Hotărârea nr. 145/2013

Hotãrârea nr. 145 privind executia bransamentelor de apa in cartierele Rudului, Eroilor, Mihai Bravu, Transilvaniei si Andrei Muresanu


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 145

privind execuția branșamentelor de apa in cartierele Rudului, Eroilor, Mihai Bravu, Transilvaniei si Andrei Muresanu

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului viceprimar Teodorescu Iulian si a domnilor consilieri Pana George, Constantin Popa, Iolanda Bazavan, Simion Gheorghe Sarbu, George Sorin Botez, Costel Horghidan si Raportul de specialitate comun, al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești si al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune aprobarea execuției branșamentelor de apa in cartierele Rudului, Eroilor, Mihai Bravu, Transilvaniei si Andrei Muresanu ;

Ținând cont de prevederile art. 92 din Hotararea Consiliului Local nr.90/2010 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.320/21.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Municipiul Ploiești;

In baza Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor nr.3/12.05.2011 privind distribuirea către asociati a sumei cu titlu de dividende, proporțional cu participarea lor la capitalul social;

Având in vedere procesul verbal al Comitetului de Coordonare al S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L.din 23.01.2013 ;

Luând in considerare prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art.36 alin.4, lit.d, din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Ia act de faptul ca suma ramasa neinvestita din dividendele aferente anului 2010, cuvenite Municipiului Ploiești in calitate de asociat la SC Apa Nova Ploiești SRL in urma executării branșamentelor aprobate prin HCL 233/27.07.2011, este de 64 785 lei;

Art.2: Aproba ca din dividendele aferente anului 2010 ramase ne investite sa se execute branșamente de apa in cartierele Rudului, Eroilor, Mihai Bravu, Transilvaniei si Andrei Muresanu.

Branșamentele de apa se vor executa de către SC Apa Nova Ploiești SRL in conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune.

Art.3 Valoarea estimativa a lucrărilor de execuție a branșamentelor de apa in cartierele Rudului, Eroilor, Mihai Bravu, Transilvaniei si Andrei Muresanu este de 50.568 lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4: Fondurile ramase neconsumate din dividendele anului 2010 si eventualele economii valorice vor fi utilizate tot pentru executarea de branșamente de apa necesare in Municipiul Ploiești, la propunerea fundamentata a consilierilor locali membrii ai Comitetului de Coordonare al S.C. APA NOVA Ploiești S.R.L., ca lucrări neprevăzute cu caracter urgent.

Art.5: Regia Autonoma de Servicii Publice, Direcția Tehnic Investiții a Municipiului Ploiești si SC Apa Nova Ploiești SRL vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.6 : Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios Contracte va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi, 8 aprilie 2013

Președinte de ședință, George Panăntrasemnează Secr<

Oana Cristina IacjROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind execuția branșamentelor de apa in cartierele Rudului, Eroilor, Mihai Bravu,Transilvaniei si Andrei Muresanu.

Modificarea si completarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Ploiești a fost aprobata prin Hotararea de Consiliu nr. 90/2010. In regulament, la art.92, alin 2 se prevede : « Proiectele lucrărilor de investiții care privesc sistemele rutiere... vor prevedea obligatoriu rețea publica de distribuție apa potabila cu branșamente, sau branșamente de apa, in situația in care rețeaua de distribuție este existenta, pentru a da posibilitatea proprietarilor de a-si branșa instalațiile interioare... »

In Cartierele Rudului, Eroilor, Mihai Bravu, Transilvaniei si Andrei Muresanu, sunt in execuție lucrări de canalizare in cadrul proiectelor de modernizare a străzilor din municipiul Ploiești, derulate de Primăria Municipiului Ploiești prin Direcția Tehnic Investiții.

întrucât străzile din aceste cartiere urmeaza sa fie asfaltate, in scopul protejării investițiilor municipalității, este necesara si realizarea branșamentelor de apa.

Având in vedere ca in conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, Primăria Municipiului Ploiești este cea care trebuie sa finanțeze execuția branșamentelor de apa , pentru corelarea lucrărilor de canalizare si asfaltare a străzilor cu lucrările de execuție a branșamentelor de apa aferente si realizarea in timp util a tuturor lucrărilor necesare, se impune finanțarea acestor branșamente din suma ramasa neconsumata din dividendele aferente anului 2010 cuvenite Municipiului Ploiești, in calitate de asociat la SC Apa Nova Ploiești SRL, in valoare de 64 785lei (inclusiv TVA).

In condițiile in care valoarea estimativa a lucrărilor de execuție a branșamentelor de apa in cartierele Rudului, Eroilor, Mihai Bravu, Transilvaniei si Andrei Muresanu este de 50.568 lei (inclusiv TVA), din fondurile ramase neconsumate din dividendele anului 2010 si eventualele economii valorice se pot executa si alte branșamente de apa necesare in Municipiul Ploiești, la propunerea fundamentata a consilierilor locali membrii ai Comitetului de Coordonare al S.C. APA NOVA Ploiești S.R.L., ca lucrări neprevăzute cu caracter urgent.


Branșamentele de apa vor fi executate de către S.C. Apa Nova Ploieștii conformitate cu art.24 si art.57 din Contractul de Concesiune.

Fata de cele prezentate supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

/Municipiului Ploiești

,r\               ••'//      /&0. Zf

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind execuția branșamentelor de apa in cartierele Rudului, Eroilor, Mihai Bravu, Transilvaniei, Andrei Muresanu

Regulamentul Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 320/21.12.2007, a fost elaborat in conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006 si Regulamentului - cadru aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunala nr.88/20.03.2007.

Modificarea si completarea Regulamentului a fost aprobata prin Hotararea de Consiliu nr. 90/2010. In regulament, la art.92, alin 2 se prevede : « Proiectele lucrărilor de investiții care privesc sistemele rutiere...vor prevedea obligatoriu rețea publica de distribuție apa potabila cu branșamente, sau branșamente de apa, in situația in care rețeaua de distribuție este existenta, pentru a da posibilitatea proprietarilor de a-si branșa instalațiile interioare... »

Pe străzile din cartierele Rudului, Eroilor, Mihai Bravu, Transilvaniei , Andrei Muresanu sunt in curs de execuție rețele de canalizare in cadrul proiectelor de modernizare a străzilor din municipiul Ploiești derulate de Primăria Municipiului Ploiești prin Direcția Tehnic Investiții.

Pe aceste străzi au fost identificate 22 de imobile care nu au branșamente de apa si nu sunt racordate la rețeaua publica de alimentare cu apa.

In scopul protejării investițiilor de modernizare si refacere a sistemului rutier pe aceste străzi, este necesara execuția in regim de urgenta a branșamentelor de apa.

Suma disponibila din dividendele ramase neconsumate, care poate fi utilizata pentru execuția de branșamente de apa in anul 2013 este de 64 785 lei;

Necesarul de lucrări, stabilit prin efortul comun al Regiei Autonome de Servicii Publice si SC Apa Nova Ploiești SRL este evidențiat in Anexa 1 la proiectul de hotarare a consiliului local.


Comitetului de Coordonare al S.C. APA NOVA Ploiești S.R.L., ca lucrări neprevăzute cu caracter urgent.

SC Apa Nova SRL va executa branșamentele de apa necesare, in baza dreptului de exclusivitate prevăzut de art. 24 si art. 57 din Contractul de Concesiune.

In vederea protejării rețelelor de canalizare executate si a evitării colmatarii rețelelor, este necesara urgentarea lucrărilor de asfaltare a străzilor aflate in modernizare si implicit executarea in regim de urgenta a branșamentelor de apa necesare.

DIRECTOR R.? ing. Radu BRANZ


DIRECTOR EXECUTIV D.T.I. ing. MihaelalIAMANDI

SEF SERVICIU APA CANAL ing. Gabriela POPESCU

APA NOVA

Ploiești


CENTRALIZATOR EVALUARE BRANȘAMENTE NOI
NR.crt.

Strada

Nr.

Branșamente necesare

Lungime ml

Valoare fara TVA/brans.

Valoare fara TVA

Valoare cu TVA/brans.

Valoare cu TVA

1

Zânelor

1

3.5

1,533.34

1,533.34

1,901.34

1,901.34

2

Brazdei

5

7.5

2,159.30

10,796.50

2,677.53

13,387.66

3

Dambovitei

1

3

1,654.13

1,654.13

2,051.12

2,051.12

4

Dezrobirii

4

5

1,597.34

6,389.36

1,980.70

7,922.81

5

Berzei

1

4

1,521.56

1,521.56

1,886.73

1,886.73

6

Lemnari

6

5

1,645.29

9,871.74

2,040.16

12,240.96

7

Salva Viseu

1

6

2,182.38

2,182.38

2,706.15

2,706.15

8

Costilei

1

3.5

1,692.74

1,692.74

2,099.00

2,099.00

9

Tunari

1

7.5

2,202.13

2,202,13

2,730.64

2,730.64

10

Veniamin Costache

1

6

2,936.55

2,936.55

3,641.32

3,641.32

TOTAL branșamente

22

40,780.43

50,567.73  |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEAMEDIULUI


RAPORT


Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind execuția branșamentelor de apă în cartierele Rudului, Eroilor, Mihai Bravu, Transilvaniei și Andrei Mureșanu

Data: