Hotărârea nr. 160/2013

Hotãrârea nr. 160 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 4/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 160 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 4/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 4/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013;

Având în vedere prevederile art. 283, 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 5, alin. 1, lit a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 19.02.2013;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. b), c), alin. 4, lit. c) si art. 45, alin. 2, lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea Anexei nr. 1, litera i) "alte taxe locale", pct. I, tabelul nr. 18 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 4/16 ianuarie 2013, după cum urmează:

Denumire taxa

Taxa stabilită pentru anul 2013 conform HCL 4/16 ianuarie 2013 -lei/mp/zi-

NIVELURILE TAXELOR PROPUSE PENTRU ANUL 2013 - lei/mp/zi -

pt.domcniul public

pt.domcniul privat

pt.domeniul public

ptdomeniul privat

1

Depozitarea de materiale și realizarea unor lucrări

Zona A

 • - pana la lOOmp- 1,5

 • - lOO-lOOOmp - 0,7

-peste IOOOmp - 0,4

Zona A

-panala lOOmp- 1,5

-100-1 OOOmp - 0,7

- peste IOOOmp - 0,6

Zona A

-panalalOOmp- 1,5

 • - lOO-lOOOmp - 0,7

 • - peste IOOOmp - 0,4

Zona A

-panala lOOmp- 1,5

 • - lOO-lOOOmp - 0,7

 • - peste IOOOmp - 0,6

Zona B

-panala lOOmp- 1

- lOO-lOOOmp - 0,5

-peste IOOOmp - 0,3

Zona B

-panala lOOmp- 1

-100-IOOOmp - 0,5

-peste IOOOmp - 0,3

Zona B

-panala lOOmp- I

-100-IOOOmp - 0,5

-peste IOOOmp - 0,3

Zona

B

-panala lOOmp- I -lOO-lOOOmp - 0,5 - peste IOOOmp - 0,3

Zona C

-panaIa lOOmp- 0,7 -lOO-lOOOmp - 0,3 -peste IOOOmp - 0,2

Zona C

 • - pana la lOOmp - 0,7

 • - lOO-lOOOmp - 0,3

 • - peste IOOOmp - 0,2

Zona C

-panala lOOmp- 0,7 -lOO-lOOOmp - 0,3 -peste IOOOmp - 0,2

Zona

C

 • - pana la lOOmp- 0,7

 • - lOO-lOOOmp - 0,3

 • - peste IOOOmp - 0,2

Zona

D

-panala lOOmp- 0,5

- 100-IOOOmp - 0,2

-peste IOOOmp - 0,1

Zona D

-panala lOOmp- 0,5

- lOO-lOOOmp - 0,2

-peste IOOOmp - 0,1

Zona D

 • - pana la lOOmp - 0,5

 • - lOO-lOOOmp - 0,2

-peste IOOOmp - 0,1

Zona

D

-panalalOOmp- 0,5

- lOO-lOOOmp - 0,2

-peste IOOOmp - 0,1

2

Desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, în piețe, în târguri, în oboare, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale (inclusiv terase de vară, aparate de înghețată, vitrine frigorifice s.a.)

1

1

2

2

3

Ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete închise, cabine telefonice s.a.

1,5

1,5

2

2

4

Ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate

4

4

4

4

5

Ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, târguri, spectacole în aer liber etc.)

1

1

3

3

6

Ocuparea terenului în scopul desfășurării unor activități de ecologizare

0,2

0,2

0,2

0,2

7

Ocuparea terenului pentru realizarea unor căi de acces

-cale de acces pentru spațiu comercial

0,4

0,4

0,4

0,4

-cale de acces pentru balcon construit aferent locuinței

0,05

0,05

0,05

0,05

Art.2. Stabilește ca nivelurile taxelor propuse pentru anul 2013, modificate conform art. 1 din prezenta hotarare sa intre in vigoare astfel:

 • - nivelurile taxelor propuse pentru anul 2013 prevăzute la pct. 2 si 5 din tabelul nr. 18 vor fi aplicabile incepand cu data adoptării prezentei hotarari;

 • - nivelurile taxelor propuse pentru anul 2013 prevăzute la pct. 3 din tabelul nr. 18 vor fi aplicabile incepand cu data de 01.07.2013;

 • - nivelurile taxelor propuse pentru anul 2013 prevăzute la pct. 1, 4, 6 si 7 din tabelul nr. 18 sunt aplicabile de la data de 01.01.2013, intrucat nu au fost modificate.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 4/16 ianuarie 2013 rămân neschimbate.

Art.4. Instituțiile cu atribuții în aplicarea hotărârii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 4/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

Potrivit prevederilor art. 36 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în problemele de interes local, având atribuții privind administrarea domeniului public și privat al Municipiului precum si atribuții privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a municipiului, stabilind si aprobând impozitele si taxele locale, in condițiile legii.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 4/16.01.2013, s-a aprobat nivelul impozitelor si taxelor locale prevăzute pentru anul 2013.

In Anexa nr. 1, litera i) "alte taxe locale", pct. I, tabelul nr. 18 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 4/16 ianuarie 2013 au fost stabilite taxele pentru pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru:

 • - Depozitarea de materiale si realizarea unor lucrări

 • - Desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv terase de vara, aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.)

 • - Ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a.

 • - Ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate

 • - Ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.)

 • - Ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare

 • - Ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces

Având in vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, supun spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 4/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013.

PRIMAR,

Lt4ian Bădescu

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 4/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

Potrivit prevederilor art. 36 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în problemele de interes local, având atribuții privind administrarea domeniului public și privat al Municipiului precum si atribuții privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a municipiului, stabilind si aprobând impozitele si taxele locale, in condițiile legii.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 4/16.01.2013, s-a aprobat nivelul impozitelor si taxelor locale prevăzute pentru anul 2013.

In Anexa nr. 1, litera i) "alte taxe locale", pct. I, tabelul nr. 18 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 4/16 ianuarie 2013 au fost stabilite taxele pentru pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru:

 • - Depozitarea de materiale si realizarea unor lucrări

 • - Desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv terase de vara, aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.)

 • - Ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete închise, cabine telefonice s.a.

 • - Ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate

 • - Ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.)

 • - Ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare

 • - Ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces

In Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, la Titlul IX - Impozite si taxe locale sunt prevăzute următoarele:

 • - Art. 283 Alte taxe locale: "(1) Consiliile locale ... pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice ...";

(3)"Taxele prevăzute la alin. (1) și (2) se calculează și se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autoritățile deliberative interesate".

 • - Art. 287 Majorarea impozitelor și taxelor locale de consiliile locale sau consiliile județene:

"(1) Autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității executive, poate stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale prevăzute în prezentul

/' '

titlu, în funcție de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum și de necesitățile bugetare locale, cu excepția taxelor prevăzute la art. 295 alin. (11) lit. c) și d). c

 • (2) Cotele adiționale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 20% față de nivelurile aprobate prin hotărâre a Guvernului potrivit art. 292.

 • (3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale."

 • - Art. 288 Hotărârile consiliilor locale și județene privind impozitele și taxele locale:

 • (1) Consiliile locale, ..., adoptă hotărâri privind impozitele și taxele locale pentru anul fiscal următor în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 292.

 • (2) Primarii, ... asigură publicarea corespunzătoare a oricărei hotărâri în materie de impozite și taxe locale adoptate de autoritățile deliberative respective.

 • - Art. 292 Indexarea impozitelor și taxelor locale:

 • (1) în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la 3 ani, ținând cont de evoluția ratei inflației de la ultima indexare.

 • (2) Sumele indexate se inițiază în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației și Internelor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă până la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecărui an.

 • - Art. 295: "(1) Impozitele și taxele locale, precum și amenzile și penalitățile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.

(10) Celelalte taxe locale prevăzute la art. 283, precum și amenzile și penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde este situat locul public..."

Având in vedere nivelurile propuse pentru majorarea unor taxe locale in perioada 01.07.2013 - 31.12.2013 se estimează, in condiții ideale, o creștere a incasarilor de circa 200.000 lei.


Avizat, Direcția Eonomica


2 9 APR 2013

Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte

DIRECTOR EXECUTIV,

Iulia tandru


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii

Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 4/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

și a emis:

SECRETAR,

Sanda Dragulea