind înființarea Asociației „ VIITOR ART”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a primarului municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte prin care se propune asocierea municipiului Ploiești cu Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești și Camera de Comerț și Industrie Prahova în vederea constituirii Asociației „VIITOR ART”;

/X

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată, aprobată prin Legea nr. 246/2005;

în temeiul art.36 alin. (1) și alin (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă asocierea Municipiului Ploiești cu Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești, Camera de Comerț și Industrie Prahova, în vederea constituirii Asociației „VIITOR ART”, conform Actului Constitutiv și Statutului Asociației, anexa nr. 1 și anexa nr. 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă patrimoniul inițial al Asociației în valoare de 900 lei.

Art. 3 Aprobă cotizația anuală în cuantum de 300 lei/membru.

Art. 4 Numește reprezentantul Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților în persoana dlui primar Iulian Bădescu

Art. 5 Numește reprezentantul Municipiului Ploiești în Consiliul Director în persoana dlui primar Iulian Bădescu.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind privind înființarea Asociației „VIITOR ART”

Potrivit art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 4 din Legea nr. 215.2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată „Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura”.

Prin proiectul de hotărâre alăturat se propune înființarea unei asociații având ca scop principal susținerea performanțelor artistice și realizarea de evenimente culturale de mare anvergură, cu un puternic impact asupra publicului ploieștean. Totodată, asociația își propune realizarea unor acțiuni culturale multidisciplinare care să angreneze cât mai multe instituții culturale atât din județ, cât și din țară.

ASOCIAȚIA VIITOR ART își dorește să devină o asociație reprezentativă în peisajul cultural prahovean, iar componența membrilor fondatori să devină un garant în realizarea marilor proiecte propuse.

Asociația se va constitui în temeiul dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/18.07.2005, a Legii nr. 215/23.04.2001 a administrației publice locale, republicată și completată, și va funcționa în conformitate cu prevederile actului constitutiv, a statutului și a legislației române în materie, în vigoare. Este autonomă, nonguvemamentală, nu are scopuri politice sau patrimoniale și se constituie în mod voluntar de către membrii fondatori, pe baza liberului consimțământ.

Denumirea asociației se propune a fi Asociația “VIITOR ART” Ploiești.


Denumirea asociației se propune a fi Asociația “VIITOR AR

Asociația va fi condusă de un Consiliu Director, Consiliul alcătuit din 3 membri desemnați de către membrii fondatori ai asociațîeUJE Consiliu Director este desemnat prin Actul Consitutiv al Asociației. Alegerea Președintelui se va face individual, Președinte fiind desemnat candidatul care va obține cel mai mare număr de voturi.

Patrimoniul inițial al asociației este reprezentat de aportul în numerar al membrilor fondatori și este în valoare de 900 lei, iar contribuția anuală a fiecărui membru este de 300 lei.

Față de aspectele expuse mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind privind înființarea Asociației „VIITOR ART”

Potrivit art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 4 din Legea nr. 215.2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată „Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura”.

Prin proiectul de hotărâre alăturat se propune înființarea unei asociații având ca scop principal susținerea performanțelor artistice și realizarea de evenimente culturale de mare anvergură, cu un puternic impact asupra publicului ploieștean. Totodată, asociația își propune realizarea unor acșiuni culturale multidiciplinare care să angreneze cât mai multe instituții culturale atât din județ, cât și din țară.

ASOCIAȚIA VIITOR ART își dorește să devină o asociație reprezentativă în peisajul cultural prahovean, iar componența membrilor fondatori să devină un garant în realizarea marilor proiecte propuse.

Asociația este persoana juridică de drept privat constituită în conformitate cu prevederile OG nr 26/2000, actualizată, a Legii nr. 215/23.04.2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare și funcționează în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, a Statutului și a legislației române în materie, în vigoare. Este autonomă, nonguvemamentală, nu are scopuri politice sau patrimoniale și se constituie în mod voluntar de către membrii fondatori, pe baza liberului consimțământ.

Față de aspectele expuse supunem atenției consiliului local proiectul de hotărâre alăturat.


organizat in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații

Subsemnatii/subscrisele:
 • 1. MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul în municipiul Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2-4,

reprezentat prin primar Iulian BĂDESCU, act de identitate seria PH, nr. 682458, cod numeric personal 1740521295881, domiciliat în Ploiești, str. Aleea Cătinei, nr. 9, bl.37 E, sc. A, ap. 18, reprezentant legal al Municipiului Ploiești, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____________________;

 • 2. TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI cu sediul în municipiul Ploiești, str. Toma Caragiu nr.13, reprezentat prin director general Raluca NICOLESCU, act de identitate seria PX seria 131530, cu domiciliul in Ploiești, str. I.L.Caragiale nr.30 .reprezentat legal al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, împuternicită în acest scop prin Decizia nr.71/21.03.2013

 • 3. CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE PRAHOVA cu sediul în municipiul Ploiești, str. Cuza Vodă nr. 8, reprezentat legal prin președinte Aurelian-Nicolae GOGULESClf act de identitate seria PH nr. 664935, cod numeric personal 1520819293093, domiciliat în Ploiești, str.Costache Negri nr.l

în calitate de membri fondatori, am hotărât înființarea Asociației în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, care va fi organizată și va funcționa potrivit prezentului Act Constitutiv, după cum urmează:

CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA ASOCIAȚIEI

Art.1. Asociația va avea denumirea de „ASOCIAȚIA VIITOR ART”, conform dovezii disponibilității denumirii nr. 118433 din data de 21.11.2012 eliberată de Ministerul Justiției.

Denumirea asociației va putea fi modificata la propunerea Consiliului Director sau la inițiativa oricărui membru al asociației, cu votul Adunării Generale.

Art.2.Asociatia are caracter de organizație nonguvernamentala, persoana juridica de drept privat, independenta, apolitica, non profit, infiintata in conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.26 /2000 cu privire la asociații și fundații.

Art.3. In toate actele, anunțurile, publicațiile si altele asemenea care sunt emise de Asociație se va indica denumirea completa a acesteia, urmata de indicarea sediului si numărului din Registrul Asociațiilor si Fundațiilor sub care a fost înregistrată.

Art.4. Sediul asociației este in Ploiești, str.Toma Caragiu nr. 13

Sediul asociației va putea fi schimbat prin hotararea Adunării Generale a Asociaților, la propunerea Consiliului Director, cu respectarea formalităților prevăzute de Ordonanței Guvernului nr.26 /2000 cu privire la asociații și fundații.

Asociația isi va putea înființa filiale in orice localitate din Romania sau din străinătate, prin hotararea Adunării Generale a Asociaților, la propunerea Consiliului Director al Asociației,


/ *•< w cu respectarea formalităților prevăzute de Ordonanței Guvernului nr.26 /2000 Icugpriv’ffi^g asociații și fundații..

Art.5. Asociația se constituie pe o perioada nelimitata de timp si isi va incep^pt

la data înscrierii ei in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor.

CAPITOLUL II - SCOPUL ASOCIAȚIEI

Art. 6. “ASOCIAȚIA VIITOR ART” are ca principal scop susținerea performantelor artistice si realizarea de evenimente culturale de mare anvergura, cu un puternic impact asupra publicului ploieștean. Totodată, asociația isi propune realizarea unor acțiuni culturale multidiciplinare care sa angreneze cat mai multe instituții culturale atat din județ, cat si din tara.

ASOCIAȚIA VIITOR ART isi dorește sa devină o Asociație reprezentativa in peisajul cultural prahovean, iar componenta membrilor fondatori, alaturi de Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești, precum si de Municipiul Ploiești, sa devină un garant in realizarea marilor proiecte propuse.

CAPITOLUL III - PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art.7. Patrimoniul inițial al asociației este de 900 lei, suma integral varsata de către membrii asociației la data constituirii acesteia, aportul fiecărui membru fondator fiind in cuantum de 300 lei. Patrimoniul asociației se se va completa prin cotizațiile lunare ale membrilor, donații ale persoanelor fizice si juridice, contribuții legale, sponsorizări constând în bunuri mobile și imobile, fonduri obținute din țară, străinătate, în lei sau în valută, de la persoane fizice sau juridice și din orice mijloace prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV- PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL ALE ASOCIAȚIEI
 • a)     Adunarea Generala a Asociaților este organul de conducere a Asociației, alcătuit din totalitatea reprezentanților asociaților:

Sunt desemnați în calitate de membri ai Adunării Generale:

Iulian Bădescu, desemnat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești Raluca Nicolescu, desemnat de Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești Aurel Gogulescu, desemnat de Camera de Comerț și Industrie Prahova

 • b)      Primul Consiliu Director al Asociației este ales de către membrii fondatori pentru un mandat de 3 ani si este alcătuit din:

Președinte - Iulian Bădescu

Membru - Adina Miriam Dumitrescu

Membru - Aurel Gogulescu

 • c)     Primul Cenzor este numit de către membrii fondatori pentru un mandat de 3 ani in persoana d-nei Adela BULEARCA.

CAPITOLUL V - Persoana împuternicita sa desfasoare procedura de dobândire a personalității juridice

Art. 8.-Membrii fondatori împuternicesc pe domnul Mihai Dan Mihnea, act de identitate seria RT nr. 774283, CNP 1870711420103 și pe domnul Nicolescu Andrei Cristian, act de identitate seria PH nr. 920288, CNP 1760510293165, acționând împreuna sau separat, sa


Art.9- De asemenea, domnul Mihai Dan Mihnea și domnul Nicolescu Andrei Cristian, acționând împreuna sau separat, vor reprezenta membrii fondatori in fata notarului public sau a avocatului, in vederea autentificării / atestării prezentului Act constitutiv si a Statutului Asociației.

Art.10.In scopul si in legătură cu îndeplinirea mandatului sau, domnul Mihai Dan Mihnea și domnul Nicolescu Andrei Cristian, acționând împreuna sau separat, vor putea semna orice acte si încheia orice acorduri, va depune orice declarații sau cereri care se vor dovedi necesare, va obține si ridica orice documente, va achita toate taxele si/sau onorariile si isi va putea substitui orice persoana sau va putea delega din puterile si îndatoririle sale, ramanand răspunzător fata de membrii fondatori pentru toate acțiunile desfășurate de către aceste persoane.

Artll.De asemenea, mandatarul va putea angaja orice avocat sau societate civila de avocati la alegerea sa (inclusiv stabilind onorariul si semnând contractul de asistenta juridica), in numele membrilor fondatori si in temeiul prezentului Act constitutiv, in vederea îndeplinirii procedurilor de obținere de către Asociație a personalității juridice si a înscrierii acesteia in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor tinut de către Judecătoria Ploiești, jud. Prahova.

Prezentul Act constitutiv a fost incheiat astazi,_______________, la ........, in.......exemplare

originale, distribuite astfel: ..........exemplare au fost inmanate membrilor semnatari, unul

urmeaza a fi depus la grefa judecătoriei in a cărei circumscripție teritoriala isi are sediul asociația, unul va fi pastrat in arhiva „ASOCIAȚIA VIITOR ART” si unul va fi pastrat de Cabinet individual de avocat „ANDREINICOLESCU”.

Membrii fondatori:

Municipiul Ploiești prin


Iulian Bădescu


Teatrul „Toma Caragiu” prin

Camera de Comerț și Industrie
Prahova
Prin

Primar

Raluca Nicolescu

Director general


Aurelian -Nicolae Gogulescu

PreședinteSTATUTUL ASOCIAȚIEI VIITOR ART organizat in conformitate cu prevederile

Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundcdii

Subsemnatii/subscrisele:

în calitate de membri fondatori, am hotărât inființarea Asociației în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, care va fi organizată și va funcționa potrivit prezentului Statut, după cum urmează:

CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA ASOCIAȚIEI

Art.l. Asociația va avea denumirea de „ASOCIAȚIA VIITOR ART”, conform dovezii disponibilității denumirii nr. 1 18433 din data de 22.11.2012 eliberată de Ministerul Justiției.

Denumirea asociației va putea fi modificata la propunerea Consiliului Director sau la inițiativa oricărui membru al asociației, cu votul Adunării Generale.

Art.2.Asociatia are caracter de organizație nonguvernamentala, persoana juridica de drept privat, independenta, apolitica, non profit, infiintata in conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr.26 din 31.01.2000.

Art.3. In toate actele, anunțurile, publicațiile si altele asemenea care sunt emise de Asociație se va indica denumirea completa a acesteia, urmata de indicarea sediului si numărului din Registrul Asociațiilor si Fundațiilor sub care a fost înregistrată.

Art.4. Sediul asociației este in Ploiești, str. Toma Caragiu nr.13.

Sediul asociației va putea fi schimbat prin hotararea Adunării Generale a Asociației, la propunerea Consiliului Director, cu respectarea formalităților prevăzute de Ordonanța de Guvern nr. 26 din 31.01.2000.

Asociația isi va putea înființa filiale in orice localitate din Romania sau din străinătate, prin hotararea Adunării Generale a Asociației, la propunerea Consiliului Director al Asociației, cu respectarea formalităților prevăzute de Ordonanța de Guvern nr.26 din 31.01.2000.

Art.5. Asociația se constituie pe o perioada nelimitata de timp si isi va începe activitatea la data înscrierii ei in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor.

CAPITOLUL II - SCOPUL SI OBIECTIVELE

Art.6. „ASOCIAȚIA VIITOR ART” are ca principal scop susținerea performantelor artistice si realizarea de evenimente culturale de mare anvergura, cu un puternic impact asupra publicului ploieștean. Totodată, asociația isi propune realizarea unor acțiuni culturale multidiciplinare care sa angreneze cat mai multe instituții culturale atat din județ, cat si din tara.

ASOCIAȚIA VIITOR ART isi dorește sa devină o Asociație reprezentativa in peisajul cultural prahovean, iar componenta membrilor fondatori, alaturi de Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești, precum si de Primăria Municipiului Ploiești, sa devină un garant in realizarea marilor proiecte propuse.

Art.7. Asociația are următoarele obiective:

 • a) Reprezentarea intereselor membrilor în fața oricăror autoritati, persoane fizice sau juridice, române sau străine.

 • b) Organizarea la intervale regulate de timp a unor întâlniri de lucru ale membrilor.

 • c)  Propunerea unor strategii de relansare culturala in vederea susținerii preformantelor artistice.

 • d) Realizarea de evenimente culturale de mare anvergura, care sa ai publicului ploieștean, stimulandu-i gustul si pretențiile artistice.

 • e)  Dezvoltarea de programe care sa atraga publicul intr-o relație strai oferindu-i posibilitatea sa participe la activitati cultural-artistice spatii neconventionale.


 • f)  Identificarea unor spatii neconventionale care sa intre in circuitul locațiilor adecvate spectacolului.

 • g) Transformarea Festivalului de Teatru „Toma Caragiu” intr-un Festival International, prin marirea numărului de teatre participante si implicit a numărului de zile pe parcursul carora se defasoara, incepand cu cea de-a treia ediție din anul 2013.

 • h) Stimularea si recompensarea calitatii artistice si reușitele celor implicați in proiecte.

 • i)  Atragerea de noi susținători ai proiectelor culturale: sponsori, societăți comerciale, organizații nonguvemamentale etc.

Pentru a aduce la îndeplinire unele din obiectivele propuse, asociația își rezervă dreptul de a încheia contracte de colaborare cu persoane fizice și juridice atestate din țară și din străinătate.

Asociația poate subcontracta persoanelor fizice sau juridice abilitate, în baza unor hotărâri adoptate în acest sens de către Consiliul Director, diverse proiecte, programe sau activități în realizarea cărora se angajează, pe baza de selecție de oferte.

CAPITOLUL III - PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art.8. Patrimoniul inițial al asociației este de 900 lei, suma integral varsata de către membrii asociației la data constituirii acesteia, aportul fiecărui membru fondator fiind in cuantum de 300 lei. Patrimoniul asociației se se va completa prin cotizațiile anuale ale membrilor, donații ale persoanelor fizice si juridice, contribuții legale, sponsorizări constând în bunuri mobile și imobile, fonduri obținute din țară, străinătate, în lei sau în valută, de la persoane fizice sau juridice și din orice mijloace prevăzute de lege.

Fiecare membru al asociației va plăti o cotizație anuala in cuantum de 3001eî. Pentru anul curent (2013), suma reprezentând cotizația anuala va fi plătită de fiecare membru fondator la momentul înregistrării asociației in Registrul asociațiilor si fundațiilor si de fiecare membru asociat la momentul înscrierii in asociație, urmând ca pentru anii următori suma sa fie plătită pana in ultima zi a lunii ianuarie a anului in curs.

Art.9. Patrimoniul ulterior al asociației se va forma din:

 • a)  donații, legate cu titlu universal sau particular ale persoanelor fizice si juridice, din România și din străinătate

 • b)  sponsorizări,

 • c)  cotizații ale membrilor,

 • d)  contribuții in natura ale membrilor asociației,

 • e)  taxa de inscriere in asociație,

 • f)   bunuri mobile si imobile,

 • g)  dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile in condiții legale,

 • h)  titluri de valoare,

 • i)   tarife pentru executarea unor studii, programe, expertize și a altor servicii potrivit scopurilor și obiectivelor sale de activitate, pe baze contractuale, în condițiile legii, prestate pentru membrii asociației,

 • j)   subvenții,

 • k)  venituri obținute din proiecte dezvoltate de asociație,

 • l)   fondurile bănești ale asociației se pastreaza intr-un cont bancar apartinand asociației.

Art. 10. Venituri le si cheltuielile efectuate de asociație se evidențiază conform legislației in vigoare si se supun anual aprobării Adunării Generale a Asociației.

Artll.Veniturile asociației vor putea fi folosite numai pentru îndeplinirea scopului in care a fost înființata.


Din aceste venituri, se pot acorda colaboratorilor si salariatilor prime pentru flg gratificați! anuale, prin hotararea Consiliului Director.

Art,12.Acceptarea subvențiilor, donațiilor, legatelor cu titlu universal sau pa fizice si juridice, sponsorizărilor, se va face de către Consiliul Director, cu votul majorita organ de conducere.

Art.13. Patrimoniul asociației reprezintă garanția pentru îndeplinirea obligațiilor asociației.

Patrimoniul asociației nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale membrilor asociației. Un creditor personal al unui membru nu poate formula pretenții pentru rambursarea datoriei asupra sumelor sau donațiilor in natura făcute de către membru către asociație.

Art.14. Exercițiul economic al asociației incepe la 1 ianuarie al fiecărui an si se încheie la 31 decembrie, activitatea economico-financiara a asociației desfasurandu-se pe baza bugetului de venituri si cheltuieli elaborat de Consiliul Director si aprobat de Adunarea Generala a Asociației.

încheierea exercițiului financiar prezentat de către Consiliul Director, ulterior avizării de către cenzor, se aproba de către Adunarea Generala a Asociației care da descărcare de gestiune.

Art.15. Asociația efectuează incasari si plăti prin casieria proprie si contul propriu deschis Ia o banca, conform legislației.

CAPITOLUL IV - MEMBRII ASOCIAȚIEI: DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Art.16. Poate deveni membru al asociației, pe baza liberei adeziuni, orice persoana juridica, care recunoaște si aplica prevederile prezentului statut, participând la realizarea activitatii organizației. Admiterea noilor membri va fi condiționată de voturile a 2/3 din cei prezenti dintre membrii Consiliului Director.

Art.17. Pot fi membri colectivi ai asociației acele formațiuni sau organizații care fac dovada constituirii in mod legal si recunosc Actul constitutiv si Statutul acesteia.

Art.18. Cererea de aderare a noilor membri se inainteaza Consiliului Director, care va decide prin hotărâre asupra acordării statului de membru asociat persoanei juridice semnatare a cererii cu votul a 2/3 din cei prezenti.

Art.19. Asociația are trei categorii de membri: fondatori, asociati si de onoare.

Calitatea de membru se dovedește cu diploma de membru eliberata de către conducerea asociației.

Membri fondatori sunt membrii semnatari ai prezentului statut, atestat de avocat.

Art.20. Membri asociati sunt toti cei care adera ulterior momentului înființării asociației.

Art.21. Pot deveni membri de onoare ai asociației orice persoane fizice romane sau străine, cu merite deosebite in orice domeniu al vieții economice sau culturale din tara sau străinătate. Calitatea de membru de onoare este un titlu onorific ce se acorda intr-un cadru festiv, in prezenta tuturor membrilor asociației, pe baza hotărârii Consiliului Director cu votul a 2/3 din cei prezenti.

Calitatea de membru de onoare nu implica plata vreunei cotizații către asociație.

Art.22. Calitatea de membru fondator al asociației si cea de membru asociat se pot pierde prin:

 • •  Retragere voluntara;

 • •  întârzierea privind plata cotizației anuale cu mai mult de doua luni peste termenul prevăzut in prezentul statut.

 • •  Excluderea hotarata de către Consiliul Director cu votul a 2/3 din cei prezenti.

 • •   Efectuarea oricăror acte si acțiuni care contravin prezentului statut;

 • •  Calitatea de membru de onoare se pierde prin renunțare sau retragerea acesteia de către Consiliului de Director.

încetarea calității de membru la cerere sau prin excludere nu este de natură să conducă la neîndeplinirea obligațiilor față de asociație până la data încetării calității de membru sau până la data excluderii.

Membrii care se retrag sau care sunt excluși pierd orice drept asupra patrimoniului sau a veniturilor rezultate din activitatea asociației.

Art. 23,Drepturile membrilor asociației:

sa prezinte propuneri privind organizarea asociației pentru îndeplinirea scop sa aleaga si sa fie aleși in organele de conducere ale asociației;

sa participe la dezbaterile si manifestările asociației;

sa recomande noi membri, in vederea primirii lor in asociație;


Art 24. Obligațiile membrilor asociației:

sa respecte statutul asociației, actul constitutiv si hotărârile organelor de conducere ale asociației; sa nu întreprindă nimic din ceea ce ar putea avea drept consecința lezarea imaginii asociației sau

producerea unui prejudiciu material asociației sau celorlalți membri;

sa achite cotizația anuala si taxa de înscriere.

