Hotărârea nr. 148/2013

Hotãrârea nr. 148 privind darea acordului de principiu pentru transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploieşti de la Consiliul Judeţean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti şi al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti de la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti la Consiliul Judeţean Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSJtLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 148 privind darea acordului de principiu pentru transferul managementului asistenței medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploiești și al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Având în vedere Expunerea de motive a domnului Iulian Bădescu - primarul municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte prin care se propune darea acordului de principiu pentru transferul managementului asistenței medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploiești și al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova;

văzând Hotărârea de Guvern nr. 529/2010, actualizată, pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile publice locale și către Primăria municipiului București;

în conformitate cu art. 22A1 din Ordonanța de Urgență nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, actualizată;

în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, d, alin. 5 lit, a), alin. 6 lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. 2 lin Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se dă acordul de principiu pentru transferul managementului asistenței medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Art.2 - Se dă acordul de principiul pentru transferul managementului asistenței medicale al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova.

Art. 3 - Se aprobă inițierea procedurii de transfer, prin Hotărârea de Guvern, a managementului asistenței medicale al spitalelor menționate la art. 1 și 2.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.

Dată in Ploiești, astăzi, 8 aprilie 2013

Președinte de ședință, George Pană


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind darea acordului de principiu pentruU*arisf(Jriil managementului asistenței medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploiești și al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova

Potrivit art. 36 alin. 2 lit. c) și d) din Legea nr. 215.2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată „Consiliul Local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și priviat al municipiului precum și gestionarea serviciilor furnizate către cetățen”. Potrivit competențelor sale și în condițiile legii, Consiliul Local asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sănătatea.

Prin proiectul de hotărâre alăturat se propune transferul managementului asistenței medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploiești și al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova.

Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești - se află în subordonarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești - este un spital de monospecialitate ce acordă asistență populației județului Prahova (850.000 locuitori), precum și persoanelor aflate în tranzit.

Spitalul de Pediatrie care funcționează la ora actuală în municipiul Ploiești se află în administrarea Consiliului Județean Prahova. A fost înființat în anul 2003 prin reorganizarea Spitalului “Petrolul”, prin mutarea Secției de Copii din cadrul Spitalului Județean Prahova, în scopul de a oferi servicii medicale pentru copiii din județ și din județele limitrofe.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 418/2012, modificată prin Hotărârea nr. 445/2013, a fost aprobată mandatarea primarului municipiului Ploiești pentru susținerea unor negocieri și semnarea cu S.C. OMV Petrom S.A. a contractului/contractelor de sponsorizare în vederea preluării cu titlu gratuit și liber de sarcini în proprietatea municipiului a imobilului situat în municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, în care se va înființa Spitalul Public de Pediatrie. în acest sens a fost încheiat contractul de sponsorizare autentificat sub nr. 954/20.12.2012 la BNP Libertas București. Astfel, a fost creat cadrul optim pentru acordarea asistenței medicale pentru copii la standarde europene.

Art. 22A1 din Ordonanța de Urgență nr. 162/2008, actualizată, precizează: „ managementul asistenței medicale acordate în unitățile sanitare cu paturi se poate transfera de la o autoritate publică locală la o altă autoritate publică locală, prin hotărâre a Guvernului, cu acordul ambelor părți”.


Ca urmare, se propune transferul asistenței medicale al SpitaluluLde Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al Municipiu'lui^lpieșți și al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova.

Față de aspectele expuse mai sus, avizăm favorabil proiet^'ode alăturat.                                                                     —-


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind darea acordului de principiu pentru transferul/ managementului asistenței medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de 1^ Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploiești și ăl

Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova

Potrivit art. 36 alin. 5 lit. a) din Legea nr. 215.2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată „Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului”. Potrivit competențelor sale și în condițiile legii, Consiliul Local asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sănătatea.

Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești - se află în subordonarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești - este un spital de monospecialitate ce acordă asistență populației județului Prahova (850.000 locuitori), precum și persoanelor aflate în tranzit.

Spitalul de Pediatrie care funcționează la ora actuală în municipiul Ploiești se află în administrarea Consiliului Județean Prahova. A fost înființat în anul 2003 prin reorganizarea Spitalului “Petrolul”, prin mutarea Secției de Copii din cadrul Spitalului Județean Prahova, în scopul de a oferi servicii medicale pentru copiii din județ și din județele limitrofe.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 418/2012, modificată prin Hotărârea nr. 445/2013, a fost aprobată mandatarea primarului municipiului Ploiești pentru susținerea unor negocieri și semnarea cu S.C. OMV Petrom S.A. a contractului/contractelor de sponsorizare în vederea preluării cu titlu gratuit și liber de sarcini în proprietatea municipiului a imobilului situat în municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, în care se va înființa Spitalul Public de Pediatrie. în acest sens a fost încheiat contractul de sponsorizare autentificat sub nr. 954/20.12.2012 la BNP Libertas București. Astfel, a fost creat cadrul optim pentru acordarea asistenței medicale pentru copii la standarde europene.

Art. 22A1 din Ordonanța de Urgență nr. 162/2008, actualizată, precizează: „managementul asistenței medicale acordate în unitățile sanitare cu paturi se poate transfera de la o autoritate publică locală la o altă autoritate publică locală, prin hotărâre a Guvernului, cu acordul ambelor părți

Ca urmare, se propune transferul asistenței medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploiești și al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova.

Față de aspectele expuse mai sus, supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind darea acordului de principiu pentru transferul asistenței medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploiești și al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova

și a emis:

________

PREȘEDINTE,

Iolanda Băzăvan

IData: