Hotărârea nr. 150/2013

Hotãrârea nr. 150 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnul RUSU IOAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul local al municipiului ploiești


HOTĂRÂREA NR. 150 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnul RUSU IO AN

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar Râul Alexandru Petrescu și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere cererea nr.2470/06-03-2013, înregistrată la Administrație Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr.2470/2012 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.16, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrație publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 5.000 lei din fondul de rezervă bugetare constituit în bugetul local, pentru sprijinirea domnului Rusu Ioan, în vederea efectuări tratamentului de specialitate, rectificându-se bugetul local în mod corespunzător.

Art.2 - Direcția Economica va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnul RUSUIOAN

9

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești, domnul Rusu Ioan, cu domiciliul în Ploiești, str. Ghighiului nr. 58, solicită un ajutor financiar de urgență pentru a acoperi costurile tratamentului si recuperării medicale.

Conform actelor medicale anexate, domnul Rusu Ioan prezintă diagnosticul de ciroza hepatica de etiologie VHC decompensată vascular, boala aortica si mitrala reumatismala, insuficienta cardiaca congestiva, hipo osmolaritate si hiponatremie. Este alergic la plasma, in acest caz impunandu-se tratamentul cu albumina umana, al cărei cost nu este suportat din bugetul asigurărilor sociale de sanatate.

Conform referatului medical eliberat de medicul specialist gastroenterolog, sunt necesare 4 internări pe an, pe parcursul carora se administrează 4-5 flacoane de albumina umana a cate 100 ml.

Din bonurile fiscale anexate, prețul unui flacon de albumina umana de 100 ml este 310 lei, rezultând un cost total anual de aproximativ 6200 lei (5 flacoane X 4 internări X 310 lei).

Din păcate, costul investigațiilor, spitalizării și al recuperării este unul considerabil, ce depășește posibilitățile financiare, veniturile familiei fiind reprezentate


de pensia de invaliditate a domnului Rusu, in cuantum lunar de^®93^ medicala a doamnei Rusu in cuantum de 381 lei/luna. Cei doi sotC^Mț


ia in gradul accentuat de handicap, beneficiind de indemnizație de 234 lei/luna 'fiecare. La

aceste venituri se adauga alocațiile de stat ale copiilor, in cuantum total de 84 lei/luna.

Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PL


RAPORT DE SPECIALIATE la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnului RUSU IO AN

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art. 15 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea domnului Rusu Ioan, în vederea efectuării tratamentului de specialitate.

Conform actelor medicale anexate, domnul Rusu Ioan prezintă diagnosticul de ciroza hepatica de etiologie VHC decompensată vascular, boala aortica si mitrala reumatismala, insuficienta cardiaca congestiva, hipo osmolaritate si hiponatremie. Este alergic la plasma, in acest caz impunandu-se tratamentul cu albumina umana, al cărei cost nu este suportat din bugetul asigurărilor sociale de sanatate.

Conform referatului medical eliberat de medicul specialist gastroenterolog, sunt necesare 4 internări pe an, pe parcursul carora se administrează 4-5 flacoane de albumina umana a cate 100 ml.

Din bonurile fiscale anexate, prețul unui flacon de albumina umana de 100 ml este 310 lei, rezultând un cost total anual de aproximativ 6200 lei (5 flacoane X 4 internări X 310 lei).

Din păcate, costul acestui tratament depășește posibilitățile financiare ale familiei, veniturile lunare fiind in cuantum de 2026 lei.

Domnul Rusu Ioan a solicitat un ajutor financiar pentru realizarea tratamentului de specialitate, prin adresa înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare sub


Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

’ Director, Dan Ion Dinu

VIZAT

Director,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Conțencios


Director,

Direcția ecor

9                    /


mica,


2 3 APR 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI    / £ W J

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMINITARlr" «W SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR AFLATE IN DnKtfWE j PLOIEȘTI, STR. POȘTEI NR. 6

TELEFON 0244/516699/413

NR. oLh 70 /2013

ANCHETA SOCIALA

O

Numele si prenumele Data si locul nașterii Domiciliul

CNP

Act identitate

DATE PERSONALE


RUSUIOAN

15-08-1966, Balusesti, jud. Neamț

Ploiești, str. Ghighiului nr. 58 1660815272634

PH 884673

DESCRIEREA FAMILIEI

Este căsătorit cu doamna Rusu Mariana, in varsta de 43 ani, pensionara de invaliditate.

Din căsătorie au rezultat 2 copii:

  • -  Rusu Andreea, 19 ani, eleva in clasa a XII a a Colegiului AI Cuza

  • -  Rusu Elena, 16 ani, eleva in clasa a IX a a Grupului Școlar 1 Mai

SITUAȚIA LOCATIVA

Familia Rusu locuiește cu chirie, intr-un imobil apartinand SNCFR. Apartamentul este, compus din 2 camere si dependințe, modest mobilat si utilat.

SITUAȚIA MATERIALA

Domnul Rusu beneficiază de pensie de invaliditate in cuantum lunar de 1093 lei si indemnizație de handicap de 234 lei/luna.

Doamna Rusu beneficiază de pensie de invaliditate de 381 lei/luna si indemnizație handicap de 234 lei/luna.

Copii beneficiază de alocație de stat de 84 lei/luna.

STAREA SANATATII

Conform actelor medicale anexate, domnul Rusu Ioan prezintă diagndsttetn' de ciroza hepatica de etiologie VHC decompensată vascular, boala aortica si mitrala reumatismala, insuficienta cardiaca congestiva, hipo osmolaritate si hiponatremie. Bolnavul este alergic la plasma si este necesar tratamentul cu albumina umana, al cărei cost nu este suportat din bugetul asigurărilor de sanatate. Conform referatului medical eliberat de medicul specialist gastroenterolog, sunt necesare 4 internări pe an, pe parcursul carora se administrează 4-5 flacoane de albumina umana a cate 100 ml.

ALTE DATE

Conform bonurilor fiscale anexate, prețul unui flacon de albumina umana de 100 ml este de 310 lei, rezultând un cost total anual de aproximativ 6200 lei (5 flacoane x 4 internări x 310 lei).

CONCLUZII

Ancheta sociala a fost efectuata la solicitarea domnului Rusu Ioan, in vederea acordării unui ajutor din fondul de rezerva bugetara constituit la nivelul Consilului Local Ploiești.

DIRECTOR, Dan Ibn Dinu

SEF SER Raluca Ta


RAFORT

Data:CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnul RUSU IO AN

SECRETAR,

Sanda DraguleaData:    2?- (^4-2^/S