Hotărârea nr. 143/2013

Hotãrârea nr. 143 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 143


privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Expunerea de Motive a primarului municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii prin care se propune modificarea si completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 - Legea poliției locale, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2) cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.2 lit.„a” si alin.3 lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiului Ploiești, conform Anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 10.04.2013.

/X.

Art.2-Incepând cu data prezentei, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art.3 - Poliția Locală a municipiului Ploiești, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 - Direcția Administrație Publică, Juridic, Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Președinte

George Pană


ședință,

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr. 15 5/2010 a poliției locale și a Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a poliției locale în anul 2011 a fost înființată Poliția Locală a municipiului Ploiești, instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești prin preluarea posturilor și personalului Poliției Comunitare Ploiești, precum și ale structurilor din aparatul de specialitate al primarului responsabil cu controlul privind disciplina în construcții, protecția mediului și comerț.

Poliția Locală a municipiului Ploiești a fost înființată în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în domeniile: ordinea și liniștea publică precum și paza bunurilor, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții afisajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, evidența persoanelor precum și alte domenii stabilite prin lege.

în acest sens pentru eficientizarea activității instituției se solicită modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și modificarea anexelor acestuia, respectiv organigrama și statul de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNtll

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiului Ploiești

Pentru eficientizarea activității Poliției Locale Ploiești se impune reorganizarea instituției avându-se în vedere prevederile art.99 și art.100 din Legea nr.l88/1999(r2)privind Statutul funcționarilor publici.

în conformitate cu prevederile art.91, alin.(2), lit.„a” din Legea nr.l88/1999(r2) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, mutarea definitivă se dispune motivat de conducătorul instituției publice cu repartizarea postului corespunzător funcției publice deținute de funcționarul public, cu acordul scris al funcționarului public.

Modificările solicitate la structura instituției sunt următoarele:

1.Serviciul Financiar Contabilitate cu structură actuală de un post de conducere de șef serviciu si 7 posturi de execuție se va reorganiza în două compartimente distincte, respectiv :

 • - Compartimentul Financiar ce va funcționa cu structură de 3 posturi de execuție de funcție publica și 1 post de execuție de personal contractual, posturi preluate din actualul Serviciu Financiar Contabilitate;

 • - Compartimentul Contabilitate ce va funcționa cu structură de 3 posturi de execuție, din care:

 • - 2 posturi sunt preluate din actualul Serviciu Financiar Contabilitate;

 • - 1 post vacant de referent (polițist local), clasa III, grad profesional principal preluat de la actualul Birou Ordine Publică I care va fi transformat în funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional superior.

 • - funcția publică de conducere de șef serviciu Financiar Contabilitate se va desființa.

Actualul șef serviciu va fi numit în funcție de execuție de consilier din cadrul compartimentului Contabilitate potrivit prevederilor art.99 din Legea nr.l 88/1999(r2).

Postul de funcție publică de conducere de Director General Adjunct se va

înființa.


Director General Adjunct va avea în subordine :            V               J

o Biroul Relații cu Publicul-Comunicare și Managementul fedlițații,J o Compartimentul Financiar,

-o—CompartimentulCasierie

o Compartimentul Contabilitate;

o Biroul Administrativ, Logistică, Sănătate și securitate în muncă.

2.Biroul Contracte, Achiziții Publice, Juridic-Proceduri cu structură actuală de un post de conducere de șef birou și 6 posturi de execuție se va reorganiza în Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri ce va funcționa cu structură de un post de conducere de șef serviciu și 8 posturi de execuție, din care:

 • -  3 posturi de funcție publică de execuție sunt preluate din actualul compartiment Resurse Umane ce se va reorganiza;

 • -  4 posturi sunt preluate din actualul Birou Contracte, Achiziții Publice, Juridic-Proceduri, din care 3 posturi de consilier juridic și un post de consilier, clasa I, grad profesional principal;

Gradul profesional al postului vacant de consilier juridic, clasa I se va transforma din asistent în debutant.

 • -  1 post de consilier (polițist local), clasa I, grad profesional asistent este preluat din cadrul Biroului Evidența Persoanelor și transformat în post de consilier, funcție generală;

 • -  funcția publică de conducere de șef birou Contracte, Achiziții Publice, Juridic-Proceduri se va desființa și se va înființa funcția publică de conducere de șef serviciu Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

Actualul șef birou va fi numit în funcție de execuție de consilier din cadrul compartimentului Achiziții Publice, Contracte potrivit prevederilor art.99 din Legea nr.l88/1999(r2).

3.Serviciul Disciplina în Construcții-Afișaj Stradal și Protecția Mediului cu structură de 1 post de conducere de șef serviciu (polițist local) și 7 posturi de execuție (polițist local) va funcționa cu structură de 1 post de conducere de șef serviciu (polițist local) și 8 posturi de execuție (polițist local) prin preluarea unui post de consilier (polițist local), clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Ordine Publica III.

4.Serviciul Control Comercial, cu structura de 1 post de conducere de șef serviciu (polițist local) și 7 posturi de execuție (polițist local) va funcționa cu structură de 1 post de conducere de șef serviciu (polițist local) si 9 posturi de execuție (polițist local) din care:

 • -  6 posturi sunt provenite din actualul serviciu;

 • -  1 post de consilier (polițist local), clasa I, grad profesional debutant preluat din cadrul Biroului Ordine Publică II;

 • -  1 post de referent (polițist local), clasa III, grad profesional superior preluat din cadrul Biroului Ordine Publică I;

 • -  1 post de referent (polițist local), clasa III, grad profesional principal preluat din cadrul Biroului Ordine Publică IV;


5. Biroul Evidenta Persoanelor, cu structură de 1 post de conduce birou (polițist local) și 5 posturi de execuție (polițist local), din care :

 • -  4 posturi sunt provenite din actualul birou;

 • -  1 post de consilier, clasa I, grad profesional debutant va fi preluat din cadrul actualului Biroului Contracte, Achiziții Publice, Juridic, Proceduri și va fi transformat în funcție publica specifică de polițist local.

6. Compartimentul Achiziții Publice, Contracte va funcționa în subordinea directorului general adjunct (polițist local) cu structură de 3 posturi de execuție, din care :

 • -  1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior va fi preluat din actualul Serviciu Financiar Contabilitate ;

 • -  1 post de consilier, clasa 1, grad profesional asistent va fi preluat de la actualul Birou Contracte, Achiziții Publice, Juridic, Proceduri, birou ce se va reorganiza;

 • -  1 post vacant de referent (polițist local), clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă ce se va transforma în post de consilier, clasa I, grad profesional superior .

7. Serviciul Circulație pe Drumurile Publice cu structură de 1 post de șef serviciu (polițist local) și 17 posturi de execuție (polițist local) va funcționa cu structură de 1 post de șef serviciu (polițist local) și 19 posturi de execuție (polițist local) și va trece în subordinea Directorului General (polițist local) din care :

 • -  16 posturi sunt provenite din actualul serviciu;

 • -  1 post de referent (polițist local), clasa III, grad profesional superior va fi preluat din cadrul Biroului Ordine Publică II;

 • -  1 post de referent (polițist local), clasa III, grad profesional superior va fi preluat din cadrul Serviciului Control Comercial;

 • -  1 post de referent (polițist local), clasa III, grad profesional superior va fi preluat din cadrul Biroului Ordine Publică IV;

8.Serviciul Ordine Publică și Pază se va reorganiza și va funcționa în structura de un post de conducere de șef serviciu (polițist local), având în subordine 4(patru) birouri cu structură de funcții publice (polițiști locali) și un birou cu structură de personal contractual, astfel:

- Biroul Ordine Publica I cu structură de un post de conducere de șef birou (polițist local) și 30 de posturi de execuție (polițiști locali) se va reorganiza și va funcționa în structura de un post de conducere de șef birou (polițist local) și 27 de posturi de execuție (polițiști locali) din care :

 • -  26 de posturi provenite de la actualul birou;

 • -  1 post de referent (polițist local), clasa III, grad profesional superior va fi preluat de la actualul Birou Ordine Publică II;


- Biroul Ordine Publică II cu structură de un post de condu^erc/'dcj.șefbi^oii (polițist local) și 28 de posturi de execuție (polițist local) se va reorgahiza<șî va funcționa în structură de un post de conducere de șef birou (polițist local) și 28 de posturi de execuție (polițist local) din care:

 • -  25 posturi provenite de la actualul birou;

 • -  1 post de referent (polițist local), clasa III, grad profesional superior va fi preluat din cadrul Biroului Ordine Publică IV;

 • -  1 post de referent (polițist local), clasa III, grad profesional superior va fi preluat din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice;

 • -  1 post de referent (polițist local), clasa III, grad profesional principal va fî preluat din cadrul Biroului Ordine Publica III;

 • - Biroul Ordine Publică III, cu structură de un post de conducere vacant de sef birou (polițist local) și 29 de posturi de execuție (polițist local), se va reorganiza și va funcționa în structură de un post de conducere vacant de șef birou (polițist local) și 26 de posturi de execuție (polițist local) din care:

 • -  23 de posturi provenite de la actualul birou;

 • -  1 post de referent (polițist local), clasa III, grad profesional superior va fi preluat din cadrul Biroului Ordine Publică I;

 • -  1 post vacant de referent (polițist local), clasa III, grad profesional superior din cadrul actualului Birou Ordine Publică III se va transforma în consilier (polițist local), clasa I, grad profesional debutant;

 • -  1 post vacant de referent (polițist local), clasa III, grad profesional superior din cadrul actualului Birou Ordine Publică III se va transforma în referent (polițist local), clasa III, grad profesional asistent.

 • - Biroul Ordine Publica IV, cu structură de un post de conducere de șef birou (polițist local) și 29 de posturi de execuție (polițist local), se va reorganiza și va funcționa în structură de un post de conducere de sef birou (polițist local) și 27 de posturi de execuție (polițist local) din care:

 • -  25 de posturi provenite de la actualul birou;

 • -  1 post de referent (polițist local), clasa III, grad profesional superior ce va fî preluat din cadrul Biroului Ordine Publică III;

 • -  1 post vacant de consilier (polițist local), clasa I, grad profesional principal din cadrul actualului Birou Ordine Publică IV se va transforma în consilier (polițist local), clasa I, grad profesional asistent.

 • - Compartimentul Paza, cu structură de 27 de paznici personal contractual se va reorganiza în Biroul Pază, cu structură de un post de conducere de șef birou personal contractual și 26 de posturi de execuție de paznici personal contractual, un post de paznic vacant transformându-se în post de conducere de șef birou .


/O/' X \ Fu ll F'UF

9. Serviciul Intervenție Rapidă, cu structură de un post vacant de Conducere de.y;'! șef serviciu (polițist local) și 12 posturi de execuție (polițist local), se ^reorganiza și-va funcționa în subordinea directorului general adjunct (polițist local) cu strâcturădCun post de conducere vacant de șef serviciu (polițist local) și 13 posturi de execuție (polițist local) din care :

 • -  11 posturi provenite de la actualul serviciu;

 • -  1 post de referent (polițist local), clasa III, grad profesional superior va fi preluat din cadrul Biroului Ordine Publică I;

 • -   1 post de consilier (polițist local), clasa I, grad profesional asistent va fi preluat din cadrul Biroului Ordine Publică III;

10. Biroul Asigurare Tehnico Materială și Deservire Auto cu structură de un post de conducere de șef birou personal contractual și 6 posturi de execuție de personal contractual se va reorganiza sub denumirea de Birou Administrativ, Logistică, Sănătate și Securitate în Muncă cu structură de un post de conducere de șef birou personal contractual și 6 posturi de execuție de personal contractual.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

I Director General, Poliția Locală Ploiești'^Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Contracte Director executiv, Alexandru Iu Alina


Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare,  Administrativ, ProtecțțeȚJvila și Protecția Muncii a - Daniela


Organigramă Poliția Locală Ploiești

Funcționari publiciAnexa nr.1A la R.O.F.


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT


I_____________L

DIRECTOR GENERAL | ADJUNCT

4-----==


1

SERVICIUL ORDINE ! PUBLICAȘI PAZA i

I
3

COMPARTIMENTUL

FINANCIAR

□Personal contractual

TOTAL POSTURI:

240

Posturi funcție publică:

199

din care          - conducere:

15

- execuție:

184

Posturi cu contract individual:

41

din care          - conducere:

3

- execuție:

38ii---- - 4

1 27

1 28

1 26

1 27

=

I !>

<

<

<

u

o

u

—1

—J

ca

ca

ca

ZJ

Z)

Z)

Q_

a.

i a.

LU

iu

I LU

z

| z

Q

Q

I Q

ai

ac

i ai

o

O

;o

_i

_i

i _j

3)

Z)

Z)

O

o

o

cm

cm

ac

CQ

ca

ca


1 13

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


Anexa nr. 1B

la R.O.F.-ul Politiei Locale Ploiești


STAT DE FUNCȚII


NR. CRT.

FUNCȚIA PUBLICA

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

FUNCȚIA CONTRACTUALA

Treapta profesionala

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

CONDUCERE

1

DIRECTOR GENERAL

1

S

2

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

1

S

3

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

1

S

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CA LI TATII

4

SEF BIROU

1

S

5

CONSILIER

1

superior

S

6

CONSILIER

1

principal

S

7

CONSILIER

1

asistent

S

8

CONSILIER

1

asistent

S

9

REFERENT

III

superior

M

COMPARTIMENTUL FINANCIAR

10

CONSILIER

1

asistent

S

11

CONSILIER

1

debutant

S

12

REFERENT

III

superior

S

13

CASIER

1

M

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

14

CONSILIER

1

superior

S

15

CONSILIER

1

superior

S

16

CONSILIER

1

superior

S

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

17

SEF SERVICIU

1

s

18

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s19

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

20

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

21

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

22

POLIȚIST LOCAL

I

asistent

s

23

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

24

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

25

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

26

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

27

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

28

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

29

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

30

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

31

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

32

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

33

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

34

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

35

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

36

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

37

SEF SERVICIU

1

S

38

CONSILIER

1

superior

s

39

CONSILIER

1

superior

s

40

CONSILIER

1

superior

s

41

CONSILIER

1

principal

s

42

CONSILIER

1

asistent

s

43

CONSILIER JURIDIC

1

principal

s

44

CONSILIER JURIDIC

1

principal

s

45

CONSILIER JURIDIC

1

debutant

s

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTIf-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

46

SEF SERVICIU

1

s

47

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

48

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

49

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

50

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

51

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s82

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

83

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

84

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

85

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

86

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

87

POLIȚIST LOCAL

II

superior

SSD

88

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

89

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

90

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

91

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

92

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

93

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

94

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

95

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

96

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

97

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

98

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

99

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

100

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

101

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

102

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

103

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

104

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

105

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

106

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

107

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

108

POLIȚIST LOCAL

III

asistent

M

BIROUL ORDINE PUBLICA II

109

SEF BIROU

1

S

110

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

111

POLIȚIST LOCAL

1

debutant

s

112

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

113

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

114

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

115

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

116

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M117

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

i

118

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

119

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

1

1

120

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

i

121

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

122

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

123

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

i

124

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

l

125

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

126

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

127

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

1

128

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

129

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

130

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

i

131

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

1

132

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

133

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

134

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

135

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

I

136

POLIȚIST LOCAL

III

asistent

M

137

POLIȚIST LOCAL

III

asistent

M

BIROUL ORDINE PUBLICA III                                                                                                   !

138

SEF BIROU

1

S

1

139

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

1

140

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

i

141

POLIȚIST LOCAL

1

debutant

s

i

142

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

i

i

143

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

144

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

i

145

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

!

146

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

1

1

147

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

i

148

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

!

149

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

1

150

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

i

151

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

i152

POLIȚIST LOCAL

HI

superior

M

153

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

154

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

155

POLIȚIST LOCAL

HI

superior

M

156

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

157

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

158

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

159

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

160

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

161

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

162

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

163

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

164

POLIȚIST LOCAL

HI

asistent

M

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

165

SEF BIROU

1

S

166

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

167

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

168

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

169

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

170

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

171

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

172

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

173

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

174

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

175

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

176

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

177

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

178

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

179

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

180

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

181

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

182

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

183

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

184

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

185

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

186

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M187

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

188

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

189

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

190

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

191

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

192

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

SERVICIUL INTERVENȚIE RAPIDA

193

SEF SERVICIU

1

S

194

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

195

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

196

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

197

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

198

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

199

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

200

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

201

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

202

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

203

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

204

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

205

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

206

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

BIROUL PAZA

207

SEF BIROU

S

208

PAZNIC

209

PAZNIC

210

PAZNIC

211

PAZNIC

212

PAZNIC

213

PAZNIC

214

PAZNIC

215

PAZNIC

216

PAZNIC

217

PAZNIC

218

PAZNIC

219

PAZNIC

220

PAZNIC221

PAZNIC

222

PAZNIC

223

PAZNIC

224

PAZNIC

i

225

PAZNIC

i

226

PAZNIC

1

227

PAZNIC

i

|

228

PAZNIC

229

PAZNIC

230

PAZNIC

231

PAZNIC

232

PAZNIC

233

PAZNIC

i

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA                                                        i

234

SEF BIROU

S

235

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S i

1

236

MAGAZINER

1

M

237

MUNCITOR

ARMURIER

1

M

238

MUNCITOR

1

i

239

ÎNGRIJITOR

i

240

ȘOFER

1

1

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

199

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

15

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

184

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

3

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

38

NR. TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE

240

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5129

NR 10294/ 2013

AVIZ

Având în vedere:

prevederile art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare,

prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare

adresa Poliției Locale a Municipiului Ploiești, județul Prahova nr. 1266/2013 de solicitare a avizului pentru stabilirea funcțiilor publice, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 10294/2013

în temeiul: art. 107 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), modificările și completările ulterioare

Agenția Națională a Funcționarilor Publici acordă aviz favorabil privind funcțiile publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Ploiești, județul Prahova

Președinte - Secretar de StatSecretar General Carmen DRAG AN

Director General D.G.M.F.P.

Mihaela BACIU

Avizat pentru legalitate

Daniela Pandelaș întocmit: lulia Popescu


Consilier juridic

Șef Serviciu Coordonare Metodologică

ConsilierA/'

La Hotararea Consiliului Local nrihz./201


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONAR AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PLOIESTI

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Art. 1 în conformitate cu prevederile Legii nr. 155 din 15 iulie 2010 Legea politiei locale si ale Hotărârii Guvernului României nr. 1332/29.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, începând cu data de 01.01.2010 se înființează Poliția Locala, instituție publica de interes local, cu personalitate juridica, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Prin Regulamentul de organizare si funcționare al Politiei Locale a municipiului Ploiești se aproba :

 • -  organigrama Politiei Locale a municipiului Ploiești - Anexa nr.1A

 • -  statul de funcții al Politiei Locale a municipiului Ploiești - Anexa nr. 1B

 • -  articolele din care se compune uniforma polițiștilor locali si a personalului contractual cu atribuții in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local si durata maxima de uzura - Anexa nr.1C

 • -  descrierea uniformei de serviciu , a legitimației de serviciu si a însemnelor distinctive de ierarhizarea a polițiștilor locali si ale personalului contractual cu atribuții in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local- Anexa nr.1 D

 • -  norme de dotare cu armament si mijloace specifice de protecție a polițiștilor locali si a personalului contractual cu atribuții in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local -Anexa nr.1 E

 • -  angajament de serviciu pentru personalul contractual-Anexa nr. 1F

 • -  angajament de serviciu pentru funcționarii publici   care ocupa funcții publice

specifice de polițist local-Anexa nr.1G

 • -  angajament de serviciu pentru funcționarii publici   care ocupa funcții publice

generale-Anexa nr.1H

Art. 2 Sediul Poliției Locale a Municipiului Ploiești este în Ploiești, Bd. Independenței, nr. 21.

Art. 3 (1) Personalul Poliției Locale se compune din:

 • - funcționari publici care ocupa funcții publice specifice de polițist local;

 • - funcționari publici care ocupa funcții publice generale;

 • - personal contractual.

Conducerea Politiei Locale a municipiului Ploiești este asigurata de un director general asistat de doi directori general adjuncti.

Organigrama instituției cuprinde un număr total de 240 posturi, din care :

-174 de funcții publice specifice de polițist local (12 funcții de conducere si 162 de execuție)

 • - 25 de funcții publice cu încadrare generala (3 de conducere si 22 de execuție)

 • - 41 personal contractual (3 de conducere si 38 de execuție)

In compunerea Serviciului Public Politia Locala a municipiului Ploies

9 birouri si 3 compartimente , după cum urmeaza :

In subordinea directorului general

 • > Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri cu 1 publice de execuție;

 • > Serviciul Circulație pe Drumurile Publice cu 1 sef serviciu si


_________________execuție (toate funcțiile sunt specifice);_______________________________________

 • > Serviciul Disciplina in Constructii-Afisaj Stradal si Protecția Mediului cu 1 sef serviciu si 8 funcții publice de execuție (toate funcțiile sunt specifice);

 • > Serviciul Control Comercial cu 1 sef serviciu si 9 funcții publice de execuție (toate funcțiile sunt specifice);

 • > Biroul Evidenta Persoanelor cu 1 sef birou si 5 funcții publice de executie( toate funcțiile sunt specifice);

In subordinea directorului general adjunct(functie publica de conducere).......

 • > Biroul Relații cu Publicul, Comunicare si Managementul Calitatii, cu 1 sef birou si 5 funcții publice de execuție;

 • > Biroul Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca , cu 1 sef birou si 6 funcții de execuție (toate funcții de personal contractual);

 • > Compartimentul Financiar cu 3 funcții publice de execuție si o funcție de personal contractual;

 • > Compartimentul Contabilitate cu 3 funcții publice de execuție;

In subordinea directorului general adjunct(functie publica de conducere specifica)......

 • >  Serviciul Ordine Publica si Paza, 1 sef serviciu ce are in subordine 4 birouri ordine publica : Biroul Ordine Publica l - 1 sef birou si 27 funcții publice de execuție (toate funcțiile sunt specifice), Biroul Ordine Publica II - 1 sef birou si 28 funcții publice de executie( toate funcțiile sunt specifice) , Biroul Ordine Publica III - 1 sef birou si 26 funcții publice de executie( toate funcțiile sunt specifice), Biroul Ordine Publica IV - 1 sef birou si 27 funcții publice de executie( toate funcțiile sunt specifice) si Biroul Paza cu 1 sef birou si 26 funcții de execuție de personal contractual);

 • > Serviciul Intervenție Rapida cu 1 sef serviciu si 13 funcții publice de execuție (toate funcțiile sunt specifice);

 • > Compartimentul Achiziții Publice, Contracte cu 3 funcții publice de execuție (toate funcțiile sunt cu încadrare generala);

 • >  Biroul Dispecerat cu 1 sef birou si 5 funcții de execuție (toate funcții de personal contractual).

Funcționarul public care ocupa funcție publica specifica de polițist local din Poliția Locala este înarmat, poarta uniforma si exercita atribuții de : ordine si liniște publica, circulația pe drumurile publice, disciplina in construcții si afisajul stradal, protecția mediului, activitatea comerciala, evidenta persoanelor.

Personalul contractual din Poliția Locala cu atribuții in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local poarta uniforma și exercită atribuțiile prevăzute in fisa postului.

Art. 4 (1) Funcționarul public din Poliția Locala este investit cu exercițiul autorității publice, pe timpul și în legătura cu îndeplinirea atribuțiilor și a îndatoririlor de serviciu, în limitele competentelor stabilite prin lege si beneficiază de dispozițiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcție ce implica exercițiul autoritatii de stat.

Art. 5 (1) Funcționarul public din Poliția Locală este obligat să respecte ^reptutife.^.i Libertățile fundamentale ale omului, Constituția și legile țării, jurământul, a^ga^t^^ubdș^ serviciu, prevederile normelor interne și să îndeplinească dispozițiile legali ^le\^âp(eti'orirppj ierarhici privind activitatea sa profesională.

 • (2) Funcționarul public din Poliția Locală răspunde, în condițiile legii, pentru W^j|[®iâre^w

executa atribuțiile de serviciu.                                            ^0?***^

 • (3) Prevederile prezentului articol se aplică corespunzător și personalului contracwt==^^

Art. 6 Funcționarii publici de conducere din cadrul Poliției Locale răspund pentru legalitatea dispozițiilor date subalternilor și sunt obligați să verifice dacă acestea au fost transmise și înțelese corect și să controleze modul de îndeplinire a acestora.

Art. 7 Calitatea de funcționar public din Poliția Locală se dobândește și se pierde în condițiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL II Structura organizatorică și categorii de funcționari publici din cadrul Poliției Locale

Art. 8 Poliția Locală a municipiului Ploiești își desfășoară activitatea pe următoarele domenii de activitate:

 • - ordine si liniște publica si paza bunurilor ,

 • - circulația pe drumurile publice,

 • - disciplina in construcții si afisajul stradal,

 • - protecția mediului,

 • - activitatea comerciala,

 • - evidenta persoanelor.

Structura organizatorică este următoarea:

 • 1. Director General, Director General Adjunct;

 • 2. Serviciul Ordine Publica si Paza;

 • 3. Serviciul Circulație pe Drumurile Publice;

 • 4. Serviciul Disciplina in Construcții- Afisaj Stradal si Protecția Mediului

 • 5. Serviciul Control Comercial;

 • 6. Serviciul Intervenție Rapida;

 • 7. Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri

 • 8. Biroul Evidenta Persoanelor;

 • 9. Biroul Relații cu Publicul-Comunicare si Managementul Calitatii;

 • 10. Biroul Paza;

 • 11. Biroul Dispecerat;

 • 12. Biroul Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca

 • 13. Biroul Ordine Publica I;

 • 14. Biroul Ordine Publica II;

 • 15. Biroul Ordine Publica III;

 • 16. Biroul Ordine Publica IV;

 • 17. Compartimentul Financiar;

 • 18. Compartiment Contabilitate;

 • 19. Compartiment Achiziții Publice, Contracte.

Art. 9 (1) Funcțiile publice din Poliția Locală se clasifica după cum urmează?,         \ A

 • •  Clasa I cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare suht^eqȘ^ărâțstq^lin superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licența saib^hiv^lenv! /șLț


 • •  Clasa a ll-a cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupara^suk studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diploma;

—•— Clasa a-lil-a cuprinde funcțiile-publice-pentru. a-.căror ocupareJs&r studii medii liceale, absolvite cu diploma

 • (2) Funcționarii publici din Poliția Locala numiți în funcțiile publice prevăzute pentru clasele a ll-a și a lll-a, pot ocupa numai funcții publice de execuție.

Art. 10 (1) După nivelul atribuțiilor, funcționarii publici din cadrul Poliției Locale pot fi funcționari publici de conducere sau funcționari publici de execuție.

(2) Funcționarii publici de conducere din cadrul Poliției Locale sunt numiți în una dintre următoarele funcții publice:

 • > director general;

 • > director general adjunct;

 • > șef serviciu;

 • > șef birou.

Art. 11 Funcția publica de execuție este structurată pe grade profesionale, astfel:

 • > superior, ca nivel maxim;

 • > principal;

 • > asistent;

 • > debutant.

CAPITOLUL III SECȚIUNEA 1

Selecționarea, pregătirea și încadrarea funcționarilor publici si a personalului contractual din cadrul Poliției Locale

Art. 12 (1) Funcționarii publici din Poliția Locală pot fi numiți debutanți sau definitivi, în condițiile legii nr.188/1999, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcționarilor publici debutanți din Poliția Locală se evaluează în conformitate cu procedura de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți.

Art. 13 (1)La înființarea poliției locale, personalul acesteia a fost preluat de la Poliția Comunitară Ploiești, precum și de la structurile cu atribuții de control din aparatului de specialitate al primarului, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat de consiliul local.

Art. 14 Pentru funcțiile neocupate se organizează concurs conform prevederilor Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15 Persoana care se înscrie la concurs și urmează să fie numită pe o funcție publica în cadrul Poliției Locale, indiferent de rasă, naționalitate, sex, religie, avere sau origine socială, trebuie să îndeplinească condițiile generale legale prevăzute pentru funcționarii publici, și condițiile specifice de ocupare a postului scos la concurs.

Art. 16 Personalul contractual din cadrul politiei locale care exercita atribuții i'ddp^za trebuie sâ îndeplinească și condițiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 333/20'03*pnvindj)ăza\ obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările/și/ completări le:ț ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 dinj'Legea/nr/'-'ț'î' lg 333/2003, cu modificările și completările ulterioare.                        V

Art. 17 (1) Concursul de recrutare va cuprinde trei etape, astfel: selectarea dosarelor de înscriere lucrare scrisă


"io#' /'Ova

> interviu

(2) Condițiile generale, condițiile specifice, precum și bibliografia concursului se stabilesc în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice.

Art. 18 Ocuparea postului de către personalul contractual se face prin susținerea unei lucrări scrise și a interviului, în raport de cerințele stabilite prin fișa postului, conform prevederilor legale aplicabile personalului contractual.

Art. 19(1) Dosarele candidaților se întocmesc, în condițiile legii, diferențiat pentru funcționarii publici sau personalul contractual, după caz.

(2) Documentele privind organizarea și desfășurarea concursului, lucrările candidaților la probele susținute și procesul verbal cuprinzând punctajul obținut se îndosariază separat, pentru fiecare concurent.

Art. 20 (1) Dosarele întocmite conform prevederilor art. 20, în cazul candidaților admiși, se completează cu copia procesului-verbal cuprinzând punctajul obținut.

(2) Dosarele candidaților respinși se restituie acestora in copie, la cerere, pe bază de semnătura.

Art. 21 (1) Candidații declarați admiși la concursul de recrutare sunt numiți, potrivit legii, în funcția publică pentru care a candidat.

 • (2) în termen de 15 zile de la data afișării rezultatelor finale ale concursului compartimentul resurse umane, emite propunerea de numire a candidatului declarat admis. Propunerea de numire se comunică în copie, în mod corespunzător, candidatului declarat admis personal, pe bază de semnătură sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 • (3) Emiterea actului administrativ de numire se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data comunicării propunerii de numire, în condițiile legii. Fișa postului aferentă funcției publice se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie a acestuia se înmânează funcționarului public.

SECȚIUNEA a 2-a

Activitatea de pregătire a personalului Poliției Locale

Art. 22 (1) După numirea în funcție, polițiștii locali care au atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere, proveniți din structurile poliției comunitare sunt obligați ca, în termen de 5 ani, să urmeze un program de formare inițială organizat într-o instituție de învățământ din cadrul M.A.I.

(2) După numirea în funcție, polițiștii locali care au atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere, selecționați ulterior

operaționalizârii structurilor poliției locale, precum și cei selecționați în vede restJ:nc.adrării posturilor structurilor de poliție locala sunt obligați ca, în termen de un an, program de formare inițială organizat într-o instituție de învățământ din cadrul .


 • (3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) polițiștii locali care profer**' de ordine și siguranță publică ale M.A.I., precum și cei care au urmat un prog(§ inițială într-o instituție de învățământ din cadrul M.A.I.

?                                                     f                                }

 • (4) Durata programelor de formare prevăzute la alin. (1) și (2) este de m

 • (5) Finalizarea programelor de formare prevăzute la alin. (1) și (2) se facd^$ijiue de absolvire, conform planului de învățământ. în urma promovării examenului, polițiștii locali obțin un certificat de absolvire eliberat, în condițiile legii, de către instituția organizatoare.

 • (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă, după expirarea perioadei de 5 ani prevăzute la alin. (1), respectiv a celei de un an prevăzute la alin. (2), polițistul local nu a absolvit programul de formare inițială, acesta este eliberat din funcția publică.

 • (7) Contravaloarea cheltuielilor de școlarizare individuale ale polițiștilor locali aferente programelor de formare prevăzute la alin. (1) și (2) se suportă din bugetul poliției locale.

 • (8) Modul de organizare a programelor de formare prevăzute la alin. (1) și (2) și structura programelor de învățământ se stabilesc potrivit Ordinului Ministrului Administrației si Internelor.

 • (9) Formarea profesională a personalului cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local se realizează în condițiile Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Personalul Poliției Locale este obligat, în conformitate cu prevederile legale, să-și îmbunătățească permanent cunoștințele profesionale de specialitate și de cultura generală.

Această activitate se va realiza, în principal prin studiu individual, dar și prin pregătirea continua la locul de munca:

 • > convocări lunare de pregătire la locul de muncă, la nivel de serviciu/birou/compartiment pe baza unei tematici de pregătire și instruire aprobată de directorul general, conform planului anual;

 • > ședințe de tragere cu armamentul din dotare care se vor desfășura trimestrial;

 • >  pregătire fizică săptămânala bazată pe exerciții de menținere a condiției fizice de rezistență și exerciții de autoapărare;

SECȚIUNEA a 3-a

Numirea în funcții a funcționarilor publici din Poliția Locală

Art. 23 (1) La numirea în funcția publică, funcționarii publici din Poliția Locală depun jurământul de credința în fața șefului Poliției Locale, în prezența superiorului ierarhic și a unui coleg.

 • (2) Jurământul are următorul conținut: "Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fara părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin potrivit funcției, să respect normele de conduită profesională și civica și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu"* Formula de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.

 • (3) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin (2) atrage revocarea actului administrativ de numire în funcție.

 • (4) Jurământul de credința este semnat de către funcționarul public din Poliția Locală, de șeful Poliției Locale, superiorul ierarhic, precum și de către colegul asistent.

 • (5) Jurământul de credința este contrasemnat de primar, se păstrează la,î;dojș$rul personal al funcționarului public din Poliția Locală, iar o copie se înmânează ace^i^oj^î"'^

Art. 24 (1) Funcționarii publici din Poliția Locală care promovează programjplă^de formare inițiala, încheie un angajament de serviciu prin care se obliga să lufelzeJH’^Pdjftia Locala o perioada de cel puțin 5 ani, de la data promovării examenului.                 :

 • (2) Angajamentul se încheie în forma scrisă și cuprinde clauze pentru^^^feȚgg'rtîreferitoare la drepturi și obligații, condițiile de pregătire și perioada pentru care Tun^iopg^ur public se obliga să desfășoare activități în cadrul Poliției Locale. (Anexele nr. 1H si 11)

 • (3) După semnare, angajamentul va fi inclus în dosarul personal al fiecărui funcționar public din Poliția Locală.

Art. 25 Dacă funcționarului public din Poliția Locală numit în funcția publica îi încetează raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzuta în angajamentul de serviciu, acesta este obligat să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea sa, proporțional cu perioada rămasa neefectuata până la expirarea termenului prevăzut de art. 25 alin. (1).

CAPITOLUL IV SECȚIUNEA 1

Atribuțiile personalului Poliției Locale

Art. 26 în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin Poliției Locale personalul de conducere, de coordonare, de pază și ordine participa la apararea drepturilor si libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private si publice, prevenirea si descoperirea infracțiunilor in domeniile: ordinea si liniștea publica precum si paza bunurilor, circulația pe drumurile publice, disciplina in construcții si afisajul stradal, protecția mediului, activitatea comerciala, evidenta persoanelor precum si alte domenii stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului.

