Hotărârea nr. 147/2013

Hotãrârea nr. 147 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 408mp situat în Ploieşti, Rudului, nr.30, jud. Prahova catre SC DACMED SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 147 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 408mp situat în Ploiești, Rudului, nr.30, jud. Prahova către SC DACMED SRL

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului Iulian Badescu precum și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la vanzarea terenului în suprafață de 408 mp situat în Ploiești, Strada Rudului nr.30, către SC Dacmed SRL.;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 882/2013 întocmit de către S.C. Fidox S.R.L. Brașov pentru terenul ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești în suprafață de 408 mp situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 30, județul Prahova, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă înstrăinarea prin vânzare a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de 408 mp, cu număr cadastral nou 105871 (vechi 11455) situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 30, județul Prahova către SC Dacmed SRL.

Art. 3 Stabilește ca toate cheltuielile privind încheierea contractului de vanzare - cumpărare intre Municipiul Ploiești si SC Dacmed SRL sa fie achitate de către SC Dacmed SRL.

Art. 4 Stabilește valoarea terenului prevăzut la art. 2, ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 46 821 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A. iar achitarea contravalorii terenului se va efectua de către SC Dacmed SRL in contul Municipiului Ploiești, in avans până la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare.

z\

Art. 5 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economica, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana și Direcția Administrație Publică Juridic Contecios, Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică Juridic Contecios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaț situat în Ploiești, Rudului, nr.30, jud. Prahova către SC DACM

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) si art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public si privat al municipiului si hotărăște cu privire la vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a municipiului, in condițiile legii.

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.

233/29.12.2004, intre Municipiul Ploiești si SC Dacmed SRL a fost incheiat contractul de concesiune nr. 505265/21.11.2005. Obiectul contracului de concesiune l-a reprezentat concesionarea terenului in suprafața de 407,58 mp situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 30, județul Prahova, in scopul construirii unui obiectiv cu funcțiunii socio medicale.

Termenul contractului de concesiune este pana la data de 20.11.2054.

Prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 5019/ 18.03.2013, SC Dacmed SRL a solicitat sa cumpere terenul concesionat.

In baza contractului de concesiune nr. 505265/ 21.11.2005 si a autorizației de construire nr. 894/25.09.206, SC Dacmed SRL are construit un imobil D+P+2E+M cu funcțiuni socio medicale.

Proprietarii construcției au drept de preemtiune in procedura de vanzare, motivat de dispozițiile art. 123(3) din Legea 215/2001 republicata, care prevede:

 • (2) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitație publica, organizata in condițiile legii

 • (3) Prin derogare de la alineatul (2), in cazul in care consiliile locale sau județene hotărăsc vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a unitatii administrativ- teritoriale pe care sunt ridicate construcții, constructorii de buna credința ai acestora beneficiază de un drept de preemtiune la cumpărarea terenului aferent construcțiilor. Prețul de vanzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare aprobat de către consiliul local sau județean după caz.

Prețul de 25,99 euro/mp fara TVA a fost stabilit prin Raportul de evaluare intocmit de către evaluator autorizat.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 408 mp aferent construcției proprietate SC Dacmed SRL, situat în Ploiești, str. Rudului nr.30, judeul Prahova către S.C. Dacmed S.R.L.


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

5


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 408 mp situat în Ploiești, Rudului, nr.30, jud. Prahova către SC DACMED SRL

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) si art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul O public si privat al municipiului si hotărăște cu privire la vanzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privata a municipiului, in condițiile legii.

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 233/29.12.2004, intre Municipiul Ploiești si SC Dacmed SRL a fost încheiat contractul de concesiune nr. 505265/21.11.2005. Obiectul contracului de concesiune l-a reprezentat concesionarea terenului in suprafața de 407,58 mp situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 30, județul Prahova, in scopul construirii unui obiectiv cu funcțiunii socio medicale. Termenul contractului de concesiune este pana la data de 20.11.2054.

Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 5019/18.03.2013, SC Dacmed SRL a solicitat sa cumpere terenul concesionat.

In baza contractului de concesiune nr. 505265/ 21.11.2005 si a autorizației de construire nr. 894/25.09.206, SC Dacmed SRL are construit un imobil D+P+2E+M cu funcțiuni socio medicale care a fost recepționat cu PVRTL O nr.25/22.09.2010.

Proprietarii construcției au drept de preemtiune in procedura de vanzare, motivat de dispozițiile art 123(3) din Legea 215/2001 republicata, care prevede:

 • (2) Vanzarea, concesionarea si închirierea se fac prin licitație publica, organizata in condițiile legii

 • (3) Prin derogare de la alineatul (2), in cazul in care consiliile locale sau județene hotărăsc vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a unitatii administrativ- teritoriale pe care sunt ridicate construcții, constructorii de buna credința ai acestora beneficiază de un drept de peemtiune la cumpărarea terenului aferent construcțiilor .Prețul de vanzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare aprobat de către consiliul local sau județean după caz.

Astfel, se apreciaza ca nu exista impedimente de ordin legal in soluționarea favorabila a solicitării SC Dacmed SRL., cu privire la oportunitate, comisia nr.2 de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești, a avizat favorabil aceasta vanzare.

Prețul de 25,99 euro/mp fara TVA a fost stabilit prin Raportul de evaluare întocmit de către evaluator autorizat.Pentru proprietatea imobiliară sus menționata, evaluatorul autorizat a propus următoarele valori:


Valoarea de piața a terenului in suprafața de 408 mp este:

46 821 lei adica 10 604 euro                      /

(114,76 lei/m.p. ~ 25,99 euro/mp) urs lei/euro = 4,4154 l^i'Jii Terenul aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, Cartea funciara cu numărul 10116/C, are o suprafață de 408 (vechi 11455) si este situat în Ploiești, str.

cadastral nou 105871


județul Prahova .

Față de cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 408 mp aferent construcției proprietate SC

Dacmed SRL, situat în Ploiești, str. Rudului nr.30, judeul Prahova către S.C.

Dacmed S.R.L.


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Florinwetfache

Avizat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECȚIA ECONOMICA

Nicoleta Craciunoiu /


Subsemnata Ciopa Adriana Gabriela, acționar unic al firmei

S.C.DACMED S.R.L., cu sediul in Ploiești, str.Rudului nr.30, ce are ca activitaste unica servicii medicale, va rog sa binevoiți a aproba cumpărarea terenului din Ploiești, strada Rudului nr.30 al cărui proprietar este Primăria Municipiului Ploiești si care este concesionat către firma noastra.

întrucât construcția este finalizata si unitatea sanitara isi desfasoara activitatea de aproximativ un an si jumătate, consideram ca suntem cumpărători de buna credința, motiv pentru care facem solicitarea de mai

sus.DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI JUD.PRAHOVA


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

Tel.: 0244/516699 int. 272

Fax.: 0244/545941

NR. I          /

29 JAN2013


Cu confirmare de primire,

CĂTRE,

S.C. Dacmed S.R.L.

Str. Matei Basarab, nr. 20

Ploiești

Prin prezenta, va aducem la cunoștința următoarele:

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007 privind transformarea in


■1.

Iei a tarifelor prevăzute in contractele de inchiriere, asociere si concesiune, tarifele se vor actualiza anual cu indicele de inflație.

§ Indicele de inflație (indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie 2012 fata de luna decembrie 2011) comunicat de Institutul National de Statistica este de 104,95%.

g Prin urmare, vă comunicam faptul că pentru anul 2013 redeventa datorată conform prevederilor contractului de concesiune nr. 505265/21.11.2005 încheiat pentru terenul situat in Ploiești, str. Rudului nr. '30 este în valoare de 953,64 lei/trimestru.

H Pentru perioada din anul 2013 pentru care ati achitat redeventa datorată, urmeaza sa achitați doar ^diferența de plata rezultata ca urmare a actualizării cu indicele de inflație, pana la data de 30.04.2013.

3 Având în vedere cele prezentate, vă invităm la Direcția de Gestiune Patrimoniu, Serviciul ^Valorificare Patrimoniu, Contracte, str. Emile Zola nr. 8 (Halele Centrale), etaj I, camera 9 in vederea >cWii diferenței de plata rezultata ca urmare a actualizării cu indicele de inflație.

jt Referitor la termenele scadente pentru care nu ati achitat inca obligațiile contractuale, va ^comunicam faptul ca datorați redeventa in cuantumul de 953,64 lei/trimestru.

ț . Neplata acestor sume la termenul sta^h va genera, in sarcina dumneavoastră, obligații de plata gaccesorii ce vor fi calculate conform prevederilor legale aplicabile in cazul dosarului dumneavoastră.

S .....Cu considerație,


DIRECTOR EXBCUTiyr-Florin PetracI


.•ȘțjEoSEF SERVICIU, Viorica Patrascu


-■In,t0?“‘'t7 red 2ex

#^8^^721.01.2013


Predarea - primirea obiectivului spre concesiune va fi cc procesul verbal care se va incheia in acest scop, in termen de semnarea contractului.

Cap. HI. TERMENUL

^r/.2.-(7J-Durata concesiunii este de 49 ani,începând de la data semnării

contractului.


(2)-Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada


egala cu cel mult jumătate din durata sa inițiala.

K.:- Cap, IV.REDEVENTA

Ari .3 Redeventa anuala este de 808 euro/an si se achita trimestrial in llb patru rate a 202 euro fiecare la datele de 15 martie,15 iunie,15 septembrie ,15 ^fapiembrie .Redeventa poate fi achitata si anticipat pe întregul an.

Plata se face in lei, la cursul oficial comunicat de Banca Naționala a |jfe României,valabil la data efectuării plătii.

| < Cap. V.PLATA REDEVENTEI

f-   Art.4.Plata redeventei se face prin conturile:

-Contul concendentului nr. RO14TREZ52121220207XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Ploiești, gfL - Cod Fiscal Primăria municipiului Ploiești 2844855,

-Contul concesionarului nr.RO 80 BRDE 300SV06267363000,deschis la BRD-Sucursala Ploiești.

fep'Neplata redeventei sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce Kachitarea de dobânzi si penalitati de întârziere,conform legislației in vigoare.

B^ap.VI.DREPTURILE PÂRTILOR ț^^prepturile concesionarului

Concesionarul are dreptul de a exploata,in mod direct, pe riscul si E||||nderea sa, terenul si bunurile ce fac obiectul prezentului contract de ^^Biune;

H^v Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de parti ^^^ntractul de concesiune. • - 7.7.In termen de 90 de zile de la data incheierii c

concesiune concesionarul este obligat sa depună,cu titlu de garantei '^pSd^e ig 808 euro,reprezentând o cota parte din suma datorata concedentuțj^9u^®^a/° _ redeventa pentru primul an de activitate.

-7.8. La incetarea contractului de concesiune din alte cauze ajungere la termen,excluzând forța majora si cazul fortuit,concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestării activitatii si serviciului public,in condițiile stipulate in contract,pana la preluarea acesteia de către concedent.

 • - 7.9.In cazul in care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existenței unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării activitatii

. sau serviciului public,va notifica de indata acest fapt concedentului,in vederea b luării masurilor ce se impun pentu asigurarea continuității activitatii sau serviciului public.

-7.10. Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului,desfasurarea activitatii ori prestarea serviciului in noile condiții stabilite de concedent,in mod unilateral,potrivit art.6 alin. (4) din prezentul contract.

-7.11. Concesionarul va menține numărul de angajați prevazuti in oferta din licitație.

-7.12. Concesionarul sa realizeze lucrările de construire a investiției in conformitate cu prevederile din caietul de sarcini si oferta anexa la prezentul contract si numai pe baza autorizației de construire eliberata de cei in drept, precum si cu obținerea tuturor avizelor si acordurilor impuse ;

-7.13. Concesionarul sa execute din fonduri proprii lucrările necesare de racordare la rețelele tehnico edilitare din zona;

-7.14. Concesionarul sa nu ipotecheze terenul ce fac obiectul concesiunii in favoarea unui teri, pe durata existentei contractului de concesiune ;

-7.15. Concesionarul in cazul vanzarii construcției rezultate, sa nu [Cesioneze in favoarea unui tert, decât cu acordul prealabil, scris al concedentului ?si cu respectarea condițiilor si aprobărilor impuse, autoritatea publica avand ^primul dreptul de preemptiune la cumpărare;

-7.16. Concesionarul sa pună la dispoziția organelor de control toate [evidentele si informațiile solicitate ;

-7.17. Concesionarul sa respecte termenul de finalizare a lucrărilor

rU;’i

IȘ;


B

li

igconform etapelor prevăzute in caietul de sarcini si oferta, consfiintita in ^autorizația de construire.


•i


? B, Obligațiile concedentului

f’-’


Ari 8, (l)Concedentul este obligat sa nu ii tulbure pe concesionar in exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

fc         (2)Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral

|ontractul de concesiune,in afara de cazurile prevăzute expres de lege .

||p~ ' (3)Cocedentul este obligat sa notifice concesionarului apariția fiparor imprejurari de natura saaduca atingerea drepturilor concesionarului.


Cap, vm. încetarea contractului concesiuneA \v

> ÎJ -J -,5

|           ^rZ.9.-(7JPrezentul contract de concesiune inceteazâ\^?A;unnatj&ffble


[ situații:

f""'— a) ia expirarea duratei stabilite in contract, daca părțile nu convin ,in scris,prelungirea acestuia, in condițiile legii.

ri         b) in cazul in care interesul național sau local o impune prin denunțarea

& unilaterala de către concedent,cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in L.___sarcina concedentului.

 • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar,prin reziliere,cu plata unei despagubir in sarcina concesionarului

 • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent,prin reziliere,cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului.

 • e) la disparitia,dintr-o cauza de forța majora,a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata,prin renunțare,fara plata unei despăgubiri.

 • f)  in cazul in care interesul național sau local o impune,prin rascumpararea unei concesiuni.care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesiunea,la propunerea

,•---------concedontului,in „acest caz se va intocmi o documentație tehnico -

economica in care se va stabili prețul răscumpărării. In aceasta situație de ri încetare a concesiunii nu se percep daune.

 • g) daca exista litigii cu privire la prețul rascumpararii,acestea se vor | - rezolva prin instanțele de judecata competente.

La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, prin reziliere sau prin renunțare, bunurile ce au fost utilizate de concesionar in |erularea contractului de concesiune, vor fi repartizate după cum urmeaza: t a) bunuri de retur: la Consiliul Local el municipiului Ploiești; ligr b) bunuri proprii: in proprietatea concesionarului;

jlgg c) bunuri de preluare: la Consiliul Local al municipiului Ploiești, in ^sura in care acesta isi manifesta intenția de a le prelua.

jgjjf Definiții:

«feri Bunuri de retur - bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum si ^^iPare au rezultat in urma investiției impuse prin caietul de sarcini;

||fc? Bunuri de preluare - bunurile care au aparținut concesionarului si au fost de către acesta pe durata concesiunii;

proprii - bunurile care au aparținut concesionarului si au fost «fete de către acesta pe durata concesiunii, altele decât bunurile preluate.

J£r’_ ’

®!fe PfjCiA


Cap. IX. CLAUZE CONTRACTUALE REFERO

ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIAT/

INTRE CONCEDENT SI CONCESIONARArt. 10. Resposabilitatea pentru încălcarea dispozițiilor lfeghje ț&Jyxgbațg^ in materie de proiecție a mediului revine in totalitate concesiom^;<


Cap. X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. ll.Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

Cap.XI LITIGII

Art. 12-(1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt de competenta instanței judecătorești de drept comun.

Cap.Xn ALTE CLAUZE

Art 13. Transmiterea dreptului de concesiune asupra bunurilor si terenului către un tert, in caz de succesiune sau de Înstrăinare a construcției pentru realizarea careia a fost concesionat, este permisa numai cu acordul prealabil, scris, al concedentului si cu respectarea condițiilor impuse prin contractul de concesiune. Pe toata durata concesiunii, concedentul si concesionarul se vor supune legislației in vigoare din Romania.

Art 14. Contractul de concesiune, privind bunurile si terenul in cauza, va înregistrat de către concesionar in registrele de publicitate imobiliara, in termen de 30 zile calendaristice de la data încheierii lui.

■ Art 15. Contractul se reziliaza de drept in cazul in care concesionarul nu |a început execuția lucrării la obiectivul de investiție in termen de 12 luni de la fdata semnării contractului de concesiune;

IArt 16. Concedentul nu are nici o responsabilitate in cazul apariției unor icte intre concesionar si tert, in cazul nerespectarii obligațiilor de orice ape care le are concesionarul fata de stat, agenti economici, persoane fizice □ridice.

Cap.xm DISPOZIȚII FINALE

\ Art. 17. In cazul apariției unor situații, altele decât cele prevăzute în -ntul contract, soluționarea acestora va putea fi făcută prin acte adiționale.

7 Art 18. Prezentul contract intră in vigoare si isi produce efectele sale fce la data semnării acestuia de către părțile contractante.

Cap. XIV. DEFINIȚII


Art. 19. Prin forța majora, în sensul prezentului contract de vln^esiune, se intelege o împrejurare extrema cu caracter excepțional, fara relaiietcp hfcnil^cafo ' a provocat dăuna sau cu însușirile sale naturale, absolut imprevizi^S:<:;-'

Art. 20. Prin caz fortuit se intelege acea împrejurare care a condus la producerea prejudiciului si care nu implica vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunește caracteristicile forței majore.

Prezentul contract s-a încheiat in 2 ( doua) exemplare si intra in vigoare in momentul semnării.
SEF SERVICIU,

Viorica PATRASCUCOMPARTIMENTUL

MONITORIZARE PUBLICITATE, Cristina Denisa Trofin trufaș-

VIZAT,

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

t&Ț.


Fy.


DIRECTOR'BCONOMIC, Nicoleta C

r

j <


V

VIZAT, . ..

SERVICIUL CONTENCIOS

SI LEGISLAȚIE SPECIALA,cunv,PROCES VERBAL


30 dinde predare-primire a terenului situat in str. Rudului nr. localitatea Ploiești, Județul Prahova.

In baza contractului de concesiune inregistrat


la nr. 505265/21.11.2005 se incheie prezentul proces verbal de predare-primire intre Consiliul Local al Municipiului Ploiești in calitate de concedent, prin reprezentantul sau Cristina Denisa Trofin din cadrul Direcției Patrimoniu, | Compartimentul Monitorizare Publicitate care preda si S.C. Dacmed S.R.L. Ploiești in calitate de concesionar, care primește in concesiune terenul in suprafața de 407,58 mp din str. Rudului nr. 30.

Acest proces verbal de predare-primire s-a incheiat astazi, A ZZ AsPOS in dublu exemplar, din care unul a fost predat Concesionarului.

CONCEDENT

Reprezentant,

DIRECȚIA PATRIMONIU KOMP ARTIMENT MONITORIZARE PUBLICITATE

Cristina Denisa Trofin


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE EVALUARE SI

ORGANIZARE A LICITAȚIEI


Raport

privind licitația organizata pentru concesionarea terenului situat in str. Rudului, nr. 30

Prin Hotararea nr. 233/29.12.2004, Consiliul Local al municipiului Ploiești a hotarat concesionarea prin licitație publica a terenului situat in str. Rudului, nr. 30, in suprafața de 407,58 mp, apartinand domeniului privat al localității in vederea construirii unui obiectiv cu funcțiuni socio - medicale.

Comisia de evaluare a ofertelor si de organizare a licitației, numita prin Hotararea nr. 233/2004, a organizat licitația după procedura stabilita la tort. 11, alin. (2) din Legea nr. 219/1998, respectiv licitație publica deschisa, h-; In termenul stabilit prin caietul de sarcini si anunțul publicitar au fost depuse oferte de către doi ofertanti si anume:

- S.C. DACMED S.R.L. - Ploiești:

C.M.I. dr. Marculescu Florentina.

V In ședința din data de 09.08.2005, comisia de licitație a hotarat ^suspendarea procedurii de licitație, ca urmare a promulgării Legii nr. /247/2005, privind reforma in domeniul proprietarii si justiției, stabilind ca pe |perioada de suspendare ofertele sa ramana valabile.

Ședința de licitație este reluata in data de 03.10.2005, iar după |deșchiderea plicurilor exterioare s-a constatat necesitatea actualizării ||eriifîcatelor fiscale, fapt pentru care comisia a acordat un termen pentru gptualizarea acestora de către ofertanti, condițiile de calificare fiind findeplinite.

lip In data de 21.10.2005, după prezentarea certificatelor fiscale, comisia gtepțocedat la deschiderea plicurilor interioare si evaluarea ofertelor după EKițeriile de selecție stabilite prin caietul de sarcini.

Bph- Prin oferta depusa S.C. DACMED S.R.L. isi propune realizarea pe |S|fiSul concesionat a unei construcții cu funcțiuni socio - medicale in ^®fafata de 120,00 mp., cu parter, mezanin, demisol, etaj I si etaj II, in Igl^Mta construita desfasurata de 600,00 mp., repartizarea spatiilor pe ■^guri fiind făcută in conformitate cu necesitățile funcțional - tehnologice obiectiv cu profil medical si socio - medical.

BHIj^rin proiectul propus se urmărește asigurarea si extinderea serviciilor ■M^cîalitate ( interne, oncologie, reumatologie, laborator de investigații ■pj^țiiiice, laborator de recuperare medicala ) si extinderea rețelelor de socio - medicale la domiciliu, estimandu-se ca de aceste servicii vor ■H|i®â8760 pacienti/luna.
Prin oferta depusa se propune o valoare a concesiunii de 20200 euro, cu o redeventa anuala de 808 euro.

Prin oferta depusa de C.M.I. dr. Marculescu Florentina pe terenul concesionat se propune construirea unui imobil cu destinație socio -/medicala in care vor fi asigurate servicii medicale: medicina de familie, ' " ecografie, laborator de analize. Conform estimărilor făcute vor fi asigurate . servicii medicale pentru un număr de 2482 persoane asigurate.

Valoarea totala a investițiilor este de 92000 euro, finanțarea urmând a i fi asigurata din fonduri proprii ( 10000 euro ) si din credite bancare

30 euro ).

Oferta de preț a concesiunii este de 20151 euro cu o redeventa anuala | de 806 euro/an.

După evaluarea ofertelor depuse pe baza criteriilor de selecție stabiliteCOMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR SI ORGANIZARE A LICITAȚIEISECRETAR, iei Razfan Lungu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI         .


Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către

Turism, Agricultura, Promovare Operatiun^^n^c^e

PROCES VERBAL încheiat astazi 26.03.2013

Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

CAPITOLUL I — Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri in Domeniul

Public si Privat:

Secțiunea A -

©Secțiunea B - Solicitări diverse :                             \

Cu privire la solicitarea înaintata de către doamna Ciulin Claudia- str. Miron Costin nr.102 va comunicam următoarele : •

Prin cererea nr.4071/2013 doamna Ciulin Claudia, solicita acordul, pentru întocmirea documentației cadastrale pe cheltuiala acesteia in vederea extinderii locuinței.

ti

 • 2. Cu privire la adresele înregistrata la Municipiul Ploiești la nr.13534/2012; nr.647/10.01.2013 prin care S.C. Apa Nova S.R.L. solicitat actualizarea, începând cu luna august 2012, a suprafeței domeniul public menționata in contractul nr.025711/13.01.2010, încheiat cu municipiul Ploiești si sa factureze volumul de apa pluviala ținând cont de noua suprafața.

Prin adresa nr.13534/2012 S.C. Apa Nova S.R.L. a transmis Anexa 1B la Contractul nr. 025711/13.01.2010 de utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, încheiat cu municipiul Ploiești, in vederea semnării acesteia, ca urmare a actualizării suprafeței străzilor canalizate din Municipiul Ploiești.

Conform informațiilor telefonice oferite de S.C. Apa Nova S.R.L. a reieșit ca aceasta a actualizat suprafața străzilor canalizate din municipiul Ploiești, potrivit adreselor transmise de Direcția Tehnic Investiții. Anexat adresei nr.13534/2012, S.C. Apa Nova S.R.L. a transmis si lista actualizata a străzilor canalizate cu suprafețele aferente care au fost luate in calcul la stabilirea noii suprafețe precizând faptul ca va proceda la facturarea volumului de apa pluviala începând cu luna septembrie 2012, pentru luna august 2012.

Prin adresa nr.19891/2012 S.C. Apa Nova S.R.L. a revenit la adresa menționata mai sus cu precizarea ca suprafața totata a străzilor canalizate in Municipiul Ploiești actualizata la noiembrie 2012 este de 3.147.026,24 mp, transmițând Anexa 1B la Contractul nr.025711/13.01.2010 modificata corespunzător in vederea semnării si parafarii.va comunicam următoarele:

Prin cererea nr. 20543/23.11.2012, S.C. Vicasopromo Image S.R.L. solicita prelungirea pentru anul 2013 a convenției nr. 19878/08.02.2012 pentru utilizarea suportului ceasului electronic din zona centrala, Piața Victoriei, in scopul incorporării unor casete luminoase publicitare realizate de S.C.Artdeco S.R.L.

Convenția a incetat prin expirarea duratei la data de 31.12.2012. Conform art. 5 din convenția nr. 19878/2012, S.C. Vicasopromo Image S.R.L. a depus cererea in data de 23.11.2012.

Terenul solicitat face parte din domeniul public al Județului Prahova si figurează in Hotararea Guvernului 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, Cap. H - Instituții Publice de interes Județean — Imobile aflate in administrarea Consiliului Județean Prahova si a altor instituții publice, poziția 1- Palatul Administrativ, Prin Hotararea Consiliului Județean Prahova nr. 144/2012 terenul sus menționat a fost preluat din administrarea Consiliului Județean Prahova in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Societatea are ăchiatata la zi taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, către bugetul local al municipiului Ploiești. Societatea a achitat cheltuielile lunare legate de service-ului ceasului pentru anul 2012, conform adresei nr. 10/11.02.2013 transmisa de Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte- Serviciul Financiar.

Solicitarea a fost analizata de Direcția Generala de Dezvoltare Urbana si de Comisia nr. 4 - Organizarea si Dezvoltarea Urbanistica,Realizarea Lucrărilor Publice, Circulația Rutiera si Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura si a fost avizata favorabil, in ședința din 11.03.2013 conform adresei nr. 300926 /18.03.2013 transmisa de Direcția Generala de Dezvoltare Urbana.

întocmit: Trofin Cristina Denisa


\lj. Cu privire la solicitarea înaintata de către S.C. Dacmed S.R.L., va . comunicam următoarele:

Intre Municipiul Ploiești si S.C. Dacmed S.R.L. a fost incheiat contractul de concesiune nr. 505265/21.11.2005. Obiectul contractului de concesiune il reprezintă ~ concesionarea terenului in suprafața de 407,58 m.p. situat in Ploiești, str. Rudului nr. ; 30, in vederea construirii unui obiectiv cu funcțiuni socio-medicale.

Construcția cu funcțiuni socio-medicale care constituie obiectul contractului de : concesiune nr. 505265/21.11.2005 a fost realizată de către S.C. Dacmed S.R.L. conform autorizației de construire nr. 894/25.09.2006.

Mfi>

Prin scrisoarea nr. 5019/18.03.2012 S.C. Dacmed S.R.L. solicită^cunj^^a^ea terenului situat în str. Rudului, nr. 30, precizând faptul ca unitatea acest teren îsi desfășoară activitatea de un an și jumătate.


Redevența este achitată la zi.

întocmit: Bolocanu Oana

Q^_ (\OyțcJjW-e*- eJâ.

ll8JCuprivire la solicitarea nr. 1486/21M.2013 si nr. 1638/23.01.2013 a S.C. VISMEDIA CORPS.R .L, va comunicam următoarele:

Prin cererea nr. 1638/23.01.2013, S.C. Vismedia Corp S.R.L. isi manifesta «intenția de a monta pe suport mobil, fara fundație, un led screen cu dimensiunile 4m x 3m in zona Poștei Centrale, conform planului Theotop anexat la cerere. Toate cheltuielile privind achiziționarea si montarea led scrinului revin S.C. Vismedia Corp S.R.L. Pe acest led vor fi difuzate spoturi publicitare. In pachetele respective vor fi inserate si informații de interes public in măsură in care acestea vor fi puse la dispoziție de către Biroul Comunicare. Totodată , Vismedia Corp se obliga sa achite lunar in Trezoreria Ploiești contravaloarea chiriei datorata ocupării domeniului public.»     .

Prin cererea nr. 1486/2013, S.C. Vismedia Corp S.R.L. solicita ca durata contractului de parteneriat sa fie de minim 9 ani.

î In descrierea referitoare la montarea panoului - led screen depusa la documentație se constata ca se toama o placa mobila din beton, in care sunt prinse șuruburi de fixare pentru piciorul de susținere, iar acesta se prinde in placa de beton armat cu șuruburi si piulițe, iar in căpătui celalt al stâlpului de susținere sunt alte șuruburi in care se va lega rama de susținere a panourilor cu leduri.

Conform adresei nr. 86/05.02.2013 de la Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri din Domeniul Public si Privat, terenul face parte din domeniul public al Municipiului Ploiești potrivit Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

<    - Solicitarea a fost analizata de Direcția Generala de Dezvoltare Urbana si de

Comisia nr. 4 - Organizarea si Dezvoltarea Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulația Rutiera si Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura si a fost Avizata favorabil, in ședința din 18.02.2013 conform adresei nr. 300667/21.02.2013. In acesta adresa se specifica « ca pentru amplasarea panoului publicitar trebuie obtinuta Autorizație de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicata,» . In avizul Comisiei 4 este emis aviz « favorabil cu condiția respectării înălțimii de minim 3 m si obținerea tuturor avizelor necesare.»

î Menționam faptul ca pe planul de situație (theotop) nu sunt trecute distante fata t|e obiectivele din zona respectiva ( pentru a se face o localizare mai exacta a locației solicitate) descrierea pentru montajul panoului - led screen nu este semnata si |țampilata si nu in ultimul rând in planșa desenata unde este exemplificat panoul (care au are niciun cartuș, in care sa fie trecut proiectantul, etc.) nu sunt trecute dimensiunile panoului, a piciorului panoului, dimensiunile plăcii de susținere, a focurilor de beton si inaltimea de la sol.

î . zona respectiva,« Posta Centrala », conform anexei 8 din Regulamentul de publicitate stradala aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 143/2005 modificata si |,ompletata prin Hotararea Consiliului Local nr. 105/2010 nu apare amplasamentul ?olicitat de S.C. Vismedia Corp S.R.L.

i relurigire fiind aprobata in ședința Comisiei 2 din data de 15.01.2013 pentru o perioâdade6Ițim, termenul expirând la data de 03.04.2013, potrivit actului aditionalContractul de închiriere a fost prelungit succesiv, ultima nr.17099/05.02.2013. Doamna Mihai Sorina are in întreținere un copil cu handicap si este beneficiara prevederilor Legii 359/2009, fiind scutita de la plata chiriei începând cu data de 05.11.2010.

Prin cererea nr.4692/12.03.2013 doamna Mihai Sorina, solicita prelungirea termenului de închiriere al contractului de închiriere nr.19616/04.04.2011.

întocmit: Elena Dinu

h 17/'

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale: \ ConsiEeri: Dumitru Cristian - Președinte


Sec 4

7.2-

2J(

C(s

5<-/3'                *7

JIRECTIA URBANISM PRAHOVA _ =Lw...


FAX NO, I024459612S


H°v- 82 231


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PRIMAR

Nr. 306979 din-19.09.2006AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

Nr. _J2£„din ^_15, Șfp M ....

 • 16. SEP 2089

Urmare cererii adresate de , &C * DACMED* SRL.„______

X.


CU domiciliul / sediul in iudetul PRAHOVA

j- PLOIEȘTI ... satul _ -__________

.        --         postai         str.MATEiBASARAB nr. _

I: sc.~__et.__< an. - telefon/fax „...............c-mail_

S   înregistrata la nr;________3.06979,     . , din 19.09,2006 w __

|          In conformitate cu prevederile Legii m,50/1991, privind autorizarea executării

I. lucrărilor de construcții, republicata, se


str.' MATEI BASARAB telefon /fax

306979


•_, municipiul sectorul SO^bl.^


AUTOKIZEAZA:

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE pentru:.


Construire clădire cutunctixwu socio-raedicale D~HH2E+frL organizare șantier

NOTA: Primăria municipiului Ploiești nu este responsabila pentru eventualele prejudicii _________ulterioare, cauzate de existenta emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul .

_______^instanțelor judecătorești privind imobilul - teren si /sau construcții - aparținând . exclusiv solicitantului.

- • et.


sc.


Pe imobilul - te^^i/sau construcții - situat in județul PRAITOVA. Municipiul.PLOIEȘTL cod postai 2000,X_________RUDULUI             nr, 30

SC. jartea funciara _____________

Tisa bunului imobil șau nr. cadastral

•   - Lucrări în valoare de 511.600.00 Lei

' "In baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) nr. ■Q/2006^eIaborat de arh.Simona Valeu cod posta] . str, Bănești

bl, - • sc, - . et, - ao. respectiv de___ axh.Simona Valeu, .

arhitect tu drept de semnatara, in conformitate cu prevederile legii nr. 184/2001 privind Umanizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata,

la AUTORIZARE A EXECUTARE LUCRĂRILOR SE 3'AC următoarele

JÎRECTIA .urbaniisi^prahouaA. DOCUMENTAȚIA TEHNICA PAC - VIZATA SPRE       ___ ,   ,

CUAVKSLE SI ACORDURILE OBȚINUTE, FAC PARTE 3EGRANTA ,__PREZENTA AUTORIZAȚIE._______;____________

Nerespectarea intoanal a docurnenlatiei - rizfita spre

— ■*-  —'- ' ■    -------3 tn^^te^lf,resuecriv

obținute) constituie infritefteste wt ctfimwte

9rt26alin. (l) diu Le&eanr,jiyi99^prtiindaRiOrizareaeX£cutafii liicrisrlior de construcții, rcpublicaza. ,


Orice ale lucruri sunt interzise. Mnă$te&ta PAC ulterior emiterii autorizația ctutriilute « încălcare a obligațiilorptmyHe te artZQ tfiît Legea nr, 18&2&H privind organizarea si exercitarea pwfestet & arhitect, repubBcaia xi poete atrage raspuntlerea tiixripUnQra a arhiteeiului’

 • B, TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATA «re <k 12 _ luni de la data emiterii, interval dc timp in care trebuie începute lucrările de execuție autorizate,

 • C. DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR este de 36 luni cslfiulata de la data încăperii efective a lucrărilor (anumita in prealabil), srtuatie ia care perioada da vctabflltar? a autorizației se extinde pe forreaga durată de execuție a lucrărilor auifiriza».

D UTCLAML AOTORIZATIEi r.STE OBLIGAT;

 • 1, Sa eauate da» Începerii Lticraritor autorizate, prin trimiterea instiîntării conform formularului anexat autorizației (formulaml -

model E17) la autoritatea administtattai public# locale emitente a auioriaixiei.   ■

 • 2. Sa anom» data începerii berarilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul -model F.18) ta Inspectoratul in Ccostractii al Județului, imprmma cu dovada achitării colt» legale de 0,1% din valoarea autorizate a lucrărilor de construcții si iasTtlaitl aferente acestora.

 • 3, Sa anunțe data finalizării lucrurilor autorizate, prin trimiterea înștiințării, conform formularului sntxăfauiorizatfei (formularul -model El ?) ta Inspectoratul ta Construcții al județului, oțtau nu convocarea comisiei de recepție.

 • 4, Să pastrease pe șantier - in perfecta ster- autorizația de coastniire si documentelii vizata spre naschîijflbaro, pc cam le va prezenta ia ccrarue. organelor de control, potrivit Legii, pe toata durata cxsuiarii lucrurilor.

 • 5. In cazul in care, pe parcursul executorii lucrurilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente do ziduri, ancadramente do goluri, fondării, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic- etc.), sl sisteze executarea lucrărilor, sl ia masuri de pază sl de proiecția si sa anunțe imediat emitentul autiwiaatfej, precum si Direcția judaaană pentru cultura, culte si patrimoniu cultural național.

 • 6. Sa. respecte condițiile impus* de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de protecție a mediului, potrivit. normelor general* si locale,

 • 7. Să transporte la__rampa Boldești Scawni.

executări literarilor de construcții'

materialele oare nu sfe pat rwupcr* sau valorific», rămasa in unși


 • 8. Sa desființeze construcțiile pznvimril de șantier in termen ds J>Q___zile do la terminarea afectivi a lucrărilor,

 • 9. La începerea «^cutiei lucrărilor, sa monteze ta loc vizibil ” Papcul de identificare a investiției w (vezi anexa $ la normele ■ metodologice).

 • 10. La finalizarea execuției lucrărilor, sa monteze ” Placuu de Identificare a investiri ”

 • 11. In sitaitia neftaaiizarii lucrărilor in termwiul prevăzut de autorizație, sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia, cu cel puțin ■ 15 al» i ti rir.te* te mieriului de expirare a valațilitâii autorizatei de'construire (inclusiv durata de execuție a lucrSrilpr).

 • 12. Si regularizeze taxa do autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligații de plata ca-i revii;, potriyit legii, ca urmare i realizării investiției.

■13. Toate construcțiile proprietate partfeutars sc dcetara, ta vederea impunerii, ta organate.financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acMtwa. după terminarea tor complete si nu mâi târziu de 15 zile de ta data expirării termenului de vutobtiitare a autorizației de conrtniire (tachisiy durata de execuție a lucrărilor). •

14. $it sriirite ”Aurorizam do securitate ta incendii?’ după efeetimja recepției iatenninarea lucrărilor sau înainte de punerea in funcțiune a mdîritor pentru eares-a obținu: Avizul tis securitate la incendiu.

\      PRIMAR,

EVULC


G MARJADIRECTOR ADJUNCT, RTrAMAR^^SEAGU

Taxa de autorizare in valoare 4ț tei 3168.&0 . a fost achitata conform ctihanlft ur. 243613+2486^ din 110Mflg<S*2M9.2M(>. îrezema autorizație a fost transmisii solicitantului direct Z prin post# ta «tata de ____________iiwtftft de () exemptarfe) din documentația

tehnica, impre’raâ ou avizele si acordurile obținute, vizate spre neschimbue.

întocmit: Carmen Sarivan / 20.09,2006- ■

ÎRECTIA urbanism prahoua

FAX NO. :024459ol28


Nov. 02 2011 12:25PM P3


-ș                                •                          , ' '


In conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991 privind autorizarea execu^M lucrărilor de construcții, cu modificările șl completările ulterioare,

Autorizatei de ctMrtâr# kk 894/25,&9.3906

de la data de 25.09.2009 pană ia data de 25.09.2010.

După aceasta dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând sa obțină, in condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

AMDRH-UVIU.SECRETAR, MARJA MAGDALENA MAZALU


ABHJTECTSEF, SIMONA ELENA MVNTEANU

0 9. SER 2009


Data prelungirii valabilității 08,09,2009

03 0920W*                1550;40 , conform chitanței


nr.' 218490 din


Ia data de


.direct / prin posta.


V‘taocmh:D.Cwiu^s.09,2009

"UfffifNISM- PRAHOUA _ FAX NO. : 0244596120

' ' '* tr ■ ’


1

W’\ .' ■ ‘?iâoa^yȘHBAL3XSBJK3EPTIE . ' ’• J^TSHtoîAJ^WCRlRttOR ■

^♦U*o«1»«*>*** V***’*«»8VT>HiH«hH****»

1                      i Ni A K

CWA

mapsrticipsil^reoe^e': .          -

W * *                                    ■- -

S'

B ■ . . .......... * ___________

fejEar.'l

jSsâadeiece$ie

•Agyy^WW» ffMHIXMhH 'jggV"***<W«*WWl»****>*L*-MWW»»**«***»*-^'**’********"'1**^’************ **£**** E‘&dettCț^ffi$lâtfe^                 '

li J»«M *V>’"'<-I‘*i» »»*•** »«« *• w »•>*<**♦»»•*«••♦♦■ ■»•»•■*-**’•*

;|l^^*-V**'***U?**tVt«tW«V««4«((V*«M*ht.l4-«O4i»4V«t*4****U******v** ^^O^-PWa-voâ»}, căinând oSjtiSZl ••* *********** -la *>* «■>! »» OJȚ* ****** *

ȘpeciaH^ *) ’$JRC£ÂSF£ț?Ă& ia^WMWît /wttjraâai bt’ Nr. Autorizase* ^100-1 tă.Qă2fi<3«VÎ


Wef •      ' •

fe'î-..:*,,’**'«>M»lHlMt bîi^.- -    " ■-

bîi • - . ; •

nîh j» ■'
' *

ik*4ț **« « *« <UW4 *


■»*****»»«•*$•*•*♦*»*♦«**♦*♦ -î *


17 MAR 2011


Către,

S.C. Dacmed S.R.L.

Str. Matei Basarab nr. 20

Ploiești

lUrmare scrisorii dumneavoastră înregistrata la Primăria municipiului Ploiești la nr. MO.03.2011, va comunicam acordul pentru instituirea unei ipoteci asupra clădirii construite pe .fi concesionat situat in Ploiești, str. Rudului nr. 30 si totodată, acordul cu privire la transferarea Sui de concesiune in favoarea noului dobanditor in situația unei executări silite asupra Ictiei, cu mențiunea ca transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului către un tert este i numai cu acordul prealabil si scris al concedentului si cu respectarea condițiilor impuse prin :®ctul de concesiune. Astfel, potrivit art. 13 din contractul de concesiune nr. 365/21.11.2005, al cărui obiect il constituie concesionarea terenului in suprafața de 407,58 m.p. Sin Ploiești, str. Rudului nr. 30, in vederea construirii unui obiectiv cu funcțiuni socio-ISle, transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului către un tert, in caz de înstrăinare a ctiei pentru realizarea careia a fost^ncesionat, este permisa numai cu acordul prealabil,

Ș concedentului si cu respectarea conamilor impuse prin contractul de concesiune.

Terenul situat in str. Rudului nr. 30, in suprafața de 407,58 m.p., concesionat către S.C. gned S.R.L., in baza contractului de concesiune nr. 505265/21.11.2005, face parte din domeniul W al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. ^^11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul municipiului Ploiești.

. O^Tn urma verificărilor efectuate in baza de date a Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății nu identificate notificări formulate in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, republicata, i^^Mcarile si completările ulterioare referitoare la imobilul din str. Rudului nr. 30.

evidentele Serviciului Juridic Contencios, Contracte nu au fost identificate pana in prezent Ulii?1 privire la imobilul situat in Ploiești, str. Rudului nr. 30.

considerați e.


DIRECTOR E Florin
SEF SERVICIU, Viorica Patrascu
Intre,I Municipiul Ploiești prin Consiliul Local cu sediul in Ploiestir’Bulevardul lepublicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Emil Calota, denumit in continuare Rncendent, pe de o parte;ediul in Ploiești, Str. Matei Basarab, nr. 20, cod eprezentata prin d-na Ciopa Adriana Gabriela, r98 eliberat de pol. Onești, CNP 26101118044438 . 27, ap. 55, Jud. Bacau, in calitate de asociat unic, a parte,

adițional, ca urmare a adoptării Hotărârii Ploiești nr. 7/30.01.2007 privind transformarea in ele de Închiriere, asociere si concesiune, prin care .tractuale:

de concesiune se modifica si va avea următorul

sdeventa anuala este de 2751 lei, ca urmare a in contractele de concesiune, potrivit Hotărârii . Transformarea in lei a redeventei s-a realizat la a Naționala a României valabil la data adoptării 0.01.2007 (1 euro = 3,4047 lei, 1 dolar = 2,6358

 • i indexata anual cu indicele de inflație stabilit prin

sstrial, pana la data de 15 martie, 15 iunie, 15

 • ii an, pe baza facturii emise de concedent, pana in jruarie,. mai, august si octombrie a fiecărui an, 687.75 lei.

cipat pe un an.


■gggcesionarul se obliga sa se prezinte la sediul concendentului in vederea dovada plătii redeventei se va face prin remiterea către concendent a


constatator al efectuării plătii (ordin de plata, chitanța).


Bggifeolul 4 al contractului de concesiune se modifica si va avea următorul


M&cle prevăzute la art. 3, se vor plăti in contul concedentului


|||p2121300205XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești.


||||SLin care concesionarul nu nu respecta termenele de plata ale redeventei va suPorta majorări de intarziere conform legislației in vigoare sau


cu acte normative noi in domeniu ce pot aparea pe durata prezentuluiS                                                                             A           //'ty            x

Ivederile prezentului act adițional intră în vigoare începând cu \l8^||de^ ®7                                                     _

<stul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de ^5/29.11-200^ rămân neschimbate.

Mzentul act adițional face parte integrantă din contractul de cd ^5/29J1.200£ și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BLiGONCEDENT,

KfoNICIPIUL PLOIEȘTI

||p '' PRIMAR,            *

Emil

DIRECȚIA EVIDENȚĂ

ȘI VALORIFICARE PATRIMONIU ȘEF SERVICIU,

Viorica PătrașcuCOMPARTIMENT ÎNCHIRIERI CONCESIONĂRI,

VIZAT, DIRECȚIA ECO DIRECTOW/^


VIZAT,

SERVICIUL JURIDIC-CONTECIOS ^LEGISLAȚIE SPECIALĂ BEL SimonaAlbu Ir SL

ăiPLAN DE SITUAȚIE sc.1:20 0

TEREN STR- RUOULUI NR 30R01S

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA nr. 233

Privind organizarea licitației publice pentru concesionarea terenului situat în str. Rudului, nr. 30, în vederea construirii unui obiectiv cu funcțiuni socio - medicale

Consiliul Local al municipiului Ploiești,

Văzând expunerea de motive a domnilor consilieri Radu Popescu si Dan Ioniță și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale și Administrarea Patrimoniului, prin care se propune organizarea licitației publice pentru concesionarea terenului situat în str. Rudului, nr. 30, în vederea construirii unui obiectiv cu funcțiuni socio - medicale,

Având în vedere prevederile Legii, nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

In baza Legii nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor și Legii nr. 629/2001, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 629/2001, privind organizarea și funcționarea Cabinetelor medicale,

în temeiul Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

■ Art. 1. însușește Raportul de evaluare a terenului situat în Ploiești, str. /Rudului, nr. 30, întocmit de Oficiul Public Proiect - anexa nr. 1 la prezenta /hotărâre;

Art. 2. Aprobă Studiul de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a terenului situat în str. Rudului, nr. 30 - Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;

Art. 3. Aprobă concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 107,58 mp., aparținând domeniului privat al municipiului Ploiești, situat în str. Rudului, nr. 30, în vederea construirii unui obiectiv cu funcțiuni socio - medicale. / Concesionarea se realizează peVperioadFde^SfSîTcu'drept de prelungind" ‘

Art. 4. Stabilește că prețul de pornire al licitației să fie cel reeșit din Raportul fie. evaluare întocmit de Oficiul Public Proiect;

Art. 5. Numește Comisia de evaluare a ofertelor și de organizare a licitației, ^Următoarea componență:

 • 1. Trican Elena

 • 2. Vasilescu Evelinne                ■                    . j


 • 3. Banu Andrei ____________—-------------

 • 4. Șavu Daniel

 • 5. Lungu Gabriel Razvan

 • 6. Reprezentant Direcția Generală a Finanțelor Publice Prahova - Membru;

 • 7. Reprezentantul autorității de mediu - Membru.

Art. 6. împuternicește Primarul municipiului Ploiești sa aprobe Caietul de sarcini și să semneze contractul de concesiune cu ofertantul câștigător al licitației;

Art. 7. Serviciul Public Finanțe Locale și • Administrarea Patrimoniului, 7 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană și Comisia nominalizată la art. 5 din hotărâre, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 8. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic, Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărârii.

TaN^S82/2013 _

S.C. FIDOX S.R.L.

Localitatea Purcăreni, județul Brașov W n zM - Evaluări întreprinderi, bunuri mobile și proprietățj^^^^rtiar^W znzf iZ hVAI ii a 1J sj A J 1/ _j _j J j-l _j J jr\


Solicitant

PRIMĂRIA PLOIEȘTI SERVICIUL PATRIMONIU TEREN INTRAVILAN - CF 10116/C STRADA RUDULUI NR.30 PLOIEȘTI

9


S.C. FIDOX S.R.L. Brașovz

r V   Nr. 882/2013

_ Referitor la: Evaluare - TEREN INTRAVILAN CF 10116/C - STRADA RUDULUI NR.30 -MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                l . $0-,

S.C. FIDOX S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/343/2001, având codul unic de înregistrare RO 13789500, membru corporativ UNEAR autorizația nr.0023/22.03.2012, reprezentată prin ing. PANTEL OVIDIU - administrator, membru titular al UNEAR cu legitimația nr. 14997, în baza acordului cadru de prestări servicii nr.3813/25.02.2013 încheiat cu PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, a efectuat raportul de evaluare al bunului imobil menționat mai sus, aparținând MUNICIPIULUI PLOIEȘTI și concesionat către SC DACMED SRL în baza contractului de concesiune 505265/21.11.2005

 • 1.1. Obiectul supus evaluării și scopul lucrării Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil format din teren intravilan situat strada Rudului nr.30 - municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață de 408 mp având Nr.cad. 105871 înscris în CF 10116/C

Scopul evaluării este estimarea valoriide piață a bunului imobil menționat mai sus, așa cum este definită în Standardele Internaționale de Evaluare 2011, conform 1VS 101 - Sfera misiunii dc evaluare, IVS 102 - Implementare, IVS 103 — Raportarea evaluării și IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare, este definirea, explicarea și estimarea valorii de piață a bunului imobil în vederea tranzacționării.

Proprietarul bunului imobil MUNICIPIUL PLOIEȘTI concesionat către SC DACMED SRL în baza contractului de concesiune 505265/21.11.2005

Clientul PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU - PRIMAR.

 • 1.2. Data evaluării:25.03.2013

Data inspectării bunului mobil: 25.03.2013.

 • 1.3. Documentele și informațiile ce stau la baza evaluării

 • - Standarde Internaționale de Evaluare 2011;

 • - IVS 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare

 • - CF 135320 al municipiului Ploiești

 • - Plan de încadrare în zonă

 • - Informațiile primite în zonă și publicațiile imobiliare

 • - Cursul RON/EUR și RON/USD din 25.03.2013

 • 1.4. Valoarea propusă Raportul de evaluare determină valoarea proprietății imobiliare în vederea tranzacționării. Valoarea propusă este valabilă la data evaluării și a rezultat în urma calculelor efectuate și din analiza comparativă a datelor deținute dc evaluator.

Pentru proprietatea imobiliară susmenționată, evaluatorul propune următoarele valori

Valoarea de piață a terenului este :

46.821 LEI ~ 10.604 EURO

(114,76 LEI / mp ~ 25,99 EURO / mp ) Valoarea nu conține TVA curs LEI / EURO = 4,4154 LEI din 25.03.2013

 • 1.5. Argumente privind valoarea propusă

 • ■  Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport;

 • ■  Valoarea estimată se referă la bunul mobil menționat mai sus;

 • ■  Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport;

 • ■  Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață,

• Fțfost pregătit pe baza standardelor, recomandărilqi^î mJ ^^M.lpgiei

^rdrrfovat^de către UNEAR (Uniunea Națională a Evaluatorilor 4(uto^

Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM
Declarație de certificare


Prin prezenta certificăm că :

 • •  Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

 • •  Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și condițiile limitative prezentate în acest raport.

 • •  Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra activelor ce fac obiectul acestui raport de evaluare și nu avem nici un interes personal și nu suntem părtinitori față de vreuna din părțile implicate.

 • •  Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu aceasta nu este acționar, asociat sau persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul.

 • •  Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înțelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare.

 • •  Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat de finalizarea tranzacției.

 • •  Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru recomandate de către UNEAR (Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România)

 • •  Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

 • •  Bunul supus evaluării a fost inspectat personal de către evaluator.

 • •  Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.

Data: 25.03.2013 Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panțel Ovidiu5.C. FIDOX S,R,L, Brașov                                                Nr.882/2013

'               "                   Capitolul 1               X

GENERALITĂȚI              XA

1.1 Identificarea bunului mobil - obiectul evaluării                               hji

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil format din|teren, jnțra^latf siîuat strada Rudului nr.30 - municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață de 4W%hp avânâ^x/ Nr.cad. 105871 înscris în CF 10116/C

1.2. Scopul evaluării

Scopul evaluării este estimarea valorii de piață a proprietății menționate mai sus, așa cum este definită în standardele UNEVAR (Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România) și în Standardele Internaționale de Evaluare 2011, în vederea stabilirii valorii de piață al terenului pentru stabilirea redevenței.

1.3. Utilizarea evaluării

Prezentul raport de evaluare se adresează PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU -PRIMAR, în calitate de client și destinatar. Având în vedere Statutul UNEAR și Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu-și asumă răspunderea decât față de client și față de destinatarul lucrării.


1.4. Baza de evaluare. Tipul valorii estimate. Premisele evaluării

Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanță cu cerințele clientului, reprezintă o estimare a valorii de piață (cu particularitățile prezentate în continuare) a proprietății așa cum este aceasta definită în Standardul Internațional de Evaluare 2011 și IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare, IVS 102 - Implementare, IVS 103 - Raportarea evaluării și IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare.

Conform acestui standard, valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi schimbată la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Metodologia de calcul a “valorii de piață” a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și recomandările cuprinse în - IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare.Metodologia de evaluare aplicată include abordarea prin comparația vânzărilor. Abordarea prin comparația vânzărilor se bazează pe analiza comparativă a proprietății de evaluat cu proprietăți similare care au fost vândute, luând în considerare o serie de criterii de comparație în funcție de care se realizează corecții ale valorilor,

1.5. Data inspecției

Inspecția proprietății a fost realizată în 25.03.2013 în prezența reprezentanților proprietarului PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii’nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU - PRIMAR. Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări ale terenului sau defecte ascunse ale proprietății.

 • 1.6. Data estimării valorii. La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul prețurilor și datele furnizate de client la data inspecției, dată la care sunt disponibile datele și informațiile și la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum și valorile estimate de către evaluator. Evaluarea a fost realizată în luna martie 2013.

Data evaluării este 25.03.2013.

1.7. Moneda raportului

Opinia finală a evaluării va fi prezentată în RON și în EURO. Cursul de schimb utilizat pentru transpunere este de 4,4154 RON/EURO, comunicat de BNR pentru data de 25.03.2013. Exprimarea în valută a opiniei finale o considerăm adecvată doar atâta vreme cât principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (cursul de schimb și evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare și cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliară specifică etc.). Valorile exprimate nu conțin TVA.

 • 1.8. Standardele aplicabile Metodologia de calcul a valorii de piață a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și de recomandările standardelor UNEVAR :
 • ♦  Standardul Internațional de Evaluare 2011,

 • ♦  IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare,

 • ♦ IVS 102-Implementare,

 • ♦ IVS 103 - Raportarea evaluării

 • ♦  IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare.

Procedura de evaluare (Etapele parcurse, surse de informații)

Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piață așa

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:

 • ♦  documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate clientului;

 • ♦  inspecția proprietății imobiliare;

 • ♦  stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

 • ♦  selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;

 • ♦  deducerea și estimarea condițiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se țină seama la derularea tranzacției;

 • ♦  analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării;

 • ♦  aplicarea metodei de evaluare considerate oportună pentru determinarea valorii și fundamentarea opiniei evaluatorului.

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările și metodologia de lucru adoptate de către UNEAR.

1.9 Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare

Informațiile și sursele de informații utilizate în acest raport sunt:

 • ♦  Informații culese pe teren de către evaluator (privind poziționarea, zona în care este amplasată proprietatea, etc.);

 • ♦ Catalog ”Aplicații cu Evaluarea Terenului”, editura IROVAL București 2010

 • ♦  Informații preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători și cumpărători imobiliari de pe piață județului Brașov, informații privind cererea și oferta preluate de la agenții imobiliare și din publicații de profil, informații care au fost sintetizate în analiza pieței imobiliare;

 • ♦ Adresele de pe internet www.imobiliare.ro

 • ♦  Responsabilitatea asupra veridicității informațiilor preluate de la solicitantul lucrării aparține celor care le-au pus la dispoziția evaluatorului.

1.10. Ipoteze generale

 • ♦  Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către client și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare.

 • ♦  Se presupune că titlul de proprietate este bun și marketabil, în afara cazului în care se specifică altfel;

 • ♦  Informațiile furnizate de terte părți sunt considerate de încredere dar nu li se acordă garanții pentru acuratețe;

 • ♦  Se presupune că nu există condiții ascunse sau neevidențiate ale proprietății. Nu se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiții sau pentru obținerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor.

 • ♦ Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru o expertiză sau o cercetare științifică necesară pentru a fi descoperit.

 • ♦  Evaluatorul nu are cunoștință de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice prezența contaminanților sau materialelor periculoase și nici nu a efectuat investigații speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există așa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări sau că au fost sau sunt puse în funcțiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate;

 • ♦  Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina informațiilor ce sunt disponibile la data evaluării;

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov


 • ♦  Evaluatorul nu a făcut o expertiză tehnică a bunurilor sau a părțilbr Componențe, ^icij|nu a inspectat acele părți care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acesîea fiind.ccjnsi4erate în stare tehnică bună corespunzătoare unei exploatări normale. Opinia/asupra^st părților neexpertizate și acest raport nu trebuie înțeles că ar valida integritatea lorA07„.

 • ♦  Valoarea de piață estimată este valabilă la data evaluării. întrucât condițiile de piățirse’pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment.

1.11. Condiții limitative

 • ♦  Orice alocare a valorii totale estimate în acest raport, nu trebuie utilizată în combinație cu nici o altă evaluare, în caz contrar ele fiind nevalide.

 • ♦  Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietățile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil;

 • ♦  Posesia acestui raport sau a unei copii nu conferă dreptul de publicare;

 • ♦  Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea.

1.12. Clauza de nepublicare

Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât cele de la pct. 1.3, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale și acționarea în instanță a vinovaților.

1.13. Responsabilitatea față de terți

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către client, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului și destinatarului precizați la pct. 1.3. Raportul este confidențial, strict pentru client și destinatar iar evaluatorul nu acceptă nici o responsabilitate față de o terță persoană, în nici o circumstanță.

Capitolul 2 DESCRIEREA BUNULUI IMOBIL


2.1. Descrierea juridică a bunului mobil

Date generale privind dreptul de proprietate:

Dreptul de proprietate este dreptul real care permite titularului său de a stăpâni bunul, de a-1 folosi, de a-i culege foloasele materiale și de a dispune de el în mod exclusiv și perpetuu cu respectarea dispozițiilor legale. Identificarea proprietății imobiliare ce face obiectul acestui raport s-a făcut pe baza documentelor prezentate de client.

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil format din teren intravilan situat strada Rudului nr.30 - municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață de 408 mp având Nr.cad.105871 înscris în CF 10116/C

2.2. Situația juridică

Proprietatea imobiliară susmenționată aparține PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU -PRIMAR.. Nu a fost prezentat vreun act și nici nu avem cunoștință despre o situație litigioasă care să aibă ca obiect al litigiului proprietatea în studiu.

CF 10116/C a localității Ploiești, județ Prahova

 • A.Partea I. (Foaie de avere)

Al CAD NOU 105871

Adresă: Ploiești, strada Rudului nr.30

Teren intravilan curți și construcții, în suprafașă măsurată de 408 mp, cu destinațiătercnuri aflate ăn intravilan și cu următoarele construcții CI - Clădire socio - medicală ăn suprafațăae 2$Oîț


 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

îscrieri privitoare la proprietate 14490/04.03.2013

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI cf act 10104/2006

SC DACMED SRL PROPRIETATE cu titlu de edificare asupra

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

SC DACMED SRL CONCESIUNE cf act 10104/2006

Se notează redevență anuală 808 euro/an în favoarea CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI cf act 10104/2006

2.3. Descrierea amplasamentului proprietății imobiliare

Amplasamentul proprietății imobiliare evaluate se află în intravilanul municipiului Ploiești, jud Prahova

Tipul zonei de amplasare:

■ Zona semicentrală a localității»

în zonă se află:

■Zonă rezidențială, agrement și servicii

Gradul de poluare (rezultat din observații ale evaluatorului, fără expertizare): poluare absentă Concluzie privind zona de amplasare a proprietății imobiliare: Zonă semicentrală rezidențială, agrement și servicii, cu posibilități de dezvoltare. Poluare absentă.

2.4. Descrierea proprietății imobiliare

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil format din teren intravilan situat strada Rudului nr.30 - municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață de 408 mp având Nr.cad. 105871 înscris în CF 10116/C. Terenul este 100% plat având forma aproximativă a unui dreptunghi. Terenul este aproape tot construit.

Capitolul 3

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

3.1. Definirea pieței și subpieței proprietății imobiliare

Piața reprezintă un mediu în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor.

Conceptul de piață este reprezentat de capacitatea cumpărătorilor și a vânzătorilor de a-și desfășura activitatea fără restricții. Participanții din piață pot fi cumpărători, vânzători, proprietari, debitori, creditori, investitori sau intermediarii.

Piața studiată este cea a clădirilor de spații industriale în general.

Natura zonei studiate este: zona rezidențială și agrement.

3.2. Analiza cererii

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-o anumită perioadă de timp, în situația în care factorii : populația, venitul, prețurile viitoare și preferințele consumatorilor rămân constante.

Având în vedere că spațiile industriale sunt relativ puțin căutate, putem afirma că cererea este redusă mult și nu se întrevăd semne de revigorare apropiată a activității economice.

Un element important care va influența intensitatea cererii și implicit prețurile de tranzacționare îl va reprezenta dezvoltarea continuă a comerțului și serviciilor.

3.3. Analiza ofertei

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-o anumită perioadă de timp.

Oferta de proprietăți similare este relativ mică, numărul fiind limitat datorită expectativei atât a vânzătorilor cât și a cumpărătorilor, expectativă care se datorează crizei economico-financiare.

S.C. FWOX S.R.L. Brașov

Din studiul ofertelor imobiliare s-au găsit spații similare ofertate, rezultând opiața.lcu .oarecare interes pentru acest tip de spații.                                                                     (.l)

3.4. Echilibrul pieței

Echilibrul pieței este determinat de raportul dintre cerere și ofertă. în comparație- ,cu'$i^țele de bunuri, de valori imobiliare sau de mărfuri, piețele imobiliare încă sunt cdnsi<ierate<ineficiente. Această caracteristică este cauzată de mai mulți factori cum sunt o ofertă relativ inelastică și o localizare fixă a proprietății imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate imobiliară nu se adaptează rapid ca răspuns la schimbările de pe piață.

în acest moment piața este în stagnare evidentă, numărul tranzacțiilor imobiliare fiind deosebit de scăzut. în ceea ce privește tranzacțiile cu proprietăți imobiliare similare celei evaluate, și acestea sunt reduse datorită tot factorilor enumerați mai sus.

Capitolul 4 Definiții IVS (International Valuation Standard)


Abordarea prin cost - oferă o indicație asupra valorii, prin utilizarea principiului economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ, decât costul necesar obținerii unui activ cu aceeași utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire.

Abordarea prin piață - oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului subiect, cu active identice sau similare, al căror preț se cunoaște.

Abordarea prin venit - oferă o indicație asupra valorii, prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului.

Chiria de piața - suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi închiriată, la data evaluării, între un locator hotărât și un locatar hotărât, cu clauze de închiriere adecvate, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Cumpărător special - un anumit cumpărător, pentru care un anumit activ are o valoare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia și care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piață

Data evaluării - data la care se aplică opinia asupra valorii.

Drepturi imobiliare - toate drepturile, participațiile și beneficiile legate de proprietatea imobiliară. Fond comercial - orice beneficiu economic viitor provenit dintr-o întreprindere, dintr-o participație la o întreprindere sau din utilizarea unui grup de active, care nu sunt separabile.

Imobilizare necorporală - un activ nemonetar care se manifestă prin proprietățile sale economice. Aceasta nu are substanță fizică, dar asigură drepturi și beneficii economice proprietarului său. Investiție imobiliară - proprietatea imobiliară, respectiv un teren sau o clădire, sau o parte a unei clădiri, sau ambele, deținută de proprietar pentru a obține venituri din chirii sau pentru creșterea valorii capitalului, sau ambele, mai degrabă decât pentru:

(a) utilizarea în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau pentru scopuri administrative; sau (b) vânzarea pe parcursul desfășurării normale a activității.

Ipoteză specială - o ipoteză care fie presupune fapte care sunt diferite de faptele efective, existente la data evaluării, fie care nu ar fi făcute într-o tranzacție de un participant tipic pe piață, la data evaluării.

Proprietate generatoare de afaceri - orice tip de proprietate imobiliară desemnată pentru un anumit tip de afacere, în care valoarea proprietății reflectă potențialul comercial pentru acea afacere. Proprietate imobiliară - terenul și toate elementele care sunt o parte naturală a acestuia, de exemplu copaci și minerale, elementele care au fost atașate terenului, cum ar fi clădirile și construcțiile de pe amplasament și toate elementele permanent atașate clădirilor, de exemplu echipamentele mecanice și electrice care asigură funcționarea unei clădiri, aflate atât în subsol, cât și deasupra solului.

Tip al valorii - o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori.

Valoare de investiție - valoarea unui activ pentru un proprietar sau pentru un proprietar potențial, pentru o anumită investiție sau în scopuri de exploatare.

Valoare justă - prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datori aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, care reflectă interesele acelor părți. Valoare specială - o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui numai pentru un cumpărător special.

Valoarea de piață - suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar pulevaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Valoarea sinergiei - un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea a două sau mai multe active sau drepturi, în urma căreia valoarea combinată este mai mare decât suma valorilor separate. Evaluare și raționament 1. Aplicarea principiilor din aceste standarde, la situațiile specifice, va cere exercitarea raționamentului. Acest raționament trebuie să fie aplicat în mod obiectiv și nu ar trebui să fie folosit pentru a supraevalua sau subevalua rezultatul evaluării. Raționamentul va fi exercitat având în vedere scopul evaluării, tipul valorii și orice alte ipoteze aplicabile valorii.

Independență și obiectivitate

 • 2. Procesul de evaluare impune evaluatorului să aplice raționamente imparțiale cu privire la încrederea care trebuie atribuită diferitelor date faptice sau ipoteze utilizate pentru a ajunge la o concluzie asupra valorii. Pentru ca o evaluare să fie credibilă, este important ca acele raționamente să fie receptate ca fiind aplicate într-un mediu care promovează transparența și minimizează influența oricăror factori subiectivi care influențează procesul.

 • 3. Multe țări au legi sau reglementări care permit numai anumitor persoane să evalueze anumite clase de active, pentru diferite scopuri. In plus, multe corpuri profesionale și furnizori de servicii de evaluare au coduri etice care cer identificarea și dezvăluirea potențialelor conflicte de interese. Scopul acestor standarde este acela de a elabora principii și definiții recunoscute la nivel internațional pentru efectuarea și raportarea evaluărilor. Ele nu se referă la relațiile dintre clienții evaluărilor și evaluatori, iar problemele referitoare la comportamentul deontologic și etic al evaluatorilor revin organizațiilor profesionale sau altor organizații care au un rol de reglementare pentru evaluatori.

 • 4. Chiar dacă regulile de conduită pentru evaluatori nu fac obiectul acestor standarde, totuși este fundamentală aplicarea de controale și proceduri adecvate, pentru a se asigura gradul de independență și obiectivitate necesar în procesul de evaluare, astfel încât rezultatul să fie privit ca fiind obiectiv. în cazul în care scopul evaluării solicită ca evaluatorul să aibă un anumit statut sau să se dezvăluie statutul acestuia, cerințele sunt prezentate în standardul corespunzător.

Competență

 • 5. Deoarece evaluarea solicită exercitarea abilității și raționamentului profesional, este esențial ca evaluările să fie efectuate de către o persoană sau de o firmă care posedă abilitățile tehnice adecvate, experiență și cunoștințe despre subiectul evaluării, despre piața pe care acesta se comercializează și despre scopul evaluării.

 • 6. In cazul evaluărilor complexe sau a unui număr mare de active, este acceptabil pentru evaluator să solicite asistență din partea specialiștilor, în anumite aspecte ale angajamentului său integral, cu condiția ca acest lucru să fie prezentat în sfera misiunii de evaluare

Preț, cost și valoare

 • 7. Prețul este suma de bani cerută, oferită sau plătită pentru un activ. Din cauza capacităților financiare, a motivațiilor sau intereselor speciale ale unui anumit cumpărător sau vânzător, prețul plătit poate fi diferit de valoarea care ar putea fi atribuită activului de către alte persoane.

 • 8. Costul este suma de bani necesară pentru a achiziționa sau produce activul. Când acel activ a fost achiziționat sau produs, costul lui devine un fapt concret. Prețul este corelat cu costul deoarece prețul plătit pentru un activ devine costul acestuia pentru cumpărător.

 • 9. Valoarea nu este un fapt, ci o opinie:(a) fie asupra celui mai probabil preț care ar fi plătit pentru un activ, în cadrul unui schimb,(b) fie asupra beneficiilor economice rezultate din deținerea unui activ.O valoare de schimb este un preț ipotetic, iar ipotezele pe baza cărora se estimează valoarea sunt


  dintre cerere și ofertă și la alți factori de stabilire a prețului,ca și la propria lor înțelegere a utilității


relative a bunurilor sau serviciilor și la nevoile și dorințele individuale.

 • 12. Pentru a estima cel mai probabil preț care ar fi plătit pentru un activ, este fundamentală înțelegerea dimensiunii pieței pe care acel activ s-ar comercializa. Aceasta deoarece prețul obtenabil va depinde de numărul cumpărătorilor și vânzătorilor de pe piața particulară la data evaluării. Pentru a avea un efect asupra prețului, cumpărătorii și vânzătorii trebuie să aibă acces pe piață. O piață poate fi definită pe baza unor criterii variate. Acestea sunt:(a) bunurile sau serviciile care se comercializează, de exemplu piața autovehiculelor este diferită de piața aurului,(b) limitările dimensiunii sau distribuției, de exemplu un producător de bunuri ar putea să nu dețină infrastructura de distribuție sau de comercializare pentru a vinde utilizatorilor finali, iar utilizatorii finali ar putea să nu solicite bunurile în volumul la care acestea se produc de către producător,(c) geografic, de exemplu piața bunurilor sau serviciilor similare poate fi locală, regională, națională sau internațională.

 • 13. Totuși, cu toate că în orice moment o piață poate fi independentă și poate fi puțin influențată de activitatea de pe alte piețe, pe o anumită perioadă de timp piețele se vor influența reciproc. De exemplu, la o anumită dată, prețul unui activ dintr-o țară poate fi mai mare decât cel care ar putea fi obținut în altă țară, pentru un activ identic. Dacă sunt ignorate orice efecte posibile de distorsiune, cauzate de restricțiile guvernamentale de comercializare sau de politicile fiscale, în timp, furnizorii ar majora oferta de marfa către țara în care pot obține un preț ridicat și ar diminua oferta către țara în care prețul a fost micșorat, aducând astfel prețurile la aproximativ același nivel.

 • 14. Dacă din context nu rezultă în mod clar, referințele din IVS cu privire la piață se referă la piața pe care se schimbă în mod normal activul sau datoria supuse evaluării, la data evaluării, și la care au acces mulți participanți pe piață, inclusiv proprietarul curent.

 • 15. Rareori piețele funcționează perfect, cu un echilibru constant între ofertă și cerere și cu un nivel constant de activitate, din cauza diferitelor imperfecțiuni. Pot fi imperfecțiuni obișnuite ale pieței: fluctuații ale ofertei, creșteri sau diminuări bruște ale cererii sau asimetria cunoștințelor deținute de participanții pe piață. Deoarece participanții pe piață reacționează la aceste imperfecțiuni, este posibil, la un moment dat, ca o piață să se ajusteze la orice modificare care a cauzat dezechilibrul. O evaluare care are ca obiectiv estimarea celui mai probabil preț de piață trebuie să reflecte condițiile de pe piața relevantă, existente la data evaluării^ și nu prețul corectat sau atenuat, bazat pe o presupusă refacere a echilibrului.

Activitatea pieței

 • 16. Gradul de activitate pe orice piață va fluctua. Deși ar putea fi posibil să se identifice un nivel normal al activității pieței, pe o perioadă lungă de timp, pe multe piețe vor exista perioade în care activitatea este semnificativ mai mare sau mai mică față de nivelul normal. Nivelurile de activitate pot fi exprimate numai în termeni relativi, de exemplu piața este mai activă sau mai puțin activă față de cum a fost aceasta la o dată anterioară. Nu există o delimitare clar definită între o piață activă și o piață inactivă.

 • 17. Când cererea este mai mare față de ofertă, se așteaptă ca prețurile să crească, tinzând astfel să atragă intrarea pe piață a mai multor vânzători și, deci, o activitate în creștere. Opusul este cazul când cererea este mică și prețurile scad. Totuși, nivelurile diferite ale activității sunt mai degrabă un răspuns la mișcarea prețurilor decât o cauză a acesteia. Tranzacțiile pot avea loc și au loc pe piețe


de scădere a prețurilor este posibil să cunoască atât o diminuare a ni veliniși o creștere a vânzărilor care pot fi considerate „forțate”. Totuși, pe piețele în declmT^^tavânzători care nu acționează sub constrângerea de a vinde și a nu ține cont de dovada prețurilor realizate de astfel de vânzători ar însemna ignorarea realităților pieței.

Participanții pe piață

 • 19. Informațiile din IVS, cu privire la participanții pe piață, se referă la toate persoanele, companiile sau la alte entități care sunt implicate în tranzacții curente sau care intenționează să intre într-o tranzacție cu un anumit tip de activ. Hotărârea de a comercializa și orice optici atribuite participanților pe piață sunt cele specifice acelor cumpărători și vânzători sau cumpărătorilor și vânzătorilor potențiali, activi pe o piață la data evaluării și nu cele ale unor anumite persoane sau entități.

 • 20. In efectuarea unei evaluări bazate pe date de piață, circumstanțele faptice ale proprietarului curent sau ale unui anumit cumpărător potențial nu sunt relevante, deoarece atât vânzătorul hotărât, cât și cumpărătorul hotărât sunt persoane sau entități ipotetice care au atributele unui participant tipic pe piață. Aceste atribute suntcomentate în cadrul conceptual referitor la valoarea de piață Cadrul conceptual cere, de asemenea, excluderea oricărui element al valorii speciale sau oricărui element al valorii care nu ar fi disponibil majorității participanților pe piață

Factorii specifici entității

 • 21. Factorii care sunt specifici unui anumit cumpărător sau vânzător și care nu sunt disponibili participanților pe piață sunt excluși din datele de intrare utilizate la o evaluare bazată pe informații de piață. Exemple de factori specifici entității, care pot să nu fie disponibili majorității participanților pe piață, sunt următorii:(a) valoarea suplimentară rezultată din crearea unui portofoliu de active similare,(b) sinergii unice dintre activ și alte active deținute de entitate,(c) drepturile sau restricțiile legale,(d) beneficiul fiscal din impozitare sau povara fiscală,(e) o abilitate de a exploata un activ care este unică pentru acea entitate.

 • 22. Determinarea faptului că astfel de factori sunt specifici entității sau că vor fi disponibili altora pe piață se face de la caz, la caz. De exemplu, se poate ca un activ să nu se tranzacționeze în mod normal ca element de sine stătător, ci ca parte a unui grup. Orice sinergii cu activele înrudite vor fi transferate participanților pe piață împreună cu transferul grupului și deci, nu sunt specifice entității.

  activului sunt reflectați factorii specifici entității. Următoarele exemple prezintă situațiile în care


 • 23. Dacă obiectivul evaluării este determinarea valorii pentru un anumit proprietar, în evaluarea poate fi cerută valoarea pentru un anumit proprietar: (a) fundamentarea deciziilor de investiții,(b) verificarea performanței unui activ.

Agregarea

 • 24. Adesea, valoarea unui activ individual este dependentă de asocierea lui cu alte active relaționate. Exemple sunt:(a) compensarea activelor și datoriilor într-un portofoliu de instrumente financiare,(b) im portofoliu de proprietăți care se completează unele pe celelalte, oferind cumpărătorului potențial fie un venit ridicat, fie o prezență în locații strategicele) un grup de mașini dintr-o linie de producție sau programul informatic necesar pentru funcționarea unei/unor mașini,(d) rețete și brevete de invenție care susțin un brand,(e) teren, clădiri și imobilizări corporale mobile interdependente utilizate într-o întreprindere.

 • 25. Când se cere evaluarea activelor care sunt deținute în combinație cu alte active complementare sau conexe, este important să se definească clar dacă este vorba de un grup sau portofoliu de active care va fi evaluat sau de active individuale. în cel de al doilea caz, este important să se stabilească dacă fiecare activ se va evalua:(a) ca un element individual, dar asumând ipoteza că celelalte active sunt disponibile pentru un cumpărător, sau(b) ca un element individual, dar asumând ipoteza că celelalte active nu sunt disponibile pentru un cumpărător.

Tipul valorii

 • 26. Un tip al valorii este o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori.

 • 27. Acesta descrie ipotezele fundamentale pe care se va baza valoarea raportată/dc cxemplu, natura tranzacției ipotetice, relația și motivația părților și măsura în care activul este^expus pe piafa^n funcție de scopul evaluării, tipul adecvat al valorii va fi diferit. Un tip al va^rizjârtrebursăfîe în mod clar diferențiat de:(a) abordarea sau metoda utilizată pentru a oferi o indicâție!a'sppWvalorii,(b) tipul activului care este evaluat,(c) starea efectivă sau atribuită a unui activ, la momentul evaluării,(d) orice ipoteze suplimentare sau ipoteze speciale care modifică ipotezele fundamentale în situații specifice.


 • 28. Un tip al valorii poate fi inclus în una din cele trei categorii principale:(a) prima se referă la estimarea celm mai probabil preț care ar fi obținut într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială. In această categorie se încadrează valoarea de piață, așa cum este definită în aceste standarde;(b) a doua implică estimarea beneficiilor pe care o persoană sau o entitate le va obține din deținerea unui activ. Valoarea este specifică pentru acea persoană sau entitate și poate să nu aibă nicio relevanță pentru participanții pe piață. în această categorie se încadrează valoarea de investiție și valoarea specială, așa cum sunt definite în aceste standardele) a treia se referă la estimarea prețului care ar fi convenit, în mod rezonabil, între două părți specifice pentru schimbul unui activ. Deși părțile ar putea să fie independente între ele și negocierea să fie nepărtinitoare, nu este necesar ca activul să fie expus pe piață, iar prețul convenit poate fi imul care reflectă mai degrabă avantajele sau dezavantajele specifice ale proprietății pentru părțile implicate, decât cele de pe piață, în ansamblul ei. în această categorie se încadrează valoarea justă, așa cum este definită în aceste standarde.

 • 29. Evaluările pot solicita utilizarea diferitelor tipuri ale valorii, care sunt definite printr-o lege, o reglementare, un contract privat sau un alt document. Deși astfel de tipuri ale valorii pot părea ca fiind similare cu tipurile valorii definite în aceste standarde, aplicarea lor poate solicita o abordare diferită de cea descrisă în IVS, cu excepția cazului când, în documentul respectiv, se fac referințe fără echivoc la IVS. Astfel de tipuri ale valorii trebuie să fie interpretate și aplicate conformprevederilor din documentul sursă. Exemple de tipuri ale valorii, care sunt definite în alte reglementări, sunt diferitele baze de evaluare fundamentate în Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și în alte standarde de contabilitate.

Valoarea de piață

 • 30. Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat șiîn care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.


 • 31. Definiția valorii de piață se aplică în conformitate cu următorul cadru conceptual:(a) „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unitățimonetare, plătibil pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și lease-back, contraprestațiile sau facilitățile speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și de orice element al valorii speciale; (b) „un activ ar putea fi schimbat” se referă la faptul că valoarea unui activ este mai degrabă o sumă de bani estimată, decât o sumă de bani predeterminată sau prețul efectiv de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele definiției valorii de piață la data evaluării',(f) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, unei anumite date. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau nepotrivită pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței curente, așa cum sunt ele la data efectivă a evaluării și nu la o dată anterioară sau la o dată viitoare. Definiția presupune și realizarea simultană a schimbului și încheierii contractului de vânzare, fără orice fluctuație a prețului care ar putea altfel să apară;(d) „între un cumpărător hotărât” se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și

'$$882/2013

cu așteptările pieței curente, decât cu cele ale unei piețe imaginare sau i|)O^țice?,acărei e


poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piaț hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător gata să vândă pregătit pentru a rezista la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curenta. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului actual nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic;(f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” este una care are loc între părți care nu au o relație anumită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat prin includerea unui element al valorii speciale. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără legătură între ele, fiecare acționând în mod independent; (g) „după un marketing adecvat‘ înseamnă că activul ar fi expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi cea mai adecvată metodă pentru obținerea celui mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este că trebuie să fi existat suficient timp ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere are loc înainte de data evaluării^(h) „în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizărileefective și potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent pentru un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. In astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării;(i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să facă tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 32. Conceptul valoare de piață presupune un preț negociat pe o piață deschisă și concurențială pe care participanții acționează în mod liber. Piața unui activ ar putea fi o piață internațională sau o piață locală. Piața poate fi constituită din numeroși cumpărători și vânzători sau poate fi o piață caracterizată printr-un număr limitat de participanți pe piață. Piața pe care este expus activul pentru vânzare este cea pe care activul care se schimbă este tranzacționat normal

 • 33. Valoarea de piață a unui activ va reflecta cea mai bună utilizare a acestuia. Cea mai bună utilizare este utilizarea unui activ care îi maximizează productivitatea și care este posibilă, permisă legal și fezabilă financiar. Cea mai bună utilizare poate fi continuarea utilizării existente a activului sau o utilizare alternativă. Aceasta este determinată de utilizarea pe care un participant pe piață ar intenționa să o dea unui activ, atunci când stabilește prețul pe care ar fi dispus să îl ofere.

 • 34. Cea mai bună utilizare a unui activ, evaluat ca fiind de sine stătător, poate fi diferită de cea mai bună utilizare a acestuia, când activul este o parte a unui grup, caz în care trebuie luată în considerare contribuția sa la valoarea totală a grupului.

 • 35. Determinarea celei mai bune utilizări presupune luarea în considerare a următoarelor:

(a) să se stabilească dacă o utilizare este posibilă, prin prisma a ceea ce ar fi considerat rezonabil de către participanții pe piață,(b) să reflecte cerința de a fi permisă legal, fiind necesar să se ia în considerare orice restricții în utilizarea activului, de exemplu, specificațiile din planul urbanistic,(c) cerința ca utilizarea să fie fezabilă financiar, având în vedere dacă o utilizare alternativă, care este posibilă fizic și permisă legal, va genera profit suficient pentru un participant tipic pe piață, după ce

& A Nr.882/2013

........


au fost luate în calcul costurile conversiei la acea utilizare, peste profitul generatde utilizarea^ existentă.                                                                    !l                 % j

Costuri de tranzacționare                                             O '-'O 4^*/

 • 36. Valoarea de piață este prețul estimat de tranzacționare a unui activ, fară^sedncludc c^sturile vânzătorului generate de vânzare sau costurile cumpărătorului generate de crimpă^|r|j.și-fară a se face o corecție pentru orice taxe plătibile de oricare parte, ca efect direct al tranzacției.

Valoarea de investiție

 • 37. Valoarea de investiție este valoarea unui activ pentru proprietar sau pentru un proprietar potențial, pentru o anumită investiție sau pentru scopuri de exploatare.

 • 38. Aceasta este un tip al valorii specific entității. Deși valoarea pentru proprietar a unui activ poate fi egală cu suma de bani care ar putea fi obținută din vânzarea lui către o altă parte, acest tip al valorii reflectă beneficiile obținute de o entitate din deținerea unui activ și, ca urmare, nu presupune în mod necesar un schimb ipotetic. Valoarea de investiție reflectă situațiile și obiectivele financiare ale entității pentru care se face evaluarea. Ea este deseori utilizată pentru cuantificarea performanței investiției. Diferența dintre valoarea de investiție a unui activ și valoarea lui de piață reprezintă motivația pentru cumpărători sau pentru vânzători de a intra pe piață.

Valoarea justă

 • 39. Valoarea justă este prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între părți identificate, aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, care reflectă interesele acelor părți.

 • 40. Definiția valorii juste din IFRS este diferită de cea de mai sus. IVSB consideră că, în general, definiția valorii juste din IFRS este coerentă cu valoarea de piață. Definiția și aplicarea valorii juste, conform IFRS, este comentată în IVS 300 Evaluări pentru raportarea financiară.

 • 41. Pentru alte scopuri decât pentru utilizarea în situațiile financiare, valoarea justă poate fi diferită de valoarea de piață. Valoarea justă cere estimarea prețului care este just pentru ambele părți identificate, luând în considerare avantajele sau dezavantajele pe care flecar parte le va obține din tranzacție. Aceasta, de obicei, este aplicată în contextul judiciar. în contrast, valoarea de piață cere ca orice avantaj, care nu ar fi obtenabil de către participanții pe piață, să nu fie luat în considerare.

 • 42. Valoarea justă este un concept mai larg decât valoarea de piață. Deși, în multe cazuri, prețul care este just pentru ambele părți va fi egal cu cel obtenabil pe piață, vor fi situații în care estimarea valorii juste va presupune luarea în considerare a unor aspecte care nu trebuie luate în considerare în estimarea valorii de piață, cum ar fi orice element al valorii speciale rezultat în urma combinării drepturilor asupra proprietății.

 • 43. Exemple de utilizare a valorii juste includr(a) determinarea unui preț care este just pentru acționariatul unei întreprinderi necotate, deoarece prețul pentru doi deținători anumiți poate fi just pentru aceștia, dar diferit de prețul care ar putea fi obținut pe piață,(b) determinarea unui preț care ar fi just pentru un locator și un locatar, fie pentru transferul permanent al activului închiriat, fie pentru anularea datoriei aferente contractului de închiriere.

Valoarea specială

 • 44. Valoarea specială este o sumă de bani care reflectă caracteristicile particulare ale unui activ, care au valoare numai pentru un cumpărător special.

 • 45. Un cumpărător special este un anumit cumpărător pentru care un anumit activ are valoare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia, care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piață.

 • 46. Valoarea specială poate apare când un activ are caracteristici care îl fac mai atractiv pentru un anumit cumpărător, decât pentru alți cumpărători de pe piață. Aceste caracteristici pot fi caracteristicile fizice, geografice, economice sau juridice ale unui activ. Valoarea de piață cere eliminarea oricărui element al valorii speciale, deoarece la orice moment dat se presupune că există un cumpărător hotărât și nu un anumit cumpărător hotărât.

 • 47. Când valoarea specială este identificată, aceasta ar trebui raportată și diferențiată clar de valoarea de piață.

Valoarea sinergiei 48. Valoarea sinergiei este un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea a două sau mai multor active sau drepturi, în urma căreia valoarea dreptului combinat

este mai mare decât suma valorilor separate. Dacă sinergiile sunt disponibile numaiunui.ahumit cumpărător, atunci acesta este un exemplu de valoare specială.              ,, , ti

Ipoteze 49. Deseori este necesar ca, pe lângă stabilirea tipului valorii, f' 'i>, '’ileze/o'jp/6teză sau mai multe ipoteze, pentru a clarifica fie starea activului în cadrul schimb         '    ' tuațiile în


tiv asupra


care se presupune că activul se schimbă. Astfel de ipoteze pot avea un imp valorii.

 • 50. Exemple de ipoteze suplimentare uzuale, fără a se limita numai la acestea, sunt:

 • • ipoteza că întreprinderea este transferată ca o entitate completă aflată în exploatare,

 • • ipoteza că activele folosite într-o întreprindere sunt transferate separat de întreprindere, fie în mod individual, fie ca grup,

 • • ipoteza că un activ evaluat individual este transferat împreună cu alte active complementare

 • • ipoteza că un pachet de acțiuni este transferat fie ca pachet, fie în considerată ca fiind liberă în cazul transferului ipotetic.

 • 51. Când se stabilește o ipoteză prin care se asumă situații care diferă de cele existente la data evaluării, ipoteza respectivă devine o ipoteză specială (a se vedea IVS 101 Sfera misiunii de evaluare). Ipotezele speciale sunt utilizate adesea pentru a descrie efectul unor schimbări posibile asupra valorii unui activ. Acestea sunt desemnate ca fiind „speciale” pentru a sublinia utilizatorului evaluării faptul că o concluzie asupra valorii este condiționată de o schimbare în situațiile curente, sau că aceasta reflectă un punct de vedere care nu ar fi luat în considerare de participanții de pe piață, la data evaluării.

 • 52. Ipotezele și ipotezele speciale trebuie să fie rezonabile și să fie relevante în raport cu scopul pentru care este cerută evaluarea.

Vânzări forțate

 • 53. Termenul „vânzare forțată” se utilizează deseori în situațiile când un vânzător este constrâns să vândă și, în consecință, nu are la dispoziție o perioadă de marketing adecvată. Prețul care ar putea fi obținut în aceste situații va depinde de natura presiunii asupra vânzătorului și de motivele pentru care nu poate să aibă la dispoziție o perioadă de marketing adecvată. De asemenea, ar putea reflecta consecințele asupra vânzătorului cauzate de imposibilitatea de a vinde în perioada disponibilă. Cu excepția cazului când natura presiunii și motivul constrângerilor asupra vânzătorului sunt cunoscute, prețul obtenabil într-o vânzare forțată nu poate fi estimat în mod realist. Prețul pe care un vânzător îl va accepta într-o vânzare forțată va reflecta mai degrabă situațiile lui speciale, decât cele ale vânzătorului ipotetic hotărât, din definiția valorii de piață. Prețul obtenabil într-o vânzare forțată are numai întâmplător o legătură cu valoarea de piață sau cu orice alte tipuri ale valorii definite în acest standard. O „vânzare forțată” este o descriere a situației în care are loc schimbul și nu un tip al valorii distinct.

 • 54. Dacă se cere o indicație asupra prețului obtenabil într-o vânzare forțată, va fi necesar să se identifice în mod clar motivele constrângerii vânzătorului, inclusiv consecințele imposibilității de a vinde în perioada specificată, prin emiterea unor ipoteze adecvate.

Dacă la data evaluării aceste situații nu există, ele trebuie clar identificate ca fiind ipoteze speciale.

 • 55. Vânzările de pe o piață inactivă sau în declin nu sunt în mod automat „vânzări forțate”, deoarece un vânzător ar putea spera la un preț mai bun dacă condițiile de piață se îmbunătățesc. Cu excepția cazului în care vânzătorul este obligat să vândă până la o dată limită, fapt care împiedică un marketing adecvat, vânzătorul va fi un vânzător hotărât, conform definiției valorii de piață Abordări în evaluare

 • 56. Una sau mai multe abordări pot fi utilizate pentru a obține valoarea definită de tipul valorii adecvat. Cele trei abordări descrise și definite în acest Cadru general sunt abordările principale utilizate în evaluare. Toate sunt fundamentate pe principiile economice ale prețului de echilibru, anticipării beneficiilor sau substituției.

Abordarea prin piață

 • 57. Abordarea prin piață oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului subiect cu active identice sau similare, al căror preț se cunoaște.

 • 58. Prima etapă a acestei abordări este obținerea prețurilor de tranzacționare a activelor identice sau similare, tranzacționate recent pe piață. Dacă există puține tranzacții recente, de;âă£meĂea^ poate fi util să se ia în considerare prețurile activelor identice sau similare care sunt listate sau oferite spre vânzare, cu condiția ca relevanța acestor ihl^nriați^s.ă-'iie clar stabilită și analizată critic. Poate fi necesar ca prețul altor tranzacții să fie corectat pentru a reflecta orice diferențe față de condițiile tranzacțiilor efective și să fie definit tipul valorii și orice ipoteze care urmează să fie adoptate pentru evaluarea care se realizează. Pot exista și diferențe între caracteristicile juridice, economice sau fizice ale activelor din alte tranzacții, față de cele ale activului evaluat.

Abordarea prin venit 59. Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului.

 • 60. Această abordare ia în considerare venitul pe care un activ îl va genera pe durata lui de viață utilă și indică valoarea printr-un proces de capitalizare. Capitalizarea implică transformarea venitului într-o valoare a capitalului prin aplicarea unei rate corespunzătoare de actualizare. Fluxul de venit poate să derive dintr-un contract/din contracte sau să nu fie de natură contractuală, de exemplu, profitul anticipat și generat fie din utilizarea, fie din deținerea activului.

 • 61. Metodele înscrise în abordarea prin venit sunt:

 • • capitalizarea venitului, în care unui venit reprezentativ al unei singure perioade i se aplică o rată cu toate riscurile incluse sau rata de capitalizare totală,

 • • fluxul de numerar actualizat, în care unei serii de fluxuri de numerar din perioadele viitoare i se aplică o rată de actualizare pentru a le actualiza la valoarea lor prezentă,

 • • diferite modele de evaluare a opțiunilor.

 • 62. Abordarea prin venit poate fi aplicată la evaluarea datoriilor prin luarea în considerare a fluxurilor de numerar cerute de serviciul unei datorii, până la data stingerii acesteia.

Abordarea prin cost

 • 63. Abordarea prin cost oferă o indicație asupra valorii prin utilizarea principiului economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ, decât costul necesar obținerii unui activ cu aceeași utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire.

 • 64. Această abordare se bazează pe principiul conform căruia prețul, pe care un cumpărător de pe piață îl va plăti pentru activul supus evaluării, nu va fi mai mare decât costul aferent cumpărării sau construirii unui echivalent modem, cu excepția cazului în care sunt implicați factori precum durată de timp nejustificată, dificultate, risc și alții asemenea. Deseori, activul supus evaluării va fi mai puțin atractiv decât alternativa care ar putea fi cumpărată sau construită, din cauza vârstei sau a deprecierii. In acest caz, trebuie făcute corecții asupra costului activului alternativ, în funcție de tipul valorii cerut.

Metode de aplicare

 • 65. Fiecare din aceste abordări principale în evaluare includ diferite metode detaliate de aplicare. Diferitele metode, care se folosesc în mod uzual pentru diferitele clase de active, sunt comentate în Standardele referitoare la active.

Date de intrare pentru evaluare

 • 66. Datele de intrare pentru evaluare se referă la datele și la alte informații care se utilizează în oricare dintre abordările în evaluare descrise în acest standard. Aceste date de intrare pot fi date reale sau date asumate.

 • 67. Exemple de date de intrare reale sunt:

 • • prețurile obținute pentru active similare sau identice,

 • • fluxul de numerar efectiv generat de activ,

 • • costul efectiv al activelor identice sau similare.

 • 68. Exemple de date de intrare asumate sunt:

 • • fluxurile de numerar estimate sau previzionate,

 • • costul estimat al unui activ ipotetic,

 • • atitudinea percepută față de risc a participanților pe piață.


  69. 0 credibilitate mai mare poate fi acordată, în mod normal, datelor d^c^arS®îe>^ț^și, când acestea sunt mai puțin relevante, de exemplu, când dovada despre tranzacW| feaWeȘt ' vechită, când fluxurile de numerar istorice nu sunt indicative pentru fluxurile de nurn 1 L*'“<ăre sau când  informația despre costul efectiv este costul istoric, se poate acorda o relevanță mai mare datelor de intrareasumate;-------------- • 70. în mod normal, o evaluare va fi mai sigură atunci când există multe

date de intrare. Când există puține date de intrare, trebuie avută o grijă deosebită la analiza și verificarea acestora.

 • 71. In cazul în care datele de intrare conțin dovezi despre o tranzacție, ar trebui luate precauții când se verifică dacă termenii tranzacției respective au fost conformi cu cei precizați în tipul valorii cerut.

 • 72. Natura și sursa datelor de intrare pentru evaluare trebuie să reflecte tipul valorii, care, la rândul lui depinde de scopul evaluării. De exemplu, pentru estimarea valorii de piață pot fi utilizate diferitele abordări și metode, cu condiția să se bazeze pe date obținute din piață. Abordarea prin piață va utiliza, prin definiție, date de intrare derivate din piață. Pentru a indica valoarea de piață, abordarea prin venit ar trebui să fie aplicată prin utilizarea datelor de intrare și a ipotezelor care ar fi adoptate de către participanții pe piață. Pentru a indica valoarea de piață utilizându-se abordarea prin cost, ar trebui determinat costul și deprecierea aferente unui activ cu aceeași utilitate, prin intermediul analizei costurilor și deprecierii existente pe piață. Disponibilitatea datelor și situațiile de pe piața activului evaluat vor determina care metodă este cea mai relevantă și adecvată. Fiecare abordare sau metodă ar trebui să ofere o indicație despre valoarea de piață, dacă se bazează pe date oferite de piață, analizate în mod corespunzător.

 • 73. In general, abordările și metodele de evaluare sunt aceleași pentru orice tipuri de evaluări. Totuși, evaluarea diferitelor tipuri de active implică surse diferite de date, care trebuie să reflecte piața pe care activele vor fi evaluate. De exemplu, investiția în proprietatea imobiliară deținută de o companie va fi evaluată în contextul pieței imobiliare relevante pe care se comercializează proprietatea imobiliară, în timp ce acțiunile aceleiași companii vor fi evaluate în contextul pieței pe care se tranzacționează acțiunile.

IVS 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare

 • 1. Principiile conținute în Standardele generale se aplică la evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare. Acest standard include doar modificările, cerințele suplimentare sau exemplele specifice privind modul de aplicare a Standardelor generale pentru evaluările care cad sub incidența acestui standard.

Sfera misiunii de evaluare (IVS 101)

 • 2. Pentru respectarea cerinței din IVS 101, paragraful 2(d), de identificare a activului care se evaluează, trebuie incluse următoarele considerente:

 • • o descriere a dreptului asupra proprietății imobiliare care se evaluează;

 • • identificarea oricărui drept absolut sau subordonat care influențează dreptul evaluat.

 • 3. Pentru respectarea cerințelor din IVS 101, paragrafele 2(g) și 2(h), de prezentare a amplorii investigației și a naturii și surselor de informații utilizate, trebuie incluse următoarele considerente:

■ datele necesare pentru verificarea dreptului asupra proprietății imobiliare și a oricăror drepturi înrudite relevante;

 • • amploarea oricărei inspecții;

 • • responsabilitatea pentru informațiile despre suprafața amplasamentului și suprafețele oricărei clădiri;

 • • responsabilitatea pentru confirmarea caracteristicilor și stării oricărei clădiri;

 • • amploarea investigației privind natura, specificațiile și adecvarea serviciilor; existența oricăror informații privind starea solului și a fundației;

 • • responsabilitatea pentru identificarea riscurilor de mediu înconjurător, reale sau potențiale.

 • 4. Exemple tipice de ipoteze speciale, care pot fi convenite și confirmate pentru conformarea cu cerința IVS 101, sunt:

 • • că a apărut o modificare fizică specificată, de exemplu o fi finalizată la data evaluării',


 • • că a apărut o modificare în statutul clădirii, de exemplu o clădire închiriată a devenit vacantă la data evaluării.

COMENTARII

Tipuri de drepturi asupra proprietății imobiliare

CI. Dreptul asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, folosi și dispune de teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliare:

(a) dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda și a dispune de teren și de orice clădiri existente pe acesta, în mod perpetuu, supus doar unor drepturi subordonate și unor îngrădiri stabilite prin lege; b) un drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de folosință a unei suprafețe specificate de teren sau clădiri, pentru o anumită perioadă, de exemplu conform clauzelor unui contract de închiriere;(c) un drept de folosință a terenului sau clădirilor, fără un drept exclusiv de folosință, de exemplu dreptul de trecere pe teren sau de a-1 folosi numai pentru o anumită activitate.

C2 Drepturile asupra proprietății imobiliare pot fi deținute în comun, caz în care mai mulți titulari îl pot partaja sau individual, când fiecare titular deține o anumită cotă-parte.

C3 Deși în țări diferite se utilizează diferite cuvinte și termeni pentru a descrie aceste tipuri principale de drepturi asupra proprietății imobiliare, conceptele de drept absolut de proprietate, de drept exclusiv asupra proprietății pentru o perioadă limitată de timp sau de drept neexclusiv asupra proprietății pentru un scop anumit sunt comune celor mai multe jurisdicții. Caracteristica de fi inamovibil/e a terenului și a clădirilor semnifică faptul că într-o tranzacție este transferat dreptul deținut de o parte și nu fizic, terenul și clădirile.Deci, valoarea se atașează mai degrabă dreptului asupra proprietății imobiliare, decât fizic, terenului și clădirilor.

Ierarhia drepturilor

C4. Aceste tipuri diferite de drepturi asupra proprietății imobiliare nu se exclud reciproc. Un drept absolut de proprietate poate fi subiectul unuia sau mai multor drepturi subordonate. Titularul dreptului de proprietate absolut poate acorda un drept de închiriere asupra unei părți sau asupra întregii sale proprietăți. Drepturile de închiriere acordate direct de către titularul dreptului absolut de proprietate sunt drepturi de „închiriere inițială”. Dacă nu este interzis prin termenii contractului de închiriere, titularul dreptului de închiriere inițială poate închiria o parte sau întreaga proprietate unei terțe părți, care este numită drept de subînchiriere. Durata dreptului de subînchiriere va fi întotdeauna mai scurtă decât durata închirierii inițiale, din care provine, chiar și cu o singură zi.

C5. Aceste drepturi asupra proprietății imobiliare vor avea propriile lor caracteristici, așa cum se prezintă în exemplele următoare:

 • • deși un drept absolut de proprietate acordă un drept integral de proprietate în mod perpetuu, el poate fi afectat de drepturi subordonate. Aceste drepturi subordonate pot include închirierea, restricții impuse de proprietarul anterior sau restricții impuse prin contract;

 • • un drept de închiriere va fi acordat pentru o anumită perioadă, la sfârșitul căreia proprietatea revine titularului dreptului absolut de proprietate, din care a fost creat. Contractul de închiriere va include în mod normal obligațiile chiriașului, de exemplu plata chiriei și a altor cheltuieli. De asemenea, poate impune condiții sau restricții, cum ar fi modul de folosință a proprietății sau modul de transfer al dreptului către o terță parte;

 • • un drept de folosință poate fi deținut în mod perpetuu sau pe o perioadă determinată. Dreptul poate depinde de acțiuneadeținătorului de a face plățile sau de a respecta anumite condițiiconvenite.

C6. De aceea, când se evaluează un drept asupra proprietății imobiliare este necesar să se identifice natura drepturilor deținute de titularul acelui drept și să se aibă în vedere orice limitări sau sarcini impuse de existența altor drepturi asupra aceleiași proprietăți. în mod frecvent, suma valorilor diferitelor drepturi individuale asupra aceleiași proprietăți va fi diferită de valoarea dreptului absolut de proprietate negrevat de sarcini.

__________________________________________________\o4______ C7. Drepturile asupra proprietății ^mobiliare sunt definite prin constituție și aă^e^fet^rfementate de legislația națională sau locală. înainte de a face o evaluare a unui dr^Vt^upr^^^z^^zz imobiliare este important să se cunoască cadrul legal relevant care afecte^^șj-d^ept^/ Chiria C8. Când se evaluează fie un drept de proprietate afectat de locațiun^fiOpid-r^pt creat de -contraetul-de-închiriere,-este necesar să se ia în considerare chiria contractuală, iar în cazul în care


aceasta este diferită, chiria de piață.

C9. Chiria de piață este suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi închiriată la data evaluării, între un locator hotărât și un locatar hotărât, cu clauze de închiriere adecvate, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

CIO. Comentariile prezentate pentru definiția similară a valorii de piață din IVS - Cadrul general, pot fi aplicate pentru a ajuta la interpretarea definiției chiriei de piață. în particular, suma estimată exclude o chirie majorată sau micșorată de clauze, contraprestații sau facilități speciale. „Clauzele de închiriere adecvate” sunt clauzele care ar fi convenite în mod uzual pe piața tipului de proprietate imobiliară, la data evaluării, între participanții pe piață. O valoare a chiriei de piață ar trebui să fie prezentată numai în corelație cu clauzele principale de închiriere care au fost asumate.

Cil. Chiria contractuală reprezintă chiria care se conformează clauzelor unui anumit contract de închiriere curent. Ea poate fi fixă sau variabilă pe durata contractului de închiriere. Frecvența plății chiriei și baza calculării variațiilor acesteia sunt stipulate în contractul de închiriere și trebuie să fie identificate și înțelese pentru a putea stabili beneficiile totale ce revin locatorului, precum și obligațiile locatarului

Abordări în evaluare

CI2. Toate cele trei abordări principale în evaluare, descrise în IVS - Cadrul general, pot fi aplicate pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare.

Abordarea prin piață

C13. Drepturile asupra proprietății imobiliare nu sunt omogene. Chiar dacă terenul și clădirile, de care este atașat dreptul asupra proprietății imobiliare supus evaluării, au caracteristici fizice identice cu ale altora care se tranzacționează pe piață, localizarea va fi diferită. în pofida acestor deosebiri, în mod uzual, abordarea prin piață se aplică pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare.

CI 4. Pentru a putea compara subiectul evaluării cu prețul altui drept asupra proprietății imobiliare, care a fost recent tranzacționat sau care poate fi disponibil pe piață, în mod uzual se poate stabili o unitate de comparație adecvată. Unitățile de comparație, care se utilizează frecvent, rezultă din analiza prețurilor de vânzare prin calcularea prețului pe metru pătrat pentru clădiri sau a prețului pe hectar pentru teren. Alte unități folosite pentru compararea prețurilor, atunci când există suficientă omogenitate între caracteristicile fizice ale proprietăților, sunt prețul pe cameră sau prețul pe unitatea de producție, de exemplu în cazul producției agricole. O unitate de comparație este utilă numai atunci când este selectată în mod judicios și este aplicată proprietății subiect și proprietăților comparabile în fiecare analiză. In măsura în care este posibil, orice unitate de comparație utilizată ar trebui să fie cea care se utilizează în mod obișnuit de către participanții pe piața relevantă.

CI5. în procesul de evaluare, încrederea care poate fi acordată oricărei informații despre prețul comparabil se determină prin comparația diferitelor caracteristici ale proprietății imobiliare și tranzacției, din care au rezultat datele despre preț, cu cele ale proprietății evaluate. Trebuie luate în considerare diferențele dintre următoarele elemente*.

 • • dreptul care oferă dovada despre preț și dreptul asupra proprietății supus evaluării;

 • • localizările respective;

 • • calitatea terenului sau vârsta și caracteristicile clădirilor;

 • • utilizarea permisă sau zonarea pentru fiecare proprietate;

 • • situațiile în care a fost determinat prețul și tipul valorii cerut;

 • • data efectivă a dovezii despre preț și data evaluării cerută.

Abordarea prin venit CI 6. Sub denumirea generică de abordare prin venit sunt utilizate diverse metode pentru indicarea valorii, toate acestea având ca o caracteristică comună faptul că valoarea se

L' /X MA Nr.882/2013 VcxsS

__„________ ._______________________________ bazează pe un venit realizat sau pe unul previzional, care fie este ^e^a^Șe^S^^’^ generat de titularul dreptului. în cazul unei investiții imobiliare, acel venit ar pute'^fi sr^fermâ chirie; în  cazul unei clădiri ocupate de proprietar, ar putea fi o chirie asumatădeterminată

pe baza costului care ar fi suportat de proprietar pentru a închiria un spa * Sl v^^ent. în cazul în  care o clădire este specializată numai pentru un anumit tip de activitate comercială, venitul este deseori reprezentat de fluxul de numerar efectiv sau cel potențial, provenit din activitatea comercială, care ar reveni proprietarului acelei clădiri. Utilizarea potențialului comercial al proprietății imobiliare, pentru a indica valoarea acesteia, este cunoscută sub denumirea uzuală de „metoda profiturilor”.

C17. Fluxul de venit identificat este utilizat apoi pentru a indica valoarea printr-un proces de capitalizare. Un flux de venit, care este probabil să rămână constant, poate fi capitalizat prin aplicarea unui singur multiplicator, deseori cunoscut sub denumirea de rată de capitalizare. Acesta reprezintă câștigul sau „randamentul” pe care un investitor l-ar aștepta sau câștigul teoretic pe care un proprietar ocupant l-ar aștepta să reflecte valoarea banilor în timp, precum și riscurile și recompensele proprietarului. Această metodă, cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. all risks yield method), este rapidă și simplă, dar utilizarea ei nu poate fi credibilă în situația că, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare decât se așteaptă pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a riscului.

C18. In astfel de cazuri, se pot utiliza diferite modele ale fluxului de numerar actualizat. Acestea diferă în mod semnificativ, dar au drept caracteristică de bază faptul că venitul net, dintr-o perioadă viitoare definită, se aduce la valoarea actualizată prin utilizarea unei rate de actualizare. Suma valorilor actualizate, din perioadele individualizate, reprezintă valoarea capitalului. Ca și în cazul metodei randamentului cu toate riscurile incluse, rata de actualizare aferentă unui model al fluxului de numerar actualizat se va baza pe valoarea banilor în timp, precum și pe riscurile și recompensele proprietarului, atașate fluxului de numerar în cauză.

CI9. Randamentul sau rata de actualizare comentate mai sus vor fi determinate de obiectivul evaluării. Dacă obiectivul este de a stabili valoarea pentru un anumit proprietar sau pentru un proprietar potențial, în baza criteriilor de investiții proprii ale acestora, rata utilizată poate reflecta rata rentabilității cerută de aceștia sau costul mediu ponderat al capitalului. Dacă scopul este estimarea valorii de piață, rata va proveni din examinarea rentabilităților implicite din prețul plătit pentru drepturile asupra proprietății imobiliare tranzacționate pe piață, între participanții pe piață. C20. Rata de actualizare adecvată ar trebui să fie determinată în urma analizei ratelor implicite în tranzacțiile de piață. Când acest lucru nu este posibil, se poate construi o rată de actualizare adecvată plecând de la o „rată fără risc“ a rentabilității, corectată pentru riscurile și oportunitățile adiționale specifice dreptului particular asupra proprietății imobiliare.

C21. Randamentul adecvat sau rata de actualizare adecvată vor depinde și de faptul dacă datele de intrare utilizate pentru venit sau pentru fluxurile de numerar utilizate se exprimă în niveluri curente (termeni reali) sau dacă previziunile au fost făcute cu includerea inflației sau deflației viitoare așteptate.

Abordarea prin cost

C22. Această abordare este în general aplicată pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare, prin metoda costului de înlocuire net5 (după deducerea deprecierii). Ea se utilizează când nu există fie nicio dovadă a prețurilor de tranzacționare pentru proprietăți similare, fie niciun flux de venit identificabil, real sau teoretic, care ar reveni titularului dreptului. Această abordare se utilizează în principal pentru evaluarea proprietății imobiliare specializate, adică a proprietății imobiliare care se vinde rar sau chiar nu se vinde pe piață, cu excepția cazului în care se vinde întreprinderea sau entitatea din care face parte.

C 23. Prima etapă solicită calcularea unui cost de înlocuire. în mod normal, acesta reprezintă costul de înlocuire a proprietății cu un echivalent modem, la data evaluării. O excepție este cazul în care ar fi necesar ca o proprietate echivalentă să fie o replică a proprietății subiect pentru a furniza aceeași utilitate unui participant pe piață, caz în care costul de înlocuire ar fi mai degrabă cel de reproducere


"  Nr.882/2013


sau de reconstruire a clădirii subiect, decât cel de înlocuire cu un eclji^lent:mo3ernbC^tul de înlocuire este necesar să reflecte toate costurile incidentale, cum ar f^vâloareatef^nuiub infrastructura, onorariile pentru proiectare și cheltuielile de fmanțarexcr^e ar^âp^ participant pe piață, pentru producerea unui activ echivalent.        V

-C24. Costul echivalentului modern se corectează apoi pentru depreciercr^cx^uLcțieiȚientru depreciere este acela de a estima cu cât ar fi mai puțin valoroasă proprietatea subiect pentru un potențial cumpărător față de echivalentul său modem. Deprecierea ia în considerare starea fizică, utilitatea funcțională și economică a proprietății subiect, în comparație cu echivalentul său modem. Aplicabilitatea și limitările tehnicilor de evaluare a terenului

L Comparația directă

PROCEDURA - Vânzările de loturi vacante similare sunt analizate, comparate, corectate pentru a oferii o valoare a terenului evaluat.

APLICABILITATE - Comparația directă este tehnica cea mai utilizată pentru evaluarea terenului și este metoda preferată ce se utilizează atunci când există suficiente informații despre vânzări comparabile.

RESTRICȚII - lipsa vânzărilor și a datelor de comparație pot subția argumentele pentru susținerea valorii estimate.

 • 2 Extracția

PROCEDURA - Costul net al amenajărilor terenului și construcțiilor se scade din prețul total de vânzare al proprietății pentru a se ajunge la valoarea terenului.

APLICABILITATE - Această tehnică se aplică atunci când contribuția clădirii este în general scăzută și relativ ușor de identificat, această tehnică este frecvent utilizată în zonele rurale.

RESTRICȚII - Evaluatorul trebuie să poată determina contribuția valorii construcțiilor, estimate la costul lor net.

 • 3 Alocarea

PROCEDURĂ - Raportul dintre valoarea terenului și valoarea proprietății este determinat din analiza vânzărilor comparabile și este aplicat prețul de vânzare al proprietății în cauză pentru a se ajunge la valoarea terenului

APLICABILITATE - Se aplică atunci când numărul vânzărilor de terenuri libere este inadecvat. Este necesară mai degrabă verificarea caracterului rezonabil decât opinia formală asupra valorii terenului.

RESTRICȚII - Metoda alocării nu determină valori de mare credibilitate și este rar utilizată ca o primă tehnică de evaluare a terenului. De asemenea, raporturile dintre valoarea terenului și valoarea totală a proprietății sunt dificil de stabilit.

.4. Tehnica reziduală

PROCEDURĂ - Venitul net din exploatare atribuit terenului este capitalizarea terenului, conformă cu piața, pentru a se face o estimare a valorii

APLICABILITATE - Această tehnică se poate aplica doar pentru a testa fezabilitatea utilizărilor alternative ale unui anumit amplasament în analiza celei mai bune utilizări sau când nu există informații despre vânzările de teren

RESTRICȚII - Această tehnică este considerată de justiție ca fiind prea speculativă pentru a determina o valoare a terenului credibilă. Trebuie respectate următoarele condiții, valoare clădirilor este cunoscută sau poate fi estimată cu acuratețe, venitul net din exploatarea proprietății este cunoscut sau poate fi estimat, atât ratele de capitalizare ale clădirilor cât și ale terenului sunt disponibile pe piață.

5 Capitalizarea renteifunciare

_PROCEDURĂ - Rata de capitalizare derivată din piață se aplică rentei funciare a proprietății respective

APLICABILITATE - Metoda se folosește când rentele, ratele, și factorii comparabili se pot determina din analiza vânzărilor de teren închiriat (arendat)

RESTRICȚII - Poate fi necesară o corecție a valorii pentru a reflecta drepturile de proprietate atunci când renta specificată în contract este diferită de renta de piață.

A ■A

.  '^882/2013

 • 6.Analiza parcelării și dezvoltării


PROCEDURĂ - Costurile directe și indirecte, precum și profilul investițQruluiW<sca|. __ prețului brut de vânzare anticipat al loturilor finalizate iar veniturile estin^^^acXalț^a^ derivată din piață pentru perioada de dezvoltare și absorbție.

APLIC ABILITATE”Tehnica se aplică- când terenul-liberare potențial de aceasta reprezentând cea mai bună utilizare a terenului.

are ca parcelă,’


RESTRICȚII - Analiza fluxului de numerar necesită multe informații referitoare la vânzarea și costurile necesare amenajărilor și construcțiilor pe loturi


Capitolul 5

EVALUAREA IMOBILULUI

5.1. Generalități

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil format din teren intravilan situat strada Rudului nr.30 - municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață de 408 mp având

Nr.cad. 105871 înscris în CF 10116/C

5.2. Cea mai bună utilizare

Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată din diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire și să genereze ipotezele de lucru necesare operațiunii de evaluare.

Cea mai bună utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piață. Analiza se poate realiza în două cazuri: (1) cea mai bună utilizare a terenului considerat liber și (2) cea mai bună utilizare a terenului construit.

Există patru condiții care trebuie respectate simultan, prin prisma cărora se realizează această analiză. Cea mai bună utilizare trebuie să fie: admisibilă legal, fizic posibilă, financiar fezabilă și maxim productivă.

Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber presupune că terenul este liber sau poate fi eliberat prin demolarea construcțiilor. In această ipoteză pot fi identificate utilizări care creează valoare, evaluatorul putând începe selecția de la proprietăți comparabile și să estimeze valoarea terenului, în ce privește utilizarea terenului construit, se menționează următoarele aspecte:

 • ♦  terenul deținut în proprietate indiviză este liber

 • ♦  imobilele existente în zonă sunt de natura spații rezidențiale și servicii se dorește ca terenul să fie tranzacționat concesionarului, trenul este aproximativ 90% construit. CMBU este cea actuală.

 • 5.3. Evaluarea proprietății

5.3.1. Evaluarea terenului prin metoda comparațiilor directe

Pentru determinarea valorii de piață s-a utilizat metoda comparațiilor directe, care este cea mai adecvată metodă atunci când există informații privind vânzări comparabile. Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare. Ea este o metoda globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Metoda comparațiilor de piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea “de evaluat”.

Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți, între elementele care influențează prețurile de tranzacție.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și celelalte terenuri deja tranzacționate, despre care există informații suficiente.

Pentru estimarea valorii proprietății prin această metodă, provenite din tranzacțiile de proprietăți asimilabile celui de i publicațiile de specialitate și pe site-urile agenții] www.m.imobiliare.net), la data evaluării există câteva oferte tabelul următor:


Situarea terenului

Suprafața

Front stradal

Utilități

Construcție pe teren

Preț / mp

Ploiești

900 mp

12,50 m

toate

Nu

122,22 EUR/mp

Ploiești

476 mp

9,85 m

toate

Nu

185,00 EUR/mp

Ploiești

300 mp

10,00 m

toate

Nu

110,00 EUR/mp

Ploiești

300 mp

10,00 m

toate

Nu

183,00 EUR/mp

Terenul evaluat:

Situarea terenului

Suprafața

Front stradal

Utilități

Preț / mp

Ploiești

408 mp

La două străzi

da

-

valoarea proprietății evaluate = prețul proprietății comparabile ± corecții

Valoarea de piață terenului prin metoda comparației, este:

90.020 LEI» 20.388 EURO

(220,64 LEI / mp ~ 49,97 EURO / mp )

ANEXA 1 - COMPARAȚII TEREN

Elemente de comparație

Subiect

Comp.l

Comp.2

Comp.2

Comp.4

Adresă

Ploiești

Ploiești

Ploiești

Ploiești

Ploiești

Suprafață

408,00

900,00

476,00

300,00

300,00

Front stradal (ml)

-

12,50

9,85

10,00

10,00

Acces

două fronturi

un front

două fronturi

un front

un front

Data

16.03.2013

16.03.2013

16.03.2013

16.03.2013

16.03.2013

Preț de ofertă/vânzare (€/mp)

110,00

112,00

110,00

116,00

1

Tip tranzacție Corecție % Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

ofertă -25% -27,50

82,50

ofertă -25% -28,00 84,00

ofertă -25% -27,50

82,50

ofertă -25% -29,00

87,00

2

Dreptul la proprietate Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

deplin

deplin 0

82,50

deplin 0 84,00

deplin 0

82,50

deplin 0

87,00

3

Condiții de piață (data)

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

25.03.2013

25.03.2013

0

82,50

25.03.2013

0

84,00

25.03.2013

0

82,50

25.03.2013

0

87,00

4

Condiții de finanțare Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

cash

cash 0

82,50

cash 0 84,00

cash 0 82,50

cash 0 87,00

5

Condiții de vânzare Corecție % Corecție (€/mp)

conscesiune

superior -15% -12,38

superior -15% -12,60

superior -15% -12,38

superior -15% -13,05


r%82/20J3

Preț corectat (€/mp)

70,13

71,40    \\

/<>,95

6

Zonare

Corecție %

Corecție (€/mp)

semicentral

superior -10% -7,01

superior -20%

-14,28

-10,52

fi

Superior -20%

-14,79   '

Preț corectat (€/mp)

63,11

57,12

59,61

59,16

7

Tip

Corecție %

(cf.stud.piata)

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

Construcții utilitate publică

Construcții rezidențial

-25%

-15,78

47,33

Construcții rezidențial

-25%

-14,28

42,84

Construcții rezidențial

-25%

-14,90

44,70

Construcții rezidențial

-25%

-14,79

44,37

8

Utilități

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

da

da

0,00

47,33

da

0,00

42,84

da

0,00

44,70

da

0,00

44,37

9

Construit

Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

construit

liber -20,00

27,33

parțial construit

-20,00

22,84

liber -20,00 24,70

liber -20,00 24,37

10

Front stradal

Corecție % Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

0,00

12,50 0% 0,00

27,33

9,85 0%

0,00

22,84

10,00 0% 0,00

24,70

10,00 0% 0,00

24,37

11

Suprafață

Corecție %

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

408,00

900 -4,92% -1,34 25,99

476 -0,68% -0,16 22,68

300

1,08%

0,27

24,97

300

1,08%

0,26

24,63

PREȚ CORECTAT (€/mp)

iHKSSBB

22,68

24,97

24,63

CORECȚIA TOT. NETĂ

-8932

-85,03

-91,37

CORECȚIA TOT. NETĂ %

-80%

-77%

-79%

CORECȚIA TOT.BRUTĂ ABSOLUTĂ (€)

mm®

89,32

85,56

91,89

CORECȚIA TOT. BRUTĂ ABSOLUTĂ

(%)

106,33%

103,71%

105,62%

VALOARE PROPUSĂ (€/mp)

25,99

VALOARE PROPUSĂ (Lei/mp)

114,76

VALOARE TOTALĂ TEREN (€)

10.604

VALOARE TOTALĂ TEREN (Lei)

46.821


Corecția brută procentuală cea mai mică este la C.l, deci valoarea propusă este 25,99 Euro/mp

Justificarea corecțiilor:

Tipul tranzacției - s-a aplicat o corecție de - 25% fiind considerată marja de negociere în derularea tranzacție

Dreptul la proprietate - prețul tranzacției este întodeauna bazat pe transmiterea dreptului de proprietate. Proprietatea subiect este ocupată de proprietar. Proprietățile comparabile sunt libere la vânzare, astfel corecția va fi nulă, proprietatea subiect fiind considerată liberă la vânzare.

Condițiile de vânzare - subiectul este concesionat, comparabilele fiind de vânzare liberă se aplică o corecție de -15%

Zonare - încadrarea terenului în funcție de zonă, terenurile comparabile fiind în zone superioare se aplică o corecție de -10%; -20%

Tip teren -s-au aplicat corecții terenul subiect are destinație prestabilită

Utilități -nu s-au aplicat corecții


Construit - terenul subiect este complect construit s-au aplicat corecții la cele parțial construite și la cele libere


Front stradal -s-au aplicat deoarece subiectul este construit 100%

Suprafața - s-au aplicat corecții procentuale de 0,1% pentru fiecare mp diferență

Capitolul 6 RECONCILIEREA VALORILOR. OPINIA EVALUATORULUI

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum și considerentele avute în vedere la determinarea acestei valori sunt:


Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport.

Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport.

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață.

Valoarea este o predicție.

în concluzie :

Valoarea de piață a terenului este :

46.821 LEI ~ 10.604 EURO

(114,76 LEI / mp ~ 25,99 EURO / mp ) Valoarea nu conține TVA curs LEI / EURO = 4,4154 LEI din 25.03.2013


Data: 25.03.2013 Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panțel Ovidiu
12.5 m

1


i

3

Suprafață teren:900 mp Front stradal:

Nr. fronturi:

Tip teren: Clasificare teren:

construcții intravilan


Construcție pe teren:Nu

UtilitățiApa Canalizare Gaz Curent

Alte detalii: REF300101112. OPORTUNITATE - vanzare teren zona centrala in Ploiești, zona Sala Sporturilor, situat pe o strada liniștita cu multe vile construcții noi.


2.Teren intravilan ,doua ieșiri, cu casa demolabila Strada Nicolae Titulescull2 EUR/ mp Tip teren: intravilan construcții Suprafață teren: 476 mp Front stradal: 9.85 m Construcție pe teren Suprafață teren:476 mp

Front stradal: 9.85 m

Tip teren:           construcții

Clasificare teren: intravilan


Tip teren:           construcții

Clasificare teren: intravilan

Construcție pe teren:Nu

UtilitățiApa Canalizare Gaz Curent Curent trifazic

4. Vanzare Teren Ploiești zona Centrala 116 EUR/ mpTip teren: intravilan construcții Suprafață teren: 300 mpFront stradal: 10 m

Nr. fronturi: 1

Tip teren:           construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu UtilitățiApa Gaz Curent

jiuiicmiUNt'BWAU

OFICIUL DE. CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PRAHOVA BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PLOIEȘTI


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru

INFORMARE *


Cartea funciara cu nr. 10116/C                     *

(provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 101.16/C)


A. Partea l-aCcmuna/oras/munîclpiu PloieștiNr. cri

Nr. cad sau lopo

Descrierea imobilului

Observații

1

CAD NOU: 105671;

CAD VECHI: 11455

Adresa: Ploiești, Slrada Pudului, Nr. 30

Descriere: teren intravilan curți construcții, in suprafața masurata de 408 mp, cu destinația terenuri aflate în intravilanefTDI}, $i cu următoarele construcții :C1-CLADIRE SOCIO-MEDICAtA - in suprafața de 208 mp, Note:<SCONSTRUITA DESFASURATA = 1166 MP>.

masurata 408 MP


Cartea furiciara cu nr. 10116/C

(provenita din conversia de pe hârtie a OF nr. 10116/C)

8. Partea a ll-a


Ccmuna/oras/municipiu Ploiești


Nr. crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1

CONSILIUL LOCAL MUN. PLOIEȘTI PROPRIETATE , cf, act 10104/2006

' 2 '

SC DACMED SRL PROPRIETATE cu titlu de edificare asupra construcției, cf. act 23226/2010

3.

se noteaza schimbarea nr. cadastral din 11455 in nr cadastral nou 105871 , cf, act 23226/2010


Cartea funciara cu nr. 10116/C

(provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 10116/C)


C. Partea a lll-a


Comuna/oras/nunlcipiu Ploiești


Nr. crt.:

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

1

SC DACMED SRL CONCESIUNE , cf. act 10104/2006

2

se notează redeventa anuala deSOBeuro/an, in favoarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN.PLOIESTI , cf. act 10104/2006


Certific ca prezentul extras corespunde Intru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou. Prezentul extras de carte funciara hu este valahii la încheierea acteior autentificate de notarul public.


Asistent - registraț

POPOVICI ACartea funciara cu nr. 10116/C

I (provenita,din conversia de pe hârtie a CF nr. 10116/C)

Comuriă/oras/miih icipiu Ploiești


pagina 1/1OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PRAHOVA

BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PLOIEȘTI

1

Dosarul rîr. 23226 / 28.04.2010

ÎNCHEIERE Nr. 23226

Registrator POLEACU NICOLETA RADMILA

Asistent - registrator POPOVICI ĂLMA

Asupra cererii introduse de OFICIUL PUBLIC PROIECT privind ÎNSCRIERE CONSRUCTIE, si in baza documentelor atașate:

 • - autorizație construire nr. 894/25.09.2006 emis de PRIMĂRIA PLOIEȘTI;

 • - proces-verbal recepție nr. 894/30.03.2010 emis de PRIMĂRIA PLOIEȘTI;

vazand referatul asistentului - registrator, in sensul ca nu exista piedici la înscriere, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 48 din legea 7/1996 republicata, tariful de 437.00 lei achitat prin documentul de plata:

 • - chîtanta nr. 177175/28.04:2010 in suma de: 437.00 lei,

pentru serviciul: 261

DISPUNE:

Admiterea cererii cu privire la:

- imobilul cu numărul cadastral nou 105871 cu numărul cadastral vechi 11455 TEREN înscris in cartea funciara cu numărul 10116/C a unitatii administrativ teritoriale Ploiești, proprietatea iui CONSILIUL LOCAL MUN. PLOIEȘTI de sub B.1 si sa se efectueze următoarele înscrieri:

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE cu titlu de drept edificare asupra construcției in.favoarea: SC DĂCMED SRL sub B.2 din cartea funciara cu nr. 1011.6/C/Ploiesti;

 • - se noteaza schimbarea nr. cadastral din 11455 in nr. cadastral nou 105871 sub B.3 din cartea funciara cu nr. 10116/C/Ploiesti;

Prezenta se va comunica pârtilor.

Cu drept de plângere in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Oficiul de Cadastru si Publicitate lmobiliara.se înscrie in cartea funciara si se soluționează de instanța competenta din circumscripția in care se afla imobilul.


Asistent - registrator,
SCARA 1 : 10000 strada Radului nr.30- Ploiești
OFICIUL PUBLKLPROffiCT

Certijîc-etdeiautgrizare^^ Blir^^2O09

' o®.        A

Ă?                  A\

fâl » *                               -A\

Beneficiar:

SC DACMED SRL

strada Matei Basarab nr.20-. Ploiești

,/jZ?                                c^si»

OFKMTL P&LfeJ>Rdftg t- 'fe,.

¥ W

Soirii

feue'^oo» aprilie ^010

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

RECEPTlIW^y -mx
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

io Zii 7^ "7/

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE^OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 408 mp situat în Ploiești Str. Rudului nr. 30 Județul Prahova către S.C. DACMED S.R.L.

și a e:PREȘEDINTE,
Data: