Hotărârea nr. 159/2013

Hotãrârea nr. 159 privind sancţionarea cu avertisment a persoanelor care nu şi-au asigurat clădirile cu destinaţia de locuinţă împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor pentru anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂRE NR. 159 privind sancționarea cu avertisment a persoanelor care nu și-au asigurat clădirile cu destinația de locuință împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor pentru anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune sancționarea cu avertisment a persoanelor care nu și-au asigurat locuințele împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor pentru anul 2013;

în temeiul art.30 din Legea nr. 260/2008, republicată, privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art.36 alin.l din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă sancționarea cu avertisment a persoanelor care nu și-au asigurat clădirile cu destinația de locuință împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor pentru anul 2013.

Art.2. Prezenta hotărâre este valabilă pentru anul fiscal 2013.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Art.4. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind sancționarea cu avertisment a persoanelor care nu si-au asigurat locuințele împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren si inundațiilor pentru anul 2011

Conform art.3 alin.(l) din Legea nr.260/2008, republicată, privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure împotriva dezastrelor naturale, în condițiile legii, toate construcțiile cu destinația de locuință, din mediul urban sau rural, aflate in proprietatea acestora și inregistrate în evidențele organelor fiscale.

Potrivit art.30 din legea sus amintită, constituie contravenții nerespectarea de către contribuabili a obligației de asigurare a locuințelor prevăzută la art.3 alin.(l) și art.10, cu excepția cazurilor în care persoanele respective se află in situația prevăzută la art.l 1 sau nu a expirat perioada prevăzută la art.33.

Aceste contravenții se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei și le sunt aplicabile dispozițiile prevăzute in Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și în normele emise de C.S.A. in aplicarea acesteia, iar in măsura în care aceasta nu prevede altfel, se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Constatarea contravențiilor prevăzute de lege și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari și de către persoanele împuternicite de către aceștia.

Având in vedere faptul că scopul prevederilor Legii nr.260/2008 este de fapt protejarea locuințelor contribuabililor municipiului Ploiești prin asigurare și potrivit art.22 din același act normativ, cei care nu au incheiat asigurarea obligatorie nu vor beneficia de despăgubiri de la bugetul de stat sau local pentru prejudiciile produse locuințelor de dezastrele naturale, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, propun Consiliului Local al municipiului Ploiești spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind sancționarea cu avertisment a persoanelor care nu și-au asigurat locuințele împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor pentru anul 2013

Potrivit Legii nr. 260/2008 (^republicată*) privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, cu modificările și completările ulterioare;

  • 7. persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure împotriva dezastrelor naturale, în condițiile prezentei legi, toate construcțiile cu destinația de locuință, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și înregistrate în evidențele organelor fiscale;

  • 2.     obligația încheierii contractelor de asigurare a locuințelor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale revine persoanelor ori autorităților desemnate, în condițiile legii, să le administreze;

  • 3.    în cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, prima obligatorie pentru asigurarea locuinței se plătește de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și se asigură din ajutorul social cuvenit, potrivit art. 26 din Legea nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

  • 4.     contractul de asigurare obligatorie a locuințelor se încheie numai cu asigurătorii asociați în PAID (Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale - societate comercială de asigurare reasigurare) și care sunt autorizați să încheie astfel de contracte, în condițiile stabilite prin normele emise în aplicarea Legii nr. 260/2008 și a Legii nr. 32/2000, privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

  • 5.    încadrarea pe tipuri de locuințe a locuințelor care prezintă în același timp elemente specifice atât tipului A, cât și tipului B se face în condițiile stabilite prin norme emise de C.S.A., după criteriul ponderii materialelor de construcție.

Tipuri de locuințe:

tip A - construcția cu structura de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic;

tip B - construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic;

  • 6. constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari și de către persoanele împuternicite în acest scop de către aceștia;

Aceste contravenții se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei și le sunt aplicabile dispozițiile prevăzute in Legea nr.32/2000, cu modificările și

completările ulterioare, și în normele emise de C.S.A. in aplicarea acesteia, iar in măsura în care aceasta nu prevede altfel, se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


X \ V

3 xx \ *** V» : X/ | ij

  • 7.   nu intră sub incidența legii, persoanele fizice și juridice care și-au încheiat o asigurare facultativă a locuințelor, care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie;

  • 8.   In conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 260/2008, obligativitatea încheierii asigurărilor de locuințe curge de la un an de la începerea emiterii polițelor.

Riscurile care se asigură obligatoriu sunt daunele produse lociunțelor de cutremure, alunecări de teren sau inundații, ca efect direct sau indirect al producerii dezastrului natural.


Nu intră sub incidența Legii 260/2008:

  • •  anexele, dependințele care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuința asigurată,

  • •  bunurile din interiorul locuinței.

5

Locuințele situate în clădirile expertizate tehnic în condițiile legii de către experți tehnici atestați și încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru niciunul dintre riscurile prevăzute de prezenta lege, până la data recepției la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor.

Având în vedere faptul că, scopul acestei Ieși este protejarea locuințelor contribuabililor municipiului Ploiești prin asigurare și potrivit art,22 din Legea nr.260/2008, cei care nu au incheiat asigurarea obligatorie nu vor beneficia de despăgubiri de la bugetul de stat sau local pentru prejudiciile produse locuințelor de dezastrele naturale, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești propune sancționarea cu avertisment a proprietarilor care nu au incheiat contracte de asigurare obligatorie a locuințelor.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind sancționarea cu avertisment a persoanelor care nu și-au asigurat clădirile cu destinația de locuință împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor pentru anul 2013

și a emis:


SECRETAR,

Sanda Dragulea


Data: