Hotărârea nr. 149/2013

Hotãrârea nr. 149 privind modificarea prin act adiţional a contractelor de închiriere nr. 3145/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploieşti şi Buta Andreea Sidonia şi nr. 3131/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploieşti şi Niţu N. Daniel

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 149 privind modificarea prin act adițional a contractelor de închiriere nr. 3145/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Buta Andreea Sidonia și nr. 3131/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Nițu N. Daniel

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian, Ganea Cristian, Viscan Robert Ionut, Minea Constantin Gabriel și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea prin act adițional a contractelor de închiriere nr. 3145/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Buta Andreea Sidonia și nr. O         3131/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Nițu N. Daniel;

Văzând Procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorifcarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 12.03.2013;

In temeiul prevederilor art. 36 alin 2 lit.c) si alin. 5 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea contractului de închiriere nr. 3145/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești si doamna Buta Andreea Sidonia pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, et. 1, cam. 14 pentru destinația cardiologie, potrivit actului adițional nr. 1 cuprins în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă modificarea contractului de închiriere nr. 3131/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești si domnul Nitu N. Daniel pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, et. 1, cam. 1 pentru destinația urologie, potrivit actului adițional nr. 1 cuprins în anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile tei hotărâri.


Contrasemnează Secretar, )

Oana Crisiinalacob

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 3998/-------------------------------------- -


ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul de închiriere nr. 3145/19.02.2013

incheiat astazi______________

in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr._______/__________

O

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat prin Primar Iulian Badescu, in calitate de locator, pe de o parte,

si

Doamna Buta Andreea Sidonia domiciliata in Ploiești, B-dul Republicii nr. 108, bl. 13B1, sc. A, et. 2, ap. 4 județul Prahova,                       , in calitate

de locatar sau chiriaș, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează q prevederile contractului de închiriere nr. 3145/19.02.2013, după cum urmeaza:

1) Art. 1 din contractul de închiriere nr. 3145/19.02.2013 se modifica si va avea următorul conținut:

”Art. 1. Obiectul contractului de închiriere il constituie folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in Ploiești, strada Andrei Muresanu nr. 56, etaj 1, cam. 14, in suprafața totala de 36,77 mp. din care:

" Suprafața exclusiva - 14,43 mp cabinet consultații

- Suprafața dependințe comune - 22,34 mp:

 • - 4,75 mp cota indiviza de 55,10% din cam. 12 (sala de tratament)

 • - 1,39 mp cota indiviza din gr.san.-et.l

 • - 9,66 mp cota indiviza din holuri- et. 1;

 • - 0,49 mp cota indiviza din holurile (28,32 + paliere);

 • - 1,48 mp cota indiviza din holuri si paliere - parter

 • - 3,67 mp cota indiviza din holuri si casa scării - parter

 • - 0,9 mp. cota indiviza hol intrare principala - parter."


2) Art. 4, primul alineat din contractul de inchiriere nr se modifica si va avea următorul conținut:

"Art. 4. Prețul Închirierii, respectiv chiria lunara, este de 1^89^

Prevederile prezentului act adițional vor intra in vigoare de^^j® acestuia.—

Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de inchiriere nr. 3145/19.02.2013 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de inchiriere nr. 3145/19.02.2013 si s-a Încheiat in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Municipiul Ploiești Primar,

O               Iulian Badescu

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,

Florin Petrache

Sef Serviciu,

Viorica Patrascu

Vizat pentru Control Financiar Preventiv,

Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

O                   Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

Locatar,

Buta Andreea Sidonia


Anexanr. 2 laHCLnr.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 3997/___________

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul de Închiriere nr.3131/19.02.2013

încheiat astazi______________

in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr._______!__________

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat prin Primar Iulian Badescu, in calitate de locator, pe de o parte,

si

Domnul Nitu N. Daniel domiciliat in Ploiești, Aleea Codrului nr. 2, bl. 2A1, sc. A, et. 8, ap. 34 județul Prahova, CNP                  in calitate de

locatar sau chiriaș, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează prevederile contractului de inchiriere nr. 3131/19.02.2013, după cum urmeaza:

1) Art. 1 din contractul de inchiriere nr. 3131/19.02.2013 se modifica si va avea următorul conținut:

”Art. 1. Obiectul contractului de inchiriere il constituie folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in Ploiești, strada Andrei Muresanu nr. 56, etaj 1, cam. 1 in suprafața totala de 29,96 mp. din care:

 • - Suprafața exclusiva - 11,75 mp. cabinet consultații

 • - Suprafața dependințe comune - 18,21 mp.:

- 3,87 mp cota indiviza de 44,90% din cam. 12 (sala de tratament)

-7,87 mp cota indiviza din holurile (27,30,31) - et. 1

-1,61 mp cota indiviza din holurile (28,32, palier 29,33) - et. 1

-0,47 mp cota indiviza din gr. san. personal - et. 1

-0,67 cota indiviza din gr. san. pacienti

-0,73 mp cota indiviza din hol intrare principala - parter

-2,99 mp cota indiviza din celelalte holuri, casa scării - parter."


2) Ari. 4, primul alineat din contractul de inchiriere nr. 3 se modifica si va avea următorul conținut:

"Art. 4. Prețul închirierii, respectiv chiria lunara, este de 1,10

i 'j

Prevederile prezentului act adițional vor intra in vigoare de^a

- -acestuia.------------------------- - ---------- --------------- ------------------------------------

Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de ihchffTere 3131/19.02.2013 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de inchiriere nr. 3131/19.02.2013 si s-a incheiat in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Municipiul Ploiești Primar,

Locatar,

Nitu N. Daniel


O               Iulian Badescu

Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv,

Florin Petrache

Sef Serviciu, Viorica Patrascu

Vizat pentru Control Financiar Preventiv,

Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

0                   Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea- prin act adițional a închiriere nr. 3145/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Bufe"^Sîă Sidonia și nr. 3131/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Nițu Daniel

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința situate in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56, et. I, cam. 14 specialitatea cardiologie si et. I, cam. 1 specialitatea urologie au fost adjudecate de către doamna Buta Andreea Sidonia si domnul Nitu Daniel in urma licitației publice deschise, cu strigare ce a avut loc in data de 15.02.2013.

Astfel, intre Municipiul Ploiești si doamna Buta Andreea Sidonia si domnul Nitu Daniel au fost incheiate contractele de inchiriere 3145/19.02.2013 si nr. 3131/19.02.2013 avand ca obiect inchirierea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56, et. I, cam. 14 pentru destinația cardiologie si et. 1 cam. 1 pentru destinația urologie

Prin scrisorile înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 3998/2013 si nr. 3997/2013 doamna Buta Andreea Sidonia si domnul Nitu Daniel comunica faptul ca in prezent sunt in curs de obținere a avizelor necesare funcționarii de la Colegiul Medicilor Prahova/Directia de Sanatate Publica si fara accesul la o sala de tratament nu se poate incheia contract cu Casa Naționala de Asigurări Prahova. In conformitate cu prevederile legale, pentru a funcționa cu destinația contractata este necesar accesul la o sala de tratament.

In acest sens solicita efectuarea demersurilor necesare in vederea acordării accesului la o sala de tratament.

Avand in vedere faptul ca cei doi medici au obligația ca in 30 de zile de la data incheierii contractului sa faca dovada înregistrării cabinetului medical la autoritatile competente s-a procedat la verificarea planurilor aferente imobilului situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56 si a fost identificata cam. 12 (fosta casierie) de la etajul I care ar putea fi folosita ca sala de tratament de către cei doi medici, respectiv doamna Buta Andreea Sidonia si domnul Nitu Daniel.

Spațiul - cam. 12 (fosta casierie) de la etajul I din imobilul situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56 nu a fost inclus in lista spatiilor scoase la licitație publica in vederea închirierii pentru destinația de cabinete medicale si/sau desfasurarea unor activitati conexe actului medical aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 420/22.11.2012, cu modificările si completările aduse prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 31/30.01.2013.

Acest spațiu are o suprafața exclusiva de 8,62 mp (din car^ap^c^unativ 3 mp reprezintă holul de intrare) si dependințe comune in suprarat^â®74^1\mp (reprezentând cota indiviza din spatiile de folosința comuna grupuri sanitare) si poate fi folosit in comun de către cei dorjne\^^^|^ajâ"Stratament.

Solicitările au fost analizate de către Comisia de spedialita^^Oâ a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorifcarea PatrinmmâliH^Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale in ședința din data de 12.03.2013, fiind emis aviz favorabil.

Având in vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:


Dumitru Cristian, A


Ganea Cristian,

Popa Constantin,

Popa Gheorghe, z ’j/jf

Bolocan Iulian CA

Minea Constantin Gabriel

la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractelor de închiriere nr. 3145/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Buta Andreea Sidonia și nr. 3131/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Nițu N. Daniel

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 420/22.11.2012, cu modificările si completările aduse prin Hotararea Consiliului Local nr. 31/30.01.2013 s-a aprobat închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare, a unor spații din imobilul situat în Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, pentru destinația de cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical.

Urmare licitației publice deschise, cu strigare, ce a avut loc in data de 15.02.2013, au fost adjudecate de către doamna Buta Andreea Sidonia si domnul Nitu N. Daniel următoarele spatii cu alta destinație decât aceea de locuința situate in imobilul din Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, et. I:

 • •  cam. 14 - specialitatea cardiologie: Buta Andreea Sidonia

-14,43 mp cabinet consultații

-1,05 mp cota indiviza din gr.san,-et.l

-7,27 mp cota indiviza din holuri- et. 1

-1,48 mp cota indiviza din holuri si paliere - parter

-2,76 mp cota indiviza din holuri si casa scării - parter

-0,68 cota indiviza hol intrare principala - parter

 • •  cam. 1 specialitatea urologie: Nitu N. Daniel

-11,75 mp cabinet consultații

-5,92 mp cota indiviza din holurile (27,30,31) - et. 1 -1,21 mp cota indiviza din holurile (28,32, palier 29,33) - et. 1 -0,35 mp cota indiviza din gr. san. personal - et. 1 -0,50 cota indiviza din gr. san. pacienti

-0,55 mp cota indiviza din hol intrare principala - parter

-2,25 mp cota indiviza din celelalte holuri, casa scării - parter

Intre Municipiul Ploiești si doamna Buta Andreea Sidonia a fost incheiat contractul de inchiriere nr. 3145/19.02.2013, iar intre Municipiul Ploiești si domnul Nitu N. Daniel a fost incheiat contractul de inchiriere nr. 3131/19.02.2013, avand ca obiect inchirierea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința situate in imobilul din Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, et. I, cam. 14 pentru destinația - cardiologie, respectiv et. 1 cam. 1 pentru destinația - urologie.


Prin scrisorile înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 3998/2 3997/2013, doamna Buta Andreea Sidonia si domnul Nitu Daniel faptul ca in prezent sunt in curs de obținere a avizelor necesare Colegiul Medicilor Prahova/Directia de Sanatate Publica, iar fara ac tratament nu se poate incheia contract cu Casa Naționala de Asig totodată,-in~ conformitate cu prevederile legale, pentru a funcționa ^4?e$tinâtXaX contractata specifica faptul ca este necesar accesul la o sala de tratament.


In acest sens au solicitat efectuarea demersurilor necesare in vederea acordării accesului la o sala de tratament.

Având in vedere faptul ca cei doi medici au obligația ca in 30 de zile de la data încheierii contractului sa faca dovada înregistrării cabinetului medical la autoritatile competente s-a procedat la verificarea planurilor aferente imobilului situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56, fiind indentificat un spațiu - cam. 12 de la etajul I care ar putea fi folosita, in comun, ca sala de tratament de către cei doi medici, respectiv doamna Buta Andreea Sidonia si domnul Nitu N. Daniel.

Cam. 12 (fosta casierie) de la etajul I are următoarele suprafețe:

 • -  suprafața exclusiva (pentru sala de tratament) 8,62mp (din care aproximativ 3 mp reprezintă holul de intrare)

 • -  suprafața dependințe comune 7,91 mp (reprezentând cota indiviza din spatiile de folosința comuna - holuri, grupuri sanitare).

Spațiul - cam. 12 (fosta casierie) de la etajul I din imobilul situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56 nu a fost inclus in lista spatiilor scoase la licitație publica in vederea închirierii pentru destinația de cabinete medicale si/sau desfasurarea unor activitati conexe actului medical aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 420/22.11.2012, cu modificările si completările aduse prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 31/30.01.2013.

Având la baza măsurătorile si calculele efectuate pentru cam. 12 (fosta casierie) de la etajul 1 al imobilului situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56, prin adaugarea acesteia la suprafețele prevăzute in contractele de închiriere (pentru a fi folosita ca sala de tratament comuna a celor doi medici), rezulta următoarele suprafețe:

cam. 14 - specialitatea cardiologie: Dr. Buta Andreea Sidonia

 • - Suprafața exclusiva - 14,43 mp cabinet consultații

 • - Cote indivize din dependințe comune - 22,34 mp:

 • - 4,75 mp cota indiviza de 55,10% din cam. 12 (camera propusa ca sala de tratament)

-1,39 mp cota indiviza din gr.san.-et.l

 • - 9,66 mp cota indiviza din holuri- et. 1;

 • - 0,49 mp cota indiviza din holurile (28,32 + paliere) ;

-1,48 mp cota indiviza din holuri si paliere - parter

 • - 3,67 mp cota indiviza din holuri si casa scării - parter

 • - 0,9 mp. cota indiviza hol intrare principala - parter;

Total 14,43 mp+22,34 mp=36,77 mp

cam. 1 specialitatea urologie: Dr. Nitu N. Daniel

 • - Suprafața exclusiva - 11,75 mp cabinet consultații

 • - Cote indivize din dependințe comune 18,21 mp.:

- 3,87 mp cota indiviza de 44,90% din cam. 12 (camera de tratament)


-7,87 mp cota indiviza din holurile (27,30,31) - et. 1 -1,61 mp cota indiviza din holurile (28,32, palier 29,33) - et. 1 -0,47 mp cota indiviza din gr. san. personal - et. 1

-0,67 cota indiviza din gr. san. pacienti

-0,73 mp cota indiviza din hol intrare principala - parter

-2,99 mp cota indiviza din celelalte holuri, casa scării - parter Total 11,75 mp+18,21 mp 29,96 mp

Solicitările a fost supuse analizei Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale in ședința din data de 12.03.2013, fiind emis aviz favorabil.

In cazul adoptării hotărârii, se impune incheierea unor acte adiționale la contractele de inchiriere mai sus menționate, prin care sa se mareasca suprafața aferenta fiecărui contract cu cota din suprafața aferenta sălii de tratament (inclusiv din spatiile comune), respectiv modificarea corespunzătoare a cuantumului chiriei datorate de către cei doi medici calculata corespunzător noilor suprafețe.


R EXECUTIV,


SEF SERVICIU,


Viorica Pătrașcu


AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta CraciunoiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

X.< n/ ©KVv hai*,                     )■'

VK.COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVI

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind modificarea prin act adițional a contractelor de închiriere nr. 3145/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Buta Andreea Sidonia și nr. 3131/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Nițu N. Daniel

a emis:

vO


SECRETAR,

Cristian Ganea

Data: o

<•  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 — Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populați Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Co

PROCES VERBAL încheiat astazi 12.03.2013


Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

. La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a întrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:


CAPITOLUL I - Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri in


Domeniul Public si Privat:


Secțiunea A - Proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

Prin -adresa nr.9920/2012 Direcția Tehnic - Investiții a comunicat ca în baza contractului de lucrări nr.24013/2007 „înlocuire tâmplărie, refacere fațade și amenajări terenuri de sport, locuri de joaca” încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Romstrade S.R.L., la 28 de grădinițe din municipiu au fost amenajate locuri de joaca. Ca atare, este necesară promovarea unui proiect de hotărâre prin care aceste bunuri, sa fie incluse în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” si q transmiterea în administrarea acestor unităti de învățământ.

Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

_ Prin adresa nr.9555/2012 Direcția Tehnic - Investiții a transmis procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor pentru' obiectivele de investiții: Construcție grădiniță -consolidare și extindere - str. Mărășești nr.5.8 și Construcție grădiniță - str, Bobâlna nr.26, imobile în care funcționează Grădinița cu program prelungit-nr.28 și Grădinița cu program prelungit „Crai Nou”. Ca atare, este necesară promovarea .unui, proiect de hotărâre prin care aceste bunuri sa fie incluse- în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” si transmiterea în administrarea acestor unităti de învățământ.

a u/

-guri de canal sau clădirile din zona aflate in perimetrul rezervației de arhitectura a municipiului Ploiești.

întocmit: Cristina Denisa Trofin               Se&.Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56, et. I, cam. 1 a fost adjudecat de către domnul Nitu Daniel in urma licitației publice deschise, cu strigare ce a avut loc in data de 15.02.2013.

Astfel, intre Municipiul Ploiești si domnul Nitu N. Daniel este incheiat contractul de închiriere 3131/19.02.2013 avand ca obiect închirierea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56, et. I, cam. 1 pentru destinația - urologie.

A       Conform prevederilor art. 7 lit. e), locatarul este obligat sa faca dovada

s ./^înregistrării cabinetului medical la autoritatile competente(ex. Direcția de Sanatate fi; ^Publica Prahova, etc.), conform prevederilor legislației in vigoare, in termen de. 30 de |ț zile de la data incheierii contractului de inchiriere.

B.. Prin scrisoarea inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 3997/2013 domnul Nitu Daniel comunica următoarele:

Ifc        - in prezent este in curs de obținere a avizelor necesare funcționarii de la.

]|k;         Colegiul Medicilor Prahova/Directia de Sanatate Publica si fara accesul la o

gfe .        sala de tratament nu poate încheia contract cu Casa Naționala de Asigurări

gfc'        Prahova;

■gA- - in conformitate cu prevederile legale, pentru a funcționa cu destinația ■r         contractata este necesar accesul la o sala de tratament.

■gri In acest sens solicita efectuarea demersurilor necesare in vederea acordării ■^accesului la o sala de tratament.

Hte- întocmit: Toma Daniela

pș. \46/\Cuprivire la solicitarea nr. 3998/27.02.2013 înaintata de către doamna Buta ^iridre^aSidonia

Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Andrei ^Muresanu nr. 56, et. I, cam. 14 a fost adjudecat de către doamna Buta Andreea Sidonia Rin urma licitației publice deschise, cu strigare ce a avut loc in data de 15.02.2013. igri Astfel, intre Municipiul Ploiești si doamna Buta Andreea Sidonia este incheiat H contractul de inchiriere 3145/19.02.2013 avand ca obiect închirierea spațiului cu alta || destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56, et. I, ||cam' 14 pentru destinația - cardiologie.

gr ‘ Prin scrisoarea inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 3998/2013 doamna Buta «Andreea Sidonia comunica următoarele:

g|-     - in prezent este in curs de obținere a avizelor necesare funcționarii de la

Colegiul Medicilor Prahova/Directia de Sanatate Publica si fara accesul la o:    sala de tratament nu poate incheia contract cu Casa Naționala de Asiguj


. Prahova;

- in conformitate cu prevederile legale, pentru a funcționa cu

■J> ■ contractata este necesar accesul la o sala de tratament.

W^^W^cest- sens solicita efectuarea demersurilor necesare in vederea a^dari^^^y^ " accesului la o sala de tratament.

® P Având in vedere faptul ca cei doi medici au obligația ca in 30 de zile de la indhei^îii contractului sa faca dovada înregistrării cabinetului medical la autoritatile s-a procedat la verificarea planurilor aferente imobilului situat in Ploiești, st^And^i Muresanu nr. 56 si a fost identificata cam. 12 de la etajul I care ar putea fi foîositahasala de tratament de către cei doi medici, respectiv doamna Buta Andreea -Șffi^^domnul Nitu Daniel.

■ J JUlSpadul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Andrei Miw|saimhr:'56 , respectiv cam. 12 - etajul I are următoarele suprafețe:

'                    folosința exclusiva 8,62

rA^^^^^^âfata dependințe comune 7,91 mp (reprezentând cota indiviza din spatiile AO^^Mte folosința comuna - holuri, grupuri sanitare)

•■^^^mtdâmit: Toma Daniela

privire la solicitarea înaintata de către SC Cipram Ghita SRL, va comunicam următoarele:

-Municipiul Ploiești și SC Cipram Ghita SRL este încheiata convenția nr.

_                 pentru folosința temporara a terenului ce reprezinat domeniul public al

.loc^f^ili;in suPra^ata de 8,75 m.p., situat in Ploiești, Șoseaua Nordului, in fata Nord pe care este amplasat un modul metalic - chioșc. Convenția nr.

< •'             î3 este mheiata pentru perioada 01.01.2013 -31.12.2013, obiect de

'                           Produse de patiserie, pâine, zaharoase.

;^^^^^a^datorata pentru folosința temporara a terenului ce aparține domeniului ll^j^AMwicipiului Ploiești se va plăti repartizat in rate egale pe termene de plata, nr. 4/16.01.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind


-             . pozitelor si taxelor locale pe anul 2013, pana la data de 31.03.2013,

|adresa nr. 3943/27.02.2013 SC Cipram Ghita SRL solicita acordul pentru

' ■j^^^^^fcpbiectului de activitate din comercializare produse de patiserie, pâine, ■|^^^j&ip51âgazin alimentar.


Daniela Banu

3 r a ;. „ r


/

ZL,

_ Privire la soluționarea cererilor de prelungire a convențiilor pentru anul ^^^^^losinta temporara a terenului ce reprezintă domeniul public si privat al ^^g^^Ploiesti, pe care sunt amplasate chioșcuri, tonete, tarabe, etc. va ^^^^^rnatoarele:

BiB^îcipiul Ploiești si agenții economici care au amplasate construcții cu ■°riu, echipamente si diverse tipuri de mobilier in vederea desfășurării de P comercial au fost incheiate convenții pentru folosința temporara a


Burtea Maria — so □ ie ;

Burtea Florin -fiu;

Burtea lona- Corina- fiica ; Niculescu DanuD -fiu.

Prin cererea nr.2422/04.02.2013 domnul burtea Nicolae solicita


contact a norei Soare Adela Georgiana si a nepoților Soare Sara Elena si^^re je ------DanuD.


La cererea menționata mai sus, a fost atașata si copia certificatului de căsătorie cu Soare ( Niculescu) DanuO si copiile certificatelor de naștere a nepoților.

Ca atare, se impune schimabrea numelui fiului Niculescu DanuD .

Menționam ca nu sunt îndeplinite exigentele minimale prevăzute in Anexa 1 din Legea nr.114/1996, conform căreia pentru o familie compusa din 8 membri ^este necesar un spațiu de locuit format din 5 camere si dependințe in suprafața utila totala de 110 m.p.

întocmit: Florentina Popescu

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație,

Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


2.-^

/    7

,Ct/ %                      zy

2^2^ 2^^ 2^ ^2.

f-                 f           7 /

S pX

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR. 3145

/T-. r pentru spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința- cabinet medical-4^^cty4fteheiat astazi


(fi)                     "

S-a încheiat prezentul contract de închiriere in baza Hotărârii Cor$iliuluf Municipiului Ploiești nr. 420/22.11.2010 si a Procesului verbal de adjudloare data de 15.02.2013                                                  1


I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, Bdul Republicii nr.2 reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu, in calitate de locator, pe de o parte

si

Doamna Buta Andreea Sidonia domiciliata in Ploiești, B-dul Republicii nr. 108, bl. 13B1, sc. A, et. 2, ap. 4 județul Prahova, CNP                  in calitate de locatar

q sau chiriaș pe de alta parte,

O                                                                             ■               '     "     '

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului de închiriere il constituie folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in Ploiești, strada Andrei Muresanu nr. 56, etaj 1, cam. 14 in suprafața de 27,67mp. din care suprafața exclusiva 14,43 mp. si suprafața dependințe aferente 13,24 mp.

Art. 2  -

Bunul închiriat este dat in folosința locatarului pentru destinația: CARDIOLOGIE

Locatarul se obliga sa respecte profilul de activitate declarat sau stabilit de. Consiliul Local al municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toata durata închirierii, sau pana la schimbarea acestuia in condițiile legii si in condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local:

Predarea - primirea bunului se va consemna in procesul verbal .de predare -primire ce va fi încheiat de parti la data predării.                                     .

HI. DURATA CONTRACTULUI


de 5(cinci) ani cu incepere de la. data de cu drept de prelungire cu acordul ambelor

La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conveni sa prelungească contractul printr-un act adițional. Locatarul are obligația sa-1 notifice pe locator cu 30 de zile inainte de expirarea termenului contractual, exprimandu-si disponibilitatea pentru

prelungirea contractului. .

In prezentul contract nu-si gaseste aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, in sensul ca tacita relocatiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului stipulat, contractul nu

se prelungește de drept.


IV, PREȚUL ÎNCHIRIERIIArt. 4 - Prețul închirierii, respectiv chiria lunara, este de 124 lei/luneL

Locatarul va plăti chiria începând cu data semnării contractului. Cor® Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.7/2007, tariful lunar de baza închirierea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința ce face obiectul p contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai încheia act adițional.

Art. 4.1. Neplata la termen a chiriei atrage obligația locatarului de a plăti penalitati conform prevederilor legale.

Art. 4.2. Neplata chiriei pe 3 (trei) luni, precum si nerespectarea destinației pentru care spatiul/terenul a fost închiriat, constituie motiv de încetare de drept, fara nici o formalitate prealabila, a contractului din inițiativa locatorului si de evacuare necondiționata a locatarului.

V, MODALITATI DE PLATA

Art. 5 Locatarul se obliga sa plateasca lunar chiria stabilita la art. 4 al prezentului contract.

Plata chiriei se va efectua lunar in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata prin virament din contul locatar sau cu numerar in contul Municipiului Ploiești RO39TREZ521213 00205XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești.

In cazul in care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligații de plata accesorii, calculate, conform legislației fiscale in vigoare, începând din prima zi, care urmeaza aceleia când suma a devenit exigibila.

Chiria si obligațiile de plata accesorii pot fi modificate de locator potrivit actelor normative si a hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești, ce intervin după încheierea contractului, cu condiția notificării locatarului înainte de aplicarea noilor reglementari.

VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6 - Locatorul se obliga : •

 • - sa predea spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Andrei Muresanu nr. 56 in baza unui proces verbal de predare-primire;

 • - sa stabilească profilul de activitate al spațiului;

 • - sa controleze periodic modul cum este folosita si intretinuta de către chiriaș suprafața închiriata si sa controleze periodic respectarea profilului stabilit la art. 2 al prezentului contract.

VH. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI


Art, 7 - Locatarul se obliga:

 • a) sa achite T.V.A. la chiria stabilita prin contract in condițiile in

 • b) sa plateasca china’ datorata prevăzută la art. 4, la termenele si prezentului contract;

 • c) sa se prezinte la sediul locatorului in vederea ridicării avizului de plata si sa prezinte locatorului lunar dovada efectuării plătii chiriei la termenele prevăzute in contract;

 • d) sa respecte toate prevederile caietului de sarcini si toate obligațiile asumate prin participarea la licitație;

 • e) sa faca dovada Înregistrării cabinetului medical la autoritatile competente (ex. Direcția de Sanatate Publica Prahova, etc), conform prevederilor legislației in vigoare, in termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de inchiriere. .

0        f) beneficiarul contractului Bufa Andreea Sidonia are obligația incheierii de

contracte de asigurare pentru imobil in termen de maxim 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului contract;

 • g) sa asigure paza bunului Închiriat;

 • h) sa folosească bunul inchiriat numai potrivit destinației prevăzute in art. 2; sa amenajeze pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • i) Locatarul se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa păstreze in bune condiții bunul inchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • j) Locatarul il va înștiința in maxim 24 de ore pe locator despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • k) Locatarul va răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunului inchiriat care s-ar datora culpei sale;

 • l) sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a ry' provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea

focului de la o clădire vecina;

 • m) locatarul este obligat sa elibereze spațiul inchiriat la încetarea contractului, in termen de 3 (trei) zile de la data apariției unei cauze de Încetare, fara a fi necesara notificarea. In caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia in baza unei hotarari judecătorești definitive si irevocabile sau pe cale administrativa conform prevederilor legale in vigoare.

Locatarul va datora chirie si obligații de plata accesorii pana la parasirea efectiva a spațiului sau pana la punerea, efectiva in executare a hotărârii de evacuare;

 • n) orice alte lucrări de modernizare si consolidare, altele decât cele prevăzute la art. 7 lit t), se efectuează in spațiu numai cu acordul si, după caz, avizul Consiliului Local al municipiului Ploiești si cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare.

Pe perioada in care se efectuează lucrările prevăzute la alineatul de mai sus, precum si cele prevăzute la art. 7 lit t), locatarul datoreaza chiria prevăzută in contractul de inchiriere.                                                                                      /}


 • o) in situația in care chiriașul eliberează spațiul detinut inainte de expirarea termenului contractual, este obligat sa notifice locatorul cu 60 de zile inainte dar w4ntr-un termen mai mic de l(un) an de la data semnării contractului, si sa solicite îriche-feteî procesului verbal de predare - primire;                                         :

  obligațiile de plata accesorii astfel cum au fost calculate.                     1

  p) are obligația sa permită accesul locatorului in spațiul închiriat, or


acest lucru este necesar pentru a controla bunul închiriat si starea acestuia;           c

q) la incetarea locatiunii, chiriașul este obligat sa restituie spațiul cel puțin in aceeași stare in care a fost primit, conform celor descrise in procesul verbal de predare -primire încheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

r) sa achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si celelalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, sens in care se obliga sa declare contractul de Închiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

s)  sa incheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligațiile Q asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care chiriașul il va cauza

acestora revine in exclusivitate chiriașului;

ș) chiriașul are obligația respectării tuturor normelor legale in vigoare in domeniul apararii împotriva incendiilor, sens in care are următoarele obligații:

 • - sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si modul de organizare pentru apararea Împotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aduca la cunoștința salariatilor, utilizatorilor si oricăror persoane interesate;

■ - sa asigure identificarea si eyaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

 • - sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

 • - sa permită, in condițiile legii, executarea controalelor si a inspecțiilor de Q) prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu

ingreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

 • - sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situații de urgenta;

 • - sa intocmeasca, sa actualizeze permanent si sa transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni, privind: proprietățile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

 • - sa elaboreze instrucțiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabilească atribuțiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

 • - sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instrucțiunile necesare privind masurile de aparare. impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

 • - sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de intervenție si condițiile pentru

aplicarea acestora in orice moment;                                                A

 • - sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in unitatea sa in $ recunoaștere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplio^fflajta^ " de intervenție organizate de acesta;


 • - sa asigure utilizarea, verificarea, întreținerea si repararea mijloacelor 4 impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate

 • - sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor che mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

 • - sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia, raportul de intervenție;

 • - sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii;

 • - sa cunoască si sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice O activitatilor pe care le organizează sau le desfasoara;

  • - sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apararea împotriva incendiilor;

  • - sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al proprietarului;

  • - sa aduca la cunoștința proprietarului,, orice defecțiune tehnica ori alta situație care constituie pericol de incendiu;

  • - sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apararea împotriva incendiilor.

  t) sa execute la timp si in bune condiții lucrările de întreținere si reparații după cum urmeaza:


a

La partea de construcții;

 • - spoieli, zugrăveli si vopsiri interioare, si exterioare inclusiv reparații si completare O de tencuieli, curățirea fațadelor, repararea sau, după caz, înlocuirea invelitorilor, precum q si vopsirea lor parțiala sau totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziilor, sorturilor,

glafurilor;

 • - repararea, înlocuirea si vopsirea tamplariei interioare si exterioare inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparații si înlocuiri de pardoseli si placaje de orice natura: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice etc.

 • - reparații la trepte, contratrepte, podele, balustrade si mina curenta;

 • - înlocuirea geamurilor sparte sau lipsa inclusiv chituirea lor, chituirea si montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;

 • - curățirea coșurilor, curățirea, repararea si refacerea sobelor de orice fel; repararea si înlocuirea garniturilor metalice si ușilor de curățire a .cenușii la sobe;

 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare.a circulației vehiculelor sau specificului activitatii chiriașului; întreținerea si repararea împrejmuirilor; transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționale specifice activitatii chiriașului inclusiv lucrările aferente;

 • - repararea grilelor metalice si a vitrinelor,-inclusiv lucrările aferente de zidărie si

tencuieli;               .                                                                              /)

- repararea si înlocuirea rulourilor, chingilor, obloanelor, jaluzelelor si jardinierelor.


La instalațiile de incalzire centrala:

 • - înlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor de radiatoarelor, fara coloane de alimentare; înlocuirea garniturilor uzate ale^bi ventilelor; revopsirea elementilor de radiator sau a conductelor aparente', brățărilor si consolelor existente pentru conducte si radiatoare; curățirea grătarelor la cazane; curățirea injectoarelor si arzătoarelor; ungerea pârtilor mobile la motoare si mecanisme;

 • - curățirea rezervoarelor de combustibil prin îndepărtarea reziduurilor, desfundarea conductelor de alimentare cu combustibil, repararea injectoarelor;

 • - rebobinarea motoarelor electrice de acționare a pompelor de circulație aferente încălzirii sau preparării apei calde; sudarea serpentinelor, curatarea de rugina si revopsirea interioara si exterioara a elementelor componente, revizuirea si repararea armaturilor, a izolațiilor termice etc. la boilere si schimbătoare de căldură.

La instalațiile sanitare;

 • - repararea si înlocuirea robinetelor si a bateriilor amestecatoare de apa la chiuvete, bai etc.; repararea si înlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la obiectele sanitare; înlocuirea garniturilor de la capacele pieselor de curățire; desfundarea sifoanelor de scurgere si a rețelei de canalizare pana la căminul de ieșire din clădire (exclusiv acesta);

 • - repararea sau înlocuirea parțiala a conductelor de alimentare si a tuburilor de scurgere înlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv vopsirea lor; repararea sau înlocuirea armaturilor de orice. fel si a pieselor de legătură, revopsirea conductelor aferente;

 • - consolidarea si înlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

 • - repararea si înlocuirea cazanului de baie, de rufe,de bucătărie si a burlanelor respective înlocuirea rezervorului de apa de la closet, inclusiv a pârtilor sale componente, repararea si centrarea pompelor, hidrofoarelor de hidroforj inclusiv repararea armaturilor, a sticlei de nivel, a supapei de siguranța, precum si repararea elementelor de automatizare apartinand instalației ce servește hidroforul, vidanjarea hasnalelor de tip uscat;

La instalațiile electrice:

- repararea si revizuirea instalației electrice, repararea si inlocuirea dozelor, întrerupătoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibile sau automate, butoanelor si automatelor de scara; inlocuirea becurilor, a globurilor, repararea tablourilor electrice;


Alte obligații in sarcina chiriașului:

- repararea sau înlocuirea instalațiilor speciale, frigorifice, ilumim&ventilație, etc.;

- întreținerea si repararea ascensoarelor de persoane si materiale^'

- curățirea de frunze, noroi' si .alte sedimente a j gheaburilor si burlape de zapada, țurțuri de gheata si alte depuneri ale acoperișurilor, jgheabMftgr


teraselor, curților etc.;

 • - curățirea si desfundarea canalelor pentru evacuarea gunoaielor, curățirea si ungerea ghidajelor, platformelor si vagonetilor pentru evacuarea gunoiului; procurarea, repararea si revopsirea recipientilor de gunoi;

 • - la expirarea termenului si in caz de neprelungire precum si in cazul rezilierii contractului, chiriașul nu se va întoarce cu pretenții pentru investițiile efectuate in spațiu; acestea sunt si vor ramane in proprietatea locatorului.


Vm. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA

Art. 8. Sunt strict interzise cesiunea contractului, subinchirierea in tot sau in parte a bunului închiriat si orice forma de asociere si colaborare.

IX. ÎNCETAREA LOCATIUNn

Art. 9. Contractul încetează prin:

expirarea termenului prevăzut in contract;

acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

desființarea titlului locatorului; locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului ca urmare a unor eventuale .reglementari legale adoptate O după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, -7 locatarul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la locator si nici atribuirea unui alt spațiu;

prin reziliere, in caz de nerespectare de către locatar a oricărei clauze din


contract;


inceteaza de drept, când nevoile urbanistice sau administrative, precum si

interesul public impun acest lucru;

- in cazul întârzierii la plata chiriei cu 3 (trei) luni, proprietarul va notifica locatarului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept daca in termen de 30 zile de la notificarea chiriașului nu isi îndeplinește obligațiile cu privire la plata chiriei.

Art. 9.1. Indiferent de motivul de încetare a contractului invocat de locator, locatar este obligat sa plateasca chiria pana la data predării spatiului/terenului sau a evacuării, precum si sumele menite sa acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.


participare costituita de ofertant va fi                   garant

gffifilizata in cazul rezilierii contractului pe motiv de'^niplata Ia termer. ^fojȚul va retine garanția m cazul in care contractul va fi reziliat de dre BtiKBilof de la art. 9.

nfcetarea contractului prin expirarea termenului, locatarul va elibe cazul rezilierii contractului datorita neplății de către locats dreptul de a se dezdauna din suma constituita drept garanție.

^Wsituatii speciale, locatorul nu va proceda la folosirea garanției penti , locatarul avand obligația de a-si achita lunar contravaloarea facturile

OX^RASPUNDEREA CONTRACTUALA

^Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, ^datorează celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de ^us.'Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Pact comisoriu :

ggegneexecutare, contractul se considera desființat de drept la solicitarea l^fara punere in intarziere si fara nici o formalitate prealabila in cazul in nu-sbexecuta obligațiile contractuale.

^^^itezilierea intervine de drept, de indata ce a expirat termenul de cesara notificarea.

j^ici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen. ^^egorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii. revine in ^K^tj.fiaca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației, a l^b|tarmajora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in re^^fefe’Producerea evenimentului.

J^&modificari in statutul juridic, act de infiintare, sediu al locatarului Jlgtațe, in termenul limita de 48 ore, locatorului. Locatorul isi rezerva a pe viitor închirierea terenurilor către locatarii care nu isi executa tracțuale anterioare cu buna credința.

XI, DISPOZIȚII FINALE


Art. 15- Modificarea contractului se poate face in limitele legisla^i acordul pârtilor^ prin act adițional, care face parte integranta din prezefi


v*-wa x-i-v+x J7U4.H1V1J J^XAA± UVL C4VL± L-lkzXXdJ.^ VUlv lUvv |_7Ctl Lv JLL1LV£^X CUILU UJ.JJ. jjl vZjvll^Ajjr jw\/i„i,w.l+vxj excepție facand hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tamersăufaKe acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

Art, 16 - La încetarea contractului, atunci când locatarul datoreaza locatorului chirie restanta, obligații de plata accesorii sau daune, locatorul are drept de retentie asupra unor bunuri din spațiu pana la data când obligația bugetara se stinge.

Art- 17 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi O soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

Art. 18 - Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

Art. 19 - Prezentul contract de Închiriere s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Locatar,

Buta Andreea Sidonia
Direcția de Gestiu^ P Director

Florin P

Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte Sef Serviciu,

Viorica JPatrascu W

Vizat pentru control financiar preventiv Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

10 FEB 2013

Vizat,

Serviciul Juridic?Contencios, Contracte