Hotărârea nr. 153/2013

Hotãrârea nr. 153 privind stabilirea gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap din Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,


HOTĂRÂREA NR. 153 privind stabilirea gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap din Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Iulian Bădescu și a domnilor consilieri: Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu, Silviu Sorin Constantin precum și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, prin care se propune stabilirea cuantumului gratuității la transportul urban cu mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 6 / 16.04.2013 ;

având în vedere prevederile art. 23, alin.l și alin.2 din Legea nr.448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001 , republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă acordarea de gratuitate pe toate liniile, la transportul în comun de persoane efectuat cu mijloacele de transport aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;

Art.2 alin.l Gratuitatea se acordă în baza unei legitimații pentru transportul urban, eliberată cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

alin.2 Asigurarea transportului urban cu mijloacele de transport în comun a acestor persoane, se realizează prin serviciul prestat de către Regia Autonomă de Transport Public Ploiești;

alin. 3 Valoarea legitimației pentru transportul urban persoane beneficiare conform Legii nr. 448 / 2006, în vederea decontării serviciului prestat, reprezintă echivalentul valorii unui abonament pe toate traseele, inclusiv TVA practicat de către Regia Autonomă de Transport Public Ploiești.

Art.3 Sumele aferente dreptului prevăzut la art. 1 se asigură din bugetul local, iar modalitățile de decontare a acestora, necesare achitării serviciului prestat se realizează conform prevederilor Convenției nr. 3151/2008, încheiată între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Regia Autonomă de Transport Public Ploiești.

Art.4 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 29/09.02.2007 și nr. 275/30.10.2008.

Art.6 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap din Municipiul Ploiești

Prin adoptarea Legii nr. 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, s-au reglementat drepturile și obligațiile persoanelor cu handicap, acordate în scopul integrării sociale a acestora.

Promovând principiul egalizării șanselor, Legea nr. 448/ 2006 stabilește că autoritățile publice competente au obligația să asigure resursele necesare și să ia măsurile adecvate pentru ca orice persoană cu handicap să poată accesa nemijlocit și neângrădit întreaga sferă de servicii.

Conform prevederilor art. 23, alin.l și alin.2 din lege, persoanele cu handicap grav și accentuat, precum și însoțitorii persoanelor cu handicap grav, însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, însoțitorii adulților cu handicap auditv și mintal accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, sunt beneficiare de gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață.

Totodată pentru eliminarea deficiențelor constatate de organele de control fiscal la Regia Autonomă de Transport Public Ploiești, Consiliul Local al Municipiului Ploiești are obligația de a reglementa această situație, respectiv cuantumul gratuității acordate pe toate liniile de transport urban, categoriilor de persoane cu handicap și persoanelor însoțitoare, prevăzute de lege, să se deconteze la valoarea unui abonament pe toate traseele, inclusiv TVA.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Consilieri,
Alexandru Paul Palaș Ionut Cristian Ioneșc Sanda Drăgulea Nicoleta Cătălina Boziarțu  Silviu Sorin Constantin

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC PLOVizat Vicepri Râul Petres


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap din Municipiul Ploiești

Conform prevederilor Legii nr. 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, obligația promovării și respectării acestor drepturi revine, în principal autorităților administrației publice locale unde își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap.

Unul din drepturile de care beneficiază persoanele cu handicap este acordarea gratuității la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul.

Astfel la art. 23, alin.l și alin.2 din Lege, este stipulat că persoanele cu handicap grav și accentuat, precum și persoanele însoțitoare prevăzute la alin. 2, sunt beneficiare de gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul.

In prezent aceste persoane beneficiază de gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport în comun date în administrarea Regiei Autonome de Transport     Public Ploiești, în baza legitimației de transport urban, eliberată în

conformitate cu prevederile art.23 alin.3 din Legea nr. 448 / 2006, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor Ordinului nr. 62 /2007 pentru aprobarea instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acestora.

Având în vedere prevederile art.l din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 275 / 30.10.2008, sumele decontate pentru acest serviciu, se realizeză pe baza numărului total de legitimații acordate acestor categorii de persoane la echivalentul a 50 lei / bucată fără TVA.

Având în vedere constatările și recomandările organelor de control: Camera de Conturi Prahova, ANAF și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, propunem ca valoarea legitimației pentru transportul urban persoane beneficiare conform Legii nr. 448 / 2006, pentru decontarea serviciului prestat, să reprezinte echivalentul valorii unui abonament pe toate traseele, inclusiv TVA practicat de către Regia Autonomă de Transport Public Ploiești.

In cazul aprobării acestei propuneri, influențele economice care ar rezulta față de prevederea bugetară aprobată pentru anul 2013, din resursele bugetului local, respectiv bugetul AS SC Ploiești, în vederea decontării serviciului de transport urban, pentru aceste


categorii de persoane, ar fi de cca 344,0 mii lei / lună și de cca 4.13?$Lfiiiî lei A (vezi anexa nr.l).

Referitor la modalitățile de decontare a sumelor necesare (a<
iului prestat, acestea se desfășoară conform prevederilor Convenției nr. .31$ 1 / 2008,/încheiată între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și         A-x        J-

Transport Public Ploiești.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre


tegda Aut" jmă deDIRECȚIA ECONOMICĂ,


2 5 APR 2013


DIRECTOR EXECUTIV, cc. Nicolcta Crăciunoiu

ȘEF SERVICIU

BUGET,ÎMPRUMUTURI,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV, cons.jur. IULIA ALINA ALEXANDRUec. Laura Stanciu


SITUAȚIE COMPARATIVĂ A SUMELOR ALOCATE DIN RESURSELE BUGETULUI LOCAL ȘI ASSC PENTRU ASIGURAREA PROTECȚIEI SOCIALE ANUMITOR CATEGORII DEFAVORIZATE DE PERSOANE CAZUL MODIFICĂRII HCLM NR. 147 / 2011 CU PRIVIRE LA PENSIONARI ȘI PERSOANE CU VÂRSTE MAI IARI DE 65 / 70 DE ANI FEMEI! BĂRBAȚI ȘI HCLM NR. 275 / 2008 CU PRIVIRE LA PERSOANE CU HANDICAP Anexa nr.l Medie/lună


Nr. crt.

Tipul protecției sociale acordate anumitor categorii de persoane defavorizate

Tarif /buc. actual

Tarif /buc. propus

Nr.buc. bilet/ab

Valoare -mii lei-

Dif.

+/-

Observații

7

actual

propus

1.

Călători beneficiari de 50% protecție socială, din care:

1.1

Elevi, din care:

-abonament 1 traseu 50%

- abonament 2 trasee 50% -abonament toate traseele50%

26,00

39,00

52,00

26,00

39,00

52,00

4.702

441

84

122,25

17,20

4,36

122,25

17,20

4,36

-

1.2

Studenți, din care:

  • - abonament 1 traseu 50%

  • - abonament 2 trasee 50%

26,00

39,00

26,00

39,00

1.376

306

35,77

11,93

35,77

11,93

-

2.

Călători beneficiari de 100% protecție socială, din care:

2.1

Elevi, din care:

-abonament 1 traseu 100%

- abonament 2 trasee 100% -abonament            toate

traseele 100%

52,00

78,00 104,00

52,00

78,00

104,00

2

49

425

0,10

3,82

44,20

0,10

3,82

44,20

-

2.2

Studenți, din care:

- orfani 40 bilete gratuite -căminiști 10 bilete gratuite

1,60

1,60

1,60

1,60

4.083

11.351

6,53

18,16

6,53

18,16

-Vei ■


A

Pensionari pe bază de autorizație de transport

62,00

52,00

51.700

3.205,40

2.688,40

-517,00

Conform constatărilor organelor de inspecție financiară, suma decontată pentru autorizația de transport nu are bază legală și se impune reglementarea acestui fapt prin modificarea HCLM 147/2011

2.4

Veterani,    luptători    și

revoluționari    abonament

toate traseele 100%

104,00

104,00

24

2,49

2,49

I.

Total sume alocate din resursele financiare ale bugetului local:

3.472,21

2.955,21

-517,00

Persoane cu handicap, beneficiare de transport urban gratuit conform legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe bază de legitimație de transport

62,00

104,00

8.200

508,40

852,80

344,40

Idem ca la pct. 2.3 prin modificarea HCLM 275/2008 în conformitate cu legea nr. 448 /2006 actualizată

n.

Total sume alocate din resursele financiare ale bugetului ASSC:

508,40

852,80

344,40

in.

Total sume alocate din resursele financiare ale bugetului local și ASSC:

3.980,61

3.808,01

-172,60


NOTĂ:


La nivelul anului față de prevederea bugetară aprobată pentru 2013:

- din Bugetul Local de 30.000 mii lei, se înregistrază -6.204,0 mii lei

Și

-din Bugetul ASSCfață de 4.229,0 mii lei, se înregistrează +4.132,8 mii le.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap din municipiul Ploiești

și a emis:

SECRETAR, Sanda Dragulea