Hotărârea nr. 144/2013

Hotãrârea nr. 144 privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Ploieşti din Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L., să aprobe Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 144 privind mandatarea reprezentanților municipiului Ploiești din Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Iolanda Băzăvan, George Botez, Cristian Ganea, George Pană și Marilena Stanciu, precum și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune mandatarea reprezentanților municipiului Ploiești din Adunarea Generală a Acționariloi de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/22.02.2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 și ale Legii nr. 6/22.02.2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

Respectând prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar - fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii nr. 51/08.03.2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Leges nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

Respectând prevederile Legii nr. 31/16.11.1990 - privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 616/04.05.2000 - privinc aprobarea Normelor metodologice de întocmire a bugetului de venituri și cheltuieli d( către agenții economici și ale O.U.G. nr. 79/18.06.2008 - privind măsuri economico financiare la nivelul unor operatori economici;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se mandatează reprezentanții municipiului Ploiești din Adunare: Generală a Acționarilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., si aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Servicii de Gospodăriri Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se mandatează reprezentanții municipiului Ploiești din Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., să aprobe Lista de investiții pe anul 2013 a S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3. - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

Art. 4. - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contecios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 8 aprilie 2013

Președinte de ședință, GeorgelPanăEXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Ploiești din Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. intră în categoria operatorilor de servicii comunitare de utilități publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea și administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performantă ai serviciului.

In organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice, interesul general al comunității locale este prioritar.

In acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continuă a serviciilor la cerințele comunității locale.

Cheltuielile curente propuse pentru anul 2013 au fost stabilite urmărindu-se respectarea prevederilor Legii nr. 5/22.02.2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, ale Legii nr. 6/22.02.2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 și ale Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri fmanciar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

CONSILIERI, /
S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ > PLOIEȘTI S.R.L.

Str. Văleni, nr. 32

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Ploiești din Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/22.02.2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, ale Legii nr. 6/22.02.2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri fmanciar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/29.06.2006 - Legea privind finanțele publice locale și ale Legii nr. 51/08.03.2006 -Legea serviciilor comunitare de utilități publice, s-a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., astfel:

( mii lei - fără TVA)

2013

A. VENITURI TOTALE :

 • 1. venituri din activitatea de bază

(prestații către Municipiul Ploiești, pe bază programului anual de activitate)

 • 2. venituri din alte activități de bază, din care:

  • 23.897.26

  • 16.532.26

  de comenzi, conform

  7.365,00


  B. CHELTUIELI TOTALE :

  23.895,77

  • 1. cheltuieli pentru exploatare

  • 2. cheltuieli financiare

  23.895,77

  0,00

  C. REZULTAT BRUT (profit) :

  1,49

Justificarea cheltuielilor propuse pentru anul 2013 este detaliată în Anexa nr.l.Nicolae ConstaMfiT Ă

=> 5      § w


DI

Elena Ojrican


TOR ECONOMIC,


/I

u


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.


ANEXA NR. 1


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2013


denumire indicator

nr. rd.

TOTAL 2013 propunere

I. VENITURI TOTALE , din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)

1

23,897.26

7. Venituri din exploatare, din care:

2

23,897.26

a) venituri din activitatea de baza (ct. 70)

3

16,532.26

b) venituri din alte activîtati (ct. 70)

4

7,365.00

c) venituri din surse bugetare, din care:

5

- subvenții pentru produse si activitati

6

 • - subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si de tarif

 • - transferuri

 • 7

 • 8

- prime acordate de Ia bugetul de stat

9

- alte sume primite de la bugetul de stat

10

d) venituri din fonduri speciale

11

2. Venituri financiare (ct, 76)

12

3. Venituri excepționale

13II. CHELTUIELI TOTALE din care: (rd. 15 + rd. 33 + rd. 34)

14

23,895.77

I. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:

15

23,895.77

 • a) cheltuieli materiale (ct. 60)

 • b) cheltuieli cu personalul, din care:

16 ' 17

5,615.00

13,781.77

- salarii brute

18

10,778.80

 • - contribuție la asigurările sociale de stat

 • - ajutor de șomaj

 • 19

 • 20

2,241.99

53.89

- contribuție la asigurările sociale de sanatate

21

560.50

- alte cheltuieli cu personalul

c) cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (ct. 68)

22

’ 23

146.59

....... 1,755.00

d) cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

24

0.00

- transferuri sau subvenții

e) cheltuieli de protocol (ct.analitic 623)

 • 25

 • 26

0.00

15.00

f) cheltuieli de reclama si publicitate (ct.analitic 623)

27

0.00

 • g) cheltuieli cu sponsorizarea (ct. 6582)

 • h) tichete de masa

28

29

0.00

1,500.00

i) alte cheltuieli (ct. 61, 62,63)

30

1,229.00

 • 2. Cheltuieli financiare (ct. 665, 666, 667, 668)

 • 3. Cheltuieli excepționale

33 ’ 34

0.00

0.00

III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)

35

1.49

 • IV. FOND DE REZERVA (5% / an)

 • V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT

 • 36

 • 37

0.07

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

38

VIL IMPOZIT PE PROFIT

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:

 • 39

 • 40

0.23

1.19

1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care;

41

- cota managerului la regii autonome

2. Varsaminte la buget din profitul net al regilor autonome si al institutelor naționale de cercetare - dezvoltare

 • 42

 • 43

3. Surse proprii de finanțare, din care:

- cota de participare la profit a administratorilor

 • 44

 • 45


denumire indicator

nr.

rd.

TOTAL 2013 propunere

5

4. Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea si baza legala), din care:

\\

40

X

- cota managerului la societățile comerciale

47

- dividende cuvenite statului

- F.P.S.

48

- dividende cuvenite altor acționari

49

IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

50

1. Surse proprii

51

0.00

2. Alocații de la buget

52

3. Credite bancare:

- interne

 • 53

 • 54

- externe

55

4. Alte surse

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

 • 56

 • 57

1. Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului

58

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:

- interne

 • 59

 • 60

- externe

61

XI. REZERVE, din care 1. Rezerve legale

62

63

II. Rezerve statutare

64

III. Alte rezerve ( denumirea si baza legala)

65

TOR ECONOMIC,S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

ANEXA NR. 2

DOTĂRI


= mii lei = fara TVA

nr. crt.

denumire

total

cant. L

val.

1

soft autocad 2013

5

80.00

2

upgrade configurație sau achiziție calculatoare pentru a putea instala autocad 2013

11

44.00

3

cric crocodil 51

1

3.00

4

pistol pneumatic

1

2.00

5

compresor aer 100 1

2

5.10

6

buldoexcavator cu cupa multifuncționala

1

265.00

7

auto basculabil (5 to/6 locuri)

1

220.00

8

sita vibratoare

1

23.00

9

bagelalOto

1

300.00

10

imprastietor emulsie

1

9.50

11

autoplatforma de lucru la înălțime (prb 14)

2

500.00

12

sistem de cernere asfalt frezat

1

27.50

13

container vestiar, organizare șantier

1

27.50

14

trimer

7

14.00

15

motocultor cu accesorii

2

30.50

16

pompa de apa

2

11.60

17

motofierastrau putere (MS-270)

o

3

9.00

18

motofierastrau putere medie

1

2.00

19

motofierastrau pt.ingrijirea arborilor (MS-200 T)

4

15.00

20

motofierastrau pt.silvicultura de putere (MS-660)

1

4.50

21

container metalic (pt.magazie scule)

1

20.00

22

licența Windows - financiar

12

10.80

23

licența office - financiar

12

21.60

24

program informatic

1

20.00

25

cabina modulara

-“b

27.00

26

automacara transport autovehicule

1

500.00

27

dispozitiv prindere autovehicule pt, automacara

1

80.00

28

autoutilitara transport persoane + marfa

1

50.00

29

sistem supraveghere video

1

8.00

30

presa cu bancuri

1

6.50

31

aparat ptmasurarea rezistentei prizelor de pamant

1

2.50

32

aparate sau trusa pt.masurarea rezistentei de contact

1

2.50

total=

2,342.10LUCRĂRI

= mii lei =

fara TVA

nr.crt

denumire

valoare

1

modernizare mobilier magazin Hale

10.00

2

proiect + platforma + baraca izoterma magazin Bolovani

60.00

3

amenajare șopron pt.adapost materiale asfaltare - pep. Mihai Bravu

25.00

4

renominalizare instalație gaze - Văleni, nr. 32

5.00

5

instalație irigat parcuri si grădini publice: Cameliei, Aurora, Centrul Civic, Andrei Muresanu, Parc Tineretului

120.00

6

instalație irigat scuaruri: Marasesti, Republici

60.50

7

reparații capitale - sect. vest, Titu Maiorescu

180.00

8

fosa septica

6.50

9

modul sera

80.00


nr.crt

denumire

valoare

10

reparații vestiar, magazie, pivnița butași

40.00

11

amenajat paturi sera

40.00

12

reparații sera

65.00

13

cheltuieli dezafectare - pep.nord

300.00

14

mutare casa pompe - pep.nord

10.00

15

extindere rețea apa - pep.nord

20.00

16

lucrări construcții noi - pep.nord

300.00

1 7

zu.vv

18

proiectare si execuție instalație iluminat - pep.est

55.00

19

execuție alei principale acces - pep.est

220.00

20

refacere pictura - capela Viisoara

51.60

21

geam termopan clădire administrație - cim. M. Bravu

7.00

22

extindere clădire administrație - cim. Bolovani

120.00

23

reabilitare grup sanitar - parc toma socolescu

75.00

24

reabilitare grup sanitar - gara de sud

55.00

25

reabilitare grup sanitar - obor

1 1.00

26

reabilitare grup sanitar - nord

10.00

27

reabilitare grup sanitar - unirea

10.00

total=

1,956.60

TOTAL INVESTIȚII =|     4,298.7~o]

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Ploiești din Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

și a emis:

_SECRETAR,

Sanda Dragulea


Data: