Hotărârea nr. 157/2013

Hotãrârea nr. 157 privind aprobarea cotizatiei anuale a Municipiului Ploieşti pe anul 2013 în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creştere Ploieşti-Prahova”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 157 privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2013 în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitarâ „Polul de creștere Ploiești-Prahova”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale prin care se propune modificarea cotizației anuale a municipiului Ploiești pe anul 2013, prevăzut in art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 299/2008;

In conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din data de 8 aprilie 2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2013 și a Hotărârilor Consiliului Local nr. 230/2008 privind participarea Municipiului Ploiești la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitarâ „Polul de creștere Ploiești-Prahova și nr. 299/2008 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitarâ „Polul de creștere Ploiești-Prahova”;

Luând act de Hotararea nr. 6 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarâ din data de 10 februarie 2011;

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitarâ „Polul de >3   ”

creștere Ploiești - Prahova” nr. 83/27 martie 2013 înregistrată la instituția noastră în data de 02 aprilie 2013 sub nr. 5677 prin care se solicită virarea cotizației anuale;

In baza art. 59 alin. 5 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitarâ;

In temeiul prevederilor art. 12, art. 36 alin.2 lit e. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE

Artl Aprobă cotizația anuală a Municipiului Ploiești pe anul 2013 reprezentând echivalentul în lei a 50.000 EURO, in calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitarâ „Polul de creștere Ploiești-Prahova”, pentru promovarea proiectelor prioritare „Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”.

Art.2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


/fa#'


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2013 în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercom unitară

„Polul de creștere Ploiești-Prahova”

Municipiul Ploiești a fost declarat Pol național de creștere pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, în cadrul Programului Operațional Regional (POR), Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor. In această calitate trebuie să elaboreze planul integrat de dezvoltare urbană menit să rezolve disfuncționalități în infrastructura urbană, economică și socială la nivelul polului de creștere.

Polul de creștere este compus din municipiul Ploiești și localitățile cuprinse în aria de influență.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2008 a fost aprobată participarea Municipiului Ploiești la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova, urmând ca prin Hotărârea Consiliului Local nr. 299/2008 să fie aprobat Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”. Totodată, a fost aprobată și contribuția Municipiului Ploiești în vederea funcționării asociației.

Asociația reprezintă o structură de cooperare cu personalitate juridică și exprimă voința de asociere și de cooperare a unităților administrativ-teritoriale, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice.

Scopul și obiectivele, relațiile dintre asociați, drepturile și obligațiile acestora precum și alte articole prin care se reglementează regimul de funcționare al asociației în vederea dezvoltării și implementării planului integrat de dezvoltare în municipiu și arealul de influență sunt definite în Statutul și Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova” TEN IV.

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației, constituită sub forma unei întruniri de analiză și hotărâri, cu participarea reprezentanților legali ai membrilor Asociației, personal sau prin mandatar. Adunarea Generala se întrunește în ședință ordinară o dată pe an, în ultimul trimestru al anului curent și ori de câte ori este necesar, în ședință extraordinară, la convocarea Consiliului Director sau la cererea a

' •

cel puțin 20 % din numărul membrilor Asociației.                           ''

Adunarea Generală ia hotărâri cu privire la: stabilirea strategiei și planificarea obiectivelor generale, pentru aducerea la îndeplinire a scopului Asociației; analiza si evaluarea activității si aprobarea raportului de activitate, pentru perioada supusa discuției; aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a bilanțului contabil și a raportului Cenzorului; descărcarea de gestiune a Consiliului Director, pentru anul bugetar precedent; modificarea Actului Constitutiv și a Statutului, ș.a.

în data de 10 februarie 2011, a fost convocată Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare - Polul de Creștere Ploiești Prahova, printre punctele ordinii de zi figurând stabilirea contribuției membrilor ADI. Astfel, contribuția Municipiului Ploiești este de 50.000 euro/an, această contribuție fiind absolut necesară având în vedere cheltuielile materiale obligatoriu a fi realizate pentru buna funcționare a structurii executive ADI.

Față de cele menționate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Direcția Relații Internaționale Director executiv,

Milena Perpelea

Direcția Economică Director executiv, Nicoleta CraciunoiuVizat,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte Director executiv,

Iulia Alexandru

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2013 în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

„Polul de creștere Ploiești-Prahova”

Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 230/2008 privind participarea Municipiului Ploiești la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova și nr. 299/2008 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat participarea la Asociația de Dezvoltare Comunitară „Polul de Creștere Ploiești-Prahova”, stabilind și aportul în numerar la patrimoniul inițial, adoptând de asemenea Actul constitutiv și Statutul asociației.

Asociația a devenit funcțională prin angajarea aparatului executiv.

Prin aportul acestui aparat, au fost demarate activitățile specifice privind realizarea proiectelor prioritare cu finanțare pe Axa prioritară 1, stabilită de comun acord cu ceilalți membrii ai asociației (conform Anexei).

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a propus, în ședința din 20 februarie 2011, un buget de finanțare anual, în care contribuția Municipiului Ploiești este de 50.000 Euro.

Având în vedere cele expuse, supunem Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2013 în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”

și a emis:


SECRETAR,

Sanda Dragulea