Hotărârea nr. 152/2013

Hotãrârea nr. 152 privind aprobarea ajustarii preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în Municipiul Ploieşti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 152 privind aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice în Municipiu] Ploiești;

A

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 129/27.04.2011- privinc aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice în Municipiu] Ploiești;

A

In baza prevederilor art.23.4 din Contractul de concesiune nr. 2776/5246 dir 29.04.2004 încheiat între Consiliul Județean Prahova, Consiliul Local al Municipiului Ploieșt și S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art.l alin.l și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ci modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr. 215/2001 privinc administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Aprobă prețul energiei termice livrată de S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. dc

222,10 lei/Gcal, fără T.V.A., începând cu luna aprilie 2013.

Prețul de 222,10 lei/Gcal, fără T.V.A., se compune din:

  • ■  186,97 lei/Gcal, fără TVA, care este prețul energiei termice stabilit în baz; prevederilor din Contractul de Concesiune nr.2776/5246 din29.04.2004, aproba prin H.C.L. nr. 129/27.04.2011;

  • ■  35,13 lei/Gcal, fără TVA, diferența unitară de recu perat ca urmare a creșteri prețului combustibilului, din perioada februarie 2011 - octombrie 2012 folosit 1< producerea energiei termice livrată de către S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L stabilită în baza prevederilor din Contractul de concesiune nr.2776/5246 dii 29.04.2004;

ART.2. Aprobă prețul local al energiei termice facturate populației în Municipiu Ploiești de 186,97 lei/Gcal, fără T.V.A., începând cu luna aprilie 2013.

ART.3. Aprobă aportul bugetar pentru acoperirea diferenței de preț pentru perioada aprilie 2013 - decembrie 2013.

Art. 4. Pentru sezonul rece 2013 - 2014, Consiliul Local al municipiului Ploiești urmeaza sa propună si sa aprobe regulamentul de acordare a subvenției la energie termica, pana la data de 30 septembrie 2013.

ART. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economica, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

ART. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013

EXPUNERE DE MOTIVE


/ZO

/A /             \

privind aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L în Municipiul Ploiești#

Conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public centralizat de alimentare cu energie termică în municipiul Ploiești(art.23.2.2), tariful facturat la utilizatori se ajustează semestrial.

In conformitate cu prevederile art. 40, aliniatele 6 și 7 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, prețul energiei termice se aprobă de către Autoritatea Administrației Publice Locale,

Prețul energiei termice aplicat de operator în prezent este aprobat prin H.C.L.nr. 129/27.04.2011.

Operatorul SC Dalkia Termo Prahova solicită începând cu data de 01.03.2013, menținerea prețului de 186,96 lei/Gcal (tară TVA) si 35,13 lei/Gcal (tară TVA) recuperarea unitara a diferențelor înregistrate ca urmare a creșterii prețului la combustibilul utilizat pentru producerea energiei termice din perioada februarie 2011 - octombrie 2012.

Tariful propus de operator este de 222,10 lei /Gcal, fără TVA.

Diferentele de preț combustibil din perioada februarie 2011- octombrie 2012, înregistrate de operator sunt de 9.851.535 lei. Cantitatea de energie termica estimată a fii vândută în perioada martie - decembrie 2013 este de 280.470 Gcal.

Aportul bugetar pentru recuperarea unitară de 35,13 lei/Gcal (fără TVA) pentru cantitatea de energie termica estimata este în valoare de 9.851.535 lei/Gcal(fara TVA), 12.215.903,40 lei ( cu TVA), pentru perioada martie - decembrie 2013.

Având în vedere adresa prezentată de operator și Raportul de specialitate al R.A.S.P. Ploiești, propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice în Municipiul Ploiești.

Primar,

C—iulian BADESCU

RAPORT DE SPECIALITATEprivind aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L în Municipiul Ploiești

In conformitate cu prevederile contractului de delegare prin concesiune a gestiuni serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă centralizat îr sistem producție - transport - distribuție pentru Municipiul Ploiești, operatorul S.C. Dalkiî Termo Prahova SRL solicita ajustarea prețului la energia termica prin menținerea pretulu: existent aprobat prin HCL nr. 129/27.04.2011, de 186,97 lei/Gcal exclusiv TVA, la care se adauga diferența unitara de recuperat a costului combustibilului din perioada februarie 2011-octombrie 2012, de 35,13 lei/Gcal, exclusiv TVA.

Prin adresa nr. PA 1301984/22.03.2013, S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. a înaintat la R.A.S.P. Ploiești solicitarea de ajustare a prețului de producere, transport și distribuție a energie termice în Municipiul Ploiești, înregistrată cu nr. 1469/22.03.2013, în vederea analizei și verificării, pe care o anexăm prezentului raport.

Tariful ajustat propus de operator este de 222,10 lei/Gcal, fără TVA, din care:

  • ■  186,97 lei/Gcal, fără TVA, este prețul energiei termice stabilit în baza art. 23.1 din Contractul de Concesiune si aprobat prin HCL nr. 129/27.04.2011;

  • ■  35,13 lei/Gcal, fără TVA, este valoarea diferențelor unitare de recuperat cu combustibilul calculată în baza art.23.4 din Contractul de concesiune;

  • ■  Valoarea totala de recuperat a diferentelor înregistrate in perioada februarie 2011 - octombrie 2012 este de 9.851.535 lei;

  • ■  Cantitatea de energie termica previzionata a fii vanduta in perioada martie -decembrie 2013 este de 280.470 Gcal.

Tariful practicat în prezent de S.C. Dalkia Termo Prahova SRL este de 197,04 lei/Gcal fără TVA, iar cel propus este de 222,10 lei/Gcal, fără TVA, adică cu 25,06 lei/Gcal mai mare decât cel actual.

Această creștere se datorează scumpirii prețului mediu al combustibilului in perioada februarie 2011 - octombrie 2012 cu 10,5 %, respectiv de la 824,02 lei/lOOOmc la 910,11 lei/lOOOmc.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Director R.A.S.P. Ploiești,                          Birou încălzire Urbană

ing. Radu BRÂNZEI                           ing.COMISIA NR. 3 - UTILITATi PUBLICE, CALITATEA VIEȚII SI PROTECTIA7M EDI ULUI DATA :04.04,2013

țț ": •’                ^7


fi

PROCES VERBAL NR, 3         O

al ședinței Comisiei nr.3 din ziua de 04.04.2013 ora 11.00XJ

La lucrările ședinței sunt prezenti toti membrii acesteia: Iulian Teodorescu, Gheorghe Sirbu, Adrian Lupu, Constantin Popa, Constantin Minea.

La ședința au mai participat si Directorul Tehnic al RASP Ploiești - dl. Radu Brânzei, care a pus la dispoziție celor prezenti documentația aferenta Ordinei de zi.

ORDINEA DE ZI:

  • 1. îndrumar privind rezolvarea problemelor sesizate de Asociațiile de Proprietari.

Comisia a luat in discuție îndrumarul privind rezolvarea problemelor sesizate de Asociațiile de Proprietari întocmit de către executivul RASP si este de acord ca acesta sa fie transmis Asociației de Proprietari.

  • 2. Proiect de hotarare priivnd aprobarea ajustării prețului de producere, transport si distribuție a energiei termice livrata de către SC Dalkia Termo Prahova SRL in municipiul Ploiești

Comisia hotărăște ca acest proiect de hotarare sa fie afișat pe site în vederea discuției publice.

Domnul Sirbu - propune ca media prețului gigacaloriei facturata la populație sa fie de 186,97 lei cu TVA, restul urmând a fi suportat din buget.

  • 3. Proiect de hotarare privind execuția branșamentelor de apa in cartierele Ruduiui, Eroilor, Wlihai Bravu, Transilvaniei si Andrei Muresanu.

Comisia avizeaza acest proiect de hotarare.

  • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări sl a programului de în vesti tH Fond priorotar obligație Concesionar pentru anul 2013 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

Comisia avizeaza acest proiect de hotarare.


întocmit,

Consilier Juridic RASP ~ Madalina Tache ojjxîMâ

Dalkia Terme Prahova

Direcția Producere N r.intr/iessi^XîP.t^Ă^


°3 2on

K-A. SERVÎCil PUBLICE R.A.

PLO,ESh........sa I Kc i

TERMO PRAHOVA


Direcția Generala


2 2 MAR 2013


Număr înregistrare

Adresa completă: Str. Văleni, nr. 1-3, bl.33 IK,

Cod poștal 100046, Ploiești, Prahova

Tel: 0244-594579

Fax:0244-594580Piața Victoriei nr. 17, Ploiești

Fax 0244-513670


Telverde non-stop: 0 800 800 255

Telefon taxabil non-stop: 0244 408 888 relatii.clienti@dalkia.ro www.dalkia.ro

O în atenția: Domnului Director Radu BRÂNZEI

Stimate Domnule Director,

Ca urmare a discuțiilor dintre domnul Primar al Municipiului Ploiești si Administratorul Unic al SC Dalkia Termo Prahova SRL, va rugam sa finalizați documentația de ajustare noului tarif de energie termica livrata la utilizatori de către societatea noastra, adaugand tarifului actual de 197,04 lei/Gcal (exclusiv TVA) valoarea pierderilor unitare înregistrate in perioada Februarie 2011 -Octombrie 2012.

Deși articolul 23.4 din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului Public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică nr. 2776/5246 din 29.04.2004, prevede recuperarea acestor pierderi ,,pe durata semestrului care urmeaza ajustării”, cunoscând constrângerile bugetare la care este supusa instituția dumneavoastră, Dalkia Termo Prahova este de acord cu recuperarea acestora in următoarele 10 luni, respectiv perioada Martie - Decembrie 2013.

Pierderea unitara de recuperat va fi de 35,13 lei/Gcal, calculata împărțind valoarea totala a pierderilor de recuperat de 9.851.535,34 lei la cantitatea de energie termica estimata a fi livrata in perioada Martie - Decembrie 2013, de 280.470 Gcal.

In aceste condiții, avand in vedere ca la tariful actual de facturare avem deja o diferența unitara de recuperat de 10,07 lei/Gcal, valoarea diferenței unitare de recuperat pentru perioada susmenționata, devine 25,06 lei/Gcal, iar tariful final de facturare al energiei termice livrate utilizatorilor va fi de 222,10 lei/Gcal (exclusiv,TVA).


Cu deosebit resp< Director Genera) Noel Aime

S.C. Dalkia Termo Prahova S.TCL

Nr. RC: J29/888/28.04.2004, Cod Ir^efeistrare
Șqdiu social: Str. Văleni nr. 1-3, bl.33 IK, Ploiești- Prahova

Fiscala: RO 16372612, Capital Social: 5156000RON


©VGOLIA 1

eNVIRONNeMGNT


eDF


Recuperarea diferentelor de costuri in urma creșterii prețului la combustibilii

Cantitate energie termica previzionata a fi vanduta in perioada martie -decembrie 2013

Gcal

280,470

Diferența unitara de recuperat

lei/Gcal

35.13


DIFERENTE DE RECUPERAT

UM

Valoare

Diferente de preț combustibil in perioada februarie 2011 - martie 2011

lei

3,489,110

Diferente de preț combustibil in perioada aprilie 2011 - octombrie 20112

lei

11,332,958

Diferente recuperate in plus ca urmare a aplicării tarifului aprobat prin HCL nr. 342/28.10.2010, aplicate la cantitatile livrate in februarie si martie 2011

lei

-188,504

Diferente recuperate in plus ca urmare a aplicării diferenței unitare aprobata in tariful in vigoare, aplicata la cantitatile livrate in perioada aprilie 2011 - octombrie 2012

lei

-4,782,029

TOTAL DIFERENTE DE RECUPERAT

lei

9,851,535

Cantitate energie termica previzionata a fi vanduta in perioada martie -

| Diferența unitara recuperata conform HCL nr. 129/27.04.2011                    |  lei/Gcal  |         10.07|

| Diferența unitara de recuperat in noul tarif                                         |  lei/Gcal  |         25.061

|Tarif energie termica conform HCL nr. 129/27.04.2011                           |  lei/Gcal  |        197.041

Propunere tarif energie termica de la 1 martie 2013


|  lei/Gcal  |        222d0]


Recuperarea diferentelor de costuri in urma creșterii prețului la combustibilii utilizați Ia producerea, transportul si distribuția energiei termice livrate conform HCL nr. 342/28.10.2010

ANEXA nr. 4Luna

Feb-11

Feb-11

Febr.11

(27.02-28.02)

Febr.11

(27.02-28.02)

Mar-11

mar.2011

(27.03-31.03)

FEBRUARIE 2011 - MARTIE 2011

Cantitate energie termica estimata

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

DIFERENTE DE COSTURI

Sursa

Cantitate energie termica

Cost unitar

Valoare tara TVA

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(lei/Gcal)

(lei)

1. Energie termica la limita centralei:

-3,156

3,107

0

0

2,837

0

2,788

1.92

-5,352.38

- agenti economici - per. 01.02-31.03.2011

-3,156

3,107

0

0

2,837

0

2,788

1.92

-5,352.38

2. Energie termica rețeaua de transport:

-7,741

7,902

1,977

-1,977

6,839

661

7,661

1.92

-14,708.42

- populație - per. per. per.28.01-31.03.2011

-7

6

0

0

6

6

11

1.92

-21.50

- agenti economici - per. per. per. 28.01-31.03.2011

-7,734

7,896

1,977

-1,977

6,833

655

7,649

1.92

-14,686.92

3. Energie termica puncte termice:

-67,485

78,785

15,080

-15,080

68,501

7,332

87,134

1.92

-167,296.60

- populație - per. per. per.28.01 -31.03.2011

-62,463

72,401

13,854

-13,854

63,081

6,808

79,828

1.92

-153,270.08

- agenti economici - per. per. per. 28.01-31.03.2011

-5,022

6,383

1,226

-1,226

5,420

524

7,305

1.92

-14,026.52

4. Energie termica centrale termice:

-478

548

106

-106

475

52

597

1.92

-1,146.12

- populație - per. per. per.28.01 -31.03.2011

-466

532

102

-102

461

50

577

1.92

-1,108.75

- agenti economici - per. per. per. 28.01-31.03.2011

-12

17

3

-3

14

1

19

1.92

-37.37

TOTAL ENERGIE TERMICA:

-78,859

90,342

17,163

-17,163

78,651

8,045

98,179

1.92

-188,503.52

- POPULAȚIE

-62,936

72,940

13,956

-13,956

63,549

6,864

80,417

1.92

-154,400.33

- AGENTI ECONOMICI

-15,923

17,402

3,207

-3,207

15,103

1,180

17,762

1.92

-34,103.19

Recuperarea diferentelor de costuri in urma creșterii prețului la combustibilii utilizați la producerea, transportul si distribuția energiei termice livrate conform HCL nr. 129/27.04.2011

Luna

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Aug.11

(27.08-31.08)

Aug.11

(27.08-31.08)

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Sursa

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Caniitate energie termica real

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

1. Energie termica la limita centralei:

1,555

149

105

79

106

0

0

95

807

2,301

2,503

- agenti economici - per. 01.04-31.01.2012

1,555

149

105

79

106

0

0

95

807

2,301

2,503

2. Energie termica rețeaua de transport:

2,454

1,166

642

605

575

115

-115

619

1,961

5,094

5,473

- populație - per. per. per.01.04-31.01.2012

22

13

5

0

0

0

0

0

2

5

5

- agenti economici - per. 01.04-31.01.2012

2,433

1,153

636

605

574

115

-115

619

1,959

5,089

5,468

3. Energie termica puncte termice:

38,060

9,461

7,578

7,093

6,242

1,266

-1,266

7,146

20,360

62,972

62,683

- populație - per. per. per.01.04-31.01.2012

35,401

9,277

7,452

7,001

6,170

1,251

-1,251

7,046

19,033

58,001

57,775

- agenti economici - per. 01.04-31.01.2012

2,659

184

126

92

72

15

-15

101

1,327

4,971

4,908

4. Energie termica centrale termice:

269

75

64

61

53

9

-9

60

173

424

405

- populație - per. per. per.01.04-31.01.2012

262

75

64

61

53

9

-9

60

169

413

393

- agenti economici - per. 01.04-31.01.2012

6

0

0

0

0

0

0

0

4

11

12

TOTAL ENERGIE TERMICAf):

42,338

10,851

8.389

7.839

6,975

1,389

-1,389

7.920

23,300

70,790

71.063

- POPULAȚIE

35,685

9,365

7,522

7,063

fi,929

1,260

-1,260

7,105

19,204

58,419

58,172

- AGENTI ECONOMICI

6,653

1,486

867

776

753

130

-130

815

4,096

12,371

12,691

Recuperarea diferentelor de costuri in utilizați la producerea, transportul si < conform HCL nr. 129/27.04.2011

ANEXA nr. 5


Luna

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

APRILIE 2011 - OCTOMBRIE 2012

Sursa

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica real

Cantitate energie termica

DIFERENTE DE COSTURI

Cost unitar

Valoare fara TVA

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Gcal)

(Kcal)

(lei/Gcal)

(lei)

1. Energie termica la limita centralei:

2,960

3,468

2,579

427

87

54

48

48

67

74

17,510

10.07

176,320.87

- agenti economici - per. 01.04-31.01.2012

2,960

3,468

2,579

427

87

54

48

48

67

74

17,510

10.07

176,320.87

2. Energie termica rețeaua de transport:

6,089

10,809

3,377

3,973

442

433

392

400

428

666

45,598

10.07

459,167.45

- populație - per. per. per.01.04-31.01.2012

6

8

6

3

1

1

0

0

1

1

78

10.07

782.08

- agenti economici - per. 01.04-31.01.2012

6,083

10,801

3,372

3,970

442

433

392

400

427

665

45,520

10.07

458,385.37

3. Energie termica puncte termice:

84,047

101,790

66,880

28,757

7,291

7,922

5,860

5,303

6,939

7,239

543,624

10.07

5,474,288.77

- populație - per. per. per.01.04-31.01.2012

77,451

93,574

61,830

27,037

7,163

7,806

5,791

5,249

6,851

7,093

507,001

10.07

5,105,503.64

- agenti economici - per. 01.04-31.01.2012

6,596

8,216

5,050

1,720

128

116

69

54

88

146

36,622

10.07

368,785.13

4. Energie termica centrale termice:

583

680

449

198

57

60

51

45

60

61

3,827

10.07

38,539.05

- populație - per. per. per.01.04-31.01.2012

564

659

437

194

57

60

51

44

60

61

3,736

10.07

37,619.67

- agenti economici - per. 01.04-31.01.2012

19

22

12

4

0

0

0

0

0

0

91

10.07

919.38

TOTAL ENERGIE TERMICAf):

93,680

116,747

73,285

33,355

7,878

8,468

6,351

5,796

7,493

8,040

610,558

10.07

6,148,316.14

- POPULAȚIE

78,021

94,240

62,273

27,234

7,221

7,866

5,842

5,294

6,911

7,156

510,815

10.07

5,143,905.39

- AGENTI ECONOMICI

15,659

22,507

11,013

6,121

657

602

509

502

582

884

99,743

10.07

1,004,410.75

(lei)

Diferența aprobata prin HCL nr. 129/27.04.201' 1,366,287.53

Diferența de recuperat fata de HCL nr. 129/27.1 -4,782,028.61


CALCULUL PIERDERILOR ÎNREGISTRATE IN URMA MODIFICĂRII PREȚULUI LA COMBUSTIBIL pentru CET + CT de cvartal

ANEXA NR. 2

METODA ANRE

1. CET

A. Combustibil consumat in perioada februarie 2011 - martie 2011

Consum combustibil pentru energia termica - apa fierbinte

Feb-11

Mar-11

total

- păcură (tone)

0

0

0

(MWhPCI)

0

0

0

%

0.00

0.00

-

- gaz metan (miimc)

14,063         11,354

25,417

(MWhPCI)

131,660

106,296

237,956

%

100.00

100.00

-

Total combustibil consumat pentru AF (fara abur) (MWhPCI)

131,660

106,296

237,956B. Cost combustibil consumat

Feb-11

Mar-11

total

- păcură (lei/tona)

(lei/MWhPCI)

- gaz metan (lei/1000mc)

888.39

836.29

(lei/MWhPCI)

94.89

89.33

MIX Combustibil (lei/MWhPCI)

94.89

89.33

92.405

Cost total real comb. Consumat (RON)

12,493,407

9,495,041

21,988,448C. Cost combustibil tarif in vigoare

Feb-11

Mar-11

total

- păcură (RON/tona)

(RON/MWhPCI)

- gaz metan (RON/1000mc)

730.01

730.01

(RON/MWhPCI)

MIX Combustibil (RON/MWhPCI)

77.97

77.97

Cost total comb. Cons conf tarife (RON)

10,266,146

8,288,375

18,554,521

D. Diferente intre cost combustibil real si cost combustibil in tarife

Feb-11

Mar-11

total

lei/MWhPCI

RON

2,227,261

1,206,666

3,433,927

TOTAL DIFERENȚA DE RECUPERAT (RON )

2,227,261

1,206,666

3,433,926.77

2. CT de cvartal

A. Combustibil consumat in perioada februarie 2011 - martie 2011


Consum combustibil pentru energia termica - apa fierbinte

Feb-11

Mar-11

total

- gaz metan (miimc)

78.217

61.548

139.77

(MWh)

732

576

1308.50

%

101.00

101.00

100.00

Total combustibil consumat pentru AF (fara abur) (MWhPCI)

732

576

1,309


B. Cost combustibil consumat

Feb-11

Mar-11

total

- gaz metan (lei/1 OOOmc)

1,151.69

1,100.07

(lei/MWhPCI)

123.02

117.50

MIX Combustibil (lei/MWhPCI)

124.25

118.68

Cost total real comb. Consumat (RON)

90,082|        67,707

157,789

C. Cost combustibil tarif in vigoare

Feb-11

Mar-11

total

- gaz metan (RON/1 OOOmc)

730.01

730.01

(RON/MWhPCI)

MIX Combustibil (RON/MWhPCI)

77.97

78.97

Cost total comb. Cons conf tarife (RON)

57,099

45,507

102,606

D. Diferente intre cost combustibil real si cost combustibil in tarife

Feb-11

Mar-11

total

lei/MWhPCI

RON

32,983

22,200

55,183

TOTAL DIFERENȚA DE RECUPERAT (RON )

32,983

22,200

55,183

|TOTAL DIFERENȚA DE RECUPERAT CET + CT de cvartal 2,260,243|     1,228,866|   3,489,109167]

CALCULUL PIERDERILOR ÎNREGISTRATE IN URMA MODIFICĂRII PREȚULUI LA COMBUSTIBIL pentru CET + CT de cvartal

METODA ANRE

1. CET

A. Combustibil consumat in perioada aprilie 2011 - octombrie 2012


Consum combustibil pentru energia termica - apa fierbinte

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

- păcură (tone)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(MWhPCI)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- gaz metan (miimc)

6,986

2,860

2,551

2,781

2,765

2,690

6,149

11,232

12,983

(MWhPCI)

65,406

26,775

23,880

26.035

25,889

25,188

57,572

105,160

121,551

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Total combustibil consumat pentru AF (fara abur) (MWhPCI)

65,406

26,775

23,880

26,035

25,889

25,188

57,572

105,160

121,551

B. Cost combustibil consumat

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

- păcură (lei/tona)

(lei/MWhPCI)

- gaz metan (lei/1 OOOmc)

649.72

720.76

768.43

783.68

837.81

852.71

865.52

854.18

966.28

(lei/MWhPCI)

69.40

76.99

82.08

83.71

89.49

91.08

92.45

91.24

103.21

MIX Combustibil (lei/MWhPCI)

69.40

76.99

82.08

83.71

89.49

91.08

92.45

91.24

103.21

Cost total real comb. Consumat (RON)

4,539,100

2,061,281

1,959,995

2,179,340

2,316,802

2,294,108

5,322,452

9,594,631

12,545,426

C. Cost combustibil tarif in vigoare

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

- păcură (RON/tona)

(RON/MWhPCI)

- gaz metan (RON/1 OOOmc)

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

(RON/MWhPCI)

MIX Combustibil (RON/MWhPCI)

88.02

88.02

88.02

88.02

88.02

88.02

88.02

88.02

88.02

Cost total comb. Cons conf tarife (RON)

5,756,797

2,356,591

2,101,780

2,291,520

2,278,649

2,216,929

5,067,250

9,255,780

10,698,415

MIX Combustibil (RON/MWhPCS)

D. Diferente intre cost combustibil real si cost combustibil in tarife

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

lei/MWhPCI

RON

-1,217,698

-295,310

-141,784

-112,180

38,153

77,180

255,201

338,850

1,847,011

TOTAL DIFERENȚA DE RECUPERAT (RON )

-1,217,698

-295,310

-141,784

-112,180

38,153

77,180

255,201

338,850

1,847,011

2. CT de cvartal

A. Combustibil consumat in perioada aprilie 2011 - octombrie 2012


B. Cost combustibil consumat

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

- gaz metan (lei/1 OOOmc)

913.24

1,002.11

1,035.92

1.0V.30

1,012.40

1,009.06

1,013.79

1,011.25

1,020.04

(lei/MWhPCI)

97.55

1,002.11

110.65

108.66

108.14

107.78

108.29

108.02

108.95

MIX Combustibil (lei/MWhPCI)

97.55

1,002.11

110.65

108.66

108.14

107.78

108.29

108.02

108.95

Cost total real comb. Consumat (RON)

33,812

11,930|        10,261

9,498|          9,367

9,794

35,746

63,906

68,709C. Cost combustibil tarif in vigoare

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

- gaz metan (RON/1 OOOmc)

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

(RON/MWhPCI)

MIX Combustibil (RON/MWhPCI)

88.02

88.02

88.02

88.02

88.02

88.02

88.02

88.02

88.02

Cost total comb. Cons conf tarife (RON)

30,508

9,810

8,162

7,693

7,624

7,998

29,055

52,074

55,505D. Diferente intre cost combustibil real si cost combustibil in tarife

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

lei/MWhPCI

RON

3,303

2,120

2,099

1.804

1,743

1,796

6,691

11,832

13,204

TOTAL DIFERENȚA DE RECUPERAT (RON )

3,303

2,120

2,099

1,804

1,743

1,796

6,691

11,832

13,204


Consum combustibil pentru energia termica - apa fierbinte

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

- gaz metan (miimc)

37.024

11.905

9.905

9.336

9.252

9.706

35.260

63.195

67.359

(MWh)

347

111

93

87

87

91

330

592

631

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Total combustibil consumat pentru AF (fara abur) (MWh PCI)

347

111

93

87

87

91

330

592

631

|tOTAL DIFERENȚA DE RECUPERAT CET + CT de cvartal |    -1,214,394|      -293,190|      -139,685|      -110,375|       39,895|       78,976|      261,892 |      350,682|     1,860,214|


CALCULUL PIERDERILOR ÎNREGISTRATE IN URMA MODII

pentru CET + CT de cvartal

ANEXA NR. 3

METODA ANRE

1.CET

A. Combustibil consumat in perioada aprilie 2011 - octomb

Consum combustibil pentru energia termica - apa fierbinte

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

total

- păcură (tone)

47

1095

0

0

0

0

0

0

0

0

1,142

(MWhPCI)

528

12328

0

0

0

0

0

0

0

0

12,856

%

0.38

7.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

- gaz metan (miimc)

14,865

15,234

10,701

4,727

2,920

2,836

2,896

2,128

2,782

2,994

113,081

(MWhPCI)

139,171

142,627

100,181

44,255

27,335

26,551

27,111

19,926

26,044

28,027

1,058,684

%

99.62

92.04

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

Total combustibil consumat pentru AF (fara abur) (MWhPCI)

139,699

154,955

100,181

44,255

27,335

26,551

27,111

19,926

26,044

28,027

1,071,540

B. Cost combustibil consumat

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

total

- păcură (lei/tona)

1,512.03

2,049.79

(lei/MWhPCI)

134.31

182.08

- gaz metan (lei/1000mc)

993.77

1,134.52

1,033.13

902.04

851.72

600.46

793.89

813.15

753.29

910.04

(lei/MWhPCI)

106.15

121.18

110.35

95.35

90.97

64.14

84.80

86.85

80.46

97.20

MIX Combustibil (lei/MWhPCI)

106.25

126.03

110.35

95.35

90.97

64.14

84.80

86.85

80.46

97.20

98.497

Cost total real comb. Consumat (RON)

14,843,537

19,528,313

11,055,083

4,263,946

2,486,817

1,702,934

2,298,936

1,730,684

2,095,534

2,724,329

105,543,245

C. Cost combustibil tarif in vigoare

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

total

- păcură (RON/tona)

(RON/MWhPCI)

- gaz metan (RON/1000mc)

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

(RON/MWhPCI)

MIX Combustibil (RON/MWhPCI)

88.02

88.02

88.02

83.02

88.02

88.02

88.02

88.02

88.02

88.02

Cost total comb. Cons conf tarife (RON)

12,295,710

13,638,494

8,817,479

3,895,131

2,405,942

2,336,947

2,386,188

1,753,821

2,292,276

2,466,813

94,312,512

MIX Combustibil (RON/MWhPCS)

D. Diferente intre cost combustibil real si cost combustibil

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

total

lei/MWhPCI

RON

2,547,826

5,889,819

2,237,604

368 816

80,875

-634,013

-87,252

-23,137

-196,742

257,516

11,230,734

TOTAL DIFERENȚA DE RECUPERAT (RON )

2,547,826

5,889,819

2,237,604

368,816

80,875

-634,013

-87,252

-23,137

-196,742

257,516

11,230,733.66

2. CT de cvartal

A. Combustibil consumat in perioada aprilie 2011 - octomb

Consum combustibil pentru energia termica - apa fierbinte

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

total

- gaz metan (miimc)

81.344

83.932

56.114

23.933

10.783

8.856

8.458

8.493

10.011

11.156

556.02

(MWh)

762

786

525

224

101

83

79

80

94

104

5205.56

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

101.00

100.00

Total combustibil consumat pentru AF (fara abur) (MWh PCI)

762

786

525

224

101

83

79

80

94

104

5,206

B. Cost combustibil consumat

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

total

- gaz metan (lei/1000mc)

1,025.84

1,033.82

1,018.57

1,009.41

1,007.85

999.06

946.80

936.03

922.51

980.24

(lei/MWhPCI)

109.57

110.43

108.80

107.82

107.65

106.71

101.13

99.98

98.54

104.70

MIX Combustibil (lei/MWhPCI)

109.57

110.43

108.80

107.82

107.65

106.71

101.13

99.98

98.54

105.75

Cost total real comb. Consumat (RON)

83,4461        86,771

57,156

24,1581        10,868

8,848

8,008

7,950

9,2351        10,936

560,396

C. Cost combustibil tarif in vigoare

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

total

- gaz metan (RON/1000mc)

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

824.02

(RON/MWhPCI)

MIX Combustibil (RON/MWhPCI)

88.02

88.02

88.02

88.02

88.02

88.02

88.02

88.02

88.02

88.02

Cost total comb. Cons conf tarife (RON)

67,029

69,161

46,239

19,721

8,885

7,298

6,970

6,998

8,249

9,193

458,172

D. Diferente intre cost combustibil real si cost combustibil

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

total

lei/MWhPCI

RON

16,417

17,609

10,917

4,437

1,982

1,550

1,038

951

986

1,743

102,224

TOTAL DIFERENȚA DE RECUPERAT (RON )

16,417

17,609

10,917

4,437

1,982

1,550

1,038

951

986

1,743

102,224

[TOTAL DIFERENȚA DE RECUPERAT CET + CT de cvartal |     2,564,243 |     5,907,428|     2,248,5211       373,253 |        82,857|      -632,463|       -86,214|       -22,186|      -195,756 |       259,259| 11,332,957.79|

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în Municipiul Ploiești

și a emis:

Qaj (7—-—SECRETAR, Sanda Dragulea