Hotărârea nr. 15/2013

Hotãrârea nr. 15 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 3452/22.02.2012 prin încheierea actului aditional nr. 1, pentru imobilul din Ploiesti str. Vlad Tepes nr. 30, în care functioneazã corpul C al Colegiului National Al. I. Cuza

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 15


privind prelungirea contractului de închiriere nr.3452/22.02.2012 prin încheierea actului adițional nr.l, pentru imobilul din Ploiești str. Vlad Tepes nr. 30, in care funcționează corpul C al Colegiului National „Al. I. Cuza”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești Iulian Badescu si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investitii prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.3452/22.02.2012 prin încheierea actului adițional nr.l pentru imobilului din Ploiești, str. Vlad Tepes, nr. 30, in care funcționează corpul C al Colegiului National „Al. I. Cuza” in vederea continuării activitatii de invatamant;

in conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, actualizata;

in conformitate cu art.16 din Hotararea Guvernului nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea si administrarea unităților de invatamant preuniversitar de stat;

in baza prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului României nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor apartinand minorităților naționale din Romania si a Hotărârii Guvernului României nr. 1334/2000 pentru completarea Anexei la Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.83/1999;

in conformitate cu art.2 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului României nr.21/1997 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut comunităților evreiești din Romania, aprobata prin Legea nr. 140/1997 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut comunităților evreiești din Romania, si modificata de Ordonanța Guvernului României nr. 111/1998;

in conformitate cu art.22, alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

in baza adresei nr.318/07.01.2013 a Fundației Caritatea si adresei nr.940/15.01.2013 a Colegiului National „Al. I. Cuza”;

ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 101/13.02.2012 privind aprobarea incheierii contractului de inchiriere si a chiriei aferente pentru imobilul in care funcționează corpul C al Colegiului National „Al. I. Cuza” - Ploiești, str. Vlad Tepes nr. 30;

in temeiul art. 36, alin. (2), lit „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aproba prelungirea contractului de inchiriere nr.3452/22.02.2012 intre Municipiul Ploiești in calitate de chiriaș si Fundația Caritatea in calitate de proprietar prin act adițional nr.l, anexa care face parte integranta din prezenta ho tarare.

Art.2. împuternicește primarul Municipiului Ploiești sa semneze actul adițional nr.l la contractul de inchiriere nr.3452/22.02.2012.

Art.3. Direcția Tehnic - Investiții si Direcția Management Financiar Contabil, Contracte vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesat! prevederile prezentei hotarari.

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


fete fep .............

fete0 VA 1 la proiectul de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr.3452/22.02.2012 prin incheierea actului adițional nr.l, pentru imobilul din Ploiești str. Vlad Tepes nr. 30, in care funcționează corpul C al Colegiului National „A1.1. Cuza”

Prin Protocol de predare - preluare nr.002045 din 04.02.2003 Consiliul Local al Municipiului Ploiești preda Fundației Caritatea imobilul (clădire si teren aferent) situat in Ploiești, str. Vlad Tepes nr.30, folosința actuala fiind spațiu de invatamant preuniversitar - corpul C al Colegiului National „Al. I. Cuza”.

Proprietarul a avut obligația sa mențină afectatiunea imobilului timp de 5 (cinci) ani la prețul stabilit prin Hotararea de Guvern nr.l334/2000 pentru completarea anexei Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor minorităților naționale din Romania.

Drept urmare in anul 2003, a fost incheiat contractul de inchiriere nr.002046 pe o durata de 5 (cinci) ani cu plata unei chirii in valoare de 800 USD/luna.

După expirarea perioadei contractuale, prin Hotararea Consiliului Local nr.45/2008 a fost constituita comisia de negociere a cuantumului chiriei pentru imobilul mai sus menționat, iar prin Hotararea Consiliului Local nr.l 16/2008 a fost aprobata prelungirea contractului de inchiriere si plata chiriei in suma de 7.505 Euro/luna.

In ședința Consiliului Local din 31.01.2012 a fost constituita comisia de negociere a condițiilor privind inchirierea imobilului mai sus menționat. In urma intalnirii si discuțiilor purtate dintre comisia de negociere si Fundația Caritatea s-a stabilit inchirierea imobilului pe un an de zile cu plata unei chirii in valoare de 6.500 Euro/luna.

Prin adresa nr.317/07.01.2013 Fundația Caritatea isi manifesta disponibilitatea de a inchiria in continuare Municipiului Ploiești imobilul in care funcționează corpul C al Colegiul National „Al. I. Cuza” cu plata unei chirii in valoare de 6.500 Euro/luna, pe o perioada de doi ani.

Având in vedere cele menționate, propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr.3452/22.02.2012 prin incheierea actului adițional nr.l, pentru imobilul din Ploiești str. Vlad Tepes nr. 30, in care funcționează corpul C al Colegiului National „Al. I. Cuza”.

t---PRIMAR,

Iulian BADESCU

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr.3452/22.02.2012 prin încheierea actului adițional nr.l, pentru imobilul din Ploiești str. Vlad Tepes nr. 30, in care funcționează corpul C al Colegiului National „Al. I. Cuza”

Potrivit principiului autonomiei locale, stipulat expres in art.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata, precizează ca „autoritatea administrației publice locale are dreptul si capacitatea efectiva de a soluționa si de a gestiona, in numele si in interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, in condițiile legii

Prin Protocol de predare - preluare, nr.002045 din 04.02.2003 Consiliul Local al Municipiului Ploiești preda Fundației Caritatea imobilul (clădire si teren aferent) situat in Ploiești, str. Vlad Tepes nr.30, fosta proprietate a Comunității Evreilor Ploiești - Școala de fete - si trecuta in proprietatea Statului Roman, folosința actuala fiind spațiul de invatamant preuniversitar - corpul C al Colegiului National „Al. I. Cuza”.

Proprietarul a avut obligația sa mențină afectatiunea imobilului timp de 5 (cinci) ani la prețul stabilit prin Hotararea de Guvern nr.l334/2000 pentru completarea anexei Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor minorităților naționale din Romania.

Drept urmare in anul 2003, a fost incheiat contractul de inchiriere nr.002046 pe o durata de 5 (cinci) ani cu plata unei chirii in valoare de 800 USD/luna.

După expirarea perioadei contractuale, prin Hotararea Consiliului Local nr.45/2008 a fost constituita comisia de negociere a cuantumului chiriei pentru imobilul mai sus menționat, iar prin Hotararea Consiliului Local nr.l 16/2008 a fost aprobata prelungirea contractului de inchiriere si plata chiriei in suma de 7.505 Euro/luna.

In anul 2012 in baza Hotărârii Consiliului Local nr.3 a fost constituita comisia de negociere a condițiilor privind inchirierea imobilului, iar in urma discuțiilor din data de 02.02.2012 dintre reprezentanții Consiliului Local si ai Fundației Caritatea s-a stabilit inchirierea imobilului pe un an de zile la prețul de 6.500 Euro/luna.

In baza Hotărârii Consiliului Local nr.101/13.02.2012 a fost incheiat contractul de inchiriere nr.3452 intre Fundația Caritatea si Municipiul Ploiești pe o perioada de un an de zile, cu cu posibilitate prelungirii prin act adițional.

/V SM n Având in vedere adresa nr.317/07.01.203 prin care Fundația Caritatea, isi g | manifesta disponibilitatea de a inchiria in continuare Municipiului piptesți imobilului mai sus menționat precum si solicitarea unitatii de invatam^Up^^^X continuarea procesului de invatamant, se impune in continuare, pastrarea imobilului din str. Vlad Tepes nr.30 unde funcționează corpul C al Colegiului National „Al. I.Cuza”.

Fata de cele expuse, avizam favorabil proiectul de hotarare alaturat.

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

Director Executiv,

Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN


Avizat,


Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte
Direcția Management Financiar Financiar Contabil,Contracte

Cristina VLAfCUAct adițional nr.l la contractul de închiriere nr.3452/22.02.2012 încheiat in temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiul nr.        /

Părțile contractante:

  • A. Fundația Caritatea, cu sediul in București, str. Dunarea Albastra, nr.6, sector 3, tel. 031/4253530, fax 031/4253534, inregistrata la nr.874 in Registrul Persoanelor Juridice-Tribunalul București, avand cod fiscal nr.l 0916472 si cont nr.R096FNNB000100293 052R002, deschis la Credit Europe Bank SMB, reprezentata prin Director General Executiv Samuel Izsak, in calitate de locator, si

  • B. Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr.2, județul Prahova, tel.0244/511699, avand codul fiscal nr.2844855 si contul de virament nr.RO14TREZ52121220207XXXXX, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Primar Iulian Badescu, in calitate de locatar.

Convin, in temeiul art.1270 cod civil si art.2,1 din contract, asupra următoarei modificări contractuale:

Articol unic: Durata contractului de inchiriere prevăzută la Cap. 2.1 din contract se prelungește cu 2 (doi) ani, respectiv de la data de 02.02.2013 pana la data 02.02.2015. Restul clauzelor prevăzute in contractul de inchiriere nr.3452/22.02.2012 raman neschimbate.

Prezentul act adițional conține 1 (una) pagina si s-a intocmit in 2 (doua) exemplare originale.

LOCATOR, Fundația Caritatea

Director General Executiv, Samuel IZSAK


LOCATAR, Municipiul Ploiești Primar, Iulian BADESCU

Secretar, Oana Cristina IACOB

Direcția Management Financiar Contabil, Contracte

Direcția Administrație Publica Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv,

Iulia Alina ALEXANDRU

Direcția Tehnic-Investitii,

Director Executiv, Director Executiv Adjunct, Mihaela IAMANDI Madalina CRĂCIUN

F 1305/18,12.2012


Către:       Primăria ftlunicipiulu! Ploiești

In atenția: Domnului Primar Iulian BADESCU


Referitor:


Direcția Tehnic- Investiții Director Executiv Adjunct Madalina pRACIUN

Imobil din Ploiești str. Vlad Tepes nr. 30


Domnule Primar,A//53 /

TnT^jCiPWL FrofEȘTi

ÎNREGISTRARE


............QQWZ.,..

~Z IAN. 2UW --------


Urmare adresei dumneavoastră nr. 1196/12.12,2012 va facem cunoscut ca Fundația CARITATEA este de acord cu menținerea si prelungirea contractului de închiriere nr. 3452/22.02.2012 pentru imobilul din Ploiești, str. Vlad Tepes nr. 30 pentru o perioada de încă (cel puțin) doi ani de la momentul expirării Iul de drept.

Totodată va reamintim ca Fundația CARITATEA, prin adresa F1274/04.12.2012, si-a manifestat disponibilitatea de a înstrăina imobilul menționat in condiții favorabiîe atat noua ca proprietar cat si Municipuiui Ploiești.

Cu stima.

Director General Executiv,


_____~     ______________________Hj*.

MEMBRII FONDATCRi: F.C.£.R ^FEDERAȚIA COMUNiTATHOR ^R^STf DIN ROMANW-ffl WJ.RO- - WOftlO JEiMSH RE&fflVTION ORGANJZATiON-Membsts (slphabetteai otaer): Agurtâh Is^ol Wtartf Qtgwiitâorr. Amedcen GaftMtog&tâ&rtâxi ofJmsh Holocaust Suniws; /îmsrfcen Jwfâh Jofâ Dtâtâutfari Conwitte$; E'nai B'rtt Irtemattontf: C&nlrt of O/garf^/cra Gf Hoteffjst Sutvfjors in israel;' Cofi&WKe of Jwsh Material Cfclms Against G^rmariy; bJC/EwC JaM rafeflnffnrt' .ifnvfcA ^aencir for israst World Jswisii Congross: World Zlonisl Otganiz&lionCOLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA Municipiul Ploiești, Județul Prahova Cod Fiscal: 2845389

Nr. &             .2013

"mu^icipiulIploiești


j Bd, Republicii, nr.2

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITĂȚI CULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT,SĂNĂTATE

Prin prezenta vă rugăm să faceți demersurile necesare, în vederea prelungirii contractului de închiriere a corpului „C” aflat în proprietatea Fundației „Caritatea”.

Prelungirea contractului este necesară deoarece în acest corp simt spații destinate procesului de învățământ (4 laboratoare -fizică, chimie, biologie, multimedia, o sala de curs, anexe ale laboratoarelor , grup sanitar), iar încetarea contractului ar crea mari prejudicii atât instituției cât și elevilor care învață aici.

Având în vedere faptul că unitatea este considerată de comunitatea locală ca o școală de referință , care se află pe o linie ascendentă susținută de rezultatele de excepție obținute de elevi la învățătură și purtare, la examenele naționale , la olimpiade și concursuri școlare , vă rugăm să avizați favorabil prezenta solicitare.

De asemenea ,vă rugăm să aveți în vedere și posibilitatea cumpărării imobilului situație în care ar fî rezolvate problemele legate administrarea și întreținerea clădirii.

9

PROF.RObjfeAI’OPESCU

iS! Str. Trei Ierarhi nr.10,100010 ® fax: +40344802070

(fi) liccuza@gmail.com

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 3452/22.02.2012 prin încheierea actului adițional nr. 1, pentru imobilul din Ploiești str. Vlad Țepeș nr. 30, în care funcționează corpul C al Colegiului Național „Al. I. Cuza”
Data:   2^-      20 f

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR, 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 3452/22.02.2012 prin încheierea actului adițional nr. 1, pentru imobilul din Ploiești str. Vlad Țepeș nr. 30, în care funcționează corpul C al Colegiului Național „Al. I. Cuza”

și a emis:PREȘEDINTE,

Cristian Dumitru


SECRETAR, Răzvan Ion Ursu