Hotărârea nr. 146/2013

Hotãrârea nr. 146 privind aprobarea programului de investitii Fond lucrari si a programului de investiţii Fond prioritar obligatie concesionar pentru anul 2013 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare

ROM ANI A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONstLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 146 privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări si a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2013 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Constantin Popa, George Pana, Iolanda Bazavan, Costel Horghidan, Gheorghe Sarbu, George Sorin Nicolae Botez si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea programului de investiții Fond lucrări si a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2013 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, pentru lucrările ce revin Societății Comerciale Apa Nova Ploiești S.R.L. potrivit Contractului de Concesiune;

Având in vedere prevederile Contractului de Concesiune încheiat cu operatorul S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. in 14.06.2000 privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare in municipiul Ploiești;

Luând act de avizul Comitetului de Coordonare exprimat in ședința din 23.01.2013;

Având in vedere art. 10 alin.l lit.b si art 12 alin.l din Legea nr.241/2006-serviciului de alimentare cu apa si de canalizare modificata si completata;

In conformitate cu prevederile art. 8 si art.44 alin.l, alin.2 lit.a din Legea 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1.(1) Ia act de lucrările de investiții din programul de investiții Fond lucrări realizate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. in anul 2012, conform Anexei nr.l, in valoare de 9.306.420 lei.

(2) Stabilește ca suma consumata in plus in anul 2012, in valoare de 343.447 lei sa fie recuperata, din fondul de lucrări 2013.

Art. 2.(1) Aproba un program de investiții Fond lucrări pe anul 2013, in valoare de 7.547.500 lei, conform Anexei nr. 2.

 • (2) Valoarea fondurilor disponibile estimate pe 2013 din fondul de lucrări este de 7.556.553 lei.

 • (3) Ia act de faptul ca, la un program de investiții previzionat de 7.547.500 lei, corespunzător fondului de lucrări disponibil estimat pentru anul 2013 in valoare de 7.556.553 lei, rezulta ca exista resurse pentru realizarea tuturor investițiilor prevăzute in cursul anului 2013.

Art. 3.(1) Ia act de lucrările de investiții realizate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.din Fondul prioritar obligație concesionar in anul 2012, in valoare de 1.870.059 lei, conform Anexei nr.3.

(2) Stabilește ca suma de 1.541.000 lei neconsumata in anul 2012 sa fie folosita in anul 2013 cu aceeași destinație, pentru lucrări de investiții specifice fondului prioritar.

Art. 4.(1) Aproba programul de investiții prevăzut in Anexa nr.4 la prezenta, in valoare de 3.116.000 lei ce vor fi realizate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. din Fondul prioritar obligație concesionar in anul 2013.

(2) Valoarea fondurilor disponibile estimate pe 2013 din fondul prioritar obligație concesionar este de 1.575.000, la care se adauga reportul din 2012 in valoare de 1.541.000 lei.

Art. 5. Angajarea si executarea lucrărilor de investiții prevăzute in Anexele nr.2 și nr. 4 din prezenta, vor respecta prevederile Contractului de concesiune si legislația in vigoare.

Art. 6. împuternicește Primarul in calitate de Ordonator principal de credite, ca in cazul unor economii valorice rezultate pe parcursul realizării programului, sa aprobe la propunerea fundamentata a Comitetului de Coordonare, lucrări de investiții neprevăzute, cu caracter urgent.

Art. 7. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești si S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Art. 8. Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios Achiziții Pubice Contracte va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi, 8 aprilie 2013ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări si a programului de investiții Fond prioritar obligație concesionar pentru anul 2013 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare

Programul de investiții pentru anul 2013 al operatorului Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Ploiești - S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L- a fost elaborat si fundamentat in conformitate cu prevederile programului orientativ al investițiilor, stabilit prin Actul Adițional nr.2 la contractul de concesiune aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.25/ 01.02.2006, in concordanta cu sumele care urmeaza sa se constituie din tarif cu aceasta destinație, fiind coroborat cu programul de investiții pe anul 2013 al Primăriei Municipiului Ploiești, privind modernizarea străzilor si refacerea sistemului rutier.

Ca parte componenta a tarifului aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 149/2002 (modificata si completata prin Hotararea de Guvern 1643/2006), Fondul de lucrări asigura surse rezultate din facturarea consumului de apa potabila si preluarea apelor uzate la canalizare, fiind utilizat in principal pentru lucrări de reabilitare a rețelelor de apă si canalizare, inlocuirea branșamentelor de apa si a racordurilor de canalizare la utilizatori, punere in conformitate a sistemului de hidranti de incendiu, vane, lucrări de reabilitare pentru producția apei, etc.

Programul de investiții din Fondul prioritar, obligație concesionar, se incadreaza in prevederile Contractului de Concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Ploiești, de asemenea si programul de investiții Fond de lucrări, acesta fiind destinat cu prioritate lucrărilor de investiții stabilite de comun acord cu Comitetul de Coordonare al S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L in ședința din 23.01.2013.

Fata de cele prezentate, avand in vedere Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești si avizul Comitetului de Coordonare privind activitatea S.C.Apa Nova Ploiești, propunem aprobarea proiectului de hotarare.

CONSILIERI,


Iolanda BazavanGeorge Sorin Nicolae Botez


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@ratsp.ro

Web:   www.ratsp.ro


RAPORTDESPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări si a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2013 în cadrul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare

In conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare incheiat la 14.06.2000 cu S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L., operatorul trebuie sa prezinte anual Concedentului (Consiliul Local Municipal Ploiești), programele de investiții cu finanțare din Fondul de lucrări si Fondul prioritar obligație Concesionar in vederea aprobării.

Pornind de la aceste prevederi, in corelare cu necesitățile stabilite de Direcția Tehnic Investiții a Municipiului Ploiești si Comitetul de Coordonare, S.C. APA NOVA Ploiești S.R.L. a intocmit propuneri care se incadrează in programul orientativ al investițiilor - stabilit prin Actul Adițional nr.2 la Contractul de Concesiune, si vizeaza in principal lucrări de reabilitare a rețelelor de apa si de canalizare.

Pentru constituirea surselor aferente lucrărilor necesar a fi executate in 2013, la stabilirea programului de investiții aferent Fondului de lucrări pentru anul 2013, s-a avut in vedere fondul de lucrări disponibil de investit din totalul fondului de lucrări estimat a fi încasat in 2013, la care se adauga reportul din anul 2012.

Programul de investiții din Fondul de lucrări, pe anul 2013 a fost prezentat si analizat in ședințele Comitetului de Coordonare începând cu luna octombrie 2012 si a fost avizat in forma finala in ședința din 23.01.2013.

In anul 2012 a fost aprobat prin HCL nr. 170/2012, un program de investiții în volum de 8.937.750 lei, pe baza surselor estimate.

Situația surselor constituite efectiv, consumul de fonduri si disponibilitățile care se reportează la finele anului 2012, se prezintă astfel :

 • - Fond de lucrări reportat din 2011:

1.635.059 lei

 • - Fond lucrări incasat în 2012:

7.327.916 lei.

 • - Fond de lucrări disponibil de investit pentru anul 2012:

1.635.059 + 7.327.916 lei = 8.962.975 lei

 • - Fond de lucrări consumat in 2012:

9.306.422 lei


str.înfrățirii bloc 6-7, str.Marasesti bloc 5,5D,5E , str.Mihai Eminescu bl^c^l-2 10-11, si str.Democratiei bloc H3-H4.

Racorduri canalizare noi: 6 buc ; înlocuire racorduri canalizare, înlocuire racorduri guri de scurgere La acest capitol programul a fost realizat in proporție de 47 % cantitativ.

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa/canalizare pentru pentnT^pfotejarea investiilor derulate sub autoritatea Primăriei Ploiești a implicat deasemenea inlocuirea/montarea a 19 hidranti, 27 vane si 10 guri de scurgere.

Programul de investiții fond lucrări 2012 a fost realizat din punct de vedere valoric in proporție de 104 %, vizând principalele tipuri de investiții astfel:

 • -  reabilitări rețele apa conform propunerilor operatorului- realizat cantitativ 201 % si valoric 132%;

 • -  reabilitări rețele canalizare: realizat cantitativ -73% si valoric - 91 %.

 • -  reinnoire branșamente apa - realizat cantitativ -87 % .

Costurile medii pentru lucrările de reabilitare rețea apa (incluzând si branșamentele) in anul 2012 au fost de 301 lei/ml (comparativ cu 410 lei/ml in anul 2011) iar pentru reabilitare rețea canalizare a fost de 711 lei/ml ( fata de 822 lei/ml in 2011)

Programul de investiții Fond prioritar obligație Concesionar în anul 2012 a fost realizat conform Anexei nr.3.

Fondul prioritar a fost consumat astfel: 30% din fondurile alocate pentru achiziționarea de materiale, utilaje si echipamente, 2,85% pentru sisteme periferice/accesorii, 1,33% fonduri pentru sectorul de producție (achiziționare pompe submersibile), 9,07 % pentru reinnoire parc auto, 7,43 % pentru consolidarea corpurilor A si CI si C2 la clădirea din str.Ana Ipatescu nr.8.

Au fost achiziționate 4 pompe submersibile pentru fronturile de captare NE/NV/Crangul lui Bot, 8 autoutilitare, 1 autoturism, 1 camera video la foraje, 1 sistem automat de clorinare la Statia Crângul lui Bot, 1 aparat de sudura si 1 aparat pentru țevi de PE,PP si PVC, 1 echipament anticadere kit cablu, 1 hidrocuratitor, 1 megohmetru, 3 motocompactoare, 1 motodebitator, server, sistem centralizat de detecție si semnalizare incendiu, sistem de climatizare, sistem măsură clor rezidual, statie pentru detector generator sudura-1 buc.

Se constata ca programul a fost realizat valoric in proporție de 55%, cauza principala fiind neefectuarea amenajărilor programate la Statia 23 August, estimate la 150.000 lei precum si efectuarea lucrărilor de reabilitare construcții clădiri sediu str.Ana Ipatescu nr.8, in proporție de doar 20% fata de planificat.

O alta cauza a nerealizarii programului fond prioritar a fost alocarea a numai 50% din sumele planificate pentru sisteme periferice si accesorii.

Suma neconsumata in anul 2012 din fondul prioritar in valoare de 1.541.000 lei, se va reporta in 2013 pentru investiții angajate in 2012 si nerealizate pana la finele anului.

In conformitate cu prevederile Contractului de concesiune se propun pentru anul

In ceea ce privește investițiile de reabilitare rețele apa, s-a inclus^cn^prioritate reabilitarea mai multor rețele de apa pe următoarele străzi ce vor fi asfa' A       X

 • - Cartier Albert (str.Gilortului, Intr.Hortensiei, Tufanelelor, orasului-str.Ostrov);

 • - Front captare NE F30-F31;

 • - zona Transilvaniei (Transilvaniei, Nichita Stanescu); • - zona Traian(str. Afinelor, Ghiocei, Plugarilor), zona Centru (Ce pitarului, Gladiolelor);

 • - zona Rudului (Eroilor-tronson Nufarului-Rudului), Lemnari, Dezrobirii, Olteni, Flacara, Erou Constantinoiu Vasile, Zânelor);

 • - zona Cina (str.Tamava bloc A1-A3, str.Nucetului);

 • - Iezerului bl. 133-167);

Se propune de asemenea scoaterea din proprietăți private si redimensionarea rețelei pe B-dul Republicii tronson Hortensiei-str.Tufanelelor.

In prezent se derulează in continuare investițiile de reabilitare a rețelei de Lucemei si

alimentare cu apa in Cartierul Bereasca, demarate din 2012, pe străzile Crasmaritelor.


S-au alocat 3.957.000 lei reprezentând cca .52,43 % din valoarea fondului de lucrări pe 2013, pentru reabilitarea a 7.375 ml rețea apa.

Sumele alocate lucrărilor de reabilitare a sistemului de alimentare cu apa sau canalizare pentru protejarea investițiilor de modernizare si refacere a sistemului rutier, derulate prin Direcția Tehnic Investiții a Primăriei Primăriei, au fost incluse in suma alocata pentru obiectivul „reinoire rețele apa potabila -inclusiv branșamentele aferente”.

Pentru reabilitări rețele canalizare s-au alocat 1.938.000 lei (2.505 ml) in vederea inlocuirii unor rețele care prezintă disfunctionalitati si pentru care au fost semnalate sesizări din partea cetățenilor, pe străzi aflate in programul de asfaltare al Primăriei.

Pe aspectul reabilitărilor de rețele de canalizare, s-au menționat ca prioritate I inlocuirea rețelei in zone in care Apa Nova are probleme de exploatare, printre care str. Cameliei Bl 47-42; 48-50; 51-53; 39-42, Cameliei bl 27, 28B- 28C (Catinei-Laurilor) Zarandului Bl. 127A- 127B, Zarandului BL 173-174, Iezerului bl. 132-167, Eremia Grigorescu Bl. 85-86, Cantacuzino Bl B3- B5, Zamora Bl 175,înfrățirii Bl 67 bis, Statia de pompare 23 August.

In proiectul de investiții 2013 a fost prevăzută execuția a 5 racorduri canalizare pentru imobile apartinand PMP, 10 guri scurgere in zone inundabile, 16 branșamente noi in zonele in care PMP derulează lucrări de modernizare, 300 inlocuiri de branșamente si 25 de hidranti de incendiu noi.

La capitolul accesorii rețea apa si sectorizare, a fost alocata suma de 412.000 lei pentru accesorii rețea apa potabila/sectorizare si înlocuire de vane.

In programul de investiții fond de lucrări 2013, investițiile pe sectoare de activitate au următoarea pondere din valoarea totala a fondului de lucrări, estimata la 7.547.500 lei: in sector producție de apa -cca 1 % pentru creșterea capacitatii de pompare la Crângul lui Bot;

- distribuție de apa potabila -99 % - 7.451.500 lei;

cu finanțare din fonduri proprii, (inlocuire 200 ml rețea canalizare, asfaltare alee de acces).


Fondurile proprii alocate pentru realizarea de investiții au in sectorul producție cca. 12,03 % ( achiziționare 5 pompe reabilitare clădiri -  40,60 %;

sisteme periferice/accesorii - 5,3 % ; reinoire parc auto - 31,45%;

utilaje instalații si echipamente- 10,61 %.

La capitolul Diverse au fost prevăzute investiții din fonduri proprii in domeniul IT, pentru sisteme periferice si accesorii.

In ceea ce privește utilajele s-a prevăzut achiziționarea unor detectoare de gaze, blindaje si echipamente de laborator iar pentru reinnoirea parcului auto s-a prevăzut achiziționarea unor autoutilitare, un camion si un buldoexcavator.

Având in vedere situația prezentata, menționam ca atat fondul de lucrări cat si investițiile finanțate din fonduri obligație concesionar (fonduri prioritare), respecta structura prevăzută in contractul de concesiune si se incadreaza in nivelul sumelor prevăzute in Anexa 2 la contract.


SEF SERVICIU APA CANAL ing. Gabriela POPESCU

Situația fondului de lucrări pe anul 2012

Indicator

Valoare (ron)

Report 2011

1,635,059

Fond lucrări încasări 2012

7,327,916

Disponibil pentru investit

8,962,975

Investit 2012

9,306,422

Report 2012

-343,447Estimarea fondului de lucrări pe anul 2013

Indicator

Valoare (ron)

Report 2012

-343,447

Estimare incasari 2013

7,900,006

Disponibil pentru investit

7,556,559

Program investiții 2013

7,547,500

Necesar de fond investiții 2013

9,059

SC APA NOVA PLOIEȘTI SRL

Situația fondului de lucrări pe anul 2012

NR.

CRT.

LUNA

FOND LUCRĂRI FACTURAT 2012

FACTURAT

TOTAL

FOND LUCRĂRI ÎNCASAT

DISPONIBIL DE INVESTIT LEI

CONSUMAT PENTRU INVESTIȚII

APA

CANAL

REPORT 2011

1,635,059

1

Jan-12

435,129

263,480

698,609

656,578

544,801

2

Feb-12

424,193

257,712

681,905

- 693,660

584,555

3

Mar-12

439,132

270,183

709,315

684,647

571,157

4

Apr-12

425,420

256,847

682,267

665,435

556,272

5

May-12

437,619

274,660

712,279

697,003

583,038

6

Jun-12

450,721

271,854

722,575

697,183

581,571

7

Jul-12

479,037

279,478

758,515

749,232

627,870

8

Aug-12

487,458

282,169

769,627

811,137

687,997

9

Oct-12

492,004

272,636

> 764,640

716,476

594,134

10

Oct-12

500,094

279,806

779,900

823,804

699,020

11

Nov-12

466,665

263,402

730,067

802,420

685,609

12

Dec-12

397,019

246,897

643,916

714,919

611,892

TOTAL

5,434,491

3,219,124

8,653,614

8,712,494

8,962,975

9,306,422

REPORT 2012

343,447

SS APA NOVA PLOIEȘTI SRL

Estimare Fond Lucrări 2013

Luna

Apa Potabila

Canalizare

Total FL facturat

Total FL incasat

Disponibil pt investiții

Cantitate MC

Preț Unitar

Valoare FL

Cantitate MC

Preț Unitar

Valoare FL

Jan-13

944,512

0.46

434,476

1,315,280

0.21

276,209

710,684

683,516

569,807

Feb-13

944,461

0.49

462,786

1,291,832

0.22

284,203

746,989

743,254

623,736

Mar-13

1,002,229

0.49

491,092

1,362,455

0.22

299,740

790,832

787,582

661,049

Apr-13

977,029

0.49

478,744

1,336,378

0.22

294,003

772,747

772,747

649,108

May-13

1,009,596

0.49

494,702

1,380,924

0.22

303,803

798,505

798,505

670,745

Jun-13

999,459

0.49

489,735

1,338,496

0.22

294,469

784,204

784,204

658,731

Jul-13

1,009,596

0.50

504,798

1,380,924

0.23

317,612

822,411

822,411

690,825

Aug-13

1,009,596

0.50

504,798

1,380,924

0.23

317,612

822,411

822,411

690,825

Sep-13

977,029

0.50

488,514

1,336,378

0.23

307,367

795,881

795,881

668,540

Oct-13

1,009,596

0.50

504,798

1,380,924

0.23

317,612

822,411

822,411

690,825

nov. 13

977,029

0.50

488,514

1,336,378

0.23

307,367

795,881

795,881

668,540

Dec-13

939,867

0.50

469,933

1,359,108

0.23

312,595

782,528

782,528

657,276

Total

11,800,000

5,812,892

16,200,000

3,632,594

9,445,485

9,411,332

7,900,006


Anexa nr.1

.....


V.


Nr.crt.

Obiective investiții

UM

PROGRAM aprobat HCL 170/2012

REALIZĂRI 2012

1

Producție apa potabila

Cantit.

Valoare estimata (lei)

Cantit.

Valoare lei

1.1

creșterea capacitatii de pompare Crângul lui Bot

76,000

1.2

studiu INHGA-zona de protecție sanitara

10,000

2

Distribuție apa potabila si colectare ape uzate

2.1

inlocuire si reamplasare rețea de alimentare apa de suprafața - Bul Republicii

ml

2,000

3,500,000

3,195

3,559,732

2.2

reinoire rețele apa potabila (inclusiv branșamentele aferente)

ml

5,509

2,545,750

11091 ml+367 brans

3,336,682

2.3

punere in conformitate a protecției contra incendiilor (sistemul de hidranti incendiu)

buc

35

175,000

19

77,723

2.4

branșamente noi

buc

60

120,000

14

19,864

2.5

reinoire branșamente apa

buc

565

998,000

428

1,066,721

2.6

punere in conformitate rețele apa potabila/menajera ( protejare Investiții PMP)

ml

incluse la pct.2.1 si pct.2.5

2.7

reinoire/ reabilitări rețele canalizare

ml

1560 ml (+46RC)

897,500

1143+22 RC

812,478

2.8

extindere rețele canalizare

ml

60

11,000

0

0

2.9

guri de scurgere

buc

15

37,500

10

23,478

2.1

racorduri canalizare sociale / noi

buc

10

35,000

6

26,197

2.11

accesorii rețea apa potabila /sectorizare

buc

13

275,000

13

199,507

2.12

vane

buc

36

257,000

27

164,677

2.13

Extindere rețea apa

ml

51

19,361

;     TotalFONDLUCRĂRI2012

8,937,750

9,306,420


Nr.crt.

Obiective investiții

UNI

Cantit.

Valoare estimata (lei)

1

Producție apa potabila

1.1

Creșterea capacîtatii de pompare Crângul Iui Bot

76,000

2

Distribuție apa potabila si colectare ape uzate

2.1

reinoire rețele apa potabila (inclusiv branșamentele aferente)

ml

7,375

3,957,000

2.2

punere in conformitate a protecției contra incendiilor (sistemul de hidranti incendiu)

buc

25

137,500

2.3

branșamente noi

buc

16

62,000

2.4

reinoire branșamente apa

buc

300

900,000

2.5

reinoire/ reabilitări rețele canalizare

ml

2,505

1,938,000

2.6

guri de scurgere

buc

10

35,000

2.7

racorduri canalizare sociale / noi

buc

5

30,000

2.8

accesorii rețea apa potabila /sectorizare

buc

140,000

2.9

vane

buc

35

272,000

Total propuneri 2013

7,547,500

Valoare fonduri estimate a fi disponibile 2013

7,900,000

Report 2011

-343,447

TOTAL FOND LUCRĂRI DISPONIBIL 2012

7,556,553

REALIZARE PROGRAM INVESTIȚII FOND PRIORITAR- OBLIGAȚIE CONCESIONAR ÎN ANUL 2012Nr crt

Destinația investițiilor

Natura investiției

UM

Programat

Realizat

Cant.

Valoare estimată

cantitate

valoare (lei)

1

Producție

pompe submersibile foraje

buc

5

60,000

4

45,384

amenajari statie 23 August

150,000

0

0

2

Diverse

sisteme periferice/accesorii

193,500

1

97,287

3

Materiale parc auto

reinoire parc auto

buc

256,500

10

309,316

autospeciala (suplimentar)

100,000

4

Utilaje,instalații, echipamente

camera video foraje, fuzeta dn 110, motopompa, motocompactor, placa vibratoare, mașina găurit cu pe rcutie-roto percutor, troliu-tirfor, motodebitator TS, detectoare de gaz, statie docking-bump teste, blindaje metalice pentru adâncimi mari, sistem anticadere-acces rezervor, detector cabluri electrice atașat la braț buldoexcavator+trasor manual, dispozitiv de filtrare in vid, baie de apa cu răcire, spectofotometru, sistem climatizare

buc

381,300

20

368,063

5

5.a

Reabilitare clădire

reabilitare / modernizare clădiri

230,000

redimensionare rețea electrica sediu Bobalna

buc

511

IU

■III

Rest de executat din 2011 (lucrări contractate semnate aflate în derulare)

reabilita re/modernizare clădiri

1,290,000

1

256,046

utilaje

1

750,000

1

793,452

►       .7?.* */: .7


Nr. crt.

Destinația investițiilor

Natura investiției

UM

Cant.

Valoare estimată (lei)

1

Producție

pompe submersibile foraje

buc

5

85,000

sisteme de protecție si securitate (Nord Gageni si 23 August

60,000

amenajari statie 23 August

230,000

2

Diverse

sisteme periferice/accesorii

165,000

3

Materiale parc

reinoire parc auto - camion

buc

330,000

auto

reinoire parc auto - buldoexcavator

330,000

reinoire parc auto - utilitare

320,000

4

Utilaje,instalații, echipamente

remorca cu cisterna apa 5 mc, remorca cu schelet metalic si prelata 750 kg, compresor - 7bari, placa vibratoare pentru compactare, fuzeta DN 75, obturator hidraulic pt PEHD dn 160, mașina de sudura cap la cap DN 160 .sistem taiere conducta tip Reed Dn 100- 200; Dn 200-300; Dn 300- 400 mm, dotări pentru lucru in siguranța: blindaje, detectoare gaz Microclip XT .statie bump test MICRODOC II pentru detectoare , echipament laborator: Incubator CBO5, termoreactor.cuib de incalzîre cu blender

buc

330,500

/..A?:.'

Jj||j||i|o|

Rest de executat din 2012 (lucrări contractate semnate aflate in

reabilitare clădiri

1,265,500

Ulii

IIIIIOM

Valoare fonduri estimate a fi disponibile 2013

1,575,000

Report 2012

1,541,000

v3 ian 2013

Natura investițiilor

Fonduri Proprii

Fond de Lucrări

lei

lei (

Producție apa potabila

cantitate

UM

PRIORITATE 1

pompe sumersibile foraje

5

buc

85,000

sisteme de protecție si securitate (Nord Gageni si 23 August

60,000

amenajari statie 23 August

230,000

creșterea capacitatii de pompare Crângul lui Bot

76,000

rabiiitare rezervor 20.000 mc (SP 23 August)

Distribuție apa potabila si colectare ape uzate

reinoire rețele apa potabila (inclusiv branșamentele aferente)

7,375

ml

3,957,000

punere in conformitate a protecției contra incendiilor (sistemul de hidranti incendiu)

25

buc

137,500

branșamente noi

16

buc

62,000

reinoire branșamente apa

300

buc

900,000

reinoire/ reabilitări rețele canalizare

2,505

ml

1,938,000

guri de scurgere

10

buc

35,000

racorduri canalizare noi

5

buc

30,000

accesorii rețea apa potabila /sectorizare

buc

140,000

vane

35

buc

272,000

Diverse

sisteme periferice / acesorii

165,000

reabilitare clădiri

utilaje instalații si echipamente

reinoire parc auto - camion

330,000

reinoire parc auto - buldoexcavator

330,000

reinoire parc auto - utilitare

320,000

utilaje, instalații si echipamente

330,500

total 2013

1850,5002

7-547,500:

INVESTIȚII 2013 - APA NOVA PLOIEȘTI


report din 2012 reabilitare clădiri


total report 2012


1,265,500

L „     1>265,500               Qi


Total General


3,116,000      7,547,500


VALOARE FONDURI estimate a fi disponibile in 2013

Report din 2012

total fonduri estimate 2013


1,575,000    7,900,000 LEI

1,541,000     -343,447 LEI

3,116,000 7,556,553 LEIInvestiții 2013 propunere v3 ian 2013 transmis la RASP

Denumire stradă

Locație

tip lucrare

Cantitatea prevăzută buc

U M

Sursa de finanțare f

Preț unitar Iei

Valoare estimata lucrări lei

observații/ necesitatea investiției / beneficiile investiții

Ploiești

Racord de Canalizare

5

buc

fond lucrări

6000

30,000

solicitări ale PMP/ RASP privind asigurarea evacuării apelor uzate menajere de la imobile aflate in patrimoniu PMP

Total                             5        buc                             30,000 lei

GURI DE SCURGERE 2013

Denumire stradă

Locație

Scurta descriere a caracteristicilor lucrării

Cantitate

U.M.

Preț unitar lei

Sursa de finanțare

Valoarea estimata a lucrărilor lei

observații/ necesitatea investiției/ beneficiile investiții

Ploiești

gura de scurgere

10

buc

3500

fond lucrări

35000

Rezolvare preluării apelor pluviale in anumite zone inundabile

Total                               10                                      35000 lei

Investiții 2013 propunere v3 ian 2013 transmis la RASP


BRANȘAMENTE DE APA 2013

tip lucrare

Cantitatea prevăzută buc

UM

Sursa de finanțare

Preț unitar lei

Valoare estimata lucrări lei

observații/ necesitatea investiției / beneficiile investiții

branșamente noi in cartiere in care lucrează PMP sau pentru imobile PMP

15

buc

fond lucrări

4000

60,000

protejarea investițiilor PMP si asigurarea alimentarii cu apa pentru imobile inca nebransate la rețeaua publica

branșamente noi in cartiere in care lucrează PMP - cartier Mitica Apostol

1

buc

fond lucrări

2000

2,000

protejarea investițiilor PMP si asigurarea alimentarii cu apa pentru imobile inca nebransate la rețeaua publica

16       buc                               62,000    lei

reinoire branșamente apa

300

buc

fond lucrări

3000

900,000

protejarea investițiilor PMP; eliminarea pierderilor de apa detectate

buc

300

900,000 lei

a" /

^C^O/EȘTl

HIDRANTI DE INCENDIU 2013

Locație

tip lucrare

Cantitatea

U M

Sursa de finanțare

Preț unitar lei

Valoare estimata lucrări lei

observații/ necesitatea investiției / beneficiile investiții

Ploiești

sisteme de protecție contra incendiilor

25

buc

fond lucrări

5500

137,500

asigurarea funcționarii sistemului de protecție contra incendiilor

25 buc                               137,500 Lei

316


buc


962,000 lei


•EST

•B

i

Prioritate

Denumire stradă

Locație

Tip lucrare

Cant Conducta ml

U.M.

DN mm

Nr.BA de reabilitat buc

Sursa de finanțare

Valoare estimata lei

1

bul Republicii (tronson str.Hortensiei -str.Tufanelelortitrotuar

Republicii- Albert

scoatere din proprietăți si redimensionare rețea apa potabila

300

ml

110

15

fond lucrări

150,000

1

bul Republicii (tronson str Buda -limita Ploiești strOstrovl: trotuar

Republicii- Albert

înlocuire rețea apa potabila

570

ml

110

20

fond lucrări

211,000

1

Intrarea Hortensiei

Republicii- Albert

înlocuire rețea apa potabila

140

ml

110

12

fond lucrări

80,000

1

Tufanelelor

Republicii- Albert

in locuire rețea apa potabila

100

ml

110

4

fond lucrări

48,000

1

Gilotrului

Republicii- Albert

inlocuire rețea apa potabila

180

ml

110

13

fond lucrări

98,000

1

Transilvaniei

Transilvaniei

inlocuire rețea apa potabila

1000

ml

160/315

95

fond lucrări

735,000

1

Iezerului, bl 133 -167

VEST

inlocuire rețea apa potabila

100

ml

110

4

fond lucrări

48,000

1

Fat Frumos, PT 3 Sud

Cartier Eminescu

inlocuire rețea apa potabila

310

ml

160

19

fond lucrări

212,000

1

Eroilor (tronson Nufărului -Ruduluil

Rudului

inlocuire rețea apa potabila

100

ml

110

23

fond lucrări

86,000

1

Front Capatre NE , F30 - F31

NORD

inlocuire rețea apa potabila

300

ml

I60/200/25I

0

fond lucrări

120,000

1

Tamava bl A1-A3

Cina

inlocuire rețea apa potabila

250

ml

160

0

fond lucrări

88,000

1

Afinelor (Elena Doamnei - Colinii)

Traian

inlocuire rețea apa potabila

260

ml

110

27

fond lucrări

185,000

1

Ghiocei (Traian - Veniamin Costachel

Traian

inlocuire rețea apa potabila

180

ml

160

45

fond lucrări

207,000

1

Plugarilor (Nicopole - Clementei)

Traian

inlocuire rețea apa potabila

150

ml

110

17

fond lucrări

111,000

1

Cerceluș

Centru / Maramureș

înlocuire rețea apa potabila

470

ml

110

66

fond lucrări

386,000

1

Sitarului

Centru / Maramureș

inlocuire rețea apa potabila

120

ml

110

7

fond lucrări

69,000

1

Gladiolelor

Centru / Maramureș

inlocuire rețea apa potabila

130

ml

110

10

fond lucrări

82,000

1

Flacara

Rudului

inlocuire rețea apa potabila

110

ml

110

5

fond lucrări

59,000

1

Erou Constantinoiu Vasile

Rudului

inlocuire rețea apa potabila sî inelare

120

ml

110

8

fond lucrări

72,000

1

Zânelor

Rudului

inlocuire rețea apa potabila

200

ml

110

25

fond lucrări

90,0001

Nichita Stanescu

Transilvaniei

inlocuire rețea apa potabila

135

ml

110

12

fond lucrări

90,000

1

Nucetului

CINA

înlocuire rețea apa potabila

320

ml

110

22

fond lucrări

194,000

1

Lemnari

Rudului

inlocuire rețea apa potabila

450

ml

110

56

fond lucrări

146,000

1

Dezrobirii

Rodului

inlocuire rețea apa potabila

320

ml

110

32

fond lucrări

96,000

1

Olteni

Rudului

inlocuire rețea apa potabila

160

mi

110

14

fond lucrări

46,000

1

Crasmaritelor

Bereasca Nord

inlocuire rețea apa potabila

700

ml

110

17

fond lucrări

174,000

1

Lucernei - rest de executat

Bereasca Nord

inlocuire rețea apa potabila

200

ml

110

17

fond lucrări

74,000

TOTAL 7,375 ml

585                     3,957,000 lei

TOTAL prioritate 1        7,375

3,957,000 lei


0 lei


report 2012            0

In program PMP 2012 :

Rahovei, Colinii, Praga, Acarului, Aurora, Olteni, Lemnari, Neajlov, Dezrobirii, Bârzava, Berzei, Brazdei, Dâmbovita, drumul Ploiești - Triaj, Ecoului, Frăției, Peris, Rotari, Vidinului si Zânelor",


REABILITĂRI REȚELE CANALIZARE 2013


ca mei iei -

Denumire stradă

Locație

Tip lucrare

Cantitate prevăzută buc

U.M.

DN mm

RC buc

Sursa de finanțare

Valoare estimata lucrări lei

1

Cameliei Bt 47-42; 48-50; 51-53; 39-42

nord

inlocuire rețea canalizare

1350

ml

250/315

4

fond lucrări

1,104,000

1

Cameliei bl 27,28B- 28C (Catine-Lauriior)

nord

inlocuire rețea canalizare

400

ml

250/315

4

fond lucrări

264,000

1

Zarandului BL 127A-127B

vest

inlocuire rețea canalizare

80

mi

250

2

fond lucrări

60,000

1

Zarandului Bl. 173-174

vest

inlocuire rețea canalizare

120

mi

250

2

fond lucrări

84,000

1

Iezerului bl. 132-167

vest

inlocuire rețea canalizare

220

ml

250/315

1

fond lucrări

182,000

1

Eremia Grigorescu Bl. 85-86

vest

inlocuire rețea canalizare

100

ml

250/315

12

fond lucrări

122,000

1

Cantacuzîno Bl B3- B5

vest

înlocuire rețea canalizare

55

ml

250

0

fond lucrări

32,000

1

Zamora Bl 175

vest

înlocuire rețea canalizare

80

ml

250

0

fond lucrări

40,000

1

înfrățirii Bl 67 bis

vest

inlocuire rețea canalizare

100

ml

250

0

fond lucrări

50,000

1,938,000

Total prioritate 1
LEIPRODUCȚIE APA POTABILA -2013

iorit;

Denumire INVESTIȚIE

Locație

tip lucrare

Cant Buc

Sursa de finanțare

Valoare estimata lucrări lei

I

observații/ necesitatea investiției / beneficiile investiții

1

pompe sumersibile

Fronturi de captare NE; NV; Crângul lut Bot

pompe sumersibile

5

fond propriu

85,000

program anual de înlocuire a pc foraje

rmpelorde la

1

amenajari

Statie Pompare 23 August

sapa Ia sala pompe / asfaltare alee acces

fond propriu

120,000

1

amenajari

Statie Pompare 23 August

rețea canalizare , dn 315 mm, 200 mi

200 ml

fond propriu

110,000

1

sisteme de protecție descărcări electrice

Statie Pompare 23 August si Nord Gageni

2

fond propriu

50,000

1

Sisteme de protecție si securitate

Statie Pompare 23 August si Nord Gageni

2

fond propriu

10,000

1

creșterea capacitatii de pompare la Crângul lui Bot - firul industrial Park

Camgul lui Bot

grup de pompare

fond lucrări

76,000

etapa 2 a investiției privind "a pompare si distribuție alimentare -2003

îsamblu de Industrial Park"

report 2012

Total - fond lucrări       76,000       lei

Total - fonduri! proprii       375,000      lei

ACCESORII REȚEA APA POTABILA - vane - 2013

Denumire cartier

Denumire stradă

DN

Scurta descriere a caracteristicilor lucrării

Cant

U.M.

Sursa de finanțare

Valoare estimata unitare lei

Valoare totala estimata lei

observații/ necesitatea investiției / beneficiile investiții

ploiești

vane

100/250

montat vana

20

buc

fond lucrări

3,000

60,000

modernizarea sistemului de alimentare cu apa

ploiești

dîsconectori

DN 65/DN

101

montat disconector

6

buc

fond lucrări

10,000

60,000

asigurarea calitatii apei distribuite

ploiești

Depoului; Mimlu - 2 buc

350

montat vana

2

buc

fond lucrări

10,000

20,000

modernizarea sistemului de alimentare cu apa

ploiești

Geahlau/ marasesti; Cosbuc / Vasile Mitea

400

montat vana

2

buc

fond lucrări

15,000

30,000

modernizarea sistemului de alimentare cu apa

ploiești

cantacuzino / sp 23 august

500

montat vana

2

buc

fond lucrări

18,000

36,000

modernizarea sistemului de alimentare cu apa

ploiești

Doja/ Ion Creanga ; Calomfirescu / Transilvaniei; Gageni / sos Nordului

600

montat vana

3

buc

fond lucrări

22,000

66,000

modernizarea sistemului de alimentare cu apa

Total fond lucrări                                                                                35 buc                                272,000

ACCESORII REȚEA APA POTABILA - sectorizare - 2013

Denumire cartier

Denumire stradă

DN

Scurta descriere a caracteristicilor lucrării

Cant

U.M.

Sursa de finanțare

Valoare

estimata unitare

. .       i-t .......

Valoare totala estimata

observații/ necesitatea investiției / beneficiile investiții

ploiești

aerisiri

DN65/DN 100

montat dispozitive de aerisire automata a conductelor

5

buc

fond lucrări

2,000

10,000

securizarea sistemului de alimentare cu apa

Zona Distribuție Nord Gageni

Zona Distribuție Crângul lui Boi

Sectorizare

Depoului - Bobalna - Mimlu -1 contorizare DN 350 +camin +vana Lobacevski - Cantacuzino -1 contorizare DN 400 +camin+vana Pielari - Comatei -1 contorizare DN 100 +camin +vana + stabilizator contorizare Nord Gageni dn 500 electromagnetic

montare contorizare si automatizare alarmare detectare pierderi cu sistem de gestiune la distanta

pucte de sectori zare

fond lucrări

130,000

modernizarea sistemului de alimentare cu apa

Total fond lucrări                                                                                                                          140,000

i

>rioritat

Denumire

Locației Serviciu

Scurta descriere a caracteristicilor lucrării / investiției

Cant.

U.M.

Sursa deflnanfare

Valoare estimata tel

preț unita r ron

observații/ necesitatea Investiției / beneficiile investiții          |

1

parc auto

parc auto

autoutilitare

10

buc

fonduri proprii

320,000

relnoirea parcului auto |

parc auto

parc auto

Buldoexcavator 4x4, cu braț telescopic

1

buc

fonduri proprii

330,000

relnoirea parcului auto |

/            parc auto

parc auto

camion 19,to

1

buc

fonduri proprii

330,000

relnoirea parcului auto |

1

utilaje, Instalații, echip

parc auto

remorca cu cisterna apa 5 mc

1

buc

fonduri proprii

30,000

dotări pentru situații de urgenta^ criza

utilaje, instalații, echip

parc auto

remorca cu schelet metalic si prelata , 750 kg

5

buc

fonduri proprii

18,000

utilaje, Instalații, echip .

parc auto

compresor - 7bari

1

buc

fonduri proprii

22,000

relnoirea parcului auto |

utilaje, Instalații, echip

SLNR

placa vibratoare pentru compactare

1

buc

fonduri proprii

34,000

relnoirea parcului auto [

1

utilaje, instalații, echip

NE

fuzeta DN 75

1

buc

fonduri proprii

38,000

dotări pentru realizare subtraversari fara săpătură

utilaje, instalații, echip

SLNR

obturaor hidraulic pt PEHD < = dn 1B0

1

buc

fonduri proprii

3,000

dotări pentru realizare intervenții / reparați

utilaje, instalați, echip

SLNR

mașina de sudura cap la cap DN 160

1

buc

fonduri proprii

23,500

dotări pentru realizare intervenții / reparații

1

utilaje, instalații, echip

SLNR/SV/CC/ NE

sistem talere conducta tip Reed,

Dn 100-200; Dn 200-300; Dn 300-400 mm si 3 seturi rola

3

buc

fonduri proprii

18,000

dotări pentru realizare Intervenții / reparați

1

echipamente de securitate si protecția muncii

SLNR/CC

blindaje 2000x1000 cu cu 8 repectiv 6 distantieri 944 /1895

2

set

fonduri proprii

34,000

dotări pentru lucru In siguranța

echipamente de securitate si protecția muncii

sv

blindaje 3000x1000 cu 4 dislantlari 044/1695

1

set

fonduri proprii

18,000

dotări pentru lucru in siguranța

echipamente de securitate si proiecția muncii

NE

blindaje tip cadru / modulara cudistantieri 944/1895 (LITE GUARD SOLDIER)

1

set

fonduri proprii

15,000

dotări pentru lucru In siguranța

1

echipamente de securitate si proiecția muncii

SLNR/SV/CC/ NE

detectoare gaz Microclip XT

14

buc

fonduri proprii

28,000

dotări pentru lucru In siguranța

echipamente de securitate si proiecția muncii

SLNR/SV/CC/ NE

statie bump test MICRODOC 11 pentru detectoare

1

buc

fonduri proprii

9,500

dolari pentru lucru In siguranța

1

echipament laborator

laborator

Incubator CBO5

1

buc

fonduri proprii

30,000

dotări necesare respectări cr Merilor ISO 1702S (Include elst pnXKfetpUPS)      |

1

echipament laborator

laborator

termoreacator

1

buc

fonduri proprii

7,000

dotări necesare respectării criteriilor IS017028

1

echipament laborator

laborator

cuib de încălzire cu blender

1

set

fonduri proprii

2,500

dotări necesare respectării criteriilor ISO 17027

 • 1.310.500             lei

320,000             lei

Total 201 Jp prioritate 1


din care: autoutilitare buldoexcavator camion diverse dotări


330,000             lei

330,000

 • 330.500            lei


c*

Denumire tip investiție

Locație/ Serviciu

Scurta descriere a caracteristicilor lucrării

Cant. Buc

Sursa de finanțare

Valoare estimata lucrări tei

software

IT

CROS - evolutions on request, new Services

1

Fonduri proprii

45,000

software

IT

AkelaRH - evolutions on request

1

Fonduri proprii

10,000

IT

Înlocuire statii lucru

25

Fonduri proprii

67,500

software

IT

Licența Malwarebytes

1

Fonduri proprii

9,500

software

IT

Licența Windows

25

Fonduri proprii

23,000

dotări

serv Privat pt Sit. de Urgenta

Dotări pentru situații de urgenta

1

Fonduri proprii

10,000

reabilitare clădire

ANP

reabilitare / modernizare clădiri clădiri str.Ana Ipatescu 8

1

Fonduri proprii

1,265,500

report 2012

165,000

1,265,500

;;1 ^30,600

total sisteme periferice si accesorii total clădiri


leiCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PRO

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2013 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Data:


și a emis:

i%----

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA

MEDIULUI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2013 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare


PREȘEDINTĂ Gheorghe SîSECRETAR, Iulian Teodoreș^ii

Data: