Hotărârea nr. 154/2013

Hotãrârea nr. 154 privind decontarea gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele fără venituri şi pensionarii din Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSÎLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,


HOTĂRÂREA NR. 154 privind decontarea gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele fără venituri și pensionarii din Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Iulian Bădescu și a domnilor consilieri: Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu, Silviu Sorin Constantin precum și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, privind decontarea gratuității la transportul urban cu mijloacele de transport în comun, persoanelor fără venit și pensionari;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 6/16.04.2013 ;

având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare ;

luând act de prevederile Legii nr. 92/10.04.2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile Ordonanței nr. 97/30.08.1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicată;

având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215/2001 , republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă acordarea de gratuitate la transportul în comun de persoane efectuat cu mijloacele de transport aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, următoarelor categorii de călători:

  • a) persoane care nu au venituri și anume : - femei cu vârsta de peste 65 de ani și

-bărbați cu vârsta de peste 70 de ani,

  • b) pensionari indiferent de vârstă și cu pensii lunare de până la 3.000 lei, inclusiv.

Art.2 alin.l Gratuitatea se acordă în baza unei legitimații de călătorie sub forma unei autorizații nominale gratuite de transport, valabile pe toate mijloacele de transport în comun;

alin.2 Asigurarea transportului urban cu mijloacele de transport în comun a acestor categorii de călători se realizează prin serviciul prestat de către Regia Autonomă de Transport Public Ploiești;

alin. 3 Valoarea autorizației nominale gratuite de transport, reprezintă echivalentul valorii unui abonament pe un traseu, inclusiv TVA, practicat de către Regia Autonomă de Transport Public Ploiești și constituie baza decontării serviciului prestat.

Art.3 Aprobă eliberarea autorizației nominale gratuite de transport de către Regia Autonomă de Transport Public Ploiești și ținerea evidenței lunare conform bazei de date, actualizată permanent. Pentru încasarea sumelor aferente prestării serviciului către aceste categorii de călători, Regia va întocmi lunar deconturi care vor fi depuse cu număr de înregistrare la Primăria Municipiului Ploiești.

Art.4 Sumele necesare decontării gratuităților categoriilor de călători de la art. 1, se asigură din bugetul local al Municipiului Ploiești.

Art.5 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 147/31.05.2011.

Art.7 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind decontarea gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele fără venituri și pensionari din Municipiul Ploiești

Autoritatea publică locală are o serie de atribuții expres prevăzute de lege privind protecția socială ce trebuie asigurată unor categorii de cetățeni atât din punct de vedere material cât și pentru acoperirea financiară a unor servicii, inclusiv transportul public de persoane.

Cadrul juridic privind înființarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanțarea și controlul funcționării serviciilor de transport public în comune, orașe și municipii a fost creat prin Legea nr. 92 / 10.04.2007, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 92  / 10.04.2007, cu

modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 15 alin. 1 și 2 și art. 17 alin.l și 2, anumite categorii de cetățeni beneficiază de subvenții reprezentând protecție socială din bugetul local.

Astfel, persoanele fără venit cu vârste mai mari de 65 / 70 de ani, femei / bărbați și pensionarii, sunt beneficiari de protecție socială, acordată din sursele financiare ale bugetului local.

Pentru eliminarea unor deficiențe constatate de către organele de control fiscal, la Regia Autonomă de Transport Public Ploiești, Consiliul Local al Municipiului Ploiești are obligația de a reglementa această situație, respectiv valoarea autorizației nominale gratuite acordate, persoanelor fără venit cu vârste mai mari de 65 / 70 de ani , femei / bărbați și pensionarilor, să reprezinte echivalentul unui abonament pe un traseu, inclusiv TVA practicat de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Consilieri,Alexandru Paul Palaș / Ionut Cristian Ionesc Sanda Drăgulea Nicoleta Cătălina Bozianu Silviu Sorin Constantin

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC PLRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind decontarea gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele fără venituri și pensionari din Municipiul Ploiești

Cadrul juridic privind înființarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanțarea și contolul funcționării serviciilor de transport public în comune, orașe și municipii a fost creat prin Legea nr. 92 / 10.04.2007. Potrivit prevederilor acestei legi, serviciul de transport public local de persoane se organizează de autoritățile administrației publice locale, pe raza administrativ - teritorială cu respectarea principiilor proprii acestui segment de activitate. Unul din principii se referă la acordarea de protecție socială unor categorii de călători prin compensarea costului transportului din bugetul local.

Astfel conform prevederilor art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 92 / 10.04.2007, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 15 alin. 1 și 2 și art. 17 alin. 1 și 2, pentru anumite categorii, în cazul de față, persoanele fără venit cu vârste mai mari de 65 / 70 de ani , femei / bărbați și pensionarii, beneficiază de subvenții reprezentând protecție socială din bugetul local. în prezent aceste categorii de călători sunt beneficiari de gratuitate pe mijloacele de transport în comun în baza unei legitimații de călătorie denumită autorizație nominală gratuită care reprezintă echivalentul a 50 lei / lună, fără TVA ( HCLM nr. 147/31.05.2011).

Având în vedere constatările și recomandările organelor de control fiscal: Camera de Conturi Prahova, ANAF și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, propunem ca valoarea autorizației nominale gratuite, pentru decontarea serviciului prestat, să reprezinte echivalentul valorii unui abonament pe un traseu, inclusiv TVA practicat de către Regia Autonomă de Transport Public Ploiești.

De asemenea, propunem ca autorizațiile să fie vizate semestrial la sediul Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, pentru asigurarea acurateței bazei datelor de identificare a acestor tipuri de călători. Persoanele fără venit vor prezenta declarație că nu au venit de la Administrația Financiară.

Având în vedere prevederea bugetară aprobată pentru anul 2013, din resursele bugetului local la transportul urban de călători, pentru asigurarea protecției sociale anumitor categorii de cetățeni, influențele economice care ar rezulta în cazul aprobării acestei propuneri ar fi de cca - 517 mii lei / lună și de cca - 6.204,0 mii lei / an (vezi anexa nr.l).

Fată de cele alăturat.


prezentate mai sus,


propunem aprobarea Proiectului de^hotărâre

DIRECTOR FINANCIAR,  ec. Momca^FănarfeVIZAT,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA ECONOMICĂ,


2 5 APR 2013


DIRECTOR EXECUTIV, ec. Nicoleta Crăciunoiu J

ȘEF SERVICIU

BUGET,ÎMPRUMUTURI,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV, cons.jur. IULIA ALINA ALEXANDRU


ec. Laura Stanciu


SITUAȚIE COMPARATIVĂ A SUMELOR ALOCATE DIN RESURSELE BUGETULUI LOCAL ȘI ASSC PENTRU ASIGURAREA PROTECȚIEI SOCIALE ANUMITOR CATEGORII DEFAVORIZATE DE PERSOANE

ÎN CAZUL MODIFICĂRII HCLM NR. 147 / 2011 CU PRIVIRE LA PENSIONARI ȘI PERSOANE CU VÂRSTE MAI MARI DE 65 / 70 DE ANI FEMEI / BĂRBAȚI ȘI HCLM NR. 275 / 2008 CU PRIVIRE LA PERSOANE CU HANDICAP Anexa nr.l


Medie/lună

Nr. crt.

Tipul protecției sociale acordate anumitor categorii de persoane defavorizate

Tarif /buc. actual

Tarif /buc. propus

Nr.but bilet/a

Valoare -mii lei-

Dif.

+/-

Observații

actual

propus

1.

Călători beneficiari de 50% protecție socială, din care:

1.1

Elevi, din care:

-abonament 1 traseu 50%

- abonament 2 trasee 50% -abonament toate traseele50%

26,00

39,00

52,00

26,00

39,00

52,00

4.70

44

8

2

1

4

122,25

17,20

4,36

122,25

17,20

4,36

-

1.2

Studenți, din care:

  • - abonament 1 traseu 50%

  • - abonament 2 trasee 50%

26,00

39,00

26,00

39,00

1.37

30

5

5

35,77

11,93

35,77

11,93

-

2.

Călători beneficiari de 100% protecție socială, din care:

2.1

Elevi, din care:

-abonament 1 traseu 100%

- abonament 2 trasee 100% -abonament            toate

traseele 100%

52,00

78,00 104,00

52,00

78,00

104,00

4*

42

2

9

5

0,10

3,82

44,20

0,10

3,82

44,20

-

1*—Ă—’■  --••••

2.2

Studenți, din care:

- orfani 40 bilete gratuite -căminiști 10 bilete gratuite

1,60

1,60

1,60

1,60

4.08:

11.35

3

1

6,53

18,16

6,53

18,16

-

r-z' -ut'- ■ *

X.S.2.3

Pensionari pe bază de autorizație de transport

62,00

52,00

51.700

3.205,40

2.688,40

-517,00

Conform constatărilor organelor de inspecție financiară, suma decontată pentru autorizația de transport nu are bază legală și se impune reglementarea acestui fapt prin modificarea HCLM 147/2011

2.4

Veterani,    luptători    și

revoluționari    abonament

toate traseele 100%

104,00

104,00

24

2,49

2,49

I.

Total sume alocate din resursele financiare ale bugetului local:

3.472,21

2.955,21

-517,00

Persoane cu handicap, beneficiare de transport urban gratuit conform legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe bază de legitimație de transport

62,00

104,00

8.200

508,40

852,80

344,40

Idem ca la pct. 2.3 prin modificarea HCLM 275/2008 în conformitate cu legea nr. 448 /2006 actualizată

n.

Total sume alocate din resursele financiare ale bugetului ÂSSC:

508,40

852,80

344,40

in.

Total sume alocate din resursele financiare ale bugetului local și ASSC:

3.980,61

3.808,01

-172,60


NOTĂ:


La nivelul anului față de prevederea bugetară aprobată pentru 2013:

- din Bugetul Local de 30.000 mii lei, se înregistrază -6.204,0 mii lei

Și                                                                                    .                   .. •

-din Bugetul ASSCfață de 4.229,0 mii lei, se înregistrează +4.132,8 mii leiCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind decontarea gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele fără venituri și pensionarii din municipiul Ploiești

și a emis: *


SECRETAR,

Sanda Dragulea