Art. 27 (1) Directorul general își îndeplinește atribuțiile în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul primarului, este șef al întregului personal din subordine și are următoarele atribuții:

J

 • a) organizează, planifică și conduce întreaga activitate a poliției locale;

 • b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

 • c) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;

 • d) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

 • e) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competență;

 • f)  studiază și propune unităților beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice și a sistemelor de alarmare împotriva efracției;

 • g) analizează trimestrial activitatea poliției locale și indicatorii de performanță stabiliți de comisia locală de ordine publică;

 • h) asigură informarea operativă a consiliului local, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliției Române, precum și a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activității poliției locale;

 • i)  reprezintă poliția locală în relațiile cu alte instituții ale statului, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații


_____________reclamați i lor cetățeni lor, _în._conformitate cu preved eril e I eg ale.;__________

m) organizează și participă la audiențele cu cetățenii;

n) întocmește sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenței;

o) coordonează activitatea de evidență, aprovizionare, de repartizare, de întreținere și de păstrare, în condiții de siguranță, a armamentului și a muniției din dotare;

p) urmărește modul de echipare a personalului cu uniforme și însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea și utilizarea corespunzătoare a acestora;

q) întreprinde măsuri de aprovizionare și menținere în stare de funcționare a aparaturii de pază și alarmare, radiocomunicații și a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază și ordine;

r) menține legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfășoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale și propune măsurile necesare pentru creșterea eficienței pazei;

s) analizează contribuția funcționarilor publici din poliția locală la menținerea ordinii și liniștii publice, la constatarea contravențiilor în domeniile prevăzute de lege și ia măsuri de organizare și îmbunătățire a acesteia;

t)  organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către funcționarii publici din poliția locală;

u) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

 • v) organizează activitățile de protecție a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor;

w) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

(2) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul general al poliției locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

Art. 28 (1) Directorul general adjunct (funcție publica de conducere specifica) se subordonează directorului general și are următoarele atribuții principale:

 • a) coordonează activitatea de aprovizionare, repartizare, întreținere și păstrare, în condiții de siguranța, a armamentului și muniției din dotare, pentru personalul din subordine;

 • b) urmărește modul de echipare a personalului cu uniforme și însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea și utilizarea corespunzătoare a acestora pentru personalul din subordine;

 • c) întreprinde măsuri de aprovizionare și menținere în stare de funcționare a aparaturii de pază și alarmare, radio-comunicatii și a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază și ordine;

 • d) menține legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfășoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale și propune măsurile necesare pentru creșterea eficienței pazei;

 • e) coordoneaza si analizează contribuția personalului din cadrul Serviciului Ordine Publica si Paza al Poliției Locale la apărarea ordinii și liniștii publice,paza obiectivelor de interes local si manifestările cultural-sportive organizate la nivel local și ia măsuri de îmbunătățire a acesteia;

 • f) organizează și executa controale tematice și inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către personalul din Poliția Locală;

 • g) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;


 • h) coordonează activitatea Serviciului ordine Publica si Paza;

 • i) coordonează activitatea Biroului Dispecerat al Poliției Locale;      ;

 • j) coordonează activitatea Serviciului Intervenție Rapida;           h

 • k) coordonează activitatea Compartimentul Achiziții Publice.

(2) în lipsa directorului general, directorul general adjunct exercita prerogatiy^^^^^r

Art. 29 Șeful Serviciului Ordine publica si Paza se subordonează directorului general adjunct(functie publica de conducere specifica), având în subordinea directă Biroul Ordine Publica I, Biroul Ordine Publica II, Biroul Ordine Publica III, Biroul Ordine Publica IV și Biroul Paza, având împreună următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu

atribuții  în menținerea ordinii   și   liniștii   publice  și asigurarea pazei bunurilor;

 • b)    întocmește planurile    de pază ale    obiectivelor din competență;

 • c) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, menținerea ordinii și a liniștii publice, regulile de conviețuire socială și integritatea corporală a persoanelor;

 • d) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • e) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu

tematica                                                                                     stabilită;

 • f) informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază și menținere a ordinii publice și ține evidența acestora;

 • g)      analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • h) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător

sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând          recompense          și          sancțiuni          corespunzătoare;

 • i) participă, alături de conducerea poliției locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de

ordine        și        siguranță        publică        al        municipiului        Ploiești;

 • j) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale;

 • k) asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență.

Art.30 Șeful biroului ordine publica 1/ Șeful biroului ordine publica 11/ Șeful biroului ordine publica III / Șeful biroului ordine publica IV se subordonează Șefului Serviciului Ordine Publica si Paza, având împreună următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

 • a) primesc, analizează, transmit, prelucrează și asigură executarea dispozițiilor conducerii;

 • b) organizează, planifica, conduc și controlează activitatea personalului Poliției Locale privind asigurarea pazei bunurilor, participarea la apărarea ordinii și liniștii publice, a vieții și integrității persoanelor;

 • c) participă la întocmirea planului de ordine si siguranța publică, asigură cunoașterea prevederilor acestuia și punerea lor în practică de către subordonați, urmărește modul de desfășurare a activităților specifice și ia măsuri de remediere a neregulilor constatate;

 • d) urmărește ca în în planurile de pază să se prevadă toate punctele vulnerabile pătrunderii în obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracției, obligativitatea cu privire la menținerea lor în stare de funcționare și răspunderea concretă în cazul nerealizării lor;

 • e) asigura cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din Poliția Locala din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, asigurarea ordinii și liniștii publice, regulile de conviețuire socială, integritatea corporală a persoanelor, curățenia și comerțul stradal;


 • f) constata contravențiile date în competența, aplica sancțiunile potrivit legii șLțig^^evicJ^hța

acestora;                                                                         ‘            x

 • g) conduc pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în tematica stabilită;

 • h) stabilesc reguli cu privire la predarea-primirea armamentului și muniției, acestora în timpul serviciului, precum și întreținerea și asigurarea deplinei Io nu se afla asupra personalului;

 • i) informează, de îndată, conducerea Poliției Locale despre toate evenimenteie'cTeolTebite înregistrate în apărare a ordinii publice și țin evidența acestora;

 • j) întreprind măsuri eficiente pentru că întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare.

 • k) sesizează, de îndată, șefii ierarhici și structurile Inspectoratului General al Poliției Romane competente, potrivit legii, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare ;

 • l) răspunde de starea de operativitate a personalului din subordine;

 • m) organizează, planifica și controlează modul de executare a serviciului de către personalul din subordine;

 • n) organizează și conduce procesul de pregătire profesională a subordonaților în scopul îndeplinirii cu profesionalism a sarcinilor de serviciu;

 • o) repartizează și analizează îndeplinirea sarcinilor profesionale de către personalul din subordine:

 • p) execută, zilnic sau ori de câte ori este nevoie, instruirea șefilor de echipaje (după caz a întregului personal) asupra misiunilor ce urmează a fi îndeplinite;

r) organizează și participă la asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice și sportive organizate la nivel local;

s) intervine împreună cu organele abilitate la solicitările cetățenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori și rezolvarea unor cazuri sociale, acționeză împreună cu instituțiile abilitate pentru salvarea și evacuarea persoanelor și a bunurilor periclitate de incendii, explozii, accidente calamități naturale;

ș) instruiește lunar sau ori de câte ori este necesar personalul din subordine cu privire la consemnul general, consemnele particulare ale posturilor și prevederile planului de ordine si siguranța publică;

t) execută controale în zonele de responsabilitate și în posturile de pază asigurate de polițiștii locali din cadrul serviciului, urmărind și consemnul în Carnetul de control, modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de către aceștia, stabilite în conformitate cu prevederile consemnelor particulare ale posturilor, și respectarea prevederilor consemnului general și ale Regulamentului Intern;

Art.31 Șeful Biroului Paza se subordonează Șefului Serviciului Ordine Publica si Paza, având împreună următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

 • a) primește, analizează, transmite, prelucrează și asigură executarea dispozițiilor conducerii;

 • b) organizează, planifica, conduce și controlează activitatea personalului Poliției Locale privind asigurarea pazei bunurilor;

 • c) participă la întocmirea planurilor de paza la obiectivele aflate in coordonare, asigură cunoașterea prevederilor acestuia și punerea lor în practică de către subordonați, urmărește modul de desfășurare a activităților specifice și ia măsuri de remediere a neregulilor constatate;

 • d) urmărește ca în în planurile de pază să se prevadă toate punctele vulnerabile pătrunderii în obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracției, obligativitatea cu privire la menținerea lor în stare de funcționare și răspunderea concretă în cazul nerealizării lor;

  e)


  f)


  g)


  i)


  j)


  k)

  • l)


  asigura cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din Poliii^l^^fe^din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază;

  conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în? ponfo^ițateX cu\ tematica stabilită;                                                            /                E j

  stabilește reguli cu privire la predarea-primirea armamentului și muniției,fooijMl^k’f^ipswâal acestora în timpul serviciului, precum și întreținerea și asigurarea deplinfe^ibr^ep^K^Πcând nu se afla asupra personalului;

  informează, de îndată, conducerea Poliției Locale despre toate evenimentele^!eSsebite______

  înregistrate în activitatea de paza și ține evidența acestora;

  întreprinde măsuri eficiente pentru că întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare.

  sesizează, de îndată, șefii ierarhici și structurile Inspectoratului General al Poliției Romane competente, potrivit legii, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare ;

  răspunde de starea de operativitate a personalului din subordine;

  organizează, planifica și controlează modul de executare a serviciului de către personalul din subordine;


m) organizează și conduce procesul de pregătire profesională a subordonaților în scopul îndeplinirii cu profesionalism a sarcinilor de serviciu;

n)


repartizează și analizează îndeplinirea sarcinilor profesionale de către personalul din subordine;

o)


acționeză împreună cu instituțiile abilitate pentru salvarea și evacuarea persoanelor și a bunurilor periclitate de incendii, explozii, accidente calamități naturale;

P)


q)


instruiește lunar sau ori de câte ori este necesar personalul din subordine cu privire la consemnul general, consemnele particulare ale posturilor și prevederile planului de paza; execută controale în posturile de pază asigurate de către personalul din subordine, urmărind și consemnând în Carnetul de control, modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de către aceștia, stabilite în conformitate cu prevederile consemnelor particulare ale posturilor, și respectarea prevederilor consemnului general și ale Regulamentului Intern;

Art. 32 Serviciul Intervenție Rapida se subordonează directorului general adjunct, având următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

 • a) asigură ordinea și liniștea publică;

 • b) asigură însoțirea și protecția reprezentanților primăriei sau a altor persoane cu funcții în instituțiile publice locale;

 • c) constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, conform legii;

 • d) participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice și sportive organizate la nivel local;

 • e) intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de fapt sesizate;

 • f) acționează, împreună cu poliția, jandarmeria, pompierii,protecția civilă, și alte autorități prevăzute de lege la activitățile desalvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • g) sprijină Poliția Română în activitățile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor;

 • h) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege;

 • i) scandaluri manifestate cu acte de violenta ce pot pune in pericol integritatea persoanelor si a bunurilor;

 • j) comiterea unor infracțiuni, atunci când situația la fata locului poate degenera;

 • k) intervine la solicitarea agentilor de Ordine Publica atunci când acestiasurft depășiți

numeric si nu isi pot executa atribuțiile de serviciu;                           /«J5

 • l) sprijina forțele Jandarmeriei si ale Politiei Romane cu ocazia manifeștaffior-sppxțive sk

cultural artistice ce au loc pe raza administrativa a Municipiului Ploiești. li U               J

Art. 33 Biroul Dispecerat se subordonează Directorului General Adjunct(iw^i^u^li€aâ®r conducere specifica), având următoarele atribuții generale:

_ a) organizează activitățile . necesare pentru realizarea unei legături efWehteMntre structurile Poliției Locale, precum și cu celelalte instituții cu atribuții pe linie de ordine publică sau alte domenii de interes local, asigurând transmiterea operativă a datelor și informațiilor;

 • b) colectează toate datele operative furnizate de instituțiile menționate și de agenții din teren și întocmește zilnic sinteza cu situația operativă de pe raza municipiului Ploiești pe care o va prezenta, la prima oră, directorului general adjunct pentru informarea primarului;

 • c) să cunoască, în permanență, situația obiectivelor, a posturilor de pază și a celorlalte date referitoare la modul de repartizare a efectivelor; și să asigure dirijarea echipajelor și patrulelor la locurile în care s-au produs anumite evenimente de competenta Poliției Locale;

 • d) să țină legătura cu personalul poliției ce se afla în serviciu, să noteze problemele pe care le ridică acesta și să raporteze pe cale ierarhică pentru a se dispune măsurile corespunzătoare;

 • e) coordonează activitățile specifice dispeceratului și verifică modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu ale personalului din subordine;

 • f)  aduce la cunoștința șefului ierarhic, la sosirea acestuia în instituție, problemele ivite pe timpul absenței;

 • g) execută activități specifice pentru alarmarea efectivelor la primirea dispoziției;

 • h) urmărește buna funcționare a mijloacelor tehnice din dotare și a aparaturii de monitorizare luând măsuri de anunțare pentru remedierea defecțiunilor apărute;

  i)


ține legătura permanentă cu Poliția Municipiului Ploiești și Jandarmeria Prahova pentru cooperarea în vederea menținerii și restabilirii ordinii publice;

j)


asigură baza materială și logistică, pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor de serviciu;

k)


verifică modul în care se completează registrele de predare-primire (a serviciului, cheilor de la birouri, alarmărilor, armamentului și muniției, echipamentului de intervenție, evenimente, comunicări, etc.);

1)


execută alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici;

Art.34 Compartimentul Achiziții publice, Contracte se subordonează Directorului

General Adjunct(functie publica de conducere specifica), având următoarele atribuții generale:

 • a) organizează proceduri de achiziție publică, conform Ordonanței de Urgență nr.34/2006;

 • b) verificarea codificării și a sumelor alocate din buget în vederea elaborării programului anual al achizițiilor publice de servicii, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul Poliției Locale Ploiești;

 • c) verificarea respectării legislației în vigoare a documentelor elaborate la nivelul serviciului;

 • d) elaborarea sau, după caz coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza caietelor de sarcini întocmite de compartimentele care au solicitat organizarea procedurii;

 • e) îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanța de urgență;

 • f) aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire;

 • g) constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice pentru achizițiile de sen/icii;^..

 • h) efectuarea studiului de piața pentru achizițiile directe;


 • i) analizarea și compararea ofertelor;

 • j) întocmirea Notelor Justificative pentru achizițiile directe;

 • k) elaborarea corespondentei cu operatorii economici;

 • l) elaborarea de situații și rapoarte cu privire la achizițiile realizate;

 • m) întocmirea fiselor de date ale achizițiilor;

_________________n). elaborarea _de referate și propuneri de decizii de numire a comisiilorde evaluare a ofertelor;

o) punerea la dispoziția organelor de control a documentelor aferente achizițiilor directe;

p) elaborarea de propuneri de hotărâri și de regulamente privind achizițiile publice;

 • q) întocmirea planului anual de achiziții;

 • r) întocmirea referatelor de angajament pentru angajarea unei cheltuieli;

 • s) întocmirea contractelor de achiziții publice;

 • t) alte sarcini stabilite de conducerea instituției.

Art. 35 Directorul general adjunct(functie publica de conducere) se subordonează directorului generai și are următoarele atribuții principale:

 • a) coordonează activitatea de evidență, aprovizionare, de repartizare, de întreținere și de păstrare, în condiții de siguranță, a armamentului și a muniției din dotare;

 • b) coordonează activitatea de evidență, aprovizionare, de repartizare a materialelor specifice, uniforme și însemne distinctive de ierarhizare pentru personalul Politiei Locale Ploiești;

 • c) organizează sistemul de alarmare a personalului din subordine în cazuri deosebite;

 • d) organizează activitățile de protecția muncii, de prevenire și stingere a incendiilor;

 • e) coordonează activitatea Biroului Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca ;

 • f) coordonează activitatea Biroul Relații cu Publicul, Comunicare si Managementul Calitatii;

 • g) coordonează activitatea compartimentelor contabilitate si financiar.

Art.36 Biroul Relații cu Publicul-Comunicare si Managementul Calitatii se subordonează directorului general adjunct(functie publica de conducere) și are următoarele atribuții:

 • a) Asigurarea legăturii permanente cu publicul (direct, prin telefon, prin intermediul poștei electronice);

 • b) Luarea măsurilor ce se impun pentru asigurarea informării cetățenilor asupra atribuțiilor și competențelor compartimentelor de specialitate ale Poliției Locale Ploiești;

 • c) îndrumarea cetățenilor care se prezintă personal la sediul Poliției Locale a Municipiului Ploiești către departamentele competente să rezolve problemele ridicate de către cetățeni;

 • d) Organizarea audiențelor susținute de conducerea instituției;

 • e) Asigurarea legăturii permanente cu reprezentanții mass-media;

 • f)  Asigurarea măsurilor necesare privind informațiile de interes public, în conformitate cu prevederile legale.

 • g) Asigurarea difuzării de comunicate, informări de presă, organizarea de conferințe de presă, interviuri sau briefing-uri, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituției prezintă un interes public imediat;

 • h) Asigurarea întocmirii și transmiterii către cei interesați a Raportului săptămânal și anual de activitate;

 • i)  Asigurarea întocmirii de rapoarte analitice periodice referitoare la activitatea desfășurată de Poliția Locale Ploiești.

 • j)  Asigurarea activității de secretariat a Comisiei de Avizare a Adunărilor Publice.

 • k)  Asigurarea activității de secretariat a Comisiei Locale de Ordine Publică;

  I) Proiectarea, documentarea și implementarea la nivelul Poliției Locale PloieșJfCsi'i de management al calității, în conformitate cu standardul de calitate SR 2008 "Sisteme de management al calității. Cerințe”.  Art. 37 Biroul Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Mu^ca, se subordonează directorului general adjunct(functie publica de conducere), având^ftșj^r^l atribuții:

  • a)

  • b)


  • c)

  • d)


  • e)

  • f)

  • g)

  • h)


  i)


  j)


  k)


  asigura echiparea și dotarea personalului Poliției Locale conform normelor metodologice; asigura funcționarea aparaturii tehnice de transmisiuni și tehnicii de calcul, necesare desfășurării activității;

  ia măsurile necesare pentru exploatarea eficientă a parcului auto;

  stabilește măsurile pentru folosirea raționala a utilităților și încadrarea în normele de consumuri;

  asigura exploatarea corectă a spațiilor destinate, a mijloacelor fixe și mobile; organizează activitatea de gestiune a patrimoniului Poliției Locale;

  execută alte sarcini necesare unei bune dotări a instituției;

  participă la efectuarea inventarierii periodice a mijloacelor fixe din dotare; asigură activitatea de arhivare a bunurilor și dosarelor ce aparțin instituției potrivit legii;

  urmărește derularea în bune condiții a circuitului documentelor intrate sau ieșite din instituție prin registratura instituției;

  supraveghează și susține derularea activității inspectorului abilitat SSM și PSI, privind instruirea personalului din cadrul structurii de specialitate a instituției conform legilor în vigoare;

  asigură suportul logistic al acțiunilor și manifestărilor organizate, sprijinite sau susținute de Poliția Locală Ploiești;

  coordonează activitatea de instruire pe linia respectării normelor de securitate și sănătate în munca și a celui privind apărarea împotriva incendiilor, desfășurate la nivelul instituției.


Personalul cu atribuții în domeniul protecției muncii și prevenirii incendiilor va avea următoarele atribuții principale:

 • a) asigura cunoașterea și aplicarea de către toți salariații a măsurilor tehnice și organizatorice stabilite, precum și a prevederilor legale în domeniul protecției muncii și prevenirii incendiilor;

 • b) execută instruirea personalului Poliției Locale;

 • c) organizează evidenta documentelor și urmărește actualizarea și completarea permanentă a acestora;

 • d) identifică și analizează situația factorilor de risc specifici fiecărui obiectiv, domeniu de activitate, etc. si propune măsuri pentru eliminarea acestora, asigurând în acest sens și instruirea corespunzătoare a personalului;

 • e) menținerea unei legături permanente cu Inspectoratul Teritorial de Protecția Muncii pentru documentare, procurarea legislației în vigoare, sesizarea unor evenimente negative și efectuarea de cercetări;

execută alte sarcini stabilite de conducerea Politiei Locale

J

Art. 38 Compartimentul Contabilitate este subordonat directorului general adjunct (funcție publica de conducere) și are următoarele atribuții principale:

 • a) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli pe care îi supune spre avizare directorului general și spre aprobare Consiliului Local.

 • b) informează lunar conducerea Poliției Locale cu privire la situație economico-financiara înregistrată.

 • c) întocmește balanța lunară de verificare, darea de seamă contabila trimestriala și contul anual de execuție cu anexele prevăzute normele Ministerului Finanțelor Publice.

  d)


  • e)

  • f)


  g)


  organizează evidenta contabilă a creanțelor (clienți și debitori), emiterea^documentelor^ legale de încasare la termenele prevăzute în actele care au generat creanțeje iffi^jza și urmărirea încasării acestora, inclusive majorările și penalitățile legale de îr^t^zier^ăf j informează conducerea Poliției Locale cu privire la situația economico-fina^cieira’j/’;.-jM. exercită controlul financiar preventiv propriu pentru documente în e6^toFmitâțe^&jl/ prevederile legale;

  ia măsuri că actele reprezentând cheltuieli fără viză de control preventivâarnu se


  ___înregistreze în contabilitatea Poliției Locale;__________________________________________ asigura participarea personalului la efectuarea inventarierii patrimoniului și stabilirea diferențelor (plusuri și minusuri), rezultate în urma acesteia;

  asigura înregistrarea în contabilitate a diferențelor înregistrate în urma inventarierii și ia măsurile de regularizare a evidențelor;

  întocmește balanța lunară de verificare și darea de seamă trimestriala;

  participă și răspunde solicitărilor organelor de control pe timpul efectuării controlului economico-financiar și de gestiune;


  h)


  i)


  j)

  k)


Art. 39 Compartimentul Financiar este subordonat directorului general adjunct

(funcție publica de conducere) și are următoarele atribuții principale:

 • a) asigura întocmirea statelor de plată a salariilor și a altor drepturi cuvenite sal ari ați lor din cadrul Politiei Locale;

 • b) întocmește lunar facturile aferente serviciilor prestate de Poliția Locale;

 • c) organizează, coordonează și asigură desfășurarea în bune condiții a activității de încasare a veniturilor și organizarea activității prin casierie.

Art. 40 Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri se subordonează

directorului general și are următoarele atribuții:

 • I) Juridic:

 • a) informează permanent conducerea Poliției Locale cu privire la apariția unor acte normative de interes în realizarea obiectului de activitate;

 • b) ține evidența dosarelor, termenelor;

 • c) asigura reprezentarea Poliției Locale în fata instanțelor judecătorești;

 • d) asigura asistenta juridică tuturor compartimentelor din cadrul Poliției Locale;

 • e) întocmește acțiuni, întâmpinări, răspunsuri, precizări în dosarele existente pe rol la instanțele judecătorești, verifica proiectele de contracte;

 • f)  verifică legalitatea contractelor întocmite și semnează în acest sens;

 • g) redactează răspunsuri pe linie de contencios administrativ;

 • h) prospectează piața și propune măsuri pentru dezvoltarea serviciilor prestate de Poliția Locala;

 • i)  transmite, la solicitarea instanțelor judecătorești sau a altor organe, relații solicitate sau copii după acte;

 • j)  îndeplinește și alte sarcini dispuse de conducere sau de Consiliul Local;

ii) Proceduri:

 • a) înregistrează procese-verbale de contravenție prin scanarea și arhivarea acestora;

 • b) întocmește situația săptămânala a contravențiilor;

 • c) operează evidenta proceselor-verbale înmânate polițiștilor locali;

 • d) trimite spre executare procesele-verbale care nu au fost atacate în termenul legal către Serviciul Public Finanțe Locale sau după caz către primăriile unde domiciliază contravenientul

 • e) inanteaza Judecătoriei Ploiești procesele-verbale contestate și plângerilor acestora;

 • f)  urmărește procesele-verbale achitate;

 • g) întocmește adrese și răspunsuri la cereri și petiții;

III) Resurse Umane:

 • a) asigura aplicarea reglementarilor legale privind salarizarea personalului din Poliția Locală;

 • b) întocmește organigrama, statele de funcții și de personal;

  în colaborare cu Compartimentele Financiar, Contabilitate stabilește neces salarii și alte drepturi de personal, în vederea înscrierii în proiectul de b folosirea eficientă și în conformitate cu prevederile legale a acestuia; efectuează lucrările privind evidenta și mișcarea personalului din Poliția L^d|:lă; u întocmește Planul de Ocupare a funcțiilor publice;

  întocmește trimestrial, semestrial și anual situații statistice pentru Direcți • c)

 • d)

 • e)

 • f)

______Statistică;_________________________________________________________ ________________

 • g) întocmește semestrial situația privind numărul de personal pentru Direcția Generală a Finațelor Publice,și întocmește lunar monitorizarea privind numărul de personal al instituției;

 • h) întocmește decizii și celelalte lucrări privind încadrarea și promovarea în muncă și de verificare a îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor prevăzute de lege.

  i)


efectuează lucrările legate de încadrarea, pensionarea și încetarea contractului de muncă, pentru personalul contractual din cadrul Poliției Locale;

j)


k)

 • l)


efectuează lucrările legate de încadrarea, suspendarea, transferarea, pensionarea și încetarea raportului de muncă, pentru funcționarii publici din cadrul Poliției Locale; întocmește lunar monitorizarea privind numărul de personal al instituției;

se ocupa de înregistrarea și păstrarea fiselor de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual, a rapoartelor de evaluare ale funcționarilor publici și a fiselor posturilor;

 • m) organizează în luna decembrie pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă ale salariaților și urmărește efectuarea acestora;

 • n) ține evidența zilelor de concediu medical, concediu de odihnă, concediului de studii și a concediului fără plată pentru salariații Poliției Locale și verifică foile de pontaj întocmite de șefii de compartimente;

  P)


 • o) întocmește note de concediu privind concediul de odihnă, concediul fără plată și concediul acordat pentru studiile salariatiilor Politiei Locale si le preda Compartimentului Financiar; eliberează adeverințe solicitate de personalul din cadrul Poliției Locale privind încadrarea, veniturile realizate, popriri, împrumuturi C.A.R, giranți, etc.

  q)

  r)

  s)


eliberează și ține evidența legitimațiilor de serviciu a salariaților; organizează concursuri și examene în vederea ocupării posturilor vacante;

răspunde de organizarea și funcționarea, potrivit legii, a comisiei de încadrare; asigura secretariatul acestei comisii;

t)


întocmește și ține evidența salariatelor care sunt în concediu pentru îngrijirea copiilor până la1/2 ani;

 • u) întocmește contractele de muncă și urmărește respectarea lor legală;

 • v) întocmește și ține evidența Registrului general de evidenta a salariaților privind evidenta personalului contractual al Poliției Locale;

 • w) asigura întocmirea, completarea și păstrarea dosarelor profesionale și personale ale funcționarilor publici ai Poliției Locale;

  • x)

  y)

  z)

  aa)întocmește și ține evidența ecusoanelor salariaților;

  bb)întocmește Registrul pentru evidența datelor personale ale salariaților;

  cc) întocmește situațiile privind promovarea în clasă, promovarea în grade profesionale și avansarea în trepte de salarizare in cazul funcționarilor publici, respectiv promovarea în grade sau trepte profesionale în cazul personalului contractual;

  dd)asigură transmiterea datelor și informațiilor către Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea actualizării bazei de date existente;

  ee)întocmește adrese și răspunsuri la cererile și petițiile adresate Compartimentului Resurse Umane


primește, înregistrează și ține evidența declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese întocmește și ține evidența Listei pentru avansare și promovare a funcționarilor publici; eliberează la cerere copii după carnetele de munca solicitate de salariați;

■■

4 Zi

zA

tradal si Protecxi^Mediy|ujzzfse;^

următoareie atribuțli^sp^eiij'cC^n


native, prin hotărarirare general;

.... Iu


ff) exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte nor

Consiliului local sau dispoziții ale primarului și directorului

Art.41 Serviciul Disciplină în Construcții - Afișajul S subordonează directorului general al poliției locale și are funcție de responsabilitățile încredințate:


Ol


___I) Disciplină în construcții - afișajul stradal_________________________________________________________

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în verificarea și menținerea disciplinei în construcții, respectiv în verificarea respectării normelor legale privind afișajul stradal;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

 • c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) asigură și răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;

 • e) gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • f) informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

 • g) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • h) desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • i) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

II) Protecția mediului

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în verificarea și asigurarea respectării legii în domeniul protecției mediului, conform atribuțiilor prevăzute de lege;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

 • c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • e) stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

 • f) gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • g) informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

 • h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • i) desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • j) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

Art.42 Serviciul Control Comercial se subordonează directorului general al poliției locale și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în verificarea activității comerciale;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

 • c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • e) stabilește masurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului. și

răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

 • f) gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivai^oaceștQra;^

 • g) informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele șurvdriitșjjny activitatea compartimentului și ține evidența acestora;


 • h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • i) desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător^

revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, pft îuflar^^^ recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • j) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

Art.43 Biroul Evidența Persoanelor se subordonează directorului general al poliției locale și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în domeniul evidenței persoanelor;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către funcționarii publici din poliția locală, din subordine, a actelor normative ce reglementează activitatea de evidență a persoanelor;

 • c) asigură cunoașterea și respectarea întocmai de către întregul personal din poliția locală a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • d) participă, alături de conducerea poliției locale, la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor pe linia distribuirii de cărți de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

 • e) colaborează cu șefii serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor în vederea realizării sarcinilor privind distribuirea cărților de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

 • f) urmărește și răspunde de punerea în aplicare de către funcționarii publici din poliția locală, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor;

 • g) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • h) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

Art.44(1) Serviciul Circulație pe Drumurile Publice se subordonează directorului general al poliției locale și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile credintate:

J

 • a) stabilește, în colaborare cu șeful serviciului rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliției Române, itinerarele de patrulare și intervalele orare de patrulare în zonele de competență;

 • b) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului din subordine cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • c) asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competență, pe bază de grafice de control, întocmite în colaborare cu șeful serviciului rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere din cadrul Politiei Române;

 • d) coordonează activitatea personalului din subordine la acțiuni proprii și participă, conform solicitării, la acțiunile organizate de structurile teritoriale ale Poliției Române sau de către administratorul drumului public;

 • e) propune șefului serviciului rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliției Române, în situații deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricționare pentru anumite categorii de pârtieipanți la trafic a circulației, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

 • f) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a

prevederilor legislației rutiere;                                                        f'^7^

 • g) asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației)bperative d.in zona de competență și periodic instruiește personalul din subordine cu privirelacunoașterea; < și respectarea regulilor de circulație și, cu precădere, cu privire la modul de pbzitioriare;pb VM, partea carosabilă și la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanțilqjrî^ trafic;

 • h) ia măsuri pentru ca în exercitarea atribuțiilor ce le revin polițiștii locali care/^ecutâ^ activități în domeniul circulației pe drumurile publice să poarte uniforma specifidâ^^înscrjsyn^ și însemne distinctive, conform prevederilor legale;

 • i) ține evidența proceselor-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de personalul din subordine și monitorizează punerea în executare a amenzilor contravenționale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

 • j) organizează și execută controale asupra activității desfășurate de efectivele din subordine;

 • k) analizează lunar activitatea desfășurată de personalul din subordine în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • l) ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancțiuni corespunzătoare;

 • m) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

 • (2) în exercitarea atribuțiilor ce le revin, polițiștii locali care desfășoară activități în domeniul circulației pe drumurile publice sunt obligați:

 • a) să poarte peste uniforma specifică, în funcție de anotimp, vestă sau scurtă cu elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema "POLIȚIA LOCALĂ ";

 • b) să poarte caschetă cu coafa albă;

 • c) să efectueze semnalele adresate participanților la trafic, potrivit dispozițiilor legale care reglementează circulația pe drumurile publice.

Art.45 în executarea atribuțiilor prevăzute de lege în domeniul ordinii și liniștii publice, polițiștii locali desfășoară următoarele activități:

 • a) acționează în zona de competență stabilită prin planul de ordine și siguranță publică al municipiului Ploiești pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localității;

. b) intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine", în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

 • c) acționează, în condițiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;

 • d) participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgență;

 • e) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predau făptuitorul structurii Poliției Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

 • f) conduc la sediul poliției locale/structurii Poliției Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

 • g) verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor municipiului Ploiești, legate de problemele specifice compartimentului.

 • h) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

Art.46 Personalul contractual care executa activități de pază are următoarele atribuții specifice:

a) verifică, în timpul serviciului, locurile și punctele vulnerabile, existența și starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice și a sistemelor de pază și alarmare și ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;


 • b) cunoaște prevederile legale privind accesul în obiective și regulile stabilitej pază;

 • c) supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe ba

documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primi|Tp§^m1șIj| acces;                                                                              "            ./

 • d) nu părăsește postul încredințat decât în situațiile și condițiile prevăzute în c postului;


_____________e)-verifică-obiectivuLîncredințat-spre_pază1.cu.privire_la_existența_unor_surse_car_e_ar_putea____ produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. în cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor și a bunurilor, precum și pentru limitarea

. consecințelor acestor evenimente și sesizează organele competente;

 • f) în cazul săvârșirii unei infracțiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliției Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracțional a altor persoane și anunță unitatea de poliție competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;

 • g) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale.

Art. 47 Pe timpul patrulării pe raza municipiului Ploiești, polițiștii locali folosesc autovehicule inscripționate cu însemnul distinctiv < POLIȚIA LOCALĂ> dotate cu dispozitive de iluminare pentru emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasa de culoare albastra si cu mijloace speciale de avertizare sonora.

Art. 48 Modul de acțiune în caz de forța majoră, incendii, calamități, inundații, explozii, atac terorist, etc, vor fi cuprinse în planul de ordine si siguranța publica întocmit de Comisia Locala si care se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL V

Gestiunea economico-financiara și asigurarea tehnîco-materiala a Poliției Locale

Art. 49 Poliția Locala își desfășoară activitatea pe bază de buget propriu de venituri și cheltuieli, aprobat de Consiliul Local. Organizarea și conducerea evidentei contabile, atât a veniturilor, cât și a cheltuielilor se face conform clasificației funcționale și economice, în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 50 Finanțarea cheltuielilor Poliției Locale se asigura din următoarele surse:

 • A) venituri proprii;

 • B) venituri din donații și sponsorizări;

 • C) subvențiile acordate de la bugetul local.

Pentru derularea operațiunilor de încasări și plăți, Poliția Locală va avea cont propriu, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești.

Art. 51 (1) Finanțarea cheltuielilor de capital se asigura din venituri proprii și subvenții din bugetul local, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Local.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Poliției Locale se face conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Legii bugetului de stat.

 • (3) Excedentele rezultate din execuția bugetului Poliției Locale se regularizează cu bugetul local, la sfârșitul anului.

 • (4) Execuția de casă a bugetului Poliției Locale se efectuează prin unitatea teritorială a Trezoreriei Statului (Trezoreria Ploiești).

 • (5) în cazul în care finanțarea cheltuielilor curente și de capital s-a asigura^pteg’fșil^lin veniturile proprii, excedentele anuale rezultate din execuția bugetului Poliției^^atejăm^h’ia dispoziția acesteia, urmând a fi folosite cu aceeași destinație, raportându-sejn^apul^r^ăto^

 • (6) în cursul exercițiului bugetar se pot face rectificări ale bugetului de venituri: și cheltuieli.

Art. 52 Contabilitatea Poliției Locale este organizată și condusă de cătrp/aceasța^pana la nivel de dare de seamă inclusiv și este parte componentă a contabilifefiijv^Ș^De a Consiliul uLLo.caLaLMu ni ci piui uLPloiești.____________________________________________________

Corespunzător celor de mai sus, Poliția Locală întocmește lunar balanța de verificare a conturilor sintetice, trimestrial darea de seamă contabila și anual contul de execuție cu anexele prevăzute de normele aprobate de Ministerul Finanțelor Publice. Situațiile întocmite vor fi predate Direcției Management Financiar-Contabil, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, în vederea centralizării.


Art. 53 (1) Patrimoniul Serviciului Public specializat Poliția Locală se constituie din bunurile care au aparținut Politiei Comunitare Ploiești și din achiziții din bugetul propriu al instituției.

J

Serviciul Public Poliția Locală Ploiești administrează bunurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești în baza unui contract de administrare.

 • (2) în vederea preluării de către poliția locală a patrimoniului structurii de poliție comunitară, se constituie, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament-cadru, comisii de inventariere constituite prin dispoziția primarului.

Comisiile constituite analizează drepturile și obligațiile rezultate din contractele încheiate de poliția comunitară și prezintă primarului o informare cu privire la acestea, precum și eventuale propuneri de amendare a contractelor, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 155/2010.

 • (3) Drepturile și obligațiile prevăzute la alin. (2) se preiau de către poliția locală, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în limita efectivului existent.

 • (4) în situația în care efectivele poliției locale sunt insuficiente, obiectivele asigurate cu pază de personalul poliției comunitare vor fi asigurate cu alte sisteme de securitate, conform legii.

Art. 54 Asigurarea tehnico-material a a Poliției Locale la nivelul municipiului Ploiești se realizează conform reglementarilor proprii, aprobate prin hotărâre a consiliului local.

Art. 55 Poliția Locală a municipiului Ploiești este autorizată să procure, să dețină și să folosească arme letale și arme neletale, precum și muniția corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 56 (1) Funcționarii publici din Poliția Locală au dreptul la uniformă de serviciu și echipament de protecție specific locului și condițiilor de desfășurare a serviciului, care se acorda gratuit, din resursele financiare ale instituției.

 • (2) Articolele din care se compune uniforma și durata maximă de uzură sunt prevăzute în Anexa nr. 1C.

 • (3) Descrierea uniformei de serviciu, legitimației de serviciu și a însemnelor distinctive de ierarhizare ale personalului Poliției Locale, sunt prevăzute în Anexa nr. 1D a prezentului regulament.

 • (4) Uniforma și însemnele distinctive se poartă în timpul executării serviciului, iar in situația in care sediile nu sunt dotate cu vestiare, acestea pot fi purtate si pe timpul deplasării pana la serviciu si de la serviciu la domiciliu sau la reședința , după caz.

Art. 57 (1) Polițiștii locali cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice care au obținut certificatul de absolvire a programului de formare , pot fi dotați cu arme letale de 21


apărare și pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea activităților specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69 șiyg 295/2004,         cu         modificările         și         completările

 • (2) Personalul contractual care desfășoară activități de paza și cațe profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificările și comatei poate fi dotat cu arme letale de apărare și pază sau cu arme neletale autoapărare, în vederea desfășurării activităților specifice, cu aplicarea coresjSetea prevederilor art. 69 și 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 58 (1) în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali și personalul contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local pot purta în timpul serviciului o singură armă din dotare, precum și cantitatea de cel mult 12 cartușe.

(2) Arma prevăzută la alin. (1) poate fi purtată numai de către titular, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 33 alin. (3) din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 59 în vederea asigurării manipulării armamentului din dotare în condiții de securitate, structurile de poliție locală sunt obligate:

 • a) să desfășoare activități de verificare a personalului dotat cu arme și muniții, precum și a stării tehnice a armelor și a munițiilor, în condițiile art. 71 din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) sâ prezinte, la solicitarea Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, fiecare armă letală de apărare și pază deținută, împreună cu câte 5 cartușe corespunzătoare calibrul ui fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului și a tubului-martor în evidențele operative ale Inspectoratului General al Poliției Române.

Art. 60 Conducerea poliției locale trebuie să ia măsurile ce se impun pentru organizarea unei evidențe riguroase a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului și a structurilor proprii, păstrarea în condiții de deplină siguranță, portul, manipularea și folosirea lor în strictă conformitate cu dispozițiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrăinării, degradării și producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor și instrucțiunilor de specialitate în vigoare.

Art. 61 (1) Locurile de păstrare a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului și a structurilor proprii, precum și gestionarea materialelor respective se stabilesc la începutul fiecărui an calendaristic și ori de câte ori este necesar, prin dispoziția primarului.

(2) Dotarea individuală a personalului și asigurarea cu armament, muniții și mijloace cu acțiune iritant-lacrimogenă se stabilesc în strictă conformitate cu prevederile normelor, ale tabelelor de înzestrare și cu dispozițiile tehnice de aplicare a acestora.

Art. 62 (1) Odată cu primirea armamentului, a muniției și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă, personalul se instruiește de către șefii nemijlociți asupra modului de predare-primire, purtare și păstrare, funcționare, asupra regulilor de mânuire, a condițiilor legale în care se poate face uz de armă și a măsurilor de prevenire și limitare a accidentelor.

(2) înaintea și după executarea misiunilor, a ședințelor de pregătire și tragere, de instrucție și a altor activități la care se folosesc armamentul și munițiile se verifică existența și starea tehnică a acestora, precum și modul cum sunt cunoscute și respectate regulile de păstrare, purtare și manipulare a lor.

Art. 63 Personalul care are în dotare armament, muniții și mijloace cu acțiune iritant-lacrimogenă, precum și cel care participă la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale este obligat să respecte regulile prevăzute în precizările și dispozițiile tehnice specifice, precum și pe cele stabilite în documentația tehnică a fiecărui mijloc în parte. Pe timpul îndeplinirii misiunilor personalul este obligat să manifeste maximum de vigilență în scopul înlăturării oricărei posibilități de sustragere, înstrăinare sau folosire de către persoane

neautorizate ori de producere a unor accidente sau alte evenimente negative.

Art. 64 (1) Armamentul, munițiile și mijloacele cu acțiune iritant-lacrimo^^:se"\F.X păstrează în încăperi special destinate, care prezintă o deplină siguranță și^u^ămefiajate^A dulapuri rastel, fișete sau lăzi din metal, prevăzute cu un sistem de închideresigură,, îri'cuiafeJ și sigilate.                                                                    F\,, 'Ka

(2) Un rând de chei de la sistemul de închidere a acestor încăperi se păsteâza perm^riăhf, în plicuri sau cutii sigilate, la ofițerul de serviciu.

------------Art. 65 (1) încăperile destinate păstrării armamentului, munițiilor și mijloacelof-cu''^______


acțiune iritant-lacrimogenă trebuie prevăzute cu gratii și grilaje, montate la toate ferestrele și ușile de acces, iar gurile de aerisire cu plase sau site metalice. în situația în care ușile de acces sunt confecționate din metal de cel puțin 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor.

 • (2) Ușile și grilajele sunt prevăzute cu câte două încuietori sigure.

 • (3) Grosimea barelor gratiilor și a grilajelor trebuie să fie de minimum 10 mm, iar dimensiunile maxime ale ochiurilor acestora de 150 x 150 mm. Gratiile și grilajele trebuie să fie încastrate în zid, iar balamalele se montează astfel încât să nu permită scoaterea lor.

 • (4) Zilnic, la începutul și la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor materiale verifică starea sigiliilor și a sistemului de alarmă.

 • (5) Șefii polițiilor locale unde nu sunt asigurate condiții de păstrare regulamentare pentru armament și muniții sunt obligați să facă demersurile legale, conform competențelor, pentru asigurarea acestora.

Art. 66 (1) Ușile de acces în depozitele, magaziile și încăperile unde se păstrează armament, muniții și mijloace cu acțiune iritant-lacrimogenă, precum și ferestrele acestora trebuie prevăzute cu sisteme de alarmă contra efracției.

(2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera ofițerului de serviciu.

Art. 67 (1) Pe timpul cât nu se află asupra polițiștilor locali și asupra personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local, armamentul și muniția din dotarea individuală, precum și mijloacele cu acțiune iritant-lacrimogenă se păstrează în încăperi special amenajate sau la ofițerul de serviciu. Armamentul se păstrează în rastele, fișete sau lăzi metalice prevăzute cu tabele aprobate de șefii polițiilor locale, ce cuprind seria armamentului și deținătorul.

 • (2) Muniția se păstrează în încăperi separate de armament, în lăzi metalice prevăzute cu încuietori adecvate. în documentul de predare-preluare a serviciului de zi se consemnează cantitativ armamentul și muniția existente la ofițerul de serviciu.

 • (3) Acolo unde nu se pot asigura încăperi separate, muniția și mijloacele cu acțiune iritant-lacrimogenă se păstrează în aceeași cameră cu armamentul, în lăzi metalice separate, având grosimea pereților de cel puțin 3 mm, prevăzute cu încuietori sigure. Mijloacele cu acțiune iritant-lacrimogenă se păstrează în ambalajele originale.

Art. 68 Pistoalele și muniția aferentă din dotarea structurilor poliției locale care nu au organizat serviciul de zi permanent se păstrează în spații special amenajate, unde este organizat serviciu de zi permanent și sunt asigurate condiții pentru păstrarea în deplină siguranță.

Art. 69 Distribuirea armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului poliției locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de apărare, precum și retragerea acestora se fac, indiferent de situație, pe bază de tichet înlocuitor, semnătură în registrul special destinat și/sau documente justificative.

Art. 70 Predarea armamentului și a munițiilor se face numai personalului nominalizat sau înlocuitorilor de drept ai acestuia.

Art. 71 (1) Tichetele înlocuitoare pentru predarea-preluarea armamentului și a munițiilor din dotarea individuală a personalului se iau în evidență în registrele special destinate lucrului cu documente clasificate.

(2) Tichetele înlocuitoare se eliberează separat pentru predarea-preluarea armamentului, respectiv a munițiilor din dotare, și cuprind următoarele mențiuni: denumirea poliției locale,

gradul, numele și prenumele polițiștilor locali și ale personalului contractual cu atribuJiLîru^ domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local, tipul și seria armei, reș^eptiVnumărul de cartușe, semnătura șefului poliției locale cu ștampila unității, precumft săpin^ttii^A de primire a posesorului.                                                   rp           ^*1

(3) Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convocări asemenea activități, se verifică existența și starea tichetelor și se iau măsuri celor necorespunzătoare.

-----Art. 72 (1) Portul armamentului, al munițiilor și al mijloacelor cu acțiune iritah^Jg^^^ lacrimogenă din dotarea individuală a personalului este permis numai în interes de serviciu, cu aprobarea șefilor poliției locale din care face parte.

(2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, munițiile și mijloacele cu acțiune iritant-lacrimogenă se predau ofițerilor de serviciu de la care au fost primite.

Art. 73(1) La uniforma de serviciu, pistolul se poartă, în mod obligatoriu, numai în toc, pe centură.

(2) încărcătoarele cu cartușe se păstrează unul introdus în pistol, iar celălalt în locașul prevăzut din tocul de purtare.

Art. 74 (1) Pierderea, sustragerea, înstrăinarea, degradarea sau folosirea abuzivă a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotare constituie evenimente deosebite, abateri de la normele legale, ordinea interioară și disciplină, care atrag, potrivit legii, după caz, răspunderea materială, disciplinară sau penală.

(2) Cazurile de pierdere, sustragere, înstrăinare, degradare sau folosire abuzivă a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă se raportează imediat, pe cale ierarhică, iar șefii compartimentelor funcționale, împreună cu persoanele desemnate, dispun măsuri de cercetare pentru elucidarea completă a cazurilor și sancționarea celor vinovați, potrivit competențelor.

Art. 75 Șeful poliției locale dispune retragerea armamentului și a munițiilor din dotarea personalului care se află în cercetare penală, dacă se constată că prezintă pericol pentru siguranța proprie sau a altor persoane ori în alte situații care impun această măsură.

Art. 76 Poliția locală care deține bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor și a informațiilor secret de stat trebuie să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecție și sistemele de alarmă împotriva efracției în locurile de păstrare, depozitare și manipulare a acestora.

Art. 77 Normele de dotare cu armament și mijloace specifice de protecție a polițiștilor locali și a personalului cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local sunt prevăzute în anexa nr. 1E.

CAPITOLUL VI

Drepturile $i recompensele care se pot acorda polițiștilor locali

Art. 78 (1) Recompensarea polițiștilor locali se realizează în scopul recunoașterii publice în cadrul comunității profesionale și în societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidențiază în îndeplinirea atribuțiilor, a misiunilor sau pe timpul acțiunilor organizate în zona de competență a poliției locale.

 • (2) Recompensele au caracter moral sau material, după caz.

 • (3) Recompensarea polițiștilor locali trebuie să se bazeze pe principii care vizează obiectivitatea, echitatea și principialitatea acordării recompenselor.

Art. 79 La stabilirea și acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în vedere următoarele elemente:

 • a) comportamentul polițistului local;

 • b) prestația profesională generală a polițistului local și modul de îndeplinire a atributiilor/misiunilor;


încetarea imediată a acestora. Se acordă de șeful care a aplicat sancțiunea di^îplil^^e^ urmează a fi ridicată sau de către noul șef care îndeplinește atribuțiile aceleiași funcții. în situația în care polițistul local a fost mutat, ridicarea sancțiunii se acordă ca recompensă de către șeful care îndeplinește funcția similară celui care a aplicat sancțiunea disciplinară;

 • b) felicitările - pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuțiilor și a misiunilor și se aduc la cunoștință individual sau în fața personalului;

 • c) titlurile de onoare - se conferă polițiștilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament și pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuții sau a unor misiuni;

 • d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, și diplomele de merit - se acordă pentru obținerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiții sportive, manifestări cultural-artistice și sociale cu prilejul unor aniversări și la finalizarea unor actiuni/misiuni;

 • e) recompensele materiale - se acordă polițiștilor locali care s-au evidențiat prin obținerea de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice.

Art. 81 Acordare asistenței juridice pentru polițistul local, se asigura de catrea instituție, prin consilierul juridic al acesteia in mod gratuit.

Art. 82 (1) Polițiștii locali au dreptul la despăgubiri de viață, de sănătate și de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

(2) Asigurarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) implică acordarea unor sume de bani pentru polițiștii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situația producerii riscurilor specifice activității de poliție locală.

Art. 83 (1) Despăgubirile se acordă, în limita bugetului aprobat de consiliile Consiliul Local al municipiului Ploiești, pentru următoarele categorii de riscuri:

 • a) rănirea polițistului local;

 • b) invaliditate de gradul I;

 • c) invaliditate de gradul II;

 • d) invaliditate de gradul III;

 • e) deces;

 • f) prejudicii aduse bunurilor.

(2) în sensul alin. (1), termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • a) polițist local rănit - polițistul local supus în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, independent de voința lui, efectelor unor cauze vătămătoare, în urma cărora îi este afectată integritatea anatomică și/sau funcțională a organismului;

 • b) polițist local invalid - polițistul local rănit clasat inapt pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către comisiile de expertiză medicală și evaluare a capacității de muncă;

 • c) polițist local decedat - polițistul local care și-a pierdut viața în urma unui accident, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • d) bun - construcții cu destinația de locuit pentru polițist și familia sa, precum și anexele acestora, vehicule aflate în proprietatea sau folosința polițistului.

Art. 84 (1) Despăgubirile acordate în situația producerii riscului prevăzut la art. 79 alin. (1) lit. a) acoperă, în limita bugetului aprobat de consiliul local al Municipiului Ploiești, toate

cheltuielile legate de:

 • a) tratamentul în țară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate

 • b) tratamentul de recuperare în unități medicale din țară sau din strainâtatf-Y Y^\ '

 • c) protezele, ortezele și alte dispozitive medicale de profil din țară sau pii? străinătate;

 • d) transportul dus-întors până la/de la unitatea medicală care va asigurîa efectuafeâ\ tratamentului, atât pentru polițistul local, cât și pentru însoțitor, când situația^im^uhe'.-' Y?

 • (2) în situația producerii și a unuia dintre riscurile prevăzute la art. 79 ali^4^lit^Y^JvX polițistului local i se acordă, în limita bugetului aprobat de consiliul local al IVTOi^fpIbl^iY^ Ploiești, și despăgubiri în sumă de până la:

 • a) 10.000 euro, echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul I;

 • b) 8.000 euro, echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul al ll-lea;

 • c) 6.000 euro, echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul al lll-lea.

 • (3) Despăgubirea acordată în situația producerii riscului prevăzut la art. 79 alin. (1) lit. e) constă într-o sumă de până la 20.000 euro, echivalentul în lei la data plății, și se plătește familiei polițistului local decedat.

 • (4) Despăgubirea acordată în situația producerii riscului prevăzut la art. 79 alin. (1) lit. f) nu poate depăși suma necesară pentru aducerea bunului în starea inițială sau înlocuirii acestuia în caz de distrugere.

Art. 85 (1) Despăgubirile acordate în baza prezentului regulament-cadru constituie forme de sprijin cu destinație specială.

 • (2) Despăgubirile prevăzute la art. 80 se acordă pentru fiecare eveniment asigurat în parte.

 • (3) Despăgubirile prevăzute la art. 80 alin. (4) nu se acordă în cazul în care prejudiciul prevăzut la art. 79 alin. (1) lit. f) este acoperit parțial sau în totalitate ca urmare a existenței unei asigurări în sistemul privat.

Art. 86 Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul prezentului regulament-cadru, politia locala Ploiești va iniția demersuri pentru recuperarea sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art. 87 în vederea preluării personalului poliției comunitare, precum și a personalului din structurile aparatului de specialitate al primarului responsabil cu controlul privind disciplina în construcții, protecția mediului și comerț, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 155/2010, autoritățile administrației publice locale au obligația de a solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici echivalarea funcțiilor specifice de polițist local cu funcții publice generale, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 88 (1) Prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și ale altor acte normative referitoare la funcționarii publici se aplică în mod corespunzător funcționarilor publici din PolițiaLocală, în măsura în care prin legea de organizare și funcționare a acesteia nu se dispune altfel.

(2) Personalului contractual îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii

Art. 89 Personalul Poliției Locale poate înființa și se poate asocia în organizații sindicale sau în alte organizații, în condițiile legii.

Art. 90 Personalul Poliției Locale beneficiază de salarizarea funcționarilor publici sau a personalului contractual, în funcție de categoria din care face parte, potrivit legii

[’directo'r GENERAL, ’ CRISTINEL TOADER


ANEXA 1C

la Regulamentul de Organizare si Funcționare al Politiei Locale a munici

Articolele din care se compune uniforma polițiștilor locali din cadrul Birourilor Ordine Publica I,II,III si IV, precum si Șeful Serviciului Ordine Publica si Paza

Nr. Cri.

Denumirea articolului

Durata maxima de uzura - an -

1

Costum de vară

2

2

Costum de iarnă

3

3

Șapcă pentru costum de vară

2

4

Șapcă pentru costum de iarnă

3

5

Basc

2

6

Șepcuță cu cozoroc

2

7

Pălărie ( numai pentru femei)

2

8

Căciulă

3

9

Cravată

1

10

Fular

3

11

Cămașă

1/2

12

Cămașă-bluză

1

13

Scurtă de vânt

2

14

Pulover

2

15

Costum de intervenții de vară

2

16

Costum de intervenții de iarnă

2

17

Pelerină de ploaie

3

18

Geacă/Scurtă îmblănită

3

19

Mănuși din piele

3

20

Pantofi de vară de culoare neagră

1

21

Pantofi de iarnă de culoare neagră

2

22

Ghete/Bocanci din piele de culoare neagră

2

23

Centura din piele

6

24

Curea din piele

6

25

Portcarnet

6

26

Portbaston din piele

6

27

Emblema pentru șapcă, basc, căciulă, pălărie și șepcuță

1

28

Ecuson

1

29

Insignă pentru piept

1

30

Epoleți

31

Portcătușe din piele

6

32

Fes

1

33

Vestă

1

34

Tricou

1/2NOTE:

 • 1. însemnele distinctive se asigură pentru fiecare articol de echipament (haină, cămașă-bluzâ, scurti de vânt, scurtă îmblănită, pulover, pelerină de ploaie).

 • 2. După expirarea duratei de uzură sau după încetarea raporturilor de muncă, articolele de uniformă pot fi înstrăinate.

Articolele din care se compune uniforma polițiștilor locali din cadrul Serviciului Intervenție Rapida

Nr. Crt.

Denumirea articolului

Durata maxima de uzura- an -

1

Costum de vară

2

2

Costum de iarnă

3

3

Șapcă pentru costum de vară

2

4

Șapcă pentru costum de iarnă

3


5

Basc

2

6

Șepcuța cu cozoroc

2                                        fl

7

Cagula

1

8

Căciulă

3

9

Cravată

1

10

Fular

3

11

Cămașă

1/2

12

Cămașă-bluzâ

1

13

Scurtă de vânt

2

14

Pulover

2

15

Costum de intervenții de vară

2

16

Costum de intervenții de iarnă

2

17

Pelerina de ploaie

3

18

Geacâ/Scurtă îmblănită

3

19

Mănuși din piele

3

20

Pantofi de vară de culoare neagră

1

21

Pantofi de iarnă de culoare neagră

2

22

Ghete/Bocanci din piele de culoare neagră

2

23

Centura din piele

6

24

Curea din piele

6

25

Portcarnet

6

26

Portbaston din piele

6

27

Emblema pentru șapcă, basc, căciulă, pălărie și șepcuță

1

28

Ecuson

1

29

Insignă pentru piept

1

30

Epoleți

31

Portcâtușe din piele

632

Fes

1

33

Vestă

1

34

Tricou

1/2 '

NOTE:


<4-

—1. însemnele distinctive se asigură pentru fiecare articol de echipament (haină, caThașa-^ bluză, scurtă de vânt, scurtă îmblănită, pulover, pelerină de ploaie).

2. După expirarea duratei de uzură sau după încetarea raporturilor de muncă, articolele de uniformă nu pot fi înstrăinate.

Articolele din care se compune uniforma personalului contractual din cadrul Compartimentului Paza

Nr. Crt.

Denumirea articolului

Durata maxima de

uzura- an -

1

Costum de vară

2

2

Costum de iarnă

3

3

Șapcă pentru costum de vară

2

4

Șapcă pentru costum de iarnă

3

5

Basc

2

6

Șepcuță cu cozoroc

2

7

Pălărie ( numai pentru femei)

2

8

Căciulă

3

9

Cravată

1

10

Fular

3

11

Cămașă

1/2

12

Cămașă-bluză

■ 1

13

Scurtă de vânt

2

14

Pulover

2

15

Pelerină de ploaie

3

16

Geacă/Scurtă îmblănită

3

17

Mănuși din piele

3

18

Pantofi de vară de culoare neagră

1


19

Pantofi de iarnă de culoare neagră

2

20

Ghete din piele de culoare neagră

2

21

Centura din piele

6

22

Curea din piele

6

23

Portcarnet

6

24

Portbaston din piele

6

25

Emblema pentru șapcă, basc, căciulă, pălărie și șepcuță

1

26

Ecuson

1

27

Insignă pentru piept

1

28

Epoleți

29

Portcătușe din piele

6


NOTE:

 • 1. însemnele distinctive se asigură pentru fiecare articol de chipament (haină, ămașâ-bluzâ, scurtă de vânt, scurtă îmblănită, pulover, pelerină de ploaie).

 • 2. După expirarea duratei de uzură sau după încetarea raporturilor de muncă,articolele de uniformă ni pot fi înstrăinate.

Articolele din care se compune uniforma polițiștilor locali din cadrul Serviciului Circulație |

Drumurile Publice

Nr. Crt.

Denumirea articolului

Durata maxima de uzura- an -

1

Costum de vară

2

2

Costum de iarnă

3

3

Șapcă pentru costum de vară

2

4

Șapcă pentru costum de iarnă

3

5

Pălărie ( numai pentru femei)

2

6

Căciulă

3

7

Cravată

1

8

Fular

3

9

Cămașă

1,2               A

10

Cămașâ-bluză

___î

11

Scurtă de vânt

2 '

12

Pulover

2

13

Pelerină de ploaie

3

14

Geacă/Scurtă îmblănită

3

15

Pantofi de vară de culoare neagră

1

16

Pantofi de iarnă de culoare neagră

2

17

Ghete de culoare neagră

2

18

Centura din piele

6

19

Curea din piele

6

20

Portcarnet

6

21

Portbaston din piele

6

22

Emblema pentru șapcă si căciulă

1

23

Ecuson

1

24

Insignă pentru piept

1

25

Epoleți

26

Portcătușe din piele

6NOTE:

 • 1. însemnele distinctive se asigura pentru fiecare articol de echipament (haină, cămașă-bluză, scurte vânt, scurtă îmblănită, pulover, pelerină de ploaie).

 • 2. După expirarea duratei de uzură sau după încetarea raporturilor de muncă, articolele de uniformă pot fi înstrăinate.


Articolele din care se compune uniforma polițiștilor locali din cadrul Serviciul disciplina in contructii-afisaj stradal, protecția mediului, Serviciul control comercial, Biroul Evidenta Persoanelor, Biroul Dispecerat, precum si a Director General si a Director General Adjunct


Nr. Ort.

Denumirea articolului

Durata maxima de    !1

uzura-.an-           B

1

Costum de vară

2 *

2

Costum de iarnă

3

3

Șapcă pentru costum de vară

2

4

Șapcă pentru costum de iarnă

3

5

Pălărie ( numai pentru femei)

2

6

Căciulă

3

7

Cravată

1

8

Fular

3

9

Cămașă

1/2

10

Câmașă-bluzâ

1

11

Scurtă de vânt

2

12

Pulover

2

13

Pelerină de ploaie

3

14

Geacă/Scurtă îmblănită

3

15

Mănuși din piele

3

16

Pantofi de vară de culoare neagră

1

17

Pantofi de iarnă de culoare neagră

2

18

Ghete din piele de culoare neagră

2

19

Centura din piele

6

20

Curea din piele

6

21

Emblema pentru șapcă, căciulă si pălărie

1

22

Ecuson

1

23

Insignă pentru piept

1
24

Epoleți

Zo


NOTE:

 • 1. însemnele distinctive se asigura pentru fiecare articol de chipament (hairiM^ scurtă de vânt, scurtă îmblănită, pulover, pelerină de ploaie).

 • 2. După expirarea duratei de uzură sau după încetarea raporturilor de muncă, articolele de uniformă nu pot fi înstrăinate.

ANEXA 1D la Regulamentul de Organizare si Funcționare al Politiei Locale a m PloieștiDescrierea uniformei de serviciu, a legitimației de serviciun* ( și a însemnelor distinctive de ierarhizare ale polițiștilor        'wR

locali și ale personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local

 • A. Uniforma de serviciu

Uniforma do serviciu pentru personalul poliției locale este confecționată în varianta vară-iarnă și se compune din:

1, 2. Haina/Sacoul se confecționează din stofă/tergal de culoare neagră, în varianta de vară, respectiv iarnă.

Croiala este dreaptă, puțin cambrată în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul). Se încheie la un rând de nasturi.

Spatele hainei se confecționează din două bucăți, având cusătura pe mijloc, fără șliț. Are în partea inferioară, lateral, două buzunare ascunse, prevăzute cu clapă.

Haina/Sacoul este prevâzută/prevăzut pe umeri cu platcă pentru epoleți. Haina/Sacoul se poartă cu cămașă de culoare bleu și cravată de culoare neagră.

Pantalonul, în varianta vară-iarnă, se confecționează din aceleași materiale ca și haina, fiind de culoare neagră, cu vipușcă de culoare gri inclusă în cusătură. Are croiala dreaptă, fără manșetă, lungimea poate ajunge până la partea superioară a tocului încălțămintei, iar lărgimea ei este între 210-250 mm, în raport cu talia.

Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale și un buzunar la spate, închis cu clapă și nasture.

Pantalonul se confecționează cu betelie obișnuită și este prevăzut cu 4 gâici lungi de 70 mm și late de 20 mm, prinse în partea superioară prin cusătura beteliei, iar în partea inferioară prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul să permită portul centurii a cărei lățime este de 50 mm.

Fusta, în variantă de vară, se confecționează, din același material ca și haina, fiind de culoare neagră. Croiala este dreaptă, lărgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula genunchiului. Se poartă în locul pantalonului numai la costumul de vară.

3,4. Șapca se confecționează din același material cu costumul de vară sau de iarnă, după caz.

Calota șepcii este de formă ovală, cu distanța de 20 mm între diametrul lățimii și diametrul lungimii, este întinsă cu ajutorul unei sârme din oțel, pentru a-și menține forma.

Banda are diametrul ce rezultă din mărimea șepcii și se confecționează din carton tare.

Pe partea exterioară a benzii se aplică o bandă de culoare gri țesută cu frunze de stejar. Șapca este căptușită cu țesătură de culoare asortată calotei.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovalizată, și se fixează la șapcă, înclinat.

Șapca este prevăzută deasupra cozorocului cu un șnur dublu de culoare neagră. Capetele șnurului sunt prinse pe linia colțurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenă. Șapca are aplicată, în față - la centru - pe bandă, emblema.

Cozorocul de la șapca șefului poliției locale este prevăzut cu 3 rânduri de frunze de stejar, pentru șefii de servicii cu două rânduri de frunze de stejar, pentru șefii de birouri și

compartimente cu un rând de frunze de stejar, iar pentru funcționarii publici de execuție acesta este simplu.


Frunzele de stejar se confecționează din metal de culoare gri-argintiu.

 • 5. Bascul se confecționează din stofă tip postav, este de culoare neagră, iar partea stângă, se aplică emblema.

 • 6. Șepcuța cu cozoroc se confecționează din țesătură tip bumbac (tercot) d

Calota se confecționează în clini și are inscripționat pe mijlocul ei "POLIȚIA LO

La spate este prevăzută cu un sistem reglabil de strângere.

în față, sub inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", este aplicată emblema pentru coifură.

 • 7. Pălăria pentru persoanele de sex feminin se confecționează din material textil (fetru) de culoare neagră; deasupra borului se montează o bandă pe care se aplică emblema specifică.

 • 8. Căciula este de culoare neagră, confecționată din stofă tip postav, prevăzută cu două clape din blană naturală de ovine.

Clapa din față este rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, prevăzute cu doi nasturi și o bentiță pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bărbie.

La mijlocul clapei din față se aplică emblema.

Căciula este căptușită cu țesătură, asortată la culoarea calotei.

Pentru șeful poliției locale, blana de la căciulă este din astrahan (caracul).

 • 9. Cravata se confecționează din țesătură tip mătase și este de culoare neagră.

 • 10. Fularul se confecționează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră.

 • 11. Cămașa se confecționează din țesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; mâneca este scurtă sau lungă.

Se poartă cu cravată sub veston sau scurtă de vânt.

 • 12. Cămașa-bluzâ se confecționează din țesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, închisă la gât și încheiată cu 5 nasturi; în partea superioară are două buzunare cu burduf și clape care se încheie cu câte un nasture de format mic.

Cămașa este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleți.

Cămașa-bluzâ se poartă deschisă la gât (sau cu cravata), cu partea inferioară introdusă în pantaloni sau în fustă. Poate fi purtată și sub haină, cu cravată.

 • 13. Scurta de vânt se confecționează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră.

Se poartă deschisă la gât, putând fi purtată și închisă datorită croiului cu revere răsfrânte, se încheie cu fermoar pe interior și la 4 nasturi pe exterior.

în partea de jos și la mâneci este prevăzută cu elastic.

Scurta de vânt este prevăzută cu două buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar deasupra acestora, în partea superioară, sunt prevăzute cu banda reflectorizantă de 10 mm. Pe interior, în partea dreaptă, este prevăzută cu un buzunar care se încheie cu un nasture.

Scurta de vânt este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleți.

Spatele este confecționat din 3 părți, una în partea de sus și două în partea de jos, prevăzute cu pense.

Lungimea trebuie să depășească talia cu 100-120 mm.

 • 14. Puloverul se confecționează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră cu anchior, cu sau fără mâneci.

Pe spatele mânecii sunt prevăzute cotiere din același material. La 5 cm de umeri pe mânecă se aplică ecusonul "POLIȚIA LOCALĂ".

15,16. Costumul de intervenție vară/iarnâ este compus din bluzon și pantalon și se confecționează din material textil (tercot), de culoare neagră.

Bluzonul este confecționat la partea superioară a spatelui și piepților cu platcă matlasată și se încheie cu fermoar. Este prevăzut cu două buzunare cu clapă pe părțile superioajg


Gulerul este tip tunică.

Mâneca este prevăzută cu manșetă și bazoane de protecție în dreptul coatdlSr, Pgjmaițjiecă* dreaptă se aplică un buzunar cu clapă.                                     *             ~

Bluzonul este prevăzut cu epoleți din material fond, fixați la un capăt în cus mânecă - umăr.

Pantalonul are croială dreaptă, iar la partea inferioară este prevăzut cu sistem d pentru a fi purtat în ghete/bocanci. în regiunea genunchilor și la partea superioară a reperelor

spate este prevăzut cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură. Costumul de intervenție pentru iarnă este dublat cu material nețesut, termoizolant.

 • 17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan și este deschisă la gât, cu posibilitatea de a fi purtată și închisă.

Se încheie în față la un rând cu 4 nasturi ascunși, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu două catarame din metal sau înlocuitori.

Mâneca are croială raglan. Pelerina este prevăzută cu două buzunare așezate oblic

(ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime și de 40 mm lățime) sub guler și se prinde cu 3 nasturi mici.

Gluga este confecționată din același material.

Pelerina de ploaie este de culoare neagră și se confecționează din material textil impermeabil.

în partea stângă sus are o bentiță cusută în exterior (lungă de 100 mm și lată de 30 mm) și prinsă cu un nasture sub rever, pe care se aplică tresele pentru ierarhizare.

 • 18. Scurta îmblănită se confecționează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră, ușor matlasată, cu mesada detașabilă, de culoare asortată cu fața scurtei.

Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior și cu butoni în exterior, are guler pe gât, prevăzut cu șnur ascuns.

în talie și în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevăzută tot cu șnur ascuns. Lateral (stânga-dreapta), în partea de jos, sunt dispuse două buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. în partea de sus (stânga-dreapta) va fi prevăzută cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi.

Pe clapa buzunarului de sus, din partea stângă, este prevăzută o bentiță (100 mm lungime și 30 mm lățime) cusută în partea dinspre umăr și prinsă cu un nasture în partea interioară, pe care se aplică tresele de ierarhizare.

Scurta îmblănită este prevăzută cu platcă pentru epoleți.

Lărgimea scurtei îmblănite se stabilește în raport cu talia, acoperind în întregime bazinul.

 • 19. Mânușile sunt din piele de culoare neagră.

 • 20. 21. Pantofii sunt din piele de culoare neagră, prevâzuți cu bombeuri, fără ornamentație, și se încheie cu șireturi. Pentru sezonul de vară se pot confecționa pantofi perforați, iar pentru femei aceștia pot avea decupaj.

 • 22. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagră, prevâzuți cu bombeuri, au talpă și tocuri din cauciuc și se încheie cu șireturi sau cu fermoar.

 • 23. Centura este de culoare neagră, fără diagonală, are lățimea de 50 mm și se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este de culoare albă, fără diagonală, are lățimea de 50 de mm și se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie.

 • 24. Cureaua este din piele de culoare neagra.

 • 25. Portcarnetul se confecționează din piele sau din înlocuitori, de culoare năagră^și\șe\=. compune din două fețe prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabateazafsub formă de\ capac și se încheie în față printr-un buton sau tic-tuc. Se poartă fixat pe centură'prin doua Sălci.

 • 26. Portbaston din piele                                 H Iw//

 • 27. Emblema se aplică pe articole de coifură de către personalul poliției lo^lexciuj^p^^a purta uniformă. Se confecționează din metal de culoare argintie sau material texjjî?pjyjg^d4)leu, de formă ovală, cu diametrul de 40 de mm, la mijloc având stema României, încadrată cu frunze de stejar.

Pentru șeful poliției locale, adjunctul și șefii de servicii emblema este încadrată cu 3 rânduri de frunze de stejar, este bombată, având în centrul său stema României, și are imprimată în relief, în partea superioară, inscripția de culoare albă "ROMÂNIA", iar în partea inferioară "POLITIA LOCALĂ".

î

 • 28. Ecusonul pentru mânecă se confecționează din material textil, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localității, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se scrie "ROMÂNIA". Se poartă pe brațul stâng de către întregul personal cu drept de uniformă și se aplică la 5 cm de cusătura umărului.

 • 29. Insigna pentru piept se confecționează din metal, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localității, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se înscriu numărul matricol și inscripția "ROMÂNIA".

 • 30. Epoleții sunt confecționați din material textil, de culoare neagră, cu margine gri-argintiu, pe care sunt aplicate gradele profesionale.

 • 31. Portcătușe din piele

 • 32. Fesul se confecționează din fire acrilice de culoare neagră.

 • 33. Vesta multifuncțională se confecționează din material textil de culoare neagră.

 • 34. Tricoul se confecționează din tricot de bumbac de culoare neagră. Croiala este cu guler sau la baza gâtului, are mâneca scurtă și este prevăzut pe umeri cu epoleți din material fond.

 • B. Legitimația de serviciu

Legitimația de serviciu se confecționează din imitație de piele (ecologică), cu dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticală, cuprinzând următoarele mențiuni:

 • a) rândul întâi central - tricolorul României, încadrat într-un chenar dreptunghiular cu dimensiunile de 5 x 65 mm;

 • b) în partea de sus central, rândul al doilea - ROMÂNIA, sub denumirea tării - JUDEȚUL PRAHOVA;

 • c) rândul al treilea - MUNICIPIUL PLOIEȘTI;

 • d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI;

 • e) rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMAȚIE;

 • f) rândul al cincilea categoria de personal din care face parte deținătorul (POLIȚIST LOCAL/FUNCȚIONAR PUBLIC/PERSONAL CONTRACTUAL);

 • g) rândul al șaselea aliniat stânga - numărul legitimației;

 • h) după aceasta se înscriu, unele sub altele, numele și prenumele deținătorului, numărul matricol, data emiterii legitimației, semnătura șefului poliției locale din care face parte deținătorul și ștampila structurii;

 • i) în colțul din dreapta jos va fi aplicată fotografia deținătorului;

 • j) în partea inferioară a legitimației se alocă 6 spații orizontale pentru aplicarea vteșloi?anuale care se semnează de către șeful poliției locale.

Fotografia titularului utilizată are dimensiunile de 3 cm x 4 cm și este executa^colpr^ \ uniforma de serviciu/sau într-o ținută decentă, pentru persoanele încadrate în poîîțiâ\țocâlă?care;<J nu poartă uniformă).                                                                Wfc!/ ■ '

 • C. însemnele distinctive de ierarhizare

In raport cu funcțiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au următoarel^Wjgje^și mărimi:

 • a) șeful poliției locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lățimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, așezate pe epolet;

 • b) adjunctul șefului - două stele tip octogon metalice sau textile, cu lățimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, așezate pe epolet;

 • c) șeful de serviciu - o stea tip octogon metalică sau textilă, cu lățimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, așezată pe epolet;

 • d) șeful de birou sau compartiment - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezate paralel pe epolet, având între ele o distanță de 3 mm;

 • e) funcționarul public superior - două trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezate paralel pe epolet, având între ele o distanță de 3 mm;

 • f) funcționarul public principal - o tresă din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezată pe epolet;

 • g) funcționarul public asistent - epolet fără tresă.

  ANEXA 1E


  Mijloace din dotareNorme de dotare cu armament și mijloace specifice de protecție a polițiștilor locali din cadrul Birourilor Ordine Publica I, II, III si IV

Nr. Crt.

Denumirea materialelor

U/M

Criterii de dotare si mod de repartizare

1

Pistol

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice

2

Pistol cu muniție neletalâ

J

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice

3

Cartuș pentru pistol

Buc.

Câte 24 pentru fiecare pistol

4

Cartuș pentru pistolul cu gaze

Buc.

Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze

5

Baston pentru autoapărare

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice

6

Baston cu șoc electric

Buc.

Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de polițiști locali cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice

7

Portbaston

Buc.

Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc

8

Cătușă pentru mâini

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice

9

Portcătușe

Buc.

Câte unul pentru fiecare cătușă

10

Pulverizator de mână cu substanță iritant-lacrimogenă

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice

11

Costum de protecție pentru iarnă (scurtă matlasată și pantaloni)

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice

12

Costum de protecție pentru vară (bluză + pantaloni)

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice

13

Fluier

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul ordinii și

liniștii publice

14

Radiotelefon portabil

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local/ cu atribuții în domeniul ordinii și     //

liniștii publice

15

Portcarnet

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist loca^ cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publiceNorme de dotare cu armament și mijloace specifice de protecție a polițiștilor locali din cadrul Serviciului Intervenție Rapida

Nr. Crt.

Denumirea materialelor

U/M

Criterii de dotare si mod de repartizare

1

Pistol

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local

2

Pistol cu muniție neletală

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local

3

Cartuș pentru pistol

Buc.

Câte 24 pentru fiecare pistol

4

Cartuș pentru pistolul cu gaze

Buc.

Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze

5

Baston pentru autoapărare

Buc.

Câte unui pentru fiecare polițist local

6

Baston cu șoc electric

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local

7

Portbaston

Buc.

Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc

8

Cătușă pentru mâini

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local

9

Portcătușe

Buc.

Câte unul pentru fiecare cătușă

10

Pulverizator de mână cu substanță iritant-lacrimogenă

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local

11

Vestă fluorescenta cu elemenete reflectorizante

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul grupei ecvestre

12

Costum de protecție pentru iarnă (scurtă matlasată și pantaloni)

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local

13

Costum de protecție pentru vară (bluză + pantaloni)

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local

14

Scurtă reflectorizantă

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local

15

Fluier

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local

16

Radiotelefon portabil

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local

17

Portcarnet

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local

18

Casca de protecție

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul trupei de intervenție                       /

19

Centura de intervenție

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist locaR cu atribuții in domeniul trupei de { intervenție                           \\c

20

Dragon pentru pistol

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist locali, cu atribuții in domeniul trupei de intervenție

21

Tomfa

Buc.

Câte una pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul trupei de intervenție

22

Port tomfa

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul trupei de intervenție

23

Port electrosoc

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul trupei de intervenție

24

Masca gaze

Buc.

Câte una pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul trupei de intervenție

25

Port masca gaze

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul trupei de intervenție

26

Ochelari protecție

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul trupei de intervenție

27

Scut protecție

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul trupei de intervenție

28

Protecție coate, genunchi, tibie

Buc.

Câte una pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul trupei de intervenție

29

Toc pistol

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local

Norme de dotare cu armament și mijloace specifice de protecție a personalului contractual din cadrul Compartimentului Paza

Nr. Crt.

Denumirea materialelor

U/M

Criterii de dotare si mod de repartizare

1

Pistol

Cpl.

Câte unul pentru fiecare personal contractual cu atribuții în domeniul pazei

2

Pistol cu muniție neletalâ

Cpl.

Câte unul pentru fiecare personal contractual cu atribuții în domeniul

9

pazei

3

Cartuș pentru pistol

Buc.

Câte 24 pentru fiecare pistol


Cartuș pentru pistolul cu gaze


Buc.Baston pentru autoapărare
Portbaston


Buc.
-Pulverizator-de-mânâ-cu substanță iritant-lacrimogenă


Radiotelefon portabil


Buc.


Cpl.


Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze________________________

Câte unul pentru fiecare personal contractual cu atribuții în domeniul(I* pazei____________________________

Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc_________________________

-Câte-unul-pentru-fiecare-personal— contractual cu atribuții în domeniul J

pazei_____________________________

Câte unul pentru fiecare personal contractual cu atribuții în domeniul pazeiNorme de dotare cu mijloace specifice de protecție a polițiștilor locali din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice

Nr. Crt.

Denumirea materialelor

U/M

Criterii de dotare si mod de repartizare

1

Pulverizator de mână cu substanță iritant-lacrimogenă

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

2

Vestă (ham) cu elemenete reflectorizante

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

3

Costum (bluză + pantaloni) de protecție împotriva ploii, cu elemente reflectorizante

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

4

Mănuși albe

Per.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

5

Scurtă reflectorizantă

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

6

Vestă pentru protecție împotriva frigului

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

7

Fluier

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației

J                                                                                          *

pe drumurile publice

8

Radiotelefon portabil

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

9

Portcarnet

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

.....3---

Norme de dotare cu mijloace specifice de protecție a polițiștilor locali din caaqjl^g^ Serviciului Disciplina in constructii-afisaj stradal si protecția mediului, Serviciului

control comercial si Biroul Evidenta persoanelor

Nr. Crt.

Denumirea materialelor

U/M

Criterii de dotare si mod de repartizare

1

Costum de protecție pentru iarnă (scurtă matlasatâ și pantaloni)

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul mediului, care execută misiuni în teren

2

Costum de protecție pentru vară (bluză + pantaloni)

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul mediului, care execută misiuni în teren

3

Vestă pentru protecție împotriva frigului

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul mediului, care execută misiuni în teren

4

Radiotelefon portabil

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul mediului, care execută misiuni în teren

NOTE:

 • 1. însemnele distinctive se asigura pentru fiecare articol de echipament (haină, cămașâ-bluză, scurtă de vânt, scurtă îmblănită, pulover, pelerină de ploaie).

 • 2. După expirarea duratei de uzură sau după încetarea raporturilor de muncă, articolele de uniformă nu pot fi înstrăinate.

ANEXA 1F la regulamentul de organizare si funcționare al Politiei Locale a munickjjjuluLPIoiesti

ANGAJAMENT DE SERVICIU (pentru personalul contractual)


Subsemnatul _______________________________, fiul

al____________________, născut la data                       _

localitatea,__________________________, județul____________________, domiciliat in___________________,

str._______________________, nr.____, bloc__________, se.____, et.______, ap.______, posesorul actului

de identitate seria ________, nr. _________________, eliberat

de__________________________la data______________, CNP________________________.angajat in

cadrul Politiei Locale a municipiului Ploiești, am luat la cunoștința de drepturile si obligațiile cerni revin (prevăzute mai jos), si ma oblig sa-mi desfășor activitatea in cadrul Politiei Locale pe o perioada de 5 (cinci) ani, de la data absolvirii cursului de formare profesionala.

In cazul in care contractul individual de munca inceteaza, potrivit art. 55, lit,,b”; art. 81; art.56, lit. ,,f, ,,h” si art. 61, inainte de împlinirea termenului prevăzut mai sus, ma oblig sa restitui contravaloarea cheltuielilor ocazionate cu pregătirea mea profesionala, proporțional cu perioada ramasa.

1. Drepturile principale ale salariatului:

dreptul la salarizare pentru munca depusa;

dreptul la repaus zilnic si săptămânal; dreptul la concediu de odihna anual;

dreptul la egalitate de șanse si de tratament;

dreptul la demnitate in munca;

dreptul la securitate si sănătate in munca; dreptul la acces la formarea profesionala;

dreptul la informare si consultare;

dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea condițiilor de munca si a mediului de munca;

dreptul la protecție in caz de concediere; dreptul la negociere colectiva si individuala;

dreptul de a participa la acțiuni colective; dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; alte drepturi prevăzute de lege sau de contracte colective de munca aplicabile.

2.0bligatii principale ale salariatului:

obligația de a realiza norma de munca sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce ii revin conform fisei postului;

obligația de a respecta disciplina muncii;

obligația de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;

obligația de fidelitate fata de angajator in executarea atribuțiilor de serviciu; obligația de a respecta masurile de securitate si sănătate a muncii in unitate; obligația de a respecta secretul de serviciu.

în cazul în care persoana care a urmat un curs de formare profesionala, dar nu l-a absolvit din vina lui, este obligata să restituie instituției sau autorității publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru formarea profesionala, dacă acestea au fost suportate de autoritatea sau instituția publică.

3. Drepturile principale ale angajatorului:

 • -  sa stabilească organizarea si funcționarea unității;

 • -  sa stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, in condițiile legii;

 • -  sa dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;

- sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; .

sa constate săvârșirea abaterilor disciplinare si sa aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

4.0blîgatiile principale ale angajatorului:

 • a)  sa informeze salariații asupra condițiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de munca;

 • b)  sa asigure permanent condițiile tehnice si organizatorice avute in vedere la^îăborarea normelor de munca si condițiile corespunzătoare de munca;

 • c) sa acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

 • d)  sa comunice periodic salariaților situația economica si financiara a unității cu excepția informațiilor sensibile sau secrete care prin divulgare sunt de natura sa prejudicieze activitatea unitatii;

 • e) sa se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților in privința deciziilor susceptibile sa afecteze substanțial drepturile si interesele acestora;

 • f)  sa plătească toate contribuțiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contribuțiile si impozitele datorate de salariați, in condițiile legii;

 • g)   sa înființeze registrul general de evidenta a salariaților si sa opereze înregistrările prevăzute de lege;

 • h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat

a solicitantului;

 • i) sa asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților.

  Data


Semnăturala Regulamentul de Organizare si Funcționare a Politiei Locale a munici

ANGAJAMENT DE SERVICIU

pentru funcționarii publici care ocupa funcții publice Specifice de polițist local

Subsemnatul _______________________________, fiul lui ____________________ si al__________________,

născut la data de _____________________, in 1 ocalitatea,______________________________________,

județul______________________, domiciliat in____________________, str._______________________, nr. ____

, bloc__________, se.____, et._____, ap._____, posesorul actului de identitate seria

_________, nr. _________________, eliberat de__________________________la data__________________, CNP___________________________, polițist local, in cadrul Politiei Locale a municipiului Ploiești, am

luat cunoștința de drepturile si obligațiile ce-mi revin (prevăzute mai jos), si ma oblig sa-mi desfășor activitatea in cadrul Politiei Locale pe o perioada de 5 (cinci) ani.

In cazul in care raportul de serviciu inceteaza potrivit art. 97, lit. „b”, ,,d”si „e”, ale art. 98, alin.(1), lit „f” si ,,g” sau ale art. 99, alin. (1), lit ,,d”, înainte de împlinirea termenului prevăzut ma oblig sa restitui contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru formare inițiala si/sau perfecționare, precum și, după caz, drepturile salariale primite pe perioada perfecționării, calculate în condițiile legii proporțional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului.

Drepturile funcționarilor publici:

 • 1. Dreptul la opinie al funcționarilor publici este garantat.

Este interzisa orice discriminare intre funcționarii publici pe criterii politice, de apartenența sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine sociala sau de orice alta asemenea natura.

 • 2. Funcționarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in aplicarea prezentului statut si care ii vizează in mod direct.

 • 3. Dreptul de asociere sindicala este garantat funcționarilor publici. Funcționarii publici pot, in mod liber, sa înființeze organizații sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat in cadrul acestora.

în situația în care înalții funcționari publici sau funcționarii publici care au calitatea de ordonatori de credite sunt aleși în organele de conducere a organizațiilor sindicale, aceștia au obligația ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizațiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două funcții. în cazul în care funcționarul public optează pentru desfășurarea activității în funcția de conducere în organizațiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în funcția de conducere din organizația sindicală. Funcționarii publici, alții decât cei prevăzuți mai sus, pot deține simultan funcția publică și funcția în organele de conducere ale organizațiilor sindicale, cu obligația respectării regimului incompatibilităților și al conflictelor de interese care le este aplicabil.Funcționarii publici se pot asocia in organizații profesionale sau in alte organizații avand ca scop protejarea intereselor profesionale.

 • 4.   Funcționarilor publici le este recunoscut dreptul la greva, in condițiile legii.Funcționarii publici care se afla in greva nu beneficiază de salariu si alte drepturi salariale pe durata grevei.

 • 5.  Pentru activitatea desfășurata funcționarii publici au dreptul la un salariu compus din:

 • -  salariul de baza;

 • -  sporul pentru vechime in munca;

Funcționarii publici beneficiază de prime si alte drepturi salariale, in condițiile legii. Salarizarea funcționarilor publici se face in conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcționarii publici.

 • 6.  Funcționarii publici care, potrivit legii, sunt obligați sa poarte uniforma in timp^l serviGiului o primese gratuit.

 • 7.  Funcționarii publici au dreptul si obligația de a-si imbunatati in mod coj^nubxabjnțatile.sl

pregătirea profesionala;                                                      S ■          J

Pe perioada in care funcționarii publici urmează forme de perfecționare profesionala; beneficiază de drepturile salariale cuvenite, in situația in care acestea sunt:

— organizate la inițiativa sau in interesul autorității sau instituției publice;

=__urmate la inițiativa funcționarului public, cu acordul conducătorului autorității sau "instituției

publice;

8. Durata normala a timpului de lucru pentru funcționarii publici este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe săptămâna;

Pentru orele lucrate din dispoziția conducătorului autorității sau instituției publice peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucratoare funcționarii publici de execuție au dreptul la recuperare sau la plata majorata cu un spor de 100% din salariul de baza. Numărul orelor plătite cu sporul de 100% nu poate depăși 360 intr-un an.


 • 9. Funcționarii publici pot fi aleși sau numiți intr-o funcție de demnitate publica, in condițiile legii.

înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot fi numiți în funcții de demnitate publică numai după încetarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu.înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot candida pentru funcții de demnitate publică numai după încetarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu.

9. Funcționarii publici au dreptul, in condițiile legii, la concediu de odihna, la concedii medicale si la alte concedii;

 • 11. In perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru creșterea si îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta si nu pot fi modificate decât din inițiativa funcționarului public in cauza.

 • 12.  Funcționarii publici beneficiază de pensii, precum și de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii.

 • 13. în caz de deces al funcționarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaș, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima lună de activitate a funcționarului public decedat. în cazul în care decizia pentru pensia de urmaș nu a fost emisă din vina autorității sau a instituției publice în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute mai sus până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaș.

 • 14. Funcționarii publici beneficiază în exercitarea atribuțiilor lor de protecția legii.

 • 15. Să efectueze control preventiv asupra persoanei și/sau bagajului acesteia în următoarele situații: există indicii clare că s-a săvârșit, se săvârșește sau se pregătește săvârșirea unei infracțiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanțe periculoase;

 • 16. Să invite la sediul poliției locale persoanele a căror prezența este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor, prin aducerea la cunoștință, în scris, a scopului și a motivului invitației;

 • 17. Să solicite sprijinul cetățenilor pentru identificarea, urmărirea și prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravențională;

 • 18. Să poarte și să folosească, în condițiile prezentei legi și numai în timpul serviciului, armamentul, muniția și celelalte mijloace de apărare și intervenție din dotare;

 • 19. Să circule gratuit, pe baza legitimației de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competență, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

 • 20. Să folosească forța, în condițiile legii, proporțional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispozițiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • 21. Să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori


sunt indicii câ acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

 • 22. Să conducă la sediul poliției locale sau al unităților/ structurilor teritoriale a Române pe cei care prin acțiunile lor periclitează integritatea corporală, sână ea Ș^vișjța persoanelor, ordinea publica ori alte valori sociale, precum și persoanele sus$e§te desăvârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiții Verificarea situației acestor categorii de persoane și luarea măsurilor legale, realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă. * ’

 • 23. Pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au acces, în condițiile legii, la_____

bazele de date ale M.A.I.. în acest scop, poliția locală sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, după caz, și structurile abilitate din cadrul M.A.I. încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicații, măsurile de securitate, protecție și de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

îndatoririle funcționarilor publici:

 • 1.  Funcționarii publici au obligația sa isi îndeplinească cu profesionalism, imparțialitate si in conformitate cu legea, indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcționarilor publici;

 • 2. Funcționarii publici de conducere sunt obligați sa sprijine propunerile si inițiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activității autorității sau instituției publice in care isi desfășoară activitatea, precum si a calității serviciilor publice oferite cetățenilor;

 • 3.  Funcționarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduita profesionala si civica prevăzute de lege.

 • 4.  Funcționarilor publici le este interzis să ocupe funcții de conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizațiilor cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice sau ale fundațiilor ori asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice, înalților funcționari publici le este interzis să facă parte din partide politice, organizații cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice sau din fundațiile ori asociațiile care funcționează pe lângă partidele politice.Funcționarii publici au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice.

 • 5.  Funcționarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din funcția publica pe care o dețin, precum si a atribuțiilor ce le sunt delegate. Funcționarul public este obligat sa se conformeze dispozițiilor primite de la superiorii ierarhici. Funcționarul public are dreptul sa refuze, in scris si motivat, îndeplinirea dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, daca le considera ilegale. Daca cel care a emis dispoziția o formulează in scris, funcționarul public este obligat sa o execute, cu excepția cazului in care aceasta este vădit ilegala. Funcționarul public are îndatorirea sa aducă la cunoștința superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziția, astfel de situații.

 • 6.  Funcționarii publici au obligația sa păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidențialitatea in legătura cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștința in exercitarea funcției publice, in condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public.

 • 7. Funcționarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, in considerarea funcției lor publice, daruri sau alte avantaje.

 • 8. La numirea intr-o funcție publica, precum si la încetarea raportului de serviciu, funcționarii publici sunt obligați sa prezinte, in condițiile legii, conducătorului autorității sau instituției publice, declarația de avere. Declarația de avere se actualizează anual, potrivit legii.

  9. Funcționarii publici au obligația de a rezolva, in termenele stabilite d ierarhici, lucrările repartizate.                                                       yĂ /•./ către-superiorii

—i ' A

 • 10. Funcționarilor publici le este interzis sa primească direct cereri a cărofî rezolvare intra'J.inț competenta lor sau sa discute direct cu petentii, cu excepția celor cărora^le sunt stabilițgj asemenea atribuții, precum si sa intervină pentru soluționarea x^Geston/cererr'

 • 11. în cazul în care persoanele care au urmat o formă de formare inițiala si/^^^erfeoțiorraVe, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate să restituie instituției sau autbritâfii^ptiblice -Contrayaloarea_cheltuielilor_efectuate_pentru_formare_initiala_siZsau_perfe.cționar_e,_pr_e_c.um_și_ drepturile salariale primite în perioada formarii/perfecționării, calculate în condițiile legii, dacă acestea au fost suportate de autoritatea sau instituția publică.

 • 12. Funcționarii publici au obligația sa respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii.

 • 13. Să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute de Constituția României, republicată, și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

 • 14. Să respecte principiile statului de drept și să apere valorile democrației;

 • 15. Să respecte prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • 16. Să respecte și să aducă la îndeplinire ordinele și dispozițiile legale ale șefilor ierarhici;

 • 17. Să respecte normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege;

 • 18. Să își decline, în prealabil, calitatea și să prezinte insigna de polițist și legitimația de serviciu, cu excepția situațiilor în care rezultatul acțiunii este periclitat. La intrarea în acțiune sau la începutul intervenției ce nu suferă amânare, polițistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții să se legitimeze și să declare funcția și unitatea de poliție locală din care face parte;

 • 19. Să intervină și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când ia la cunoștință de existența unor situații care justifică intervenția sa;

 • 20. Să se prezinte de îndată la sediul poliției locale sau acolo unde este solicitat, în situații de catastrofe, calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice sau alte asemenea evenimente, precum și în cazul instituirii stării de urgență ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare și de război;

 • 21. Sâ respecte secretul profesional, precum și confidențialitatea datelor dobândite în timpul desfășurării activității, în condițiile legii, cu excepția cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiției sau legea impun dezvăluirea acestora;

 • 22. Să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în așa fel încât să nu beneficieze și nici sâ nu lase impresia că beneficiază de datele confidențiale obținute în calitatea sa oficială.

Obligațiile Instituției:

 • 1. Autoritățile si instituțiile publice au obligația sa asigure funcționarilor publici condiții normale de munca si igiena, de natura sa le ocrotească sănătatea si integritatea fizica si psihica. Funcționarilor publici li se poate aproba, in mod excepțional, pentru motive de sănătate, schimbarea compartimentului in care isi desfășoară activitatea.

Schimabarea se poate face pe o funcție publica corespunzătoare, daca funcționarul public in cauza este apt profesional sa îndeplinească noile atribuții care ii revin.

 • 2.    Funcționarii publici beneficiază de asistenta medicala, proteze si medicamente, in condițiile legii;

 • 3.   Funcționarii publici beneficiază de pensii, precum si de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat potrivit legii;.

 • 4.  In caz de deces al funcționarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaș, primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna de activitate a funcționarului public decedat.

In cazul in care decizia pentru pensia de urmaș nu a fost emisa din vina auțontățiiAs^u a instituției publice inn termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita' in conțin tiare drepturile prevăzute, pana la emiterea deciziei pentru pensia de urmaș. /                 |

 • 5.  Funcționarii publici benficiaza in exercitarea atribuțiilor lor de protecția legik               J

 • 6.   Autoritatea sau instituția publica este obligata sa asigure protecția funcționarului public împotriva amenințărilor, violentelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi viețihig^..exerQttșrea funcției publice sau in legătura cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, ăutoritatea^'sau instituția publica va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii;

 • 7.  Autoritatea sau instituția publica este obligata sa ii despăgubească pe funcționarul public in situația in care acesta a suferit, din culpa autorității sau a instituției publice, un prejudiciu material in timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

  Data


Semnătură


^„J-kNEXA 1H la regulamentul de organizare si funcționare al Politiei Locale a municipiului Ploiești


Subsemnatul _____________________________, fiul lui _______

născut la data de ____________________, in localitatea,

jud ețu I______________________, do mi ci li at i n_____________________,

, bloc__________, se.____, et._____, ap._____, posesorul actului              identitate seria

_________, nr. _________________, eliberat de___________________________la data__________________, CNP_________________________, funcționar public in cadrul Politiei Locale a municipiului

Ploiești, am luat cunoștința de drepturile si obligațiile ce-mi revin (prevăzute mai jos), si ma oblig sa-mi desfășor activitatea in cadrul Politiei Locale pe o perioada de 5 (cinci) ani.

In cazul in care raportul de serviciu inceteaza potrivit art. 97, lit. ,,b”, „d”si „e", ale art. 98, alin.(1), lit „f si ,,g” sau ale art. 99, alin. (1), lit ,,d”, inainte de împlinirea termenului prevăzut ma oblig sa restitui contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecționarea profesionala, precum și, după caz, drepturile salariale primite pe perioada perfecționării, calculate în condițiile legii proporțional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului

Drepturile funcționarilor publici:

 • 1.  Dreptul la opinie al funcționarilor publici este garantat.

Este interzisa orice discriminare intre funcționarii publici pe criterii politice, de apartenența sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine sociala sau de orice alta asemenea natura.

 • 2.    Funcționarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in aplicarea prezentului statut si care ii vizează in mod direct.

 • 3.  Dreptul de asociere sindicala este garantat funcționarilor publici. Funcționarii publici pot, in mod liber, sa înființeze organizații sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat in cadrul acestora.

în situația în care înalții funcționari publici sau funcționarii publici care au calitatea de ordonatori de credite sunt aleși în organele de conducere a organizațiilor sindicale, aceștia au obligația ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizațiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două funcții. în cazul în care funcționarul public optează pentru desfășurarea activității în funcția de conducere în organizațiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în funcția de conducere din organizația sindicală. Funcționarii publici, alții decât cei prevâzuți mai sus, pot deține simultan funcția publică și funcția în organele de conducere ale organizațiilor sindicale, cu obligația respectării regimului incompatibilităților și al conflictelor de interese care le este aplicabil.Funcționarii publici se pot asocia in organizații profesionale sau in alte organizații avand ca scop protejarea intereselor profesionale.

 • 4.   Funcționarilor publici le este recunoscut dreptul la greva, in condițiile legii.Funcționarii publici care se afla in greva nu beneficiază de salariu si alte drepturi salariale pe durata grevei.

 • 5.  Pentru activitatea desfășurata funcționarii publici au dreptul la un salariu compus din:

 • -  salariul de baza;

 • -  sporul pentru vechime in munca;

Funcționarii publici beneficiază de prime si alte drepturi salariale, in condițiile legii. Salarizarea funcționarilor publici se face in conformitate cu prevederile leg ii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcționarii publici.

 • 6.  Funcționarii publici care, potrivit legii, sunt obligați sa poarte uniforma in timpul serviciului o primesc gratuit.

 • 7.  Funcționarii publici au dreptul si obligația de a-si imbunatati in mod cor                 si

pregătirea profesionala;                                                  ti\

Pe perioada in care funcționarii publici urmează forme de perfecțicferel^^^iohglâs beneficiază de drepturile salariate cuvenite, in situația in care acestea sunt! WWffl

 • —  organizate la inițiativa sau in interesul autorității sau instituției publice;

 • —  urmate la inițiativa funcționarului public, cu acordul conducătorului autonțătp^^'jr^^ipei publice;

 • 8.  Durata normala a timpului de lucru pentru funcționarii publici este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe săptămâna;

Pentru orele lucrate din dispoziția conducătorului autorității sau instituției publice peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucratoare funcționarii publici de execuție au dreptul la recuperare sau la plata majorata cu un spor de 100% din salariul de baza. Numărul orelor plătite cu sporul de 100% nu poate depăși 360 intr-un an.

 • 9. Funcționarii publici pot fi aleși sau numiți intr-o funcție de demnitate publica, in condițiile legii.

înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot fi numiți în funcții de demnitate publică numai după încetarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu.înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot candida pentru funcții de demnitate publică numai după încetarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu.

 • 10.   Funcționarii publici au dreptul, in condițiile legii, la concediu de odihna, la concedii medicale si la alte concedii;

 • 11. In perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru creșterea si îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta si nu pot fi modificate decât din inițiativa funcționarului public in cauza.

 • 12.  Funcționarii publici beneficiază de pensii, precum și de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii.

 • 13. în caz de deces al funcționarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaș, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcționarului public decedat. în cazul în care decizia pentru pensia de urmaș nu a fost emisă din vina autorității sau a instituției publice în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute mai sus până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaș.

 • 14. Funcționarii publici beneficiază în exercitarea atribuțiilor lor de protecția legii.

îndatoririle funcționarilor publici:

 • 1.  Funcționarii publici au obligația sa isi îndeplinească cu profesionalism, imparțialitate si in conformitate cu legea, indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcționarilor publici;

 • 2. Funcționarii publici de conducere sunt obligați sa sprijine propunerile si inițiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea îmbunătățirii activității autorității sau instituției publice in care isi desfășoară activitatea, precum si a calității serviciilor publice oferite cetățenilor;

 • 3.  Funcționarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduita profesionala si civica prevăzute de lege.

 • 4.  Funcționarilor publici le este interzis să ocupe funcții de conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizațiilor cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice sau ale fundațiilor ori asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice, înalților funcționari publici le este interzis să facă parte din partide politice, organizații cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice sau din fundațiile ori asociațiile care funcționează pe lângă partidele politice.Funcționarii publici au obligația^ga,4n:.exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la exprimarea sau manifestarea puqljca a’ convingerilor și preferințelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo mganțzatie"căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice.

 • 5. Funcționarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilonSce le revin din.'funcția publica pe care o dețin, precum si a atribuțiilor ce le sunt delegate. Fun^oirârul^gjjfeiic este obligat sa se conformeze dispozițiilor primite de la superiorii ierarhici. Funcționarul public are dreptul sa refuze, in scris si motivat, îndeplinirea dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, daca le considera ilegale. Daca cel care a emis dispoziția o formulează in scris, funcționarul public este obligat sa o execute, cu excepția cazului in care aceasta este vădit ilegala. Funcționarul public are îndatorirea sa aducă la cunoștința superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziția, astfel de situații.

 • 6.  Funcționarii publici au obligația sa păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidențialitatea in legătura cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștința in exercitarea funcției publice, in condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public.

 • 7. Funcționarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, in considerarea funcției lor publice, daruri sau alte avantaje.

 • 8. La numirea intr-o funcție publica, precum si la încetarea raportului de serviciu, funcționarii publici sunt obligați sa prezinte, in condițiile legii, conducătorului autorității sau instituției publice, declarația de avere. Declarația de avere se actualizează anual, potrivit legii.

 • 9. Funcționarii publici au obligația de a rezolva, in termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate.

 • 10. Funcționarilor publici le este interzis sa primească direct cereri a căror rezolvare intra in competenta lor sau sa discute direct cu petentii, cu excepția celor cărora le sunt stabilite asemenea atribuții, precum si sa intervină pentru soluționarea acestor cereri.

11 .în cazul în care persoanele care au urmat o formă de perfecționare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate sâ restituie instituției sau autorității publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecționare, precum și drepturile salariale primite în perioada perfecționării, calculate în condițiile legii, dacă acestea au fost suportate de autoritatea sau instituția publică.

12.Funcționarii publici au obligația sa respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii.

Obligațiile Instituției:

 • 1. Autoritățile si instituțiile publice au obligația sa asigure funcționarilor publici condiții normale de munca si igiena, de natura sa le ocrotească sănătatea si integritatea fizica si psihica. Funcționarilor publici li se poate aproba, in mod excepțional, pentru motive de sănătate, schimbarea compartimentului in care isi desfășoară activitatea.

Schimabarea se poate face pe o funcție publica corespunzătoare, daca funcționarul public in cauza este apt profesional sa îndeplinească noile atribuții care ii revin.

 • 2.    Funcționarii publici beneficiază de asistenta medicala, proteze si medicamente, in condițiile legii;

 • 3.   Funcționarii publici beneficiază de pensii, precum si de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat potrivit legii;.

 • 4.  In caz de deces al funcționarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaș, primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna de activitate a funcționarului public decedat.

In cazul in care decizia pentru pensia de urmaș nu a fost emisa din vina autorității sau a instituției publice inn termen de 3 luni de la data decesului, aceasta vă achita in continuare drepturile prevăzute, pana la emiterea deciziei pentru pensia de urmaș. ;            - \

 • 5.  Funcționarii publici benficiaza in exercitarea atribuțiilor lor de protecția legii.

 • 6.   Autoritatea sau instituția publica este obligata sa asigure protecția.funcționarului'public împotriva amenințărilor, violentelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victima in exercitarea funcției publice sau in legătura cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau instituția publica va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii;

 • 7.  Autoritatea sau instituția publica este obligata sa ii despăgubească pe funcționarul public in situația in care acesta a suferit, din culpa autorității sau a instituției publice, un prejudiciu material in timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

  Data


Semnătură


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALEI A TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORTData:


____A <~A__L^.y