Hotărârea nr. 156/2013

Hotãrârea nr. 156 privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2013 a municipiului Ploieşti pentru Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor - Prahova”

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA N r. 156


privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2013 a municipiului Ploiești pentru Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Iuliar Badescu și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale prin care se propune aprobarea contribuției anuale a municipiului Ploiești pentru Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentri managementul deșeurilor - Prahova”;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiest nr.6/30.01.2009 privind asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiești cu judetu Prahova în vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova” s ale Hotărârii Consiliului Local nr. 228/2009 privind aprobarea Actului Constitutiv si < statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din data de 8 aprilie 2013 privinc aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2013;

In conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, ci modificările si completările ulterioare, ale Legii Serviciului de salubrizare a localitățilo: nr. 101/2006, actualizata;

In baza Hotărârii nr. 1 din 05.04.2013 a Adunării Generale a Asociaților ADI ■ Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova (adresa Înregistrata la Primarii Municipiului Ploiești sub nr. 6708/12.04.2013);

In temeiul art.ll, art.12, art.13, art. 36 alin. 4 lit. a) si alin.7 lit c) din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă contribuția anuală pentru anul 2013 la 0,45 lei/locuitor si respectb virarea sumei de 100.982,70 lei, reprezentând valoarea cotizației anuale calculate la număru populației comunicate de Direcția de Statistică pentru 01.07.2012, respectiv 224.406 locuitori

Art.2. Direcția Relații Internationale si Direcția Economica asigură ducerea 1; indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce 1; cunoștința celor interesați prezenta hotarare.


ar,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pe municipiului Ploiești pentru Asociația de dezvoltare intercomunitară de u pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor -Prahova”

Prin Hotărârea Consiliului Local a municipiului Ploiești nr.6/30.01.2009 s-a aprobat asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiești cu județul Prahova în vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”.

Constituirea asociației este reglementată de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată cu actualizata, prin Legea nr.246/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Cooperarea unităților administrativ-teritoriale prin înființarea Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”, are în vedere implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Prahova.

în conformitate cu prevederile statutului ADI Managementul Deșeurilor Prahova art. 17 alin.2 lit.l, Adunarea Generală a Asociației din data de 05.04.2013, a aprobat valoarea cotizației anuale la 0,45 lei/locuitor (adresa nr. 6708/12.04.2013). Având în vedere această decizie, valoarea cotizației anuale este de 100.982,70 lei, calculată la numărul populației comunicate de Direcția Județeană de Statistică pentru 01.07.2012, respectiv 224.406 locuitori.

Prin urmare se impune aprobarea contribuției anuale pentru anul 2013 la 0,45 lei/locuitor si respectiv virarea sumei de 100.982,70 lei, reprezentând cotizația pentru anul 2013.

Direcția Relații Internaționale

Director executiv

Milena Perpelea, /(


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte Director

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2013 a municipiului Ploiești pentru Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor -Prahova”

Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a asociat cu județul Prahova în vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”, prin Hotararea Consiliului Local nr.6/30.01.2009.

Constituirea asociației este reglementată de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată cu modificări si completări, prin Legea nr.246/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Prahova se va realiza prin cooperarea unităților administrativ-teritoriale în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”.

în conformitate cu prevederile statutului ADI Managementul Deșeurilor Prahova art.17 alin.2 lit.l, Adunarea Generală a Asociației din data de 05.04.2013, a aprobat valoarea cotizației anuale la 0,45 lei/locuitor (adresa nr. 6708/12.04.2013). Având în vedere această decizie, valoarea cotizației anuale este de 100.982,70 lei, calculată la numărul populației comunicate de Direcția Județeană de Statistică pentru 01.07.2012, respectiv 224.406 locuitori.

In consecința, se impune aprobarea contribuției anuale pentru anul 2013 la 0,45lei/locuitor si respectiv virarea sumei de 100.982,70 lei, reprezentând cotizația pentru anul 2013.

Față de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre aprobare.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2013 a municipiului Ploiești pentru Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”

și a emis: o m rx - - -PREȘEDINTE,

Paul Palaș /


SECRETAR,

Sanda Dragulea