CAPITOLUL V - ORGANIZARE, ADMINISTRARE SI FUNCȚIONARE

Art25. „ASOCIAȚIA VIITOR ART” are următoarea structura organizatorica:

 • •  Adunarea Generală

 • •   Consiliul Director

 • •  Cenzorul

A.) ADUNAREA GENERALA:

Art.26. Adunarea Generala a membrilor asociației reprezintă organul suprem de conducere al acesteia, fiind constituita din totalitatea membrilor de drept ai sai.

Fiecare membru de drept dispune de un singur vot, iar dreptul de vot nu poate fi exercitat prin reprezentare.

Art.27. Adunarea Generala are următoarele atribuții si competențe:

 • a) Discuta, adopta si modifica, conform voinței exprimate prin vot, Statutul si proiectele de lucru ale asociației, controlând si modul de îndeplinire al acestora.

 • b) Asigura conducerea generala a asociației, stabilește strategia si obiectivele generale ale acesteia.

 • c)  Alege, conform art. 41, Consiliul Director.

 • d) Stabilește cuantumul cotizației anuale.

 • e)  Aproba modalitățile de constituire a fondurilor asociației.

 • f)  Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si se ocupa de încheierea exercițiului financiar anual.

 • g) Decide asupra formelor de convocare a ședințelor sale, a modului de votare, precum si a cvorumului si majorității cu care se vor lua hotărârile.

 • h) Controlează activitatea si gestiunea organelor de conducere, administrație si control.

 • i)  Decide asupra numirii conducerii sau altor organe de administrație si control, determinând totodată si atribuțiile acestora.

 • j)  Revoca individual sau colectiv mandatele membrilor organelor de conducere, administrație si control, când prin culpa si actele lor ar periclita interesele generale ale asociației.

 • k) Orice alte atribuții prevăzute de lege sau statut.

Art.28. Toate actele care nu sunt atribuite prin Statut sau Actul Constitutiv organelor de conducere, adminstratie si control, aparțin de drept Adunării Generale, care le va exercita conform Statutului.

Art.29. Adunarea Generala funcționează in ședințe ordinare, convocate anual. Ea va putea fi convocata si in ședințe extraordinare, de cate ori este nevoie, la inițiativa Consiliului Director sau la inițiativa a cel puțin 2/3 din asociati.

Art.30. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Director cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilita pentru desfasurarea ei, prin notificare scrisa individuala, adresata si expediata fiecărui membru de drept.

Art.31. Ordinea de zi trebuie sa fie stabilita cu cel puțin 2 zile ina ședințelor ordinare si cu cel puțin 1 zi inainte de data desfășurării, in cazul ce

Art32. Adunarea Generala va fi staturara daca vor fi răspuns membrilor de drept. A doua convocare va fi statutara indiferent de numărul 50+1 % din numărul celor prezenti.

linte de dataid^fasurânj^n. paî'ul^ â si or extraordife^.              / sj

convocării jhĂă^t^^fin>nuii^u^ celor prezenti?^^ăile<s^^cu


Art.33. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis, se semnează obligatoriu de către președinte, sau persoana desemnata de acesta, si de către membrii Consiliului Director prezenti la ședința.

Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în prezentul Statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre asociații care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre.

Art.34. Dreptul de inițiere a proiectului de hotarari aparține președintelui sau unui grup de 2 membri de drept ai asociației.

Art.35. Dezbaterile din cadrul ședințelor Adunării Generale sunt prezidate de către președintele Consiliului Director, fiind consemnate intr-un proces verbal, aprobat si semnat de către acesta si contrasemnat de ceilalți membrii ai Consiliului Director prezenti la ședința.

Art.36. La propunerea Consiliului Director sau a 2/3 din totalul membrilor sai, Adunarea Generala poate hotari organizarea unor comisii de ancheta sau speciale, care vor funcționa cu un anumit scop si obiect de activitate. Componenta, modul de lucru, atribuțiile, sarcinile si competenta acestora se stabilesc prin actul de înființare si organizare. Asupra activitatii desfășurate, aceste comisii prezintă rapoarte Adunării Generale sau, după caz, Consiliului Director, la termenele stabilite sau la finalizarea scopului si obiectului pentru care au fost organizate.

Art.37.Deciziile pentru dizolvarea asociației sau pentru transformarea scopului social, sunt valabile dacă întrunesc votul favorabil a doua treimi din totalul membrilor de drept.

Art.38.Propunerile sau actele făcute in scris, fara deliberare, vor avea puterea de decizie, daca vor fi semnate de totalitatea membrilor Adunării Generale.

B.)CONSILIUL DIRECTOR

Art.39.Consiliul Director este organul executiv al asociației, care decide in problemele curente si operative ale acesteia, prin votul majorității membrilor sai, in afara cazurilor prevăzute de lege ori de prezentul Statut. Membrii Consiliului Director nu vor fi retribuiri.

Art.40. Ca organ de conducere operativa a organizației, Consiliul Director aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale, luând masurile ce se impun in acest sens.

Art41. Consiliul Director este alcătuit din 3 membri desemnați de către membrii fondatori ai Asociației.

Primul Consiliu Director este desemnat prin Actul Consitutiv al Asociației.

Alegerea Președintelui se va face individual, Președinte fiind desemnat candidatul care va obține cel mai mare număr de voturi. Ceilalți membri ai Consiliului Director vor fi aleși prin votul a 2/3 din numărul total al membrilor.

Consiliul Director are obligația de a conduce Asociația după încheierea mandatului până la intrarea în drepturi a noului Consiliu ales de către Adunarea Generală.

Reprezentarea Asociației în raporturile cu terții, persoane fizice sau juridice, se face de către Președintele Consiliului sau, în lipsa acestuia, de către un alt membru al Consiliului Director desemnat de Președinte, în limitele mandatului acordat de acesta.

Membrii Consiliului Director care urmăresc obținerea unor foloase personale sau patrimoniale in exercitarea funcției, pot fi excluși din Consiliu prin Hotararea Adunării Generale a Asociației, cu majoritate de voturi (50%+l).


d -o' / z**\r*>

Art.42. Consiliul Director se întrunește in ședințe ordinare, semestrial. Președintei^sau ccl'‘ptiti'n 2/3 din numărul membrilor de drept pot convoca, respectiv solicita, convocarea de sedi acestuia. Acestea se pot tine si in format de teleconferinta, videoconferinta sau conferința

Art.43. Președintele organizației prezidează ședințele acestui organism de conducere, participa, fara drept de vot, insa si alte persoane, la invitația președintelui.

, Art.44. Ședințele Consiliului Director sunt statutar întrunite in condițiile participării a 50%+l din numărul membrilor sai. In cazul in care acest cvorum nu este întrunit ședința se suspenda, urmând a fi reconvocata la o data ulterioara, in cel mult 10 zile de la data primei ședințe.

Art.45. In exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Director adopta hotărâri in cadrul ședințelor ordinare si extraordinare, cu votul majorității simple a membrilor care-1 compun. De regula, votul este deschis, membrii Consiliului putând hotari, cu majoritate simpla, ca votul sa fie secret.

Art.46. Actele elaborate de Consiliul Director vor fi semnate de președinte si contrasemnate de cel puțin un vicepreședinte si de responsabilul vizat de respectivele acte. Actele nesemnate de președinte sunt nule de drept si de facto.

Art.47. Dezbaterile Consiliului Director se consemnează intr-un proces verbal, aprobat si semnat in condițiile similare ședințelor Adunării Generale, proces-verbal ce va fi transmis si membrilor asociati.

Art.48. Consiliul Director are următoarele atribuții si îndatoriri:

 • a) Asigura conducerea operativa a asociației.

 • b) Aduce la indeplinire hotărârile Adunării Generale, luând masurile necesare ce se impun in acest sens.

 • c)  Urmărește modul in care se respecta drepturile si îndatoririle membrilor asociației, prevăzute in prezentul Statut si emite decizii in acest sens.

 • d) Coordonează activitatea intre sesiunile Adunării Generale si întocmește programul general de activitate.

 • e)  Gestionează patrimoniul asociației, întocmește bugetul si efectuează execuția bugetara, conform hotaririi Adunării Generale a Asociaților.

 • f)  Elaborează Regulamentul de Ordine Interioara si Codul de Bune Practici al asociației.

 • g)  Reprezintă asociația, prin intermediul președintelui la nivel național si internațional.

 • h) Pe baza unei selecții de oferte, hotărăște subcontractarea către persoane fizice sau juridice abilitate a diverse proiecte, programe sau activități în realizarea cărora se angajează.

î) încheie acorduri, alianțe, uniuni cu alte organizații similare, ligi, formațiuni social-obstesti, culturale si de alta natura, din tara si străinătate.

 • j)  Decide asupra modului de acțiune in situații excepționale.

 • k) Stabilește sarcinile fiecărui membru din componenta sa.

 • l)  încheie acte juridice in numele si pe seama asociației printr-un reprezentant desemnat.

 • m) Accepta si decide excluderea membrilor ai asociației.

 • n) Propune Adunării Generale adoptarea de amendamente la prezentul Statut.

 • o) Propune cenzorii din Comisia de Cenzori, in vederea aprobării acestora de către Adunarea Generala a Asociației.

 • p) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de Adunarea Generala.

Art.49. Durata mandatului Consiliului Director este de 3ani. Membrii Consiliului Director ale căror mandate s-au încheiat pot fi realeși.

C.) PREȘEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR:

Art 50. Președintele Consiliului Director este membru al Consiliului.

Art.51. Președintele Consiliului Director reprezintă membrii acesteia si vedjS^azJâ^^ecțarea y Statutului, a regulamentelor si a celorlalte acte normative care reglementează activitatea me^b'ri|o^^recum'si // la desfasurarea normala a acestei activitati.                                                   x CJ‘             ' A


Art.52. Președintele este ales prin vot după procedura de la art. 41.

Art 53. Prin actul constitutiv si statutul asociației s-a decis numirea primului Președinte ă nsiliului Director pentru un mandat de 3ani in persoana dlui Iulian Bădescu. La terminarea mandatului primului președinte, următorii vor fi aleși pentru mandate de câte 3 ani. Niciun președinte nu poate deține funcția mai mult de doua mandate.

Art.54. In timpul exercitării mandatului, președintele nu poate indeplini o alta funcție, în asociațiile a căror activitate poate dăuna obiectivelor și intereselor membrilor ASOCIAȚIEI VIITOR ART.

Art55. Președintele îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) Conduce si armonizează activitatea asociației.

 • b) Este președintele Consiliului Director, funcție prin care exercita drepturile si isi asuma obligațiile rezultate din calitatea de persoana juridica a asociației.

 • c)  Exercita controlul asupra modului de formare, administrare si întrebuințare a resurselor financiare ale asociației, fiind si ordonator de credite.

 • d) Elaborează sau aproba proiectele ordinii de zi, convoacă si conduce ședințele Adunării Generale si ale Consiliului Director.

 • e)  Semnează hotărârile si deciziile adoptate de Adunarea Generala si Consiliul Director, celelalte acte elaborate de acestea, precum si procesele verbale ale ședințelor.

 • f)  Sprijină activitatea celorlalți membrii care compun Consiliul Director.

 • g) îndeplinește oricare alte atribuții prevăzute in Statut sau încredințate de Adunarea Generala.

Președintele poate delega, prin dispoziție speciala, unele din atribuțiile sale unuia din vicepreședinți, atat pentru perioadele de absenta, cat si in mod permanent.

Președintele poate delega unui alt membru al Consiliului director , prin dispoziție speciala, dreptul de a semna actele asociației, in situația in care acesta se afla in imposibilitate de a semna.

Art.56. Pentru întreaga sa activitate președintele asociației răspunde numai in fata Adunării Generale.

Art.57. In cazul savarsirii unor fapte grave, prin care se incalca prevederile prezentului Statut, a regulamentelor sau a celorlalte acte normative care reglementează activitatea membrilor, președintele poate fi suspendat din funcție de către Adunarea Generala prin votul a 50%+l (jumătate plus unu) din numărul membrilor de drept care o compun. Președintele poate da acesteia explicații cu privire la faptele ce i se imputa.

Propunerea de suspendare din funcție poate fi inițiata de cel puțin 2/3 din numărul membrilor Adunării Generale, sau a Consiliului Director si se aduce neîntârziat la cunoștința președintelui. Daca propunerea de suspendare din funcție este aprobata, in cel mult 5 zile se organizează o ședința pentru demiterea președintelui, care poate fi demis prin votul a cel puțin 2/3 in numărul total al membrilor care compun Adunarea Generala.

Art.58. Președintele poate fi sancționat in următoarele cazuri:

 • •  Favorizarea unui grup de membri (demitere).

 • •   Abuzarea de atribuțiile funcției in dauna intereselor organizației sau in scopul promovării intereselor personale (demitere).

 • •   Orice decizie abuziva luata fara consultarea Consiliului Director (demitere).

 • •   Absentarea nemotivata, de 3 ori de la ședințele asociației (demitere).

Art.59. Vacanta funcției de președinte intervine in caz de demisie, de demitere din funcție, de incompatibilitate sau imposibilitate definitiva a exercitării atribuțiilor, sau in caz de deces. In termen de 10 zile de la data la care a intervenit vacanta funcției de președinte, Consiliul Director va organiza alegeri pentru un nou mandat de președinte.

Art.60. Daca funcția de președinte devine vacanta, ori daca președintele este suspendat din funcție sau se afla in imposibilitatea temporara de a-si exercita atribuțiile, interimatul se asigura de către unul dintre vicepreședinți ales cu majoritate de voturi de către membrii în funcție ai Consiliului Director.

Art.61. Daca persoana care asigura interimatul funcției de președinte savarsesn&rapțe^rav^^ifi carer se incalca prevederile prezentului Statut, a regulamentelor sau celorlalte acte care rewmente|za^ctivjț4it^i membrilor, se aplica prevederile art. 56, 57 si art. 58.                                   V

r*                                                 'xK * VN

Art.62. In activitatea sa, președintele va fi sprijinit de ceilalți membri ai ConsiliulufeDir^ciig^lgfestia vor putea fi convocati, de către președinte, ori de cate ori se apreciaza ca este necesar.

Art.63. Președintele este obligat sa convoace Consiliul Director sau Adunarea Generala, daca situația o impune, in ședințe extraordinare. In caz de extremă urgență el va consulta membrii Consiliului Director si se va conforma deciziei luate in comun, dar va răspunde personal pentru aceasta decizie.

D.) CENZORUL

Art.64. Cenzorul reprezintă organul de control economic si financiar al asociației. Durata mandatului cenzorului este de 3 ani. Primul cenzor este desemnat prin Actul Consitutiv al Asociației.

Art.65. Atribuțiile cenzorului:

 • •  Verifica administrarea si gestionarea fondurilor financiare si a bunurilor materiale ale asociației.

 • •  Verifica modul in care este administrat patrimoniul asociației.

 • •  Verifica documentele financiar-contabile ale asociației.

 • •  Prezintă Consiliului Director rapoarte, dări de seama anuale sau ori de cate ori este nevoie asupra activitatii desfășurate si asupra situației financiare a asociației.

 • •  Participa fara drept de vot la ședințele Consiliului Director.

 • •   îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Art.66. Organele de conducere si administrație ale asociației sunt obligate sa pună la dispoziția cenzorului toate actele pe care le dețin, ori de cate ori li se va cere.

CAPITOLUL VI - MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ȘI A STATUTULUI ASOCIAȚIEI

Art. 67. Modificarea Actului constitutiv sau a Statutului se face pe baza propunerii Consiliului Director si pe baza aprobării Adunării Generale, conform art. 32, prin înscrierea modificării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Modificarea Actului constitutiv sau a Statutului poate fi inițiata de către Președinte, la propunerea Consiliului Director, precum si la inițiativa a cel puțin 2/3 din numărul membrilor de drept. Prevederile si dispozițiile prezentului statut se vor completa cu prevederile dreptului comun in materie.

Modificările Actului constitutiv sau ale Statutului asociației vor fi supuse, prin grija Președintelui, verificării si aprobării instanței judecătorești. Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de Actul adițional în formă autentificată, semnat de către Președintele Consiliului Director.

Demersurile pentru modificarea Actului adițional sau a Statutului și de înscriere a modificării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, se întreprind de către Consiliul Director, printr-o persoană desemnată în acest sens, de Președintele Consiliului Director.

CAPITOLUL VII - FORME DE PROTEST

Art.68. „ASOCIAȚIA VIITOR ART” are dreptul la toate formele de protest prevăzute de Constituție si alte acte normative, cu respectarea procedurii legale.

Negocierile asupra revendicărilor sau formelor de protest sunt de competenta Consiliului Director al organizației.

Art.69. „ASOCIAȚIA VIITOR ART” isi declina orice responsabilitate cu privire la acțiunile desfășurate de membrii sai, neorganizate de conducerea acesteia.

CAPITOLUL VIII - ÎNCETAREA ACTIVITATII. DIZOLVAREA SI

Art.70. Activitatea asociației poate inceta prin acordul comun a \ Adunării Generale sau prin dizolvare, in condițiile legii. Dizolvarea se prod

 • I. )     de drept:

 • a) Când scopul asociației nu mai poate fi îndeplinit.

 • b) Când obiectivele pentru care a fost creata nu au fost realizate sau in cazul in care resursele financiare sau fondurile au fost epuizate.

 • c)  Când organele de conducere, administrație si control nu mai pot fi constituite in conformitate cu Statutul.

 • d) Când organele de administrație si control nu mai pot fi constituite in conformitate cu statutul.

 • II. )    prin hotararea Judecătoriei sau Tribunalului, după caz:

 • a) Când scopul sau acțiunea asociației a devenit ilicit(a), contrar bunelor moravuri, ordinii publice sau normelor statului de drept.

 • b) Când scopul se urmărește prin mijloace ilicite, contrar prevederilor Statutului si legilor in vigoare in domeniu.

 • c)  Când asociația, fara a fi autorizata, urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit si pe care l-a declarat in prezentul Statut.

 • III. ) Când deciziile Adunării Generale sunt luate cu violarea dispozițiilor statutare, actelor constitutive sau

legii.

Art 71. Dizolvarea este urmata de lichidare, destinația bunurilor rezultate in urma lichidării fiind stabilita de către Adunarea Generala a asociației, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de art. 60 din Ordonanța nr.26/2000 cu privire la asociații si fundații. In caz de dizolvare de drept, patrimoniul asociației va fi lichidat conform art. 61-72 din Ordonanța nr.26/2000 cu privire la asociații si fundații, iar bunurile vor fi donate sau atribuite unor organizații nonguvemamentale cu activitate sau scop similar. Bunurile rămase în patrimoniul asociației, în caz de dizolvare, vor fi transmise prin donații către persoane fizice sau juridice de drept privat sau public cu scop identic.

CAPITOLUL IX - DISPOZIȚII FINALE SI TRANZITORII

Art.72. Prevederile prezentului Statut se vor completa cu dispozițiile legale in vigoare.

Prezentul Statut a fost încheiat astazi, ______________, la..............., in ........... exemplare originale,

distribuite astfel: .......exemplare au fost inmanate membrilor semnatari, unul urmeaza a fi depus la grefa

judecătoriei in a cărei circumscripție teritoriala isi are sediul asociația, unul va fi pastrat in arhiva „ASOCIAȚIEI VIITOR ART” si unul va fi pastrat de Cabinet individual de avocat „ANDREI NICOLESCU”.

Membrii fondatori: MUNICIPIUL PLOIEȘTI Prin Primar Iulian BADESCU

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI

Prin Director general Raluca NICOLESCU

CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE PRAHOVA

Prin Președinte Aurelian-Nicolae GOGULESCU


SERVICIUL COMUNICARE Si RELAȚII PUBLICE

DOVADA DISPONIBILITĂȚII DENUMIRII

 • 1. Solicitantul :

Numele/denumi rea: MIHAI DAN MIHNEA

Domiciliul/sediul: BUCUREȘTI, BD. LIBERTĂȚII, NR. 1. BL. A1. SC. 3, AP. 63, SECT. 4

 • 2, Data înregistrării cererii j21.11.2012             i

 • 3. Categoria de persoana juridica tara scop patrimonial (asociație, fundație, federație) pentru care s-a efectuat verificarea disponibilității de denumire ASOCIAȚIE

 • 4. Denumire propusa ASOCIAȚIA VIITOR ART

• Este disponibila

: Nu este disponibila

 • a. a fost înscrisa o alta ASOCIAȚIE , sub nr. din Registrul National

 • b. a fost anterior rezervata pana la data de i

 • 5. Denumiri asemanatoare

ARTA PENTRU VIITOR

 • 6. Numărul [118433


i

‘ si data eliberării dovezii
XvW* *

 • 7. Rezervarea este valabila pana Jurata de

 • 8. Semnătură si stampila emitentului/

 • 9. Rezervarea denumirii se prelung  Data


COD: FP-17-03-ver.1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘ TI TLATIU T'TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI

DECIZIA NR.71

cu privire Ia desemnarea d-nei Raluca Ni col eseu de a reprezenta Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești in vederea asocierii cu Primăria Municipiului Ploiești pentru înființarea Asociației Culturale „Viitor Act”

Directorul Adjunct al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești:

având în vedere procesul verbal nr. 1 al ședinței lărgite a Consiliului Administrativ din data de 27.02.2012, prin care la punctul 12 al ordinii de zi s-a stabilit împuternicirea d-nei Raluca Nicolescu de a reprezenta Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești in vederea asocierii cu Primăria Municipiului Ploiești pentru inlîintarea Asociației Culturale „Viitor Act”;

în temeiul art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 150 din 31 mai 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești;

DISPUNE:

Art. 1. - începând cu data semnării prezentei, d-na Raluca Nicolescu, director general, este desemnata de a reprezenta Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești in vederea asocierii cu Primăria Municipiului Ploiești pentru înființarea Asociației Culturale „Viitor Act”.

Art. 2. - Secretariatul instituției va aduce la cunoștința celor interesați prezenta decizie.

Dată în Ploiești, astăzi, 21.03.2013

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind înființarea Asociației

„VIITOR ART”

și a emis:

CVm —

PREȘEDINTE

Paul Palaș


SECRETAR,

Sanda Dragulea

Data:         0*7. <Zo/3

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE,

TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind înființarea Asociației „VIITOR ART”

și a emis:PREȘEDINTE,

Iolanda Băzăvan, a7

XX77


Data: