Hotărârea nr. 151/2013

Hotãrârea nr. 151 privind rescadentarea contractului de credit –Linie de finantare DM nr. 7/1033/27.11.2007, incheiat cu Banca Comerciala Romana SA

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 151 privind rescadentarea contractului de credit -Linie de finanțare DM nr. 7/1033/27.11.2007, încheiat cu Banca Comerciala Romana SA

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești Iulian Badesc Raportul comun al Direcției Economice si Direcției Administrație Publica Juridi Contencios, Contracte înregistrat sub nr. 41/23.04.2013, precum si raportul comisiei d buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii ; prognoze

- prevederile HG 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisia de Autorizare a împrumuturilor locale , cu modificările si completările ulterioare;

-prevederile capitolului IV din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice local cu modificările si completările ulterioare;

-prevederile capitolului I, art 1166 si următoarele, din Codul Civil referitoare 1 contracte

-prevederile art 36, alin 4 lit c si art 45 alin 2 lit c din Legea nr 215/2001 privin administrația publica locala,republicata si actualizata .

HOTĂRĂȘTE:

Art. lAproba rescadentarea împrumutului intern in suma de 29.400.000 EUR acordat i baza contractului de credit Linie de finanțare DM nr.7/1033/27.11.2007 incheiat c BCR SA ,prîn prelungirea termenului de rambursare a scadentei finale de la 12 ai la 14 ani si aprobarea unei perioade de gratie de 2 ani.

Art. 2Dobanda aplicata in condițiile rescadentarii creditului va fi: EURIBOR 1 lur +3,5 pp pe an

Art. 3 Serviciul anual al datoriei publice se asigura din bugetul local al Municipiuf Ploiești.

Art. 4 Se împuternicește primarul Municipiului Ploiești sa negocieze si sa semne; modificarea, prin act adițional, a contractului de credit- linie de finanțare închei cu BCR SA.

Art.5 Prezenta hotarare produce efecte asupra rambursării creditului după incheiere actului adițional menționat la Art 4.

Art.6 Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios, Contracte va aduce 1 cunoștința publica prezenta hotarare.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2013

Președinte/ de ședință, George PanăContrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Nr.41/23.04.2013


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rescadentarea contractului de credit -Linie de finanțare DM nr. 7/1033/27.11.2007,încheiat cu BCR SA

In anul 2007 intre BCR SA si Municipiul Ploiești s-a incheiat contractul de credit-linie de finanțare DM nr. 7/1033/27.11.2007. Obiectul contractului 1-a reprezentat acordarea de către banca a unei linii de finanțare pentru realizarea de obiective de investiții in suma de 29.400.000 Euro.

Durata liniei de finanțare a fost stabilita la 12 ani si cuprinde durata de tragere (3 ani) si durata de rambursare(9ani-108 rate).

Perioada de gratie a fost de 3 ani,asimilata duratei de tragere.

Pana in prezent s-au rambursat 30 rate inclusiv aprilie 2013.

Dobanda curenta aplicabila conform contract este de EURIBOR 1 luna +2,5pp pe an.

Având in vedere lipsa fondurilor necesare pentru finanțarea lucrărilor in continuare, dar mai ales faptul ca din bugetul local pe anul 2013 a fost necesara alocarea de sume pentru: plata restantelor aferente anului 2012, pentru preluarea cotei de 50% din valoarea lucrărilor de reabilitare termica din cadrul Programului privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe , cota ce nu a fost asigurata de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului ,din fonduri atrase de la bugetul de stat in suma de 34.821.627,72 lei si pentru plata sumelor rezultate din acțiuni in pretenții introduse de diverse societăți comerciale ( SC Alpine Bau Gmbh, SC Romstrade SRL etc) in suma de aproximativ 13.344.901,39 lei, se propune rescadentarea imprumutului intern prin prelungirea termenului de rambursare a scadentei finale de la 12 ani la 14 ani si aprobarea unei perioade de gratie de 2 ani.

Rescadentarea contractului de credit presupune costuri suplimentare, astfel fata de dobanda aprobata in contract, banca pentru aceasta facilitate acordata ,solicita o dobanda de EURIBOR 1 luna +3,5 pp pe an.


Astfel : totalul datoriei conform grafic actual este de 23.397.509 iar in condițiile acordării unei perioade de gratie de 2 ani rezulta totaluM de 25.701.669,32 euro , diferența pentru costurile suplimentare fiind 2.304.159,38 euro.

După incheierea actului adițional se va face notificare la Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Având in vedere cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

Direcția Economica


DIRECTOR,

Nicoleta Cra$unoiuDirecția Juridic-Contencios,

Contracte,

DIRECTOR,

Iulia Alexandru

Serviciul Buget -împrumuturi, Laura Stanciu


Județul Prahova

Primăria Municipiului Ploiești


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind rescadentarea contractului de credit Linie de finanțare DM nr. 7/1033/27.11.2007 incheiat cu BCR SA

Având in vedere lipsa fondurilor necesare pentru finanțarea lucrărilor in continuare, dar mai ales faptul ca din bugetul local pe anul 2013 a fost necesara alocarea de sume pentru: plata restantelor aferente anului 2012, pentru preluarea cotei de 50% din valoarea lucrărilor de reabilitare termica din cadrul Programului privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe , cota ce nu a fost asigurata de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului ,din fonduri atrase de la bugetul de stat in suma de 34.821.627,72 lei si pentru plata sumelor rezultate din acțiuni in pretenții introduse de diverse societăți comerciale ( SC Alpine Bau Gmbh, SC Romstrade SRL etc) in suma de aproximativ 13.344.901,39 lei, se propune rescadentarea imprumutului intern prin prelungirea termenului de rambursare a scadentei finale de la 12 ani la 14 ani si aprobarea unei perioade de gratie de 2 ani ,costurile suplimentare fiind de 2.304.159,38 EURO,conform graficelor de rambursare anexate la prezenta .

Fata de cele prezentate , va supun aprobării prezentul proiect de hotarare .

PRIMAR, iulian Badescu


^NCA&OftjE^CIALA ROMANA rStfiÂMtea CORPORATE SI SECTOR PUBLIC RTAMENT MUNICIPALITĂȚI

Grafic de rambursare Municipiul PLOIEȘTI

Sold credit:

Perioada

Perioada de tragere/ gratie

Perioada de rambursare Dobanda          0,117%

Comision gestiune:


21.496.932 EURO

8 ani ani

ani

79 rate lunare egale

2,50%

2,617%

0,50% flat/tragere

plata lunar


Nrzileluna

Rata credît+ ;

KWdsi

Total

21.496.932,17

1.900.577,77

23.397.509,94

0,00

23.397.509,94

IV

2,62%

29

21.496.932,17

272.222,00

45.318,52

319.083,44

2,62%

1

21.224.710,17

1.542,92

V

2,62%

30

21.224.710,17

272.222,00

46.287,56

320.032,68

2,62%

1

20.952.488,17

1.523,13

VI

2,62%

29

20.952.488,17

272.222,00

44.170,76

317.896,10

2,62%

1

20.680.266,17

1.503,34

VII

2,62%

30

20.680.266,17

272.222,00

45.100,21

318.805,77

2,62%

1

20.408.044,17

1.483,55

VIII

2,62%

30

20.408.044,17

272.222,00

44.506,54

318.192,31

2,62%

1

20.135.822,17

1.463,76

IX

2,62%

29

20.135.822,17

272.222,00

42.449,11

316.115,08

2,62%

1

19.863.600,17

1.443,97

X

2,62%

30

19.863.600,17

272.222,00

43.319,20

316.965,39

2,62%

1

19.591.378,17

1.424,18

XI

2,62%

29

19.591.378,17

272.222,00

41.301,35

314.927,74

2,62%

1

19.319.156,17

1.404,40

2013 - XII

2,62%

30

19.319.156,17

272.222,00

42.131,86

315.738,47


|! 2,62%

- 1

19.046.934,17

1.384,61

2.857,756.96

,>.e

ff 2,62%

30

19.046.934,17

272.222,00

41.538,19

315.125,01

ș

’ 2,62%

1

18.774.712,17

1.364,82

?:. W

2,62%

27

18.774.712,17

272.222,00

36.850,07

310.417,09

pus-;

2,62%

1

18.502.490,17

1.345,03

-S—î      -----

=^iii

2,62%

30

18.502.490,17

272.222,00

40.350,85

313.898,09

2,62%

1

18.230.268,17

1.325,24

IV

2,62%

29

18.230.268,17

272.222,00

38.431,94

311.959,39

2,62%

1

17.958.046,17

1.305,45

V

2,62%

30

17.958.046,17

272.222,00

39.163,51

312.671,17

2,62%

1

17.685.824,17

1.285,66

VI

2,62%

29

17.685.824,17

272.222,00

37.284,17

310.772,05

2,62%

1

17.413.602,17

1.265,87

VII

2,62%

30

17.413.602,17

272.222,00

37.976,16

311.444,25

2,62%

1

17.141.380,17

1.246,08

VIII

2,62%

30

17.141.380,17

272.222,00

37.382,49

310.830,79

2,62%

1

16.869.158,17

1.226,29

IX

2,62%

29

16.869.158,17

272.222,00

35.562,53

308.991,03

2,62%

1

16.596.936,17

1.206,51

X

2,62%

30

16.596.936,17

272.222,00

36.195,15

309.603,87

2,62%

1

16.324.714,17

1.186,72

XI

2,62%

29

16.324.714,17

272.222,00

34.414,76

307.803,69

2,62%

1

16.052.492,17

1.166,93

2014 - XII

2,62%

-    30

16.052.492,17

272.222,00

35.007,81

308.376,95

2,62%

1

15.780.270,17

1.147,14

3.731 893,36

I

2,62%

30

15.780.270,17

272.222,00

34.414,14

307.763,49

2,62%

1

15.508.048,17

1.127,35

II

2,62%

27

15.508.048,17

272.222,00

30.438,42

303.767,98

2,62%

1

15.235.826,17

1.107,56

III

2,62%

30

15.235.826,17

272.222,00

33.226,80

306.536,57

2,62%

1

14.963.604,17

1.087,77

IV

2,62%

29

14.963.604,17

272.222,00

31.545,36

304.835,34

2,62%

1

14.691.382,17

1.067,98

V

2,62%

30

14.691.382,17

272.222,00

32.039,46

305.309,65

2,62%

1

14.419.160,17

1.048,19

VI

2,62%

29

14.419.160,17

272.222,00

30.397,59

303.648,00

2,62%

1

14.146.938,17

1.028,40

VII

2,62%

30

14.146.938,17

272.222,00

30.852,11

304.082,73

2,62%

1

13.874.716,17

1.008,61

VIII

2,62%

30

13.874.716,17

272.222,00

30.258,44

303.469,27

2,62%

1

13.602.494,17

988,83

IX

2,62%

29

13.602.494,17

272.222,00

28.675,95

301.866,98

2,62%

1

13.330.272,17

969,04!) 1^11

2,62%

30

13.330.272,17

272.222,00

29.071,10

302.242,35

2,62%

1

13.058.050,17

949,25

2,62%

29

13.058.050,17

272.222,00

27.528,18

300.679,64

-

2,62%

1

12.785.828,17

929,46

£1615-XII

2,62%

30

12.785.828,17

272.222,00

27.883,76

301.015;43

: 2,62%

1

12.513.606,17

909,67

3.645.217,42

I

2,62%

30

12.513.606,17

272.222,00

27.290,09

300.401,97

2,62%

1

12.241.384,17

889,88

II

2,62%

28

12.241.384,17

272.222,00

24.916,66

298.008,75

2,62%

1

11.969.162,17

870,09

III

2,62%

30

11.969.162,17

272.222,00

26.102,75

299.175,05

2,62%

1

11.696.940,17

850,30

IV

2,62%

29

11.696.940,17

272.222,00

24.658,77

297.711,29

2,62%

1

11.424.718,17

830,51

V

2,62%

30

11.424.718,17

272.222,00

24.915,41

297.948,13

2,62%

1

11.152.496,17

810,72

VI

2,62%

29

11.152.496,17

272.222,00

23.511,01

296.523,95

2,62%

1

10.880.274,17

790,94

VII

2,62%

30

10.880.274,17

272.222,00

23.728,06

296.721,21

2,62%

1

10.608.052,17

771,15

VIII

2,62%

30

10.608.052,17

272.222,00

23.134,39

296.107,75

2,62%

1

10.335.830,17

751,36

IX

2,62%

29

10.335.830,17

272.222,00

21.789,37

294.742,93

2,62%

1

10.063.608,17

731,57

X

2,62%

30

10.063.608,17

272.222,00

21.947,05

294.880,83

2,62%

1

9.791.386,17

711,78

XI

2,62%

29

9.791.386,17

272.222,00

20.641,60

293.555,59

2,62%

1

9.519.164,17

691,99

2016 - X II

• 2,62%

:    30

9.519.164,17

272.222,00

20.759,71

293.653,91

2,62%

î

9.246.942,17

672,20

3.559.431,37

I

2,62%

30

9.246.942,17

272.222,00

20.166,04

293.040,45

2,62%

1

8.974.720,17

652,41

II

2,62%

27

8.974.720,17

272.222,00

17.615,13

290.469,76

2,62%

1

8.702.498,17

632,62

III

2,62%

30

8.702.498,17

272.222,00

18.978,70

291.813,53

2,62%

i

8.430.276,17

612,83

IV

2,62%

29

8.430.276,17

272.222,00

17.772,19

290.587,24

2,62%

1

8.158.054,17

593,05

V

2,62%

30

8.158.054,17

272.222,00

17.791,36

290.586,61

2,62%

1

7.885.832,17

573,26

VI

2,62%

29

7.885.832,17

272.222,00

16.624,43

289.399,90

2,62%

1

7.613.610,17

553,47

VII

2,62%

30

7.613.610,17

272.222,00

16.604,01

289.359,69

2,62%

1

7.341.388,17

533,68

VIII

2,62%

30

7.341.388,17

272.222,00

16.010,34

288.746,23sân iz oii

2,62%

1

7.069.166,17

513,89

2,62%

29

7.069.166,17

272.222,00

14.902,78

287.618,88

ff

2,62%

1

6.796.944,17

494,10

2,62%

30

6.796.944,17

272.222,00

14.823,00

287.519,31

2,62%

1

6.524.722,17

474,31

XI

2,62%

29

6.524.722,17

272.222,00

13.755,02

286.431,54

2,62%

1

6.252.500,17

454,52

2017 - XII

2,62%

'    30

6.252.500,17

272.222,00

13.635,66

286.292,39

' 2,62%

1

5,980.278,17

434,73

3,471.865,55

I

2,62%

30

5.980.278,17

272.222,00

13.041,99

285.678,93

2,62%

1

5.708.056,17

414,94

II

2,62%

27

5.708.056,17

272.222,00

11.203,49

283.820,64

2,62%

1

5.435.834,17

395,15

III

2,62%

30

5.435.834,17

272.222,00

11.854,65

284.452,01

2,62%

1

5.163.612,17

375,37

IV

2,62%

29

5.163.612,17

272.222,00

10.885,61

283.463,19

2,62%

1

4.891.390,17

355,58

V

2,62%

30

4.891.390,17

272.222,00

10.667,31

283.225,09

2,62%

1

4.619.168,17

335,79

VI

2,62%

29

4.619.168,17

272.222,00

9.737,85

282.275,85

2,62%

1

4.346.946,17

316,00

VII

2,62%

30

4.346.946,17

272.222,00

9.479,97

281.998,17

2,62%

1

4.074.724,17

296,21

VIII

2,62%

30

4.074.724,17

272.222,00

8.886,29

281.384,72

2,62%

1

3.802.502,17

276,42

IX

2,62%

29

3.802.502,17

272.222,00

8.016,20

280.494,83

2,62%

1

3.530.280,17

256,63

X

2,62%

30

3.530.280,17

272.222,00

7.698,95

280.157,80

2,62%

1

3.258.058,17

236,84

XI

2,62%

29

3.258.058,17

272.222,00

6.868,44

279.307,49

2,62%

1

2.985.836,17

217,05

2018-XII

2,62%

30

2.985,836,17

272.222,00

6.511,61

278.930,88

2,62%

1

2.713.614,17

197,26

3.385.189,61

I

2,62%

30

2.713.614,17

272.222,00

5.917,94

278.317,42

2,62%

1

2.441.392,17

177,48

II

2,62%

27

2.441.392,17

272.222,00

4.791,84

277.171,53

2,62%

1

2.169.170,17

157,69

III

2,62%

30

2.169.170,17

272.222,00

4.730,60

277.090,50

2,62%

1

1.896.948,17

137,90

IV

2,62%

29

1.896.948,17

272.222,00

3.999,03

276.339,14

2,62%

1

1.624.726,17

118,11

V

2,62%

30

1.624.726,17

272.222,00

3.543,26

275.863,58

2,62%

1

1.352.504,17

98,32

VI

2,62%

29

1.352.504,17

272.222,00

2.851,27

275.151,80

2,62%

1

1.080.282,17

78,531 — kV vn //

2,62%

30

1.080.282,17

^7/

2,62%

1

808.060,17

2,62%

30

808.060,17

2,62%

1

535.838,17

.^IX

2,62%

29

535.838,17

- 2,62%

1

263.616,17

X

2,62%

30

263.616,17

2,62%

1

0,00

XI

2,62%

29

0,00

2,62%

1

0,00

2019 - XII

2,62%

• 30

0,00

2,62%

‘ 1

0,00

I

2,62%

30

0,00

2,62%

1

0,00

II

2,62%

28

0,00

2,62%

1

0,00

III

2,62%

30

0,00

2,62%

1

0,00

IV

2,62%

29

0,00

2,62%

1

0,00

V

2,62%

30

0,00

2,62%

1

0,00

VI

2,62%

29

0,00

2,62%

1

0,00

VII

2,62%

30

0,00

2,62%

1

0,00

vni

2,62%

30

0,00

2,62%

1

0,00

IX

2,62%

29

0,00

2,62%

1

0,00

X

2,62%

30

0,00

2,62%

1

0,00

XI

2,62%

29

0,00

2,62%

1

0,00

2020 - XII

2,62%

30

0,00

2,62%

1

o,oo:

I

2,62%

30

0,00

2,62%

1

0,00

II

2,62%

27

0,00

2,62%

1

0,00

in

2,62%

30

0,00

2,62%

1

0,00

IV

2,62%

29

0,00

2,62%

1

0,00

V

2,62%

30

0,00


272.222,00

2.355,92

274.636,66

58,74

272.222,00

1.762,24

274.023,20

38,95

272.222,00

1.129,62

273.370,78

19,16

263.616,17

574,90

264.191,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.746.155,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


,! 2,62%

1

0,00

0,00

/? 2,62%

29

0,00

0,00

0,00

'! 2,62%

1

0,00

0,00

2,62%

30

0,00

0,00

0,00

2,62%

1

0,00

0,00

x^vln

2,62%

30

0,00

0,00

0,00

2,62%

1

0,00

0,00

DC

2,62%

29

0,00

0,00

0,00

2,62%

1

0,00

0,00

X

2,62%

30

0,00

0,00

0,00

2,62%

1

0,00

0,00

XI

2,62%

29

0,00

0,00

0,00

2,62%

1

0,00

0,00

2021-XII

2,62%

30

. . 0,00

.0,00

0,00

2,62%

1

0,00

0,00

0,00DIRECȚIA REȚEA CORPORATE SI SECTOR PUBLIC DEPARTAMENT MUNICIPALITĂȚI

Grafic de rambursare Municipiul PLOIEȘTI

Sold credit:

Perioada

Perioada de tragere/ gratie Perioada de rambursare Dobanda          0,117%

Comision gestiune:


3,50%


21.496.932 EURO

8 ani ani ani

3,617%

0,50% flat/tragere


79 rate lunare egale plata lunar


? •Qobă'hdâK-X-

IRatacredit + ■

" Țqtăliââț^țll

•^Dobanda

nrzneuunai

So ere i

Dobanda    ....

Comisiongestiune

Total

21.496.932,17

4.204.737,15

25.701.669,32

0,00

25.701.669,32

IV

3,62%

29

21.496.932,17

62.635,49

64.795,34

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

V

3,62%

30

21.496.932,17

64.795,34

66.955,18

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

VI

3,62%

29

21.496.932,17

62.635,49

64.795,34

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

VII

3,62%

30

21.496.932,17

64.795,34

66.955,18

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

VIII

3,62%

30

21.496.932,17

64.795,34

66.955,18

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

IX

3,62%

29

21.496.932,17

62.635,49

64.795,34

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

X

3,62%

30

21.496.932,17

64.795,34

66.955,18

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

XI

3,62%

29

21.496.932,17

62.635,49

64.795,34

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

2013 - XII

3,62%

30

21.496.932,17

64.795,34

66.955,18


3,62%

, • ' J.

21.496.932,17

2.159,84

593.957,25

I/

3,62%

30

21.496.932,17

64.795,34

66.955,18

O? ' •Z/

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

3,62%

27

21.496.932,17

58.315,80

60.475,65

-

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

III

3,62%

30

21.496.932,17

64.795,34

66.955,18

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

IV

3,62%

29

21.496.932,17

62.635,49

64.795,34

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

V

3,62%

30

21.496.932,17

64.795,34

66.955,18

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

VI

3,62%

29

21.496.932,17

62.635,49

64.795,34

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

VII

3,62%

30

21.496.932,17

64.795,34

66.955,18

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

vin

3,62%

30

21.496.932,17

64.795,34

66.955,18

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

IX

3,62%

29

21.496.932,17

62.635,49

64.795,34

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

X

3,62%

30

21.496.932,17

64.795,34

66.955,18

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

XI

3,62%

29

21.496.932,17

62.635,49

64.795,34

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

2014 - XII

3,62%

30

21.496.932,17

64.795,34

66.955,18

3,62%

; -1

21.496.932,17

2.159,84

788.343,26

I

3,62%

30

21.496.932,17

64.795,34

66.955,18

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

n

3,62%

27

21.496.932,17

58.315,80

60.475,65

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

in

3,62%

30

21.496.932,17

64.795,34

66.955,18

3,62%

1

21.496.932,17

2.159,84

IV

3,62%

29

21.496.932,17

272.222,00

62.635,49

336.989,99

3,62%

1

21.224.710,17

2.132,49

V

3,62%

30

21.224.710,17

272.222,00

63.974,81

338.301,96

3,62%

1

20.952.488,17

2.105,14

VI

3,62%

29

20,952.488,17

272.222,00

61.049,15

335.348,94

3,62%

1

20.680.266,17

2.077,79

vn

3,62%

30

20.680.266,17

272.222,00

62.333,77

336.606,21

3,62%

1

20.408.044,17

2.050,44

VIII

3,62%

30

20.408.044,17

272.222,00

61.513,25

335.758,34

3,62%

1

20.135.822,17

2.023,09

IX

3,62%

29

20.135.822,17

272.222,00

58.669,63

332.887,37

3,62%

1

19.863.600,17

1.995,74!k--an\— ’o, 5^1

3,62%

30

19.863.600,17

272.222,00

59.872,20

334.062,59

S>7 O”

3,62%

1

19.591.378,17

1.968,39

3,62%

29

19.591.378,17

272.222,00

57.083,29

331.246,33

y^y/—

3,62%

1

19.319.156,17

1.941,04

1         Dfrf -.............

- XII

3,62%

30

19,319.156,17

272:222,00

58.231,16

332.366,84

3,62%

1

19:046;934,17

1.913,69

3.207.954,58

I

3,62%

30

19.046.934,17

272.222,00

57.410,63

331.518,97

3,62%

1

18.774.712,17

1.886,34

ii

3,62%

28

18.774.712,17

272.222,00

52.817,44

326.898,42

3,62%

1

18.502.490,17

1.858,99

III

3,62%

30

18.502.490,17

272.222,00

55.769,59

329.823,22

3,62%

1

18.230.268,17

1.831,64

IV

3,62%

29

18.230.268,17

272.222,00

53.117,43

327.143,72

3,62%

1

17.958.046,17

1.804,28

V

3,62%

30

17.958.046,17

272.222,00

54.128,54

328.127,48

3,62%

1

17.685.824,17

1.776,93

VI

3,62%

29

17.685.824,17

272.222,00

51.531,09

325.502,67

3,62%

1

17.413.602,17

1.749,58

VII

3,62%

30

17.413.602,17

272.222,00

52.487,50

326.431,73

3,62%

1

17.141.380,17

1.722,23

VIII

3,62%

30

17.141.380,17

272.222,00

51.666,98

325.583,86

3,62%

1

16.869.158,17

1.694,88

IX

3,62%

29

16.869.158,17

272.222,00

49.151,57

323.041,10

3,62%

1

16.596.936,17

1.667,53

X

3,62%

30

16.596.936,17

272.222,00

50.025,93

323.888,11

3,62%

1

16.324.714,17

1.640,18

XI

3,62%

29

16.324.714,17

272.222,00

47.565,23

321.400,06

3,62%

1

16.052.492,17

1.612,83

2016 - XII

3,62%

30

16.052.492,17

272.222,00

48.384,89

322.192,37

3,62%

1

15.780.270,17

1.585,48

3.911.551,71

I

3,62%

30

15.780.270,17

272.222,00

47.564,36

321.344,49

3,62%

1

15.508.048,17

1.558,13

II

3,62%

27

15.508.048,17

272.222,00

42.069,46

315.822,23

3,62%

1

15.235.826,17

1.530,78

III

3,62%

30

15.235.826,17

272.222,00

45.923,32

319.648,75

3,62%

1

14.963.604,17

1.503,43

IV

3,62%

29

14.963.604,17

272.222,00

43.599,37

317.297,45

3,62%

1

14.691.382,17

1,476,08

V

3,62%

30

14.691.382,17

272.222,00

44.282,27

317.953,00

3,62%

1

14.419.160,17

1.448,73

VI

3,62%

29

14.419.160,17

272.222,00

42.013,03

315.656,40

3,62%

1

14.146.938,17

1.421,37

VII

3,62%

30

14.146.938,17

272.222,00

42.641,23

316.257,25

3,62%

1

13.874.716,17

1.394,02

vin

3,62%

30

13.874.716,17

272.222,00

41.820,71

315.409,38Z&7 te

3,62%

1

13.602.494,17

1.366,67

3,62%

29

13.602.494,17

272.222,00

39.633,51

313.194,83

3,62%

1

13.330.272,17

1.339,32

3,62%

30

13.330.272,17

272.222,00

40.179,66

313.713,63

-

3,62%

1

13.058.050,17

1.311,97

XI

3,62%

29

13.058.050,17

272.222,00

38.047,17

311.553,79

3,62%

1

12.785.828,17

1.284,62

2017 - XII

3,62%

30

12.785.828j'17

272.222,00

38.538,62

312.017,89

3,62%

1

12.513.606,17

1.257,27

3,789.869,10

I

3,62%

30

12.513.606,17

272.222,00

37.718,09

311.170,01

3,62%

1

12.241.384,17

1.229,92

II

3,62%

27

12.241.384,17

272.222,00

33.207,81

306.632,38

3,62%

1

11.969.162,17

1.202,57

III

3,62%

30

11.969.162,17

272.222,00

36.077,05

309.474,27

3,62%

1

11.696.940,17

1.175,22

IV

3,62%

29

11.696.940,17

272.222,00

34.081,31

307.451,18

3,62%

1

11.424.718,17

1.147,87

V

3,62%

30

11.424.718,17

272.222,00

34.436,00

307.778,52

3,62%

1

11.152.496,17

1.120,52

VI

3,62%

29

11.152.496,17

272.222,00

32.494,97

305.810,13

3,62%

1

10.880.274,17

1.093,17

VII

3,62%

30

10.880.274,17

272.222,00

32.794,96

306.082,77

3,62%

1

10.608.052,17

1.065,81

VIII

3,62%

30

10.608.052,17

272.222,00

31.974,44

305.234,90

3,62%

1

10.335.830,17

1.038,46

IX

3,62%

29

10.335.830,17

272.222,00

30.115,45

303.348,56

3,62%

1

10.063.608,17

1.011,11

X

3,62%

30

10.063.608,17

272.222,00

30.333,39

303.539,15

3,62%

1

9.791.386,17

983,76

XI

3,62%

29

9.791.386,17

272.222,00

28.529,11

301.707,52

3,62%

1

9.519.164,17

956,41

2018 - XII

3,62%

30

9.519.164/17

272.222,00

28.692,35

301.843,41

3,62%

1

9.246.942,17

929,06

3.670.072,81

I

3,62%

30

9.246.942,17

272.222,00

27.871,82

300.995,53

3,62%

1

8.974.720,17

901,71

II

3,62%

27

8.974.720,17

272.222,00

24.346,17

297.442,53

3,62%

1

8.702.498,17

874,36

III

3,62%

30

8.702.498,17

272.222,00

26.230,78

299.299,79

3,62%

1

8.430.276,17

847,01

IV

3,62%

29

8.430.276,17

272.222,00

24.563,25

297.604,91

3,62%

1

8.158.054,17

819,66

V

3,62%

30

8.158.054,17

272.222,00

24.589,73

297.604,04

3,62%

1

7.885.832,17

792,31

VI

3,62%

29

7.885.832,17

272.222,00

22.976,91

295.963,86

3,62%

1

7.613.610,17

764,963,62%

30

7.613.610,17

272.222,00

22.948,69

295.908,30

3,62%

1

7.341.388,17

737,61

3,62%

30

7.341.388,17

272.222,00

22.128,17

295.060,42

S&Jf

3,62%

1

7.069.166,17

710,25

3,62%

29

7.069.166,17

272.222,00

20.597,39

293.502,29

3,62%

1

6.796.944,17

682,90

X

3,62%

30

6.796.944,17

272.222,00

20.487,12

293.364,68

3,62%

1

6.524.722,17

655,55

XI

3,62%

29

6.524.722,17

272.222,00

19.011,05

291.861,25

3,62%

1

6.252.500,17

628,20

2019-XII

3,62%

30

6.252.500,17

272.222,00

18.846,08

291.668,98

3,62%

: 1

5.980.278,17

600,85

3.550:276,53

I

3,62%

30

5.980.278,17

272.222,00

18.025,56

290.821,06

3,62%

1

5.708.056,17

573,50

II

3,62%

28

5.708.056,17

272.222,00

16.058,03

288.826,18

3,62%

1

5.435.834,17

546,15

in

3,62%

30

5.435.834,17

272.222,00

16.384,51

289.125,31

3,62%

1

5.163.612,17

518,80

IV

3,62%

29

5.163.612,17

272.222,00

15.045,19

287.758,64

3,62%

1

4.891.390,17

491,45

V

3,62%

30

4.891.390,17

272.222,00

14.743,47

287.429,56

3,62%

1

4.619.168,17

464,10

VI

3,62%

29

4.619.168,17

272.222,00

13.458,84

286.117,59

3,62%

1

4.346.946,17

436,75

VII

3,62%

30

4.346.946,17

272.222,00

13.102,42

285.733,82

3,62%

1

4.074.724,17

409,40

VIII

3,62%

30

4.074.724,17

272.222,00

12.281,90

284.885,94

3,62%

1

3.802.502,17

382,05

IX

3,62%

29

3.802.502,17

272.222,00

11.079,33

283.656,02

3,62%

1

3.530.280,17

354,70

X

3,62%

30

3.530.280,17

272.222,00

10.640,85

283.190,20

3,62%

1

3.258.058,17

327,34

XI

3,62%

29

3.258.058,17

272.222,00

9.492,99

282.014,98

3,62%

1

2.985.836,17

299,99

2020 - XII

3,62%

30

2.985.836,17

272.222,00

8.999,81

281.494,45

3,62%

1

2.713.614,17

272,64

3.431.053,75

I

3,62%

30

2.713.614,17

272.222,00

8.179,29

280.646,58

3,62%

1

2.441.392,17

245,29

II

3,62%

27

2.441.392,17

272.222,00

6.622,89

279.062,83

3,62%

1

2.169.170,17

217,94

III

3,62%

30

2.169.170,17

272.222,00

6.538,24

278.950,83

3,62%

1

1.896.948,17

190,59

IV

3,62%

29

1.896.948,17

272.222,00

5.527,13

277.912,37

3,62%

1

1.624.726,17

163,24

V

3,62%

30

1.624.726,17

272.222,00

4.897,20

277.255,08•"* / v //

3,62%

1

1.352.504,17

135,89

3,62%

29

1.352.504,17

272.222,00

3.940,78

276.271,32

-

3,62%

1

1.080.282,17

108,54

VII

3,62%

30

1.080.282,17

272.222,00

3.256,15

275.559,34

3,62%

1

808.060,17

81,19

vni

3,62%

30

808.060,17

272.222,00

2.435,63

274.711,46

3,62%

1

535.838,17

53,84

IX

3,62%

29

535.838,17

272.222,00

1.561,27

273.809,75

3,62%

1

263.616,17

26,49

X

3,62%

30

263.616,17

263.616,17

794,58

264.410,75

3,62%

1

0,00

0,00

XI

3,62%

29

0,00

0,00

0,00

3,62%

1

0,00

0,00

2021- XII

3,62%

30

0,00

0,00

0,00

3,62%

1

0,00

0,00

2,758.590,32


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rescadențarea contractului de

credit - Linie de finanțare DM nr. 7/1033/27.11.2007, încheiat cu Banca Comercială Romana SA

și a emis:

SECRETAR, Sanda Dragule;