Hotărârea nr. 158/2013

Hotãrârea nr. 158 privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Uniunea Elenă din România

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consJliul local al municipiului ploiești


HOTĂRÂRE NR. 158 privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Uniunea Elenă din România

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune pentru anul fiscal 2013, scutire de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădire, în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Uniunea Elenă din România, cu sediul municipiul București, str. Vasile Alecsandri nr.8, cod fiscal 4400751.

A

In conformitate cu:

dispozițiile pct.20 al art.250 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

prevederile art. 125 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997 ;

prevederile art. 5 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

prevederile art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin. 2 lit. “ c ” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă scutire de la plata impozitului pe clădire aferent anului 2013, pentru imobilul situat in Ploiești, str. Traian nr. 2, deținut de către Uniunea Elenă din România.

Facilitatea acordată consta in scutire de la plata sumei de 7640 lei reprezentând impozit pe clădire.

Art.2. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința publică prezenta hotărâre.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013
-/^Contrasemnează Secret Oana Cristina Iac


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Uniunea Elenă din România

Uniunea Elenă din România, cu sediul în București, str.Vasile Alecsandri nr.8, cod fiscal 4400751, solicită scutire de la plata impozitului pe clădire aferent spațiului deținut în Ploiești, str.Traian nr.2, în baza prevederilor art.250, punctul 20 din Legea nr.571/2003 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile legale mai sus menționate stipulează faptul că nu se datorează impozit pe clădire pentru clădirile care aparțin organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu statut de utilitate publică, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice ’

Conform articolului unic al Hotărârii Guvernului nr.903/20.08.2008, ”se recunoaște asociația ” Uniunea Elenă din Romania”, persoană juridică română de drept privat, Iară scop patrimonial, cu sediul în municipiul București, str.Vasile Alecsandri nr.8, sector 1, ca fiind de utilitate publică”

Din analizarea balanței de verificare încheiată la data de 30.11.2012, respectiv 31.12.2012, se poate observa că veniturile uniunii sunt obținute din donații, cotizații, sponsorizări.

Potrivit declarației reprezentantului uniunii, în spațiul pentru care se solicită scutire, respectiv în spațiul situat în Ploiești, str.Traian nr.2, nu se desfășoară activități economice.

în aceste condiții, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilitați fiscale pentru anul 2013, pentru spațiul deținut în Ploiești, str.Traian nr.2, aparținând Uniunii Elene din România, cu sediul în București, str.Vasile Alecsandri nr.8, cod fiscal 4400751 .

PRIMAR,

AN BĂDESCU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

la proiectul de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Uniunea Elenă din România

Uniunea Elenă din România, cu sediul în București, str.Vasile Alecsandri nr.8, cod fiscal 4400751, solicită scutire de la plata impozitului pe clădire aferent spațiului deținut în Ploiești, str.Traian nr.2, în baza prevederilor art.250, punctul 20 din Legea nr.571/2003 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile legale mai sus menționate stipulează faptul că nu se datorează impozit pe clădire pentru (> clădirile care aparțin organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu statut de utilitate publică, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice ’

Conform articolului unic al Hotărârii Guvernului nr.903/20.08.2008, ‘’se recunoaște asociația ° Uniunea Elenă din Romania”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul București, str.Vasile Alecsandri nr.8, sector 1, ca fiind de utilitate publică”

Din analizarea balanței de verificare încheiată la data de 30.11.2012, respectiv 31.12.2012, se poate observa că veniturile uniunii sunt obținute din donații, cotizații, sponsorizări.

Potrivit declarației reprezentantului uniunii, în spațiul pentru care se solicită scutire, respectiv în spațiul situat în Ploiești, str.Traian nr.2, nu se desfășoară activități economice.

în aceste condiții, Serviciul Public Finanțe Locale vine în întâmpinarea acestei uniunii și propune Consiului Local al municipiului Ploiești, prin reprezentanții acestuia, aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea scutirii pe anul fiscal 2013, de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri, pentru spațiul deținut în Ploiești, str.Traian nr.2, aparținând Uniunii Elene din România, cu sediul în București, str.Vasile Alecsandri nr.8, cod fiscal 4400751 .UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA C.f. 4400751 r.C. 450/P.J./1990

7 Loc. BUCUREȘTI sector 1 str. VASILE ALECSANDRI nr. 8 tel. 0213179874

' Tt ■................. 1                                                 '           ■■■■■■■          ---------- ............. ....---------- - -

Balanța de verificare

01.12.2012--31.12.2012


-"ZCK

.....-

’ ...Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

%52Wf!-i'iSS

Mev. do nstr,fara scop BA^W^NIAL . • •

Tggg • 492.93

247 417.98

. 0.00

-g a: '     0.00

...     492.93

247 417.98

. ; : 0.00

246 925.05

^dețo

IW\^. C.(

-- ,RE^£lN REEV. EC.TEHN. FARA SCOP '^ATRIMONIAL

0.00

15 925.02

0.00

0.00

0.00

15 925.02

0.00

15 925.02

1054         •

REZ.DJN REEV. AP/INST.MASURA FARA SCOP PATRIMONII

:   8 479.54

:i gi gr;    :?L:;ș~ rgi S i

; 0-00

fjSISBBiOi

-   3479.54

0.00

MAT ;

8 479.54

1055

REZ.DIN REEV.MIJL.DE TRANSP. FSP

0.00

1 286.69

0.00

0.00

0.00

1 286.69

0.00

1 286.69

REZ. DIN REEV. MO.BILIER/BIROTICA FSP

: ' :: i

...    '‘3 961.19

; :0;00

: ' 3 961.19

0.00

<3 961.19

1068

ALTE REZERVE

0.00

19 543.33

0.00

0.00

0.00

19 543.33

0.00

19 543.33

WiKK

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL

NEREP./PIREDERE

iWHWttbo ■Mili

6 483 668.56

iiiiiliS

: c : P: :

§hJ-; gppgpFPg-::

T 6483668.56

:!!. !:H?'?:!!:J.T..Ir.

0.00

6 483 668.56

1174

REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT

559 690.14

0.00

0.00

0.00

559 690.14

0.00

559 690.14

0.00

-|211 :

EXCEDENT SAU DEFICIT PRIV.ACTIV.FSF

. :'.:2:577-752.49

.: : . 3 281 496,78

g• : 220 035:03

alOss»

:::   "\;2 797 787:52

4,079.091:61

0:00

1 281 304.09

1212

PROFIT SAU PIERDERE

3 387.37

3 387.37

0.00

0.00

3 387.37

3 387.37

0.00

0.00

Total sume clasa 1              3 141 322.93    10 065 166.46       220 035.03       797 594.83      3 361 357.96    10 862 761.29      559 690.14    8 061 093.47

2081 '

‘ALTE IMOZ.NECORP.ACTIV.FSP - : '

/ .' / .ie 307.12

. •: o.oo

:-.i:"::ș7rș5!:j-șr:      :=2;U: L-.F

- 0.00

g    0/64 397.33

'"|H'ț‘ 64 397.33

' : • 0.00

2111

TERENURI

154 500.00

0.00

0.00

0.00

154 500.00

0.00

154 500.00

0.00

2111.001

TERENURI PT.ACTIV. FSP GALAȚI   \

' : 0.00

^|||i|j^iB:::qLoo:

: 0.00

: 103 550.00

A "r     "0.00

2111.002

TEREN SEDIU PLOIEȘTI

50 950.00

0.00

0.00

0.00

50 950.00

0.00

50 950.00

0.00

2121 . -.

CONSTRUCȚII PT ACTIV FSP : ; - A ‘ .

: 2 453270:28

•34010.08

:-::l8BO;00:

‘2453 270,28

/  • - 34 010.08

< 2 419 260.20

■ ■ 0.00

2121.001

CONSTRUCȚII FSP CRAIOVA

79 084.80

0.00

0.00

0.00

79 084.80

0.00

79 084.80

0.00

2121;002

CONSTRUCTIi ESP GALAȚI    \

:ig|gg;479:b5O:po

:o.oo

0.00

'    ; : 179050.00

PSWÎ79' 050.00

0.00

2121.003

CONSTRUCȚII FSP ONEST!

100 030.50

16 176.50

0.00

0.00

100 030.50

16 176.50

83 854.00

0.00

2121:004:; :

CONSTRUCȚII FSP PATRA NEAMȚ - -

• ::::.75 212.58

rAA -17 833.58

.0.00

■ ■ :tt

•?/ 17833.58

• . 57379.00

:             o.oo

2121.005

CONSTRUCȚII FSP PITEȘTI

73 400.00

0.00

0.00

0.00

73 400.00

0.00

73 400.00

0.00

2121.006. :;

CONSTRUCTII FSP PLOIEȘTI: *"

: :<509 358.60

>j::-o.oo

:     ; 509 358.60

•  -509 358.60

: . • : 0.00

2121.007

CONSTRUCȚII FSP SEVERIN

83 895.50

0.00

0.00

0.00

83 895.50

0.00

83 895.50

0.00

2121.008' :

CONSTRUCȚII FSP SULINA ■'

::-IațaP:o.oo

000

0.00

.' 246 852.00

2121.009

CONSTRUCȚII FSP TARGOVISTE

58 247.00

0.00

0.00

0.00

58 247.00

0.00

58 247.00

/Wh

2121.010 I /

CONSTRU CTII FSP UER BUCU RESTI

.'    393100.00

V' : • . i 0;00

Kafi»

• :::393'100.00

.'  393 100.00

■'.                -:.J:F. l-r::-.:”-.--:. •■■•

2121.011

CONSTRUCȚII DONAȚIE GALAȚI

364 065.00

0.00

0.00

0.00

364 065.00

0.00

364 065.00

......EWUNIUNEA ELENA DIN ROMANIA Q.f 4400751 r.C. 450/P.J./1990

~ Loc. BUCUREȘTI sector 1 str. VASILE ALECSANDRI nr. 8 tel. 02131^74


Balanța de verificare


01.12.2012- 31.12.2012


Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

2121,012 : ■

CONSTRUCȚIE rSP IASI '     -- . -:

■ 290'974.30

/ ; ? • - 0.00

i <290 974,30

• 0.00

-290 974.30

0.00

2131

ECHIP. TEHNOLOGICE(MAS INI, UTIL.)

110 434.46

0.00

0.00

18 098.20

110 434.46

18 098.20

92 336.26

0.00

2,131.001 j.

ECHIP.TEHN. FSP 8RAII.A .          ; '

10'1'10.78

£ °-00

ggi|iMigBfț)-ob

• 10 110.78

... 0.00

2131.002

ECHIP.TEHN. FSP PITEȘTI

6 719.86

0.00

0.00

0.00

6 719.86

0.00

6 719.86

0.00

2131.003     :

ECH IP.TEHNFȘP TULCEA : Ș gjB

ĂNiglfijIgid

. < 'ud 8 098:20

; ! •• - < d 8 098^20

•. • <     < o.oo

2131.004

ECHIP.TEHN. FSP UER

73 606.62

0.00

0.00

0.00

73 606.62

0.00

73 606.62

0.00

2131.005 - ;   '

echiptehnicefsppiatraneam^"

;       \ 1'899.00

iill j jgigog

gg|fI|iBh]:899;Qo

•:?1 899.00

; .o.oo

2132

APARATE SJ INSTALAT!! DE MĂSURĂ

138 094.85

0.00

28 468.00

20 954.40

166 562.85

20 954.40

145 608.45

0.00

2132.001 .Ă

APARATE SI INST DE MAS. FȘP'BARLAD

Ă.     ; 3 225:98

iKSliiiiSSi

?  < . 3225.98

ggOBB °-o°

2132.002 '

APARATE SI INST DE MAS. FSP BRAȘOV

8 197.65

0.00

0.00

5 150.89

8 197.65

5 150.89

3 046.76

0.00

2l32yO(Î3':i:^::^

APARATE SHNȘT DE.MAS BUCUREȘTI '<<<■! v

„ 3 046.76

T :?0.00

JSfiiiiiiiBI

- : <: ,• <\'5 827:76

.<• 5827:76

2132.004

APARATE S! INST DE MAS FSP CALAFAT

11 521.87

0.00

0.00

5 150.89

11 521.87

5 150.89

6 370.98

0.00

2132.005   <

APARATE S! INST DE MAS FSP CLUJ • :

:J-'-Ț^-’->3j£)46.76;

IhilHSilKlK

yiilIiiisiȘQ

3 046.76

2132.006

APARATE SI INST DE MAS FSP CONSTANTA

3 046.76

0.00

0.00

0.00

3 046.76

0.00

3 046.76

0.00

2132-007: L;.

APARATE SUNST DE MAS FSP CRA1OVÂ

Ț .     '       '.0.00

IfiOiillSisiO;

gglO|ig||SoMb5

• : .         8 376.87

/ 8 376:87

2132.008

APARATE SI INST DE MAS FSP GALAȚI

3 046.76

0.00

0.00

0.00

3 046.76

0.00

3 046.76

0.00

213Z009

APARATE SI INST DE MAS FSP IÂSI

5125.89

: < 0.00

; •    5 125.89

iiSOBiiilipo!

5 125,89

■ ' :": o.oo

2132.010

APARATE SI INST DE MAS FSP IZVOARE

5 170.63

0.00

0.00

0.00

5 170.63

0.00

5 170.63

0.00

2-1:32.ai-1<:;-j;,1;

APARATE SI INST DE MAS FSP ONESȚl' . ;

8 727,71

<: . 5 50.1,73

;:'< 3 225,98

0:00

2132.012

APARATE SI INST DE MAS FSP PITEȘTI

3 225.98

0.00

0.00

0.00

3 225.98

0.00

3 225.98

0.00

2132 013

APARAȚE SIiNST DE MAS FSP PIATRA <

■;:.:Ă 3 046.76

gggfi;i:<H;g^;q46i7^

ilIil-ifflBBSâS-

•. :<<<•;•' 3.046.76

gfti|ggg®:bO

2132.014

APARATE SI INST DE MAS FSP PRAHOVA

3 046.76

0.00

0.00

0.00

3 046.76

0.00

3 046.76

0.00

2132;015.u7

APARATE S; INST DE MAS FSP'ROMAN :

■??r:::;;YpĂTTTL'^':497.65

0.00

:/<<,< <o,oo;

iBiiiiiiiiiib-

■Ohg|g8|.97:65

'.:• ■ 0-00

2132.016

APARATE S! INST DE MAS FSP SEVERIN

3 046.76

0.00

0.00

0.00

3 046.76

0.00

3 046.76

0.00

2132.017 :J

APARATE SflNST DE MAS FSP.SULINĂ

/g? 3225.38

: J 0.00

?•'. 3225.98

2132.018

APARATE SI INST DE MAS FSP ȚARGOVISTE

3 046.76

0.00

0.00

0.00

3 046.76

0.00

3 046.76

APĂRATE SI INST DEMAS FSP TULCEA;

Ă Ă/-5 150.89

\ : ' ; • 5'150,89

.5150.89

:ggĂggg:;:g:b''-O.pO

tefe.

2132.020 .

APARATE Si INST DE MAS FSP UER

43 573.67

0.00

25 687.00

0.00

69 260.67

0.00

69 260.67

~w?
Balanța de verificare


01.12.2012- 31.12.2012


* \ConFȘf

Z ’^Qpnumirea contului

Sume precedente

.     Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

■ ■         r r> N

?§L^^CE DE TRANSPORT 7

1'60 284.41

J 777777 0.00

? o;Oo

7|i|ifggg|:qq

:      .160 284.41

7 77777 o.oo

77 77 60 284.41

. 7777- .. o.oo

2133.0^^

'mul.de TRANSPORT PT ACTIV.FSP uer

160 284.41

0.00

0.00

0.00

160 284.41

0.00

160 284.41

0.00

21417;  7 7

MOBILIER, APARATURA, BIROTICĂ P< 7

:     111 635.96

■ 7 0.00

:        7    :0.00

711635.96

7 7 7 Q.00

•   : 11.1 635.9Ș

0:00

2141.001

MOBILIER, APARAT, BIROTICA FSP CLUJ

2 000.00

0.00

0.00

0.00

2 000.00

0.00

2 000.00

0.00

2141;OO2-

MOBILIER, APARAT,■BIROTICA FSP IAȘI'

7> - ; <;1 996.71

; :7' 7-l    0.00

' ' :7 996.71

0.00

2141.003

MOBILIER, APARAT, BIROTICA FSP UER

103 257.74

0.00

0.00

0.00

103 257.74

0.00

103 257.74

0.00

2141:004

MOBIUER, APARATURA'BIROTICA FSP 7

G A LATI ;;        - -' ■ ■:? ■ Y/•

'   . .p 2414.51'

77:7 7-70.00

7 7" 7- o.oo

£ J giji 777-• o.oo

.. - /2 414.51

7 \ 7 o.oo

2141.005 r

MOBILER, AP.BIROTICA FSP BRAȘOV

1 967.00

0.00

0.00

0.00

1 967.00

0.00

1 967.00

0.00

231.

IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS 7.

p. 2 066 200.81

\         : o;oo

7  • 77 :7 o.OO

• 0.00

•'2 066 200.81

• ': :o.oo

2 066 200.81

.7 •      o.oo

231.001

CONTRACT REPARAȚII GIP

1 881 779.73

0.00

0.00

0.00

1 881 779.73

0.00

1 881 779.73

0.00

231.002 7

REPARAȚIE SE DlU' GALAȚI        -7' 7' i

c :   184 421;08

/ ■. ' , :'o-oo

: 7 7:0:00

•7 •< -184 421.08

MW:': O-oo

7 184 421.08

: 7 0.00

267

CREANȚE IMOBILIZATE

17 366.43

0.00

0.00

0.00

17 366.43

0.00

17 366.43

0.00

267.001 77

GARANȚIE DIMAR CONSTRUCT 7   7.

• : ?7 7).,00

.-.'77 11 000.00

• 7 :T1 000.00

7         ,o:oo

267.002

GARANȚIE LA FANTANA

224.91

0.00

0.00

0.00

224.91

0.00

224.91

0.00

267.003 7

GARANȚIE TEREN SAI FI •   TpAg

-   485.91

p:'7?        0.00

" 7 77°.oo

7 77-o.oo

7 - 7 ’ 7485.91

: < , : . : 0.00

'     7,485.91

. ; N           . 0.00

267.004

GARANȚIE ȘCOALA GREACA HRISTO BOTEV

437.11

0.00

0.00

0.00

437.11

0.00

437.11

0.00

267.005 7

DEPOZIT COSMOTE ROAMING ;V-

7/ . 700.00

.  '7 .'JOOIOO

:|77:77777ob,oo'

. 7 7 700.00

7'777 ;î:7 0.00

267.006

GARANȚIE BIDOANE CUMPĂNĂ 6 BUC.

C.E. PLOIEȘTI

178.50

0.00

0.00

0.00

178.50

0.00

178.50

0.00

2671007 : •. j •

GARANTlE:FFEE ELECTRICA C.E. GALAȚI

'7'.     840.00

7-,7 7:; • 0.00

•    7 7 ' 840.00

7 7   840.00

. ' • -' 0.00

267.008

DEPOZIT ALEGERI PARLAMENTARE 2012

3 500.00

0.00

0.00

0.00

3 500.00

0.00

3 500.00

0.00

2808 7 .    • •

AM ORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE-

• ' 0.00

•   : 15 976.08

7^777-7:7::7qțoq.

Wr'''r -   22711

7|[j|șiJSiqq

20319

7|țgț||;gip0'

•      '16 203.19

2808.01

AMORTIZ.ALTE JMOBILIZ. NECORP. ACT.

FSP

0.00

15 976.08

0.00

227.11

0.00

16 203.19

0.00

16 203.19

2812 t .   7-

AMORT. CONSTRUCȚIILOR : ,7 77

7/ : 34:010-08

.666 572:92

7-77 /: Q.00

?     3 286.99

77 34 010.08

;   '669 859.91-

: t        - :   0.00

•    635 849.83

2812.01

AMORTIZAREA CONSTRUCȚIILOR PRIVIND ACTIV. FSP

34 010.08

666 572.92

0.0.0.

3 286.99

■   l"/'7r-'

34 010.08

669 859.91

0.00

635 849.83

- *

2813 7- ;șj

AMORT. ■ ECHl PAMENTE TEHNOLOGICE

. . ' 0.00

7  .  79 004'.49

7.7 .' 713219.19

' .a        .772.30

' ,: •. vi 3 219.19

• 7 ; ' 79 776.79

:'7:   7 . 0,00

•     66 557^ j;

2813.01

AMORTIZ. ECHIPAM. TEHNOLOGICE F.S.P.

0.00

79 004.49

13219.19

772.30

13 219.19

79 776.79

0.00

66 557$d

ra7 i $

MW*<7


Balanța de verificare

01.12.2012- 31.12.2012

Total sume clasa 2


Total sume clasa 3


Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

2smWB

AMORT. AP. SI INSTAL..DE •    '      '

MAS., CONTROL, REGLARE p ,£' gg; j g g

• ; ;            :o:oo

.70 954.40

: . • : :       209i63

KW

ÎS..............

135 582.98

SiygyiyygR

: 0.00

■■ Ș

.     114628.58

2814.01

AMORTIZ.APARATELOR SI INSTAL.DE MAS, CONTR. FSP

0.00

120 868.31

0.00

209.63

0.00

121 077.94

0.00

121 077.94

2815: < ; ;

AMORTIZAREA MiJ L.DE TRANSPORT & g

125 920.14

BiBiSMSș

: .... 0.00

128563:55

128 563.55

2815.01

AMORTIZ.MIJL. DE TRANSP. PRIVIND FSh

0.00

125 920.14

0.00

2 643.41

0.00

128 563.55

0.00

128 563.55

■181

AMORTIZ. MOBILER;APARĂȚURA < BIROTICA, i EC HIP. P ROT    '

■6Tl::^^88733^i:Sț păp; pp;:ijppp:.:ppp: . ;;ppppp:;.

'■«:?                                                 :."s,.

liflWl

liiiSailiBil

i ' B ' 90 055:30

WKHBfe

«iniiH

"    90 05530

ppppPlpHpp.:;,,;

2817.01

AMORTIZ.MOBILIER, APARAT. BIROTICA F.S.P.

0.00

88 783.19

0.00

1 272.11

0.00

90 055.30

0.00

90 055.30

1 051 858.05

1 193 104.40

5 231 589.85

5 372 836.20

47 464.15

5 262 104.40

1 145 640.25

110 731.80

MATERII PRIME ;

f[j1 $745.65

giliOllilS®:

tSSSSSpb

301.001

MATERIALE CONFECȚIONAT COSTUME

1 345.65

0.00

0.00

1 345.65

1 345.65

1 345.651

0.00

0.00 [

3p|||j||g|

MAT. D E NATU RA OB. D E INVENTAR

■26:412.06

B ; A i :10 622.36

p ; . . .:: 40 429.47

y :o.oo|

38 380.07

3 395.05

0.00

41 775.12

11 968.01

26 412.06

14 017.41

27 757.71


401

FURNIZORI

617 423.97

623 381.17

139 710.13

136 504.46

757 134.10

759 885.63

0.00

2 751.53

<101.00001

:  / :7057;62

feJMMS

^|gj|gg^b5^!6;2

<1 3311.79

BlIlfflllIiHP.

401.00003

APA NOVA

961.54

1 065.39

219.51

115.66

1 181.05

1 18,1.05

0.00

0.00

401.00004 :,

ARTEGO DESIGN PLOIEȘTI

S1SMW8

;       74788.T8

;ți.                                        .....

îl? 840-00

ppy./. 78:628.18

•: \ y 78 628;<8

IliliMpg-

401.00005

BIROU AVOCAT CARACAS

11 000.00

11 000.00

0.00

0.00

11 000.00

11000.00

0.00

0.00

401.00009:

LA FÂNTÂNĂ :B? B   :

.. ;2590;31.

«KfeîSeW

A ByBig o.oo

401.00011

GDF SUEZ ENERGY ROMANIA

20 499.49

19 721.28

0.00

2 135.78

20 499.49

21 857.06

0.00

1 357.57

401.00014 .

LILIAN EXPRES          :    :   - p p

■iiBîiBIM

SBiBiiiliB

WKilMM

BiiPiiBft

401.00015

LUNGU ELENA

6 600.00

6 600.00

600.00

600.00

7 200.00

7 200.00

0.00

/ 0.00

PREDESCU IODIF AUDITOR •      : P;

IBBl^goo

wSBOK

BliSIIIIBM

BȘffisWB

5’’WtsW

ilSTm»

401.00.0J-8-X.-;

REBU ■

963.25

1 150.33

187.08

47.76

■ 1 150.33

1 198.09

0.00

47.76

WWW

ROFOB^

4'"-='

B •£:1'|b-60

WS»

ȘgffilWW

1: o.oo

£01.00'020 ^,.

----—... ; x,------------—---------------------------

ROMTELECOM

30 354.01

30 354.01

2 903.16

2 903.16

33 257.17

33 257.17

0.00

0.00

• ••• .15372.25

13726.75

g|ggg|2^ 099.00

ppppp;ppp.p   0.00

4gi0dfi2%^

^L-HOma^ RESOURCES

12 100.00

12 100.00

1 100.00

1 100.00

13 200.00

13 200.00

0.00

4^.0002^

upc;r'omXnia

i : y : a: 339.73

B .   :: 389.73

iSiBltasK

;;425;16

: : • • < • :? 425;1^

z- • fy'         â .9’ 9P

40^To'OJ32^ - ■

■R&TJțRtl LUMINIȚA CAB.EXP.CONT

2 200.00

2 200.00

0.00

200.00

2 200.00

2 400. Oft

2/ 200.00

Pagina

Balanța de verificare


01.12.2012- 31.12.2012


o

v. .

Om----—

5^5/ jferijumirea contului

Sume precedente

,    Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

MUNTENIA BUCUREȘTI

AAA'.    3 460.68

M ' -9 077.21-

: 7    ;1 456.66

840.13

: 7'   '   9917.34

7 7 9917.34

• ; • : • 0.00

o.oo

4Qi.o8ta£jL

îfe^TRJCA FURNIZARE SA

200.22

224.91

36.74

12.05

236.96

236.96

0.00

0.00

401.00032 •

METRO         M

MW' 6 727.86

Ma 6 727.86

' 7/   ' 550.15

550.15

7278,01

278.01

0.00

0.00

401.00034

SELGROS

0.00

0.00

149.90

149.90

149.90

149.90

0.00

0.00

401.00036

ÂLTEX ROMANIA

;        . 649.79

649.79

. / • ' - : ,-,o:oo

•.649.79

.70.00

i-0îiȚpifgi/isșhF,^.OO

401.00041

DOMO RETAIL SA

6 005.60

6 005.60

0.00

0.00

6 005.60

6 005.60

0.00

0.00

401.00043

EDITURA OMONIA

•      :   1 754,90

: 1 754.90

: î ■o:oo

1/7-7''74- 754.90

,77'7'/;-: ■      0,00

401.00045

SIMONEL TRANS SRL

992.00

992.00

0.00

0.00

992.00

992.00

0.00

0.00

401.00047

CABINET NICULACREpVIDIU        £

'      11 ooo-bo

. — 11 000.00

" //:1 000.00

i:ooo,oo

•12 000.00

: '1? 000.00

...:F.g/g.-?U    0.00

401.00052  ’

VODAFONE ROMANIA

14 589.49

15 796.48

2 495.14

1 288.15

17 084.63

17 084.63

0.00

0.00

401.00053,

ALBENAJSCO <:'■-<'       .MMM M

,/gg;   13 877.-85

'13 877,85

;  7 13 877.85

• -7:13877.85

: 0.00

0.00

401.00055

FLANCO RETAIL SA

139.90

139.90

0.00

0.00

139.90

139.90

0.00

0.00

401.00074 .

DA INFORMARE CONSULTANTA .SRL .

- , 0,00

... 3943.20

'■g/Ț/g-TM-->M94M20\

fgîg-' 3 943.20

:     :    3 943.20

7

- o^oo

401.00085

PROSIM IMPEX SRL

1 363.69

1 363.69

0.00

0.00

1 363.69

1 363.69

0.00

0.00

401.00088

KALYV/XS TOURISM • ’•£ ■ ; /; ?

:  ;    30.046.00

- 30 046.00

7   - A- 0.00

•A . ; : 30.046.00

g:F;,gg/3q;p4p;bq

IlfliSiRsMpP-

a.' 0.0D

401.00089

DANTE INTERNATIONAL SA

999.99

999.99

0.00

0.00

999.99

999.99

0.00

0.00

401.00095. <

SENIA MUSIC SRL

MM '603.00

- 7 -. 603.00

/ •      ; UO.OO

401.00098

SAGA SOFTWARE SRL

0.00

632.00

632.00

0.00

632.00

632.00

0.00

0.00

401.00099

CARREFOUR ROMANIA SA A.;J/g'-y

/     1 013.05

••-../     1 013.05

< ; h. / 0.00

013.05

7 "    /1013:05

SCF g 0.00

7'7 7 7 0.00

401.00105

ROBAD SRL PLOIEȘTI

3 800.00

3 800.00

0.00

0.00

3 800.00

3 800.00

0.00

0.00

401.00106

BOG EXPERT SRL

:   ?      •: 900.00

'   ' ' . / T900.00

HJ;g:gi:g'giS9pb:bb

^7Ocloo

g/gg;iggg-/'d/bo

Mg/" 0.00

401.00107

ESTIMATOR1 GROUP

1 090.00

1 090.00

0.00

0.00

1 090.00

1 090.00

0.00

0.00

4di:oo-io8:.

DIACONU DORU •       ■   S/g

MM: 10 615164

M •• 10 615/64

?'      .10 615.64

615.64

0.00

401.00109

SIDERE ION P.F.

3 000.00

3 000.00

0.00

0.00

3 000.00

3 000.00

0.00

0.00

401.00110;

DEDEMAN SRL    •    /'':      " '* MM

j ' ; - 2 3iro7

: 2 311.07

^   2 311.07

0 00

777M7,-- °-00

401.00111

S1RANI GRUP SRL

217.87

217.87

0.00

0.00

217.87

217.87

0.00

0.00

4di;00ii2j

BÂUMAX ROMANIA SRL' '

giggggg445i90

' '-<//445^90

^0^: '/o.oo

ggg445.90

gg-/-.g-.-r::g;-gg.:':445,90.

0.00

/ 7    0.00

401.00113

CONȚI SRLTULCEA

80.00

80.00

■ 0.00

n . ' 0.00

80.00

80.00

0.00

0^00- -

_______^r<gl ;

401.00114.-

LEO SRLTULCEA '     ?: •"' A/

iî.07.00

r -T 307.00

7,. \Ffi|:-;3ț)7;bb

: : M g SOT'-OO

401.00115

ERDAL INVEST SRL

1 800.78

1 800.78

0.00

0.00

1 800.78

1 800.78

0.00

401100116

MCOCNALDS ROMANIA SRL ; /MM;

• • i : 1f529:oo

/ •. -1 529.00

: :L M>Moibd’

.   ' •   7 5'29.00

' -1 529100

7 .■.   ,0:00

'■' A.—A" '1 f”

UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA c.f. 4400751 r.c. 450/P.J./1990

- Loc. BUCUREȘTI sector 1 str. VASILE ALECSANDRI nr. 8 tel. 0213179874


Balanța de verificare


01.12.2012-- 31,12.2012


Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

401.00117

CONSUMCOOP DRAGASAN!

5 679.00

5 679,00

0.00

0.00

5 679.00

5 679,00

0.00

0.00

401.00118

E.ON ENERGIE ROMANȘĂ SA         - l

1         ;11il9

• 7 - -12.12

< < 7 : . o.oo

<<?  71119

,   . -5.18

; :. 0.00

1-16.37

401.00119

PASCONMAT COMIMPEX IN REORGANIZARE SRL

1 967.00

1 967.00

0.00

0.00

1 967.00

1 967.00

0.00

0.00

401.00120  ?

COMPLEX HOTELIER DAMBOVJȚA SA 1

•      13930.27

7 7-13 930.27

<17 / 1 0:00

1     13:930.27

IliiE

113'930.27

. : < < < /O.OO

:         ' o.oo

401.00121

FORLT SOLUTIONS SRL

210.80

210.80

0.00

0.00

210.80

210.80

0,00

0.00

4pT.60122^>^

D&C PARTNER GROUP SRL : 1  /: -

.855.60

. 4 : ; / 855.60

|gg8|q:6p

iggliljggpp

401.00123

MONDIAL SRL

7 120.00

7 120.00

0.00

0.00

7 120.00

7 120.00

0.00

0.00

401.00124 -1

PANELLINIA MATHTIADĂ •

531,08

7 ' .    11 531 08

iOiliillIBMȘ

7:1531.08

401.00125 f

ELKA-OKTAL SRL

399.00

399.00

0.00

0.00

399.00

399.00

0.00

0,00

401:60126? ?

BORNER COM SRL •       ' : '   ; '

IlOlliifiiiffli

■<7,92.75

g|g|g||g;p'pd

11 < : 0,00

401.00127

ZERO POINT CONSULTING SRL

360.00

360.00

0.00

0.00

360.00

360.00

0.00

0.00

401.00128 •

AMBASADOR SA BUCUREȘTI     . - 1 :

1 1. <29 925.00

' • . 29 925/00

:' 1- 129-925.00

29 925.00

:il:,!-l’:ll:i:i:Tl::E:.'O.bO

7 : - 0.00

401.00129

TURISM MOLDOVA SA IAȘI

3 921.38

3 921.38

0.00

0.00

3 921.38

3 921.38

0.00

0.00

401;00130 1

CONCORDIA COM SRL : 4^;8S'l

:<< ; .1146i:oo

.7:1 461,00

<1 .-ll/lO-pO

11<1,461.OO

Hi!®

•1 461.00

: o.oo

71 •:   .0.00

401.00131

ÎANNAMOTORS SRL

2 479.00

2 479.00

0.00

0.00

2 479.00

2 479.00

0.00

0.00

401:00.1321

NESTE.AUTOMOTIVE SRL<1/

|g||||||g5,97

g|f|5^:

0.00

f|ilgg||OP,oo:

401.00133

NET CHIT COMPUTERS SRL ROMAN

358.00

358.00

0.00

0.00

358.00

358.00

0.00

0.00

401.00134 . :

cntartarom SA

.       <593:00

B1   59Ș.-oo

<598.00

°-°°

401.00135

ALLTELCOM SRL TULCEA

78.00

78.00

0.00

0.00

78.00

78.00

0.00

0.00

401.001361::

service auto șerus SRL        '

■■■■■■      /    331:81

i li'O-oo^

•1 331.81

llgggiliidibp

:            • o-oo

401.00137

SPEED SIGN SRL PIATRA NEAMȚ

618.76

618.76

0.00

0.00

618.76

■ 618,76

0.00

0.00

4Ol,Op'l30;':.l:^

RENTROP&STRATON SRL ''.1.11'   <

;'272;so

' '   / ;27250

lig|gig|g|pp

•1272.50

iiiiitiw

iy/l.llll.:.,T':l: L O.OO

401.00139

SC TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA

72 219.60

72 219.60

0.00

0.00

72 219.60

72 219.60

0.00

0.00

40i:6di46-:;

RODIMARKET SRL piATRA NEAMȚ

lOiiiwoLop'

liiiiisiipSi

glllllligjplgj

,g240;00

lliii

'  240/00

ggg|gL|iț|Lp/op

171-1 0.00

401.00141

APROMAT SA-HOTEL EUROPA

18 750.00

18 750.00

0.00

0.00

18 750.00

18 750.00

0.00

0.00

401.00142-1

Bl-N SRL. PLOIEȘTI

71 ' <7 13 650.00

< 1 1 7 13 650,00

<. :■•.-

:i3p5o.oo

<«0;00

1   • 71/0:00

40'1.00143 ' 1'

ȚUgiȘT SA PLOIEȘTI

11 250.00

11 250.00

0.00

0.00

11 250,00

11 250.00

0.00

0.00 ,

- ----- . > -

401.0014411/

ACAPULCO DUPLEXSRL •?

|iO:!^ț:-M2'-9q(țp6

12 900.00

.11111,10:0b

iiiiiiiiiigi

iHSSKiiiiiBi

:121900;p0

lililIlMp.

.......isiW

401.00146 ' ‘

REDE^PRO SA HOTEL FORUM

13 815.30

13 815.30

0.00

0.00

13 815.30

13 815.30

0.00

»

401.00147  -

D!MI LINE SRL PLOIEȘTI " $,î.

<g|7<B-6 8101QQ

< ' <7; 6.810i00

;<i - - '11 o.oo

i|g4|ggg6;:&10;§0

68io:oo

giliai|||p:pp

r;!......L w

■ ► *

Pagina SAGA O
Balanța de verificare


01.12.2012-31.12.2012


Rmig* 1 jU ^^^JD^Mfriirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1 AN^^g^JR SRL HOTEL MIRAGE

28 686.00

28 686.00

0.00

0.00

28 686.00

28 686.00

0.00

0.00

ANAMARIA. . ’ < : .

• ? 5567.00

gggg - 5567.00

:? . • ;o.oo

< 'y '5 567.00

S Ș: y: 5 567:00

?</ -o.oo

0.00

401.00150

BRAICAR SA

744.00

744.00

0.00

0.00

744.00

744.00

0.00

0.00

101.00151 y

DHL INTERNAȚIONAL ROMANIA .  .

230.22

A: y •   230.22

■.j:R,-</y:,':;-,y-0,0Q

A ; y 230.22

<g|j|^g<23q/22:

y    '  0.00

< : < : . 0.00

401.00152

CASA DE CULTURA PLOIEȘTI

3 000.00

3 000.00

0.00

0.00

3 000.00

3 000.00

0.00

0.00

401.00153/.

MACHERESRL           A :•   /'/j?

y <<• 1 -123.22

y?; ? :? 0.00

:    y A: 0.00

<;   1 123.22

1 123.22

.    y   „ -0.00

401.00154

MISSSRL

1 264.80

1 264.80

0.00

0.00

1 264.80

1 264.80

0.00

0.00

401.00155

DERZEKOSGEORGE

<<|  :i3157.03

A<   13 157.03

« ? 1 /? 0.00

A            0.00

57.03

A .< <13 157.03

/ 0.00

ggg, : 0.00

401.00156

C&G IT MED1ASERV SRL

409.20

409.20

0.00

0.00

409.20

409.20

0.00

0.00

101.00157 / . -

COLIXPAL SRL' '/          -A\1-ri

A 1 364.00

• y. 1 364.00

IhlilIlOI:®®:

/gyg/ggj ?1 364.0.0

.    -    - 1 364:00

y   y <    0.00

401.001 58

MAJOR GALA MEDIA SRL GALAȚI

0.00

1 500.00

1 500.00

0.00

1 500.00

1 500.00

0.00

0.00

l0lr6.p159^:yy

EDITURA MERONIA SRL', yg

. A-      4 471.50

: << '< 0.00

771 . : • ■ 1:A17T-5O

< y < <471.50

■/y<<<?<A-Ay-<;p.0p

101.00160

ROTAREX1M SA PITEȘTI

397.31

397.31

0.00

0.00

397.31

397.31

0.00

0.00

ioi.ooi6r <

IKEA ROMAN IA SRL''     ' '         g

<:- << < .0.00

: -0.00

:<<• 370.82

.1  <?.. 370.82

ISiifiiSSiCK

• < • \ 0.00

101.00162

INTACT PUBLISHING SRL

0.00

0.00

3 371.51

3 371.51

3 371.51

3 371.51

0.00

0.00

101.00163-  <

BRICOSTOREROMANIA SA ’. -gyg

y ^.00

' - : : ' 0.00

A ?    <1 495.43

0.00

•     0.00

101.00164

TECHNIK GRUP SRL PLOIEȘTI

0.00

0.00

3 966.60

3 966.60

3 966.60

3 966.60

0.00

0.00

101.00-165 ?

PLĂTIN SYSTEMS SRL " ’.' /' ■ g^7

< < < 0.00

gggA'"      °-00

<   34018.91

: A < < 84 018:91:

. A : 84 018.91

'A 84 018.91

: y? :..Y :. o.oo

/    y 0.00

101.00166

ALLOTROPO PUBLISHING

0.00

0.00

2 278.45

2 278.45

2 278.45

2 278.45

0.00

0.00

40T.pp167j?-/--::’:

MALL1ARIS PAEDIA SA    ' ;    y<-<-/ /

0.00

: o.oo

• a

' , :     :6 836.10

.< :■ a 6 836.10

A .   6 836.10

/•••/• 0.00

y--:<|<A?   ' 0.00

101.00168

EDITURA PARALELA 45 SA

0.00

0.00

200.01

200.01

200.01

200.01

0.00

0.00

401:Î0000g:-/

CENZORI      A' ■< 7OC-''T-'

-A\?:A;yy?d Y5501QO

• a <2‘291.00

' ? - 1 050.00

■A .<< 050.00.

.: ?: ? '12 6OO.00

<j:<kB'3::34<pP

< ?<< 0.00

• A <741.00

409

FURNIZORI DEBITOR!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i09iA<|g<<'

FUR.-DEBÎTPT.CUMP. STOCURI ?

. : 15 000.00

. << ?< c:oo

• y ? a: o.oo

< < <15 000.00

. : 0.00

<15000:00

• . A.A ' : 0.00

1091.001

AVANS CTR.VZ.-CUMPARARE LUNGU

ELENA CALAFAT

15 000.00

0.00

0.00

0.00

15 000.00

0.00

15 000.00

0.00

1092 . < < :

FUR.-DEBIT PT.PRESTĂRI SERVIC11../

• < <768.97

Ș-O':M ' °'00

• A. :.     0.00

• : ; • . ' 0.00

'   <768.97

?< J< 76&97

< .  < : A 0.00

1092.003

AVANS TERON SYSTEMS

83.80

0.00

0.00

; 0:00

83.80

0.00

83.80

0.00

1092.004? <•

cosmote • < gg* ............ 7; g=■ ..W

? < /  :685.17

:/-  < y< :  , 0.00

ggA g$  0.00

<<  685:17

:       ?. 685.17

..y<<y.:<arGg

4111

CLIENTI

65 237.00

65 237.00

0.00

0.00

65 237.00

65 237.00

0.00

411i\OOQ(33/B'

sGG-DRi     ‘                :<

.  . A A54 975.00

■54 975.00'

.       ;     0:00

7<<</|754 975.00

< •    54 97.5:00

<    y - 0.00

UNIUNEA ELENA DIN ROMANȘA c.f. 4400751 r.C. 450/PJ./1990

Loc. BUCUREȘTI sector 1 str. VASILE ALECSANDRI nr. 8 tel. O213179'~'\

o’


Balanța de verificare


01.12.2012 — 31.12.2012

Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4111.00004

MINISTERUL CULTURII S! PATRIMONIULUI NAT

10 000.00

10000.00

0.00

0.00

10 000.00

10000.00

0.00

0.00

4111.00005

ASOCIAȚIA PRO LATINA :    .      > :

: - 262.00

. .•■ 262.00

7 7    :     • 7O.OQ

: 262.00

. - 262.00

7 7   7 7 TJ.00

7WIWW °bo

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

527 513.00

564 511.00

51 573.00

52 180.00

579 086.00

616 691.00

0.00

37 605.00

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

. . .      4300;00

7 4 300.00

: 77 , 4:300.00

0.00

:7:7:7 7 7.7-777;7:::7: :0;00

4311

CTB. UNITATII LAASIG. SOC.

117 232.00

127 080.00

11 463.00

11 465.00

128 695.00

138 545.00

0.00

9 850.00

4311.017 ' .

CONTRIB: PT. ACCID.DE MUNCA.SI BOL! PROFESIONALE '':;7 :7

; j; ;"88:op

••          , :989.00

BBiM-B-077-00.

0:0Q

. 7   7   88.00

4311.02

COTA PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

4 473.00

4 547.00

438.00

438.00

4 911.00

4 985.00

0.00

74.00

4312 JaBPS

CTB. ANO. LAASIG. SOC.

J|?.^|^Ș|g-53^pp:

'        ’5 524.00:

: 62 05ț00

:7: 67 575.00

■••-:j-Lh.7;:77.7;;77.;77-O,OO

SO;p7. 5 524.00

4313

CTB. FIRMA PT. AS1G. SOC. SANAT.

27 965.00

30 975.00

3 010.00

2 735.00

30 975.00

33 710.00

0.00

2 735.00

CTB.ANG.LA ASIG.SOC.SANAT. 77

.29 622.00

• 32-524.00

7 -7- 772898.00

7::: 77735 422.00

7Î7h-y?:70!-;p:go

•      7 2 898.00

4371

CTR. UNITATII LA FD. ȘOMAJ

1 774.00

1 791.00

162.00

161.00

1 936.00

1 952.00

0.00

16.00

CTR. ANG. LA FD. ȘOMAJ ; ‘g;.

ggg: 1.627.00

;        1 797.00

iiii BlIIMW'

7/ j: 7 1 797:00

-17958.00

.gpgggygg 61700

444

IMPOZITUL PE SALARII

56 939.00

62 547.00

5 619.00

5 661.00

62 558.00

68 208.00

0.00

5 650.00

445-1. -7 :

SUBVENTIf GUVERNAMENTALE; :  .

7 i 7; 77-4 200.00

:    •; • 2 838:oo

\ 600.00

■|ggB-|g::4:8pQfpp

7 7:' 7.: 3 443.00

glgggBgBp.cib

447

FONDURI SPECIALE TAXE SI VĂRS.

1 315.00

1445.00

130.00

129.00

1 445.00

1 574.00

0.00

129.00

447-;002g^;iJh.

FOND GARANTARE 0,25%:ANGÂJATOR

U JSi ’:;:1 315'00

30700:

:||i01iSB:2p;OO^

■|g|||lg||g5|G

7-7 :7-7' : - q>Oo

: 7   .7 129.00

461

DEBITORI DIVERȘI

0.00

0.00

23 249.09

23 249.09

23 249.09

23 249.09

0.00

0.00

461.200     :•

DEBITORI DIVERS! CETULCEA ';   ::::'

•7:23249.09

fiyi:||123;'?49b9

(jililijBop

481

DECONTĂRI UNIT. SI SUBUN1T.

450 678.84

333120.34

53 047.52

44 155.13

503 726.36

377 275.47

126 450.89

0.00

481:001: •   '

7 7' 7 14 005.19

•    7 7 - -9.115.50

. 7si&;<075.41

|§ 77.i5O8O.6O

IfflsișifijiiiHHff

7'7-7 7 5-296.60

: g 77 7 7:o.oo

481.002

BRAȘOV

17 563.83

12 139.09

2 091.28

2 583.21

19 655.11

14 722.30

4 932.81

0.00

481.003 •

BU<SfâE^[g

7.^ 62 470.55

; ; 44 953.99

•     - /‘4 375.28:

Bl. ■ f7

fi7-gBy^66'8j5;8g

; ' 7 : s7:160.00

' 77'7 : 9 685.83

:pJ||B|g;gy67pp:

4814.004'. Z;^

CALAFAT

15 583.14

14 320.93

2 059.06

852.62

17 642.20

15 173.55

2 468.65

0.00

7.'  14 820.26

:     10 763.12

:i ; 7-: 11156.32

15976^8

-511.92

7 7 - 4.464.66

7            ’ 0.00

481.006 ■

'GO&ȘTANTA

27 405.39

2 660.92

1 032.00

0.00

28 437.39

2 660.92

25 776.47

0.00

48i^a®L®

CRAiOyA ' ; ' ''<. -ii/? .

>7 7 / 21:97675

: : :   -11 436.59

77 ??.722 025.53

:gBȘ:BȘ;4;2g89.02:

7:gh7g77;:d7736;5l

481.0’08V>; ■

GALAȚI

39 137.72

26 952.97

1 009.94

1 557.01

40 147.66

28 509.98

11 637.68

0.00

481.009

ggg- 37 825^93

. : 42 098.22

5 000.07

77. - 7 -7 853.36

(g|g77 42 826.00

7 • 7 7: 42 951.58

: /7125.58

481.010

'IZVOARE

16 408.52

19 826.12

4 072.11

1 424.35

20 480.63

21 250.47

Z^juM.oo

v „ 769.84


Balanța de verificare


01.12.2012-31.12.2012


! u Denumirea contului , x //

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

18883:31

.        - 6 829.67

.-z: .• -t - \: r o:95

344.52

-18 884.26

i . 7174.19

11 710.07

■ o.oo

MtRA NEAMȚ

13 219.09

9 985.78

1 000.28

998.29

14 219.37

10 984.07

3 235.30

0.00

481.013""^

pitești ?         :

.     - .17482,96

.. :   . .16 497.62

4384.04

2 Ș34>72:

‘    21867.00

vh/<:>::Jl.9.332.34

:      • 2 534.66

- 0.00

481.014

PRAHOVA

47 728.86

40 314.86

12 928.40

11 354.64

60 657.26

51 669.50

8 987.76

0.00

481.015

ROMAN ".■:>■■■■ ' ,/ g            S?$£

:     17545.52

'     ' 11 277.31

T '     1 024.54

• '    104,03

j: 18 570.06

.    11 381.34

' 7 188.72

0.00

481.016

SEVE RIN

20 651.80

13 971.71

1 000.52

260.07

21 652.32

14 231.78

7 420.54

0.00

481.017      .

.      4 054.85

:   4 003.85

0.00

.££1   -0.00

/• 4'003.85

•   51.00

• ' 0.00

481.018

SULINA

17 698.08

16 300.70

7 548.24

4 933.75

25 246.32

21 234.45

4 011.87

0.00

481.019 ■: .-,<<■

TARGOVÎȘTE ''

. -16,363.98

13 771.23

' ?• -2 240.00

1 330.75

i:::18 603.98

15101.98

•T ;  3 502.00

: .          ' o.oo

481.020   '

TULCEA

12 199.04

8 246.09

1 000.30

248.07

13 199.34

8 494.16

4 705.18

0.00

143 576.86

2 199 025.19

67 319.53

2 275 282.52

285 427.68

297 168.74

1 913 597.51

1 978 113.78


Total sume clasa 4


CONTU Rl LA BANCA IN .LEI,.a :i-

• 4292 998.90

•'r. .1 560 823.30

756141.22

■i^W^2Ș3:184i94:

r|ytr5ip49il4Q^2:

gyygi si 4 008.24

:i : ;3:235 13*i .88

. • :       0.00

5121.001

B.C.R.

4 278 428.90

1 550 219.88

749 861.03

242 938.17

5 028 289.93

1 793 158.05

3 235 131.88

0.00

5121.003 • • •

BCR CONT CAMPANIE ELECTORALA

•   ; : 14,570.00

::-'Ti\-10i603;42

6280.19

.       .10246.77

• / \ . 0.00

5124

CONTURI LA BANCA IN DEVIZE

30 804.40

30 559.42

9 524.70

' 9 361.16

40 329.10

39 920.58

408.52

0.00

5311 .:       ••

CASA IN ■LEb^pțCri^kTifA^

ir $.£: 141 890.66

132793.78

:c-; ■■T::'.-j.;i'-:c-S.ooo.oo:

■Ot- 8 618.13

: •      147-890.66

, .ry yui 411.91

• 7 6478.75

"           0.00

5314

CASA IN DEVIZE

1 851.74

1 851.74

0.00

0.00

1 851.74

1 851.74

0.00

0.00

5314.001     :

CASA IN DOLARI ACT.FSP

iifSSiSlBzi

;       ' \i •   9.74

yyyygyigggiipiTi

0:00

yyg/ggyy, 0.00

542

AVANSURI DE TREZORERIE

39 434.60

39 434.60

3 273.41

3 273.41

42 708.01

42 708.01

0.00

0.00

542.002     .

ANDREISTEF/AN ;        . .       :

•'-10 786.65

,10 786.65

;     11 842.64

yyyyyip'i 842.64

y . . 0.00

542.003

BANDEA OLIMPIA

2 476.20

2 476.20

82.02

82.02

2 558.22

2 558.22

0.00

0.00

542.006   //

PASC U LETE PAL L    ";'V’i

• . 531.75

J';' , '531.75

yyiyițyiiiijcr'b.op

i|ggg|iggd;po

542.008

ȘTEFAN FLORENTINA

6 751.54

6 751.54

1 099.35

1 099.35

7 850.89

7 850.89

0.00

0.00

542:009 • .

FOTOPOLOS CAMELIA          T:

■.;;-i'.-'::i::.-.4'.380.76'

?<iiTi'::i-4'38q:7p

•         103.32

/ : -  4484.02

j • • .    - .' 4 484.02

• • • 0.00

•           o.oo

542.010

ZISOPOL DRAGOS GABRIEL

11 732.76

11 732.76

932.73

932.73

12 665.49

12 665.49

0.00

0.00

542 012     .

NICOLA ANA

:      • 2,775.00

0.00

.0-00'

•   - 2.775.00

;2.775.00

ighy?yy:țiȘ-o.pp

iyyyyj:yyy: 0.00

581

VIRAMENTE INTERNE

165 431.44

165 431.44

15 524Ț0

' i. 15 524.70

180 956.14

180 956.14

0.00

0.00

2 220 856.62

5 462 875.77

790 464.03

1 930 894.28

4 672 411.74


Total sume clasa 5,;'289 962.34

|6022.. ..

IcHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL ' •

g/'    - 7 997.79

y                              .849.901   :

yy:ggy^49^^

.       ; 8847.69

• y 8847.69

ggyjyyy 0.00

|6024

| CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

623.97

623.97]             o.oo]

0.00

623.97

623.97

0.00

----fer---P Jg"8 r


/'"'X


Balanța de verificare


01.12.2012- 31.12.2012


Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

i

Solduri finale         |

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

603   '

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR '/;J

26412.06

26 412.06

;'-:i0622'.36

10 622.36

37 034.42

: '5 : - . 37 034.42

■:< - . • : ; 0.00

0.00

604

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

197 358.45

197 358.45

47 581.44

47 581.44

244 939.89

244 939.89

0.00

0.00

604.001 B .

. .        ■ L..       j:.,- . ,--s,

CHELT.cumateriale pentru acțiuni

•     104:316:65

;    • ' ; 104 316.65

B -.10184.26

BȘIiWW

J    114500.91

0.00

0.00

-H.”- •                  BIV     .

604.002

CHELT.CU MAT. GOSPODĂREȘTI

15 377.66

15 377.66

1 805.83

1 805.83

17 183.49

17 183.49

0.00

■ 0.00

604.003 - BB.:

CHELT. DE PĂPETARIE

6 053.54

; ?     6 053:54

A;.r?K•• î,*:.!

3;::- --o- »-:■          .......... ».->■:

. ; V; mso

604.004

CHELT. MAT. PT. REVISTA

16 843.75

16 843.75

13 726.75

13 726.75

30 570.50

30 570.50

0.00

0.00

604.006 . /

SIBiHIi

CHELT. MANUALE ȘCOLARE GREACA, ■£ARTț-.'<:<? ?

13 600.87

iiiliiiiiSililI

fii ||| - £

SlliS

BBB -        0.00

604.101

f

CHELT.CU MAT.PT.ACȚIUNI DIN SURSE PROPRII

23 651.90

23 651.90

17 327.57

17 327.57

40 979.47

40 979.47

0.00

0.00

604.102 B'-

CHELT.CU MAT.GOSP-DIN:SURSE ' :

5 495.21

HSîS'HjwssEa

J o < > B : 305.07

BSsSitt

604.103

CHELTUIELI CAMPANIE ELECTORALA

12 018.87

12 018.87

3 840.00

3 840.00

15 858.87

15 858.87

0.00

0.00

CH ELT. CU EN ERGIA SI APA:.     ?;

'     . J577.1O.54

- •     ' 5-967.72-

IfiifSiBS

. ' : 0.00

605.001

CHELT. CU APA

1 674.59

1 674.59

172.08

172.08

1 846.67

1 846.67

; 0.00

0.00

605 002';. /

CHELȚ.CU ENERGIA • ' £ -B ;;J JJp®:

;J::-^;-;j5;56?036.p5

5:795.'64

sifaBS^gsi

B B. 61 831.69

: : 0.00

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI REP.

54 729.74

54 729.74

5 217.67

5 217.67

59 947.41

59 947.41

0.00

0.00

611.001-

CHEL CU ÎNTREȚINEREA.SI REPARAȚII Z

:"41 951.38

47 169.05

47 169.05

: o<op

611.102

CHELTUIELI UTILITATI DIN SURSE PROPRII

12 778.36

12 778.36

0.00

0.00

12 778.36

12 778.36

0.00

0.00

CHELT. CU-REDEVENTE SI CHIRII    ; '

<   23482.26

.:?<654:17:

: : 654.I7

WWW;

BiliSSiiSpo

612.001

CHELT.CU CHIRII PT. ACȚIUNI

4 290.00

4 290.00

400.00

. 400.00

4 690.00

4 690.00

0.00

0.00

6j2i002 j ' : ;

CHELT.;CU REDEVENTESI

19 1'92.26

19.192.26

MMi

îîlygȘMS®:

îlllliBiHgCi:

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

1 847.13

1 847.13

0.00

0.00

1 847.13

1 847.13

0.00

0.00

CHELT. CU COLABORATORII

<1 550.00

:Î1 560.00

: t050:00-

i /ț ; : 1 050.00

>:■ 12'600.00

MB»

624.

GfclELT. CU TRANSPORTUL

111 094.24

111 094.24

3 651.54

3 651.54

114 745.78

114 745.78

0.00

0.00

CHELT.CU-TRANSP. ACȚIUNI

Stef;104 371-91

•       104 371.91

iagwsș®:

108 023.45

08 023.45

B : . 0.00

624.101 -

CHELT.CU TRANSP.ACȚIUNI DIN SURSE PROPRII.

6 722.33

6 722.33

0.00

0.00

6 722.33

6 722.33

0.00

0.00

«WB-

CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARt >•

BWxs»*:

■■ISifflfiS

siaiBwa

JJ        :';4i''397125

625.001

CHELT.CU DEPLASĂRI

10 834.80

10 834.80

445.50

445.50

11 280.30

11 280.30

0.00

625.002: •

......—-

'cheltuieli; pt. deplasări la acțiuni;.

•  < 24 206:07

/   ;■ 24 206.07

gBilSiSjg:

iJ:;Ș;;p':24-73l.91

.0.00
Balanța de verificare


01.12.2012- 31.12.2012


rrw L* JCont^r

N'wți;-"- TETS>B—' "."i-i-

B) h'ofî

p.. i * ÂOejfi umireacontului //

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

pn s

DEPLASĂRI DIN SURSE

!șfit0PRII

5 385.04

5 385.04

0.00

0.00

5 385.04

5 385.04

0.00

0.00

626 ••• •

CHELT. POȘTALE SI TAXE TELECOM.

■   53094.83

53 094.83

/g G ,5 274.21

: . 58 369:04

•      G o.oo

GiG G o.oo

626.001

CHELT.CU TELEFONUL

46 088.49

46 088.49

4 191.31

4 191,31

50 279.80

50 279.80

0.00

. O’.OO

626.002

CHELT. POȘTALE :'"?'fi      -Ș@:

:-GGG- /J;GG:-GGi-G=

' .    5853.76

wwom

BAg;,Șl947.10

/•: - 6800.86

p     •   ® 0.00

IBWW

626.004

CHELT. ABONAMENT RADIO - IV

1 152.58

1 152.58

135.80

135.80

1 288.38

1 288.38

0.00

0.00

627i:g ș!” Z:=-,?’.,=:L,5

CHELT. CU SERV BANCARE .   GG

G G -7 917-67

g :7.9i7.6^

/ G 1 367.77

: G ,1 367.77

. '     : 9285.44

iȘSSSBIiBiPo

.'    G0.00

628

ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI

340 929.56

340 929.56

16 059.26

16 059.26

356 988.82

356 988.82

0.00

0.00

628.001

CHELT.’CU'SERVIC1I ■■!:. L:/A: ■ i-:- • • -G Ș

G   -67800.53

678C0.53

•   :    3522.72

îșLS'iA»®

•L      :7i:323.25

/     : 71 323,25

• • 0.00

:;i»B/Go-oo

628.002   r

CHELT CU SERVICII PT ACȚIUNI

152 576.50

152 576.50

9 114.55

9 114.55

161 691.05

161 691.05

0.00

0.00

628.101

ȘHȘSflALiL ’ Și AȘ

CH ELT.CU SERV. DIN SURSE PROPRII -NEBUGETARE g

LL :L?L             A A::

118 572.53

ii-YȘȘ:iA:iiȘig:iiiȘșLjȘȘ'iȘi

'    • 50.48

iiiliâBșa

i A iihii AA Ah              : Ai.

țiîBIBiBiliîiB

BBBBAii 'h'Li iiiiiiyiiif-iBB-ihhihhijș::.-

MSH«®

Biyș:șșși?iiȘiiiii;:iiLȘȘiT:iȘ

'        •     ' o oo

628.102

CHELT.CU SERV PT ACȚIUNI DIN SURSE PROPRII-NEB

480.00

480.00

0.00

0.00

480.00

480.00

0.00

0.00

628.103 G

PRESTARI S ERVICH CAMPANIE. / ELECTORALA:                    ’

\      ; .1 500.00

' 1 500.00

:■ . -■ -G;./: ■ GiG'iGG" .G.L£Î

siiiosi

i:iiiiiii i-iiiii.iiiiii.iiiihiii^ ji'iiihih i .iiiiiihiii ii i i:i B

LgiSiWi-Șî iO®G®

iLgjitiggtoșșWkOO

^ ^ii^rihiiirȚhiȘiiiii^:::::-^:::.::,:- ■■

635

CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE

39 547.02

39 547.02

399.00

399.00

39 946.02

39 946.02

0.00

0.00

635.001 •

CHELT. CU IMPOZITE CLĂDIRI Ș

:       37 428.86

•   37 428/86

Gj?- ,  399.00

GGg399.(m

:;A/:./j//Ș//:37 827/86

f - • G i 0.00

: . 0.00

635.003

ROVINETAAUTO

409.63

409.63

0.00

0.00

409.63

409.63

0.00

0.00

635.004   G

TAXE OSIM   ‘

.     ..396.00

•     396.00

/;•••.: 0.00

396.00

: ■ •' / 396.00

• : 0.00

ii         3i 0.00

635.005

IMPOZIT MIJL.TRAN SPORT

454.00

454.00

0.00

0.00

454.00

454.00

0.00

0.00

CHELT. CU SALARII PERSONAL ' G

'   530 604.00

•530 604.00

• - G 52 180.00

•■       52 180.00

•   • /: 582 784.00

• G • : ȘLO.OO

/G • /: O-oo

6451

CTB. UNIT. LAASIG.SOC.

118 186.00

118 186.00

11 465.00

11 465.00

129 651.00

129 651.00

0.00

0.00

6452 G

CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMA..' GGGG ' G

/ 2985.00

■      2 985.00

; • •   GG90.00

:     • • / 3 275.00

inWG/GiGîGGG-- G'GriGGGGG

•    3 275.00

G       :0.00

<ig;/Agjș/g/-':-:O.bb

6453

CONRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT

28 191.00

28 191.00

2 735.00

2 735.00

30 926.00

30 926.00

0.00

0.00

6581 /   .:•

DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL:,

sishW:®»

illlilss##

13 057 93

• GG • ,9-°°

iiȚ/kGArGL^-O.od

GG-G-G-:. i-.: .-l-lg

6582

DONAȚII Si SUBVENȚII ACORDATE

0.00

0.00

26 799.09

26 799.09

26 799.09

26 799.09

0.00

0.00

6582.100

. GiG        G’G'.

DQNATILSI SUBVENȚII DIN SURSE G PROP Rl 1                /, A-

||g||g|||p6A

G-G;:/>gJ 0.00

Ai.-::.

? ■■ i.AiAiiJLiisLiiSiiiiJid^iS

Iligf»»

ighȘiȘAiiLȘȘiȘȘPAȘTLȘ:.-

3 550.00

HWBWBfB

■KBWtt

ȘLLȘiOhdȘiggiiTAȘT'SAE

GG:GGGGO.OO

I iii LLiiiLiLii iEiiLLih K ii iJ3 ---ii iL:''

6582.200

DONAȚII MUL. FIXE CE TULCEA

0.00

0.00

23 249.09

23 249.09

23 249.09

23 249.09

0.00

0.1S

_________-G>G

6588.- G

ALTE"CHELTU!ELi DE EXPLOATARE j/gg

,-yjvA :- 1:659.00

1'659.00

țg;/BjG^^79ip^

GG 6379.01

.8 038.01:

'.:-L:'/:G::-":./^/'3/03a,O1

:    / , :O:oo

6588.100

AJUTOR ÎNMORMÂNTARE

1 059.00

1 059.00

0.00

0.00

1 059.00

1 059.00

0.00

/7

---r—iPlw; s

sUNIUNEA ELENA DIN ROMAN!A c.f 4400751 r.c. 450/P.J./1990

Loc. BUCUREȘTI sector 1 str. VAS1LE ALECSANDRI nr. 8tel. 0213179Ș'\

_

Bafanta de verificare

01.12.2012- 31.12.2012

Total sume clasa 6


Total sume clasa 7


Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6588.101     ț

ALTECHELTUiELI DIN SURSE'PROPRII J

600.00

'600.00

CC T j 500.00

WKițiSfi®

; 2 100.00

7        2100.00

. 7 7 0.00

6588.200

VALOARE NEAMORTIZATA CE TULCEA

0.00

0.00

4 879.01

4 879.01

4 879.01

4 879.01

0.00

0.00

C H ELT. DIN D!F. DE CU RS VALUT. j ‘  • ;'

.•    '160.94

7       . ; 7160.94

0.00

0-00

667

CHELT. CU SCONTURILE ACORDATE

-99.99

-99.99

0.00

0.00

-99.99

-99.99

0.00

0.00

C H ELT. D E - EXPL.CU AMORT? 1MO8I.'. /

J      92714.40

• .   ?92 714.40

:   '      8 411-55

OftlOl 125.95

— T O.'OO

• . 0.00

• • !>" .....'• ■ — ...........

1 750 070.55      1 750 070.55

220 035.03

220 035.03

1 970 105.58     1 970 105.58

0.00

0.00

7311

VENITURI DIN COTIZAT!! MEMBRII

23 611.68

23 611.68

5 611.00

5 611.00

29 222.68

29 222.68

0.00

0.00

7331   : '

VENITURI DIN DONAȚII .!/■

7 ' j - : 58 154125

C 7 7   8.497.00

7'      -.66051'.25

:7 . • ' 0.00

7331.001

V. DONAȚII MEMBRII

22 852.50

22 852.50

2 217.00

2 217.00

25 069.50

25 069.50

0.00

0.00

7331.002.

V.DIN DONAȚII RROG.-TABERE .      " '

20,751.75

/ 20 75175

SlflJSiiliMS

:?• ;: i' 20 751.75

- •'    7 ' 20751.75

W-7gC:CC7: 0.00

'■ ■ • '=■.......'

7331.003

V. DONAȚII CAMPANIE ELECTORALA

14 550.00

14 550.00

6 280.00

6 280.00

20 830.00

20 830.00

0.00

0.00

^332g|||Hi

VENITURI DIN SPONSORIZĂRI 7- ' ? :

cc^si00340

-10 270.4/

,77 '7,. 02 073.87

SiEBîWWS

■BSHS

734

VENITURI DIN DOBÂNZI SI DIVIDENDE

2 391.52

2 391.52

262.27

262.27

2 653.79

2 653.79

0.00

0.00

țMBB' gl

RESURSE OBTDE LA BUGET DE STAT:'

B- 2 265 060.00

'.• 2 265 060.00

SSwWW®

mm

gl^OW

7399

ALTE VENITURI ACT.F.SCOP PATRIMONIAL

17 922.00

17 922.00

165.00

165.00

18 087.00

18 087.00

0.00

0.00

7399.001   ' •

VENITURI DIN CURSURI DE LB.GREACA

.    7-/ : 550.00

7399.002

V.DIN VALORIFICARE REVISTE, CÂRTI

1 007.00

1 007.00

0.00

0.00

1 007.00

1 007.00

0.00

0.00

7399.005' : .

C/VALOARE CARNETE MEMBRU B  ?

- : : ' 1275.00

>         •7275.00

; ' / - - '      85:b0

8S:î:iiHSM

7414

VEN. DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE

PT. PLATA PERSO

4 200.00

4 200.00

600.00

600.00

4 800.00

4 800.00

0.00

0.00

7583 '         -•

VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR' • ; ,7

■MM

77 C 23'249.09

7'7 '23 249.09

C77 -   0.00

: . o.oo

7583.200

VENITURI DIN CEDARE MF C.E. TULCEA

0.00

0.00

23 249.09

23 249.09

23 249.09

23 249.09

0.00

0.00

VEN. DlN DIF.DE CURS VALUTAR " ':   .

■ÎSfSHflS

67'45

SaBlâ®

IShIIBIIB

lițjBisasa

■ifSBSl®

- ii .     /0P0

2 453 814.84     2 453 814.84

797 594.83

797 594.83       3 251 409.67     3 251 409.67

0.00

0.00


2 450 046.87


21 735 642.82    21 735 642.82CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Uniunea Elenă din România