Hotărârea nr. 155/2013

Hotãrârea nr. 155 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 155 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Iulian Bădescu precum și Raportu de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, privind necesitatea aprobări rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Clubului Sportiv Municipa Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013- Legea bugetului de stat pe 2013, ale Legii nr.6/2013- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013,luând îr considerare prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, ci modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu art.36, alin.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 a Clubului Sportiv Municipal Ploiești, în cadrul articolului bugetar 20.01.09 - “Materiale ș: prestări servicii cu caracter funcțional”, pe secții sportive, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Ordonatorul principal de credite și Clubul Sportiv Municipal Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contecios, Contracte va duce k cunoștință celor interesați.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013


Președinte de ședință Georgp Pană


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICĂ

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești a fost rectificat în conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013- Legea bugetului de stat pe 2013 și ale Legii nr.6/2013- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, luând în considerare prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prezenta rectificare este impusă pentru asigurarea surselor financiare necesare conform Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Se propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin reorganizarea cheltuielilor pe secții sportive la articolul bugetar 20.01.09 -“Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” .

Venituri totale in suma de 9.140,00 mii lei, respectiv: venituri din activitatea proprie 340,00 mii lei si subvenție de la bugetul local 8.800,00 mii lei și cheltuielile totale în sumă de 9.140,00 mii lei, după rectificare, rămân nemodificate.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI Str. Milcov nr.l


PRIMAR tntian BădescuRAPORT DE SPECIALI

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2013

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr.l08/31.08.2001, este persoană juridică de drept public, organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești ca serviciu public de interes local privind sportul.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 133/08.04.2013 este in suma de 9.140,00 mii lei.

Venituri totale in suma de 9.140,00 mii lei, respectiv: venituri din activitatea proprie 340,00 mii lei si subvenție de la bugetul local 8.800,00 mii lei și cheltuielile totale în sumă de 9.140,00 mii lei, după rectificare, rămân nemodificate.

Modificările ce survin conform prezentei rectificări au loc astfel:

1. Titlul II “Bunuri și servicii” - prevederea în sumă de 8.082,00 mii lei rămâne neschimbată

# 20.01.09 - “Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” - prevederea în sumă de 5.805,00 mii lei rămâne neschimbată iar pe secții sportive se modifică astfel:

 • - Handbal feminin -prevederea de 2.000,00 mii lei rămâne nemodificată

 • - Handbal feminin junioare - prevederea de 150,00 mii lei rămâne nemodificată

 • - Handbal masculin - prevederea de 2.000,00 mii lei se diminuează cu suma 1.175,00 mii lei

 • - Handbal masculin juniori - prevederea de 100,00 mii lei se diminuează cu suma 50,00 mii lei

 • - Fotbal juniori - prevederea 200,00 mii lei rămâne nemodificată

 • - Gimnastică ritmică - prevederea de 80,00 mii lei rămâne nemodificată

 • - Sah - prevederea de 75,00 mii lei se diminuează cu suma 30,00 mii lei - Karate - prevederea de 75,00 mii lei se diminuează cu suma 50,00 mii lei

 • - Patinaj viteză, - prevederea de 120,00 mii lei se diminuează cu suma 50,00 mi

 • - Box - prevederea de 100,00 mii lei rămâne nemodificată


 • - Judo - prevederea de 120,00 mii lei rămâne nemodificată - Atletism - prevederea de 100,00 mii rămâne nemodificată - Baschet - prevederea de 85,00 mii lei se diminuează cu suma 85,00 mii lei


 • - Sportul pentru toți - prevederea de 100,00 mii lei se diminuează cu suma 60,00 mii lei

 • - Legea 350/2005 - prevederea de 300,00 mii lei se majorează cu 1.500,00 mii lei pentru finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

200,00 mii lei rămâne nemodificată

Șef Serviciu Financiar - Contabil,

Ec.

Vizat,

Municipiul Ploiești,


Direcția Administrație publică, Juridic Contencios,Achiziții Publice,Contracte Director,Direcția Economică,

Director Executiv,

Nicoleta Crăciunoiu

2 4 APR 2013

Sef Serviciu Buget - Contabilitate

Laura StanciuJUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL

pe secții sportive pentru

articolul bugetar 20.01.09. - "Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional"

Secție sportiva

Buget inițial

cf.HCL 132 din 28.04.2013

Influente

(+/-)

Buget rectificat

Handbal feminin senioare

2.000,00

0,00

2.000,00

Handbal feminin junioare

150,00

0,00

150,00

Handbal masculin seniori

2.000,00

-1.175,00

825,00

Handbal masculin juniori

100,00

-50,00

50,00

Fotbal juniori

200,00

0,00

200,00

Gimnastica ritmica

80,00

0,00

80,00

Sah

75,00

-30,00

45,00

Karate

75,00

-50,00

25,00

Patinaj viteza

120,00

-50,00

70,00

Box

100,00

0,00

100,00

Judo

120,00

0,00

120,00

Atletism

100,00

0,00

100,00

Baschet

85,00

-85,00

0,00

Sportul pentru toti

100,00

-60,00

40,00

Hipodrom

200,00

0,00

200,00

Legea 350/2005

300,00

1.500,00

1.800,00

Total

5.805,00

0,00

5.805,00

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

și a emis:SECRETAR,

Sanda Dragulea